Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
32
INSPI • Nr 6 • 2009
           Going concern og den
           finansielle krise Del 2
   ...
1. Indledning                            udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal ov...
afgøres, om forudsætningen om going concern er til stede’,     strækkeligt, at revisor foretager en vurdering af going...
Eksempler – boks 1 I RS 570 (ajourført 2006) opregnes der en lang række eksempler på ’… begivenheder eller forhold, so...
Eksempler – boks 2
36

            I RS 570 (ajourført 2006) opregnes der senere en lang række eksempler på rev...
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om ud-             forøget risiko for, at virksomhedens debitorer går k...
hvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009). Disse notater kan være     ’auditors will need to examine the directors processes...
ing concern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der      enkelte virksomheds forhold. Under visse omstændighe...
Eksempler – boks 4
40
INSPI • Nr 6 • 2009
            I ISA 570 (redrafted) opregnes der en lang række ekse...
Eksempler – boks 5 I ISA 570 (redrafted) opregnes der senere en lang række eksempler på revisionshandlinger, som kan v...
Eksempler – boks 7
42
INSPI • Nr 6 • 2009
            I IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedr...
Eksempler – boks 8 I IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedrørende going concern i det nuværende økonomisk...
Forkortelser
44
           AICPA     American Institute of CPAs (USA)
INSPI • Nr 6 • 2009
      ...
Noter                                   Forfatter6. Det vil også sige, at ledelsen ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Going concern og den finansielle krise (2) – betydningen af den finansielle krise for ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern (a)

937 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Going concern og den finansielle krise (2) – betydningen af den finansielle krise for ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern (a)

 1. 1. 32 INSPI • Nr 6 • 2009 Going concern og den finansielle krise Del 2 - betydningen af den finansielle krise for ledelsen og revisors ansvar i re- lation til going concern REVISION | Af cand.merc.aud. Jesper Seehausen, revisor, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, og tidligere ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet Going concern er som bekendt et emne, som altid har været og formentlig altid vil være særdeles re- levant for både ledelsen, som har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporten, og revisor, som har ansvaret for at revidere årsrapporten. Dette gælder ikke mindst i disse tider med finansiel krise og økonomisk afmatning. Denne artikel er anden artikel i en artikelserie om going concern og den finansielle krise. Formålet med den samlede artikelserie er at sætte de mange overvejelser om going concern, som er foretaget af både ledelsen og revisor i de seneste par måneder, ind i en større teoretisk sammenhæng. Indfaldsvinklen til artikelserien er således rent teoretisk, hvor denne anden artikel omhandler betydningen af den finan- sielle krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going concern i henhold til gældende dansk og international regulering på området.
 2. 2. 1. Indledning udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal over- Denne artikel omhandler betydningen af den finansielle veje i lyset af de ændrede markedsforhold (Erhvervs- og Sel- krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- skabsstyrelsen, 2009).2 3 4 cern. Formålet med artiklen er at behandle ledelsen og re- visors ansvar i relation til going concern med hensyn til den RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) finansielle krise. Det fremgår af RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004), som omhandler årsrapporten, dens formål og indhold, at ’… le- Artiklen er struktureret på følgende måde. Afsnit 2 om- delsen [ved udarbejdelsen af årsrapporten skal] foretage en handler betydningen af den finansielle krise for ledelsen bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften’, og revisors ansvar i relation til going concern i henhold til og at ’årsrapporten skal udarbejdes på going concern-basis den danske regulering. Afsnit 3 omhandler betydningen af …’, medmindre ’… ledelsen har til hensigt at lade virksom- den finansielle krise for ledelsen og revisors ansvar i rela- heden træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktivi- tion til going concern i henhold til den fællesskabsretlige teter til ophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil’, regulering. Afsnit 4 omhandler betydningen af den finan- jf. afsnit 44. sielle krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going concern i henhold til den internationale regulering i form af Dette indikerer, at ledelsens vurdering af going concern reguleringen fra henholdsvis IASB og IAASB.1 er af proaktiv karakter, at ledelsen derfor altid skal fore- tage en vurdering af going concern, og at det derfor ikke 2. Betydningen af den finansielle krise for ledelsen er tilstrækkeligt, at ledelsen foretager en vurdering af go- og revisors ansvar i relation til going concern i ing concern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der INSPI • Nr 6 • 2009 henhold til den danske regulering er going concern-problemer, Den finansielle krise er derfor Dette afsnit, som omhandler betydningen af den finansielle som udgangspunkt uden betydning for ledelsens ansvar i krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- relation til going concern. cern i henhold til den danske regulering, behandler RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) og RV’en for mindre virk- Det fremgår senere af denne vejledning, at det ’… afhæn- somheder (ajourført 2007), RS 570 (ajourført 2006), FSR’s ger af den enkelte virksomheds forhold[,] [hvor dybtgående 33 notat om udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008 bedømmelsen skal være]’, at ’… det almindeligvis … uden (FSR, 2009) samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om gennemførelse af detaljerede analyser og vurderinger [kan]
 3. 3. afgøres, om forudsætningen om going concern er til stede’, strækkeligt, at revisor foretager en vurdering af going con- 34 såfremt ’… en virksomhed hidtil har haft en lønsom drift cern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der er going og let adgang til likvide midler …’, og at ’… ledelsen [i an- concern-problemer. Den finansielle krise er derfor som ud- INSPI • Nr 6 • 2009 dre tilfælde må] bedømme en lang række faktorer omkring gangspunkt uden betydning for revisors ansvar i relation til nuværende og forventet lønsomhed, evne til at opfylde for- going concern. pligtelser og opnåelse af alternative finansieringskilder …’, før ’… det kan afgøres, om forudsætningen om going con- Det fremgår senere af denne standard, at ’revisors ansvar er cern er til stede’, jf. afsnit 46. at overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern-forudsætningen ved udarbejdelsen af Det vil sige, at indholdet af ledelsens vurdering af going con- regnskabet og at overveje, om der er betydelig usikkerhed cern afhænger af ’… den enkelte virksomheds forhold’, og at omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften, som ledelsen under visse omstændigheder kan nøjes med at fore- skal oplyses i regnskabet’, og at ’revisor overvejer hensigts- tage en overfladisk vurdering af going concern, hvorimod le- mæssigheden af ledelsens brug af going concern-forud- delsen under andre omstændigheder skal foretage en mere sætningen …’, selv om ’… den regnskabsmæssige begrebs- dybdegående vurdering af going concern. Det må antages, ramme, der er anvendt ved