Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andre erklæringer

835 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andre erklæringer

 1. 1. Andre erklæringerRevision 2, cand.merc.aud., Aalborg Universitet4. april 2013Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Materiale (1:3)• Regulering - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1 og 2 samt 9-16 (fremadrettet §§ 1 og 2 samt 9-19) - Høringsudkast til ny erklæringsbekendtgørelse - Erklæringsvejledningens afsnit 1-4 samt 6 og 7 - ISA - ISA 800, ISA 805 og ISA 810 - ISRE - ISRE 2400 (ajourført; erstatter ISRE 2400 DK) og ISRE 2410 DK - Udvidet gennemgang - Høringsudkast til Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard vedrørende udvidet gennemgang - Høringsudkast til FSR’s standard vedrørende udvidet gennemgang - ISAE - ISAE 3000 DK, ISAE 3400 DK, ISAE 3402 (kursorisk) og ISAE 3420 (ny; kursorisk) - ISRS - ISRS 4400 DK og ISRS 4410 (ajourført; erstatter ISRS 4410 DK) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold2 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 3. 3. Materiale (2:3)• Obligatorisk litteratur - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Nye erklæringer vedrørende revision på særlige områder – ISA 800, ISA 805 og ISA 810”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 3, 2012 - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 20 (ekskl. side 637-644) - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 6 og 7 - Jesper Seehausen: ”’Formaliaerklæringer’ – hvad skal revisor kontrollere?”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 4, 2011• Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 - Kim Füchsel, Martin Lunden og Ole Tjørnelund Thomsen: ”Revisors skriftlige erklæringer”, Thomson Reuters, 3. udgave, 20103 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 4. 4. Materiale (3:3)• Yderligere materiale på Moodle - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, 2012 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 20134 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 5. 5. Hvad skal vi igennem i dag? (1:2)• Revisorloven• Årsregnskabsloven – med fokus på udvidet gennemgang• Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen - Herunder udvidet gennemgang• Internationale standarder om revision m.v. - Erklæringsstandarderne - Herunder udvidet gennemgang - ISA 800 - ISA 805 - ISA 810 - ISRE 2400 (ajourført) - ISRE 2410 DK - Udvidet gennemgang – standarder - ISAE 3000 DK - Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed5 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 6. 6. Hvad skal vi igennem i dag? (2:2)• Internationale standarder om revision m.v. (fortsat) - ISAE 3400 DK - ISAE 3402 - ISAE 3420 - ISRS 4400 DK - ISRS 4410• Diskussionsopgave – valg af erklæring• Selskabsretlige erklæringer• ”Formaliaerklæringer”6 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 7. 7. Revisorloven 7 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 8. 8. Lovens anvendelsesområde (1:5)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2)• Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3)Erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringermed § 1, stk. 2 med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt tilsikkerhed hvervgiverens eget brug Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold tilAndre § 1, stk. 3 lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt tilerklæringer hvervgiverens eget brug8 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 9. 9. Lovens anvendelsesområde (2:5)• Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedrørende en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedrørende et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne)9 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 10. 10. Lovens anvendelsesområde (3:5)• Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedrørende ”sale and lease back”- transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne)10 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 11. 11. Lovens anvendelsesområde (4:5) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringer Alene professionelKrav til revisors arbejde God revisorskik kompetence og fornøden omhuTavshedspligt Ja JaLovpligtig forsikring Ja JaDisciplinære sanktioner Ja JaUnderretning om Ja Jaøkonomiske forbrydelser11 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 12. 12. Lovens anvendelsesområde (5:5) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringerOffentlighedens Ja NejtillidsrepræsentantUafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav)Tilsynsbaseret Ja NejkvalitetskontrolErklæringer skal afgivesgennem en Ja NejrevisionsvirksomhedEn række andre krav tilrevisor og Ja Nejrevisionsvirksomheden12 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 13. 13. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)• Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (§ 19, stk. 4)13 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 14. 14. ÅrsregnskabslovenMed fokus på udvidet gennemgang 14 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 15. 15. Revisionspligt – omfang og undtagelser (1:6)• Lov nr. 1232 af 18. december 2012 om ændring af ÅRL og RL (forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.)• Træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2013• Hovedregel - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.)• Undtagelser - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen udføre – som udvidet gennemgang – efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere - Størrelsesgrænser - Balancesum < DKK 4 mio. - Nettoomsætning < DKK 8 mio. - Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret < 12 - ”To ud af tre” i to på hinanden følgende regnskabsår (§ 135, stk. 1, 3. pkt.)15 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 16. 16. Revisionspligt – omfang og undtagelser (2:6)• Undtagelser … til undtagelserne - Erhvervsdrivende fonde kan hverken anvende undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang eller undtagelsen vedrørende fravalg af revision (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder, dvs. virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, kan ikke anvende undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang, hvis størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B (36/72/50) overskrides på koncernniveau - Holdingvirksomheder kan desuden ikke anvende undtagelsen vedrørende fravalg af revision, hvis størrelsesgrænserne herfor (4/8/12) overskrides på koncernniveau (§ 135, stk. 3) - Erhvervsdrivende ”holdingfonde” er omfattet af reglerne for holdingvirksomheder - Undtagelsen vedrørende fravalg af revision kan ikke anvendes, hvis virksomheden, en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen (§ 135, stk. 6)16 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 17. 