Aktionærlån og selvfinansiering - seneste udvikling

1,090 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktionærlån og selvfinansiering - seneste udvikling

 1. 1. Aktionærlån og selvfinansiering – seneste udvikling SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Hvorfor er ”kapitalejerlån” interessante? Regnskab Revision Uændret Uændret Skatteret Strafferet Uændret Selskabsret ”Kapitalejerlån” Uændret 22 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point Erstatningsret Uændret
 3. 3. Hvem er jeg?  Cand.merc.aud. 2004 – Danica-prisen for bedste kandidatafhandling  Ph.d. 2010 – Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” – Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group)  LL.M. 2014 (forventet) – Selskabsret med fokus på revisor og revision i selskabsretligt perspektiv  Aalborg Universitet 2004-2008 – Ph.d.-stipendiat m.v. – Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris  Beierholm 2009– Faglig udviklingsafdeling – Seniorkonsulent i revision og selskabsret – Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold  Aalborg Universitet 2011– Ekstern lektor i revision og selskabsret  Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe  Medlem af Karnov Groups redaktionsgruppe vedr. erklæringer  Underviser internt og eksternt  Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v. 33 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 4. 4. Hvad vil du gerne have med dig i dag? Hvorfor har du valgt netop dette indlæg? 44 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 5. 5. Dagens program  Hvor mange ulovlige ”kapitalejerlån” findes der?  Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen – Kvalitetskontrol og tilsyn  Eksempler på ”kapitalejerlån” – selskabs- og skatteretligt (hæfte)  Selskabsretlige aspekter – Forbuddet mod ”kapitalejerlån” og undtagelserne hertil – Tilbagebetaling og hæftelse  Foreløbige konklusioner fra FSR – danske revisorers arbejdsgruppe  Skatteretlige aspekter  Strafferetlige aspekter  Regnskabsmæssige aspekter – Note- og skemakrav  Revisions- og erklæringsmæssige aspekter – Forbehold og supplerende oplysninger 55 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 6. 6. Hvor mange ulovlige ”kapitalejerlån” findes der? 66 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 7. 7. FSR – danske revisorers undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” – november 2013 (1:3) 77 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 8. 8. FSR – danske revisorers undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” – november 2013 (2:3) 88 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 9. 9. FSR – danske revisorers undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” – november 2013 (3:3) 99 | | Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 10. 10. Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen Kvalitetskontrol og tilsyn
 11. 11. Revisortilsynets redegørelse vedr. kvalitetskontrollen – 2012 11 | | 11 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 12. 12. Erhvervsstyrelsens redegørelse vedr. det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder – 2012 12 | | 12 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 13. 13. Eksempler på ”kapitalejerlån” Selskabs- og skatteretligt
 14. 14. Eksempler på ”kapitalejerlån” (1:3) 14 | | 14 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 15. 15. Eksempler på ”kapitalejerlån” (2:3)  Indeholder en lang række eksempler på ”kapitalejerlån”, herunder både lovlige og ulovlige ”kapitalejerlån”  Omfatter både de selskabsretlige og de skatteretlige aspekter  Selskabsretligt – Er der tale om en ulovligt ”kapitalejerlån”? – Eksempler på lovlige ”kapitalejerlån” er markeret med grøn, eksempler på ulovlige ”kapitalejerlån” med rød og eksempler på muligvis ulovlige ”kapitalejerlån” med gul  Skatteretligt – Skal ”kapitalejerlånet” beskattes? – Eksempler på ”kapitalejerlån”, der ikke skal beskattes, er markeret med grøn, eksempler på ”kapitalejerlån”, der skal beskattes, med rød og eksempler på ”kapitalejerlån”, der muligvis skal beskattes, med gul 15 | | 15 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 16. 16. Eksempler på ”kapitalejerlån” (3:3)  Forudsætninger – Der er ikke tale om omgåelse – Lånet eller sikkerhedsstillelsen krænker ikke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser – Lånet eller sikkerhedsstillelsen er forsvarlig(t) i forhold til selskabets kapitalberedskab – Der eksisterer ikke forskellige kapitalklasser i selskabet – Der foreligger ikke ejeraftaler eller andet, der forrykker ejerforholdene mellem kapitalejerne – Der er tale om et ”kapitalejerlån”, der er ydet efter den 14. august 2012, hvor LL § 16E trådte i kraft (eller vilkår væsentligt ændret)  Det er ofte en konkret vurdering, dels hvorvidt et ”kapitalejerlån” er ulovligt, dels hvorvidt ”kapitalejerlånet” skal beskattes 16 | | 16 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 17. 17. Oversigt over eksemplerne (1:3)  Eksempel 1-4 – kapitalejere i selskabet  Eksempel 5 og 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende  Eksempel 7 – ledelsen i selskabet  Eksempel 8 og 9 – kapitalejere i moderselskabet  Eksempel 10 og 11 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet  Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet  Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet  Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet  Eksempel 15 – ægtefæller  Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje  Eksempel 17 – samlevere  Eksempel 18 – søskende 17 | | 17 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 18. 