Fokusområder til status 2013, herunder ”kapitalejerlån” m.v.

506 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fokusområder til status 2013, herunder ”kapitalejerlån” m.v.

 1. 1. Fokusområder til status 2013, herunder“kapitalejerlån” m.v.Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper SeehausenFaglig udviklingsafdeling, BeierholmJanuar 2013
 2. 2. Dagens program• Fokusområder til status 2013• Selskabsretlige erklæringer• ”Kapitalejerlån” – selskabsretligt samt regnskabs- revisionsmæssigt2 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 3. 3. Fokusområder til status 2013 3 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 4. 4. Revisors rapportering om going concern Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Supplerende Konklusion med oplysninger forbehold eller Relevant valg vedrørende afkræftende Going concern forhold i konklusion valgt som regnskabetregnskabsprincip Afkræftende Afkræftende Ikke relevant valg konklusion konklusion Supplerende oplysninger vedrørende Relevant valg forhold i regnskabet Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)4 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 5. 5. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar(1:2)• Kapitaltab - Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital - Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder bestemmelsen dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500 - På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119) - Overtrædelse af bl.a. § 119 straffes med bøde (§ 367, stk. 1)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)5 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 6. 6. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar(2:2) - Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret - Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen - Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat - Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor• Hvad med review- og assistanceerklæringer?6 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 7. 7. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(1:3)• Fælles forudsætninger - Revision af årsregnskabet for 2012 - Revisionspåtegning afgives den 31.05.13 - Selskabet befinder sig en kapitaltabssituation• Eksempel 1 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, og der er intet der tyder på, at kapitaltabssituationen burde have været konstateret på et tidligere tidspunkt - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet 6 måneders- fristen ikke er overskredet• Eksempel 2 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, men ledelsen burde have konstateret kapitaltabssituationen på et tidligere tidspunkt - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet, idet ledelsen har en løbende forpligtelse til at være opmærksom på, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation7 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 8. 8. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(2:3)• Eksempel 3 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har endnu ikke reageret - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet• Eksempel 4 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne er overholdt• Eksempel 5 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret, men ikke inden for 6 måneders-fristen - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne ikke er overholdt8 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 9. 9. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(3:3)• Eksempel 6 - Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2011 - Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet der forudsætningsvis er tale om samme kapitaltabssituation9 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 10. 10. Altid erklæring på regnskaber og regnskabsmæssigeoplysninger• Hvis Beierholm kan associeres med et regnskab eller regnskabsmæssige oplysninger, skal regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger altid forsynes med en erklæring, i det mindste en assistanceerklæring - Dette gælder f.eks., hvis der sendes et udkast til en årsrapport, et internt årsregnskab eller et skattemæssigt årsregnskab til kunden - Det gælder ligeledes, hvis der sendes andre regnskabsmæssige oplysninger, herunder budgetter, til kunden• Beierholm kan efter Faglig udviklingsafdelings opfattelse associeres med et regnskab eller regnskabsmæssige oplysninger i følgende tilfælde: - Hvis regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger er opstillet på papir med Beierholm-logo - Hvis regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger sendes fra en Beierholm-mail til enten kunden selv eller tredjemand, også selv om regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger ikke er opstillet på papir med Beierholm-logo - Hvis regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger sendes til tredjemand i en Beierholm-kuvert, også selv om regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger ikke er opstillet på papir med Beierholm-logo10 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 11. 