Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Going concern m.v.

615 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Going concern m.v.

 1. 1. Going concern m.v. Danrevi Trinity, 20. november 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. ”Going concern-barrieren” 22 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 3. 3. Hvem er jeg?  Cand.merc.aud. 2004 – Danica-prisen for bedste kandidatafhandling  Ph.d. 2010 – Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” – Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group)  LL.M. 2014 (forventet) – Selskabsret med fokus på revisor og revision i selskabsretligt perspektiv  Aalborg Universitet 2004-2008 – Ph.d.-stipendiat m.v. – Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris  Beierholm 2009– Faglig udviklingsafdeling – Seniorkonsulent i revision og selskabsret – Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold  Aalborg Universitet 2011– Ekstern lektor i revision og selskabsret  Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe  Medlem af Karnov Groups redaktionsgruppe vedr. erklæringer  Underviser internt og eksternt  Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret m.v. 33 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 4. 4. Dagens program  Going concern – Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen – kvalitetskontrol og undersøgelser – Lidt statistik … – Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabs- og revisionsmæssigt – Forbehold og supplerende oplysninger – Going concern og kapitaltab – Revisors arbejde og dokumentation – Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse  Erklæringer på årsrapporter – Revisionspåtegninger – Erklæringer om udvidet gennemgang – Nye reviewerklæringer – Nye erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)  Den fremtidige revisionspåtegning? – EU og IAASB  Diskussionsopgaver 44 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 5. 5. Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen Kvalitetskontrol og undersøgelser 55 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 6. 6. Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2011 (1:2) 66 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 7. 7. Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2011 (2:2) 77 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 8. 8. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn – 2012 (1:4) 88 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 9. 9. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn – 2012 (2:4) 99 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 10. 10. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn – 2012 (3:4) 10 | | 10 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 11. 11. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn – 2012 (4:4) 11 | | 11 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 12. 12. Hvad siger I til denne revisionspåtegning? (1:2) 12 | | 12 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 13. 13. Hvad siger I til denne revisionspåtegning? (2:2) 13 | | 13 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 14. 14. Erhvervsstyrelsens vurdering 14 | | 14 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 15. 15. Revisornævnets vurdering 15 | | 15 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 16. 16. FSR – danske revisorers hjemmeside – 8. november 2013 16 | | 16 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 17. 17. Lidt statistik … 17 | | 17 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 18. 18. FSR – danske revisorers analyse af forbehold og supplerende oplysninger (1:2) Praksisændring 18 | | 18 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 19. 19. FSR – danske revisorers analyse af forbehold og supplerende oplysninger (2:2) 19 | | 19 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 20. 20. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (1:4) 20 | | 20 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 21. 21. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (2:4) 21 | | 21 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 22. 22. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (3:4) 22 | | 22 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 23. 23. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (4:4) 23 | | 23 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 24. 24. Going concern Årsregnskabet og ledelsesberetningen 24 | | 24 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 25. 25. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (1:3)  Årsrapportens bestanddele – Årsregnskab – Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) – Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) – Ledelsespåtegning – Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)  Retvisende billede og retvisende redegørelse – Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) – Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.) 25 | | 25 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 26. 26. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (2:3)  Ledelsesberetning – regnskabsklasse B – Virksomhedens væsentligste aktiviteter  Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter  Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) – Ledelsesberetning  Er der skal væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) – Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold”  Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed  Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v.  Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver  Going concern-problemer  Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten  Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.) 26 | | 26 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 27. 27. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (3:3)  Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C – Ledelsesberetningen skal bl.a.  Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb  Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb  Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold  Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning  Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen  Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) – Yderligere regler (§§ 100-101) – Særlige regler for store virksomheder (§ 99, stk. 2, og § 99a)  Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D – Særlige regler (§§ 107-107b) 27 | | 27 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 28. 28. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (1:2)  Usikkerhed om going concern  Usikkerhed ved indregning og måling  Andre usædvanlige forhold i årsrapporten  Efterfølgende begivenheder 28 | | 28 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 29. 29. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (2:2) 29 | | 29 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 30. 30. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt  Det er ikke længere muligt at revidere ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav herom)!  Udtalelse om ledelsesberetningen – Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten  Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (ÅRL § 135, stk. 5) – Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf  Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)  Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består  Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7) 30 | | 30 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 31. 31. Going concern Forbehold og supplerende oplysninger 31 | | 31 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 32. 32. Revisors rapportering om going concern (1:2)  Erklæringsbekendtgørelsen – Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4)  ISA 570 – Revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring (afsnit 17) – Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er passende, men der er væsentlig usikkerhed (afsnit 18-20) – Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er ikke passende (afsnit 21)  Ingen eksplicitte regler i ISA 705 og ISA 706 32 | | 32 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 33. 