18. Oversigt over eksemplerne (2:3)  Eksempel 19-24 – lovlig selvfinansiering  Eksempel 25-27 – medarbejdere  Eksempel 28 – medarbejderselskaber  Eksempel 29 – moderselskaber  Eksempel 30 og 31 – kapitalejere i selskabet  Eksempel 32 – indirekte moderselskaber  Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber  Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber  Eksempel 35-40 – udenlandske moderselskaber  Eksempel 41 og 42 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber  Eksempel 43 og 44 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner  Eksempel 45-48 – søsterselskaber 18 | | 18 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 19. 19. Oversigt over eksemplerne (3:3)  Eksempel 49-52 – partnerselskaber  Eksempel 53-60 – interessentskaber  Eksempel 61-68 – kommanditselskaber  Eksempel 69 – udlån af ”fysiske” aktiver  Eksempel 70 – andre selskabsformer 19 | | 19 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 20. 20. ”Kapitalejerlån” Selskabsretlige aspekter 20 | | 20 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 21. 21. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” og undtagelserne hertil 21 | | 21 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 22. 22. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:2)  Hovedreglen – ”kapitalejerlån” er ulovlige – Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog § 211-214  Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet  1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær (SL § 210, stk. 1)  Bemærk – Forbuddet er ikke betinget af, at de pågældende har bestemmende indflydelse i selskabet – Forbuddet omfatter både fysiske og juridiske personer, herunder både kapitalselskaber (A/S og ApS), ”personselskaber” (I/S samt K/S og P/S m.v.), fonde og foreninger m.v.  Husk dog undtagelsen vedr. ”moderselskabslån” (§ 211, stk. 1) 22 | | 22 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 23. 23. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:2)  Bemærk (fortsat) – Forbuddet gælder også, selv om lånet ydes på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet – Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende – Erhvervsstyrelsen anlægger en formålsfortolkning  ”Ved vurderingen af § 210 skal også formålet med bestemmelsen tages i betragtning. En konstruktion kan således overholde ordlyden i bestemmelsen, men alligevel blive betragtet som en overtrædelse af bestemmelsen, hvis konstruktionen har til formål at omgå § 210” (udtalelse af 29. april 2010) – Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvis sigte på samlevere, men andre nærtstående som f.eks. søskende kan efter omstændighederne også være omfattet af bestemmelsen  Hvad med svigerbørn?  Erhvervsstyrelsens fortolkning – ”Det er en konkret vurdering, og ja svigerbørn kan sagtens være omfattet. I skal vurdere[, om] … lånet [foretages] som følge af … den pågældendes tilknytning til svigerfaderen, og … vi [lægger] afgørende vægt på, om der foretages tilsvarende lån til andre” (svar på konkret forespørgsel) 23 | | 23 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 24. 24. Eksempel 45 – søsterselskaber (1:2) C 50,1-100 % 50,1-100 % B A/S A A/S Lån eller sikkerhed 24 | | 24 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 25. 25. Eksempel 45 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt)  Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre der er tale om omgåelse formentlig ikke beskattes  LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. – Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet  LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. – 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed  B A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person  Hertil kommer, at B A/S ikke har bestemmende indflydelse over A A/S  Det må dog vurderes konkret, idet C konkret kan have indirekte fordel 25 | | 25 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 26. 26. Eksempel 47 – søsterselskaber (1:2) C ApS 50,1-100 % 0,1-50 % Lån B A/S A A/S Lån 26 | | 26 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 27. 27. Eksempel 47 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal selv om låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, idet der er tale om omgåelse ikke beskattes  LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. – Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Både lånet fra A A/S til B A/S og lånet fra B A/S til C ApS er ulovligt • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet 27 | | 27  C ApS er ikke en fysisk person, men Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point en juridisk person
 28. 28. Eksempel 57 – interessentskaber (1:2) C ?% ?% B I/S A A/S Lån eller sikkerhed 28 | | 28 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 29. 29. Eksempel 57 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Lovkommentarerne - Lån til et interessentskab, hvor en eller flere af interessenterne er kapitalejere … i det långivende selskab, er efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån” beskattes, hvis C har bestemmende indflydelse over A A/S  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis C ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • Det er uden betydning, om C har bestemmende indflydelse over B I/S eller ej  LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. – Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse  LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. – 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser  Et interessentskab er transparent skatteretligt 29 | | 29 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 30. 30. Eksempel 69 – udlån af ”fysiske” aktiver (1:2) B Udlån af bil eller lignende ?% A A/S 30 | | 30 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 31. 