regnskabsudarbejdelsen, ikke at den finansielle krise medfører, at ledelsen oftere vil skulle omfatter et udtrykkeligt krav til ledelsen om at udføre en foretage en mere dybdegående vurdering af going concern. specifik bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften’, jf. afsnit 9. RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007) Ligesom RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) fremgår det af Dette indikerer også, at revisors vurdering af going concern RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007), at ’… le- er af proaktiv karakter, at revisor derfor altid skal foretage delsen [ved udarbejdelsen af årsrapporten skal] foretage en en vurdering af going concern, og at det derfor ikke er til- bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften’, strækkeligt, at revisor foretager en vurdering af going con- at ’ årsrapporten skal udarbejdes på going concern-basis …’, cern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der er going medmindre ’… ledelsen har til hensigt at lade virksomheden concern-problemer. træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktiviteter til ophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil’, og at Det fremgår endnu senere af standarden, at ’… ledelsen ’… det almindeligvis uden videre analyser [kan] antages, at kan udvide sin bedømmelse uden nogen detaljeret analyse’, forudsætningen om going concern er til stede’, såfremt ’… såfremt ’… historikken … viser overskudsgivende drift og let en virksomhed hidtil har haft en lønsom drift og let adgang adgang til finansieringskilder …’, at ’… revisors konklusion til likvide midler …’, jf. afsnit 3.3.1. omkring behørigheden af denne bedømmelse [under disse omstændigheder] normalt også [kan] udføres …’, uden at Dette indikerer, at ledelsens vurdering af going concern er ’… der er behov for udførelse af detaljerede revisionshand- af proaktiv karakter, at ledelsen derfor altid skal foretage en linger’, men at ’… revisor [udfører] yderligere revisionshand- vurdering af going concern, og at det derfor ikke er tilstræk- linger …’, såfremt ’… der … [er] identificeret begivenheder keligt, at ledelsen foretager en vurdering af going concern, eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl omkring virksom- såfremt der er forhold, som indikerer, at der er going con- hedens evne til at fortsætte driften …’, jf. afsnit 21.5 cern-problemer. Det vil sige, at revisor under visse omstændigheder kan nø- Det vil desuden sige, at ledelsen under visse omstændig- jes med at foretage en overfladisk vurdering af going con- heder kan nøjes med at foretage en overfladisk vurdering cern, hvorimod revisor under andre omstændigheder skal af going concern, hvorimod ledelsen under andre omstæn- foretage en mere dybdegående vurdering af going concern. digheder skal foretage en mere dybdegående vurdering af Det må antages, at den finansielle krise medfører, at revisor going concern. oftere vil skulle foretage en mere dybdegående vurdering af going concern.6 RS 570 (ajourført 2006) Det fremgår af RS 570 (ajourført 2006), som omhandler I standarden opregnes der en lang række eksempler på going concern, at ’… revisor [ved planlægningen og udfø- ’… begivenheder eller forhold, som kan være grundlag for relsen af revisionshandlinger og ved vurderingen af de deraf forretningsmæssige risici og … [enkeltvist] eller tilsammen afledte resultater skal] overveje, hvorvidt ledelsens anven- [kan] rejse betydelig tvivl om going concern-forudsætnin- delse af going concern-forudsætningen ved udarbejdelsen gen …’, jf. afsnit 8. Disse eksempler er opregnet i boks 1. af regnskabet er passende’, jf. afsnit 2. I standarden opregnes der senere en lang række eksempler Dette indikerer, at revisors vurdering af going concern er på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt af proaktiv karakter, at revisor derfor altid skal foretage der ’identificeres begivenheder eller forhold, der kan rejse en vurdering af going concern, og at det derfor ikke er til- betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte drif-
 4. 4. Eksempler – boks 1 I RS 570 (ajourført 2006) opregnes der en lang række eksempler på ’… begivenheder eller forhold, som kan være grundlag for forretningsmæs- sige risici og … [enkeltvist] eller tilsammen [kan] rejse betydelig tvivl om going concern-forudsætningen …’, jf. afsnit 8. Der er tale om følgende eksempler: Økonomiske forhold: • Negativ egenkapital eller arbejdskapital • Lån, som nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller for stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver • Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer • Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser • Negative økonomiske nøgletal • Betydelige driftstab eller væsentlig forringelse af værdien af aktiver, som generer pengestrømme • Restancer med eller ophør af udbyttebetalinger • Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald • Manglende evne til at overholde betingelser i låneaftaler • Ændring fra kredit til betaling per efterkrav hos leverandører • Manglende evne til at opnå finansiering af afgørende produktudvikling eller andre vigtige investeringer Driftsforhold: • Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse • Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør • Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer Andre forhold: • Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav • Verserende retssager eller tilsynssager mod virksomheden, som kan resultere i krav, som sandsynligvis ikke vil blive honoreret, såfremt de lykkes • Ændringer i lovgivning eller forvaltning, som forventes at påvirke virksomheden negativt Det fremgår af denne standard, at ’eksemplificeringen … ikke [er] udtømmende …’, ligesom ’… tilstedeværelsen af et eller flere af forholdene ikke er ensbetydende med, at der foreligger betydelig usikkerhed’, at ’betydningen af sådanne begivenheder og forhold … ofte [kan] afbødes af andre faktorer’, at ’… effekten af en virksomheds manglende evne til normal gældsafvikling [for eksempel kan] opvejes af ledelsens planer for opretholdelse af tilstrækkelige pengestrømme fra alternative kilder såsom salg af aktiver, gældssanering eller tilførsel af yderligere kapital’, og at ’… et tab af en hovedleverandør [ligeledes kan] blive opvejet af passende alternative leveringsmuligheder’, jf. igen afsnit 8.1. Boks 1: Eksempler på ’… begivenheder eller forhold, som kan være grundlag for forretningsmæssige risici og … [enkeltvist] eller tilsammen [kan] rejse betydelig tvivl om going concern-forudsætningen …’ (RS 570, ajourført 2006) 1 Det fremgår i den forbindelse af standarden, at ’udtrykket … betydelig usikkerhed … anvendes … [om] den usikkerhed, der vedrører begivenhe- der eller forhold, som kan rejse væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og som skal oplyses i regnskabet’, jf. note 3. ten …’, jf. afsnit 28, jf. også afsnit 26 f. Disse eksempler er regnskabsposter i virksomhedernes regnskaber’, og at ’… opregnet i boks 2 på side 36. grundlaget for vurderinger [i en tid med voldsomme ud- sving i økonomien] hurtigt [kan] blive forældet’.9 FSR’s notat om udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008 (FSR, 2009) I notatet anføres det senere, at ’der vil … være et forøget FSR har udsendt et notat, som omhandler udfordringer i krav til ledelsens vurdering og dokumentation af mulighe- forbindelse med årsrapporten 2008 (FSR, 2009).7 I dette derne for virksomhedens fortsatte drift …’, det vil sige ’… notat anføres det, at ’både regnskabsaflægger og revisor going concern …’, ’… herunder at regnskabet indeholder står over for nye udfordringer i forbindelse med regnskabs- de nødvendige oplysninger for at vurdere denne’.10 INSPI • Nr 6 • 2009 aflæggelsen for 2008’.8 I notatet anføres det endnu senere, at ’revisors risikovurde- I notatet anføres det dernæst, at ’den finansielle krise … ring …’ – ’… under de eksisterende økonomiske forhold …’ ikke [har] medført behov for ændring af reglerne for regn- – ’… typisk [vil] afspejle en stigende risiko for fejl og dermed skabsaflæggelse og revision …’, men at ’… betydelige fald kræve et forøget fokus fra revisor på regnskabsposter, hvor i markedsværdier og usikkerhed om skøn og i forudsætnin- ledelsens målinger er af subjektiv karakter, herunder også 35 ger for vurdering af den fremtidige økonomiske udvikling … vurderingen af virksomhedens evne til fortsat drift’.11 generelt [betyder] en forøget risiko ved måling af en række
