Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andre erklæringer

503 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andre erklæringer

 1. 1. Andre erklæringer Revision 2, cand.merc.aud., Aalborg Universitet 1. april 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. 2 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Materiale (1:3) • Regulering - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1 og 2 samt 9-19 og bilag 1 med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) - Erklæringsvejledningens afsnit 1-4 samt 6 og 7 - ISA 800, ISA 805 og ISA 810 - ISRE 2400 og ISRE 2410 DK - ISAE 3000 DK, ISAE 3400 DK, ISAE 3402 (kursorisk) og ISAE 3420 (kursorisk) - ISAE 3410 vedr. erklæringsopgaver med sikkerhed om opgørelse af drivhusgasser omtales ikke nærmere – ikke oversat til dansk - ISRS 4400 DK og ISRS 4410 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til de internationale standarder om reviewopgaver) - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovning (bilag til de internationale standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed) (ISAE 300 DK m.fl.) - FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL
 3. 3. 3 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Materiale (2:3) • Regulering (fortsat) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer om review af historiske regnskaber (ISRE 2400), herunder supplerende oplysninger og modifikationer til konklusionen - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer om review af perioderegnskaber udført af selskabets uafhængige revisor (ISRE 2410 DK) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om revisors erklæringer på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold
 4. 4. 4 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Materiale (3:3) • Litteratur - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 20 (ekskl. side 637-644) - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 6 og 7 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Nye erklæringer vedrørende revision på særlige områder – ISA 800, ISA 805 og ISA 810”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 3, 2012 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Erklæringer om udvidet gennemgang – med og uden forbehold og supplerende oplysninger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 7, 2013 - Jesper Seehausen: ”Yderligere lempelse af revisionspligten og udvidet gennemgang som alternativ til revision – i selskabsretligt perspektiv”, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 1-2, 2013 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Nye reviewerklæringer – med og uden forbehold og supplerende oplysninger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 4, 2014 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”ISRS 4410 – ny standard vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 10, 2013 - Jesper Seehausen: ”Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer”, RevisionsOrientering, indeks A 7.2
 5. 5. 5 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvad skal vi igennem i dag? (1:2) • Revisorloven • Årsregnskabsloven – med fokus på udvidet gennemgang • Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen - Herunder udvidet gennemgang • Internationale standarder om revision m.v. - Erklæringsstandarderne - Herunder udvidet gennemgang - ISA 800 - ISA 805 - ISA 810 - ISRE 2400 - ISRE 2410 DK - Standarder om udvidet gennemgang - ISAE 3000 DK - Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed
 6. 6. 6 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvad skal vi igennem i dag? (2:2) • Internationale standarder om revision m.v. (fortsat) - ISAE 3400 DK - ISAE 3402 - ISAE 3420 - ISRS 4400 DK - ISRS 4410 • Diskussionsopgave – valg af erklæring • Selskabsretlige erklæringer • ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 7. 7. 7 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisorloven
 8. 8. 8 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (1:5) • Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2) • Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3) Erklæringer med sikkerhed § 1, stk. 2 Revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer § 1, stk. 3 Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug
 9. 9. 9 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (2:5) • Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedrørende en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedrørende et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne)
 10. 10. 10 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (3:5) • Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedrørende ”sale and lease back”- transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne)
 11. 11. 11 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (4:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Krav til revisors arbejde God revisorskik Alene professionel kompetence og fornøden omhu Tavshedspligt Ja Ja Lovpligtig forsikring Ja Ja Disciplinære sanktioner Ja Ja Underretning om økonomiske forbrydelser Ja Ja
 12. 12. 12 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (5:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Offentlighedens tillidsrepræsentant Ja Nej Uafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav) Tilsynsbaseret kvalitetskontrol Ja Nej Erklæringer skal afgives gennem en revisionsvirksomhed Ja Nej En række andre krav til revisor og revisionsvirksomheden Ja Nej
 13. 13. 13 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed • Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1) • Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (§ 19, stk. 4)
 14. 14. 14 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Årsregnskabsloven Med fokus på udvidet gennemgang
 15. 15. 15 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionspligt, fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang (1:3) • Hovedregel - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) • Undtagelser - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen udføre – som udvidet gennemgang – efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere - Størrelsesgrænser - Balancesum < DKK 4 mio. - Nettoomsætning < DKK 8 mio. - Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret < 12 - ”To ud af tre” i to på hinanden følgende regnskabsår (§ 135, stk. 1, 3. pkt.)
 16. 16. 16 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionspligt, fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang (2:3) • Undtagelser … til undtagelserne - Erhvervsdrivende fonde kan hverken anvende undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang eller undtagelsen vedrørende fravalg af revision (§ 135, stk. 2) - ”Holdingvirksomheder”, dvs. virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, kan ikke anvende undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang, hvis størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B (36/72/50) overskrides på koncernniveau - ”Holdingvirksomheder” kan desuden ikke anvende undtagelsen vedrørende fravalg af revision, hvis størrelsesgrænserne herfor (4/8/12) overskrides på koncernniveau (§ 135, stk. 3) - Erhvervsdrivende ”holdingfonde” er omfattet af reglerne for ”holdingvirksomheder” - Undtagelsen vedrørende fravalg af revision kan ikke anvendes, hvis virksomheden, en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen (§ 135, stk. 6)
 17. 17. 17 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionspligt, fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang (3:3) • Undtagelser … til undtagelserne (fortsat) - Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at undtagelsen vedrørende fravalg af revision og evt. undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang ikke kan anvendes, hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen (§ 135, stk. 7)
 18. 18. 18 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsmuligheder på årsrapporter (1:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder Virksomheder omfatter af regnskabsklasse A, der frivilligt vælger at aflægge årsrapport Valgfrihed mellem • Revision • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-36 mio. • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang Erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 36 mio. • Nettoomsætning < DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede < 50 Altid revision
 19. 19. 19 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsmuligheder på årsrapporter (2:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder ”Holdingvirksomheder”, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B, og som på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring ”Holdingvirksomheder”, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B, og som på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum DKK 4-36 mio. • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Valgfrihed mellem: • Revision • Udvidet gennemgang ”Holdingvirksomheder”, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B, og som på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum > DKK 36 mio. • Nettoomsætning > DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision
 20. 20. 20 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsmuligheder på årsrapporter (3:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C: • Balancesum > DKK 36 mio. • Nettoomsætning > DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (uanset størrelse) Altid revision
 21. 21. 21 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen Herunder udvidet gennemgang
 22. 22. 22 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsens indhold • Høringsudkast til ny erklæringsbekendtgørelse udsendt den 14. februar 2013 • Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 2. april 2013? • Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2) • Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (§§ 9-11) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 12-15) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) • Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 20) • Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 21) • Bilag – erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber)
 23. 23. 23 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsvejledningens indhold – indtil videre? • Indledning • Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen • Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen • Erklæringsbekendtgørelsen • Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 • Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 12-15 • Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 • Ikrafttræden m.v.