17. Revisionspligt – omfang og undtagelser (3:6)• Undtagelser … til undtagelserne (fortsat) - Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at undtagelsen vedrørende fravalg af revision og evt. undtagelsen vedrørende udvidet gennemgang ikke kan anvendes, hvis styrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen (§ 135, stk. 7)17 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 18. 18. Revisionspligt – omfang og undtagelser (4:6) Erklæringsmuligheder – Erklæringsmuligheder –Virksomheder før 1. januar 2013 efter 1. januar 2013 Valgfrihed mellem Valgfrihed mellemVirksomheder omfatter af • Revision • Revisionregnskabs-klasse A, der frivilligt • Review • Reviewvælger at aflægge årsrapport • Assistance • Assistance • Ingen erklæring • Ingen erklæring Valgfrihed mellemVirksomheder omfattet af Valgfrihed mellem • Revisionregnskabsklasse B: • Revision • Udvidet gennemgang• Balancesum < DKK 4 mio. • Review • Review• Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Assistance • Assistance• Heltidsbeskæftigede < 12 • Ingen erklæring • Ingen erklæringVirksomheder omfattet afregnskabsklasse B: Valgfrihed mellem• Balancesum DKK 4-36 mio. Altid revision • Revision• Nettoomsætning DKK 8-72 • Udvidet gennemgang mio.• Heltidsbeskæftigede 12-50Erhvervsdrivende fonde omfattetaf regnskabsklasse B:• Balancesum < DKK 36 mio. Altid revision Altid revision• Nettoomsætning < DKK 72 mio.• Heltidsbeskæftigede < 5018 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 19. 19. Revisionspligt – omfang og undtagelser (5:6) Erklæringsmuligheder – Erklæringsmuligheder –Virksomheder før 1. januar 2013 efter 1. januar 2013Holdingvirksomheder, herundererhvervsdrivende ”holdingfonde”, Valgfrihed mellemomfattet af regnskabsklasse B • Revision• Balancesum < DKK 4 mio. på • Udvidet gennemgang koncernniveau Altid revision • Review• Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Assistance på koncernniveau • Ingen erklæring• Heltidsbeskæftigede < 12 på koncernniveauHoldingvirksomheder, herundererhvervsdrivende ”holdingfonde”,omfattet af regnskabsklasse B:• Balancesum DKK 4-36 mio. på Valgfrihed mellem: koncernniveau Altid revision • Revision• Nettoomsætning DKK 8-72 • Udvidet gennemgang mio. på koncernniveau• Heltidsbeskæftigede 12-50 på koncernniveauHoldingvirksomheder, herundererhvervsdrivende ”holdingfonde”,omfattet af regnskabsklasse B:• Balancesum > DKK 36 mio. på koncernniveau Altid revision Altid revision• Nettoomsætning > DKK 72 mio. på koncernniveau• Heltidsbeskæftigede > 50 på koncernniveau19 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 20. 20. Revisionspligt – omfang og undtagelser (6:6) Erklæringsmuligheder – Erklæringsmuligheder –Virksomheder tidligere fremadrettetVirksomheder omfattet afregnskabsklasse C:• Balancesum > DKK 36 mio. Altid revision Altid revision• Nettoomsætning > DKK 72 mio.• Heltidsbeskæftigede > 50Virksomheder omfattet afregnskabsklasse D (uanset Altid revision Altid revisionstørrelse)20 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 21. 21. Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 21 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 22. 22. Erklæringsbekendtgørelsens indhold – nugældende• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)22 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 23. 23. Erklæringsbekendtgørelsens indhold – høringsudkast• Høringsudkast til ny erklæringsbekendtgørelse udsendt den 14. februar 2013• Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 2. april 2013?• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (§§ 9-11) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 12-15) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 20)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 21)• Bilag – erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber)23 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 24. 24. Erklæringsvejledningens indhold – indtil videre?• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen• Erklæringsbekendtgørelsen• Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12 (fremadrettet §§ 12-15)• Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16 (fremadrettet §§ 16-19)• Ikrafttræden m.v.24 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 25. 25. Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3)• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)25 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 26. 26. Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2)• Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)26 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 27. 27. Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)27 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 28. 28. Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber• En erklæring om udvidet gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte gennemgang – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 9, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om oplysning om, at den udvidede gennemgang ikke har givet anledning til forbehold – endnu?28 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 29. 29. Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang• Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbehold skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 10, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 10, stk. 3)• Bemærk - Intet krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet – endnu?29 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 30. 30. Supplerende oplysninger i erklæringer om udvidetgennemgang• Ingen eksplicitte regler om supplerende oplysninger, men henvisning til: - § 7, stk. 1 om supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - § 7, stk. 2 om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 6 og 7)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)30 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 31. 31. Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber• En erklæring om gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion - Supplerende oplysninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1; fremadrettet § 12, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 9, stk. 4; fremadrettet § 12, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om udtalelse om en evt. ledelsesberetning, hvis denne ikke er omfattet af gennemgangen - Intet krav om oplysning om, at gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold31 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 32. 