Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vigo

1,475 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Vigo

 1. 1. Lisää menestyviä kasvuyrityksiä Suomeen! Vigo – uudenlainen kiihdyttämöohjelma kasvuhaluisille yrityksille 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 2. 2. 2 Sisällysluettelo • Mikä Vigo on? • Taustaa • Ohjelman tavoitteet • Kohderyhmä • Mitä ohjelma tarjoaa yritykselle? • Toimintamalli • Rahoitus • Kiihdyttämöt • Lisätietoja ja yhteydet 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 3. 3. 3 Mikä Vigo on? • Vigo on uudenlainen yrityskiihdyttämöohjelma suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen nopeuttamiseksi. Ohjelma yhdistää alkuvaiheen yritykset ja liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset sekä julkisen että yksityisen rahoituksen. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 4. 4. 4 Taustaa • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti Vigo-ohjelman maaliskuussa 2009 yhteistyössä Tekesin ja Veraventuren kanssa suomalaisten kasvuyritysten kehityksen nopeuttamiseksi • Ohjelman koordinoinnista vastaa Tekesin toimeksiannosta maaliskuusta 2010 alkaen PROFict Partners Oy 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 5. 5. 5 Ohjelman tavoitteet • Nopeuttaa kohdeyritysten varhaisen vaiheen kasvua ja kansainvälistymistä • Motivoida parhaat yrityskehityksen osaajat kehittämään alkavista yrityksistä menestyviä kasvuyrityksiä • Varmistaa kohdeyritysten varhaisen vaiheen rahoitus, nostaa niiden arvoa ja tehdä niistä yksityisille pääomasijoittajille sijoituskelpoisia • Saada merkittäviä pääomasijoituksia kiihdyttämövaiheen jälkeiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen • Tehostaa suomalaisten pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa sekä saada maahan kansainvälisiä kiihdyttämötoimijoita ja pääomasijoittajia 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 6. 6. 6 Kohderyhmä • Kiihdyttämö sopii nuorille yrityksille, joilla on edellytykset ja vahva tahtotila kasvuun ja kansainvälistymiseen • Liikeidean tulee olla innovatiivinen ja kansainvälisille markkinoille suunnattu • Omistajilla tulee olla halu laajentaa omistuspohjaa sekä hakea ulkopuolista rahoitusta ja osaamista yrityksen kehittämiseen 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 7. 7. 7 Mitä ohjelma tarjoaa yritykselle? • Osaamista ja kokemusta – Kiihdyttämöt tarjoavat kohdeyrityksille näyttöihin perustuvaa käytännön osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. • Verkostoja – Kiihdyttämöiden ja ohjelman eri osapuolten laajat rahoittaja- asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostot avaavat ovet kasvuun ja kansainvälistymiseen. • Rahoitusta – Kiihdyttämö tekee oman sijoituksensa kohdeyritykseen ja on avainroolissa ulkopuolisen rahoituksen järjestämisessä. • Riskin jakamista ja uskottavuutta – Kiihdyttämöt osallistuvat kohdeyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen aktiivisesti ja ovat näin jakamassa sekä liiketoiminnallista että taloudellista riskiä ja lisäävät yrityksen uskottavuutta. • Nopeutta ja laatua – Kiihdyttämöiden osaaminen, kontaktit ja kokemus lisäävät laatua ja nopeutta kohdeyritysten liiketoiminta- ja rahoitusprosesseihin. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 8. 8. 8 Toimintamalli 1/3 • Vigon ytimenä ovat yritystoiminnan ammattilaisten muodostamat yrityskiihdyttämöt, jotka on valittu julkisella kilpailutuksella toimialansa parhaista • Kiihdyttämöt tarjoavat vahvaan kokemukseen ja näyttöihin perustuvaa liiketoimintaosaamista, rahoitusta ja yhteydet tärkeisiin verkostoihin • Kiihdyttämön avainhenkilöt osallistuvat aktiivisesti valitsemiensa kohdeyritysten strategiseen ja operatiiviseen työhön osana yrittäjätiimiä 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 9. 9. 