 5. 5. Eksempler – boks 2 36 I RS 570 (ajourført 2006) opregnes der senere en lang række eksempler på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt der ’[i]dentificeres INSPI • Nr 6 • 2009 begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften …’, jf. afsnit 28, jf. også afsnit 26 f. Der er tale om følgende eksempler: • Analyse af og drøftelse med ledelsen om pengestrømme, overskud og andre relevante prognoser • Analyse og drøftelse af de seneste perioderegnskaber for virksomheden • Gennemgang af betingelserne for gældsbreve og låneaftaler og fastlæggelse af, hvorvidt nogle af aftalerne er misligholdt • Gennemlæsning af referater fra generalforsamlinger, møder i den øverste ledelse og relevante udvalg for omtale af finansielle problemer • Forespørgsel til virksomhedens advokat omkring eksisterende retstvister og krav og rimeligheden af ledelsens bedømmelse af deres udfald og bedømmelse over de økonomiske følger • Bekræftelse af eksistensen, lovgyldigheden og retskraften af aftaler med tilknyttede virksomheder og tredjeparter om at yde eller opretholde finansiel støtte og vurdering af sådanne parters økonomiske evne til at tilføre yderligere likviditet • Overvejelse af virksomhedens planer for at behandle uopfyldte ordrer • Gennemgang af begivenheder efter periodens udgang for at identificere de begivenheder, som enten mindsker eller på anden måde påvirker virksomhedens evne til at fortsætte driften Boks 2: Eksempler på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt der ’identificeres begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften …’ (RS 570, ajourført 2006) Eksempler – boks 3 I FSR’s notat om udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008 (FSR, 2009) opregnes der en lang række eksempler på ’eventuelle begivenheder og omstændigheder, som kan påvirke revisors vurdering af en fortsat drift …’, det vil sige ’… going concern …’. De fleste af disse eksempler er hentet direkte fra RS 570 (ajourført 2006). Nogle af eksemplerne er dog ikke hentet fra denne standard. Der er tale om følgende eksempler: • Virksomheden har tidligere haft vanskeligheder med at opnå eksterne finansielle kreditter og/eller overholde de dermed forbundne betingelser og klausuler • Låneaftaler eller tilsagn indeholder bestemmelser om dækning for gælden – såkaldte debt covenants – eller subjektive bestemmelser, eksem- pelvis en klausul om væsentlig negativ udvikling, som udløser tilbagebetaling • Virksomheden har overtrådt nogle af de betingelser eller klausuler, som øger risikoen for, at kredit- eller lånerammerne bliver trukket tilbage eller ikke vil blive fornyet • Kreditfaciliteter skal fornyes det følgende år • Ledelsen har ingen ”plan B”, såfremt de nuværende faciliteter ikke skulle blive forlænget • Kreditter har sikkerhed i aktiver, eksempelvis fast ejendom, som er faldet til en værdi, som ligger under kreditrammen • Der er betydelig tvivl om den finansielle styrke hos virksomhedens bankforbindelser • Finansieringen skaffes at et syndikat af banker og andre finansielle institutioner, og der er tvivl om levedygtigheden af en eller flere af syndikatets medlemmer • Betingelser eller klausuler ved fornyet finansiering er ændret og bliver mere vanskelige at overholde, eksempelvis højere renter eller provisioner Boks 3: Udvalgte eksempler på ’[e]ventuelle begivenheder og omstændigheder, som kan påvirke revisors vurdering af en fortsat drift …’, det vil sige ’… going concern …’ (FSR, 2009) I notatet anføres det dernæst, at det … i den sammenhæng drift, eller at der stilles krav til, at revisor i sin påtegning gør [er] vigtigt, at revisor ved sine handlinger sikrer sig forstå- opmærksom på dette forhold’.12 else af og tager stilling til de mere subjektive vurderinger af regnskabsposter, der måtte indgå i virksomhedernes regn- I notatet opregnes der en lang række eksempler på ’even- skaber for 2008, herunder forudsætningen om fortsat drift’, tuelle begivenheder og omstændigheder, som kan påvirke at ’revisor skal give supplerende oplysninger …’, såfremt ’… revisors vurdering af en fortsat drift …’, det vil sige ’… going det er relevant at fremhæve en betydelig usikkerhed knyt- concern …’.13 De fleste af disse eksempler er hentet direkte tet til begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig fra RS 570 (ajourført 2006). Disse eksempler omtales ikke tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften[,] og nærmere, idet der i stedet henvises til boks 1 på side 35. henlede opmærksomheden på ledelsens omtale heraf’, at Nogle af eksemplerne er dog ikke hentet fra denne stan- ’vurderingen af virksomhedernes muligheder for at fort- dard. Disse eksempler er opregnet i boks 3.14 sætte driften er blevet vanskeligere i takt med det stigende omfang af finanskrisen …’, at ’… revisors overvejelse om be- hovet for omtale i revisionspåtegningen [dermed] også [er] blevet vanskeligere’, men at ’tilstedeværelsen af en generel økonomisk krise … ikke i sig selv [betyder], at der er be- tydelig usikkerhed om den konkrete virksomheds fortsatte
 6. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om ud- forøget risiko for, at virksomhedens debitorer går konkurs valgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal eller vil være længere om at betale sine forpligtelser’, og overveje i lyset af de ændrede markedsforhold at ’manglende indbetalinger fra debitorerne kan påvirke en (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009) virksomheds evne til at kunne fortsætte driften’.22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt et notat, som om- handler udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal I notatet anføres det senere, at ’… tidligere erfaring med at overveje i lyset af de ændrede markedsforhold (Erhvervs- og opnå tilstrækkelig finansiering [under de nuværende om- Selskabsstyrelsen, 2009).15 I dette notat anføres det, at ’den stændigheder] ikke alene [kan] lægges til grund ved vurde- nuværende finansielle krise påvirker det danske og interna- ringen af en virksomheds evne til at få dækket det fremti- tionale samfund på en måde, som det ikke er set længe’, at dige finansieringsbehov’, og at ’långivere kan være mindre ’mange virksomheder har oplevet et fald i deres aktivitetsni- risikovillige i forbindelse med ydelse af eller fornyelse af kre- veau og har fået vanskeligere ved at få afsat deres varer’, at ’… ditfaciliteter, herunder kræve andre lånebetingelser og/eller der [samtidig] på mange områder [er] sket et fald i adgangen … kræve en højere rente’.23 til likviditet, hvilket … [for eksempel] kan have stor betydning for virksomheder, der står … [over for] at skulle genforhandle Sammenfatning nuværende kreditfaciliteter eller måske risikerer at få opsagt Det fremgår af RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) og RV’en deres nuværende kreditfaciliteter’, og at ’… handlen med visse for mindre virksomheder (ajourført 2007), at ledelsens vur- aktiver …’, eksempelvis ’… ejendomme og værdipapirer …’, dering af going concern er af proaktiv karakter. Ledelsen ’… [endvidere er] faldet eller måske midlertidigt gået i stå, hvil- skal derfor altid