33. Revisors rapportering om going concern (2:2) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 33 | | 33 Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 34. 34. Going concern Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger 34 | | 34 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 35. 35. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (1:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 35 | | 35 Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 36. 36. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (2:12) Supplerende oplysninger om going concern Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note … , hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 36 | | 36 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 37. 37. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (3:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 37 | | 37 Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 38. 38. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (4:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – konklusion med forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Efter vores opfattelse er redegørelsen i note … om de anførte væsentlige usikkerheder ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for de manglende oplysninger. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af … 38 | | 38 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 39. 39. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (5:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – konklusion med forbehold (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af grundlaget for konklusion med forbehold, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarende fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. 39 | | 39 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 40. 40. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (6:12) Forbehold for manglende omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – afkræftende konklusion Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forfaldne lån, og forhandlinger om opnåelse af anden finansiering er endt uden resultat. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men indtil nu er der ikke fremlagt konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af … Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. 40 | | 40 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 41. 41. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (7:12) Forbehold for manglende omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – afkræftende konklusion (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 41 | | 41 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 42. 42. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (8:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 42 | | 42 Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 43. 43. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (9:12) Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note …, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af … Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. 43 | | 43 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 44. 44. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (10:12) Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 44 | | 44 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 45. 45. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (11:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 45 | | 45 Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 46. 46. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (12:12) Supplerende oplysninger om realisationsbasis Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at driftsaktiviteten er under afvikling, og at årsrapporten er aflagt under hensyntagen hertil. Indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er ændret til brug af nettorealisationsværdier, og klassifikation og opstilling er ligeledes tilpasset. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis og henviser i øvrigt til omtale i anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 46 | | 46 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 47. 47. Going concern … … og kapitaltab 47 | | 47 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 48. 48. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:3)  Kapitaltab – Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital  Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder bestemmelsen dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500  På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119) – Overtrædelse af bl.a. § 119 straffes med bøde (§ 367, stk. 1) – Kapitaltabsreglerne gælder også for ApS’er med en selskabskapital på DKK 80.000 (fremadrettet DKK 50.000) og IVS’er med en selskabskapital på DKK 1! 48 | | 48 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 49. 49. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:3)  Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere  Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) – Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) 49 | | 49 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 50. 50. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:3)  Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret  Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen  Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat – Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 50 | | 50 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 51. 51. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (1:3)  Fælles forudsætninger – Kalenderåret som regnskabsår – Revision af årsregnskabet for 2013 – Revisionspåtegningen afgives den 31. maj 2014 – Selskabet befinder sig en kapitaltabssituation  Eksempel 1 – Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, og der er intet der tyder på, at kapitaltabssituationen burde have været konstateret på et tidligere tidspunkt – Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet 6 måneders-fristen ikke er overskredet  Eksempel 2 – Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, men ledelsen burde efter revisors opfattelse have konstateret kapitaltabssituationen på et tidligere tidspunkt – Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet, idet ledelsen har en løbende forpligtelse til at være opmærksom på, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation 51 | | 51 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 52. 52. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (2:3)  Eksempel 3 – Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret – Ledelsen har endnu ikke reageret – Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet  Eksempel 4 – Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret – Ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen – Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne er overholdt  Eksempel 5 – Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret – Ledelsen har reageret, men ikke inden for 6 måneders-fristen – Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne ikke er overholdt 52 | | 52 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 53. 53. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (3:3)  Eksempel 6 – Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012 – Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation – Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, forudsat at der er tale om samme kapitaltabssituation 53 | | 53 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 54. 54. Going concern og kapitaltab – hvad er forskellen?  