 24. 24. 24 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Indledende bestemmelser • Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3) • Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)
 25. 25. 25 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Regnskaber og andre dokumenter (1:2) • Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2) • Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)
 26. 26. 26 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Regnskaber og andre dokumenter (2:2) • Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)
 27. 27. 27 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (1:2) • En erklæring om udvidet gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at erklæringen er uden forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte gennemgang – har givet anledning til bemærkninger - Andre erklæringer (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1) • Er erklæringen om uden udvidede gennemgang uden forbehold, skal revisor tydelig og fremhævet angivet: - ”Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” (§ 9, stk. 3) • Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 9, stk. 4)
 28. 28. 28 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (2:2) • Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af andre erklæringer, skal disse erklæringer angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af regnskabet (§ 9, stk. 6)
 29. 29. 29 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang • Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1 og 2, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1) • Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 10, stk. 2) • Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 10, stk. 3) • Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 10, stk. 4)
 30. 30. 30 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i erklæringer om udvidet gennemgang • Ingen eksplicitte regler om supplerende oplysninger, men henvisning til: - § 7, stk. 1 om supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - § 7, stk. 2 om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 6 og 7) • Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3) • Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)
 31. 31. 31 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber • En erklæring om gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger - Andre erklæringer (erklæringsbekendtgørelsens § 12, stk. 1) • Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 12, stk. 4) • Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af andre erklæringer, skal disse erklæringer angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om gennemgang af regnskabet (§ 12, stk. 5) • Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om udtalelse om en evt. ledelsesberetning, hvis denne ikke er omfattet af gennemgangen - Intet krav om oplysning om, at gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold
 32. 32. 32 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i reviewerklæringer • Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1 og 2, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 13, stk. 1) • Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbehold skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 13, stk.) • Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 13, stk. 3) • Bemærk - Intet krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet
 33. 33. 33 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i reviewerklæringer • Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1) • Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold - Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger” (§ 14, stk. 2) • Erklæringsvejledningen - Der er alene krav om at give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar - Hvorvidt revisor i øvrigt kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (afsnit 6.7)
 34. 34. 34 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Andre erklæringer med sikkerhed • Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-15, finder reglerne i §§ 16-19 anvendelse (erklæringsbekendtgørelsens § 16) • En erklæring med sikkerhed efter § 16 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion om det udførte arbejde - Supplerende oplysninger - … (§ 17, stk. 1) • Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 17, stk. 4) • Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om oplysning om, at det udførte arbejde ikke har givet anledning til forbehold
 35. 35. 35 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed • Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis: - De oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl - Usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig (erklæringsbekendtgørelsens § 18, stk. 1) • Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen (§ 18, stk. 2) • Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 18, stk. 3)
 36. 36. 36 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i andre erklæringer med sikkerhed • Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 19, stk. 1) • Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 19, stk. 2) • Erklæringsvejledningen - Der skal alene gives supplerende oplysninger vedrørende forhold i erklæringsemnet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar (afsnit 7.6)
 37. 37. 37 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer på årsrapporter
 38. 38. 38 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (1:4) Generelt Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Revisorloven Ja Ja Ja Delvist Erklærings- bekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 Ikke omfattet Standarder ISA’erne, herunder ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Erhvervsstyrel- sens og FSR – danske revisorers standarder om udvidet gennemgang ISRE 2400 ISRS 4410 Grad af sikkerhed Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed på grundlag af specifikt krævede supplerende handlinger Begrænset sikkerhed Ingen sikkerhed
 39. 39. 39 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (2:4) Erklæring Revisionspåtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Konklusion Ja, positiv Ja, positiv Ja, negativ Nej Oplysning om, at opgaven ikke har givet anledning til forbehold Ja Ja Nej – Forbehold Ja Ja Ja Nej Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten Ja Ja Nej Nej Supplerende oplysninger: • Forhold i regnskabet Ja Ja Ja Ikke krav • Forståelse af opgaven Ja Ja Ja Ikke krav • Andre forhold, herunder ledelsesansvar Ja Ja Nej Nej Udtalelse om ledelsesberetning Ja Ja Nej Nej Andre erklæringer, hvis revisor har indgået aftale med ledelsen herom Nej Ja Ja Nej
 40. 40. 40 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (3:4) Arbejds- handlinger Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Kundekendskab Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomhedens forretning og drift, herunder dens regnskabssystem og bogføring Analytiske handlinger Ja Ja Ja Nej Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelseshand- linger, samt specifikt krævede supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelseshand- linger Nej Opstilling og gennemlæsning af årsregnskabet Nej Nej Nej Ja
 41. 41. 41 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (4:4) Øvrige forhold Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Aftalebrev Ja (evt. tiltrædelsesproto- kollat) Ja Ja Ja Aftalebrev – hvor ofte? Konkret vurdering Konkret vurdering Konkret vurdering Konkret vurdering Ledelsens regnskabserklæring Ja Ja Ja Nej Revisionsprotokol Ja Nej Nej Nej
 42. 42. 42 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer? 2. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning? Hvad med andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed? 3. Kan man foretage revision, udvidet gennemgang eller review af noget, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand? 4. Hvornår skal revisor tage forbehold og give supplerende oplysninger i en erklæring om udvidet gennemgang eller en reviewerklæring? 5. Hvornår skal revisor tage forbehold og give supplerende i erklæringer uden sikkerhed?
 43. 43. 43 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Internationale standarder om revision m.v.