11. Reviewerklæringer – forbehold• Hovedregel – samme regler som for revisionspåtegninger - Uenighed med ledelsen eller begrænsning i revisors arbejde - Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold samt væsentlige og gennemgribende forhold - Samme væsentlighedsbetragtninger som ved revision – dog ikke sondring mellem væsentlighed ved udførelse og væsentlig for regnskabet som helhed (væsentlig ved konklusion)• Modifikationer - Overskrift kun ”Forbehold” – ikke også ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion” - Overskrift altid ”Konklusion” – ikke ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion” - Ikke krav om, at revisor positivt skal oplyse, hvis gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold” - Ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet• Hvad med assistanceerklæringer?11 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 12. 12. Reviewerklæringer – supplerende oplysninger• Overskrift altid blot ”Supplerende oplysninger”• Krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Hvis note 1 medtages i det eksterne årsregnskab, skal den også medtages i det interne årsregnskab• Ikke krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen”• Ikke krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – hverken om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller om ledelsesansvar - Hvorvidt revisor kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (erklæringsvejledningen afsnit 6.7) - Dvs. - Aldrig pligt til at give supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar - Kun ret til at give supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar, hvis det kan ske, uden at tavshedspligten overtrædes• Hvad med assistanceerklæringer?12 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 13. 13. Selskabsretlige erklæringerBeslutningstræer 13 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 14. 14. Generelt om beslutningstræerne (1:2)• Viser hvilke selskabsretlige erklæringer, der skal afgives i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner• Omfatter som udgangspunkt de samme selskabsretlige transaktioner, som er omfattet af erklæringsdatabasen• Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål• Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med den pågældende selskabsretlige transaktion - En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse med den pågældende transaktion - En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse med den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med transaktionen - En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med den pågældende transaktion14 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 15. 15. Oversigt over beslutningstræerne1. Stiftelse2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)3. Kapitalforhøjelse - A/S - ApS4. Kapitalafgang – udlodning af udbytte - Udlodning af ordinært udbytte - Udlodning af ekstraordinært udbytte5. Kapitalafgang – kapitalnedsættelse - A/S - ApS6. Opløsning15 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 16. 16. Oversigt over beslutningstræerne (2:2)7. Fusion (national) - Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring8. Spaltning (national) - Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring9. Omdannelse - Fra ApS eller P/S til A/S - Fra andelsselskab til A/S16 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 17. 17. Stiftelse ved fusion – se 7. Fusion1. Stiftelse – A/S og ApS Stiftelse ved spaltning – se 8. Spaltning Er der tale om kontant stiftelse? Ja Nej Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller stiftelse ved ind- skud af en bestående virksom- hed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Bestående virksomhed Enkeltstående aktiver eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver om- Er de indskudte aktiver om- fattet af selskabslovens 38, fattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? 38, stk. 2? Ja Nej Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt revisionspligt? revisionspligt? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Vurderings- Vurderings- Ingen krav om Åbningsbalance Åbningsbalance beretning og beretning og erklæringer Vurderings- med erklæring - ikke krav om åbningsbalance åbningsbalance fra revisor beretning om revision revision med erklæring - ikke krav om om revision revision af åbningsbalance 17 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 18. 18. 4. Kapitalafgang – udlodning af ekstraordinært udbytte – A/S og ApS Træffes beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen i den seneste godkendte årsrapport? Ja Nej Har det centrale ledelsesorgan besluttet, at der skal udarbejdes en mellembalance, eller finder det centrale ledelsesorgan dette mest forsvarligt? Ja Nej Er der tale om udlodning af kontanter eller Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af kontanter Udlodning af andre Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost bestemmende kapitalpost Er de aktiver, der udloddes til Er de aktiver, der udloddes til Er de aktiver, der udloddes til Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af kapitalejerne, omfattet af kapitalejerne, omfattet af kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og selskabslovens 38, stk. 1, og selskabslovens 38, stk. 1, og selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale udarbejder det centrale udarbejder det centrale udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter ledelsesorgan en erklæring efter ledelsesorgan en erklæring efter ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? selskabslovens 38, stk. 2? selskabslovens 38, stk. 2? selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt revisionspligt? revisionspligt? revisionspligt? revisionspligt? revisionspligt? revisionspligt?Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Mellem- Mellem- balance samt Mellem- Mellem- Mellembalance balance med vurderings- Vurderings- Mellem- balance og balance med og overdragel- review- beretning Vurderings- beretning Mellem- Mellem- balance med vurderings- review- sesbalance erklæring samt (”omvendt”) og Overdragelses- Overdragelses- beretning (”omvendt”) ogbalance med balance – review- beretning erklæring og - ikke krav om vurderings- overdragelses- Ingen krav om Vurderings- balance balance (”omvendt”) og overdragelses- review- ikke krav om erklæring og (”omvendt”) overdragelses- review af mel- beretning balance - ikke erklæringer fra beretning med erklæring - ikke krav om overdragelses- balance - ikke erklæring review vurderings- - ikke krav om balance med lembalance og (”omvendt”) og krav om revisor (”omvendt”) om revision revision balance med krav om revi- beretning review af erklæring om revision af overdragelses- review af erklæring om sion af over- (”omvendt”) mellem- revision overdragelses- balance med mellembalance revision dragelses- balance balance erklæring om og revision af balance revision overdragelses- balance 18 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 19. 19. SelskabslovenÆndringer på vej … 19 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 20. 20. Høringsforslag til lovforslag om ændring afselskabsloven m.v.• Evalueringsklausul i SL - Økonomi- og erhvervsministeren (nu erhvervs- og vækstministeren) skal senest 2 år efter ikrafttrædelsen af bestemmelserne i § 4 vedrørende selskabskapital evaluere hele eller dele af loven (§ 374)• Evalueringsproces påbegyndt med høring i februar 2012• Interessentmøder i efteråret 2012• Høringsudkast til lovforslag om ændring af SL udsendt den 19.12.12 - Ud over ændringer til SL indeholder høringsudkastet også ændringer til bl.a. LEV og ÅRL• Høringsfristen udløber den 25.01.13• Det er planen, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i februar 2013• Det fremgår ikke af høringsudkastet, hvornår loven forventes at træde i kraft20 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 21. 21. Udvalgte forslag (1:3)• Minimumskapital for ApS - Minimumskapitalen for ApS nedsættes fra DKK 80.000 til DKK 50.000 - Minimumskapitalen for A/S fastholdes derimod på DKK 500.000, idet dette er direktivbestemt• Iværksætterselskaber - Der indføres mulighed for at stifte et såkaldt ”iværksætterselskab” med en minimumskapital på blot DKK 1, men som først bliver et ”rigtigt” ApS, når der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000 - Iværksætterselskabet skal opbygge kapitalen på mindst DKK 50.000 ved gennem en periode at hensætte 25 % af det årlige overskud på en reserve under egenkapitalen kaldet ”Reserve for iværksætterselskaber” - Iværksætterselskabet kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000 - Når kapitalen udgør mindst DKK 50.000, kan selskabet omregistreres til et ApS - Et iværksætterselskab skal anvende betegnelsen ”iværksætterselskab” eller ”IVS” og skal aflægge årsrapport på lige fod med et ApS21 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 22. 22. Udvalgte forslag (2:3)• Ikke indbetalt selskabskapital i ApS - Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen ændres, således at en evt. overkurs også kan indbetales delvist, men kun i ApS - I A/S fastholdes derimod reglen om, at en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, idet dette er direktivbestemt• Åbningsbalancer m.v. - Reglerne om stiftelse ved indskud i andre værdier end kontanter ændres, således at der kun skal udarbejdes en åbningsbalance ved indskud af en bestående virksomhed, men ikke ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab - Ud over stiftelse får dette også betydning ved: - Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter - Udlodning af udbytte (ordinært eller ekstraordinært) ved udlodning i andre værdier end kontanter - Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere ved udlodning i andre værdier end kontanter• Grænseoverskridende flytning af hjemsted - Der indføres regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted22 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 23. 23. Udvalgte forslag (3:3)• Revisors erstatningsansvar - I dag fremgår det ikke direkte af SL, at revisorer kan ifalde erstatningsansvar - Det antages imidlertid, at lovens regler om erstatningsansvar også omfatter revisorer, men dette vil fremover fremgå direkte af loven• S.M.B.A. m.v. - Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) udfases - Det vil således ikke være muligt at stifte et S.M.B.A. efter den 01.01.14. - Det vil derimod fortsat være muligt at stifte andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.)