Kapitaltab – Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabstabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen – Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concernproblemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej – Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”  Going concern – Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer – Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet – Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne – Hvis revisor giver supplerende oplysninger om going concern, er der tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” 54 | | 54 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 55. 55. Eksempel på supplerende oplysninger Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltab Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har tabt over 50 % af selskabskapitalen. I strid med selskabsloven er der ikke inden for lovens tidsfrister redegjort for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 55 | | 55 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 56. 56. Ændring af selskabsloven m.v. – de væsentligste ændringer for revisorer 56 | | 56 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 57. 57. Going concern Revisors arbejde 57 | | 57 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 58. 58. ISA 570 – revisors arbejde (1:3)  Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter – Når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315 skal revisor overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte drift (afsnit 10) – Revisor skal under hele revisionen være opmærksom på revisionsbevis for begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (afsnit 11) – Eksempler på begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse betydelig tvivl om forudsætningen om fortsat drift (afsnit A2)  Økonomiske forhold  Driftsforhold  Andre forhold  Stillingtagen til den daglige ledelses vurdering – Revisor skal tage stilling til den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften (afsnit 12) – Ved stillingtagen til den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften skal revisor dække den samme periode, som den daglige ledelse har anvendt ved udførelsen af sin vurdering  Hvis den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften dækker en periode på mindre end 12 måneder efter balancedagen, skal revisor anmode den daglige ledelse om at forlænge vurderingsperioden til mindst 12 måneder efter balancedagen (afsnit 13) 58 | | 58 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 59. 59. ISA 570 – revisors arbejde (2:3) – Ved stillingtagen til den daglige ledelses vurdering skal revisor overveje, om den daglige ledelses vurdering omfatter al relevant information, som revisor er bekendt med som følge af revisionen (afsnit 14)  Perioden efter den daglige ledelses vurdering – Revisor skal forespørge den daglige ledelse om dens kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter den daglige ledelses vurderingsperiode, og som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (afsnit 15)  Yderligere revisionshandlinger, når begivenheder eller forhold er konstateret – Hvis der konstateres begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at fastslå, om der er væsentlig usikkerhed derom eller ej ved at udføre yderligere revisionshandlinger, herunder overvejelse af afbødende faktorer  Disse handlinger skal inkludere: – Hvis den daglige ledelse endnu ikke har foretaget en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor anmode den daglige ledelse om at foretage vurderingen 59 | | 59 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 60. 60. ISA 570 – revisors arbejde (3:3) – Stillingtagen til den daglige ledelses planer for fremtidige handlinger i relation til dens vurdering af fortsat drift, om det er sandsynligt, at udfaldet af disse planer vil kunne forbedre situationen, og om den daglige ledelses planer efter omstændighederne er gennemførlige – Stillingtagen til pålideligheden af de underliggende data, der er genereret for at udarbejde et evt. budget, og om de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er fyldestgørende underbygget – Overvejelse af, om evt. yderligere fakta eller informationer er blevet tilgængelige siden det tidspunkt, hvor på den daglige ledelse foretog sin vurdering – Anmodning om skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og evt. den øverste ledelse vedrørende dens planer for fremtidige handlinger og disse planers gennemførlighed (afsnit 16) – Eksempler på revisionshandlinger (afsnit A15)  Revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring – Se oversigt på tidligere planche om ”Revisors rapportering om going concern”  Kommunikation med den øverste ledelse – Revisor skal underrette den øverste ledelse om konstaterede begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (afsnit 23) 60 | | 60 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 61. 61. Going concern Revisors dokumentation 61 | | 61 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 62. 62. Revisors dokumentation vedr. going concern – hos Beierholm Indledende regnskabsanalyse Forståelse af kunden Planlægningsnotat – regnskabets udsathed for væsentlig fejlinformation Opfølgning på regnskabets udsathed for væsentlig fejlinformation Påvirker risiko på alle områdeplaner Konkluderende notat – indvirkning på revisionskonklusion Kritiske bemærkninger fra områdeplaner 62 | | 62 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 63. 63. Revisortilsynet – endnu engang 63 | | 63 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 64. 64. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke-PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 64 | | 64 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 65. 65. Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave (1:5) 65 | | 65 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 66. 66. Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave (2:5) 66 | | 66 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 67. 67. Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave (3:5) 67 | | 67 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 68. 68. Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave (4:5) 68 | | 68 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 69. 69. Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave (5:5) 69 | | 69 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 70. 70. Going concern og konkursramte selskaber En opfølgende undersøgelse 70 | | 70 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 71. 71. Going concern – revisors evne til at forudsige konkurser 71 | | 71 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 72. 72. Jyllands-Posten – 4. december 2012 72 | | 72 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 73. 73. Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 73 | | 73 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 74. 74. Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden 74 | | 74 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 75. 75. Antal måneder fra balancedato til dato for afsigelse af konkursdekret 75 | | 75 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 76. 76. Forbehold og/eller supplerende oplysninger 76 | | 76 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 77. 77. Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (1:2) 77 | | 77 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 78. 78. Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (2:2) 78 | | 78 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 79. 79. Erklæringer på årsrapporter Revision, udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)