 44. 44. 44 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne
 45. 45. 45 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Betegnelser for standarder IAASB REVU Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA 100-999 ISRE International Standard on Review Engagements ISRE (DK) International standard om reviewopgaver (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRE 2000-2699 (DK) ISAE International Standard on Assurance Engagements ISAE (DK) International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISAE 3000-3699 (DK) ISRS International Standard on Related Services ISRS (DK) International standard om beslægtede opgaver (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRS 4000-4699 (DK)
 46. 46. 46 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 47. 47. 47 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 48. 48. 48 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringer (1:2) ISA 700 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Ydelse Revision Review Revision eller review Under- søgelse – Opstilling Aftalte arbejds- handlin- ger Opstilling af finansielle oplysning- er (assistan- ce) Grad af sikkerhed Høj Begræn- set Høj eller begræn- set Høj og begræn- set Høj eller begræn- set Høj Ingen Ingen Forbehold Ja Ja Ja Ja Ja Ja – – Konklu- sion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
 49. 49. 49 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringer (2:2) ISA 700 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Kunde- kendskab Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Analytiske handlinger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Gennem- læsning Fore- spørgsler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Nej Efter- prøvelse Ja Nej Ja eller nej Ja Ja eller nej Ja Efter aftale Nej
 50. 50. 50 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål 1. Kan revisor afgive en revisionspåtegning med begrænset sikkerhed? Hvilken erklæringsstandard finder i så fald anvendelse? 2. Kan revisor afgive en erklæring med begrænset sikkerhed, men positiv konklusion? Hvilken erklæringsstandard finder i så fald anvendelse? 3. Hvilken grad af sikkerhed giver revisor ved afgivelse af erklæringer efter ISAE 3000 DK? Hvad med ISAE 3400 DK? 4. Kan revisor tage forbehold ved afgivelse af erklæringer efter ISRS 4400 DK eller ISRS 4410? 5. Kan revisor give supplerende oplysninger ved afgivelse af erklæringer efter ISAE 3000 DK eller ISAE 3400 DK?
 51. 51. 51 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800, ISA 805 og ISA 810 Erklæringer vedrørende revision på særlige områder
 52. 52. 52 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Nye erklæringer vedrørende revision på særlige områder – ISA 800, ISA 805 og ISA 810
 53. 53. 53 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 54. 54. 54 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen … og i erklæringsbekendtgørelsen? Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 55. 55. 55 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800 Revision af regnskaber med særligt formål
 56. 56. 56 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800 (1:4) • Omhandler særlige overvejelser ved revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål • Omfang - Standarden omhandler særlige overvejelser ved anvendelse af ISA’erne ved revision af et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (afsnit 1) - Standarden er udarbejdet i relation til et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål - ISA 805 omhandler særlige overvejelser, der er relevante for en revision af en bestanddel af et regnskab eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab (afsnit 2)
 57. 57. 57 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800 (2:4) • Mål - Revisors mål er på passende vil at tage hensyn til de særlige overvejelser, der er relevante for: - Accept af opgaven, - Planlægning og udførelse af den pågældende opgave samt - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring på regnskabet (afsnit 5) • Definitioner - Regnskab med særligt formål - Et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (afsnit 6, litra a) - Begrebsramme med særligt formål - En regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet for at imødekomme behovet for finansielle oplysninger hos specifikke brugere - Den regnskabsmæssige begrebsramme kan være en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede, eller en begrebsramme, der ikke kan fraviges (afsnit 6, litra b)
 58. 58. 58 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800 (3:4) • Eksempler på begrebsrammer med særligt formål - Et skattemæssigt princip for opgørelse af et regnskab, der vedlægges en virksomheds selvangivelse - Et princip for opgørelse af ind- og udbetalinger i pengestrømsoplysninger, som en virksomhed kan anmodes om at udarbejde til sine kreditorer - Regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en tilsynsmyndighed for at opfylde den pågældende myndigheds krav - Regnskabsbestemmelser i en kontrakt, som for eksempel vilkårene for en obligation, en låneaftale eller et projekttilskud (afsnit A1) • Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring - Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om et regnskab med særligt formål, skal revisor overholde kravene i ISA 700 (afsnit 11) - Revisors erklæring på et regnskab med særligt formål skal indeholde en supplerende oplysning, der henleder brugernes opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet derfor kan være uegnet til andre formål - Revisor skal medtage denne supplerende oplysning under en passende overskrift (afsnit 14)
 59. 59. 59 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 800 (4:4) - Regnskaber med særligt formål kan anvendes til andre formål end de oprindeligt tiltænkte - For at undgå misforståelser gør revisor brugerne af revisors erklæring opmærksom på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål og derfor ikke nødvendigvis kan bruges til andre formål (afsnit A14) - Ud over kravet i afsnit 14 kan revisor finde det passende at anføre, at revisors erklæring udelukkende er tiltænkt de specifikke brugere - Afhængigt af lov eller øvrige regulering i den pågældende jurisdiktion kan dette opnås ved at begrænse distributionen eller anvendelsen af revisors erklæring - I disse situationer kan afsnittet, der henvises til i afsnit 14, udvides til at omfatte disse andre forhold, og overskriften ændres i overensstemmelse hermed (afsnit A15)
 60. 60. 60 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Ingen sikkerhed Regnskab (begrebsramme) med generelt formål ISA 700 ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISRS 4410 (eller ISRS 4400 DK) Regnskab (begrebsramme) med særligt formål ISA 800 (og ISA 700)
 61. 61. 61 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 805 Revision af bestanddele af samt specifikke elementer, konti eller poster i et regnskab
 62. 62. 62 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 805 (1:2) • Omhandler særlige overvejelser ved revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab • Omfang - Standarden omhandler særlige overvejelser, når ISA’erne anvendes ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, en konto eller en post, der indgår i et regnskab - Bestanddelen, det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt eller særligt formål - Hvis den er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, gælder ISA 800 også for revisionen (afsnit 1)
 63. 63. 63 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 805 (2:2) • Mål - Revisors mål er på passende vis at behandle de særlige overvejelser, der er relevante for: - Accept af opgaven, - Planlægning og udførelse af den pågældende opgave samt - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om bestanddelen eller på det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab (afsnit 5) • Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring - Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overholde kravene i ISA 700, tilpasset som nødvendigt efter opgavens omstændigheder (afsnit 11)