• Høringsudkastet indeholder desuden en lang række tekniske ændringer og sproglige præciseringer - Høringsudkastet er derfor ganske omfangsrigt (i alt 280 sider)23 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 24. 24. ”Kapitalejerlån”Selskabsretlige aspekter 24 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 25. 25. Selskabsretten … og de andre regelsæt Regnskab Revision Uændret Uændret Skatteret Strafferet Uændret ”Kapitalejer- Erstatnings-Selskabsret lån” ret Uændret Uændret25 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 26. 26. Forbuddet mod ”kapitalejerlån”Omfattede dispositioner Omfattede personerLån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomhederSikkerhedsstillelse end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabetAndre dispositioner, hvor der stilles Særligt nærtstående til disse personermidler til rådighed for de omfattede (ved ægteskab, slægtskab i ret- oppersoner eller nedstigende linje eller på anden måde)26 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 27. 27. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån”Undtagelser Bemærkninger Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stilleUndtagelse vedrørende selvfinansiering sikkerhed for de omfattede personer, hvis der er tale om selvfinansiering Et selskab kan direkte eller indirekte stilleUndtagelse vedrørende ”kapitalejerlån” til midler til rådighed, yde lån eller stilledanske og visse udenlandske moderselskaber sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Et selskab kan som led i en sædvanligUndtagelse vedrørende sædvanlige forretningsmæssig disposition direkte ellerforretningsmæssige dispositioner indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikkeUndtagelse vedrørende pengeinstitutter m.v. anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget medUndtagelse vedrørende ”medarbejderlån” med henblik på at erhverve kapitalandele af eller tilhenblik på erhvervelse af kapitalandele medarbejderne i selskabet eller et datterselskab27 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 28. 28. Hvad er en sædvanlig forretningsmæssig disposition?• Betingelser, der skal være opfyldt, for at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition - Har kapitalejeren og selskabet en fælles interesse i, at der bliver ydet lån eller stillet sikkerhed til det pågældende formål? - Er vilkårene for dispositionen fastsat ud fra almindelige markedsvilkår, og ligger det fast, at dispositionen ikke krænker andre kapitalejere eller kreditorerne? - Er vilkårene for dispositionen fastsat efter sædvanlige forretningsmæssige principper, og er dispositionen et led i selskabets forretninger? - Må dispositionen forventes at indebære klare fordele for selskabet, eller er dispositionen nødvendig for at opretholde status quo? - Ville selskabet også have foretaget dispositionerne, hvis det ikke havde været underlagt kapitalejerens indflydelse? - Tages der fornødent hensyn til selskabets interesser i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder en forsvarlig afvikling af selskabets mellemværende med kapitalejeren, og bliver lånet afviklet på sædvanlig måde, således at selskabets risiko ikke forlænges unødvendigt?• Baseret på artikel i UfR gengivet i lovkommentarerne28 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 29. 29. Husk hæftet med eksempler på ”kapitalejerlån”!29 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 30. 30. ”Kapitalejerlån”Tilbagebetaling, hæftelse ogmodregning 30 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 31. 31. Tilbagebetaling og hæftelse• Hvis et selskab har ydet økonomisk bistand i strid med § 210, stk. 1 vedrørende ”kapitalejerlån” (eller § 206, stk. 1 vedrørende selvfinansiering), skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2 med et tillæg af 2 %, medmindre højere rente er aftalt (SL § 215, stk. 1)• Den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2, svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg af 7 %• Renteopgørelse - Nationalbankens udlånsrente pr. 06.07.12 – 0,2 % - Tillæg i medfør af rentelovens § 5, stk. 1 og 2 – 7 % - Tillæg i medfør af SL § 215, stk. 1 – 2 % - Årlig rente i alt – 9,2 %• Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1) for det tab, som selskabet måtte blive påført (§ 215, stk. 2)31 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 32. 32. Tilbagebetaling som løn eller udbytte• Der er intet til hinder for, at et ulovligt ”kapitalejerlån” tilbagebetales som løn eller udbytte - Der er i denne situation ikke tale om, at det ulovlige ”kapitalejerlån” omkvalificeres til løn eller udbytte, men blot, at ”kapitalejerlånet” tilbagebetales som løn eller udbytte• Tilbagebetaling som løn - Indberetning af bruttoløn, således at nettolønnen svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” - Der skal indeholdes kildeskat af lønnen efter de almindelige regler herom• Tilbagebetaling som udbytte - Udlodning af udbytte, således at det udbetalte udbytte svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” - Der kan være tale om ordinært eller ekstraordinært udbytte - De almindelige regler om udlodning af udbytte skal overholdes - Der skal desuden indeholdes udbytteskat efter de almindelige regler herom• Der er ikke krav om, at der er likvide midler, der forlader selskabet i forbindelse med tilbagebetalingen32 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 33. 