 80. 80. Erklæringer på årsrapporter – valgmuligheder  Valgmuligheder – Revision – Udvidet gennemgang – Review – Opstilling af finansielle oplysninger (assistance)  Vores anbefalinger – Anbefaler, at erklæringer på interne årsregnskaber og skattemæssige årsregnskaber afgives som erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) – Fraråder, at erklæringer på interne årsregnskaber og skattemæssige årsregnskaber afgives som erklæringer om revision – Ingen specifikke anbefalinger vedr. erklæringer på årsrapporter, ud over at der bør træffes et begrundet valg 80 | | 80 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 81. 81. FSR – danske revisorers analyse af forbehold og supplerende oplysninger 81 | | 81 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 82. 82. Fravalg af revision (1:4)  Review eller opstilling af finansielle oplysninger (assistance) – Erklæring i ledelsespåtegningen om, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt  Denne erklæring skal gives hvert år, årsrapporten forsynes med en reviewerklæring eller erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) – Erklæring i tilknytning til ledelsespåtegningen (efter ledelsens underskrift) om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres  Denne erklæring skal dog kun gives, hvis årsregnskabet er revideret, dvs. kun i ”år 1” 82 | | 82 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 83. 83. Fravalg af revision (2:4)  Udvidet gennemgang – Hvis udvidet gennemgang er tilvalgt som alternativ til revision, uden at revision er fravalgt  Beslutningen om tilvalg af udvidet som alternativ til revision skal træffes på den ordinære generalforsamling  Ikke erklæring i ledelsespåtegningen om, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt  Ikke erklæring i tilknytning til ledelsespåtegningen om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres 83 | | 83 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 84. 84. Fravalg af revision (3:4)  Udvidet gennemgang (fortsat) – Hvis revision tidligere er fravalgt, men udvidet gennemgang nu tilvælges frem for review eller opstilling af finansielle oplysninger (assistance)  Beslutningen om tilvalg af udvidet gennemgang kan træffes af ledelsen – det er således ikke nødvendigt med en generalforsamling  Erklæring i ledelsespåtegningen om, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt – Denne erklæring skal gives hvert år, hvor årsrapporten forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, og revision er fravalgt  Ikke erklæring i tilknytning til ledelsespåtegningen om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres – Denne erklæring er tidligere givet og skal kun gives i ”år 1”  Erklæringen om, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt, og erklæringen om, at årsregnskabet for det kommende regnskab ikke skal revideres, vil aldrig fremgå af samme årsrapport  Det fremgår af Erhvervsstyrelsens registreringer, hvorvidt revision er fravalgt – Hvis der er registreret en revisor, er revision ikke fravalgt – Hvis der ikke er registreret en revisor, er revision fravalgt 84 | | 84 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 85. 85. Fravalg af revision (4:4) Typesituation 1 Typesituation 2 Typesituation 3 År 1 År 2 År 1 År 2 År 1 År 2 Erklæring Revision Udvidet gennemgang Review eller opstilling af finansielle oplysninger (assistance) Udvidet gennemgang Udvidet gennemgang Udvidet gennemgang Fravalg af revision i år – (nej) Nej – (ja) Ja Ja eller nej Ja eller nej Fravalg af revision næste år Nej Nej (medmindre revision fravælges for år 3) Ja Ja (medmindre revision tilvælges for år 3) Ja eller nej Ja eller nej Erklæring om, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt Nej Nej Ja Ja Ja eller nej Ja eller nej Erklæring om, at årsregnskabet for det kommende regnskab ikke skal revideres Nej Nej (medmindre revision fravælges for år 3) Nej Nej Nej Nej 85 | | 85 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 86. 86. Oversigt over erklæringsmuligheder (1:2) Virksomheder Erklæringsmuligheder Virksomheder omfatter af regnskabsklasse A, der frivilligt vælger at aflægge årsrapport (uanset størrelse) Valgfrihed mellem • Revision • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-36 mio. • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang Erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 36 mio. • Nettoomsætning < DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede < 50 Altid revision 86 | | 86 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 87. 87. Oversigt over erklæringsmuligheder (2:2) Virksomheder Erklæringsmuligheder Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B • Balancesum < DKK 4 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning < DKK 8 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede < 12 på koncernniveau Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-36 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede 12-50 på koncernniveau Valgfrihed mellem: • Revision • Udvidet gennemgang Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum > DKK 36 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning > DKK 72 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede > 50 på koncernniveau Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C: • Balancesum > DKK 36 mio. • Nettoomsætning > DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (uanset størrelse) Altid revision 87 | | 87 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 88. 88. Revisionspåtegninger 88 | | 88 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 89. 89. Revisionspåtegning – ”umodificeret” Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i … Til kapitalejerne i … Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret … Vi har revideret … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Revisors ansvar Vores ansvar er at … Vores ansvar er at … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 89 | | 89 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 90. 90. Typer af revisionspåtegninger ”Umodificerede” revisionspåtegninger ”Modificerede” revisionspåtegninger Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion Konklusion uden forbehold Supplerende oplysninger Konklusion uden forbehold 90 | | 90 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen Forhold, der påvirker revisors konklusion Forbehold Forbehold Forbehold Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Manglende konklusion
 91. 91. Forbehold – konklusion med forbehold, afkræftende konklusion og manglende konklusion Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Uenighed med ledelsen Begrænsning i omfanget af revisors arbejde 91 | | 91 Væsentlige og gennemgribende forhold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Manglende konklusion ”… som følge af ”… bortset fra betydeligheden af det indvirkningen af det forhold, der er forhold, der er beskrevet i grundlaget beskrevet i grundlaget for afkræftende for konklusion med konklusion, ikke giver forbehold, giver …” …” ”… bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen – – ”På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke …”