foretage en vurdering af going concern. ket kan gøre det vanskeligt at værdiansætte aktiverne’.16 Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at ledelsen foretager en vurdering af going concern, såfremt der er forhold, som in- I notatet anføres det dernæst, at’ disse forhold kan gøre dikerer, at der er going concern-problemer. Den finansielle det til en udfordring for nogle virksomheder at aflægge ret- krise er derfor som udgangspunkt uden betydning for ledel- visende årsrapporter’, og at ’… der [ikke mindst i virksom- sens ansvar i relation til going concern. heder, der er eksponeret over for de anførte forhold, kan] være en forøget risiko for at aflægge en årsrapport, der er Indholdet af ledelsens vurdering af going concern afhænger behæftet med væsentlige fejl’.17 desuden af den enkelte virksomheds forhold. Under visse omstændigheder kan ledelsen nøjes med at foretage en I notatet anføres det herefter, at notatet ’… fremhæver en overfladisk vurdering af going concern, hvorimod ledelsen række forhold, som revisor … [blandt andet] skal være op- under andre omstændigheder skal foretage en mere dybde- mærksom på ved revision af virksomheder, der aflægger gående vurdering af going concern. Det må antages, at den årsrapporter under de nuværende markedsforhold’.18 finansielle krise medfører, at ledelsen oftere vil skulle fore- tage en mere dybdegående vurdering af going concern. I notatet anføres det senere, at ’… en virksomheds ledelse [som udgangspunkt aflægger] årsrapport ud fra en forud- Det fremgår af RS 570 (ajourført 2006), at revisors vurde- sætning om, at virksomheden formodes at fortsætte sine ring af going concern også er af proaktiv karakter. Revisor aktiviteter …’, det vil sige ’… going concern …’, og at ’det er skal derfor altid foretage en vurdering af going concern. ledelsens ansvar at foretage vurderingen af virksomhedens Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at revisor foretager en vur- evne til at fortsætte driften’.19 dering af going concern, såfremt der er forhold, som indi- kerer, at der er going concern-problemer. Den finansielle I notatet anføres det dernæst, at ’den finansielle krise giver krise er derfor som udgangspunkt også uden betydning for … anledning til et større fokus på virksomhedernes evne til at revisors ansvar i relation til going concern. kunne fortsætte deres virksomhed’, og at ’et stort antal virk- somheder … allerede [er] gået konkurs som følge af krisen’.20 Under visse omstændigheder kan revisor desuden nøjes med at foretage en overfladisk vurdering af going concern, I notatet anføres det herefter, at ’en af effekterne ved kre- hvorimod revisor under andre omstændigheder skal fore- ditkrisen … [blandt andet har] været en vis begrænsning i tage en mere dybdegående vurdering af going concern. Det virksomhedernes adgang til finansiering af driften eller til må også antages, at den finansielle krise også medfører, INSPI • Nr 6 • 2009 nødvendige investeringer’, at ’dette er forhold, som …’ – ’… at revisor oftere vil skulle foretage en mere dybdegående i værste fald …’ – ’… vil kunne true en virksomheds overle- vurdering af going concern. velse’, og at ’… en række virksomheder [desuden har] ople- vet, at værdien af deres aktiver er faldet …’.21 FSR har udsendt et notat, som omhandler udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008 (FSR, 2009), ligesom I notatet anføres det efterfølgende, at ’krisen … også [ram- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt et notat, som omhandler udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor 37 mer] virksomhedens kunder, der ligeledes er eksponeret … [over for] den økonomiske krise’, at ’der … derfor [er] en skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold (Er-
 7. 7. hvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009). Disse notater kan være ’auditors will need to examine the directors processes un- 38 en hjælp for både ledelsen og revisor i disse tider med finan- derlying the preparation of these disclosures which provides siel krise og økonomisk afmatning. Det er dog vigtigt at være useful audit evidence for auditors with respect to the vali- INSPI • Nr 6 • 2009 opmærksom på, at der netop er tale om notater og hverken dity of the going concern assumption’.30 vejledninger eller standarder, og at notaterne derfor ikke har samme retskildeværdi som vejledninger og standarder. I notatet anføres det endnu senere, at ’investors and lenders will need to be prepared to read all of the relevant infor- 3. Betydningen af den finansielle krise for ledelsen mation in annual reports and financial statements before og revisors ansvar i relation til going concern i making decisions’, at ’users should also properly realise that henhold til den fællesskabsretlige regulering proper and solvent entities may become rapidly affected FEE har udsendt et notat (policy statement), som omhandler …’, såfremt ’… liquidity starts to fall short’, at ’… the going forhold af specifik relevans for lovpligtige revisorer under concern assumption that is normally underlying any audit den finansielle krise (matters of specific relevance for statu- opinion …’ – ’under such conditions …’ – ’… may need to tory auditors during the financial crisis) (FEE, 2008).24 I dette be considered in a different perspective’, og at ’it would be notat anføres det, at formålet med notatet er ’… to provide advisable …’, såfremt ’… the financial statements of entities insight into what …’ – ’… additionally …’ – ’… may be ex- that are within the boundaries of such expectations disclose pected of auditors in the current environment’.25 these elements …’, således at ’… it will attract the attention of the user immediately’.31 I notatet anføres det senere, at ’… it will be essential that the 2008 financial statements contain all relevant information 4. Betydningen af den finansielle krise for ledelsen …’, således at ’… users of those documents can form their og revisors ansvar i relation til going concern i proper judgment’, selv om ’… such issues should always be henhold til den internationale regulering i form considered …’, at ’disclosures on risk management and risks af reguleringen fra henholdsvis IASB og IAASB taken … both on balance sheet positions and in managing Dette afsnit, som omhandler betydningen af den finansielle them will be essential’, og at ’companies’ directors and ma- krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- nagement need to ensure that they properly and fairly esti- cern i henhold til den internationale regulering i form af re- mate the value of the different elements in their companies’ guleringen fra henholdsvis IASB og IAASB, er struktureret financial statements and prepare thoroughly for their assess- på følgende måde. Afsnit 4.1 omhandler betydningen af ment of going concern and make appropriate disclosure’.26 den finansielle krise for ledelsen og revisors ansvar i rela- tion til going concern i henhold til reguleringen fra IASB. I notatet anføres det dernæst, at ’the economic crisis is likely Afsnit 4.2 omhandler betydningen af den finansielle krise to impact on the financial stability of many companies by for ledelsen og revisors ansvar i relation til going concern i the end of the year’, og at ’the impact of going concern is- henhold til reguleringen fra IAASB. sues on the audit report is important to consider in order to avoid any overreaction that would undermine the attempt 4.1. Betydningen af den finansielle krise for to restore the economy’.27 ledelsen og revisors ansvar i relation til going concern i henhold til reguleringen fra IASB I notatet anføres det herefter, at ’… auditors …’ – ’in this Dette afsnit, som omhandler betydningen af den finansielle context …’ – ’… will need to ensure that they fully consi- krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- der