 64. 64. 64 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 810 Erklæringer om regnskabssammendrag
 65. 65. 65 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 810 (1:2) • Omhandler opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag • Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar i relation til en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, der af den samme revisor er revideret i overensstemmelse med ISA’erne (afsnit 1) • Mål - Det er revisors mål: - At fastslå, om det er passende at acceptere opgaven vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, og - Hvis der bliver indgået aftale vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag: - At udforme en konklusion om regnskabssammendraget baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og - Klart at udtrykke denne konklusion i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for konklusionen (afsnit 3)
 66. 66. 66 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 810 (2:2) • Definition af regnskabssammendrag - Historiske, finansielle oplysninger, der er uddraget af et regnskab, og som – selv om det indeholder færre detaljer end regnskabet – stadig giver en struktureret præsentation, der er konsistent med den præsentation, som regnskabet giver af virksomhedens økonomiske ressourcer eller forpligtelser på et bestemt tidspunkt eller ændringer deri for en periode (afsnit 4, litra c) • Opgaveaccept - Revisor skal kun acceptere en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, når revisor har fået til opgave at udføre en revision af det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget i overensstemmelse med ISA’erne (afsnit 5) • Begrænsning i distribution eller anvendelse eller henledning af læsernes opmærksomhed på regnskabspraksis - Når distribution eller anvendelse af revisors erklæring om det reviderede regnskab er begrænset, eller revisors erklæring på det reviderede regnskab henleder læseres opmærksomhed på, at det reviderede regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, skal revisors erklæring om regnskabssammendraget indeholde en tilsvarende begrænsning eller oplysning (afsnit 20)
 67. 67. 67 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 og ISRE 2410 DK Review
 68. 68. 68 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Nye reviewerklæringer – med og uden forbehold og supplerende oplysninger
 69. 69. 69 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 (ISA 720) ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 70. 70. 70 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen … og i erklæringsbekendtgørelsen? Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 71. 71. 71 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Ingen sikkerhed Regnskab med generelt formål ISA 700 ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISRS 4410 (eller ISRS 4400 DK) Regnskab med særligt formål ISA 800 (og ISA 700)
 72. 72. 72 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 Review af regnskaber
 73. 73. 73 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 (1:4) • Omhandler opgaver om review af regnskaber • Erstatter ISRE 2400 DK med virkning for regnskabsperioder, der slutter den 31. december 2013 eller senere - Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013 • Omfang - Standarden behandler ikke et review af en virksomheds regnskab eller perioderegnskab udført af en revisor, der er den uafhængige revisor, der reviderer virksomhedens regnskab (afsnit 2) - I dette tilfælde finder ISRE 2410 DK anvendelse • Mål - Revisors mål ved review af regnskaber er at: - Opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation ved primært brug af forespørgsler og analytiske handlinger, der gør revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet opmærksom på forhold, der har givet revisor grund til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme - Afgive erklæring på regnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene i standarden (afsnit 14)
 74. 74. 74 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 (2:4) • Forespørgsler - Revisors forespørgsler til den daglige ledelse og – hvor det er relevant – andre i virksomheden skal omfatte følgende: - Hvordan den daglige ledelse udøver de betydelige regnskabsmæssige skøn - Identifikation af transaktioner med nærtstående parter, herunder formålet med disse transaktioner - Hvorvidt der er betydelige, usædvanlige eller komplekse transaktioner, begivenheder eller forhold - Tilstedeværelsen af evt. konstaterede, formodede eller påståede besvigelser m.v. - Hvorvidt den daglige ledelse har konstateret og behandlet begivenheder, der er indtruffet mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring - Grundlaget for den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften - Hvorvidt der er begivenheder eller forhold, der synes at skabe tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften - Væsentlige tilsagn, kontraktlige forpligtelser eller eventualforpligtelser - Væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag i den pågældende regnskabsperiode (afsnit 48)
 75. 75. 75 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 (3:4) • Handlinger rettet mod specifikke forhold - Nærtstående parter (afsnit 50 og 51) - Besvigelser m.v. (afsnit 52) - Fortsat drift (afsnit 53 og 54) • Andre handlinger - Kravene i standarden vedrørende udformning og udførelse af forespørgsler og analytiske handlinger samt handlinger rettet mod specifikke forhold er udformet for at gøre det muligt for revisor at opfylde de mål, der er fastsat i standarden - Omstændighederne ved reviewopgaver kan være meget forskellige og derfor kan der være tilfælde, hvor revisor finder det effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt at udforme og udføre andre handlinger (afsnit A81) • Yderligere handlinger - Hvis revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre yderligere handlinger (afsnit 57)
 76. 76. 76 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2400 (4:4) • Yderligere handlinger (fortsat) - Yderligere handlinger fokuserer på at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der gør revisor i stand til at udforme en konklusion om de forhold, som revisor mener kan resultere i, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation - Handlingerne kan være: - Yderligere forespørgsler eller analytiske handlinger, der f.eks. udføres mere detaljeret eller fokuseres på de pågældende poster - Andre typer af handlinger som f.eks. substansbaserede detailtest eller eksterne bekræftelser (afsnit A98)
 77. 77. 77 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2410 DK Review af perioderegnskaber
 78. 78. 78 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2410 DK (1:2) • Omhandler review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors professionelle pligter, når revisor påtager sig en opgave om review af en revisionsklients perioderegnskab, samt om formen og indholdet af erklæringen (afsnit 1) - I standarden betyder et perioderegnskab finansielle oplysninger, der udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og som omfatter enten et fuldstændigt regnskab eller et regnskabssammendrag for en kortere periode end selskabets regnskabsår (afsnit 2) - Den revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab, skal udføre dette review efter standarden - En revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab uden at være virksomhedens valgte revisor udfører reviewet efter ISRE 2400 DK (afsnit 3)
 79. 79. 79 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRE 2410 DK (2:2) • Mål - Målet med en opgave om review af et perioderegnskab er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor på baggrund af reviewet er blevet bekendt med forhold, som giver revisor anledning til at konkludere, at perioderegnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 7)
 80. 80. 80 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Standarder om udvidet gennemgang
 81. 81. 81 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om udvidet gennemgang – med og uden forbehold og supplerende oplysninger