 92. 92. Revisionspåtegning – forbehold – konklusion med forbehold (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold … … Konklusion med forbehold Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver … 92 | | 92 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 93. 93. Revisionspåtegning – forbehold – konklusion med forbehold (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … [Eller] Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af konklusionen med forbehold, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om … . I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen manglede tilsvarende fyldestgørende oplysninger om … 93 | | 93 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 94. 94. Revisionspåtegning – forbehold – afkræftende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion … … Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 94 | | 94 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 95. 95. Revisionspåtegning – forbehold – afkræftende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 95 | | 95 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 96. 96. Revisionspåtegning – forbehold – manglende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion … … Manglende konklusion Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 96 | | 96 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 97. 97. Revisionspåtegning – forbehold – manglende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Som det fremgår af den manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi har ikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke afgive en udtalelse om ledelsesberetningen 97 | | 97 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 98. 98. Typer af supplerende oplysninger  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” – Vedrører forhold i årsregnskabet, men ikke i ledelsesberetningen – Skal derfor henvise til årsregnskabet, men ikke til ledelsesberetningen  ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” – ”Ny” type supplerende oplysninger – Vedrører forhold, der efter revisors vurdering er relevante for regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring  ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – Omfatter supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Betragtes – ligesom udtalelsen om ledelsesberetningen – som en ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”  ”Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis [og om begrænsning i distribution og anvendelse]” – ”Ny” type supplerende oplysninger – Kun relevant i erklæringer afgivet efter ISA 800 (samt ISA 700 og evt. ISA 805) 98 | | 98 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 99. 99. Revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion … Uden at modificere vores konklusion … Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 99 | | 99 Going concern m.v. Mastersæt. Power Point November 2012 | | Jesper Seehausen
 100. 100. Revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr. andre forhold Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer … … Påtegning på årsregnskabet Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 100 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 100 November 2012 | | Jesper Seehausen
 101. 101. Ikke-korrigeret fejlinformation Ubetydelig fejlinformation < 2-5 % Ikke-korrigeret fejlinformation – Korrigeret fejlinformation – 101 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 101 November 2012 | | Jesper Seehausen Uvæsentlig, men ikke ubetydelig fejlinformation 2-5 % – 100 % Den daglige ledelse (regnskabserklæringen) Den øverste ledelse (revisionsprotokollen) – Væsentlig fejlinformation > 100 % Forbehold i revisionspåtegningen (uenighed med ledelsen) Evt. den øverste ledelse (revisionsprotokollen)
 102. 102. Årsrapport – revision – forbehold og supplerende oplysninger 102 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 102 November 2012 | | Jesper Seehausen
 103. 103. Årsrapport – revision – udtalelse om ledelsesberetningen 103 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 103 November 2012 | | Jesper Seehausen
 104. 104. Ny revisionspåtegning – revisionspåtegninger med og uden forbehold og supplerende oplysninger 104 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 104 November 2012 | | Jesper Seehausen
 105. 105. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:3)  Hvad er en ”formaliaerklæring”? – En særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, hvis revisor konstaterer, at:  Ledelsen ikke overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller eller  Regler om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt  Reglerne om ”formaliaerklæringer” ændres, således at der fremover ikke er krav om, at revisor skal afgive en ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen, hvis: – Der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af årsrapporten (overflødig betingelse) og – Forholdet er omtalt i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten  Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at forholdet skal omtales som supplerende oplysninger om ledelsesansvar under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 105 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 105 November 2012 | | Jesper Seehausen
 106. 106. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:3)  Erhvervsstyrelsens tidligere fortolkning – Der var ikke nogen sammenhæng mellem regler om ”formaliaerklæringer” og reglerne vedr. supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Forhold, der gav anledning til en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen, gav også anledning til supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten  Samtlige bestemmelser i SL, der er relevante i relation til ”formaliaerklæringer”, er strafbelagte – Forhold, gav giver anledning til supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, gav ikke nødvendigvis anledning til en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen  Ikke samtlige strafbelagte bestemmelser i SL er relevante i relation til ”formaliaerklæringer” – Forhold, der gav anledning til både en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, fritog ikke revisor for at afgive en særskilt ”formaliaerklæring til generalforsamlingen og give supplerende om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten 106 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 106 November 2012 | | Jesper Seehausen
 107. 107. ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:3)  Erhvervsstyrelsens nye fortolkning – Revisor skal kun afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen, hvis forholdet ikke er omtalt i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten  Dvs. – Revisor skal aldrig afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen, forudsat at revisor altid giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten – Revisor kan derimod ikke ”nøjes med” at afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen og undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten, idet revisor derved overtræder erklæringsbekendtgørelsen 107 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 107 November 2012 | | Jesper Seehausen
 108. 108. Hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? (1:2) Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Skal føres af det øverste ledelsesorgan Det øverste ledelsesorgans forhandlingsprotokol SL § 128 Skal kun føres, hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer Skal underskrives af samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer Bestyrelsens eller tilsynsrådets forretningsorden Selskabets ejerbog SL § 130 I ApS’er, herunder IVS’er, der alene har en direktion, er der ikke krav om, at direktionen skal have en forhandlingsprotokol SL §5, nr. 8 samt §§ 50-54 (kun delvist trådt i kraft) Skal føres af det centrale ledelsesorgan Ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 7 Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere 108 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 108 November 2012 | | Jesper Seehausen
 109. 109. Hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? (2:2) Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Selskabets ejerregister SL § 5, nr. 9 og § 58 (endnu ikke trådt i kraft) – Finder kun anvendelse på A/S’er Selskabets fortegnelse over visse kapitalejeres kapitalposter (”storaktionærfortegnelse”) SL §§ 55 og 56 samt ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 8 Fortegnelsen udgør en bestanddel af selskabets ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Revisionsprotokollen SL § 129 Kun revision Særlige krav for børsnoterede og finansielle virksomheder SL, LFV, vphl. m.v. – Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor 109 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 109 November 2012 | | Jesper Seehausen
 110. 110. Erklæringer om udvidet gennemgang