31. Eksempel 69 – udlån af ”fysiske” aktiver (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt  Dette er ikke et ”kapitalejerlån”, der ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder kun anvendelse på udlån af penge eller pengeeffekter (checks, veksler, obligationer, aktier og lignende) skal beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S  Dispositionen kan dog have andre skattemæssige konsekvenser – det afhænger af, hvilke aktiver der udlånes, og om B har bestemmende indflydelse over A A/S eller ej - Udlån af biler, skibe, sommerhuse, maskiner m.v. er derimod som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet - Dette gælder dog kun ubetinget, hvis  Endvidere kan det være et praktisk der er tale om lån til brug, dvs. et låneforhold, hvor låntager har pligt til at tilbagelevere selve den lånte genstand • Udlånet kan dog efter omstændighederne være i strid med den selskabsretlige lighedsgrundsætning (SL § 45, stk. 1, 1. pkt.) 31 | | 31 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point problem at dokumentere udlån fremfor ”gave”, dvs. aftaler, løbende betalinger samt indberetninger får direkte betydning for udfaldet
 32. 32. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” – sammenfatning Omfattede dispositioner Omfattede personer Lån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Sikkerhedsstillelse Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Andre dispositioner, hvor der stilles midler til rådighed for de omfattede personer Særligt nærtstående til disse personer (ved ægteskab, slægtskab i ret- op eller nedstigende linje eller på anden måde) 32 | | 32 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 33. 33. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:5)  Undtagelse 1 – selvfinansiering – Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 (SL § 210, stk. 2)  Hovedreglen – selvfinansiering er ulovligt – Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab, jf. dog § 206, stk. 2 samt §§ 213 og 214 (§ 206, stk. 1)  Undtagelse – selvfinansiering er lovligt under visse betingelser – Kreditvurdering af modtageren eller modtagerne (§ 206, stk. 3) – Godkendelse af generalforsamlingen – Skriftlig redegørelse fra det centrale ledelsesorgan (§ 207)  Skal indsendes til Erhvervsstyrelsen – Krav om forsvarlighed – Kun beløb, der kan anvendes til udlodning af ordinært udbytte (frie reserver i årsregnskabet) (§ 208) – Sædvanlige markedsvilkår (§ 209) 33 | | 33 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 34. 34. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:5)  Undtagelse 2 – ”kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske moderselskaber – ”moderselskabslån” (”koncernlån”) – Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser (SL § 211, stk. 1) – For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i:  Et andet EU-land  Et EØS-land  Schweiz  Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber) 34 | | 34 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 35. 35. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (3:5)  Bemærk – Moderselskabet er det evt. selskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet (§ 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7) – Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab  Hvis flere selskaber opfylder betingelserne for at være moderselskab, er det alene det selskab, der faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabet, der anses for at være moderselskab (§ 6, stk. 1) – Bestemmelsen om moderselskaber omfatter både direkte og indirekte moderselskaber – Et lån fra et datterselskab til dets moderselskab må ikke krænke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser – Lånet skal desuden både være i datterselskabets og moderselskabets (og dermed koncernens) interesse 35 | | 35 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 36. 36. Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (1:2) C ApS B ApS 50 % 50 % A A/S 36 | | 36 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 37. 37. Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,  ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 29)  LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. – Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Hvis modtageren af lånet eller sikkerheden havde været C ApS, ville resultatet naturligvis have været det samme • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet  LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. – 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Hvis B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S, kan dette f.eks. skyldes, at B ApS ejer eller råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i A A/S, eller at B ApS har beføjelse til at udpege eller afsættelse flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan i A A/S, og dette ledelsesorgan har bestemmende indflydelse over A A/S (SL § 7, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3) 37 | | 37  B ApS er ikke en fysisk person, men en Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point juridisk person
