Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Going concern og                         – en opfølgende undersøgelse               ...
konkursramte selskaberRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012  Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende un...
Artiklen er struktureret på følgende måde. I afsnit 2 knyttes der gene-     2.2. Revisors ansvarrelle bemærkninger ti...
2.2.2. Revisors rapportering om going concern                        jf. ISA 570, afsnit 21 og A26...
ternativet til et forbehold er således, at revisor trækker sig fra opgaven    den samlede population af konkursramte se...
Figur 1: Erklærede konkurser (både virksomhedskonkurser og personlige konkurser) –          januar 2008-oktober 2...
Det fremgår af denne tabel, at der er 4.403 selskaber, der er gået kon-     i perioden januar 2008-oktober 2012.14 De...
Figur 2: Antal måneder fra balancedato i seneste årsrapport til dato for afsigelse af konkursdekret1        1	 En ...
% af tilfældene gik mindre end 12 måneder fra balancedatoen i den         Sammenfattende viser den nye undersøgels...
Det fremgår desuden af tabellen, at de konkursramte selskaber gen-      gennemsnitligt har en soliditet – målt som e...
Figur 3: Antal måneder fra dato for revisionspåtegning eller reviewerklæring på seneste årsrapport til dato forafsigelse a...
Figur 4: Forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste års-rapport ...
Figur 5: Forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på     seneste årsr...
Figur 6: Forbehold vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going con-         cern i revisionspåte...
Figur 7: Forbehold vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going concern i       revisionspåtegninge...
Figur 8: Supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end       going concern i revis...
Figur 9: Supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going      concern i revisio...
Figur 10: Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåtegnin-     gen eller reviewe...
forbehold og supplerende oplysninger vedrørende andet end going         lysninger vedrørende going concern som næ...
Dette viser, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gået kon-  4.4.5. Supplerende oplysninger om ledelsesan...
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse

658 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse

 1. 1. Going concern og – en opfølgende undersøgelse 1. Indledning Denne artikel omhandler en omfattende undersøgelse af de seneste årsrapporter og erklæringer for en større, tilfældigt udvalgt stikprøve af de selskaber, herunder både aktie- og anpartsselskaber, der er gået konkurs i 2011, samt resultaterne af denne undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Beierholm og FSR. Undersøgelsen bygger videre på en tidligere, lignende undersøgelse af de seneste årsrapporter og erklæringer for en større, tilfældigt ud- valgt stikprøve af de selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Denne undersøgelse og resultaterne heraf blev omtalt i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 2009 (Bisgaard og Seehausen, 2009). Ud over en større, tilfældigt udvalgt stikprøve af de selskaber, der er gået konkurs i 2011, omfatter den nye undersøgelse også en tilsvaren-Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, de, tilfældigt udvalgt stikprøve af selskaber, herunder både aktie- ogFaglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand anpartsselskaber, der ikke er gået konkurs. Denne stikprøve fungererfor FSR’s Revisionstekniske Udvalg1 og seniorkon- som kontrolgruppe.sulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Det overordnede formål med den nye undersøgelse er således delsFaglig udviklingsafdeling, Beierholm og ekstern at undersøge udviklingen sammenlignet med undersøgelsen fra 2009,lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juri- dels at undersøge forskellene mellem stikprøven af konkursramte sel-disk Institut, Aalborg Universitet skaber og kontrolgruppen af ikke-konkursramte selskaber.28 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 2. 2. konkursramte selskaberRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 29
 3. 3. Artiklen er struktureret på følgende måde. I afsnit 2 knyttes der gene- 2.2. Revisors ansvarrelle bemærkninger til ledelsens og revisors ansvar i relation til going I det følgende omtales først revisors vurdering af going concern ogconcern. I afsnit 3 og 4 omtales den nye undersøgelse og resultaterne dernæst revisors rapportering herom.heraf. I afsnit 5 afsluttes artikler med de overordnede resultater af dennye undersøgelse. I næste nummer af Revision & Regnskabsvæsen bringes der en 2.2.1. Revisors vurdering af going concernuddybende artikel, der dels sammenholder resultaterne af den nye Det fremgår af ISA 570 om fortsat drift, at revisors ansvar er at:undersøgelse med andre undersøgelser fra f.eks. Erhvervsstyrelsen og • Opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens an-FSR, dels perspektiverer resultaterne af den nye undersøgelse i forhold vendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen ogtil ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern – både nu aflæggelsen af regnskabet er passende, og atog i fremtiden. • Konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig usikkerhed, jf. afsnit 6.2. Ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern Det fremgår desuden af denne standard, at revisor ved sin stilling-I det følgende knyttes der generelle bemærkninger til ledelsens og tagen til ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætterevisors ansvar i relation til going concern. Først omtales ledelsens an- driften skal dække den samme periode, som ledelsen har anvendt vedsvar og dernæst revisors ansvar.2 udførelsen af sin vurdering som krævet i den relevante regnskabsmæs- sige begrebsramme, jf. afsnit 13.4 Hvis ledelsens vurdering af virksom- hedens evne til at fortsætte driften dækker en periode på mindre end2.1. Ledelsens ansvar 12 måneder efter balancedagen, skal revisor anmode ledelsen om atDet fremgår af ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4, at årsrapporten skal udarbejdes forlænge vurderingsperioden til mindst 12 måneder efter balanceda-efter den grundlæggende forudsætning, at driften af en aktivitet for- gen.modes at fortsætte medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne Dvs., at den tidshorisont, der skal anvendes i forbindelse med revi-fortsætte. Hvis en aktivitet afvikles, skal klassifikation og opstilling samt sors vurdering af going concern, skal være den samme som den tids-indregning og måling tilpasses med denne afvikling. horisont, der anvendes i forbindelse med ledelsens vurdering af going Det fremgår tilsvarende af RV 1 om årsrapporten, dens formål og concern, og at der skal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måne-indhold, at ledelsen ved udarbejdelsen af årsrapporten skal foretage der fra balancedagen i forbindelse med ledelsens og dermed revisorsen bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. afsnit vurdering af going concern.44. Årsrapporten skal udarbejdes på going concern-basis, dvs. medfortsat drift for øje, medmindre ledelsen har til hensigt at lade virk-somheden træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktiviteter tilophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil. Dette fremgår og-så af regnskabsvejledningen for mindre virksomheder, jf. afsnit 3.3.1,samt IAS 1, jf. afsnit 25, og IFRS for SMV, jf. afsnit 3.8.3 Det fremgår desuden af RV 1, at der ved bedømmelse af, hvor-vidt årsrapporten kan udarbejdes på going concern-basis, skal tageshensyn til alle givne oplysninger om den overskuelige fremtid for enperiode på i det mindste – men ikke begrænset til – 12 måneder efterbalancedagen, jf. afsnit 46. Dette fremgår også af regnskabsvejlednin-gen for mindre virksomheder, jf. afsnit 3.3.1, samt IAS 1, jf. afsnit 26,og IFRS for SMV, jf. afsnit 3.9. Dvs., at der skal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder frabalancedagen i forbindelse med ledelsens vurdering af going concern.Dette gælder både efter ÅRL – som fortolket i RV 1 og regnskabsvej-ledningen for mindre virksomheder – samt efter IFRS.30 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 4. 4. 