33. Tilbagebetaling ved gældseftergivelse?• Tilbagebetaling af et ulovligt ”kapitalejerlån” ved gældseftergivelse accepteres ikke selskabsretligt, idet der ikke er tale om reel tilbagebetaling• Man risikerer desuden nemt at handle i strid med selskabets og/eller kreditorernes interesser• Det forhold, at en fordring kan (skal) nedskrives regnskabsmæssigt, hvis den er ”nødlidende”, er således ikke ensbetydende med, at fordringen kan nedskrives selskabsretligt• Erhvervsstyrelsens fortolkning - ”… [D]et [er] vores opfattelse, at et selskab ikke kan eftergive ulovlige lån. Disse skal søges tilbagebetalt (herunder modregnes i udbytte, løn m.v.)” (svar på konkret forespørgsel)33 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 34. 34. Modregning i koncernforhold (1:5) Eksempel 1 Eksempel 2 C C ”Lån 1” 100 % 100 % ”Lån 2” B ApS ”Lån 2” ”Lån 1” B ApS 100 % 100 % A A/S A A/S34 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 35. 35. Modregning i koncernforhold (2:5)• I eksempel 1 er ”lån 1” som udgangspunkt et ulovligt ”kapitalejerlån”, idet C er kapitalejer i B ApS - Tilsvarende gælder i eksempel 2, idet C er kapitalejer i B, der er moderselskab for A A/S - Hertil kommer, at SL både forbyder direkte og indirekte ”kapitalejerlån”(§ 210, stk. 1)• I begge eksempler er ”lån 2” imidlertid større end ”lån 1”• Netto (på koncernniveau) er der således ikke tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”, men om et lovligt lån fra C til A A/S eller B ApS• Dette forudsætter imidlertid, at de to lån kan modregnes juridisk• Hvis ”lån 1” er større end ”lån 2”, er der under alle omstændigheder tale om et ulovligt ”kapitalejerlån” fra B ApS eller A A/S til C35 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 36. 36. Modregning i koncernforhold (3:5)• Almindelige betingelser for modregning af fordringer - Udjævnelighed - Fordringerne skal lyde på samme type af aktiv (penge) - Denne betingelse er opfyldt - Afviklingsmodenhed - Frigørelses- henholdsvis forfaldstiden skal være kommet for hoved- henholdsvis modfordringen - Denne betingelse er normalt også opfyldt - Gensidighed - Fordringerne skal bestå mellem de samme personer (fysiske eller juridiske) - Denne betingelse er ikke opfyldt!• Konsekvensen heraf er, at de to lån ikke kan modregnes juridisk, og at ”lån 1” derfor er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om der netto ikke er tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”36 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 37. 37. Modregning i koncernforhold (4:5) Eksempel 3 C ”Lån 1” 100 % DKK 1 mio. ”Lån 3” B ApS DKK 500.000 100 % ”Lån 2” DKK 1 mio. A A/S37 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 38. 38. Modregning i koncernforhold (5:5)• C har tidligere ydet et lån på DKK 1 mio. til B ApS (”lån 1”), ligesom B ApS tidligere har ydet et lån på DKK 1 mio. til A A/S (”lån 2”)• I løbet af regnskabsåret låner C DKK 500.000 i A A/S (”lån 3”)• Ultimo regnskabsåret ”udlignes” dette lån ved, at der afdrages først DKK 500.000 på lånet fra B ApS til A A/S og dernæst samme beløb på lånet fra C til B ApS• Erhvervsstyrelsens fortolkning - ”… [V]i [mener], at sagen skal vurderes pr. juridisk enhed. Lån til og fra selskaber i en koncern kan ikke vurderes samlet som et nettobeløb, men skal vurderes pr. selskab” - ”Vi er umiddelbart også af den opfattelse, at lån til og fra et selskab ikke kan betragtes netto. Hvis der er modregningsadgang, må det forudsættes, at denne udnyttes, hvis forholdet skal anses for lovligt” (svar på konkret forespørgsel)• ”Lån 3” er således i løbet af regnskabsåret udtryk for et ulovligt ”kapitalejerlån”, idet C er kapitalejer i B ApS, der er moderselskab for A A/S38 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 39. 39. ”Kapitalejerlån”Regnskabsmæssige aspekter 39 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 40. 40. Oplysnings- og notekrav (1:2)• Hvis et selskab eller en erhvervsdrivende fond har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal selskabet angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori - For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefoden, og de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af året - Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt - Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte personkreds - Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder - Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der står de omhandlede ledelsesmedlemmer særligt nær (ÅRL § 73)40 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 41. 41. Oplysnings- og notekrav (2:2)• Balanceskemaerne - ”Finansielle anlægsaktiver” - … - ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” - … - ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder” - … - ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” (ÅRL bilag 2, skema 1) - ”Tilgodehavender” under ”Omsætningsaktiver” - ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser” - … - ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” - ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder” - ”Andre tilgodehavender” - … - ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” - … (bilag 2, skema 2)41 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 42. 