 111. 111. Erklæringer om udvidet gennemgang (1:2)  Regelgrundlag – Revisorloven (§ 1, stk. 2) – Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-11 vedr. erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, herunder årsregnskaber  Alternativt §§ 16-19 om andre erklæringer med sikkerhed, hvis der er tale om erklæringer vedr. udvidet gennemgang af andet end ”regnskaber” – f.eks. visse selskabsretlige erklæringer – Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber)  Bilag til erklæringsbekendtgørelsen – FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL  Grad af sikkerhed – Begrænset sikkerhed (som ved review) og yderligere sikkerhed på grundlag af specifikt krævede supplerende handlinger  Konklusion – Positiv konklusion (som ved revision) 111 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 111 November 2012 | | Jesper Seehausen
 112. 112. Erklæringer om udvidet gennemgang (2:2)  Udtalelse om ledelsesberetning – Krav hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning  Derved adskiller erklæringer om udvidet gennemgang sig fra reviewerklæringer  Andre erklæringer – Krav i både erklæringsbekendtgørelsen og FSR – danske revisorers standard  Indsat efter udløbet af høringsfristen – derfor indtil videre stor usikkerhed om fortolkningen – Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af andre erklæringer, skal disse erklæringer angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af regnskabet (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 6) – Afgiver revisor efter aftale med ledelsen andre erklæringer med sikkerhed om oplysninger i årsregnskabet eller oplysninger, der offentliggøres i tilknytning til årsregnskabet, anføres sådanne erklæringer særskilt efter revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet (FSR – danske revisorers standard, afsnit 80) – Vi anbefaler indtil videre, at andre erklæringer undgås 112 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 112 November 2012 | | Jesper Seehausen
 113. 113. Erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (1:3) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Til kapitalejerne i … Til kapitalejerne i B… Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for … for regnskabsåret … . Årsregnskabet, der omfatter … , udarbejdes efter årsregnskabsloven Vi har udført udvidet gennemgang af … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl Ledelsen har ansvaret for … 113 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 113 November 2012 | | Jesper Seehausen
 114. 114. Erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (2:3) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Revisors ansvar Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Vores ansvar er at … Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion Dette kræver, at … En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis En udvidet gennemgang omfatter … 114 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 114 November 2012 | | Jesper Seehausen
 115. 115. Erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (3:3) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet Omfanget af handlinger … Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. … samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret … i overensstemmelse med årsregnskabsloven Baseret på det udførte arbejde … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 115 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 115 November 2012 | | Jesper Seehausen
 116. 116. Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang  Samme regler som for revisionspåtegninger  Sondring mellem uenighed med ledelsen og begrænsning i revisors arbejde  Sondring mellem væsentlige, men ikke gennemgribende forhold samt væsentlige og gennemgribende forhold  Samme væsentlighedsbetragtninger som ved revision – Dog ikke sondring mellem væsentlighed ved udførelse og væsentlig for regnskabet som helhed (væsentlig ved konklusion) Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Uenighed med ledelsen  Begrænsning i revisors arbejde  116 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 116 November 2012 | | Jesper Seehausen Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion  
 117. 117. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – konklusion med forbehold (1:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold … … Konklusion med forbehold Konklusion med forbehold Baseret på det udførte arbejde er det, bortset fra indvirkningen [eller] den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, vores opfattelse, at årsregnskabet giver … Baseret på det udførte arbejde … 117 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 117 November 2012 | | Jesper Seehausen
 118. 118. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – konklusion med forbehold (2:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … [Eller] Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af afsnittet ”Konklusion med forbehold”, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om … . I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen manglede tilsvarende fyldestgørende oplysninger om … 118 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 118 November 2012 | | Jesper Seehausen Uden udtalelse om ledelsesberetningen
 119. 119. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – afkræftende konklusion (1:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion … … Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Baseret på det udførte arbejde er det, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for afkræftende konklusion”, vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver … Baseret på det udførte arbejde … [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 119 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 119 November 2012 | | Jesper Seehausen
 120. 120. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – afkræftende konklusion (2:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af afsnittet ”Afkræftende konklusion”, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver … 120 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 120 November 2012 | | Jesper Seehausen Uden udtalelse om ledelsesberetningen
 121. 121. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – manglende konklusion (1:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion … … Manglende konklusion Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet På grund af betydeligheden af … [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 121 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 121 November 2012 | | Jesper Seehausen
 122. 122. Erklæring om udvidet gennemgang – forbehold – manglende konklusion (2:2) Med udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Som det fremgår afsnittet ”Manglende konklusion”, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi har ikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke afgive en udtalelse om ledelsesberetningen 122 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 122 November 2012 | | Jesper Seehausen Uden udtalelse om ledelsesberetningen
 123. 123. Supplerende oplysninger i erklæringer om udvidet gennemgang  Samme regler som for revisionspåtegninger  Krav om supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet  Krav om supplerende oplysninger vedr. forståelse af den udvidede gennemgang (svarende til supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen)  Krav om supplerende oplysninger vedr. andre forhold (overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar) – Derved adskiller erklæringer om udvidet gennemgang sig fra reviewerklæringer 123 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 123 November 2012 | | Jesper Seehausen
 124. 124. Erklæring om udvidet gennemgang – supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet eller forståelse af den udvidede gennemgang Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Baseret på det udførte arbejde … Baseret på det udførte arbejde … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion … Uden at modificere vores konklusion … Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang … … Udtalelse om ledelsesberetningen … 124 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 124 November 2012 | | Jesper Seehausen