2.2.2. Revisors rapportering om going concern jf. ISA 570, afsnit 21 og A26 samt erklæringsbekendtgørelsens §Tabel 1 indeholder en oversigt over revisors rapportering om going 6, stk. 2, nr. 4, jf. generelt også ISA 705, afsnit 8 og erklæringsbe-concern.5 kendtgørelsens § 6, stk. 1. Hvis usikkerheden vedrørende fortsat drift heller ikke er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, skal revisor som nævnt også tage forbehold for de manglende oplysninger.Tabel 1: Revisors rapportering om going concern Der er i denne situation i princippet tale om to særskilte forbehold, Omtale af usikkerhed i men i praksis kan de to forbehold fint sammenskrives til ét samlet Væsentlig forbehold. årsregnskabet usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Det fremgår desuden af tabellen, at revisor – i relation til going con- Supplerende Forbehold for oplysninger manglende cern – skal give supplerende oplysninger i følgende situationer: vedrørende oplysninger • Hvis going concern er valgt som regnskabsprincip, og revisor er Relevant valg enig med ledelsen i dette valg, og usikkerheden vedrørende fortsat forhold i regn- (enig med skabet Konklusion drift er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, jf. ISA 570, afsnit 19 og ledelsen) med forbehold A21, jf. generelt også ISA 706 om supplerende oplysninger vedrø- Konklusion eller afkræften- rende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrø- Going concern uden forbehold de konklusion rende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, valgt som regn- skabsprincip Forbehold for afsnit 6 og erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 fortsat drift • Hvis going concern ikke er valgt som regnskabsprincip, og revisor Forbehold for Ikke relevant og forbehold er enig med ledelsen i dette valg, jf. ISA 570, afsnit A26, jf. generelt fortsat drift valg for manglende også ISA 706, afsnit 6 og erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 17 (uenig med oplysninger • De supplerende oplysninger skal i begge situationer gives under Afkræftende ledelsen) konklusion overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regn- Afkræftende skabet”, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. konklusion Going concern Relevant valg Supplerende oplysninger ikke valgt 2.2.3. Hvad med review og assistance? (enig med vedrørende forhold i regnskabet som regnskabs- ledelsen) Konklusion uden forbehold Hvis revisor udfører review – også kaldet gennemgang – i stedet for princip1 revision, finder ISRE 2400 DK om review af regnskaber og yderligere1 Den situation, hvor going concern er valgt som regnskabsprincip, men revisor krav ifølge dansk revisorlovgivning anvendelse. Revisors ansvar i re- er uenig med ledelsen i dette valg, er ikke medtaget i tabellen, idet denne situa- lation til going concern er i denne situation i princippet det samme tion næppe vil kunne forekomme i praksis. som ved revision – både for så vidt angår revisors vurdering af going concern, og for så vidt angår revisors rapportering om going concern. Revisors skal således – i relation til going concern – tage forbehold ogDet fremgår af denne tabel, at revisor – i relation til going concern – give supplerende oplysninger i de samme situationer, som er omtaltskal tage forbehold i følgende situationer: ovenfor, jf. ISRE 2400 DK, afsnit 27 og 27a samt erklæringsbekendtgø-• Hvis going concern er valgt som regnskabsprincip, og revisor er relsens § 10, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, og § 11, stk. 1.8 9 enig med ledelsen i dette valg, men usikkerheden vedrørende fort- Hvis revisor i stedet udfører regnskabsmæssig assistance, finder ISRS sat drift ikke er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet. Revisor skal i 4410 DK om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav denne situation tage forbehold for de manglende oplysninger og ifølge dansk revisorlovgivning anvendelse. Revisor har i denne situa- udtrykke enten en konklusion med forbehold eller en afkræftende tion i princippet intet ansvar i relation til going concern – hverken i konklusion, jf. ISA 570, afsnit 20, A23 og A24, jf. generelt også ISA relation til vurdering eller rapportering. Revisor kan således hverken 705 om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors tage forbehold eller give supplerende oplysninger i en assistanceer- erklæring, afsnit 7, litra a og afsnit 8 samt erklæringsbekendtgørel- klæring. Det fremgår imidlertid af ISRS 4410 DK, at hvis revisor bliver sens § 6, stk. 16 opmærksom på væsentlig fejlinformation, skal revisor forsøge at blive• Hvis going concern er valgt som regnskabspraksis, men revisor er enig med virksomheden om de nødvendige rettelser eller tilføjelser, jf. uenig med ledelsen i dette valg. Revisor skal i denne situation tage afsnit 16. Hvis ikke sådanne rettelser eller tilføjelser bliver foretaget i de forbehold for fortsat drift og udtrykke en afkræftende konklusion, regnskabsmæssige oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven. Al-Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 31
 5. 5. ternativet til et forbehold er således, at revisor trækker sig fra opgaven den samlede population af konkursramte selskaber og til sidst de toog dermed ikke afgiver nogen erklæring.10 stikprøver – dels stikprøven af konkursramte selskaber, dels kontrol- gruppen af ikke-konkursramte selskaber.2.2.4. Sammenfatning af revisors ansvarDet er vigtigt at være opmærksom på, at revisors vurdering af going 3.1. Dataindsamlingen og gennemførelsen af undersøgelsenconcern omfatter en vurdering på et bestemt tidspunkt af fremtidige Indsamlingen af de data, som undersøgelsen er baseret på, og selveog ifølge sagens natur usikre udfald af begivenheder eller forhold, jf. gennemførelsen af undersøgelsen er beskrevet i boks 1.ISA 570, afsnit 5.11 Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærk-som på følgende:• Graden af usikkerhed i forbindelse med udfaldet af en begivenhed Boks 1: Dataindsamling og gennemførelse af undersøgel- eller et forhold stiger betydeligt, desto længere i fremtiden en begi- sen venhed, et forhold eller udfaldet finder sted Indsamlingen af de data, som undersøgelsen er baseret på, er foregået• Enhver vurdering om fremtiden, herunder revisors vurdering af på følgende måde: going concern, er baseret på de oplysninger, der er til rådighed • Experian har leveret en liste over, hvilke selskaber, herunder både på det tidspunkt, hvor vurderingen foretages, hvilket – for så vidt aktie- og anpartsselskaber, der er gået konkurs i 2011. Denne liste angår revisors vurdering af going concern – vil sige tidspunktet for omfatter alle selskaber, om hvilke der i Statstidende er givet med- revisors afgivelse af revisionspåtegningen (eller reviewerklæringen) delelse om konkursdekret i 2011. Listen omfatter dog ikke færøske og grønlandske selskaber• Efterfølgende begivenheder kan resultere i udfald, der ikke er konsi- • 500 af de selskaber, der er gået konkurs i 2011, er tilfældigt ud- stente med vurderingen, der var rimelig på det tidspunkt, hvor den valgt til stikprøven af konkursramte selskaber. Dette svarer til 14 blev foretaget. % af de selskaber, der er gået konkurs i 2011. Selskaber, hvor konkursdekretet senere er ophævet, er fjernet fra stikprøven, og etDette er imidlertid ikke ensbetydende med, at revisor kun skal ind- tilsvarende antal yderligere selskaber er udtaget til stikprøvendrage historiske forhold i forbindelse med vurderingen af going con- • Datoen for konkursdekretet for de selskaber, der indgår i stikprøvencern, idet der skal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder af konkursramte selskaber, er fremskaffet via Statstidende. Selska-fra balancedagen i forbindelse med denne vurdering. Denne tidsho- ber, hvor datoen for konkursdekretet ikke er oplyst, er fjernet frarisont rækker væsentligt ud over tidspunktet for revisors afgivelse af stikprøven, og et tilsvarende antal yderligere selskaber er udtagetrevisionspåtegningen, hvilket indebærer, at revisor også skal inddrage til stikprøveforventede fremtidige forhold i forbindelse med vurderingen af going • Ud over stikprøven af konkursramte selskaber er der som kontrol- gruppe også tilfældigt udvalgt 500 selskaber, herunder både aktie-concern. og anpartsselskaber, der ikke er gået konkurs1 Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at revisor ikke kan • De seneste årsrapporter for de selskaber, der indgår i de to stikprø-forudse fremtidige begivenheder eller forhold, der kan bevirke, at en ver, er fremskaffet via NN Markedsdata.virksomhed må ophøre med at fortsætte driften, og at manglendehenvisning i revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift derfor Undersøgelsen er gennemført på følgende måde:ikke kan betragtes som en garanti for virksomhedens evne til at fort- • Undersøgelsen er baseret på en gennemlæsning af de seneste års-sætte driften, jf. ISA 570, afsnit 7. Dette burde være indlysende, idet rapporter og erklæringer for samtlige de selskaber, der indgår i deen garanti for virksomhedens evne til at fortsætte driften ikke kan ud- to stikprøverstedes af nogen – hverken revisor eller andre. Nogle regnskabsbrugere • De data, som undersøgelsen er baseret på, er samlet i en database.har imidlertid en uberettiget forventning om, at manglende henvis- 1 Det kan naturligvis ikke afvises, at et eller flere af selskaberne efterfølgende erning i revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift er en garanti for gået konkurs, men selskaberne var ikke gået konkurs eller taget under konkurs-virksomhedens evne til at fortsætte driften. Dette er naturligvis uhel- behandling på tidspunktet for stikprøvens udtagelse.digt, idet det medvirker til at skabe og opretholde en forventnings-kløft mellem regnskabsbrugerne og den ydelse, som revisor leverer.123. Den nye undersøgelseI det følgende omtales først indsamlingen af de data, som undersøgel-sen er baseret på, og selve gennemførelsen af undersøgelsen, dernæst32 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 6. 6. Figur 1: Erklærede konkurser (både virksomhedskonkurser og personlige konkurser) – januar 2008-oktober 2012 Tabel 2: Sammensætningen af den samlede population af konkursramte selskaber – den nye undersøgelse sammen- holdt med undersøgelsen fra 20093.2. Den samlede population – konkursramte selskaber Konkursramte 2008 og 2011 Ændring2Undersøgelsen omfatter som tidligere nævnt de seneste årsrapporter selskaber1 1. kvartal 2009og erklæringer for en større, tilfældigt udvalgt stikprøve af de sel- Selskaber i alt: 4.282 (100 %) 4.403 (100 %) + 28 %skaber, herunder både aktie- og anpartsselskaber, der gået konkurs i • Aktieselskaber 761 (18 %) 711 (16 %) + 17 %2011. • Anpartsselskaber 3.523 (82 %) 3.692 (84 %) + 31 % Tabel 2 viser sammensætningen af den samlede population, der be- Selskaber med årsrap- 3.167 (100 %) 3.529 (100 %) + 39 %står af alle aktie- og anpartsselskaber, der er gået konkurs i 2011. Sam- port i alt:mensætningen af den samlede population fra undersøgelsen fra 2009, • Aktieselskaber 674 (21 %) 648 (18 %) + 20 %der bestod af alle aktie- og anpartsselskaber, der gik konkurs i 2008 og • Anpartsselskaber 2.293 (79 %) 2.881 (82 %) + 57 %1. kvartal 2009, er medtaget til sammenligning. Selskaber uden årsrap- 1.117 (100 %) 874 (100 %) -2 % port i alt: • Aktieselskaber 87 (8 %) 63 (7 %) -9 % • Anpartsselskaber 1.030 (92 %) 811 (93 %) -2 % 1 Tallene er ekskl. færøske og grønlandske selskaber. 2 Denne kolonne viser ændringen fra 2008 og 1. kvartal 2009 til 2011, hvor 2008 og 1. kvartal 2009 er omregnet til 12 måneder.Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 33
