Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Το σχολείο σκοτώνει τον προγραμματισμό

3,627 views

Published on

Παρουσίαση που παρουσιάζει όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουμε στη διδασκαλία του προγραμματισμού στο σχολείο για να επιτύχουμε να έχουμε μαθητές που θα προσπαθούν περισσότερο, που θα είναι περισσότερο δημιουργικοί, που θα διασκεδάζουν και θα είναι ικανοί να υλοποιούν μεγάλα προγράμματα.

Published in: Education

Το σχολείο σκοτώνει τον προγραμματισμό

 1. 1. Το ςχολείο ςκοτϊνειτον Προγραμματιςμό. Αλλάξτε το!!! Σαρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
 2. 2. Ασ προβλθματιςτοφμε !!!
 3. 3. Πωσ μακαίνουμε; Από τα λάκθ μασ “Το να τουσ ηθτάσ να δίνουν πάντα τθ ςωςτι απάντθςθ δεν τουσ επιτρζπει να μακαίνουν.” (TED 2010)Diana Laufenberg
 4. 4. Σο ςχολείο ςκοτϊνει τθ δθμιουργικότθτα “Δεν εκπαιδευόμαςτε για να γίνουμε δθμιουργικοί εκπαιδευόμαςτε να ξεχάςουμε τθ δθμιουργικότθτα μασ.” (TED 2006) Sir Ken Robinson
 5. 5. Ασ διδάξουμε τα παιδιά να προγραμματίηουν “Είναι ςχεδόν ςαν να μποροφν να διαβάηουν αλλά όχι να γράφουν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ.” (TED 2012) Mitcel Resnick
 6. 6. Λίγθ κεωρία
 7. 7. Σφποι Γνϊςεων ςτον ΠρογραμματιςμόΣυντακτικι Γνϊςθ Εννοιολογικι Γνϊςθ Στρατθγικι Γνϊςθ Κόμθσ, Β. (2005). Εισαγωγή στη διδακτική της Πληροφορικής.
 8. 8. ΕποικοδομιςμόσΗ γνϊςθ οικοδομείται από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσΠροσ ζνα Παιδαγωγικό Πλαίςιο Διδαςκαλίασ του Προγραμματιςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Τηιμογιάννθσ, 2005)
 9. 9. Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ Ζϊνθ Επικείμενθσ Πυρινασ ΑνάπτυξθσΣυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ ΤΠΕ ωσ γνωςτικά εργαλεία: Μελετϊντασ τθ Ζϊνθ τθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (Μαυραντωνάκθ & Μακράκθσ, 2010)
 10. 10. ΢ταδιακι μείωςθ τθσ βοικειασ
 11. 11. Ασ αλλάξουμε!!!
 12. 12. Περιβάλλον ΠρογραμματιςμοφΕργαλεία Προγραμματιςμοφ Γυμναςίου: Ποιο Προγραμματιςτικό Περιβάλλον προτιμοφν οι μακθτζσ; (Σταγάκθσ, 2012)
 13. 13. Μοντζλο μάκθςθσΤυπικι Μάκθςθ Μικτι Μάκθςθ
 14. 14. ΢χολικό ΕγχειρίδιοΠροςαρμογι βιβλίου Δθμιουργϊ παιχνίδια ςτο Scratch ςτο Scratch
 15. 15. Αλλά και …Ελλθνικά video tutorials για το Scratch LearnScratch 6 Φφλλα Εργαςίασ για το Scratch
 16. 16. Δραςτθριότθτεσ μακιματοσ Παιχνίδια - Ιςτορίεσ
 17. 17. Κατθγορίεσ ΔραςτθριοτιτωνΣυγκεκριμζνο Δραςτθριότθτεσ Ελεφκερεσ πρόβλθμα πολλαπλϊν δραςτθριότθτεσ λφςεων Diverse categories of programming learning activities could be performed within Scratch (Kordaki, 2012)
 18. 18. Ρόλοσ Εκπαιδευτικοφ Μπλα! Μπλα! Μπλα! Μπλα!Ειςθγείται Βοθκάει - Ενκαρρφνει
 19. 19. Αξιολόγθςθ μακιματοσ60% - 80% προκφπτει από 60% προκφπτει από Τεςτ - Διαγωνίςματα Δραςτθριότθτεσ
 20. 20. ΒακμολογίαΧαμθλι Βακμολογία Χαμθλι Βακμολογία = = Αποτυχία Ζνδειξθ για μεγαλφτερθ προςπάκεια
 21. 21. ΑνατροφοδότθςθΝα διαβάηεισπεριςςότερο Πολλαπλι Αξιολογικι Προςπάκθςε λίγο Ανατροφοδότθςθ περιςςότερο
 22. 22. Αντιμετϊπιςθ λάκουσ Δεν πειράηει.Δεν μπορείσ να Συνζχιςε.τα καταφζρεισ. Το λάκοσ είναι Το λάκοσ απαραίτθτο ςτοιχείοαπαγορεφεται τθσ μάκθςθσ