9 Toimintamalli 2/3 • Yritys hakee kiihdyttämöohjelmaan mukaan ottamalla yhteyttä suoraan valitsemaansa kiihdyttämöön • Kiihdyttämöt valitsevat kiihdytettävät kohdeyritykset itse • Kiihdyttämö tulee osakkaaksi valitsemiinsa kohdeyrityksiin suoralla tai rahastosijoituksella sekä mahdollisella sweat equity - sijoituksella 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 10. 10. 10 Toimintamalli 3/3 • Kiihdyttämöllä on myös mahdollisuus saada kohdeyrityksiltä yritysten ja kiihdyttämön väliseen sopimukseen perustuva palkkio. Kiihdytettävä yritys voi hakea Tekesiltä rahoitusta, johon voi sisällyttää kiihdyttämölle maksettavan palkkion kuluja • Kiihdyttämön ansaintalogiikka perustuu kohdeyritysten arvonnousuun, joka on realisoitavissa mahdollisen omistuksesta irtaantumisen yhteydessä • Kiihdyttämövaihe kestää yleensä 18-24 kuukautta ja sen päättyessä yrityksellä tulee olla toiminnalliset ja rahoitukselliset valmiudet nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 11. 11. 11 Rahoitus 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 12. 12. 12 Julkinen rahoitustuki • Ohjelman julkinen rahoitus perustuu Tekesin, Veraventuren ja Finnveran rahoituinstrumentteihin ja päätöksiin. • Liiketoimintapotentiaalin lisäksi rahoituksen saamisen ehtona on, että yritykset täyttävät normaalit julkisen rahoituksen rahoituskriteerit. • Rahoittajat tekevät rahoituspäätökset itsenäisesti mutta koordinoidusti ja nopeutetulla prosessilla – Varhaisen vaiheen keskustelut ja tietojen vaihto kiihdyttämön, Tekesin ja Veraventuren kanssa nopeuttavat hankkeen arviointia ja rahoituspäätöksiä. • Tekesin ja Veraventuren rahoituksella voidaan päästä 1,6–2,2 M€ yrityskohtaiseen rahoituspakettiin. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 13. 13. 13 Yksityinen rahoitus • Kiihdyttämön tekemä sijoitus – Kiihdyttämö tulee osakkaaksi kohdeyritykseen suoralla tai rahastosijoituksella sekä mahdollisella sweat equity –sijoituksella (omistusosuutta vastaan tehtävä operatiivinen työpanos) • Pääomasijoitus – Kiihdyttämöt ovat aktiivisesti mukana järjestämässä ulkopuolisia rahoituskierroksia kohdeyrityksiin. Sijoituksen tekijä voi olla • Business enkeli (mm. Veraventuren ylläpitämä sijoittajaverkosto on kiihdyttämöyritysten käytössä) • Kotimainen tai ulkomainen pääomasijoitusyhtiö • Institutionaalinen sijoittaja • Muu sijoittaja 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 14. 14. 14 Tekes • Tekes tukee kohdeyrityksiä 18–24 kuukauden pituisen kiihdytysvaiheen aikana käyttäen nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta (NIY) sekä t&k-rahoitusta. • NIY-rahoituksen ehdot: – yritys toiminut enintään 6 vuotta – yrityksen oltava pieni (alle 50 henkilöä) – sen on osoitettava innovatiivisuutta (jos yrityksellä on jo toimintahistoria, vähintään 15 % sen kaikista kustannuksista tulee kohdistua t&k-menoihin ) • NIY-rahoitusta voidaan myöntää vaiheittain enintään miljoona euroa yritystä kohden. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 15. 15. 15 Veraventure • Veraventure Oy on Finnvera Oyj:n pääomasijoitusyhtiö, joka tekee vuosittain noin 25 varhaisen vaiheen sijoitusta. – Lisätiedot: www.veraventure.fi • Veraventure on aktiivisesti mukana arvioimassa ja kehittämässä kohdeyrityksiä • Sijoitukset Aloitusrahasto Vera Oy:stä (Avera) • 1. kierroksella sijoitukset korkeintaan 500 000 euroon asti – Sijoitus sidotaan usein Tekesin NIY-päätökseen 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 16. 16. 16 Finnvera • Lainat – Käyttöpääomalaina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. – Yrittäjälaina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanoksen maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden tai osuuksien ostamiseen. • Takaukset – vakuutena pankeilta, rahoitus- tai vakuutusyhtiöiltä saataville luotoille ja muille vastuusitoumuksille. – investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 17. 17. 