 7. 7. Det fremgår af denne tabel, at der er 4.403 selskaber, der er gået kon- i perioden januar 2008-oktober 2012.14 Det er vigtigt at være op-kurs i 2011. Dette kan sammenlignes med 2008 og 1. kvartal 2009, mærksom på, at denne figur både omfatter virksomhedskonkurser,hvor der var 4.282 selskaber, der gik konkurs. Dette svarer – hvis 2008 herunder selskabskonkurser, og personlige konkurser. Både under-og 1. kvartal 2009 omregnes til 12 måneder – til en stigning på 28 %. søgelsen fra 2009 og den nye undersøgelse omfatter derimod aleneDet er således væsentligt flere selskaber, der er gået konkurs i 2011, selskabskonkurser.sammenlignet med 2008 og 1. kvartal 2009. Denne stigning er isærtrukket af anpartsselskaber, hvor 31 % flere selskaber er gået konkurs,men også af anpartsselskaber, hvor 17 % flere selskaber er gået kon- 3.3. Stikprøverne – konkursramte selskaber og kontrolgruppenkurs. Stigningen er desuden udelukkende trukket af selskaber, der har Ud over en større, tilfældigt udvalgt stikprøve af de selskaber, der eraflagt mindst én årsrapport, hvor 39 % flere selskaber er gået konkurs, gået konkurs i 2011, omfatter undersøgelsen som tidligere nævnthvorimod 2 % færre selskaber, der ikke har nået at aflægge en ene- også en tilsvarende, tilfældigt udvalgt stikprøve af selskaber, herunderste årsrapport, er gået konkurs. Stigningen er således især trukket af både aktie- og anpartsselskaber, der ikke er gået konkurs. Denne stik-anpartsselskaber, der har aflagt mindst én årsrapport, hvor hele 57 % prøve fungerer som kontrolgruppe15flere selskaber er gået konkurs, hvorimod 9 % færre aktieselskaber, der Tabel 3 viser sammensætningen af de to stikprøver – dels stikprøvenikke har nået at aflægge mindst én årsrapport, er gået konkurs. af konkursramte selskaber, dels kontrolgruppen af ikke-konkursramte Det fremgår desuden af tabellen, at 16 % af de selskaber, der er selskaber. Sammensætningen af stikprøven af konkursramte selskabergået konkurs i 2011, er aktieselskaber, og at 84 % af disse selskaber fra undersøgelsen fra 2009 er medtaget til sammenligning.således er anpartsselskaber. Dette svarer omtrent til 2008 og 1. kvartal2009, hvor 18 % af de selskaber, der gik konkurs, var aktieselskaber,og 82 % af disse selskaber således var anpartsselskaber. Tabel 3: Sammensætningen af stikprøven af konkursram- Det fremgår endvidere af tabellen, at 80 % (3.529 af 4.403) af de te selskaber og kontrolgruppen af ikke-konkursramteselskaber, der er gået konkurs i 2011, har aflagt mindst én årsrapport, selskaber – den nye undersøgelse sammenholdt med un-og at 20 % (874 af 4.403) af disse selskaber således ikke har nået at dersøgelsen fra 2009aflægge én eneste årsrapport. Dette kan sammenlignes med 2008 og Konkurs Konkurs- Ikke-kon-1. kvartal 2009, hvor 74 % (3.167 af 4.282) af de selskaber, der gik ramte ramte kursramtekonkurs, havde aflagt mindst én årsrapport, og 26 % (1.117 af 4.282) selskaber selskaber selskaberaf disse selskaber således ikke havde nået at aflægge én eneste årsrap- 2008 og 1. 2011 2011 (kon-port. Dette viser, at de selskaber, der er gået konkurs i 2011, generelt kvartal 2009 trolgruppe)er ældre end de selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Stikprøve 25 % af 14 % af – Det fremgår endelig af tabellen, at der er relativt flere aktie- end an- 3.167 3.529partsselskaber, der har aflagt mindst én årsrapport, og at der således er Selskaber med årsrap-relativt færre aktie- end anpartsselskaber, der ikke har nået at aflægge port: 788 (100 %) 500 (100 %) 500 (100 %)én eneste årsrapport. Det fremgår således af tabellen, dels at 18 % af • Aktieselskaber 168 (21 %) 88 (18 %) 101 (20 %)de selskaber, der er gået konkurs i 2011 og har aflagt mindst én års- • Anpartsselskaber 620 (79 %) 412 (82 %) 399 (80 %)rapport, er aktieselskaber, og at 82 % af de disse selskaber således eranpartsselskaber, dels at blot 7 % af de selskaber, der er gået konkurs i2011 og ikke har nået at aflægge én eneste årsrapport, er aktieselska- Det fremgår af denne tabel, at stikprøven af konkursramte selskaberber, mens hele 93 % af disse selskaber er anpartsselskaber. Dette viser, består af 500 selskaber svarende til 14 % af de selskaber, der er gåetat aktieselskaber generelt lever længere end anpartsselskaber, hvilket konkurs i 2011. Denne stikprøve er lidt mindre end stikprøven af kon-tyder på, at de sikkerhedsforanstaltninger, der findes i aktieselskaber, kursramte selskaber fra undersøgelsen fra 2009, der bestod af 788 sel-men ikke i anpartsselskaber, herunder den højere minimumskapital og skaber svarende til 25 % af de selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1.det forhold, at der i aktieselskaber skal være en bestyrelse eller et til- kvartal 2009. Der er dog stadig tale om en ganske stor stikprøve, dersynsråd, hvorimod dette ikke er påkrævet i anpartsselskaber, virker efter sagtens kan anvendes til at generalisere fra stikprøven til den samledehensigten, idet der alt andet lige er større sandsynlighed for, at aktie- population.end anpartsselskaber når at aflægge mindst én årsrapport.13 Det fremgår desuden af tabellen, at kontrolgruppen af ikke-konkurs- Der er som nævnt væsentligt flere selskaber, der er gået konkurs i ramte selskaber består af 500 selskaber, der ikke er gået konkurs. Sam-2011, sammenlignet med 2008 og 1. kvartal 2009. Dette fremgår menlagt er der således udvalgt 500 selskaber – 500 konkursramte ogogså af figur 1, der viser udviklingen i antallet af erklærede konkurser 500 ikke-konkursramte.34 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 8. 8. Figur 2: Antal måneder fra balancedato i seneste årsrapport til dato for afsigelse af konkursdekret1 1 En måned regnes som 30 dage. Et år regnes således som 360 dage. Det fremgår endelig af tabellen, at 18 % af selskaberne i stikprøven • Supplerende oplysning om ledelsesansvar – kapitaltab (afsnitaf konkursramte selskaber er aktieselskaber, og at 82 % af disse sel- 4.4.5)skaber således af anpartsselskaber. Dette svarer omtrent til dels den • Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – ”kapitalejerlån”samlede population af konkursramte selskaber, hvor 16 % af selska- (afsnit 4.4.6)berne som tidligere nævnt er aktieselskaber, og 84 % af selskaberne • Revisors konklusion (afsnit 4.4.7)således er anpartsselskaber, dels kontrolgruppen af ikke-konkursramte • Revisors anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkendeselskaber, hvor 20 % af selskaberne er aktieselskaber, og 80 % af sel- årsrapporten (afsnit 4.4.8)skaberne således er anpartsselskaber. Dette viser, at der relativt set ikke • Forbehold og supplerende oplysninger vedrørende going concern ier væsentligt flere aktie- end anpartsselskaber, der går konkurs. seneste årsrapport – antal måneder fra balancedato til dato for afsi- gelse af konkursdekret (afsnit 4.5) • Forbehold og supplerende oplysninger vedrørende going concern i4. Resultaterne af den nye undersøgelse seneste årsrapport – udvalgte regnskabsposter m.v. (afsnit 4.6).I det følgende omtales resultaterne af den nye undersøgelse opdelt påfølgende områder:• Balancedato i seneste årsrapport, dato for årsrapport og dato for 4.1. Balancedato i seneste årsrapport, dato for årsrapport og afsigelse af konkursdekret (afsnit 4.1) dato for afsigelse af konkursdekret• Udvalgte regnskabsposter m.v. i seneste årsrapport (afsnit 4.2) Figur 2 viser antallet af måneder fra balancedatoen i den seneste års-• Erklæring på seneste årsrapport (afsnit 4.3) rapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet for de selskaber, der• Forbehold og supplerende oplysninger i seneste årsrapport: indgår i stikprøven af konkursramte selskaber. • Forbehold og supplerende oplysninger generelt (afsnit 4.4.1) Det fremgår af denne figur, at der i 21 % af tilfældene går mindre • Forbehold vedrørende henholdsvis going concern og andet end end 12 måneder fra balancedatoen i den seneste årsrapport til datoen going concern (afsnit 4.4.2) for afsigelse af konkursdekretet, og at der således i 79 % af tilfældene • Supplerende vedrørende henholdsvis going concern og andet går mindst 12 måneder fra balancedatoen til datoen for afsigelse af end going concern (afsnit 4.4.3) konkursdekretet.16 Der går gennemsnitligt 534 dage fra balanceda- • Forbehold og supplerende oplysninger vedrørende going con- toen i den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekret. cern samlet set (afsnit 4.4.4) Dette kan sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor der i 25Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 35