the valuation of the more subjective elements in their cern i henhold til reguleringen fra IASB, behandler IAS 1 (re- clients’ financial statements as well as the going concern vised 2007) og IASB’s udkast til en ny IFRS for SMV’er.32 33 assessments and only refer to going concern in their audit report when appropriate’.28 29 IAS 1 (revised 2007) Det fremgår af IAS 1 (revised 2007), som omhandler præsen- I notatet anføres det senere, at ’the general economic situa- tation af årsrapporten (presentation of financial statements), at tion at the present time in itself does not necessarily mean ’… management …’ – ’when preparing financial statements …’ that a material uncertainty exist about a company’s ability – ’… shall make an assessment of an entity’s ability to continue to continue as a going concern or justify auditors modifying as a going concern’, at ’an entity shall prepare financial state- their auditors’ reports to draw attention to going concern’, ments on a going concern basis …’, medmindre ’… manage- at ’… extensive disclosures [are not] …’ – ’… of themselves ment either intends to liquidate the entity or to cease trading … …’ – ’… indicative of the existence of a significant doubt or has no realistic alternative but to do so’, jf. afsnit 25. on the company’s ability to continue as a going concern’, at ’the current pressure on corporate cash-flows means that Dette indikerer, at ledelsens vurdering af going concern liquidity risk is likely to be a material risk for many more er af proaktiv karakter, at ledelsen derfor altid skal fore- companies, resulting in an increased need for companies to tage en vurdering af going concern, og at det derfor ikke present relevant disclosure concerning liquidity risk’, og at er tilstrækkeligt, at ledelsen foretager en vurdering af go-
 8. 8. ing concern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der enkelte virksomheds forhold. Under visse omstændigheder er going concern-problemer. Den finansielle krise er derfor kan ledelsen nøjes med at foretage en overfladisk vurdering som udgangspunkt uden betydning for ledelsens ansvar i af going concern, hvorimod ledelsen under andre omstæn- relation til going concern. digheder skal foretage en mere dybdegående vurdering af going concern. Det må som tidligere nævnt antages, at den Det fremgår dernæst af denne standard, at ’the degree of finansielle krise medfører, at ledelsen oftere vil skulle fore- consideration depends on the facts in each case’, at ’… the tage en mere dybdegående vurdering af going concern. entity may reach a conclusion that the going concern basis of accounting is appropriate without detailed analysis’, så- 4.2. Betydningen af den finansielle krise for fremt ’… an entity has a history of profitable operations and ledelsen og revisors ansvar i relation til going ready access to financial resources …’, og at ’… manage- concern i henhold til reguleringen fra IAASB ment …’ – in other cases …’ – ’… may need to consider a Dette afsnit, som omhandler betydningen af den finansielle wide range of factors relating to current and expected pro- krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- fitability, debt repayment schedules and potential sources cern i henhold til reguleringen fra IAASB, behandler ISA 570 of replacement financing before it can satisfy itself that the (redrafted) og IAASB’s notat om revisionsmæssige overve- going concern basis is appropriate’, jf. afsnit 26. jelser i relation til going concern i det nuværende økonomi- ske miljø (IAASB, 2009).34 Det vil sige, at indholdet af ledelsens vurdering af going concern afhænger af ’… the facts in each case’, det vil sige ISA 570 (redrafted) den enkelte virksomheds forhold, og at ledelsen under visse Det fremgår af ISA 570 (redrafted), som omhandler going omstændigheder kan nøjes med at foretage en overfladisk concern, at ’the auditor’s responsibility is to obtain suffi- vurdering af going concern, hvorimod ledelsen under andre cient appropriate audit evidence about the appropriateness omstændigheder skal foretage en mere dybdegående vurde- of management’s use of the going concern assumption in ring af going concern. Det må som tidligere nævnt antages, the preparation and presentation of the financial statements at den finansielle krise medfører, at ledelsen oftere vil skulle and to conclude whether there is a material uncertainty foretage en mere dybdegående vurdering af going concern. about the entity’s ability to continue as a going concern’, og at ’this responsibility exists …’, selv om ’… the financial IASB’s udkast til en ny IFRS for SMV’er reporting framework used in the preparation of the finan- Ligesom IAS 1 (revised 2007) fremgår det af IASB’s udkast cial statements does not include an explicit requirement for til en ny IFRS for SMV’er, at ’… the management of an entity management to make a specific assessment of the entity’s using this standard …’ – ’when preparing financial state- ability to continue as a going concern’, jf. afsnit 6. ments …’ – ’… shall make an assessment of the entity’s ability to continue as a going concern’, at ’an entity is a go- Dette indikerer, at revisors vurdering af going concern er af ing concern …’, medmindre ’… management either intends proaktiv karakter, at revisor derfor altid skal foretage en vur- to liquidate the entity or to cease operations … or has no dering af going concern, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt, realistic alternative but to do so’, jf. afsnit 3.7. at revisor foretager en vurdering af going concern, såfremt der er forhold, som indikerer, at der er going concern-proble- Dette indikerer, at ledelsens vurdering af going concern er af mer. Den finansielle krise er derfor som udgangspunkt uden proaktiv karakter, at ledelsen derfor altid skal foretage en vur- betydning for revisors ansvar i relation til going concern. dering af going concern, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt, at ledelsen foretager en vurdering af going concern, såfremt der Det fremgår senere af denne standard, at ’the objectives of er forhold, som indikerer, at der er going concern-problemer. the auditor are: … [1] to obtain sufficient appropriate audit evidence about the appropriateness of management’s use Sammenfatning of the going concern assumption in the preparation and pre- Ligesom RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) og RV’en for mindre sentation of the financial statements[,] … [2] to conclude …’ virksomheder (ajourført 2007) fremgår det af IAS 1 (revised 2007) – ’… based on the audit evidence obtained …’ – ’… whether og IASB’s udkast til en ny IFRS for SMV’er, at ledelsens vurdering a material uncertainty exists related to events or conditions af going concern er af proaktiv karakter. Ledelsen skal derfor al- that may cast significant doubt on the entity’s ability to con- INSPI • Nr 6 • 2009 tid foretage en vurdering af going concern. Det er derfor ikke til- tinue as a going concern[,] and … [3] to determine the impli- strækkeligt, at ledelsen foretager en vurdering af going concern, cations for the auditor’s report’, jf. afsnit 9, litra a ff. såfremt der er forhold, som indikerer, at der er going concern- problemer. Den finansielle krise er derfor som udgangspunkt Dette indikerer også, at revisors vurdering af going concern er uden betydning for ledelsens ansvar i relation til going concern. af proaktiv karakter, at revisor derfor altid skal foretage en vur- dering af going concern, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt, at revisor foretager en vurdering af going concern, såfremt der 39 Indholdet af ledelsens vurdering af going concern afhæn- ger desuden af ’… the facts in each case’, det vil sige den er forhold, som indikerer, at der er going concern-problemer.