32. Forbehold i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1, dvs. hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede bevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1; fremadrettet § 13, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen - Forbehold skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 10, stk. 2; fremadrettet § 13, stk.)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 10, stk. 3; fremadrettet § 13, stk. 3)• Bemærk - Intet krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet32 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 33. 33. Supplerende oplysninger i reviewerklæringer• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1; fremadrettet § 14, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold - Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger” (§ 11, stk. 2; fremadrettet § 14, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der er alene krav om at give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar - Hvorvidt revisor i øvrigt kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (afsnit 6.7)33 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 34. 34. Andre erklæringer med sikkerhed• Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-12, finder reglerne i §§ 14-16 anvendelse (erklæringsbekendtgørelsens § 13; fremadrettet § 16)• En erklæring med sikkerhed efter § 13 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold - En konklusion om det udførte arbejde - Supplerende oplysninger - … (§ 14, stk. 1; fremadrettet § 17, stk. 1)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 14, stk. 4; fremadrettet § 17, stk. 4)• Bemærk - Intet krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Intet krav om oplysning om, at det udførte arbejde ikke har givet anledning til forbehold34 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 35. 35. Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed• Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis: - De oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl - Usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig (erklæringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1; fremadrettet § 18, stk. 1)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen (§ 15, stk. 2; fremadrettet § 18, stk. 2)• Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 15, stk. 3; fremadrettet § 18, stk. 3)35 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 36. 36. Supplerende oplysninger i andre erklæringer medsikkerhed• Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om evt. forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 16, stk. 1; fremadrettet § 19, stk. 1)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 16, stk. 2; fremadrettet § 19, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Der skal alene gives supplerende oplysninger vedrørende forhold i erklæringsemnet - Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om andre forhold, f.eks. forhold, der kan medføre ledelsesansvar (afsnit 7.6)36 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 37. 37. Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer Erklæringer Revisions- Erklæringer Andre om påtegninger om udvidet erklæringer gennemgang på reviderede gennemgang med (review) af regnskaber af regnskaber sikkerhed regnskaberUdtalelse omledelsesberetningen, hvis denne Ja Ja Nej Nejikke revideres m.v.Oplysning om, at revisionen m.v.ikke har givet anledning til Ja Nej (endnu?) Nej NejforbeholdOplysning om, atgeneralforsamlingen ikke bør Ja Nej (endnu?) Nej Nejgodkende regnskabetKrav om supplerendeoplysninger vedrørende andre Ja Ja Nej Nejforhold (ledelsesansvar m.v.) Henvisning til Henvisning tilSpecifikke krav til situationer, kravene til kravene til Ja Generelle kravhvor revisor skal tage forbehold revisions- revisions- påtegninger påtegninger37 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 38. 38. Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer? 2. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning? Hvad med andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed? 3. Kan man foretage revision, udvidet gennemgang eller review af noget, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand? 4. Hvornår skal revisor tage forbehold og give supplerende oplysninger i en erklæring om udvidet gennemgang eller en reviewerklæring? 5. Hvornår skal revisor tage forbehold og give supplerende i erklæringer uden sikkerhed?38 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 39. 39. Internationale standarder omrevision m.v. 39 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 40. 40. Erklæringsstandarderne 40 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 41. 41. Betegnelser for standarder IAASB REVU Standarder International Standard on International standard om ISQC ISQC ISQC 1-99 Quality Control kvalitetsstyring International Standard on International standard om ISA ISA ISA 100-999 Auditing revision International standard om International Standard on ISRE review (og yderligere krav ISRE 2000-2699 ISRE Review Engagements (DK) ifølge dansk (DK) revisorlovgivning) International standard om andre erklæringsopgaver med International Standard on ISAE ISAE 3000-3699 ISAE sikkerhed (og yderligere krav Assurance Engagements (DK) (DK) ifølge dansk revisorlovgivning) International standard om International Standard on ISRS beslægtede opgaver (og ISRS 4000-4699 ISRS Related Services (DK) yderligere krav ifølge dansk (DK) revisorlovgivning)41 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 42. 42. Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 ISA 720 ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 81042 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 43. 43. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsenog -standarderneRevisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 9-12 (fremadrettet §§ 13-16 (fremadrettet §§ 3-8 – §§ 12-15) §§ 16-19) ISA 800, ISA 805 og ISA ISA 700 ISRE 2400 ISRS 4400 DK 810 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 342043 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 44. 44. Udvalgte forskelle på erklæringer (1:2) ISA 700 ISRE ISA 800, 2400 ISAE ISAE ISAE ISAE ISRS ISRS ISA 805 3000 DK 3400 DK 3402 3420 4400 DK 4410 ISRE og ISA 2410 DK 810 Aftalte Revision Under- arbejds- Assistan-Ydelse Revision Review eller – Opstilling søgelse handlin- ce review ger Høj eller Høj og Høj ellerGrad af Begræn- Høj begræn- begræn- begræn- Høj Ingen Ingensikkerhed set set set setForbehold Ja Ja Ja Ja Ja Ja – –Konklu- Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nejsion 44 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 45. 