 9. 9. % af tilfældene gik mindre end 12 måneder fra balancedatoen i den Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende:seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet, mens • I 21 % af tilfældene går der mindre end 12 måneder fra balanceda-der i 75 % af tilfældene gik mindst 12 måneder fra balancedatoen til toen i den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursde-datoen for afsigelse af konkursdekretet, og hvor der gennemsnitligt kretet. I 79 % af tilfældene går der således mindst 12 måneder fragik 515 dage fra balancedatoen i den seneste årsrapport til datoen for balancedatoen til datoen for afsigelse af konkursdekretetafsigelse af konkursdekretet. Dette viser, at de selskaber, der er gået • De selskaber, der er gået konkurs i 2011, er gennemsnitligt gåetkonkurs i 2011, gennemsnitligt er gået konkurs senere efter balance- konkurs senere efter balancedatoen i den seneste årsrapport end dedatoen i den seneste årsrapport end de selskaber, der gik konkurs i selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1. kvartal 20092008 og 1. kvartal 2009. • Konkursramte selskaber aflægger gennemsnitligt årsrapport senere Det fremgår desuden af figuren, at der i 68 % af tilfældene går mel- end ikke-konkursramte selskaber.lem 1 og 2 år fra balancedatoen i den seneste årsrapport til datoen forafsigelse af konkursdekretet. Dette tyder på, at aflæggelsen af årsrap-porten, der skal foregå i denne periode, hvis indsendelsesfristen skal 4.2. Udvalgte regnskabsposter m.v. i seneste årsrapportoverholdes, giver anledning til refleksion for ledelsen og overvejelser Tabel 4 viser udvalgte regnskabsposter m.v. i den seneste årsrapportom mulige tiltag for at sikre selskabets fortsatte drift. for de selskaber, der indgår i henholdsvis stikprøven af konkursramte Den nye undersøgelse viser endvidere følgende: selskaber og kontrolgruppen af ikke-konkursramte selskaber.18• Der går gennemsnitligt 389 dage fra datoen for den seneste årsrap- port, dvs. ledelsespåtegningen, til datoen for afsigelse af konkurs- dekretet. Dette kan sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, Tabel 4: Udvalgte regnskabsposter m.v. i seneste årsrapport hvor der gennemsnitligt gik 364 dage fra datoen for den seneste Konkursramte Ikke-konkursram- årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet. Dette viser, selskaber 2011 te selskaber 2011 at de selskaber, der er gået konkurs i 2011, gennemsnitligt er gået (kontrolgruppe) konkurs senere efter datoen for den seneste årsrapport end de Selskabskapital (gennemsnit) 727.000 kr. 871.000 kr. selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Dette hænger Egenkapital: naturligt sammen med, at de selskaber, der er gået konkurs i 2011, Gennemsnit -825.000 kr. 19,6 mio. kr. som nævnt gennemsnitligt er gået konkurs senere efter balance- Positiv 48 % 84 % datoen i den seneste årsrapport end de selskaber, der gik konkurs i Negativ 52 % 16 % 2008 og 1. kvartal 2009. Nul 0% 0%• Der går gennemsnitligt 146 dage – svarende til næsten 5 måneder Kapitaltab (SL § 119): – fra balancedatoen i den seneste årsrapport til datoen for selve Ikke kapitaltab 39 % 79 % årsrapporten.17 Dette svarer næsten fuldstændigt til undersøgelsen Kapitaltab 61 % 21 % fra 2009, hvor der gennemsnitligt gik 147 dage fra balancedatoen Balancesum (gennemsnit) 8,5 mio. kr. 46,6 mio. kr. i den seneste årsrapport til datoen for selve årsrapporten. Der er Egenkapital/balancesum således intet, der tyder på, at de selskaber, der er gået konkurs i (soliditet) -10 % 42 % 2011, har aflagt årsrapport hverken senere eller tidligere end de Årets resultat (nettoresultat selskaber, der gik konkurs 2008 og 1. kvartal 2009. efter skat): Gennemsnit -3,7 mio. kr. 1,3 mio. kr.Den nye undersøgelse viser imidlertid også, at der – for så vidt an- Positiv 24 % 57 %går de selskaber, der indgår i kontrolgruppen af ikke-konkursramte Negativ 73 % 41 %selskaber – gennemsnitligt går 115 dage – svarende til næsten 4 Nul 3% 1%måneder – fra balancedatoen i årsrapporten til datoen for selveårsrapporten. Dette viser, at konkursramte selskaber gennemsnitligtaflægger årsrapport senere end ikke-konkursramte selskaber. Detteskyldes formentlig, at ledelsen i konkursramte selskaber – og revisor Det fremgår af denne tabel, at de konkursramte selskaber gennemsnit-for sådanne selskaber – ønsker at ”trække” aflæggelsen af årsrappor- ligt har en selskabskapital på 727.000 kr., mens de ikke-konkursramteten – og afslutningen af revisionen af årsregnskabet – så længe som selskaber gennemsnitligt har en selskabskapital på 871.000 kr. Dettemuligt for at have bedre overblik over selskabets finansielle stilling tyder på, at konkursramte selskaber gennemsnitligt er mindre endog fremtidsudsigter. ikke-konkursramte selskaber.36 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 10. 10. Det fremgår desuden af tabellen, at de konkursramte selskaber gen- gennemsnitligt har en soliditet – målt som egenkapitalen i % af ba-nemsnitligt har en negativ egenkapital af omtrent samme størrelse lancesummen – på -10 %, mens de ikke-konkursramte selskaber gen-som selskabskapitalen (-825.000 kr.), mens de ikke-konkursramte sel- nemsnitligt har en soliditet på 42 %.skaber gennemsnitligt har en væsentlig, positiv egenkapital (19,6 mio. Det fremgår endelig af tabellen, at de konkursramte selskaber gen-kr.). For så vidt angår de konkursramte selskaber, har 48 % af selska- nemsnitligt har realiseret et resultat på -3,7 mio. kr., mens de ikke-berne en positiv egenkapital, mens 52 % af selskaberne har en negativ konkursramte selskaber gennemsnitligt har realiseret et resultat påegenkapital. For så vidt angår de ikke-konkursramte selskaber, har 84 1,3 mio. kr. For så vidt angår de konkursramte selskaber, har 24 % af% af selskaberne en positiv egenkapital, mens 16 % af selskaberne har selskaberne realiseret et positivt resultat, mens 73 % af selskaberne haren negativ egenkapital. realiseret et negativt resultat. For så vidt angår de ikke-konkursramte Det fremgår af SL § 119, at ledelsen skal sikre, at generalforsamling selskaber, har 57 % af selskaberne realiseret et positiv resultat, mensafholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at egenkapitalen 41 % af selskaberne har realiseret et negativt resultat. Denne relativtudgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, dvs. selskabska- store andel af ikke-konkursramte selskaber, der har realiseret et ne-pitalen, eller mindre end 62.500 kr. På generalforsamlingen skal det gativt resultat, tyder på, at det forhold, at et selskab har realiseret etcentrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og negativt resultat, naturligvis er en indikator for, at selskabet har goingom fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, her- concern-problemer, men ikke en afgørende indikator. Det samme kanunder selskabets opløsning. som nævnt siges om det forhold, at et selskab befinder sig i en kapi- Selskabet befinder sig således i en kapitaltabssituation, hvis egenka- taltabssituation, hvor 21 % af de ikke-konkursramte selskaber befinderpitalen: sig i en kapitaltabssituation, og – i mindre grad og sammenhængende• Udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen, eller hermed – det forhold, at et selskab har en negativ egenkapital, hvor• Udgør mindre end 62.500 kr. 16 % af de ikke-konkursramte selskaber har en negativ egenkapital. Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende:Det fremgår af tabellen, dels at 39 % af de konkursramte selskaber • Konkursramte selskaber er gennemsnitligt mindre end ikke-konkurs-ikke befinder sig i en kapitaltabssituation, mens 61 % af disse selska- ramte selskaberber befinder sig i en kapitaltabssituation, dels at 79 % af de ikke-kon- • Det forhold, at et selskab har en negativ egenkapital, og – sammen-kursramte selskaber ikke befinder i en kapitaltabssituation, mens 21 % hængende hermed – det forhold, at et selskab befinder sig i en kapi-af disse selskaber befinder sig i en kapitaltabssituation. Dette viser, at taltabssituation, er naturligvis indikatorer for, at selskabet har goingvæsentligt flere konkursramte end ikke-konkursramte selskaber – ikke concern-problemer, men ikke afgørende indikatorer. Det samme kanoverraskende – befinder sig en kapitaltabssituation. Det viser desuden, siges om det forhold, at et selskab har realiseret et negativt resultat.at en relativt stor andel af de konkursramte selskaber (39 %) pr. balan-cedatoen ikke befinder sig i en kapitaltabssituation, hvilket – sammen-holdt med det forhold, at en endnu større andel af de konkursramte 4.3. Erklæring på seneste årsrapportselskaber (48 %) pr. balancedatoen har en positiv egenkapital – tyder Tabel 5 viser, hvilken erklæring revisor har afgivet på den seneste årsrap-på, at der efter balancedatoen og evt. også efter aflæggelsen af års- port for de selskaber, der indgår i henholdsvis stikprøven af konkursram-rapporten – og afslutningen af revisionen af årsregnskabet – kan være te selskaber og kontrolgruppen af ikke-konkursramte selskaber. De til-indtruffet en eller flere uforudsete hændelser, der har forrykket selska- svarende tal for undersøgelsen fra 2009 er medtaget til sammenligning.bets finansielle stilling væsentligt. Det viser endelig, at en relativt storandel af de ikke-konkursramte selskaber (21 %) befinder sig i en kapi- Tabel 5: Erklæring på seneste årsrapporttaltabssituation. Dette tyder på, at det forhold, at et selskab befinder Konkursramte Konkursramte Ikke-konkurs-sig i en kapitaltabssituation, naturligvis er en indikator for, at selskabet selskaber 2008 selskaber 2011 ramte selska-har going concern-problemer, men ikke en afgørende indikator. og 1. kvartal ber 2011 (kon- Det fremgår desuden af tabellen, at de konkursramte selskaber gen- 2009 trolgruppe)nemsnitligt har en balancesum på 8,5 mio. kr., mens de ikke-konkurs- Revisionspåteg- 98 % 90 % 91 %ramte selskaber gennemsnitligt har en balancesum på 46,6 mio. kr. ningDette viser, at konkursramte selskaber gennemsnitligt er mindre end Reviewerklæring 1% 2% 2%ikke-konkursramte selskaber, hvilket som nævnt også antydes af det Assistanceer-forhold, at de konkursramte selskaber gennemsnitligt har en mindre 2% 1% klæring 1%selskabskapital end de ikke-konkursramte selskaber. Ingen erklæring 6% 6% Det fremgår endvidere af tabellen, at de konkursramte selskaberRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 37