 38. 38. Eksempel 56 – interessentskaber (1:2) B I/S Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 38 | | 38 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 39. 39. Eksempel 56 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal måske • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder beskattes – det afhænger af ejerforholdene i B I/S  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal beskattes, hvis B I/S er delvist ejet af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B I/S og dermed A A/S  Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis B I/S ikke er delvist ejer af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B I/S og dermed A A/S  LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. – Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab og kan dermed ikke være moderselskab (LEV § 2, stk. 1)  LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. – 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser  Et interessentskab er transparent skatteretligt 39 | | 39 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 40. 40. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (4:5)  Undtagelse 3 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner – Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer (SL § 212)  Bemærk – Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er som hovedregel kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter med uafhængige parter – Dispositioner, der er sjældent forekommende, er mere komplicerede  Her må der foretages en konkret vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen – Der er ikke kun selve transaktionen, men også vilkårene for transaktionen, der skal være sædvanlige  Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.v. skal således ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med over for tredjemand 40 | | 40 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 41. 41. Hvad er en sædvanlig forretningsmæssig disposition?  Betingelser, der skal være opfyldt, for at der er tale om en (enkeltstående) sædvanlig forretningsmæssig disposition – Har kapitalejeren og selskabet en fælles interesse i, at der bliver ydet lån eller stillet sikkerhed til det pågældende formål? – Er vilkårene for dispositionen fastsat ud fra almindelige markedsvilkår, og ligger det fast, at dispositionen ikke krænker andre kapitalejere eller kreditorerne? – Er vilkårene for dispositionen fastsat efter sædvanlige forretningsmæssige principper, og er dispositionen et led i selskabets forretninger? – Må dispositionen forventes at indebære klare fordele for selskabet, eller er dispositionen nødvendig for at opretholde status quo? – Ville selskabet også have foretaget dispositionerne, hvis det ikke havde været underlagt kapitalejerens indflydelse? – Tages der fornødent hensyn til selskabets interesser i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder en forsvarlig afvikling af selskabets mellemværende med kapitalejeren, og bliver lånet afviklet på sædvanlig måde, således at selskabets risiko ikke forlænges unødvendigt?  Baseret på artikel i UfR gengivet i lovkommentarerne 41 | | 41 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 42. 42. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (5:5)  Undtagelse 4 – pengeinstitutter m.v. – Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (og forbuddet mod selvfinansiering) finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (SL § 213)  Undtagelse 5 – ”medarbejderlån” med henblik på erhvervelse af kapitalandele – Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (og forbuddet mod selvfinansiering) finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab (§ 214) 42 | | 42 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 43. 43. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” – sammenfatning Undtagelser Bemærkninger Undtagelse vedr. selvfinansiering Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer, hvis der er tale om selvfinansiering Undtagelse vedr. ”kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske moderselskaber Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Undtagelse vedr. sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer Undtagelse vedr. pengeinstitutter m.v. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut Undtagelse vedr. ”medarbejderlån” med henblik på erhvervelse af kapitalandele Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab 43 | | 43 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 44. 44. Tilbagebetaling og hæftelse 44 | | 44 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 45. 45. Tilbagebetaling og hæftelse (1:2)  Hvis et selskab har ydet økonomisk bistand i strid med § 210, stk. 1 vedr. ”kapitalejerlån” (eller § 206, stk. 1 vedr. selvfinansiering), skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2 med et tillæg af 2 %, medmindre højere rente er aftalt (SL § 215, stk. 1)  Den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2, svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg af 8 % (tidligere 7 %, ændret med virkning pr. 1. marts 2013)  Renteopgørelse – Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar 2014 – 0,2 % – Tillæg i medfør af rentelovens § 5, stk. 1 og 2 – 8 % – Tillæg i medfør af SL § 215, stk. 1 – 2 % – Årlig rente i alt – 10,2 %  Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1) for det tab, som selskabet måtte blive påført (§ 215, stk. 2) 45 | | 45 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 46. 46. Tilbagebetaling og hæftelse (2:2)  Sikkerhedsstillelse foretaget i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1) er bindende for selskabet, hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med denne (disse) bestemmelse(r) (§ 215, stk. 3) – Långivning foretaget i strid med bestemmelsen (bestemmelserne) er derimod aldrig bindende  Bemærk – Tilbagebetaling skal i princippet ske straks, men Erhvervsstyrelsen giver typisk en frist på 6 uger, hvis den opdager et ulovligt ”kapitalejerlån” – Låntagers salg af de pågældende kapitalandele eller dennes udtræden af selskabets ledelse anses ikke som en afvikling af lånet  Det ulovlige forhold kan således kun ophøre gennem tilbagebetaling 46 | | 46 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 47. 