17 Kiihdyttämöt 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 18. 18. 18 Mikä kiihdyttämö on? • Kiihdyttämöt ovat kokeneiden yrittäjyyden ammattilaisten johtamia itsenäisiä yrityksiä, joiden tehtävänä on nopeuttaa valitsemiensa kohdeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä • Kiihdyttämöt sijoittavat kohdeyrityksiin sekä henkistä että aineellista pääomaa ja toimivat usein yritysten johdossa strategisissa ja/tai operatiivisissa tehtävissä 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 19. 19. 19 Nykyiset kiihdyttämöt Kiihdyttämön nimi Fokus Clean Tech Investment Cleantech Food Process Innovations Elintarvikeala Koppi Catch ICT, web, mobiilit liiketoimintasovellukset Lifeline Ventures Life sciences ja tietoliikenne Lots Media teknologiat Veturi Venture Accelerator B2B ICT- ja liiketoimintainnovaatioissaan ICT:tä suoraan hyödyntävät kasvuyritykset 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 20. 20. 20 Cleantech Invest • Cleantech Invest on • Cleantech Invest Oy yrityskiihdyttämö ja seed- Annankatu 25 rahasto, joka keskittyy aloittaviin 00100 Helsinki cleantech-alan yrityksiin. Yrityskiihdyttämö avustaa menestystarinoiden syntymisessä tarjoamalla • Managerit: rahoitusratkaisuja, joissa – Ismo Rautiainen yhdistyvät cleantech- – Timo Linnainmaa osaaminen, teollistaminen sekä – Lassi Noponen – Tarja Teppo rahoitus. 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 21. 21. 21 Food Process Innovations • Food Process Innovations Oy • Food Process Innovations Oy vauhdittaa innovaatioita, IPR- Tehtaankatu 27 A intensiivisiä yrityksiä ja 00150 Helsinki liiketoimintoja nopeaan kasvuun Info@foodprocessinnovations.com elintarvikeklusterissa. FPI yhdistää toiminnassaan • Managerit: elintarvikealan monipuolisen – Marko Saapunki liiketoimintaosaamisen, tutkimustoiminnan, innovaatiot, – Minna Isotupa asiakas- ja – Harry Salonaho kuluttajamarkkinoinnin sekä – Seppo Paatelainen immateriaalioikeuksien – Heikki Järvensivu hyödyntämisen kilpailukyvyn – Antti Kosunen parantajana. – Reijo Vihko 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 22. 22. 22 KoppiCatch • KoppiCatch Oy:n toimialana • KoppiCatch Oy on ICT ja siinä web- sekä Yrjönkatu 23 A mobiilit liiketoiminta- 00100 Helsinki sovellukset, painopisteenä uudet innovatiiviset palvelut ja toimintatavat. • Managerit: – Harry Santamäki – Inka Mero – Oskari Lehtonen 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 23. 23. 23 Lifeline Ventures • Lifeline Ventures on • Lifeline Ventures Oy kiihdyttämö, jossa kokeneet Aleksanterinkatu 17 sarjayrittäjät perustajatiimin 00100 Helsinki rinnalla luovat life sciences- www.lifelineventures.com ja tietoliikennealan kasvuyrityksiä. • Managerit: – Timo Ahopelto – Jarkko Joki-Tokola – Petteri Koponen 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 24. 24. 24 Lots • Lots kaupallistaa • LOTS Ltd mediateknologian alan yritysten Bulevardi 1 tuotteita ja palveluita. FI 00100 Helsinki Mediateknologian alaan Finland kuuluvat mm. peliteollisuus, info@lots.fi www.lots.fi grafiikkateknologia, käyttöliittymät ja kaikki digitaaliset sisällöt. • Managerit: – Ville Miettinen – Panu Wilska – Harri Holopainen 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 25. 25. 25 Veturi Venture Partners • Veturi keskittyy • Veturi Venture Accelerator tutkimuslähtöisiin B2B Betonimiehenkuja 5 (Design Factory) ICT –kasvuyrityksiin tai 02150 Espoo liiketoiminta- vigo@veturi.ac innovaatioissaan ICT:tä suoraan hyödyntäviin • Managerit: kasvuyrityksiin. – Jussi Harvela – Moaffak Ahmed 13.8.2010 PROFict Partners Oy
 26. 26. 26 Ota yhteyttä ja kysy lisää! • Ohjelman koordinointi • Tekes PROFict Partners Oy – Liisa Rosi liisa.rosi@tekes.fi – Seppo Ruotsalainen seppo.ruotsalainen@profict.fi • Veraventure – Marit Tuominen – Keith Bonnici marit.tuominen@profict.fi keith.bonnici@veraventure.fi 13.8.2010 PROFict Partners Oy

×