 11. 11. Figur 3: Antal måneder fra dato for revisionspåtegning eller reviewerklæring på seneste årsrapport til dato forafsigelse af konkursdekret1 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 10-11 måneder 11-12 måneder <1 år i alt <1 måned 1-2 måneder 2-3 måneder 3-4 måneder 4-5 måneder 5-6 måneder 6-7 måneder 7-8 måneder 8-9 måneder >= 1 år i alt 9-10 måneder 1-2 år 2-3 år 3-4 år1 En måned regnes som 30 dage. Et år regnes således som 360 dage.Det fremgår af denne tabel, at for ca. 90 % af både de konkursramte onspåtegning er en erklæring med høj grad af sikkerhed, hvorimod enog de ikke-konkursramte selskaber har revisor afgivet en revisionspå- reviewerklæring er en erklæring med begrænset sikkerhed. Assistanceer-tegning på den seneste årsrapport. For ca. 10 % af både de konkurs- klæringer er derimod erklæringer uden sikkerhed og indeholder derforramte og de ikke-konkursramte selskaber er den seneste årsrapport pr. definition hverken forbehold eller supplerende oplysninger.således forsynet med enten en review- eller assistanceerklæring eller Figur 3 viser antallet af måneder fra datoen for revisionspåtegnin-slet ikke nogen revisorerklæring. Dette kan sammenlignes med under- gen eller reviewerklæringen på den seneste årsrapport til datoen forsøgelsen fra 2009, hvor revisor for 98 % af de konkursramte selskaber afsigelse af konkursdekretet for de selskaber, der indgår i stikprøven afhavde afgivet en revisionspåtegning på den seneste årsrapport. Dette konkursramte selskaber.viser, at andelen af selskaber, der fravælger revision, er steget – i hvert Det fremgår af denne figur, at der i 45 % af tilfældene går mindrefald blandt de konkursramte selskaber. Der er dog – noget overrasken- end 12 måneder fra datoen for revisionspåtegningen eller reviewer-de – intet, der tyder på, at konkursramte selskaber i højere grad end klæringen på den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af kon-ikke-konkursramte selskaber fravælger revision. kursdekretet, og at der således i 55 % af tilfældene går mindst 12 I det følgende fokuseres der på revisionspåtegninger og reviewerklæ- måneder fra datoen for revisionspåtegningen eller reviewerklæringenringer. Selskaber, hvor revisor har afgivet en assistanceerklæring på den på den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet.seneste årsrapport, og selskaber, hvor der slet ikke er afgivet nogen Der går gennemsnitligt 386 dage fra datoen for revisionspåtegningenrevisorerklæring på den seneste årsrapport, holdes således udenfor. eller reviewerklæringen på den seneste årsrapport til datoen for afsi-Dette skyldes, at både revisionspåtegninger og reviewerklæringer er gelse af konkursdekretet. Dette kan sammenlignes med undersøgelsenerklæringer med sikkerhed, hvilket gør det muligt at analysere på, både fra 2009, hvor der i 51 % af tilfældene gik mindre end 12 månederhvilke forbehold revisor har taget, og hvilke supplerende oplysninger fra datoen for revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på denrevisor har givet. Det er i den forbindelse uden betydning, at en revisi- seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet, mens der38 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 12. 12. Figur 4: Forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste års-rapport (1) 100% 2% 15% 90% 17% 18% 80% 2% 70% 36% Både forbehold og supplerende oplysninger 60% 40% Kun supplerende oplysninger 50% 10% Kun forbehold 40% 72% Hverken forbehold eller supplerende 9% 30% oplysninger ("blank") 20% 40% 26% 10% 0% Konkursramte selskaber Konkursramte selskaber Kontrolgruppe 2011 2008 og 1. kvartal 2009 2011i 49 % af tilfældene gik mindst 12 måneder fra datoen for revisions- endelige vurdering af going concern skal dog naturligvis først foreta-påtegningen eller reviewerklæringen på den seneste årsrapport til da- ges på tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen ellertoen for afsigelse af konkursdekretet, og hvor der gennemsnitligt gik reviewerklæringen.368 dage fra datoen for revisionspåtegningen eller reviewerklæringen Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende:på den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet. • Andelen af selskaber, der fravælger revision, er steget – i hvert faldDette viser, at de selskaber, der er gået konkurs i 2011, gennemsnit- blandt de konkursramte selskaberligt er gået konkurs senere efter datoen for revisionspåtegningen eller • Der er – noget overraskende – intet der tyder på, at konkursramtereviewerklæringen på den seneste årsrapport end de selskaber, der gik selskaber i højere grad end ikke-konkursramte selskaber fravælgerkonkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Dette hænger naturligt sammen revisionmed, at de selskaber, der er gået konkurs i 2011, som tidligere nævnt • For så vidt angår de konkursramte selskaber, går der i 45 % af tilfæl-gennemsnitligt er gået konkurs senere efter både balancedatoen i den dene mindre end 12 måneder fra datoen for revisionspåtegningen el-seneste årsrapport og datoen for selve årsrapporten, dvs. ledelses- ler reviewerklæringen på den seneste årsrapport til datoen for afsigel-påtegningen, end de selskaber, der gik konkurs i 2008 og 1. kvartal se af konkursdekretet. I 55 % af tilfældene går der således mindst 122009. måneder fra balancedatoen til datoen for afsigelse af konkursdekretet Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der som tidligere nævnt • De selskaber, der er gået konkurs i 2011, er gennemsnitligt gåetskal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra balance- konkurs senere efter datoen for revisionspåtegningen eller review-dagen i forbindelse med revisors vurdering af going concern. Tids- erklæringen på den seneste årsrapport end de selskaber, der gikhorisonten for revisors vurdering af going concern beregnes således konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009.med udgangspunkt i balancedagen og ikke tidspunktet for revisorsafgivelse af revisionspåtegningen eller reviewerklæringen. RevisorsRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 39
 13. 13. Figur 5: Forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (2)4.4. Forbehold og supplerende oplysninger i seneste årsrapport plerende oplysninger, i 15 % af tilfældene både havde taget forbehold og givet supplerende oplysninger og således i 15 % af tilfældene hver-4.4.1. Forbehold og supplerende oplysninger generelt ken havde taget forbehold eller givet supplerende oplysninger, menFigur 4 og 5 viser, hvor ofte revisor har taget forbehold og/eller givet afgivet en ”blank” revisionspåtegning eller reviewerklæring. Dettesupplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller reviewerklærin- viser, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gået konkurs igen på den seneste årsrapport for de selskaber, der indgår i henholds- 2011 – oftere har givet supplerende oplysninger sammenlignet medvis stikprøven af konkursramte selskaber og kontrolgruppen af ikke- de selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, hvorimodkonkursramte selskaber. De tilsvarende tal for undersøgelsen fra 2009 antallet af forbehold umiddelbart synes at være uændret.er medtaget til sammenligning. Det fremgår desuden af denne figur, at revisor – for så vidt angår de Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge figurer omfatter ikke-konkursramte selskaber – i blot 2 % af tilfældene kun havde tagetforbehold og supplerende oplysninger generelt og ikke kun forbehold forbehold, at revisor i 19 % af tilfældene kun have givet supplerendeog supplerende oplysninger vedrørende going concern. I de efterføl- oplysninger, at revisor i blot 2 % af tilfældene både have taget forbe-gende afsnit sondres der derimod mellem forbehold og supplerende hold og givet supplerende oplysninger, og at revisor således i hele 77oplysninger vedrørende henholdsvis going concern og andet end % af tilfældene hverken havde taget forbehold eller givet supplerendegoing concern. oplysninger, men afgivet en ”blank” revisionspåtegning eller review- Det fremgår af figur 4, at revisor – for så vidt angår de konkursramte erklæring. Dette viser, at revisor – ikke overraskende – langt oftereselskaber – i 10 % af tilfældene kun har taget forbehold, at revisor i tager forbehold i konkursramte selskaber sammenlignet med ikke-43 % af tilfældene kun har givet supplerende oplysninger, at revisor konkursramte selskaber, ligesom revisor langt oftere giver supplerendei 19 % af tilfældene både har taget forbehold og givet supplerende oplysninger.oplysninger, og at revisor således i 28 % af tilfældene hverken har Det fremgår af figur 5, at, at revisor – for så vidt angår de konkurs-taget forbehold eller givet supplerende oplysninger, men afgivet en ramte selskaber – i 29 % af tilfældene har taget forbehold (og evt.”blank” revisionspåtegning eller reviewerklæring. Dette kan sammen- givet supplerende oplysninger), mens revisor i 62 % af tilfældene harlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 10 % af tilfældene givet supplerende oplysninger (og evt. taget forbehold). Dette kankun havde taget forbehold, i 36 % af tilfældene kun havde givet sup- sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 24 % af40 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 14. 