 125. 125. Erklæring om udvidet gennemgang – supplerende oplysninger vedr. andre forhold Med udtalelse om ledelsesberetningen Uden udtalelse om ledelsesberetningen Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Baseret på det udførte arbejde … Baseret på det udførte arbejde … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … 125 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 125 November 2012 | | Jesper Seehausen
 126. 126. Årsrapport – udvidet gennemgang – forbehold og supplerende oplysninger 126 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 126 November 2012 | | Jesper Seehausen
 127. 127. Erklæringer om udvidet gennemgang – med og uden forbehold og supplerende oplysninger 127 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 127 November 2012 | | Jesper Seehausen
 128. 128. Hvad med going concern?  Revisors rapportering om going concern – Samme regler som ved revision – Se oversigt på tidligere planche om ”Revisors rapportering om going concern”  Revisors arbejde vedr. going concern – En udvidet gennemgang af et årsregnskab omfatter overvejelser om virksomhedens evne til at fortsætte driften  Når revisor overvejer den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor dække samme periode, som den daglige ledelse lagde til grund ved sin vurdering efter ÅRL (Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, afsnit 30; FSR – danske revisorers standard, afsnit 39) – Hvis revisor under opgaven bliver opmærksom på begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor:  Forespørge den daglige ledelse om planer for fremtidige handlinger, der vil påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften, og om gennemførligheden heraf, samt om den daglige ledelse mener, at resultatet af de pågældende planer vil forbedre virksomhedens evne til at fortsætte driften  Vurdere resultatet af disse forespørgsler  Overveje den daglige ledelses svar i lyset af alle relevante oplysninger, som revisor er blevet opmærksom på (afsnit 31 henholdsvis 40) 128 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 128 November 2012 | | Jesper Seehausen
 129. 129. Nye reviewerklæringer
 130. 130. Nye reviewerklæringer (1:2)  Regelgrundlag – Revisorloven (§ 1, stk. 2) – Erklæringsbekendtgørelsens §§ 12-15 vedr. erklæringer om review (gennemgang) af ”regnskaber”, herunder årsregnskaber  Alternativt §§ 16-19 om andre erklæringer med sikkerhed, hvis der er tale om erklæringer vedr. review af andet end ”regnskaber” – f.eks. visse selskabsretlige erklæringer – ISRE 2400 vedr. opgaver om review af historiske regnskaber  Erstatter ISRE 2400 DK om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning  Træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der slutter den 31.12.13 eller senere  Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013 – ISRE 2410 DK om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge danske revisorlovgivning er er uændret og fortsat gældende 130 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 130 November 2012 | | Jesper Seehausen
 131. 131. Nye reviewerklæringer (2:2)  Grad af sikkerhed – Begrænset sikkerhed  Konklusion – Negativ  Udtalelse om ledelsesberetning – Ikke et krav, selv om årsrapporten indeholder en ledelsesberetning  Derved adskiller reviewerklæringer sig fra erklæringer om udvidet gennemgang  Andre erklæringer – Nyt krav til reviewerklæringer i erklæringsbekendtgørelsen – svarende til kravet til erklæringer om udvidet gennemgang – Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af andre erklæringer, skal disse erklæringer angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om review af regnskabet (erklæringsbekendtgørelsens § 12, stk. 5) – Vi anbefaler indtil videre, at andre erklæringer undgås 131 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 131 November 2012 | | Jesper Seehausen
 132. 132. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (1:4) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Ny reviewerklæring Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af årsregnskabet Til kapitalejerne i … Til kapitalejerne i … Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for … for regnskabsåret … . Årsregnskabet, der omfatter … , udarbejdes efter årsregnskabsloven Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for … for regnskabsåret … , der omfatter … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen og det retvisende billede af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen er også ansvarlig for sådan intern kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl 132 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 132 November 2012 | | Jesper Seehausen
 133. 133. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (2:4) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Ny reviewerklæring Revisors ansvar Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med ISRE 2400 vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber. Denne standard kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Denne standard kræver også at vi overholder etiske krav Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion 133 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 133 November 2012 | | Jesper Seehausen
 134. 134. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (3:4) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Ny reviewerklæring En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis En gennemgang af et regnskab udført efter ISRE 2400 er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold 134 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 134 November 2012 | | Jesper Seehausen
 135. 135. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – ”umodificeret” (4:4) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Ny reviewerklæring Konklusion Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.x1 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.x1 - 31.12.x1 i overensstemmelse med årsregnskabsloven Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.1x samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.x1 - 31.12.x1 i overensstemmelse med årsregnskabsloven Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 135 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 135 November 2012 | | Jesper Seehausen
 136. 136. Forbehold i reviewerklæringer  Hovedregel – samme regler som for revisionspåtegninger og erklæringer om udvidet gennemgang – Se tidligere planche om ”Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang”  Undtagelser – Ikke krav om, at revisor positivt skal oplyse, hvis gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold – Ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten  Nye krav – Overskrift på forbehold ikke kun ”Forbehold”, men også ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion” – Overskrift på konklusion ikke blot ”Konklusion”, men ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion” 136 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 136 November 2012 | | Jesper Seehausen
 137. 137. Supplerende oplysninger i reviewerklæringer (1:2)  Ikke samme regler som for revisionspåtegninger og erklæringer om udvidet gennemgang  Krav om supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet  Krav om supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen (svarende til supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen) – Nyt krav til reviewerklæringer  Krav om supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. – Nyt krav til reviewerklæringer – Kun relevant i reviewerklæringer på regnskaber udarbejdet efter en begrebsramme med særligt formål – f.eks. reviewerklæringer på interne årsregnskaber og skattemæssige årsregnskaber  … men ikke krav om supplerende oplysninger vedr. andre forhold (overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar) – Derved adskiller reviewerklæringer sig fra erklæringer om udvidet gennemgang 137 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 137 November 2012 | | Jesper Seehausen