47. Tilbagebetaling som løn eller udbytte  Der er intet til hinder for, at et ulovligt ”kapitalejerlån” tilbagebetales som løn eller udbytte – Der er i denne situation ikke tale om, at det ulovlige ”kapitalejerlån” omkvalificeres til løn eller udbytte, men blot at ”kapitalejerlånet” tilbagebetales som løn eller udbytte og ikke med likvide midler  Tilbagebetaling som løn – Indberetning af bruttoløn, således at nettolønnen svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” – Der skal indeholdes kildeskat af lønnen efter de almindelige regler herom  Tilbagebetaling som udbytte – Udlodning af udbytte, således at det udbetalte udbytte svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” – Der kan være tale om ordinært eller ekstraordinært udbytte – De almindelige regler om udlodning af udbytte skal overholdes – Der skal desuden indeholdes udbytteskat efter de almindelige regler herom  Der er ikke krav om, at der er likvide midler, der forlader selskabet i forbindelse med tilbagebetalingen 47 | | 47 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 48. 48. Tilbagebetaling ved eftergivelse?  Tilbagebetaling af et ulovligt ”kapitalejerlån” ved eftergivelse accepteres ikke selskabsretligt, idet der ikke er tale om reel tilbagebetaling  Man risikerer desuden nemt at handle i strid med selskabets og/eller kreditorernes interesser  Det forhold, at en fordring kan (skal) nedskrives regnskabsmæssigt, hvis den er ”nødlidende”, er således ikke ensbetydende med, at fordringen kan nedskrives selskabsretligt  Erhvervsstyrelsens fortolkning – ”… [D]et [er] vores opfattelse, at et selskab ikke kan eftergive ulovlige lån. Disse skal søges tilbagebetalt (herunder modregnes i udbytte, løn m.v.)” (svar på konkret forespørgsel) 48 | | 48 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 49. 49. ”Kapitalejerlån” Foreløbige konklusioner fra FSR – danske revisorers arbejdsgruppe 49 | | 49 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 50. 50. Foreløbige konklusioner fra FSR – danske revisorers arbejdsgruppe (1:2)  Tværgående arbejdsgruppe under FSR – danske revisorer  Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra: – Regnskabsteknisk Udvalg – Revisionsteknisk Udvalg – Skatteudvalget – Sekretariatet  Arbejdsgruppen har i december 2012 udsendt et kort notat, der indeholder arbejdsgruppens foreløbige konklusioner – Arbejdsgruppen har (endnu) ikke udsendt et endeligt eller opfølgende notat  Arbejdsgruppens notat fokuserer på situationer, hvor et selskab ønsker at konvertere eller ompostere en hævning i form af et ulovligt ”kapitalejerlån” til selskabets hovedkapitalejer til løn – Notatet behandler derimod ikke situationer, hvor et ulovligt ”kapitalejerlån” ønskes konverteret eller omposteret til udbytte  Arbejdsgruppens notat er bl.a. baseret på en konkret forespørgsel til Erhvervsstyrelsen 50 | | 50 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 51. 51. Foreløbige konklusioner fra FSR – danske revisorers arbejdsgruppe (2:2)  Arbejdsgruppens foreløbige konklusion – Det juridiske grundlag (formalia) skal være på plads inden regnskabsårets udløb, hvis det ulovlige ”kapitalejerlån” regnskabsmæssigt skal kunne omposteres til løn i indeværende regnskabsår (20x1) – I modsat fald kan ompostering først ske med virkning for det følgende regnskabsår (20x2)  Det betyder bl.a., at der regnskabsmæssigt og selskabsretligt er et ulovligt ”kapitalejerlån” på balancedagen (20x1) 51 | | 51 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 52. 52. ”Kapitalejerlån” Skatteretlige aspekter 52 | | 52 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 53. 53. ”Kapitalejerlån” – skatteretlige aspekter (1:2)  Husk at ”kapitalejerlån” er et selskabsretligt, ikke et skatteretligt begreb  Hovedreglen – visse ”kapitalejerlån” skal beskattes – Hvis et selskab m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed (LL § 16E, stk. 1) – Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst (§ 16E, stk. 2) 53 | | 53 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 54. 54. ”Kapitalejerlån” – skatteretlige aspekter (2:2)  Undtagelse 1 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner – 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition (LL § 16E, stk. 1) – Bemærk at bestemmelsen ikke henviser til SL § 212  Undtagelse 2 – pengeinstitutter – 1. pkt. finder ikke anvendelse på sædvanlige lån fra pengeinstitutter (LL § 16E, stk. 1)  Undtagelse 3 – selvfinansiering – 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån til selvfinansiering som nævnt i SL § 206, stk. 2 (LL § 16E, stk. 1)  En undtagelse vedr. ”kapitalejerlån” til moderselskaber er ikke nødvendig, idet LL § 16E kun omfatter ”kapitalejerlån” til fysiske personer 54 | | 54 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 55. 55. Omfattede personer – selskabs- og skatteretligt Kun selskabsretligt Fysiske kapitalejere uden bestemmende indflydelse Juridiske kapitalejere uden bestemmende indflydelse Kun skatteretligt Fysiske kapitalejere med bestemmende indflydelse i udenlandske selskaber eller virksomheder Ledelsesmedlemmer Både selskabs- og skatteretligt Fysiske kapitalejere med bestemmende indflydelse Særligt nærtstående 55 | | 55 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 56. 56. ”Kapitalejerlån” Strafferetlige aspekter 56 | | 56 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 57. 57. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitets notat om ulovlige ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån” (1:2)  Baseret på UfR 1997.256 H, men stadig udtryk for gældende ret  Låntagere – aktionærer, anpartshavere eller medlemmer af ledelsen – Bøde på 5 % af lånets hovedstol – Bøden halveres hvis lånet tilbagebetales med renter inden for den 6 ugers frist, der typisk fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) ved konstatering af et ulovligt ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån”  Medlemmer af ledelsen, der ikke er låntagere, men har disponeret på selskabets vegne – Samme bødestørrelser som for låntagere  Medlemmer af ledelsen, der ikke er låntagere og ikke har deltaget i den ulovlige disposition – Kan straffes med bøde, hvis de har fået kendskab til den ulovlige disposition, men ikke har taget skridt til at kræve lånet tilbagebetalt – Bøde på 1 % af lånets hovedstol – For advokater og andre særligt kyndige kan bøden efter omstændighederne forhøjes op til 2 % af lånets hovedstol 57 | | 57 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 58. 58. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitets notat om ulovlige ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån” (2:2)  Revisorer – Bør indbringes for Disciplinærnævnet (nu Revisornævnet) – I mere alvorlige tilfælde kan der rejse tiltale for overtrædelse af de straffebestemmelser, der gælder for revisorer  Bødeberegning – Ved bødeberegningen bør udgangspunktet være lånets hovedstol uden tillæg af påløbne renter – Hvis lånet har haft vekslende størrelse, bør bøden beregnes på baggrund af den højeste saldo i den periode, hvor forældelse ikke er indtrådt 58 | | 58 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 59. 59. ”Kapitalejerlån” Regnskabsmæssige aspekter 59 | | 59 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 60. 60. Note- og skemakrav (1:5)  Hvis et selskab (eller en erhvervsdrivende fond) har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal selskabet angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori – For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefoden, og de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af året – Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt – Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte personkreds – Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder – Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der står de omhandlede ledelsesmedlemmer særligt nær (ÅRL § 73)  Bemærk – Notekravet omfatter kun selskaber (A/S, ApS og P/S) (samt erhvervsdrivende fonde) – Notekravet gælder dog også for selskaber (og erhvervsdrivende fonde) omfattet af regnskabsklasse B 60 | | 60 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 61. 61. Note- og skemakrav (2:5) – Notekravet omfatter kun ”ledelseslån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for medlemmer af ledelsen  Notekravet omfatter derimod ikke egentlige ”kapitalejerlån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere, der ikke er medlemmer af ledelsen – Notekravet omfatter dog både lovlige og ulovlige ”ledelseslån” – Der er ikke krav om opdeling i lovlige og ulovlige mellemværender – Oplysningerne skal ikke gives i forhold til enkeltpersoner, men i forhold til ledelseskategorier, f.eks. direktion og bestyrelse – Oplysningerne skal dog også gives, selv om der kun er ét medlem af den pågældende ledelseskategori – Notekravet omfatter også tilgodehavender medlemmer af ledelsen i moderselskaber, ”bedstemoderselskaber” og evt. længere op i koncernen, så længe der er bestemmende indflydelse – Særligt nærtstående personer er defineret i SL § 210, stk. 1, 3. pkt. – Notekravet omfatter også tilgodehavender hos ledelsesmedlemmers personligt drevne virksomheder – Notekravet indeholder ingen undtagelser og omfatter derfor også ”ledelseslån” opstået som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 61 | | 61 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 62. 62. Note- og skemakrav (3:5)  Balanceskemaerne – ”Finansielle anlægsaktiver” – omfatter bl.a.:  ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder”  ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder”  ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” (ÅRL bilag 2, skema 1) – ”Tilgodehavender” under ”Omsætningsaktiver” – omfatter bl.a.:   ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder”  ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder”  ”Andre tilgodehavender”  62 | | 62 ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser” ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” (bilag 2, skema 2) Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 63. 63. Note- og skemakrav (4:5)  Bemærk – ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” har forrang for ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder skal således indregnes under ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” og ikke under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” – ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser” har derimod ikke forrang for ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”  Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse opstået som led i almindelige samhandel skal således indregnes under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” og ikke under ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser” – Ulovlige ”kapitalejerlån” skal altid indregnes under ”Omsætningsaktiver” og aldrig under ”Anlægsaktiver”  63 | | 63 Lovlige ”kapitalejerlån” kan derimod i princippet både indregnes under ”Anlægs-” og ”Omsætningsaktiver” Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 64. 64. Note- og skemakrav (5:5)  Bemærk (fortsat) – Skemakravet omfatter tilgodehavender hos både virksomhedsdeltagere, f.eks. kapitalejere, og ledelse  Notekravet i § 73 omfatter derimod alene ”ledelseslån”, men ikke egentlige ”kapitalejerlån” – Skemakravet omfatter – ligesom notekravet – både lovlige og ulovlige ”ledelseslån” – Der er ikke krav om opdeling i lovlige og ulovlige mellemværender – Skemakravet omfatter – i modsætning til notekravet – ikke tilgodehavender hos særligt nærtstående – Skemakravet omfatter – ligesom notekravet – også tilgodehavender hos de omfattede personers personligt drevne virksomheder 64 | | 64 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 65. 65. ”Kapitalejerlån” Revisions- og erklæringsmæssige aspekter 65 | | 65 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 66. 