14. Figur 6: Forbehold vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going con- cern i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (1)tilfældene havde taget forbehold (og evt. givet supplerende oplys- %, mens forskellen i andelen af supplerende oplysninger er på 40ninger), mens revisor i 51 % af tilfældene havde givet supplerende %-point (forskellen mellem 22 % og 62 %) svarende til hele 182 %!(og evt. taget forbehold). Dette viser ikke blot, at revisor – for så Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende:vidt angår de selskaber, der er gået konkurs i 2011 – oftere har givet • For så vidt angår de konkursramte selskaber, har revisor i 10 % afsupplerende oplysninger sammenlignet med de selskaber, der er tilfældene kun taget forbehold i revisionspåtegningen eller review-gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, hvilket også fremgår af figur erklæringen på den seneste årsrapport, i 43 % af tilfældene kun4, men også at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gået givet supplerende oplysninger, i 19 % af tilfældene både tagetkonkurs i 2011 – oftere har taget forbehold sammenlignet med de forbehold og givet supplerende oplysninger og i 28 % af tilfældeneselskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, hvilket ikke hverken taget forbehold eller givet supplerende oplysninger, menumiddelbart fremgår af figur 4. Stigningen i andelen af forbehold fra afgivet en ”blank” revisionspåtegning eller reviewerklæring2008 og 1. kvartal 2009 til 2011 er på 5 %-point (fra 24 % til 29 %) • For så vidt angår de selskaber, der er gået konkurs i 2011, har revi-svarende til 21 %, og stigningen i andelen af supplerende oplysninger sor oftere taget forbehold sammenlignet med de selskaber, der erer af samme relative størrelse – en stigning på 11 %-point (fra 51 % gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, ligesom revisor oftere hartil 62 %) svarende til 22 %. givet supplerende oplysninger Det fremgår desuden af denne figur, at revisor – for så vidt angår • Revisor tager – ikke overraskende – langt oftere forbehold i kon-de ikke-konkursramte selskaber – i blot 4 % af tilfældene har taget kursramte selskaber sammenlignet med ikke-konkursramte selska-forbehold (og evt. givet supplerende oplysninger), mens revisor i 22 ber, ligesom revisor langt oftere giver supplerende oplysninger.% af tilfældene har givet supplerende oplysninger (og evt. taget for-behold). Dette viser, at revisor – ikke overraskende – langt oftere tagerforbehold i konkursramte selskaber sammenlignet med ikke-konkurs- 4.4.2. Forbehold vedrørende henholdsvis going concern ogramte selskaber, ligesom revisor oftere langt oftere giver supplerende andet end going concernoplysninger, hvilket også fremgår af figur 4. Forskellen i andelen af Figur 6 og 7 viser, hvor ofte revisor har taget forbehold vedrørendeforbehold mellem ikke-konkursramte og konkursramte selskaber er på henholdsvis going concern og/eller andet end going concern i revi-25 %-point (forskellen mellem 4 % og 29 %) svarende til hele 625 sionspåtegningen eller reviewerklæringen på den seneste årsrapportRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 41
 15. 15. Figur 7: Forbehold vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going concern i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (2)for de selskaber, der indgår i henholdsvis stikprøven af konkursramte taget forbehold vedrørende going concern (og evt. andet end goingselskaber og kontrolgruppen af ikke-konkursramte selskaber. De tilsva- concern), mens revisor i 63 % af disse tilfælde har taget forbeholdrende tal for undersøgelsen fra 2009 er medtaget til sammenligning. vedrørende andet end going concern (og evt. going concern). I 23 % Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge figurer kun omfatter af tilfældene har revisor som nævnt både taget forbehold vedrørendetilfælde, hvor revisor har taget forbehold. I næste afsnit fokuseres der going concern og andet end going concern. Dette kan sammenlignesderimod på tilfælde, hvor revisor har givet supplerende oplysninger. I med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 53 % af de tilfælde, hvorafsnit 4.4.4 nedenfor behandles forbehold og supplerende oplysninger revisor havde taget forbehold, havde taget forbehold vedrørende goingvedrørende going concern under ét. concern (og evt. andet end going concern), mens revisor i 72 % af dis- Det fremgår af figur 6, at revisor – for så vidt angår de konkursramte se tilfælde havde taget forbehold vedrørende andet end going concernselskaber – i 37 % af de tilfælde, hvor revisor har taget forbehold, kun (og evt. going concern). Dette viser, at revisor – for så vidt angår de sel-har taget forbehold vedrørende going concern, at revisor i 40 % af skaber, der er gået konkurs i 2011 – relativt oftere har taget forbeholddisse tilfælde kun har taget forbehold vedrørende andet end going vedrørende going concern sammenlignet med de selskaber, der er gåetconcern, og at revisor således i 23 % af tilfældene både har taget konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, hvorimod revisor i relativt mindreforbehold vedrørende going concern og andet end going concern. omfang har taget forbehold vedrørende andet end going concern.Dette kan sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor Figur 5 viser som tidligere nævnt, at revisor – for så vidt angår dei 28 % af de tilfælde, hvor revisor havde taget forbehold, kun havde selskaber, der er gået konkurs i 2011 – oftere har taget forbehold sam-taget forbehold vedrørende going concern, i 47 % af disse tilfælde menlignet med de selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartalkun havde taget forbehold vedrørende andet end going concern og 2009. Figur 7 viser, at denne stigning udelukkende er trukket af for-således i 25 % af tilfældene både havde taget forbehold vedrørende behold vedrørende going concern, hvorimod forbehold vedrørendegoing concern og andet end going concern. andet end going concern – noget overraskende – har trukket i modsat Det fremgår desuden af denne figur, at revisor – for så vidt angår de retning.ikke-konkursramte selskaber – i 39 % af de tilfælde, hvor revisor har Det fremgår desuden af figur 7, at revisor – for så vidt angår de ikke-taget forbehold, kun har taget forbehold vedrørende going concern, konkursramte selskaber – i 61 % af de tilfælde, hvor revisor har tagetat revisor i 50 % af disse tilfælde kun har taget forbehold vedrørende forbehold, har taget forbehold vedrørende going concern (og evt.andet end going concern, og at revisor således i 11 % af tilfældene andet end going concern), mens revisor i 50 % af disse tilfælde harbåde har taget forbehold vedrørende going concern og andet end taget forbehold vedrørende andet end going concern (og evt. goinggoing concern. concern). I 11 % af tilfældene har revisor som nævnt både taget for- Det fremgår af figur 7, at revisor – for så vidt angår de konkursramte behold vedrørende going concern og andet end going concern. Detteselskaber – i 60 % af de tilfælde, hvor revisor har taget forbehold, har viser, at den relative andel af forbehold vedrørende going concern –42 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 16. 