 138. 138. Supplerende oplysninger i reviewerklæringer (2:2) – Hvorvidt revisor kan give supplerende oplysninger om andre forhold, må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (erklæringsvejledningen afsnit 6.7) – Vi anbefaler, at revisor aldrig giver supplerende oplysninger vedr. andre forhold i reviewerklæringer 138 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 138 November 2012 | | Jesper Seehausen
 139. 139. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – supplerende oplysninger (1:2) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Ny reviewerklæring Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af årsregnskabet ... ... Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Baseret på det udførte arbejde … Ved den udførte gennemgang … [Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis (og om begrænsning i distribution og anvendelse)]* Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion … Uden at modificere vores konklusion … Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af gennemgangen … * Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet … Kun reviewerklæringer på regnskaber m.v. udarbejdet efter en begrebsramme med særligt formål 139 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 139 November 2012 | | Jesper Seehausen
 140. 140. Ny reviewerklæring sammenholdt med erklæring om udvidet gennemgang – supplerende oplysninger (2:2) Erklæring om udvidet gennemgang (med udtalelse om ledelsesberetningen) Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Ny reviewerklæring Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … 140 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 140 November 2012 | | Jesper Seehausen
 141. 141. Årsrapport – review (gennemgang) – forbehold og supplerende oplysninger 141 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 141 November 2012 | | Jesper Seehausen
 142. 142. Hvad med going concern?  Revisors rapportering om going concern – Samme regler som ved revision (og udvidet gennemgang) – Se oversigt på tidligere planche om ”Revisors rapportering om going concern”  Revisors arbejde vedr. going concern – Samme regler som ved udvidet gennemgang, idet både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang bygger på ISRE 2400 142 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 142 November 2012 | | Jesper Seehausen
 143. 143. Nye erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)
 144. 144. Nye erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)  Regelgrundlag – Revisorloven finder kun delvist anvendelse (§ 1, stk. 3) – Ikke omfattet af erklæringsbekendtgørelsen – ISRS 4410 vedr. opgaver om opstilling af finansielle oplysninger  Erstatter ISRS 4410 DK om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning  Trådte i kraft med virkning for erklæringer, der afgives den 01.07.13 eller senere  Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013  Grad af sikkerhed – Ingen sikkerhed  Konklusion – Nej 144 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 144 November 2012 | | Jesper Seehausen
 145. 145. Ny erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger Til den daglige ledelse i ... Vi har opstillet årsregnskabet for ... for regnskabsåret ... på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt Årsregnskabet omfatter … Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven 145 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 145 November 2012 | | Jesper Seehausen
 146. 146. Forbehold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)? (1:2) 146 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 146 November 2012 | | Jesper Seehausen
 147. 147. Forbehold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)? (2:2)  Hvad gør jeg så? – Fratræder opgaver og undlader at afgive erklæring eller – Afgiver en erklæring med sikkerhed, f.eks. en reviewerklæring, med det eller de nødvendige forbehold  Forbehold i erklæringen på årsrapporten? – Hvis erklæringen på årsrapporten (revision, udvidet gennemgang eller review) indeholder forbehold, er det ikke muligt at afgive en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger på det interne årsregnskab, idet det eller de forhold, der giver anledning til forbeholdet eller forbeholdene i erklæringen på årsrapporten, forudsætningsvis også påvirker det interne årsregnskab 147 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 147 November 2012 | | Jesper Seehausen
 148. 148. Supplerende oplysninger i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)?  Ikke krav om supplerende oplysninger  Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet? – Ikke krav, men formentlig intet til hinder herfor – Med eller uden overskrift? Tja …  Supplerende oplysninger vedr. forståelse af opgaven (svarende til supplerende oplysninger vedrør? – Ikke krav, men formentlig intet til hinder herfor – Med eller uden overskrift? Tja …  Supplerende oplysninger vedr. andre forhold (overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar) – Ikke krav og formentlig i strid med revisors tavshedspligt – Vi anbefaler, at revisor aldrig giver supplerende oplysninger vedr. andre forhold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger 148 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 148 November 2012 | | Jesper Seehausen
 149. 149. ISRS 4410 – ny standard vedr. opgaver om opstilling af finansielle oplysninger 149 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 149 November 2012 | | Jesper Seehausen
 150. 150. Hvad med going concern? 150 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 150 November 2012 | | Jesper Seehausen
 151. 151. Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter
 152. 152. Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (1:4) Generelt Revisionspåtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) Revisorloven Ja Ja Ja Delvist Erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 Ikke omfattet Standarder ISA’erne, herunder ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Erhvervsstyrelsen s og FSR – danske revisorers standarder om udvidet gennemgang ISRE 2400 ISRS 4410 Grad af sikkerhed Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed på grundlag af specifikt krævede supplerende handlinger Begrænset sikkerhed Ingen sikkerhed 152 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 152 November 2012 | | Jesper Seehausen
 153. 153. Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (2:4) Erklæring Revisionspåtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) Konklusion Ja, positiv Ja, positiv Ja, negativ Nej Oplysning om, at opgaven ikke har givet anledning til forbehold Ja Ja Nej – Forbehold Ja Ja Ja Nej Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten Ja Ja Nej Nej Supplerende oplysninger: • Forhold i regnskabet Ja Ja Ja Ikke krav • Forståelse af opgaven Ja Ja Ja Ikke krav • Andre forhold, herunder ledelsesansvar Ja Ja Nej Nej Udtalelse om ledelsesberetning Ja Ja Nej Nej Andre erklæringer, hvis revisor har indgået aftale med ledelsen herom Nej Ja Ja Nej 153 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 153 November 2012 | | Jesper Seehausen
 154. 154. Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (3:4) Arbejdshandlinger Revisionspåtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) Kundekendskab Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomhedens forretning og drift, herunder dens regnskabssystem og bogføring Analytiske handlinger Ja Ja Ja Nej Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelseshandl inger, samt specifikt krævede supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelseshandl inger Nej Opstilling og gennemlæsning af årsregnskabet Nej Nej Nej Ja 154 | | Going concern m.v. Mastersæt. Power Point 154 November 2012 | | Jesper Seehausen

×