45. Udvalgte forskelle på erklæringer (2:2) ISA 700 ISRE ISA 800, 2400 ISAE ISAE ISAE ISAE ISRS ISRS ISA 805 3000 DK 3400 DK 3402 3420 4400 DK 4410 ISRE og ISA 2410 DK 810Klient- Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jakendskab Efter Gennem-Analyse Ja Ja Ja Ja Ja Ja aftale læsningForespørgs Efter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nejel aftaleEfter- Efter Ja Nej Ja eller nej Ja Ja eller nej Ja Nejprøvelse aftale 45 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 46. 46. Nye standarder på vej fra IAASB• Ajourført ISA 720 (udkast) - Erstatter den eksisterende ISA 720 - Kommenteringsfristen udløb den 14. marts 2013• Ajourført ISAE 3000 (udkast) - Erstatter den eksisterende ISAE 3000 DK - Kommenteringsfristen udløb den 1. september 2011• Ny ISAE 3410 - Omhandler erklæringsopgaver med sikkerhed om opgørelser af drivhusgasser - Træder i kraft med virkning for perioder, der slutter den 30. september 2013 eller senere - Endnu ikke oversat til dansk46 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 47. 47. Tjekspørgsmål 1. Kan revisor afgive en revisionspåtegning med begrænset sikkerhed? Hvilken erklæringsstandard finder i så fald anvendelse? 2. Kan revisor afgive en erklæring med begrænset sikkerhed, men positiv konklusion? Hvilken erklæringsstandard finder i så fald anvendelse?3. Hvilken grad af sikkerhed giver revisor ved afgivelse af erklæringer efter ISAE 3000 DK? Hvad med ISAE 3400 DK? 4. Kan revisor tage forbehold ved afgivelse af erklæringer efter ISRS 4400 DK eller ISRS 4410? 5. Kan revisor give supplerende oplysninger ved afgivelse af erklæringer efter ISAE 3000 DK eller ISAE 3400 DK?47 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 48. 48. ISA 800, ISA 805 og ISA 810Erklæringer vedrørende revisionpå særlige områder 48 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 49. 49. Nye erklæringer vedrørende revision på særlige områder –ISA 800, ISA 805 og ISA 81049 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 50. 50. Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 ISA 720 ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 81050 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 51. 51. … og i erklæringsbekendtgørelsen?Revisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 9-12 (fremadrettet §§ 13-16 (fremadrettet §§ 3-8 – §§ 12-15) §§ 16-19) ISA 800, ISA 805 og ISA ISA 700 ISRE 2400 ISRS 4400 DK 810 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 342051 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 52. 52. ISA 800Revision af regnskaber med særligtformål 52 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 53. 53. ISA 800 (1:4)• Omhandler særlige overvejelser ved revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål• Omfang - Standarden omhandler særlige overvejelser ved anvendelse af ISA’erne ved revision af et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (afsnit 1) - Standarden er udarbejdet i relation til et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål - ISA 805 omhandler særlige overvejelser, der er relevante for en revision af en bestanddel af et regnskab eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab (afsnit 2)53 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 54. 54. ISA 800 (2:4)• Mål - Revisors mål er på passende vil at tage hensyn til de særlige overvejelser, der er relevante for: - Accept af opgaven, - Planlægning og udførelse af den pågældende opgave samt - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring på regnskabet (afsnit 5)• Definitioner - Regnskab med særligt formål - Et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (afsnit 6, litra a) - Begrebsramme med særligt formål - En regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet for at imødekomme behovet for finansielle oplysninger hos specifikke brugere - Den regnskabsmæssige begrebsramme kan være en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede, eller en begrebsramme, der ikke kan fraviges (afsnit 6, litra b)54 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 55. 55. ISA 800 (3:4)• Eksempler på begrebsrammer med særligt formål - Et skattemæssigt princip for opgørelse af et regnskab, der vedlægges en virksomheds selvangivelse - Et princip for opgørelse af ind- og udbetalinger i pengestrømsoplysninger, som en virksomhed kan anmodes om at udarbejde til sine kreditorer - Regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en tilsynsmyndighed for at opfylde den pågældende myndigheds krav - Regnskabsbestemmelser i en kontrakt, som for eksempel vilkårene for en obligation, en låneaftale eller et projekttilskud (afsnit A1)• Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring - Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om et regnskab med særligt formål, skal revisor overholde kravene i ISA 700 (afsnit 11) - Revisors erklæring på et regnskab med særligt formål skal indeholde en supplerende oplysning, der henleder brugernes opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet derfor kan være uegnet til andre formål - Revisor skal medtage denne supplerende oplysning under en passende overskrift (afsnit 14)55 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 56. 56. ISA 800 (4:4) - Regnskaber med særligt formål kan anvendes til andre formål end de oprindeligt tiltænkte - For at undgå misforståelser gør revisor brugerne af revisors erklæring opmærksom på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål og derfor ikke nødvendigvis kan bruges til andre formål (afsnit A14) - Ud over kravet i afsnit 14 kan revisor finde det passende at anføre, at revisors erklæring udelukkende er tiltænkt de specifikke brugere - Afhængigt af lov eller øvrige regulering i den pågældende jurisdiktion kan dette opnås ved at begrænse distributionen eller anvendelsen af revisors erklæring - I disse situationer kan afsnittet, der henvises til i afsnit 14, udvides til at omfatte disse andre forhold, og overskriften ændres i overensstemmelse hermed (afsnit A15)56 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 57. 57. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Regnskab med ISA 700 generelt formål ISRE 2400 ISRS 4410 eller (eller ISRS 4400 DK) ISRE 2410 DK Regnskab med ISA 800 særligt formål (og ISA 700)57 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 58. 58. ISA 805Revision af bestanddele af samtspecifikke elementer, konti ellerposter i et regnskab 58 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 59. 