 9. 9. Eksempler – boks 4 40 INSPI • Nr 6 • 2009 I ISA 570 (redrafted) opregnes der en lang række eksempler på ’… events or conditions that … individually or collectively … may cast significant doubt about the going concern assumption’, jf. afsnit A 2. Der er tale om følgende eksempler: Financial: • Net liability or net current liability position • Fixed-term borrowings approaching maturity without realistic prospects of renewal or repayment or excessive reliance on short-term borrowings to finance long-term assets • Indications of withdrawal of financial support by creditors • Negative operating cash flows indicated by historical or prospective financial statements • Adverse key financial ratios • Substantial operating losses or significant deterioration in the value of assets used to generate cash flows • Arrears or discontinuance of dividends • Inability to pay creditors on due dates • Inability to comply with the terms of loan agreements • Change from credit to cash-on-delivery transactions with suppliers • Inability to obtain financing for essential new product development or other essential investments Operating: • Management intentions to liquidate the entity or to cease operations • Loss of key management without replacement • Loss of a major market, key customer, franchise, license, or principal supplier • Labor difficulties • Shortages of important supplies • Emergence of a highly successful competitor Other: • Non-compliance with capital or other statutory requirements • Pending legal or regulatory proceedings against the entity that – if successful – may result in claims that the entity is unlikely to be able to satisfy • Changes in law or regulation or government policy expected to adversely affect the entity • Uninsured or underinsured catastrophes when they occur Det fremgår af denne standard, at ’this listing is not all-inclusive …’, ligesom ’… the existence of one or more of the items [does not] always signify that a material uncertainty exists’, at ’the significance of such events or conditions often can be mitigated by other factors’, at ’… the effect of an entity being unable to make its normal debt repayments …’ – ’for example …’ – ’… may be counter-balanced by management’s plans to maintain adequate cash flows by alternative means … such as by disposing of assets, rescheduling loan repayments, or obtaining additional capital’, og at ’… the loss of a principal supplier …’ – ’similarly …’ – ’… may be mitigated by the availability of a suitable alternative source of supply’, jf. igen afsnit A 2. Boks 4: Eksempler på ’… events or conditions that … individually or collectively … may cast significant doubt about the going concern assumption’ (ISA 570, redrafted) I standarden opregnes der en lang række eksempler på ’… IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser ved- events or conditions that … individually or collectively … may rørende going concern i det nuværende økonomiske cast significant doubt about the going concern assumption’, miljø (IAASB, 2009) jf. afsnit A 2. Disse eksempler er opregnet i boks 4. IAASB har udsendt et notat (staff audit practice alert), som omhandler revisionsmæssige overvejelser i relation til going I standarden opregnes der senere en lang række eksempler concern i det nuværende økonomiske miljø (audit conside- på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt ’… rations in respect of going concern in the current economic events or conditions have been identified that may cast sig- environment) (IAASB, 2009).35 I dette notat anføres det, nificant doubt on the entity’s ability to continue as a going at formålet med notatet er ’… to raise auditors’ awareness concern …’, jf. afsnit A 15, jf. også afsnit 16. Disse eksem- about matters relevant to the consideration of the use of pler er opregnet i boks 5 på side 41. the going concern assumption in the preparation of the fi- nancial statements in the current environment’, og at ’… management, those charged with governance and auditors alike …’ – ’[i]n particular …’ – ’… will be faced with the challenge of evaluating the effect of the credit crisis and economic downturn on an entity’s ability to continue as
 10. 10. Eksempler – boks 5 I ISA 570 (redrafted) opregnes der senere en lang række eksempler på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt ’… events or conditi- ons have been identified that may cast significant doubt on the entity’s ability to continue as a going concern …’, jf. afsnit A 15, jf. også afsnit 16. Der er tale om følgende eksempler: • Analyzing and discussing cash flow, profit and other relevant forecasts with management • Analyzing and discussing the entity’s latest available interim financial statements • Reading the terms of debentures and loan agreements and determining whether any have been breached • Reading minutes of the meetings of shareholders, those charged with governance and relevant committees for reference to financing difficulties • Inquiring of the entity’s legal counsel regarding the existence of litigation and claims and the reasonableness of management’s assessments of their outcome and the estimate of their financial implications • Confirming the existence, legality and enforceability of arrangements to provide or maintain financial support with related and third parties and assessing the financial ability of such parties to provide additional funds • Evaluating the entity’s plans to deal with unfilled customer orders • Performing audit procedures regarding subsequent events to identify those that either mitigate or otherwise affect the entity’s ability to continue as a going concern • Confirming the existence, terms and adequacy of borrowing facilities • Obtaining and reviewing reports of regulatory actions • Determining the adequacy of support for any planned disposals of assets Boks 5: Eksempler på revisionshandlinger, som kan være relevante, såfremt ’… events or conditions have been identified that may cast significant doubt on the entity’s ability to continue as a going concern …’ (ISA 570, redrafted) Eksempler – boks 6 I IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedrørende going concern i det nuværende økonomiske miljø (IAASB, 2009) opregnes der en lang række hovedbudskaber. Der er tale om følgende hovedbudskaber: • The going concern assumption is a fundamental principle in the preparation of financial statements • The assessment of an entity’s ability to continue as a going concern is the responsibility of the entity’s management • The appropriateness of the use of the going concern assumption is a matter for the auditor to consider on every audit engagement • The credit crisis and economic downturn have led to a lack of available credit to entities of all sizes, which may affect an entity’s ability to continue as a going concern – this and other factors may be relevant in the auditor’s evaluation of forecasts prepared by management to support its going concern assessment • The extent of disclosures in the financial statements is driven by management’s assessment of an entity’s ability to continue as a going concern, coupled with the disclosure requirements of the applicable financial reporting framework • Consideration of the need for an emphasis of matter paragraph in the auditor’s report will be a difficult matter of judgment to be made in the context of the entity’s circumstances – the mere existence of the credit crisis, though referred to in the financial statements, does not of itself create the need for an emphasis Boks 6: Hovedbudskaber i IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedrørende going concern i det nuværende økonomiske miljø (IAASB, 2009) a going concern and whether these effects on the entity or conditions will not result in the entity ceasing to continue ought to be described … or otherwise reflected … in the as a going concern’.38 financial statements’.36 I notatet anføres det dernæst, at ’… the current economic I notatet opregnes der en lang række hovedbudskaber (key conditions …’ – ’nevertheless … – ’… do not change either messages).37 Disse hovedbudskaber er opregnet i boks 6. management’s or the auditor’s responsibility relating to the going concern assumption’, og at ’there is no doubt that the INSPI • Nr 6 • 2009 I notatet anføres det, at ’neither management nor the audi- events of the past year and the outlook for the future present tor can predict future events or conditions that may cause challenges that will need to be considered by management an entity to cease to continue as a going concern’, at ’the and auditors alike in meeting those responsibilities’.39 unexpected severity, speed and consequences of the credit crisis illustrate that fact only too well’, og at ’it is for these I notatet opregnes der en lang række eksempler på ’… reasons that … the absence of any reference to going con- events or conditions that may cast significant doubt on 41 cern uncertainty in the financial statements or the auditor’s the going concern assumption …’. 40 Disse eksempler er report cannot be viewed as a guarantee that future events hentet direkte fra ISA 570 (redrafted). Eksemplerne om-
 11. 11. Eksempler – boks 7 42 INSPI • Nr 6 • 2009 I IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedrørende going concern i det nuværende økonomiske miljø (IAASB, 2009) opregnes der se- nere en lang række eksempler på ’… factors that may …’ – ’… in the circumstances …’ – ’… need to be considered …’. Disse eksempler relaterer sig til tilgængeligheden af kredit. Der er tale om følgende eksempler: • Whether banks may withdraw credit from entities that had previously had easy access to credit whenever necessary • Whether reductions in asset values or trading losses have led to breaches in lending covenants • Whether failure to comply with the respective covenants has resulted or will result in immediate demands form the lenders or changes in the terms on which finance is available • Whether on-demand clauses in term loans affect the classification of such liabilities on an entity’s balance sheet and whether the lenders may in fact invoke such clauses rather than continuing a practice of granting waivers • Whether it is reasonable to assume that lenders will roll over existing credit facilities on similar terms if at all • Whether banks are likely to be unwilling to commit to future renewal of credit facilities, for example, to issue letters confirming that these facilities will be continued in the absence of unforeseen circumstances • Whether guarantees or letters of support, for example, from owners, those charged with governance or other group entities, will continue to be available or of significant value Boks 7: Eksempler på ’… factors that may …’ – ’… in the circumstances …’ – ’… need to be considered …’ (IAASB, 2009) tales derfor ikke nærmere, idet der i stedet henvises til cern. Formålet med artiklen har været at behandle ledelsen boks 4 på side 40. og revisors ansvar i relation til going concern med hensyn til den finansielle krise. I notatet opregnes der senere en lang række eksempler på ’… factors that may …’ – ’… in the circumstances …’ – ’… Artiklen har omhandlet betydningen af den finansielle krise need to be considered …’.41 Disse eksempler relaterer sig for ledelsen og revisors ansvar i relation til going concern i til tilgængeligheden af kredit (availability of credit). Eksem- henhold til den danske regulering, den fællesskabsretlige plerne er opregnet i boks 7. regulering samt den internationale regulering i form af re- guleringen fra henholdsvis IASB og IAASB. I notatet opregnes der endnu senere en lang række eksem- pler på ’factors that may be relevant in evaluating forecasts Der er to centrale budskaber i artiklen. Det første centrale prepared by management …’.42 Disse eksempler relaterer budskab er, at både ledelsen og revisors vurdering af go- sig til prognoser og budgetter (forecasts and budgets). Ek- ing concern er af proaktiv karakter. Ledelsen og revisor skal semplerne er opregnet i boks 8 på side 43. derfor altid foretage en vurdering af going concern. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at ledelsen og revisor foretager en Sammenfatning vurdering af going concern, såfremt der er forhold, som in- Ligesom RS 570 (ajourført 2006) fremgår det af ISA 570 (re- dikerer, at der er going concern-problemer. Den finansielle drafted), at revisors vurdering af going concern er af proak- krise er derfor som udgangspunkt uden betydning for ledel- tiv karakter. Revisor skal derfor altid foretage en vurdering sen og revisors ansvar i relation til going concern. af going concern. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at revi- sor foretager en vurdering af going concern, såfremt der er Det andet centrale budskab er, at indholdet af både le- forhold, som indikerer, at der er going concern-problemer. delsen og revisors vurdering af going concern afhænger Den finansielle krise er derfor som udgangspunkt uden be- af den enkelte virksomheds forhold. Under visse omstæn- tydning for revisors ansvar i relation til going concern. digheder kan ledelsen og revisor nøjes med at foretage en overfladisk vurdering af going concern, hvorimod ledelsen IAASB har udsendt et notat, som omhandler revisionsmæs- og revisor under andre omstændigheder skal foretage en sige overvejelser i relation til going concern i det nuværende mere dybdegående vurdering af going concern. Det må økonomiske miljø (IAASB, 2009). Dette notat kan være en antages, at den finansielle krise medfører, at ledelsen og hjælp for revisor i disse tider med finansiel krise og økonomisk revisor oftere vil skulle foretage en mere dybdegående afmatning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der vurdering af going concern. netop er tale om et notat og ikke en standard, og at notatet derfor ikke har samme retskildeværdi som en standard. FSR, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt IAASB har ud- sendt notater, som kan være en hjælp for både ledelsen 5. Afslutning og revisor i disse tider med finansiel krise og økonomisk Denne artikel har omhandlet betydningen af den finansielle afmatning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, krise for ledelsen og revisors ansvar i relation til going con- at der netop er tale om notater og hverken vejledninger
