ΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις

9,047 views

Published on

Μία παρουσίαση για το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" που αναφέρεται στην έννοια των λογικών εκφράσεων..

Published in: Education
 • Be the first to comment

ΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις

 1. 1. Λογικζσ εκφράςεισ Αληθήσ - Ψευδήσ ΢αρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
 2. 2. Μία λογικι ζκφραςθ είναι μίαζκφραςθ που το αποτζλεςματθσ είναι ΑΛΗΘΗΣ ι ΨΕΥΔΗΣ
 3. 3. Συγκριτικοί τελεςτζσΤελεςτήσ Επεξήγηςη = ίςο <> διάφορο > μεγαλφτερο >= μεγαλφτερο ι ίςο < μικρότερο <= μικρότερο ι ίςο
 4. 4. 2 κατθγορίεσ λογικών εκφράςεων υπάρχουν
 5. 5. Απλζσ΢φνκετεσ
 6. 6. Απλζσ λογικζσ εκφράςεισ Προκφπτουν αν εφαρμόςουμε ζναν ςυγκριτικό τελεςτήςε δφο εκφράςεισ του ιδίου τφπου12 > 10 15.5 > 8 13.12 <= 10.5 6.2 <> 6
 7. 7. ΢φγκριςθ αλφαρικμθτικών΢τθρίηεται ςτθ αλφαβθτικι ςειρά ‘κ’ < ‘λ’ ΑΛΗΘΗ΢‘ποντίκι’ < ‘ποτιρι’ ΑΛΗΘΗ΢ ‘1567’ < ‘32’ ΑΛΗΘΗ΢
 8. 8. ΢φγκριςθ λογικώνΖχει νόθμα μόνο ςτθ περίπτωςθ του ίςου ( = ) και του διάφορου ( <> )
 9. 9. Εντολι εκχώρθςθσΜπορώ να εκχωριςω το αποτζλεςμαμίασ λογικισ ζκφραςθσ ςε μία λογικι μεταβλθτι. ΒΑΡΤ΢  ΒΑΡΟ΢ > 80 ΢ΤΝΟΝΟΜΑΣΟ΢  ΟΝΟΜΑ = ‘ΓΙΑΝΝΗ΢’
 10. 10. Εμφάνιςθ λογικών τιμών X 5ΓΡΑΨΕ Χ > 10 ΨΕΤΔΗ΢
 11. 11. ΢φνκετεσ λογικζσ εκφράςεισΠροκφπτουν όταν κάνουμε χριςθ των λογικών τελεςτών ΚΑΙ, Η, ΟΧΙ
 12. 12. Λογικοί τελεςτζσΤελεςτήσ Επεξήγηςη ΚΑΙ ςφηευξθ Η διάηευξθ ΟΧΙ άρνθςθ
 13. 13. Λογικόσ Σελεςτισ ΚΑΙhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB102/536/3539,14539/extras/Activities/Kef1_2_AND/Kef1_2_AND.swf
 14. 14. Λογικόσ Σελεςτισ Ήhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB102/536/3539,14539/extras/Activities/Kef1_2_OR/Kef1_2_OR.swf
 15. 15. Παραδείγματα 0<Χ<5 Χ > 0 ΚΑΙ Χ < 5Χ=1 Ή 2 Ή 3 Χ=1 Ή Χ=2 Ή Χ=3
 16. 16. Ειδικζσ Περιπτώςεισ Χ άρτιοσ Χ MOD 2 = 0Χ πολλαπλάςιο Χ MOD 4 = 0 του 4 Δεκαδικό μζροσ του Χ Χ = Α_Μ(Χ) ίςο με το 0
 17. 17. Υψηλή προτεραιότητα Αρικμθτικοί τελεςτζσ ΢υγκριτικοί τελεςτζσ Λογικοί τελεςτζσΧαμηλή προτεραιότητα
 18. 18. ΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ Περιςςότερα μπορείτε να βρείτε ςτοhttp://pliroforikiatschool.blogspot.com

×