16. Figur 8: Supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going concern i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (1)for så vidt angår de tilfælde, hvor revisor har taget forbehold – er om- Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge figurer kun omfattertrent ens for de konkursramte og de ikke-konkursramte selskaber (hen- tilfælde, hvor revisor har givet supplerende oplysninger, ligesom figurholdsvis 60 % og 61 %). Dette er umiddelbart overraskende, men skal 6 og 7 kun omfatter tilfælde, hvor revisor har taget forbehold. I næstenaturligvis sammenholdes med, at revisor som tidligere nævnt langt afsnit behandles forbehold og supplerende oplysninger vedrørendeoftere tager forbehold i konkursramte selskaber sammenlignet med going concern under ét.ikke-konkursramte selskaber, hvilket fremgår af figur 4 og 5. Det fremgår af figur 8, at revisor – for så vidt angår de konkursramte Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende: selskaber – i 16 % af de tilfælde, hvor revisor har givet supplerende• For så vidt angår de konkursramte selskaber, har revisor i 37 % af oplysninger, kun har givet supplerende oplysninger vedrørende going de tilfælde, hvor revisor har taget forbehold, kun taget forbehold concern, at revisor i 60 % af disse tilfælde kun har givet supplerende vedrørende going concern, i 40 % af disse tilfælde kun taget forbe- oplysninger vedrørende andet end going concern, og at revisor så- hold vedrørende andet end going concern og i 23 % af tilfældene ledes i 24 % af tilfældene både har givet supplerende oplysninger både taget forbehold vedrørende going concern og andet end vedrørende going concern og andet end going concern. Dette kan going concern sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 12 % af de• Det forhold, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gået tilfælde, hvor revisor havde givet supplerende oplysninger, kun havde konkurs i 2011 – oftere har taget forbehold sammenlignet med de givet supplerende oplysninger vedrørende going concern, i 69 % af selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, skyldes disse tilfælde kun havde givet supplerende oplysninger vedrørende udelukkende, at revisor oftere har taget forbehold vedrørende andet end going concern og således i 19 % af tilfældene både havde going concern, hvorimod forbehold vedrørende andet end going givet supplerende oplysninger vedrørende going concern og andet concern – noget overraskende – har trukket i modsat retning. end going concern. Det fremgår desuden af denne figur, at revisor – for så vidt angår de ikke-konkursramte selskaber – i 18 % af de tilfælde, hvor revisor har4.4.3. Supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis go- givet supplerende oplysninger, kun har givet supplerende oplysningering concern og andet end going concern vedrørende going concern, at revisor i 67 % af disse tilfælde kun harFigur 8 og 9 viser, hvor ofte revisor har giver supplerende oplysnin- givet supplerende oplysninger vedrørende andet end going concern,ger vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going og at revisor således i 16 % af tilfældene både har givet supplerendeconcern i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på den seneste oplysninger vedrørende going concern og andet end going concern.årsrapport for de selskaber, der indgår i stikprøverne for henholdsvis Det fremgår af figur 9, at revisor – for så vidt angår de konkursramtekonkursramte og ikke-konkursramte selskaber. De tilsvarende tal for selskaber – i 40 % af de tilfælde, hvor revisor har givet supplerendeundersøgelsen fra 2009 er medtaget til sammenligning. oplysninger, har givet supplerende oplysninger vedrørende goingRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 43
 17. 17. Figur 9: Supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis going concern og/eller andet end going concern i revisionspåtegningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (2)concern (og evt. andet end going concern), mens revisor i hele 84 % rørende andet end going concern (og evt. going concern). I 16 % afaf disse tilfælde har givet supplerende oplysninger vedrørende andet tilfældene har revisor som nævnt både givet supplerende oplysningerend going concern (og evt. going concern). I 24 % af tilfældene har vedrørende going concern og andet end going concern.revisor som nævnt både givet supplerende oplysninger vedrørende Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende:going concern og andet end going concern. Dette kan sammenlignes • For så vidt angår de konkursramte selskaber, har revisor i 16 % af demed undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 31 % af de tilfælde, hvor tilfælde, hvor revisor har givet supplerende oplysninger, kun givetrevisor havde givet supplerende oplysninger, havde givet supplerende supplerende oplysninger vedrørende going concern, i 60 % af disseoplysninger vedrørende going concern (og evt. andet end going tilfælde kun givet supplerende oplysninger vedrørende andet endconcern), mens revisor i hele 88 % af disse tilfælde havde givet sup- going concern og i 24 % af tilfældene både givet supplerende op-plerende oplysninger vedrørende andet end going concern (og evt. lysninger vedrørende going concern og andet end going concerngoing concern). Dette viser, at revisor – for så vidt angår de selskaber, • Det forhold, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gåetder er gået konkurs i 2011 – relativt oftere har givet supplerende op- konkurs i 2011 – oftere har givet supplerende oplysninger sam-lysninger vedrørende going concern sammenlignet med de selskaber, menlignet med de selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1.der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009, hvorimod revisor i kvartal 2009, skyldes udelukkende, at revisor oftere har givet sup-relativt mindre omfang har givet supplerende oplysninger vedrørende plerende oplysninger vedrørende going concern, hvorimod sup-andet end going concern. plerende oplysninger vedrørende andet end going concern – noget Figur 4 og 5 viser som tidligere nævnt, at revisor – for så vidt an- overraskende – har trukket i modsat retning.går de selskaber, der er gået konkurs i 2011 – oftere har givet sup-plerende oplysninger sammenlignet med de selskaber, der er gåetkonkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Figur 9 viser, at denne stigning 4.4.4. Forbehold og supplerende oplysninger vedrørendeudelukkende er trukket af supplerende oplysninger vedrørende go- going concern samlet seting concern, hvorimod supplerende oplysninger vedrørende andet Figur 10 og 11 viser, hvor ofte revisor har taget forbehold eller givetend going concern – noget overraskende – har trukket i modsat supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåteg-retning. ningen eller reviewerklæringen på den seneste årsrapport for de sel- Det fremgår desuden af figur 9, at revisor – for så vidt angår de ikke- skaber, der indgår i henholdsvis stikprøven af konkursramte selskaberkonkursramte selskaber – i 33 % af de tilfælde, hvor revisor har givet og kontrolgruppen af ikke-konkursramte selskaber. De tilsvarende talsupplerende oplysninger, har givet supplerende oplysninger vedrø- for undersøgelsen fra 2009 er medtaget til sammenligning.rende going concern (og evt. andet end going concern), mens revisor Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge figurer kun omfat-i hele 82 % af disse tilfælde har givet supplerende oplysninger ved- ter forbehold og supplerende vedrørende going concern, men ikke44 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 18. 18. Figur 10: Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåtegnin- gen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (1) Figur 11: Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåteg- ningen eller reviewerklæringen på seneste årsrapport (2)Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 45
 19. 19. forbehold og supplerende oplysninger vedrørende andet end going lysninger vedrørende going concern som nævnt er steget med 46 %,concern. I afsnit 4.4.1 ovenfor er der ikke sondret mellem forbehold hvilket er en ganske markant stigning.og supplerende oplysninger vedrørende henholdsvis going concern Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at revisors vurderingog andet end going concern. I afsnit 4.4.2 ovenfor er der fokuseret på af going concern som tidligere nævnt omfatter en vurdering på ettilfælde, hvor revisor har taget forbehold, mens der i foregående afsnit bestemt tidspunkt af fremtidige og ifølge sagens natur usikre udvalger fokuseret på tilfælde, hvor revisor giver supplerende oplysninger. I af begivenheder eller forhold, at enhver vurdering om fremtiden, her-nærværende afsnit behandles forbehold og supplerende oplysninger under revisors vurdering af going concern, er baseret på de oplysnin-vedrørende going concern derimod under ét. ger, der er til rådighed på det tidspunkt, hvor vurderingen foretages, Det fremgår af figur 10, at revisor – for så vidt angår de konkurs- hvilket – for så vidt angår revisors vurdering af going concern – vilramte selskaber – i 41 % af tilfældene har taget forbehold eller givet sige tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen (ellersupplerende oplysninger vedrørende going concern, og at revisor reviewerklæringen), og at efterfølgende begivenheder kan resulteresåledes i 59 % af tilfældene hverken har taget forbehold eller givet i udfald, der ikke er konsistente med vurderingen, der var rimelig påsupplerende oplysninger vedrørende going concern. Dette kan sam- det tidspunkt, hvor den blev foretaget, jf. ISA 570, afsnit 5.menlignes med undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 28 % af tilfæl- Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at revisor ikke kandene havde taget forbehold eller givet supplerende oplysninger ved- forudse fremtidige begivenheder eller forhold, der kan bevirke, at enrørende going concern og således i 72 % af tilfældene hverken havde virksomhed må ophøre med at fortsætte driften, og at manglendetaget forbehold eller givet supplerende oplysninger vedrørende going henvisning i revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift kan derforconcern. Dette viser, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er ikke betragtes som en garanti for virksomhedens evne til at fortsættegået konkurs i 2011 – oftere har taget forbehold eller givet supple- driften, jf. ISA 570, afsnit 7.rende oplysninger vedrørende going concern sammenlignet med de Det er endelig vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligtselskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Stigningen i at sige, i hvilken andel af de tilfælde, hvor revisor hverken har tagetandelen af forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going forbehold eller givet