42. ”Kapitalejerlån”Revisionsmæssige aspekter 42 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 43. 43. Forbehold og supplerende oplysninger (1:2)• Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor vurdere, hvorvidt der er tale om et lovligt eller et ulovligt ”kapitalejerlån” - Revisor skal ikke blot være opmærksom på ”kapitalejerlån”, der eksisterer på balancedagen, men også ”kapitalejerlån”, der har eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er tilbagebetalt på balancedagen (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)• Forbehold - Hvis notekravet i ÅRL § 73 ikke er overholdt, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er indregnet under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” under ”Omsætningsaktiver”, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er målt korrekt, f.eks. fordi lånet ikke er tillagt lovpligtige renter eller ikke er nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, skal revisor tage forbehold herfor, hvis forholdet er væsentligt• Hvad med review- og assistanceerklæringer?43 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 44. 44. Forbehold og supplerende oplysninger (2:2)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån”, skal revisor således som udgangspunkt altid give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb (afsnit 5.6.2)• Hvad med review- og assistanceerklæringer?44 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 45. 45. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(1:2)• Fælles forudsætninger - Revision af årsregnskabet for 2012 - Revisionspåtegning afgives den 31.05.13 - Ulovligt ”kapitalejerlån”, der ikke er bagatelagtigt• Eksempel 1 - Lånet er ikke indfriet på påtegningstidspunktet - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar• Eksempel 2 - Lånet er indfriet i løbet af 2013, dvs. efter balancedagen, men inden påtegningstidspunktet - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet• Eksempel 3 - Lånet er indfriet i løbet af 2012, dvs. i løbet af regnskabsåret - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet45 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 46. 46. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(2:2)• Eksempel 4 - Lånet er indfriet i løbet af 2011, dvs. i løbet af foregående regnskabsår - Hvis lånet er indfriet efter den 31.05.11 - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet, forudsat at revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2010 - Hvis lånet er indfriet før den 31.05.11 - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret er udløbet• Eksempel 5 - Det samme ulovlige lån har eksisteret igennem flere år, og de eneste bevægelser, der er sket, er de lovpligtige rentetilskrivninger - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar hvert år, indtil lånet er tilbagebetalt - Samme resultat, hvis der ikke er sket rentetilskrivninger eller rentetilskrivninger med en lavere rentesats end den lovpligtige46 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 47. 47. ”Kapitalejerlån”Foreløbige konklusioner fra FSR’sarbejdsgruppe 47 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 48. 48. Foreløbige konklusioner fra FSR’s arbejdsgruppe (1:3)• Tværgående arbejdsgruppe under FSR• Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra: - Regnskabsteknisk Udvalg - Revisionsteknisk Udvalg - Skatteudvalget - Sekretariatet• Arbejdsgruppen har den 19.12.12 udsendt et kort notat, der indeholder arbejdsgruppens foreløbige konklusioner• Arbejdsgruppen vil i 2013 søge yderligere afklaring på de rejste problemstillinger, herunder ved dialog med Erhvervsstyrelsen og SKAT• Arbejdsgruppens notat fokuserer på situationer, hvor et selskab ønsker at konvertere eller ompostere en hævning i form af et ulovligt ”kapitalejerlån” til selskabets hovedkapitalejer til løn - Notatet behandler derimod ikke situationer, hvor et ulovligt ”kapitalejerlån” ønskes konverteret eller omposteret til udbytte• Arbejdsgruppens notat er bl.a. baseret på en konkret forespørgsel til Erhvervsstyrelsen48 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 49. 49. Foreløbige konklusioner fra FSR’s arbejdsgruppe (2:3)• Arbejdsgruppens foreløbige konklusion - Det juridiske grundlag (formalia) skal være på plads inden regnskabsårets udløb, hvis det ulovlige ”kapitalejerlån” regnskabsmæssigt skal kunne omposteres til løn i indeværende regnskabsår (20x1) - I modsat fald kan ompostering først ske med virkning for det følgende regnskabsår (20x2) - Det betyder bl.a., at der regnskabsmæssigt og selskabsretligt er et ulovligt ”kapitalejerlån” på balancedagen (20x1)49 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 50. 50. Foreløbige konklusioner fra FSR’s arbejdsgruppe (3:3)• Typesituationer 1. Forholdet er bragt i orden senest på balancedagen 2. Hovedkapitalejeren mangler at afregne skat på balancedagen 3. Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen• Fælles forudsætninger - Hovedkapitalejeren låner den 01.09.x1 ulovligt DKK 100.000 i selskabet - I forhold til størrelsen af selskabets kapitalberedskab er det ikke uforsvarligt at hæve DKK 100.000 - Skattemæssigt anses beløbet for løn på udbetalingstidspunktet, hvorfor selskabet har pligt til at indeholde og afregne kildeskat efter de almindelige regler herom - Skattemæssigt anses det hævede for at være bruttoløn - Løn beskattes med 50 %50 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 51. 51. Typesituation 1 – forholdet er bragt i orden senest påbalancedagen (1:3)• Specifikke forudsætninger - Senest på balancedagen er det juridiske grundlag (formalia) i orden, f.eks. i form af en aftale mellem hovedkapitalejeren og selskabet, der tilkender hovedkapitalejeren en ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån - Senest på balancedagen har selskabet indberettet og betalt kildeskatten (DKK 50.000) på vegne af hovedkapitalejeren - Senest på balancedagen har hovedkapitalejeren indbetalt et tilsvarende beløb (DKK 50.000) til selskabet• Regnskab - Beløbet på DKK 100.000 præsenteres som løn i resultatopgørelsen, og der er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” på balancedagen - Der har imidlertid været et ulovligt ”kapitalejerlån” i årets løb, idet hævningen på DKK 100.000 ikke blev håndteret som løn på udbetalingstidspunktet - Der skal derfor foretages renteberegning fra lånet ydes, til konverteringen finder sted - Hvis hovedkapitalejeren også er ledelsesmedlem i selskabet, skal notekravene i ÅRL § 73 overholdes51 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 52. 52. Typesituation 1 – forholdet er bragt i orden senest påbalancedagen (2:3)• Revision - Der har i årets løb været et ulovligt ”kapitalejerlån”, idet hævningen på DKK 100.000 ikke blev håndteret som løn på udbetalingstidspunktet - Revisor skal derfor i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af reglerne om ”kapitalejerlån” - Revisor skal endvidere vurdere, om revisionspåtegningen skal indeholde supplerende oplysninger om selskabets manglende indeholdelse af A-skat på udbetalingstidspunktet - Det er Skatteafdelingens vurdering, at dette kan medføre ledelsesansvar - Det er på denne baggrund Faglig udviklingsafdelings vurdering, at revisor i revisionspåtegningen også skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af skattelovgivningen - Revisionsteknisk Udvalg har foreløbigt bekræftet denne fortolkning• Faglig udviklingsafdelings fortolkning - Selskabsretligt anses det ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 100.000 for tilbagebetalt som løn - De lovpligtige renter skal dog også betales52 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 53. 53. Typesituation 1 – forholdet er bragt i orden senest påbalancedagen (3:3) Årsrapport: • Løn DKK 100.000 • ÅRL § 73, hvis medlem af ledelsen Ulovligt ”kapitalejerlån” DKK 100.000 + Revisionspåtegning: lovpligtige renter • Supplerende oplysninger – ulovligt ”kapitalejerlån” • Supplerende oplysninger – overtrædelse af skattelovgivningen Lån DKK 100.00020x1 01.09 31.12 31.05 20x253 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 54. 54. Typesituation 2 – hovedkapitalejeren mangler at afregneskat på balancedagen (1:4)• Specifikke forudsætninger - Senest på balancedagen er det juridiske grundlag (formalia) i orden, f.eks. i form af en aftale mellem hovedkapitalejeren og selskabet, der tilkender hovedkapitalejeren en ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån - Senest på balancedagen har selskabet indberettet og betalt kildeskatten (DKK 50.000) på vegne af hovedkapitalejeren - På balancedagen har hovedkapitalejeren endnu ikke indbetalt A- skattebeløbet (DKK 50.000) til selskabet• Regnskab - Beløbet på DKK 100.000 præsenteres som løn i resultatopgørelsen, og der er for dette forhold ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” på balancedagen - Selskabet har imidlertid fået et nyt tilgodehavende på DKK 50.000 hos hovedkapitalejeren, idet selskabet på hovedkapitalejerens vegne har betalt kildeskatten til SKAT - Dette tilgodehavende anses skattemæssigt ikke for at være et nyt lån, der skal beskattes, men selskabsretligt er der tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”, der skal tilbagebetales med lovpligtige renter - På balancedagen er der således et ulovligt ”kapitalejerlån” som følge af selskabets krav mod hovedkapitalejeren for den indbetalte kildeskat54 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 55. 55. Typesituation 2 – hovedkapitalejeren mangler at afregneskat på balancedagen (2:4) - På udbetalingstidspunktet blev hævningen på DKK 100.000 desuden ikke håndteret som løn, hvorfor der også i årets løb har været et ulovligt ”kapitalejerlån” i årets løb - Der skal derfor foretages renteberegning fra lånet ydes, til konverteringen finder sted - Hvis hovedkapitalejeren også er ledelsesmedlem i selskabet, skal notekravene i ÅRL § 73 overholdes• Revision - Der har i årets løb været et ulovligt ”kapitalejerlån”, idet hævningen på DKK 100.000 ikke blev håndteret som løn på udbetalingstidspunktet - Endvidere er der på balancedagen et ulovligt ”kapitalejerlån” på DKK 50.000 - Revisor skal derfor i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af reglerne om ”kapitalejerlån” - Revisor skal endvidere vurdere, om revisionspåtegningen skal indeholde supplerende oplysninger om selskabets manglende indeholdelse af A-skat på udbetalingstidspunktet - Det er Skatteafdelingens vurdering, at dette kan medføre ledelsesansvar - Det er på denne baggrund Faglig udviklingsafdelings vurdering, at revisor i revisionspåtegningen også skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af skattelovgivningen55 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 56. 