59. ISA 805 (1:2)• Omhandler særlige overvejelser ved revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab• Omfang - Standarden omhandler særlige overvejelser, når ISA’erne anvendes ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, en konto eller en post, der indgår i et regnskab - Bestanddelen, det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt eller særligt formål - Hvis den er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, gælder ISA 800 også for revisionen (afsnit 1)59 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 60. 60. ISA 805 (2:2)• Mål - Revisors mål er på passende vis at behandle de særlige overvejelser, der er relevante for: - Accept af opgaven, - Planlægning og udførelse af den pågældende opgave samt - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om bestanddelen eller på det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab (afsnit 5)• Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring - Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overholde kravene i ISA 700, tilpasset som nødvendigt efter opgavens omstændigheder (afsnit 11)60 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 61. 61. ISA 810Erklæringer omregnskabssammendrag 61 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 62. 62. ISA 810 (1:2)• Omhandler opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag• Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar i relation til en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, der af den samme revisor er revideret i overensstemmelse med ISA’erne (afsnit 1)• Mål - Det er revisors mål: - At fastslå, om det er passende at acceptere opgaven vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, og - Hvis der bliver indgået aftale vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag: - At udforme en konklusion om regnskabssammendraget baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og - Klart at udtrykke denne konklusion i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for konklusionen (afsnit 3)62 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 63. 63. ISA 810 (2:2)• Definition af regnskabssammendrag - Historiske, finansielle oplysninger, der er uddraget af et regnskab, og som – selv om det indeholder færre detaljer end regnskabet – stadig giver en struktureret præsentation, der er konsistent med den præsentation, som regnskabet giver af virksomhedens økonomiske ressourcer eller forpligtelser på et bestemt tidspunkt eller ændringer deri for en periode (afsnit 4, litra c)• Opgaveaccept - Revisor skal kun acceptere en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om et regnskabssammendrag, når revisor har fået til opgave at udføre en revision af det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget i overensstemmelse med ISA’erne (afsnit 5)• Begrænsning i distribution eller anvendelse eller henledning af læsernes opmærksomhed på regnskabspraksis - Når distribution eller anvendelse af revisors erklæring om det reviderede regnskab er begrænset, eller revisors erklæring på det reviderede regnskab henleder læseres opmærksomhed på, at det reviderede regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, skal revisors erklæring om regnskabssammendraget indeholde en tilsvarende begrænsning eller oplysning (afsnit 20)63 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 64. 64. ISRE 2400 og ISRE 2410 DKReview 64 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 65. 65. Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 (ISA 720) ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 81065 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 66. 66. … og i erklæringsbekendtgørelsen?Revisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 9-12 (fremadrettet §§ 13-16 (fremadrettet §§ 3-8 – §§ 12-15) §§ 16-19) ISA 800, ISA 805 og ISA ISA 700 ISRE 2400 ISRS 4400 DK 810 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 342066 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 67. 67. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Regnskab med ISA 700 generelt formål ISRE 2400 eller ISRS 4410 ISRE 2410 DK (eller ISRS 4400 DK) Regnskab med ISA 800 særligt formål (og ISA 700)67 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 68. 68. ISRE 2400Review af regnskaber 68 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 69. 69. ISRE 2400 (1:4)• Omhandler opgaver om review af regnskaber• Erstatter ISRE 2400 DK med virkning for regnskabsperioder, der slutter den 31. december 2013 eller senere - Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013• Omfang - Standarden behandler ikke et review af en virksomheds regnskab eller perioderegnskab udført af en revisor, der er den uafhængige revisor, der reviderer virksomhedens regnskab (afsnit 2) - I dette tilfælde finder ISRE 2410 DK anvendelse• Mål - Revisors mål ved review af regnskaber er at: - Opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation ved primært brug af forespørgsler og analytiske handlinger, der gør revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet opmærksom på forhold, der har givet revisor grund til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme - Afgive erklæring på regnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene i standarden (afsnit 14)69 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 70. 70. ISRE 2400 (2:4)• Forespørgsler - Revisors forespørgsler til den daglige ledelse og – hvor det er relevant – andre i virksomheden skal omfatte følgende: - Hvordan den daglige ledelse udøver de betydelige regnskabsmæssige skøn - Identifikation af transaktioner med nærtstående parter, herunder formålet med disse transaktioner - Hvorvidt der er betydelige, usædvanlige eller komplekse transaktioner, begivenheder eller forhold - Tilstedeværelsen af evt. konstaterede, formodede eller påståede besvigelser m.v. - Hvorvidt den daglige ledelse har konstateret og behandlet begivenheder, der er indtruffet mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring - Grundlaget for den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften - Hvorvidt der er begivenheder eller forhold, der synes at skabe tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften - Væsentlige tilsagn, kontraktlige forpligtelser eller eventualforpligtelser - Væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag i den pågældende regnskabsperiode (afsnit 48)70 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 71. 71. ISRE 2400 (3:4)• Handlinger rettet mod specifikke forhold - Nærtstående parter (afsnit 50 og 51) - Besvigelser m.v. (afsnit 52) - Fortsat drift (afsnit 53 og 54)• Andre handlinger - Kravene i standarden vedrørende udformning og udførelse af forespørgsler og analytiske handlinger samt handlinger rettet mod specifikke forhold er udformet for at gøre det muligt for revisor at opfylde de mål, der er fastsat i standarden - Omstændighederne ved reviewopgaver kan være meget forskellige og derfor kan der være tilfælde, hvor revisor finder det effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt at udforme og udføre andre handlinger (afsnit A81)• Yderligere handlinger - Hvis revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre yderligere handlinger (afsnit 57)71 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 72. 