 12. 12. Eksempler – boks 8 I IAASB’s notat om revisionsmæssige overvejelser vedrørende going concern i det nuværende økonomiske miljø (IAASB, 2009) opregnes der endnu senere en lang række eksempler på ’factors that may be relevant in evaluating forecasts prepared by management …’. Disse eksempler relaterer sig til prognoser og budgetter. Der er tale om følgende eksempler: • • Whether senior management and those charged with governance have been appropriately involved and have given appropriate attention to forecasts • Whether the assumptions used in the forecasts are consistent with assumptions that have been used in asset valuations and models for im- pairment • Whether the forecasts have been prepared on a monthly basis and – if so – how the forecasts reflect expected payment patters, for example, quarterly cash outflows such as tax instalments and variable cash inflows such as expected proceeds from the sale of assets • Whether the forecasts indicate months of insufficient cash and – if so – management’s plans to deal with any shortfalls • Whether the forecasts reflect an inappropriate management bias, in particular as broadly compared to others in a particular industry • How management’s budget for the current period compares with results achieved to date • Whether the forecasts consider potential losses of revenue, including whether an inability of an entity to obtain letters of credit affects its international trade • Whether increases in the cost of borrowing have been factored into management’s analysis, including potential increases in margin sought by banks and the effect of alternative sources of financing • Whether the forecasts account for trends typically noted in recessionary periods such as reduced revenues, increased bad debts because of trading conditions or the withdrawal of credit insurance, and extended credit terms to customers • Whether management has performed an appropriate sensitivity analysis such as considering the effect of the loss of key customers or key suppliers due to bankruptcies • How the forecast deals with asset realizations, including whether these realizations are practicable and realistic in amount • Whether the forecasts imply any future concerns over the entity’s ability to meet debt covenant requirements Boks 8: Eksempler på ’factors that may be relevant in evaluating forecasts prepared by management …’ (IAASB, 2009) eller standarder, og at notaterne derfor ikke har samme retskildeværdi som vejledninger og standarder. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at notater- ne ikke ændrer på men derimod fremhæver de to centrale budskaber i artiklen. Såfremt ledelsen og revisor sikrer sig, dels at der bliver foretaget en dybdegående vurdering af going concern, dels at denne vurdering er underbygget og bliver dokumenteret, skulle de således være på nogen- lunde sikker grund. Bemærk! Forfatterinfo, litteraturliste, oversigt over forkortelser samt noter findes på side 44-45. INSPI • Nr 6 • 2009 43
 13. 13. Forkortelser 44 AICPA American Institute of CPAs (USA) INSPI • Nr 6 • 2009 APB Auditing Practices Board (FRC) ASB (1) Accounting Standards Board (FRC) (2) Auditing Standards Board (AICPA) CPA Certified public accountant (autoriseret revisor) (USA) ED Exposure draft (udkast) FASB Financial Accounting Standards Board (USA) FEE Fédération des Experts Comptables Européens (Federation of European Accountants) FRC Financial Reporting Council (UK) FRS Financial Reporting Standard (ASB) IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (IFAC) IAS International Accounting Standard (IASB) IASB International Accounting Standards Board IFAC International Federation of Accountants IFRS International Financial Reporting Standard (IASB) ISA International Standard on Auditing (IAASB) RS Revisionsstandard (Revisionsteknisk Udvalg) RV Regnskabsvejledning (Regnskabsteknisk Udvalg) SMEs Small and medium-sized enterprises or entities (små og mellemstore virksomheder) SMV’er Små og mellemstore virksomheder Noter 1. Tredje og sidste artikel i artikelserien omhandler betydningen af den finansielle krise for ledelsen og revisors ansvar i rela- tion til going concern i henhold til den engelske regulering i form af reguleringen fra henholdsvis ASB og APB samt den amerikanske regulering i form af reguleringen fra henholdsvis FASB og ASB mv. 2. RV 1: Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002, ændret 2004). Denne vejledning erstatter (1) RV 1: Årsregnska- bet, dets formål og indhold (1988) og (2) RV 2: Oplysning om anvendt regnskabspraksis (1988). 3. RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007) erstatter RV’en for mindre virksomheder (2003, ændret 2004). 4. RS 570: Going concern (ajourført 2006). Denne standard erstatter RS 570: Going concern (2004). Standarden er baseret på ISA 570: Going concern. Denne standard er erstattet af ISA 570: Going concern (redrafted). 5. I standarden henvises der i den forbindelse til standardens afsnit 6 og afsnit 26.
 14. 14. Noter Forfatter 6. Det vil også sige, at ledelsen under visse omstændigheder Jesper Seehausen I december 2008 indleverede JS sin ph.d.-af- kan nøjes med at foretage en overfladisk vurdering af going handling til bedømmelse med henblik på opnåelse af ph.d.-graden. concern, hvorimod ledelsen under andre omstændigheder skal Han er uddannet cand.merc.aud. fra 2004 og har efterfølgende væ- foretage en mere dybdegående vurdering af going concern. ret ansat i forskellige stillinger inden for universitetsverdenen. Han 7. Dette notat er tilgængeligt på FSR’s hjemmeside (www.fsr.dk). har modtaget Danica Prisen (1. prisen) for sin kandidatafhandling 8. FSR (2009, p. 1). og har desuden modtaget Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris. 9. FSR (2009, ibid.). Han er nu ansat som revisor i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm. 10. FSR (2009, ibid.). 11. FSR (2009, p. 2). For yderligere info, kontakt: 12. FSR (2009, ibid.). jse@beierholm.dk 13. FSR (2009, pp. 6 f). 14. I notatet opregnes der desuden en lang række eksempler på ’… faktorer, der kan indgå i overvejelsen om væsentlig fejlinfor- Litteraturliste mation i regnskaber under de nuværende økonomiske forhold, ud over dem, der relaterer sig til fortsat drift …’, det vil sige ’… going concern …’ (FSR, 2009, pp. 4 f). Disse eksempler omtales • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009): Udvalgte revisionsmæs- ikke nærmere. sige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede 15. Dette notat er tilgængeligt på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens markedsforhold, København: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside (www.eogs.dk). • FEE (2008): Matters of specific relevance for statutory auditors 16. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, p. 1). during the financial crisis, Bruxelles: FEE 17. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, ibid.). • FSR (2009): Udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008, 18. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, ibid.). København: FSR 19. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, pp. 1 f). • IAASB (2009): Audit considerations in respect of going concern 20. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, p. 2). in the current economic environment, New York: IFAC 21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, ibid.). 22. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, ibid.). 23. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009, ibid.). 24. Dette notat er tilgængeligt på FEE’s hjemmeside (www.fee.be). 25. FEE (2008, p. 1). 26. FEE (2008, p. 2). 27. FEE (2008, ibid.). 28. FEE (2008, ibid.). 29. I notatet henvises der i den forbindelse til (1) ISA 540: Auditing accounting estimates, including fair value accounting estimates, and related disclosures (revised and redrafted) og (2) ISA 570: Going concern (redrafted). ISA 540 (revised and redrafted) erstatter (1) ISA 540: Audit of accounting estimates og (2) ISA 545: Auditing fair value measurements and disclosures. ISA 570 (redrafted) erstatter ISA 570: Going concern. 30. FEE (2008, pp. 2 f). 31. FEE (2008, p. 3). 32. IAS 1: Presentation of financial statements (revised 2007). Denne standard erstatter IAS 1: Presentation of financial state- ments (revised 2003). 33. ED: IFRS for SMEs (2007). 34. ISA 570: Going concern (redrafted). Denne standard erstatter ISA 570: Going concern. 35. Dette notat er tilgængeligt på IFAC’s hjemmeside (www.ifac.org). 36. IAASB (2009, p. 1). 37. IAASB (2009, ibid.). 38. IAASB (2009, p. 5). 39. IAASB (2009, ibid.). 40. IAASB (2009, ibid.). 41. IAASB (2009, p. 6). 42. IAASB (2009, pp. 6 f). INSPI • Nr 6 • 2009 45

×