 23. 23. Ασ περάςουμε ςτθν πράξθ
 24. 24. Πλατφόρμα μακιματοσ Δθμιουργία διαδικτυακϊν μακθμάτων
 25. 25. Υλθ μακιματοσ Μάκθμα Διδακτικζσ ΏρεσΠαλζτα Κίνθςθ 1Παλζτα Όψεισ 2Παλζτα Πζνα 1Δομι Επιλογισ 2Δομι Επανάλθψθσ 2Ανταλλαγι Μθνυμάτων 2Μεταβλθτζσ 2
 26. 26. Τλικό Μακιματοσ7 Φυλλάδια Αςκιςεων 41 Δραςτθριότθτεσ - Αςκιςεισ
 27. 27. Παραδείγματα δραςτθριοτιτωνΑγϊνασ αυτοκινιτων Πίκθκοσ τρϊει μπανάνεσ ΠαρκάριςμαΚάνοντασ πράξεισ με Εμπρθςτισ βάηει Το μεγάλο ψάρι ζναν δεινόςαυρο φωτιά ςε κτίρια τρϊει το μικρό
 28. 28. Διόρκωςθ κϊδικαΆνοιξε το αρχείο FishChomp.sb που βρίςκεται ςτον φάκελο Games των ζτοιμων παραδειγμάτων του Scratch. Στοπαράδειγμα αυτό υπάρχει ζνα παιχνίδι ςτο οποίο κζλουμε να προςκζςουμε νζεσ δυνατότθτεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα κζλουμε το πειναςμζνο μασ ψάρι να κερδίηει ζναν πόντο κάκε φορά που τρϊει ζνα ψάρι ενϊ κζλουμε επίςθσ όταν κα ζχει φάει 10 ψάρια το παιχνίδι να τελειϊνει.
 29. 29. Ανάγνωςθ κϊδικαΑν πασ ςτθν ιςτοςελίδα http://scratch.mit.edu/projects/dusseau/1300123 του Scratchκα βρεισ το παράδειγμα μίασ ιςτορίασ (μπορείσ να τθ κατεβάςεισ πατϊντασ ΕΔΩ) . Κατζβαςε λοιπόν το παράδειγμα ςτον υπολογιςτι ςου και μελζτθςε προςεκτικά τον κϊδικα. Στθ ςυνζχεια μελζτθςε τθ ςειρά των μθνυμάτων και κατζγραψε 2 πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ ξεκινϊντασ από το μινυμα Begin.
 30. 30. Άςκθςθ διαγωνίςματοσΔθμιοφργθςε αρχικά ζνα ςκθνικό, το οποίο κα αποτελείται από τρεισ μπάλεσ, όπωσφαίνεται παρακάτω:Στθ ςυνζχεια κάνε τα εξισ:1. Κάκε φορά που κα πατάει ο χριςτθσ ςτθν πράςινθ ςθμαία θ μπάλα του μπάςκετ κα πρζπει να μετακινείται ςυνεχϊσ αριςτερά-δεξιά (Μονάδεσ 5).2. Όταν όμωσ κα κτυπάει τθν δεξιά μπάλα ι τθν αριςτερι μπάλα κα πρζπει να αλλάηει κατεφκυνςθ κατά 180 μοίρεσ (Μονάδεσ 10). Δθλαδι αν κτυπιςει τθν αριςτερι μπάλα να γυρίςει προσ τα δεξιά ενϊ αν ακουμπιςει τθν δεξιά μπάλα να γυρίςει προσ τα αριςτερά.3. Η μπάλα του μπάςκετ κα πρζπει αρχικά να τοποκετείται ςτθν κζςθ (0,0) και θ κατεφκυνςθ τθσ να είναι προσ τα δεξιά (Μονάδεσ 5).
 31. 31. Άλλεσ αςκιςεισ από διαγωνίςματα Πρόταςθ γάμου Ταξίδι ςτο ΛονδίνοΓάτα κτυπάει ςε δζντρο Σχεδιάηω μία καμπυλωτι πόρτα
 32. 32. Αποτελζςματα
 33. 33. Προβολζσ ςελίδων 1ου μακιματοσ
 34. 34. Προβολζσ ςελίδων ςτθ δομι επιλογισ
 35. 35. Επιςκζψεισ μίασ μακιτριασ ςτθν πλατφόρμα
 36. 36. Τλοποίθςθ αςκιςεωνΒ ΤρίμθνοΑ Τρίμθνο 0% 20% 40% 60% 80% 100% Υλοποιικθκαν Δεν Υλοποιικθκαν
 37. 37. Παράδειγμα ανατροφοδότθςθσ******,Είςαι και κοντά και μακριά από τθν λφςθ. Το λζω αυτό γιατί χρθςιμοποιείσ τισ ςωςτζσεντολζσ αλλά ςε λάκοσ ςθμείο. Πιο ςυγκεκριμζνα:1) Λζμε να ξεκινάει ςε τυχαίο ςθμείο αριςτερά. Άρα εντολι πιγαινε (πολφ ςωςτά τοζκανεσ) με x = -124 που δθλϊνει το αριςτερά (πολφ ςωςτό και αυτό) αλλά με τυχαίο y(όχι -114 αλλά εντολι τυχαία επιλογι που χρθςιμοποιείσ λανκαςμζνα ςτθν επόμενθεντολι).2) Άρα θ εντολι κινιςου δεν χρειάηεται.3) Σωςτά δείχνεισ προσ μία κατεφκυνςθ αλλά εμείσ δεν κζλουμε δεξιά αλλά προσ τομπαλάκι. Δεσ λοιπόν για μία άλλθ εντολι δείξε ...4) Η εντολι επανάλθψθσ είναι ορκι αλλά δεν λεσ πότε κα τελειϊςει. Πρζπει λοιπόν νατελειϊνει όταν αγγίηει το μπαλάκι.Προςπάκεια 2θ:ΟΚ
 38. 38. Σασ ευχαριςτϊ!!!

×