72. ISRE 2400 (4:4)• Yderligere handlinger (fortsat) - Yderligere handlinger fokuserer på at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, der gør revisor i stand til at udforme en konklusion om de forhold, som revisor mener kan resultere i, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation - Handlingerne kan være: - Yderligere forespørgsler eller analytiske handlinger, der f.eks. udføres mere detaljeret eller fokuseres på de pågældende poster - Andre typer af handlinger som f.eks. substansbaserede detailtest eller eksterne bekræftelser (afsnit A98)72 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 73. 73. ISRE 2410 DKReview af perioderegnskaber 73 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 74. 74. ISRE 2410 DK (1:2)• Omhandler review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors professionelle pligter, når revisor påtager sig en opgave om review af en revisionsklients perioderegnskab, samt om formen og indholdet af erklæringen (afsnit 1) - I standarden betyder et perioderegnskab finansielle oplysninger, der udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og som omfatter enten et fuldstændigt regnskab eller et regnskabssammendrag for en kortere periode end selskabets regnskabsår (afsnit 2) - Den revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab, skal udføre dette review efter standarden - En revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab uden at være virksomhedens valgte revisor udfører reviewet efter ISRE 2400 DK (afsnit 3)74 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 75. 75. ISRE 2410 DK (2:2)• Mål - Målet med en opgave om review af et perioderegnskab er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor på baggrund af reviewet er blevet bekendt med forhold, som giver revisor anledning til at konkludere, at perioderegnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 7)75 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 76. 76. Udvidet gennemgangStandarder 76 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 77. 77. Udvidet gennemgang – Erhvervsstyrelsenserklæringsstandard – høringsudkast• Høringsudkast til ny erklæringsbekendtgørelse udsendt den 14. februar 2013• Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) indgår som bilag til høringsudkastet• Den nye bekendtgørelse – og dermed Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard – forventes at træde i kraft den 2. april 2013?• Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er baseret på ISRE 240077 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 78. 78. Udvidet gennemgang – FSR’s standard – høringsudkast• Høringsudkast til FSR’s standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, udsendt den 14. februar 2013 – samtidig med høringsudkastet til den nye erklæringsbekendtgørelse og Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard vedrørende udvidet gennemgang• FSR’s standard forventes – ligesom den nye erklæringsbekendtgørelse og dermed Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard – at træde i kraft den 2. april 2013?• FSR’s standard er – ligesom Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard – baseret på ISRE 2400• FSR’s standard er desuden en ”overbygning” på Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard - Samtlige bestemmelser i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er indeholdt i FSR’s standard - FSR’s standard indeholder herudover en række bestemmelser, der ikke findes i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard78 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 79. 79. Udvidet gennemgang – de to standarder (1:4)• Omfang - Standarderne omhandler revisors ansvar, når revisor engageres til at udføre en udvidet gennemgang af et årsregnskab for en virksomhed, der i medfør af ÅRL § 135, stk. 1, 2 pkt. vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (afsnit 1) - For virksomheder, der i medfør af ÅRL § 135, stk.1, 2. pkt. vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet frem for en revision, kan standarden med nødvendige tilpasninger anvendes i relation til virksomhedens evt. perioderegnskaber samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i henhold til selskabsloven (afsnit 2)• Udvidet gennemgang - En udvidet gennemgang kræver, at revisor: - Planlægger og udfører gennemgangshandlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet - Disse gennemgangshandlinger består primært af forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden samt såkaldte analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage en konklusion om årsregnskabet - Gennemgangshandlingerne kan dog også omfatte andre typer af handlinger, hvis revisor anser dette for at være mere effektivt79 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 80. 80. Udvidet gennemgang – de to standarder (2:4)• Udvidet gennemgang (fortsat) - Udfører specifikt krævede handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet - Udformer og udfører de yderligere gennemgangshandlinger, som revisor finder nødvendige efter omstændighederne for at blive i stand til at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, hvis revisor bliver opmærksom på forhold, der giver revisor grund til at mene, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation (afsnit 3 henholdsvis 4)• Mål - Revisors mål ved en opgave om udvidet gennemgang er at: - Sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven - Afgive erklæring på årsregnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene i standarden (afsnit 5 henholdsvis 6)• Supplerende handlinger - Revisor skal som led i en udvidet gennemgang udføre følgende supplerende handlinger - Indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen, såfremt det er relevant - Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter (engagementsforespørgsler), såfremt det er relevant80 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 81. 