 82. 82. 82 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Yderligere lempelse af revisionspligten og udvidet gennemgang som alternativ til revision – i selskabsretligt perspektiv
 83. 83. 83 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvidet gennemgang – de to standarder (1:4) • Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) - Indgår som bilag til erklæringsbekendtgørelsen - Er baseret på ISRE 2400 • FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL - Er også baseret på ISRE 2400 - Er desuden en ”overbygning” på Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard - Samtlige bestemmelser i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er indeholdt i FSR – danske revisorer standard - FSR – danske revisorers standard indeholder herudover en række bestemmelser, der ikke findes i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard
 84. 84. 84 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvidet gennemgang – de to standarder (2:4) • Omfang - Standarderne omhandler revisors ansvar, når revisor engageres til at udføre en udvidet gennemgang af et årsregnskab for en virksomhed, der i medfør af ÅRL § 135, stk. 1, 2 pkt. vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (afsnit 1) - For virksomheder, der i medfør af ÅRL § 135, stk.1, 2. pkt. vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet frem for en revision, kan standarden med nødvendige tilpasninger anvendes i relation til virksomhedens evt. perioderegnskaber samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i henhold til selskabsloven (afsnit 2) • Udvidet gennemgang - En udvidet gennemgang kræver, at revisor: - Planlægger og udfører reviewhandlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet - Disse gennemgangshandlinger består primært af forespørgsler og analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage en konklusion om årsregnskabet - Reviewhandlinger kan også omfatte andre handlinger, såfremt revisor anser dette for mere effektivt
 85. 85. 85 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvidet gennemgang – de to standarder (3:4) • Udvidet gennemgang (fortsat) - Udfører supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet i forhold til en reviewopgave - Udformer og udfører de yderligere reviewhandlinger, som revisor finder nødvendige efter omstændighederne for at blive i stand til at konkludere om årsregnskabet, hvis revisor bliver opmærksom på forhold, der giver grund til at mene, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation (afsnit 3 henholdsvis 4) • Mål - Revisors mål ved en opgave om udvidet gennemgang er at: - Sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven - Afgive erklæring på årsregnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene i standarden (afsnit 5 henholdsvis 6) • Supplerende handlinger - Revisor skal som led i en udvidet gennemgang udføre følgende supplerende handlinger - Indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen, såfremt det er relevant - Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter (engagementsforespørgsler), såfremt det er relevant
 86. 86. 86 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Udvidet gennemgang – de to standarder (4:4) • Supplerende handlinger (fortsat) - Indhente oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve), såfremt det er relevant, om evt. tvister, søgsmål, retssager eller lignende forhold, som virksomheden er part i - Indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A- skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen, såfremt det er relevant (afsnit 34 henholdsvis 43) - Supplerende handlinger er relevante, når de forhold, som handlingen vedrører, foreligger i den konkrete situation (note 6 henholdsvis 8) • Andre erklæringer - Afgiver revisor efter aftale med ledelsen andre erklæringer med sikkerhed om oplysninger i årsregnskabet eller oplysninger, der offentliggøres i tilknytning til årsregnskabet, anføres sådanne erklæringer særskilt efter revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet - Sådanne erklæringsopgaver udføres i overensstemmelse med de internationale standarder som oversat og udsendt af FSR – danske revisor (FSR – danske revisorers standard, afsnit 80)
 87. 87. 87 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revision, udvidet gennemgang og review – arbejdshandlinger og grad af sikkerhed
 88. 88. 88 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Arbejdsprocessen ved udvidet gennemgang – og review
 89. 89. 89 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3000 DK, ISAE 3400 DK, ISAE 3402 og ISAE 3420 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed
 90. 90. 90 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 91. 91. 91 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen … og i erklæringsbekendtgørelsen? Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 92. 92. 92 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3000 DK Andre erklæringsopgaver med sikkerhed
 93. 93. 93 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3000 DK • Omhandler andre erklæringsopgaver med sikkerhed, dvs. andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger • Formål - Formålet med standarden er at etablere grundlæggende principper og vigtige arbejdshandlinger for samt give vejledning til praktiserende revisorer om udførelse af andre erklæringsopgaver med sikkerhed (afsnit 1) • Begrebsrammen - Standarden skal læses i sammenhæng med begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, som definerer og beskriver elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed (afsnit 3)
 94. 94. 94 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” – Begrænsning i revisors arbejde – ”… bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte giver …” ”Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …” Emne ikke passende eller kriterier ikke egnede ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” ”Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …”
 95. 95. 95 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed
 96. 96. 96 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (1:6) • Definition af erklæringsopgave med sikkerhed - En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte bruge ud over de ansvarlige for erklæringsemnet kan have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter bestemte kriterier (afsnit 7) • Erklæringsopgaver med henholdsvis høj grad af sikkerhed og begrænset sikkerhed - Under begrebsrammen må revisor udføre to typer af erklæringsopgaver med sikkerhed – en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed og en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed - Målet med en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af en positivt udtrykt konklusion - Målet med en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et niveau, som efter omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt udtrykt konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (afsnit 11)
 97. 97. 97 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (2:6) • Elementer i en erklæringsopgave med sikkerhed - Et trepartsforhold, der omfatter: - Revisor - En ansvarlig part - Tiltænkte brugere - Et passende erklæringsemne - Egnede kriterier - Tilstrækkeligt og egnet bevis - En skriftlig erklæring i den udformning, der passer til en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed eller en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (afsnit 20)
 98. 98. 98 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (3:6) Erklæringsopgave med sikkerhed Revision af et årsregnskab – ISA 700 Et trepartsforhold, der omfatter: – Revisor – En ansvarlig part – Tiltænkte brugere Trepartsforholdet: – Revisor – Virksomhedens ledelse – Regnskabsbrugerne Et passende erklæringsemne Årsregnskabet Egnede kriterier ÅRL eller IFRS Tilstrækkeligt og egnet bevis Revisionsbevis En skriftlig erklæring Revisionspåtegningen – høj grad af sikkerhed