66. Forbehold og supplerende oplysninger (1:2)  Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor vurdere, hvorvidt der er tale om et lovligt eller et ulovligt ”kapitalejerlån” – Revisor skal ikke blot være opmærksom på ”kapitalejerlån”, der eksisterer på balancedagen, men også ”kapitalejerlån”, der har eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er tilbagebetalt på balancedagen (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)  Forbehold – Hvis notekravet i ÅRL § 73 ikke er overholdt, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt – Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er indregnet under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” under ”Omsætningsaktiver”, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt – Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er målt korrekt, f.eks. fordi lånet ikke er tillagt lovpligtige renter eller ikke er nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, skal revisor tage forbehold herfor, hvis forholdet er væsentligt  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 66 | | 66 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 67. 67. Revisornævnets kendelser af henholdsvis 29. november 2011 i sag nr. 52/2011-R og 23. oktober 2013 i sag nr. 14/2012-R Efter de foreliggende oplysninger, herunder kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som står uimodsagt fra indklagedes side, lægger nævnet til grund, at det i årsrapporten for 2009 for PH-K ApS under tilgodehavender opførte beløb på DKK 14.628 udgjorde et ulovligt anpartshaverlån. Nævnet bemærker, at det af sammenligningstallet for 2008 fremgår, at der også for dette år eksisterede et tilgodehavende hos anpartshaver. Herefter og af de grunde, som er anført af Revisortilsynet, finder nævnet, at indklagede ved ikke at have afgivet supplerende oplysning om det ulovlige anpartshaverlån og supplerende oplysning [forbehold] om, at der ikke i årsregnskabet er oplyst om de væsentligste vilkår for tilgodehavendet, jf. ÅRL § 73, har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, og 2, og derved tilsidesat god revisorskik. Efter indholdet af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer sammenholdt med revisors erkendelse finder nævnet det godtgjort, at årsrapporten for 2010 for D A/S ikke indeholdt de oplysninger om tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen, som kræves efter årsregnskabslovens § 73, og at revisor derfor burde have taget forbehold i sin påtegning. Revisor har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2. 67 | | 67 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 68. 68. Forbehold og supplerende oplysninger (2:2)  Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Revisor skal give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere  Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)  Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)  Hvis revisor bliver opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån”, skal revisor således som udgangspunkt altid give supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb (afsnit 5.6.2)  Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 68 | | 68 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 69. 69. Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68/2008-R  Indbragt af Revisortilsynet  Udvalgte regnskabstal – Nettoomsætning DKK 2,4 mio. – Årets resultat t.DKK 96 – Balancesum DKK 1,3 mio.  Ulovligt ”anpartshaverlån” – DKK 10.000 primo regnskabsåret – DKK 1.976 ultimo regnskabsåret  Revisornævnet – ”Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, og har derved handlet i strid med god revisionsskik  Beløbets ringe størrelse kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til andet resultat”  Bøde på DKK 15.000 ”under hensyn til, at det ulovlige udlån androg DKK 10.000 ved regnskabsårets begyndelse, og at udsving i årets løb kan have forekommet” 69 | | 69 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 70. 70. Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 90/2011-R  Indbragt af Revisortilsynet  Udvalgte regnskabstal – Årets resultat t.DKK -250 – Egenkapital t.DKK 713 – Balancesum DKK 2,4 mio.  Ulovligt ”kapitalejerlån” – DKK 5.733  Revisornævnet – ”Som sagen er forelagt nævnet, finder nævnet, at forholdet såvel beløbsmæssigt som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af bagatelagtig karakter, hvorfor indklagede frifindes i dette klagepunkt” 70 | | 70 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 71. 71. Hvad kan vi lære af disse afgørelser?  Forbuddet mod ”kapitalejerlån” er absolut – der gælder ikke nogen bagatelgrænse  Revisors pligt til at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar er ligeledes som udgangspunkt absolut  Der gælder dog en bagatelgrænse, idet revisor ikke har pligt til at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis der er tale om et bagatelagtigt beløb – Dette ændrer dog ikke ved, at der er tale om et ulovligt ”kapitalejerlån”  ”DKK 1 i 1 minut” gælder således ikke  Hvad, der konkret er et bagatelagtigt beløb, afhænger i et vist omfang af selskabets økonomiske stilling – f.eks. årets resultat, egenkapitalen og balancesummen – ”Kapitalejerlånets” absolutte størrelse har dog også betydning  Vores anbefaling Hvis der er tvivl, så er der ingen tvivl! 71 | | 71 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 72. 