56. Typesituation 2 – hovedkapitalejeren mangler at afregneskat på balancedagen (3:4)• Faglig udviklingsafdelings fortolkning - Selskabsretligt anses det ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 100.000 for tilbagebetalt som løn - De lovpligtige renter skal dog også betales - Det ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 50.000 + lovpligtige renter er endnu ikke tilbagebetalt56 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 57. 57. Typesituation 2 – hovedkapitalejeren mangler at afregneskat på balancedagen (4:4) Årsrapport: • Løn DKK 100.000 • Ulovligt ”kapitalejerlån” DKK 50.000 + lovpligtige renter • ÅRL § 73, hvis medlem af ledelsen Ulovligt ”kapitalejerlån” DKK 100.000 + Revisionspåtegning: lovpligtige renter • Supplerende oplysninger – ulovligt ”kapitalejerlån” (også i 20x3) • Supplerende oplysninger – Lån DKK 100.000 overtrædelse af skattelovgivningen20x1 01.09 31.12 31.05 20x257 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 58. 58. Typesituation 3 – forholdet er ikke bragt på plads påbalancedagen (1:3)• Specifikke forudsætninger - På balancedagen er det juridiske grundlag (formalia) endnu ikke i orden - F.eks. er der på balancedagen endnu ikke indgået en aftale mellem hovedkapitalejeren og selskabet, der tilkender hovedkapitalejeren en ekstra løn svarende til størrelsen af det ulovlige lån - På balancedagen har selskabet endnu ikke indberettet og betalt kildeskatten (DKK 50.000) på vegne af hovedkapitalejeren• Regnskab - Det ulovlige ”kapitalejerlån” (DKK 100.000) eksisterer på balancedagen skal og tilbagebetales med lovpligtige renter - Selskabets tilgodehavende kan ikke regnskabsmæssigt omposteres til løn på balancedagen - Hvis hovedkapitalejeren efter balancedagen indgår en aftale med selskabet, der tilkender hovedkapitalen en ekstra løn svarende til størrelsen et det ulovlige lån, er der tale om en efterfølgende, ikke regulerende begivenhed - I næste årsregnskab (20x2) kan tilgodehavendet omposteret til løn - På balancedagen har selskabet en gæld til SKAT på DKK 50.000, da selskabet har pligt til at indeholde og afregne kildeskatten vedrørende det ulovlige lån, der skattemæssigt anses som løn - Da forholdet er opstået før balancedagen, skal beløbet medtages som en gældsforpligtelse58 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 59. 59. Typesituation 3 – forholdet er ikke bragt på plads påbalancedagen (2:3) - På balancedagen har selskabet et yderligere tilgodehavende på DKK 50.000 hos hovedkapitalejeren vedrørende kildeskatten - Dette tilgodehavende anses skattemæssigt ikke for at være et nyt lån, der skal beskattes, men selskabsretligt er der tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”, der skal tilbagebetales med lovpligtige renter - På balancedagen er der således samlet set ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 150.000 + lovpligtige renter - Hvis hovedkapitalejeren også er ledelsesmedlem i selskabet, skal notekravene i ÅRL § 73 overholdes• Revision - På balancedagen er der samlet set ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 150.000 + lovpligtige renter - Revisor skal derfor i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af reglerne om ”kapitalejerlån” - Revisor skal endvidere vurdere, om revisionspåtegningen skal indeholde supplerende oplysninger om selskabets manglende indeholdelse af A-skat - Det er Skatteafdelingens vurdering, at dette kan medføre ledelsesansvar - Det er på denne baggrund Faglig udviklingsafdelings vurdering, at revisor i revisionspåtegningen også skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af skattelovgivningen59 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 60. 60. Typesituation 3 – forholdet er ikke bragt på plads påbalancedagen (3:3) Årsrapport: • Ulovlige ”kapitalejerlån” DKK 100.000 + DKK 50.000 + lovpligtige renter • Gældsforpligtelse til SKAT DKK 50.000 • ÅRL § 73, hvis medlem af ledelsen Revisionspåtegning: • Supplerende oplysninger – ulovligt ”kapitalejerlån” (også i 20x3) • Supplerende oplysninger – Lån DKK 100.000 overtrædelse af skattelovgivningen20x1 01.09 31.12 31.05 20x260 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013
 61. 61. Eksempler på supplerende oplysningerSupplerende oplysninger om ledelsesansvar – ulovligt ”kapitalejerlån” ogmanglende indeholde af A-skatKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdSelskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til en kapitalejer [eller] et medlem afledelsen], hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Selskabet har i strid med skattelovgivningen ikke indeholdt A-skat af løn påudbetalingstidspunktet, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.61 | Aktuel skat – Faglig udviklingsafdeling | Januar 2013

×