 99. 99. 99 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (4:6) • Eksempler på erklæringsemner - Finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds historiske eller fremtidige finansielle stilling, resultat og pengestrømme - Ikke-finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds præstationer - Fysiske karakteristika - Fysisk kapacitet - Systemer og processer - En virksomheds interne kontroller eller it-systemer - Adfærd - Virksomhedsledelse - Overholdelse af lovgivning - HR-praksis (afsnit 31)
 100. 100. 100 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (5:6) • Risikomodellen - Opgaverisiko = (iboende risiko * kontrolrisiko) * opdagelsesrisiko • Opgaverisiko - Opgaverisikoen er risikoen for, at revisor afgiver en forkert konklusion, når et erklæringsemne indeholder væsentlig fejlinformation (afsnit 48) • Bestanddele - Relativ risiko – risikoen for, at erklæringsemnet indeholder væsentlig fejlinformation - Iboende risiko – risikoen for, at erklæringsemnet indeholder væsentlig fejlinformation, når det forudsættes, at der ikke findes relaterede interne kontroller - Kontrolrisiko – risikoen for, at væsentlig fejlinformation ikke forebygges eller opdages og rettes i tide ved relaterede interne kontroller - Opdagelsesrisiko – risikoen for, at revisor ikke opdager eksisterende væsentlig fejlinformation (afsnit 49) - Den relative risiko kaldes også for den revisoruafhængige risiko - Tilsvarende kaldes opdagelsesrisikoen også for den revisorafhængige risiko
 101. 101. 101 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Begrebsrammen (6:6) • Alfa- og beta-risiko - Alfa-risiko = P(forkert konklusion | ikke væsentlig fejlinformation) - Dvs. risikoen for at tage et forbehold, der ikke burde have været taget - En sådan fejl kaldes for en type I-fejl (efficiensfejl) - Beta-risiko = P(forkert konklusion | væsentlig fejlinformation) - Dvs. risikoen for ikke at tage et forbehold, der burde have været taget - En sådan fejl kaldes for en type II-fejl (effektivitetsfejl) - Opgaverisikoen er beta-risikoen
 102. 102. 102 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger
 103. 103. 103 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3400 DK (1:2) • Omhandler undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, dvs. budgetter og fremskrivninger • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om opgaver vedrørende undersøgelse af og erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger, herunder arbejdshandlinger for undersøgelse af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger - Standarden omhandler ikke undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, som udtrykkes i generelle eller beskrivende vendinger, som f.eks. de, som anvendes i ledelsesberetningen i en årsrapport, selv om mange af de arbejdshandlinger, der er omtalt i standarden, kan være passende ved en sådan undersøgelse (afsnit 1) • Definitioner - Fremadrettede finansielle oplysninger - Ved fremadrettede finansielle oplysninger forstås finansielle oplysninger baseret på forudsætninger om begivenheder, der kan ske i fremtiden, og mulige tiltag fra ledelsens side - Fremadrettede finansielle oplysninger er af natur særligt subjektive, og udarbejdelsen heraf kræver, at der foretages betydelige vurderinger - Fremadrettede finansielle oplysninger kan bestå af et budget, fremskrivninger eller en kombination heraf (afsnit 3)
 104. 104. 104 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3400 DK (2:2) - Budget - Ved et budget forstås fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet på baggrund af forudsætninger om fremtidige begivenheder, som ledelsen forventer vil finde sted, og tiltag, som ledelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af oplysningerne forventer at udføre (afsnit 4) - Fremskrivninger - Ved fremskrivninger forstås fremadrettede finansielle oplysninger baseret på: - Hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted, eller - En blanding af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger (afsnit 5) • Revisors erklæring - Revisors erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal indeholde følgende: - … - En negativt udtrykt konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger (begrænset sikkerhed) - En positivt udtrykt konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (høj grad af sikkerhed) - … (afsnit 27)
 105. 105. 105 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold m.v. i erklæringer på fremadrettede finansielle oplysninger Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Manglende konklusion Afstå fra opgaven Præsentation eller oplysninger er ikke tilstrækkelige    En eller flere betydelige forudsætninger giver ikke et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger   Begrænsning i revisors arbejde  
 106. 106. 106 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3402 m.v. Erklæringer om kontroller hos en serviceleverandør
 107. 107. 107 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3402 • Omhandler erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør • Formål - Standarden omhandler de erklæringsopgaver, som en revisor udfører med henblik på at afgive en erklæring, der skal benyttes af brugervirksomheder og disses revisorer vedrørende kontrollerne hos en serviceleverandør, som leverer en ydelse til brugervirksomheder, der sandsynligvis er relevant for brugervirksomhedernes interne kontrol, der vedrører regnskabsaflæggelsen - Standarden supplerer ISA 402, da erklæringer udarbejdes efter standarden kan tilvejebringe egnet bevis efter ISA 402 (afsnit 1) • Typer af erklæringer - Type 1 - Erklæring om beskrivelsen og udformningen af kontroller hos en serviceleverandør - Type 2 - Erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør (afsnit 2)
 108. 108. 108 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISA 402 • Omhandler revisionsmæssige overvejelser vedrørende virksomheder, der anvender serviceleverandører • Formål - Standarden omhandler brugervirksomhedens revisors ansvar for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, når en brugervirksomhed anvender ydelser fra en eller flere serviceleverandører (afsnit 1)
 109. 109. 109 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Sammenhængen mellem ISAE 3402, ISA 402 og ISA 700 Serviceleverandør Regnskabsaflæggende virksomhed (brugervirksomhed) Regnskabsbrugere Erklæring om kontroller (ISAE 3402) Revisionspåtegning på årsregnskab (ISA 700) Anvendelse af erklæring om kontroller (ISA 402)
 110. 110. 110 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3420 Erklæringer om opstilling af proforma finansielle oplysninger
 111. 111. 111 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 3420 • Omhandler erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt • Træder i kraft med virkning for erklæringer, der afgive den 31. marts 2013 eller senere • Formål - Formålet med proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt er alene at illustrere indvirkningen af en betydelig begivenhed eller transaktion på virksomhedens ikke-justerede finansielle oplysninger, som om begivenheden var indtruffet eller transaktionen foretaget på et tidligere tidspunkt valgt til illustrative formål - Dette opnås ved at anvende proforma justeringer på de ikke-justerede finansielle oplysninger - Proforma finansielle oplysninger viser ikke virksomhedens faktiske finansielle stilling, resultat eller pengestrømme (afsnit 4) • ISAE 3000 DK - Ved udførelsen af andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger skal revisor overholde ISAE 3000 DK (afsnit 7)
 112. 112. 112 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4400 DK og ISRS 4410 Beslægtede opgaver
 113. 113. 113 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 114. 114. 114 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen … og i erklæringsbekendtgørelsen? Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 115. 115. 115 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISAE 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger
 116. 116. 116 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4400 DK (1:2) • Omhandler aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når denne påtager sig en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan opgave (afsnit 1) • Eksempler på aftalte arbejdshandlinger - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende dele af regnskabsmæssige oplysninger - Kreditorer - Tilgodehavender - Køb fra nærtstående parter - Omsætning og resultat for et segment af en virksomhed - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende en regnskabskomponent - En balance - Aftalte arbejdshandlinger vedrørende et fuldstændigt regnskab (afsnit 3)
 117. 117. 117 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4400 DK (2:2) • Mål - Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger er, at revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger, som revisor, virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige om, og erklærer sig om de faktiske forhold (afsnit 4) - Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes der ingen grad af sikkerhed - I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om, og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde (afsnit 5) - Erklæringen er begrænset til de parter, som er blevet enige om, hvilke arbejdshandlinger der skal foretages, idet andre, som ikke kender begrundelserne for arbejdshandlingerne, kunne misfortolke resultaterne (afsnit 6)
 118. 118. 118 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 Opstilling af finansielle oplysninger
 119. 119. 119 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 – ny standard vedrørende opstilling af finansielle oplysninger
 120. 120. 120 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 (1:5) • Omhandler opgaver om opstilling af finansielle oplysninger • Erstatter ISRS 4410 DK med virkning for erklæringer, der afgives den 1. juli 2013 - Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013 • Omfanget - Standarden omhandler revisors ansvar, når denne er engageret til at assistere den daglige ledelse med udarbejdelsen og præsentationen af historiske finansielle oplysninger, uden at der opnås nogen sikkerhed om disse oplysninger, og at afgive erklæring om opgaven i overensstemmelse med standarden (afsnit 1) - Standarden gælder for opgaver om opstilling af historiske finansielle oplysninger - Standarden kan med nødvendige tilpasninger anvendes på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, der ikke er historiske, og på opgaver om opstilling af ikke-finansielle oplysninger (afsnit 2)
 121. 121. 121 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 (2:5) • Opgave om opstilling af finansielle oplysninger - Den daglige ledelse kan anmode en revisor om at assistere med udarbejdelsen og præsentationen af virksomhedens finansielle oplysninger - Værdien for brugerne af en opgave om opstilling af finansielle oplysninger udført i overensstemmelse med standarden opstår ved revisors anvendelse af sin faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse samt overholdelse af faglige standarder, herunder relevante etiske krav, og af den klare kommunikation om arten og omfanget af revisors involvering i de opstillede finansielle oplysninger (afsnit 5) - Eftersom en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, skal revisor ved en sådan opgave ikke verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt til brug for opstillingen, eller på anden måde opnå bevis for at udtrykke en revisions- eller reviewkonklusion på udarbejdelsen af de finansielle oplysninger (afsnit 6) - Den daglige ledelse bibeholder ansvaret for de finansielle oplysninger og det grundlag, hvorpå de er udarbejdet og præsenteret (afsnit 7)
 122. 122. 122 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 (3:5) • Mål - Revisors mål ved en opgave om opstilling af finansielle oplysninger er at: - Anvende ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere finansielle oplysninger i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme på grundlag af oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt - Afgive erklæring i overensstemmelse med kravene i standarden (afsnit 16) • Opstilling af finansielle oplysninger - Hvis revisor i forbindelse med opgaven om opstilling af finansielle oplysninger bliver opmærksom på, at registreringer, dokumenter, forklaringer eller anden information, herunder betydelige vurderinger, som den daglige ledelse har tilvejebragt til brug for opgaven, er ufuldstændige, unøjagtige eller på anden vis utilfredsstillende, skal revisor gøre den daglige ledelse opmærksom herpå og anmode om yderligere eller korrigerede oplysninger (afsnit 32) - Hvis revisor er ude af stand til at færdiggøre opgaven, fordi den daglige ledelse ikke har tilvejebragt de registreringer, dokumenter, forklaringer eller anden information, herunder betydelige vurderinger, som revisor har anmodet om, skal revisor fratræde opgaven og informere den daglige ledelse og den øverste ledelse om årsagerne til sin fratræden (afsnit 33)
 123. 123. 123 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 (4:5) • Opstilling af finansielle oplysninger (fortsat) - Hvis revisor i forbindelse med opgaven bliver opmærksom på, at: - De opstillede finansielle oplysninger ikke på hensigtsmæssig vis henviser til eller beskriver den relevante regnskabsmæssige begrebsramme - Det er nødvendigt at ændre de opstillede finansielle oplysninger, for at de finansielle oplysninger ikke indeholder væsentlig fejlinformation - De opstillede finansielle oplysninger på anden vis er vildledende - … skal revisor foreslå den daglige ledelse de passende ændringer (afsnit 34) - Hvis den daglige ledelse afviser at ændre de finansielle oplysninger eller ikke tillader revisor at foretage de foreslåede ændringer til de opstillede finansielle oplysninger, skal revisor fratræde opgaven og informere den daglige ledelse og den øverste ledelse om årsagerne til sin fratræden (afsnit 35)
 124. 124. 124 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ISRS 4410 (5:5) • Skal revisor afgive en erklæring? - Når revisor bliver anmodet om at assistere den daglige ledelse med udarbejdelsen og præsentationen af finansielle oplysninger, kan der være behov for en passende vurdering af, om revisor skal udføre opgaven i overensstemmelse med standarden - Faktorer, som indikerer, at det kan være hensigtsmæssigt at anvende standarden, herunder rapportering i henhold hertil, omfatter, om: - De finansielle oplysninger kræves i henhold til bestemmelser i gældende lov eller øvrig regulering, og om de skal offentliggøres - Det er sandsynligt, at andre eksterne parter end de tiltænkte brugere af de opstillede finansielle oplysninger vil forbinde revisor med de finansielle oplysninger, og der er en risiko for, at revisors grad af involvering i oplysningerne kan blive misforstået, f.eks.: - Hvis de finansielle oplysninger er tiltænkt til brug for andre parter end den daglige ledelse eller den øverste ledelse, eller de kan udleveres til eller indhentes af andre parter end de tiltænkte brugere - Hvis revisors navn identificeres med de finansielle oplysninger (jf. afsnit 3)
 125. 125. 125 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Arbejdsprocessen ved opstilling af finansielle oplysninger (assistance)
 126. 126. 126 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem ISA 700 og ISA 800? 2. Hvad er forskellen mellem ISA 800, ISA 805 og ISA 810? 3. Skal revisor give supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. i en erklæring efter ISA 805 (og ISA 700)? 4. Hvad er forskellen mellem ISRE 2400 og ISRE 2410 DK? 5. Hvilken erklæringsstandard skal anvendes ved afgivelse af reviewerklæringer på regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål? 6. Hvornår finder ISAE 3000 DK anvendelse? 7. Hvilken grad af sikkerhed udtrykker revisor i en erklæring efter ISAE 3000 DK? Hvad med en erklæring efter ISAE 3400 DK? 8. Kan revisor tage forbehold i en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring)? 9. Kan revisor afgive en erklæring om udvidet gennemgang på et skattemæssigt årsregnskab? 10. Hvis revisor assisterer med opstilling af et regnskab, er det så et krav, at revisor skal afgive en erklæring?