72. Disciplinærnævnets kendelse af 10. december 2007 i sag nr. 41/2007-S Som sagen er oplyst, lægger Disciplinærnævnet indklagedes forklaring til grund, hvorefter mellemregningen med hovedanpartshaveren i Q ApS opstod som følge af, at en udgift til en privat forsikring ved en fejl fra bankens side blev betalt af selskabet, og at forholdet blev berigtiget umiddelbart efter, at fejlen blev opdaget. Nævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at der var etableret et anpartshaverlån, og at mellemregningen ville kunne medføre noget ansvar for ledelsen. Nævnet er således enig med indklagede i, at der ikke forelå en overtrædelse af ApL § 49 (nu SL § 210), og at forholdet derfor ikke burde føre til en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. 72 | | 72 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 73. 73. Revisornævnets kendelse af 23. oktober 2013 i sag nr. 33/2012-S Det er ubestridt, at der i 2008 har været en ulovlig mellemregning mellem selskabets direktør og D A/S, på en konto, som vedrørte direktørens udlejning af en ejendom til selskabet på forretningsmæssige vilkår. Efter revisors forklaring om, at han ikke kendte til den ulovlige mellemregning mellem selskabets direktør og D A/S, finder nævnet det ikke godtgjort, at han kendte til den. Nævnet finder endvidere ikke, at der foreligger omstændigheder, som kan begrunde, at revisor i ved sin stikprøvevise kontrol i forbindelse med sin revision af årsrapporten burde have konstateret de private posteringer på mellemregningskontoen. Revisor frifindes derfor i dette forhold. 73 | | 73 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 74. 74. Formulering af supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerhed, hvis der reelt er usikkerhed – Dette skyldes, at der som nævnt er tale om et potentielt ledelsesansvar og ikke nødvendigvis et faktisk ledelsesansvar  Det er desuden vigtigt, at det klart fremgår af de supplerende oplysninger, at ledelsen kan ifalde ansvar, idet dette er årsagen til, at revisor skal give de supplerende oplysninger – Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at det fremgår af de supplerende oplysninger, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, idet det ikke er givet, at ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation – Kun hvis ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, foreligger der et potentielt ledelsesansvar, og kun i denne situation er der krav om, at revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar 74 | | 74 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 75. 75. Kan I acceptere denne formulering? Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … Som følge heraf er der risiko for, at tilgodehavendet omfattes af bestemmelserne i selskabslovens § 210 om ulovlige kapitalejerlån, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. 75 | | 75 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 76. 76. … det kan Revisornævnet, jf. kendelse af 27. april 2012 i sag nr. 48/2011-S! Efter det af indklagede anførte om posteringerne på de 3 mellemregningskonti i C ApS’ bogholderi og de overvejelser, som indklagede gjorde sig i relation til spørgsmålet, om der forelå et ulovligt anpartshaverlån, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at indklagede i den supplerende oplysning på årsrapporten for 2007 for C ApS formulerede oplysningen således, at der "som følge heraf er risiko for, at tilgodehavendet omfattes af bestemmelserne i anpartsselskabslovens § 49 om ulovligt anpartshaverlån, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar". Nævnet frifinder således indklagede for dette klagepunkt. 76 | | 76 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 77. 77. Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? (1:2)  Hovedreglen – En gang!  Undtagelsen – Ulovlige ”kapitalejerlån” (og ulovlig selvfinansiering) – Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, så længe det ulovlige ”kapitalejerlån” består – Revisor kan således kun undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis der ikke i løbet af regnskabsåret har bestået et ulovligt ”kapitalejerlån”, og der ikke efter balancedagen er opstået et nyt ”kapitalejerlån” – Revisor skal således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om det ulovlige ”kapitalejerlån” …  … er indfriet i løbet af regnskabsåret …  … er indfriet efter balancedagen eller …  … først er opstået efter balancedagen – også selv om det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet på erklæringstidspunktet – Dette skyldes, at ikke alene ydelse, men også opretholdelse af et ulovligt ”kapitalejerlån” er strafbart (SL § 367, stk. 1) 77 | | 77 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 78. 78. Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? (2:2)  Undtagelsen (fortsat) – Hvis et ulovligt ”kapitalejerlån” er indfriet på erklæringstidspunktet, er der ikke noget til hinder for, at det fremgår af de supplerende oplysninger, at det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, men der er ikke krav herom – Det er dog vigtigt, at det ulovlige ”kapitalejerlån” reelt er indfriet på erklæringstidspunktet, hvilke f.eks. ikke er tilfældet, hvis det ulovlige ”kapitalejerlån” påtænkes tilbagebetalt som ordinært udbytte, idet udbytteudlodningen endnu ikke er vedtaget på erklæringstidspunktet 78 | | 78 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 79. 79. Hvor kan jeg læse mere? 79 | | 79 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 80. 80. ”Kapitalejerlån” – selskabsretligt samt regnskabsog revisionsmæssigt 80 | | 80 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 81. 81. Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner 81 | | 81 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 82. 82. Tak for i dag! 82 | | 82 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point
 83. 83. Jesper Seehausen  jse@beierholm.dk  96 34 78 84 / 29 60 28 84 www.linkedin.com/in/jesperseehausen www.slideshare.net/jseehaus 83 | | 83 Aktionærlån2012 | Mastersæt. – nyeste udvikling | Jesper Seehausen November og selvfinansiering Power Point

×