Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Afstudeerpresentatie

1,284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Afstudeerpresentatie

 1. 1. Water in de stad<br />Technischemogelijkheden voor het terugbrengen van een gracht in Leiden<br />Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning<br />
 2. 2. Inhoud<br /><ul><li>Aanleiding
 3. 3. Historischeachtergrond
 4. 4. Beleidskader
 5. 5. Onderzoeksvarianten
 6. 6. Casestudie
 7. 7. Generalisering
 8. 8. Conclusies en aanbevelingen</li></li></ul><li>Aanleiding<br />Opdracht volgt uit het waterplan en het programma Binnenstad <br />Slechte lokale waterbergingscapaciteit, als gevolg van de klimaatverandering en toenemende intensiteit van regenbuien is er meer noodzaak tot lokale waterberging. <br />Het terugbrengen van met name historisch water in binnensteden leidt tot een impuls aan de historische uitstraling. <br />Probleemschets<br />
 9. 9. Aanleiding<br /> Van alle in de binnenstad gelegen gedempte grachten aan te geven welke gracht de meeste potentie biedt voor versterking van de binnenstad. <br /> Voor deze gracht aangeven:<br /> civiel technische mogelijkheden <br /> de kosten <br /> de risico’s <br />Doelstelling<br />
 10. 10. Referentieprojecten<br /> Amsterdam<br /> Utrecht<br /> Breda<br />
 11. 11. Historischeachtergrond<br />Historischeopbouwvan de stad<br />
 12. 12. Leiden in de 17e eeuw<br />(BronOngekend Leiden, Y.M.J. Lammers-Keijsers)<br />
 13. 13. Historische achtergrond<br />Gedemptegrachtenin Leiden <br />
 14. 14. Beleidskader<br />Structuurvisie 2025<br />Programma Binnenstad<br />Waterplan<br />Nota Cultuurhistorischerfgoed<br />Aalmarktproject<br />RijnGouwelijn project<br />Project historischewinkelpuien<br />
 15. 15. Onderzoeksvarianten<br />Selectie van 21 grachtengemaakt door de gemeente Leiden<br />Uitgangspunten<br />verbeteren van de kwaliteit van de openbareruimte<br />versterken van het historischecentrum<br />versterken van de economie<br />beperken van verkeerskundigeconsequenties<br />technischemogelijkheden<br />
 16. 16. Mogelijkegrachten<br />Nieuwe Beestenmarkt<br />Lange en Stille Mare<br />KortRapenburg<br />
 17. 17. Keuzeonderzoeksvariant<br />Lange en Stille Mare<br />Voldoendebreedte van de gracht<br />De komst van de RijnGouweLijn<br />Nooitfunctioneledemping van de gracht<br />De ontbrekendewaterschakel<br />Complexeopgave<br />
 18. 18. Casestudie Lange en Stille Mare<br />Analyse: Hedenen verleden<br />
 19. 19. Casestudie Lange en Stille Mare<br />Analyse: Hedenen verleden<br />De Lange en Stille Mare zijn in 1953 gedempt. <br />De redenen voor de demping waren: <br /><ul><li> Stankoverlast van het water
 20. 20. Meer ruimte voor het toenemende verkeer. </li></li></ul><li>
 21. 21. CasestudieLange en<br />Stille Mare<br />Analyse: Bebouwing<br /><ul><li>Veel oude bebouwing
 22. 22. Twee beeldbepalendekerken</li></li></ul><li>Casestudie Lange en Stille Mare<br />Analyse: Verkeer<br />
 23. 23. Casestudie Lange en Stille Mare<br />Analyse: Verkeer<br />
 24. 24. CasestudieLange en Stille Mare<br />Analyse: beleidsdocumenten<br /><ul><li> Bestemmingsplan Lange en Stille Mare
 25. 25. Structuurvisie 2025
 26. 26. Programma Binnenstad
 27. 27. Waterplan
 28. 28. Nota CultureelErfgoed
 29. 29. RijnGouwelijn
 30. 30. Project historischegevels</li></ul>Bestemmingsplan Binnenstad II <br />Mogelijkheidopgelatenom op termijn het water in het profiel van de Lange Mare terugtebrengen<br />Bij de ambitities voor 2025 is het volgendeterugtevinden:<br />“ er is onderzoekuitgevoerdnaar het opengraven van in het verledengedemptegrachten: o.a. de Lange en Stille Mare. Ergens in het centrum is eengedempte gracht in ere hersteld.”<br />Door de halte van de RGL aan de Langegracht wordt de Lange Mare een entree naar het centrum. Zorgen voor eenhogekwaliteit van de openbareruimte, zodatbezoekerszichwelkom en prettigvoelen. Het opengraven van een gracht kanhiervoorzorgen. <br />Sinds de demping is eraan het gevelbeeldnauwelijksietsgewijzigd. Het terugbrengen van water zorgt voor eenverantwoordherstel van de historischesituatie. De historisch en meestbepalendegrachtenzijn de Hooigracht, Lange en Stille Mare en de Doezastraat. <br />Looproute van de haltenaar het centrum.<br />Lange en Stille Mare bevindenzich in gebied 2, de winkelstraten. Dezewinkelstraatvormt de toegangswegnaar het centrum. De historischeindeling van de afzonderlijkepuien is meestalnogaanwezig.<br />Als speerpuntstaat het zichtbaarmaken van historisch water. Een voor de hand liggendeplaats is de Lange en Stille Mare; zowelhistorisch als functioneelgewenst. <br />