supplerende oplysninger vedrørende going con-concern fra 2008 og 1. kvartal 2009 til 2011 er på 13 %-point (fra 28 cern, der er tale om, at revisor ikke har levet op til god revisorskik. Det% til 41 %) svarende til 46 %. forhold, at et selskab går konkurs, uden at revisor har taget forbehold Det fremgår desuden af denne figur, at revisor – for så vidt angår eller givet supplerende oplysninger vedrørende going concern, kan så-de ikke-konkursramte selskaber – i 9 % af tilfældene har taget forbe- ledes skyldes to forhold. For det første kan det skyldes, at revisor hver-hold eller givet supplerende oplysninger vedrørende going concern, ken burde have taget forbehold eller givet supplerende oplysningerog at revisor således i 91 % af tilfældene hverken har taget forbe- vedrørende going concern, men at efterfølgende begivenheder harhold eller givet supplerende oplysninger vedrørende going concern. resulteret i udfald, der ikke er konsistente med revisors vurdering afDette viser, at revisor – ikke overraskende – langt oftere tager forbe- going concern, der var rimelig på det tidspunkt, hvor den blev foreta-hold eller giver supplerende oplysninger vedrørende going concern i get, og at revisor således har levet op til god revisorskik. For det andetkonkursramte selskaber sammenlignet med ikke-konkursramte selska- kan det skyldes, at revisor enten burde have taget forbehold eller givetber. Forskellen i andelen af forbehold eller supplerende vedrørende supplerende oplysninger vedrørende going concern, og at revisorgoing concern mellem ikke-konkursramte og konkursramte selskaber således ikke har levet op til god revisorskik. Det er da op til kurator oger på 32 %-point (forskellen mellem 9 % og 41 %) svarende til hele andre med retlig interesse at tage stilling til, hvorvidt revisor skal ind-356 %! bringes for domstolene og/eller Revisornævnet. Det er blot vigtigt at Dette viser samlet set, dels at revisor er blevet ”bedre” til at tage understrege, at det forhold, at et selskab går konkurs, uden at revisorforbehold og give supplerende oplysninger vedrørende going concern har taget forbehold eller givet supplerende oplysninger vedrørendei konkursramte selskaber, idet revisor oftere tager forbehold og giver going concern, ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at revisorsupplerende oplysninger vedrørende going concern sammenlignet ikke har levet op til god revisorskik.med tidligere, dels at revisor tilsyneladende er god til at fokusere på Det fremgår af figur 11, at revisor – for så vidt angår de konkursram-de rigtige selskaber, idet revisor relativt sjældent tager forbehold el- te selskaber – i 17 % af tilfældene har taget forbehold vedrørende go-ler giver supplerende oplysninger vedrørende going concern i ikke- ing concern, mens revisor i 25 % af tilfældene har givet supplerendekonkursramte selskaber. oplysninger vedrørende going concern. Dette giver (med afrunding) Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt det er rimeligt, at revisor i 59 i alt de 41 %, der fremgår af figur 10. Dette kan sammenlignes med% af tilfældene hverken har taget forbehold eller givet supplerende undersøgelsen fra 2009, hvor revisor i 13 % af tilfældene havde tagetoplysninger vedrørende going concern. Det er imidlertid vigtigt at forbehold vedrørende going concern, mens revisor i 16 % af tilfæl-være opmærksom på, at andelen af forbehold eller supplerende op- dene havde givet supplerende oplysninger vedrørende going concern.46 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012
 20. 20. Dette viser, at revisor – for så vidt angår de selskaber, der er gået kon- 4.4.5. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltabkurs i 2011 – oftere har taget forbehold vedrørende going concern Kapitaltabsreglerne i SL § 119 er kort omtalt i afsnit 4.2. ovenfor.sammenlignet med de selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, at revisor ikvartal, ligesom revisor oftere har givet supplerende oplysninger ved- revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om ledel-rørende going concern. Stigningen i andelen af forbehold vedrørende sesansvar, dvs. forhold, som revisor er blevet bekendt med under sitgoing concern er på 4 %-point (fra 13 % til 17 %) svarende til 31 %, arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at et eller fleremens stigningen i andelen af supplerende oplysninger vedrørende go- medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar foring concern er på 9 %-point (fra 16 % til 25 %) svarende til 56 %. handlinger eller undladelser, der berører: Figur 10 viser som nævnt, at revisor – for så vidt angår de selskaber, • Virksomheden,der er gået konkurs i 2011 – oftere har taget forbehold eller givet sup- • Tilknyttede virksomheder,plerende oplysninger vedrørende going concern sammenlignet med • Virksomhedsdeltagere,de selskaber, der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal. Figur 11 viser, • Kreditorer ellerat denne stigning både er trukket af forbehold og supplerende oplys- • Medarbejdere.ninger vedrørende going concern, men at de supplerende oplysningervedrørende going concern har trukket mest. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksom- Det fremgår desuden af figur 11, at revisor – for så vidt angår de heden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning.19 Dvs., atikke-konkursramte selskaber – i blot 2 % af tilfældene har taget forbe- revisor bl.a. skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvishold vedrørende going concern, mens revisor i 7 % af tilfældene har kapitaltabsreglerne er overtrådt.givet supplerende oplysninger vedrørende going concern. Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre for- Figur 10 viser som nævnt, at revisor – ikke overraskende – langt of- hold”, jf. § 7, stk. 4.tere tager forbehold eller giver supplerende oplysninger vedrørende Det er vigtigt at være opmærksom på, at revisor kun skal give sup-going concern i konkursramte selskaber sammenlignet med ikke- plerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis kapitaltabsreglerne erkonkursramte selskaber. Figur 11 viser, at dette både gælder forbehold overtrådt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at egenkapitalen udgørog supplerende oplysninger vedrørende going concern, men at især mindre end halvdelen af selskabskapitalen eller mindre end 62.500forbehold vedrørende going concern er sjældne i ikke-konkursramte kr., og at selskabet dermed befinder sig i en kapitaltabssituation, idetselskaber. Forskellen i andelen af forbehold vedrørende going con- ledelsen som tidligere nævnt – efter at det konstateres, at selskabetcern mellem ikke-konkursramte og konkursramte selskaber er på 15 befinder sig i en kapitaltabssituation – har 6 måneder til at sikre, at der%-point (forskellen mellem 2 % og 17 %) svarende til hele 750 %, afholdes generalforsamling, hvor det centrale ledelsesorgan redegørmens forskellen i andelen af supplerende oplysninger vedrørende for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stiller forslag omgoing concern er på 18 %-point (forskellen mellem 7 % og 25 %) foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsningsvarende til hele 257 %! Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at revisor kun skal Sammenfattende viser den nye undersøgelse således følgende: give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, herunder som følge• For så vidt angår de konkursramte selskaber, har revisor i 41 % af af overtrædelse af kapitaltabsreglerne, i revisionspåtegninger på års- tilfældene taget forbehold eller givet supplerende oplysninger ved- rapporter (eller andre fuldstændige regnskaber med generelt formål, rørende going concern, mens revisor i 59 % af tilfældene hverken jf. erklæringsbekendtgørelsens § 2).20 Revisor skal derimod ikke give har taget forbehold eller givet supplerende oplysninger vedrørende supplerende oplysninger om ledelsesansvar i reviewerklæringer, herun- going concern der på årsrapporter. Det samme gælder naturligvis, for så vidt angår• For så vidt angår de selskaber, der er gået konkurs i 2011, har assistanceerklæringer på årsrapporter.21 revisor oftere taget forbehold eller givet supplerende oplysninger Det fremgår som tidligere nævnt af tabel 4, der viser udvalgte regn- vedrørende going concern sammenlignet med de selskaber, der skabsposter m.v. i den seneste årsrapport for de selskaber, der indgår er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. Denne stigning er både i henholdsvis stikprøven af konkursramte selskaber og kontrolgruppen trukket af forbehold og supplerende oplysninger vedrørende going af ikke-konkursramte selskaber, dels at 39 % af de konkursramte sel- concern, men de supplerende oplysninger vedrørende going con- skaber ikke befinder sig i en kapitaltabssituation, mens 61 % af disse cern har trukket mest selskaber befinder sig i en kapitaltabssituation, dels at 79 % af de ikke-• Revisor tager – ikke overraskende – langt oftere forbehold eller gi- konkursramte selskaber ikke befinder i en kapitaltabssituation, mens ver supplerende oplysninger vedrørende going concern i konkurs- 21 % af disse selskaber befinder sig i en kapitaltabssituation. ramte selskaber sammenlignet med ikke-konkursramte selskaber. Disse tal omfatter både selskaber, hvor revisor har afgivet en revision- spåtegning på den seneste årsrapport, og selskaber, hvor revisor harRevision & Regnskabsvæsen nr. 12 · 2012 Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 47

×