81. Udvidet gennemgang – de to standarder (3:4)• Supplerende handlinger (fortsat) - Indhente oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve), såfremt det er relevant, om evt. tvister, søgsmål, retssager eller lignende forhold, som virksomheden er part i - Indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A- skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen, såfremt det er relevant (afsnit 34 henholdsvis 43) - Supplerende handlinger er relevante, når de forhold, som handlingen vedrører, foreligger i den konkrete situation (note 6 henholdsvis 8)• Andre erklæringsforpligtelser - I tillæg til erklæringen om årsregnskabet skal revisor give supplerende oplysninger, hvis lovgivningens bestemmelser om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Endvidere skal der særskilt gives supplerende oplysninger vedrørende forhold, som revisor er blevet bekendt med under sin udvidede gennemgang, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere (FSR’s standard, afsnit 78, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)81 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 82. 82. Udvidet gennemgang – de to standarder (4:4)• Andre erklæringsforpligtelser (fortsat) - I tillæg til sin erklæring om årsregnskabet skal revisor gennemlæse en evt. ledelsesberetning med henblik på at kunne afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet (FSR’s standard, afsnit 79, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)82 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 83. 83. Erklæring om udvidet gennemgang (1:2)83 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 84. 84. Erklæring om udvidet gennemgang (2:2)84 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 85. 85. ISAE 3000 DK, ISAE 3400 DK,ISAE 3402 og ISAE 3420Andre erklæringsopgaver medsikkerhed 85 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 86. 86. Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 ISA 720 ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 81086 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 87. 87. … og i erklæringsbekendtgørelsen?Revisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 9-12 (fremadrettet §§ 13-16 (fremadrettet §§ 3-8 – §§ 12-15) §§ 16-19) ISA 800, ISA 805 og ISA ISA 700 ISRE 2400 ISRS 4400 DK 810 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 342087 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 88. 88. ISAE 3000 DKAndre erklæringsopgaver medsikkerhed 88 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 89. 89. ISAE 3000 DK• Omhandler andre erklæringsopgaver med sikkerhed, dvs. andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger• Formål - Formålet med standarden er at etablere grundlæggende principper og vigtige arbejdshandlinger for samt give vejledning til praktiserende revisorer om udførelse af andre erklæringsopgaver med sikkerhed (afsnit 1)• Begrebsrammen - Standarden skal læses i sammenhæng med begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, som definerer og beskriver elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed (afsnit 3)89 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 90. 90. Forbehold i andre erklæringer med sikkerhed Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Afkræftende Manglende Konklusion med konklusion konklusion forbehold ”… som følge af det i ”… bortset fra det i Uenighed med forbeholdet anførte forbeholdet anførte – ledelsen ikke giver …” giver …” ”… bortset fra den ”Som følge af det i Begrænsning i mulige indvirkning af – forbeholdet anførte revisors arbejde det i forbeholdet kan vi ikke …” anførte giver …” Emne ikke ”… som følge af det i ”… bortset fra det i ”Som følge af det i passende eller forbeholdet anførte forbeholdet anførte forbeholdet anførte kriterier ikke ikke giver …” giver …” kan vi ikke …” egnede90 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 91. 91. Begrebsrammen forerklæringsopgaver medsikkerhed 91 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 92. 92. Begrebsrammen (1:6)• Definition af erklæringsopgave med sikkerhed - En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte bruge ud over de ansvarlige for erklæringsemnet kan have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter bestemte kriterier (afsnit 7)• Erklæringsopgaver med henholdsvis høj grad af sikkerhed og begrænset sikkerhed - Under begrebsrammen må revisor udføre to typer af erklæringsopgaver med sikkerhed – en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed og en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed - Målet med en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af en positivt udtrykt konklusion - Målet med en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et niveau, som efter omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt udtrykt konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (afsnit 11)92 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 93. 93. Begrebsrammen (2:6)• Elementer i en erklæringsopgave med sikkerhed - Et trepartsforhold, der omfatter: - Revisor - En ansvarlig part - Tiltænkte brugere - Et passende erklæringsemne - Egnede kriterier - Tilstrækkeligt og egnet bevis - En skriftlig erklæring i den udformning, der passer til en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed eller en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (afsnit 20)93 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 94. 94. Begrebsrammen (3:6)Erklæringsopgave med sikkerhed Revision af et årsregnskab – ISA 700Et trepartsforhold, der omfatter: Trepartsforholdet:– Revisor – Revisor– En ansvarlig part – Virksomhedens ledelse– Tiltænkte brugere – RegnskabsbrugerneEt passende erklæringsemne ÅrsregnskabetEgnede kriterier ÅRL eller IFRSTilstrækkeligt og egnet bevis Revisionsbevis Revisionspåtegningen – høj grad afEn skriftlig erklæring sikkerhed94 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 95. 95. Begrebsrammen (4:6)• Eksempler på erklæringsemner - Finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds historiske eller fremtidige finansielle stilling, resultat og pengestrømme - Ikke-finansielle præstationer eller tilstande - En virksomheds præstationer - Fysiske karakteristika - Fysisk kapacitet - Systemer og processer - En virksomheds interne kontroller eller it-systemer - Adfærd - Virksomhedsledelse - Overholdelse af lovgivning - HR-praksis (afsnit 31)95 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 96. 96. Begrebsrammen (5:6)• Risikomodellen - Opgaverisiko = (iboende risiko * kontrolrisiko) * opdagelsesrisiko• Opgaverisiko - Opgaverisikoen er risikoen for, at revisor afgiver en forkert konklusion, når et erklæringsemne indeholder væsentlig fejlinformation (afsnit 48)• Bestanddele - Relativ risiko – risikoen for, at erklæringsemnet indeholder væsentlig fejlinformation - Iboende risiko – risikoen for, at erklæringsemnet indeholder væsentlig fejlinformation, når det forudsættes, at der ikke findes relaterede interne kontroller - Kontrolrisiko – risikoen for, at væsentlig fejlinformation ikke forebygges eller opdages og rettes i tide ved relaterede interne kontroller - Opdagelsesrisiko – risikoen for, at revisor ikke opdager eksisterende væsentlig fejlinformation (afsnit 49) - Den relative risiko kaldes også for den revisoruafhængige risiko - Tilsvarende kaldes opdagelsesrisikoen også for den revisorafhængige risiko96 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 97. 