 31. 31. Casestudie Lange en Stille Mare<br />Eisen en randvoorwaarden<br />Toekomstige gracht<br />Doorvaarbaar voor sloepen in twee richtingen met eenminimalewaterdiepte van 1,5 meter<br />Rijbaan en parkeren<br />Behoudtweerichtingenstraat<br />Minimaal 3,5 meter vrijeruimte voor hulpdiensten<br />Behoud van de huidige 35 parkeerplaatsen<br />Verblijfsruimte<br />Autoluweuitstraling<br />Ruimte voor horecaterassen<br />Fietsenstalling<br />Meer ruimte voor de stalling van fietsen<br />Ontwerp<br />
 32. 32. Casestudie Lange en Stille Mare <br />FunctioneelontwerpConstructie en Ligging<br />Constructie van de gracht:<br />Damwanden<br />Betonnenvloer met gaten<br />Ligging van de gracht:<br />Gracht dienteenminimalebreedtetehebben van 6,5 meter en afhankelijk van de rijbaan en het parkeren<br />Maatgevendzijn de ligging van de kabels en leidingen en de mogelijkeonderliggendeconstructie<br />
 33. 33. Casestudie Lange enStille Mare<br />De Gracht<br />Functioneelontwerp: constructie en ligging<br />
 34. 34. Casestudie Lange enStille Mare<br />FunctioneelontwerpParkerenvan de auto<br /><ul><li>Langs de gracht
 35. 35. Elders parkeren
 36. 36. Onder de gracht</li></li></ul><li>Casestudie Lange en Stille Mare<br />Functioneelontwerp: Fietsenstalling<br /><ul><li>Onder de gracht</li></li></ul><li>Casestudie Lange en Stille Mare <br />Evaluatie: Kosten<br />Terugbrengen van de gracht<br /><ul><li>6,5 meter breed€ 9,5 miljoen
 37. 37. 8,0 meter breed€ 9,7 miljoen
 38. 38. 9,0 meter breed€ 9,8 miljoen</li></ul>Parkeergarage<br />Onder de gehele gracht €10,5 miljoen<br />Traditioneel in het noordelijkdeel€ 9,7 miljoen<br />Automatisch in het noordelijkdeel€ 6,3 miljoen<br />Fietsenstalling<br /><ul><li>Onder de gracht € 4,4 miljoen</li></li></ul><li>Casestudie Lange en Stille Mare <br />Evaluatie: Risico’s<br />Omwonenden die bezwaarmaken<br /><ul><li>Goedeinformatievoorziening</li></ul>Bodemkwaliteit<br /><ul><li>Vroegtijdigbodemonderzoek</li></ul>Archeologie<br /><ul><li>Aanvullendonderzoek</li></li></ul><li>
 39. 39. Generalisering<br />Voor elkegedempte gracht moeteen analyse van de huidigesituatiewordengemaakt<br />Minimalebreedte van het straatprofieldient 14 meter tezijn voor een in tweerichtingenbevaarbare gracht<br />Het ontgraven van eengedempte gracht kosttussen de €1200 - €1300 per m3. <br />Casestudie Lange en Stille Mare<br />
 40. 40. Conclusies<br />Het ontgraven van een gracht is in de stad op diverse locatiesgoedmogelijk<br />De Lange en Stille Mare hebben de grootstepotentieomweeropengegraventeworden<br />Voldoendebreedte van de straat<br />Ligging in het winkelhart<br />De nooitfunctioneledemping<br />Komst van RijnGouweLijn<br />Het terugbrengen van een gracht is verantwoord voor het herstel van de historischesituatie<br />De gracht is in verschillendebreedtesterugtebrengen in het straatprofiel<br />
 41. 41. Conclusies<br />De plaats van de gracht wordtbepaald door kabels en leidingen en de mogelijkondergrondseconstructie<br />Voor het parkeren van de auto zijndriemogelijkheden, de parkeergarages in het noordelijkdeelzijngezien de inpasbaarheid en kosten het meest voor de hand liggend. De garages hebbenhogekosten en eenhogeonrendabele top. De parkeergarage is wenselijkmaarteduur.<br />Eenfietsenstallingonder de gracht is gezien de kosten en de wens voor meer stallingsplaatsen realistisch.<br />Het ontgraven van de Lange en Stille Mare hoeftnietzorgen voor problemenaan het verkeersnetwerk<br />
 42. 42. Aanbevelingen<br />Inzichtelijkmaken van de economische en financielebaten<br />Inzichtelijkmaken van financierings mogelijkheden op Nationaal als Europeesniveau<br />Subsidies<br />Mede financierders <br />Gemeentelijke financierings opties<br />Gemeentefonds<br />Nuon middelen<br />Leer procesmatig en financieel van andersteden<br />Vervangen van de duiker onder de Langegracht<br />Verdereoptimalisatie van de constructie<br />
 43. 43. Dank voor jullieaandacht!<br />Jan de Vries, TU Delft Civiele Techniek, MSc Transport & Planning<br />
 44. 44. Borrel<br />Vanaf 21:00 uur<br />‘t Boterhuis<br />Markt 15-17a<br />Delft<br />

×