 127. 127. 127 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Diskussionsopgave Valg af erklæring
 128. 128. 128 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring – hvilke erklæringsstandarder kan anvendes? Erklærings- standarderne ISA 700 ISA 800 ISA 805 ISA 810 Udvi- det gen- nem- gang ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Årsregnskab Skattemæssigt årsregnskab Personligt regnskab Åbningsbalance Indberetning af omsætningstal Forretningsgange/ interne kontroller Mellembalance Budget
 129. 129. 129 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring – hvilke bestemmelser i erklæringsbekendtgørelsen kan anvendes? Erklærings- bekendtgørelsen Revisionspåtegnin- ger på reviderede regnskaber Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Ikke omfattet §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19 – Årsregnskab Skattemæssigt årsregnskab Personligt regnskab Åbningsbalance Indberetning af omsætningstal Forretningsgange/ interne kontroller Mellembalance Budget
 130. 130. 130 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer
 131. 131. 131 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer
 132. 132. 132 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (1:3) • Omhandler den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold • Indeholder en oversigt over SL’s krav til, hvilke erklæringer den uafhængige revisor skal afgive og de erklæringsstandarder, der skal anvendes som grundlag for de pågældende erklæringer • SL’s ikrafttræden - Vedtaget i maj 2009 - Fase 1 trådte i kraft den 1. marts 2010 - Fase 2 trådte i kraft den 1. marts 2011 - 3. og sidste fase (ejerregisteret) træder i kraft på et senere tidspunkt, når Erhvervssstyrelsen har implementeret et nyt it-system • Lov om ændring af SL m.v. - Evaluering af SL - Fremsat i februar 2013 - Vedtaget i maj 2013 - Trådte for hovedpartens vedkommende i kraft den 1. januar 2014
 133. 133. 133 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (2:3) • Selskabsretlige transaktioner - Stiftelse - Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) - Kapitalforhøjelse - Kapitalafgang – udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse - Opløsning – likvidation og genoptagelse - Fusion – national eller grænseoverskridende - Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser - Spaltning – national eller grænseoverskridende - Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser - Omdannelse - Omregistrering
 134. 134. 134 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (3:3) • Selskabsformer - A/S’er, herunder P/S’er - ApS’er, herunder IVS’er • Erklæringsstandarder - ISA 700 - ISA 805 (og ISA 700) - ISRE 2400 - ISRE 2410 DK - Standarder om udvidet gennemgang - ISAE 3000 DK • Sikkerhed i erklæring - Høj grad af sikkerhed - Begrænset sikkerhed - Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed – ved udvidet gennemgang
 135. 135. 135 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Erklæringer om revision af afsluttende likvidations- regnskaber Erklæringer om revision af åbningsbalancer m.v. Erklæringer om revision af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) Erklæringer om udvidet gennemgang af åbningsbalancer m.v. Erklæringer om udvidet gennemgang af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) Erklæringer om udvidet gennemgang af afsluttende likvidations- regnskaber Review- erklæringer på mellembalancer (udlodning af ekstraordinært udbytte) Høj grad af sikkerhed Vurderings- beretninger Vurderings- mands- udtalelser om fusions-, spaltnings- eller omdannelses- planen, herunder vederlaget ”Kreditor- erklæringer" ”Genoptagel- seserklæringer”
 136. 136. 136 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Høj grad af sikkerhed (fortsat) ”Omregistre- ringserklærin- ger” – IVS Begrænset sikkerhed Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning
 137. 137. 137 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 138. 138. 138 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:3) • Revisor skal påse, om ledelsen overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller - Revisor skal desuden påse, hvorvidt reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt (SL § 147, stk. 2) • ”Gamle” regler - Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen - Kaldes for en ”formaliaerklæring” • Nye regler - Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, medmindre: - Der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af årsrapporten (overflødig betingelse) og - Forholdet er omtalt i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten (§ 147, stk. 3)
 139. 139. 139 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:3) • Nye regler (fortsat) - Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at forholdet skal omtales som supplerende oplysninger om ledelsesansvar under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” • Hvis revisor giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, er der således ikke krav om, at revisor skal afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen • Hvis revisor i denne situation ikke giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, overtræder revisor erklæringsbekendtgørelsen - Samtlige bestemmelser i SL, der er relevante i relation til ”formaliaerklæringer” (se de følgende plancher), er strafbelagte
 140. 140. 140 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen ”Formaliaerklæringer” og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:3) • Hvis revisor altid giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten som påkrævet i erklæringsbekendtgørelsen, vil revisor aldrig komme i en situation, hvor revisor skal afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen • Revisor kan derimod ikke nøjes med at afgive en særskilt ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen og undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, idet revisor derved overtræder erklæringsbekendtgørelsen • Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)?
 141. 141. 141 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Hvad skal jeg kontrollere? (1:3) Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Det øverste ledelsesorgans forhandlingsprotokol SL § 128 Skal føres af det øverste ledelsesorgan Skal kun føres, hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer Skal underskrives af samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer Revisor skal påse, om der foreligger en underskrevet forhandlingsprotokol, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forhandlingsprotokollen Bestyrelsens eller tilsynsrådets forretningsorden SL § 130 I ApS’er, herunder IVS’er, der alene har en direktion, er der ikke krav om, at direktionen skal have en forretningsorden Revisor skal påse, om der foreligger en forretningsorden, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forretningsordenen
 142. 142. 142 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Selskabets ejerbog SL § 5, nr. 8 samt §§ 50- 54 (kun delvist trådt i kraft) Ikrafttrædelsesbekendt- gørelsens § 7 Skal føres af det centrale ledelsesorgan Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere Revisor skal påse, om der foreligger en ejerbog, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ejerbogen Selskabets ejerregister SL § 5, nr. 9 og § 58 (endnu ikke trådt i kraft) – Selskabets fortegnelse over visse kapitalejeres kapitalposter (”storaktionær- fortegnelse”) SL §§ 55 og 56 samt ikrafttrædelses- bekendtgørelsens § 8 Finder kun anvendelse på A/S’er Fortegnelsen udgør en bestanddel af selskabets ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Revisor skal påse, om der foreligger en ”storaktionærfortegnelse”, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ”storaktionærfortegnelsen” Revisionsprotokollen SL § 129 Kun ved revision Revisor skal påse, om revisionsprotokollen er underskrevet Hvad skal jeg kontrollere? (2:3)
 143. 143. 143 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Dokumenter Relevante bestemmelser Bemærkninger Særlige krav for børsnoterede og finansielle virksomheder SL, LFV, vphl. m.v. – Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor Hvad skal jeg kontrollere? (3:3)
 144. 144. 144 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Afslutning
 145. 145. 145 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen Jesper Seehausen  jse@beierholm.dk  9634 7884 / 2960 2884 www.linkedin.com/in/jesperseehausen www.slideshare.net/jseehaus

×