97. Begrebsrammen (6:6)• Alfa- og beta-risiko - Alfa-risiko = P(forkert konklusion | ikke væsentlig fejlinformation) - Dvs. risikoen for at tage et forbehold, der ikke burde have været taget - En sådan fejl kaldes for en type I-fejl (efficiensfejl) - Beta-risiko = P(forkert konklusion | væsentlig fejlinformation) - Dvs. risikoen for ikke at tage et forbehold, der burde have været taget - En sådan fejl kaldes for en type II-fejl (effektivitetsfejl) - Opgaverisikoen er beta-risikoen97 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 98. 98. ISAE 3400 DKUndersøgelse af fremadrettedefinansielle oplysninger 98 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 99. 99. ISAE 3400 DK (1:2)• Omhandler undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, dvs. budgetter og fremskrivninger• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om opgaver vedrørende undersøgelse af og erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger, herunder arbejdshandlinger for undersøgelse af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger - Standarden omhandler ikke undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, som udtrykkes i generelle eller beskrivende vendinger, som f.eks. de, som anvendes i ledelsesberetningen i en årsrapport, selv om mange af de arbejdshandlinger, der er omtalt i standarden, kan være passende ved en sådan undersøgelse (afsnit 1)• Definitioner - Fremadrettede finansielle oplysninger - Ved fremadrettede finansielle oplysninger forstås finansielle oplysninger baseret på forudsætninger om begivenheder, der kan ske i fremtiden, og mulige tiltag fra ledelsens side - Fremadrettede finansielle oplysninger er af natur særligt subjektive, og udarbejdelsen heraf kræver, at der foretages betydelige vurderinger - Fremadrettede finansielle oplysninger kan bestå af et budget, fremskrivninger eller en kombination heraf (afsnit 3)99 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 100. 100. ISAE 3400 DK (2:2) - Budget - Ved et budget forstås fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet på baggrund af forudsætninger om fremtidige begivenheder, som ledelsen forventer vil finde sted, og tiltag, som ledelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af oplysningerne forventer at udføre (afsnit 4) - Fremskrivninger - Ved fremskrivninger forstås fremadrettede finansielle oplysninger baseret på: - Hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted, eller - En blanding af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger (afsnit 5)• Revisors erklæring - Revisors erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal indeholde følgende: - … - En negativt udtrykt konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger (begrænset sikkerhed) - En positivt udtrykt konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (høj grad af sikkerhed) - … (afsnit 27)100 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 101. 101. Forbehold m.v. i erklæringer på fremadrettede finansielleoplysninger Konklusion Afkræftende Manglende Afstå fra med konklusion konklusion opgaven forbeholdPræsentation eller oplysninger ü ü üer ikke tilstrækkeligeEn eller flere betydeligeforudsætninger giver ikke etrimeligt grundlag for de ü üfremadrettede finansielleoplysningerBegrænsning i revisors arbejde ü ü 101 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 102. 102. ISAE 3402 m.v.Erklæringer om kontroller hos enserviceleverandør 102 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 103. 103. ISAE 3402• Omhandler erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør• Formål - Standarden omhandler de erklæringsopgaver, som en revisor udfører med henblik på at afgive en erklæring, der skal benyttes af brugervirksomheder og disses revisorer vedrørende kontrollerne hos en serviceleverandør, som leverer en ydelse til brugervirksomheder, der sandsynligvis er relevant for brugervirksomhedernes interne kontrol, der vedrører regnskabsaflæggelsen - Standarden supplerer ISA 402, da erklæringer udarbejdes efter standarden kan tilvejebringe egnet bevis efter ISA 402 (afsnit 1)• Typer af erklæringer - Type 1 - Erklæring om beskrivelsen og udformningen af kontroller hos en serviceleverandør - Type 2 - Erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør (afsnit 2)103 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 104. 104. ISA 402• Omhandler revisionsmæssige overvejelser vedrørende virksomheder, der anvender serviceleverandører• Formål - Standarden omhandler brugervirksomhedens revisors ansvar for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, når en brugervirksomhed anvender ydelser fra en eller flere serviceleverandører (afsnit 1)104 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 105. 105. Sammenhængen mellem ISAE 3402, ISA 402 og ISA 700 Serviceleverandør Erklæring om kontroller (ISAE 3402) Regnskabsaflæggende virksomhed (brugervirksomhed)Revisionspåtegning på årsregnskab (ISA 700) Anvendelse af erklæring om kontroller (ISA 402) Regnskabsbrugere 105 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 106. 106. ISAE 3420Erklæringer om opstilling afproforma finansielle oplysninger 106 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 107. 107. ISAE 3420• Omhandler erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt• Træder i kraft med virkning for erklæringer, der afgive den 31. marts 2013 eller senere• Formål - Formålet med proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt er alene at illustrere indvirkningen af en betydelig begivenhed eller transaktion på virksomhedens ikke-justerede finansielle oplysninger, som om begivenheden var indtruffet eller transaktionen foretaget på et tidligere tidspunkt valgt til illustrative formål - Dette opnås ved at anvende proforma justeringer på de ikke-justerede finansielle oplysninger - Proforma finansielle oplysninger viser ikke virksomhedens faktiske finansielle stilling, resultat eller pengestrømme (afsnit 4)• ISAE 3000 (DK) - Ved udførelsen af andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger skal revisor overholde ISAE 3000 (DK) (afsnit 7)107 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 108. 108. ISRS 4400 DK og ISRS 4410Beslægtede opgaver 108 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen
 109. 109. Hvor er vi i erklæringsstandarderne … ? Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 ISA 720 ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 810109 | Andre erklæringer | Jesper Seehausen

×