Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Self-audit i ACOE

342 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Self-audit i ACOE

 1. 1. Del self-audit a l’ACOE Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 1
 2. 2. Zona d’expertesa Coneixement en acció Sorpresa Reflexió Reflexiósobre l’acció durant l’acció Experiment Donald Schön: Educating the reflective practitioner 2
 3. 3.  El Self-audit és un mètode d’avaluació formativa que es basa en la revisió de documents propis comparant les troballes amb criteris establerts segons uns objectius docents Autoavaluació de registres segons uns estàndards Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 3
 4. 4.  Revisió de la pràctica clínica reflectida en els registres i realitzada per un mateix. Reconeixement de les actuacions clíniques (o professionals) d’acord amb criteris i estàndards de qualitat. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 4
 5. 5.  El que registro reflecteix el que faig Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 5
 6. 6.  Variable que defineix un patró de bona pràctica. El mesurem amb valors dicotòmics (acompliment o no acompliment) És important de limitar-lo amb situacions d’inclusió i d’exclusió. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 6
 7. 7.  És el percentatge d’acompliment d’un criteri que acceptem com a raonable en un moment donat i una situació concreta. És el valor mínim que volem assolir un cop revisats els registres pel què fa a un criteri. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 7
 8. 8.  El tutor (o el “board” del programa) o a través dels mecanismes de consens definits defineixen criteris i estàndards. Cada professional selecciona una mostra de registres. La mostra no cal que sigui representativa. El propi professional avalua el compliment dels criteris en els seus registres i consolida la informació. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 8
 9. 9.  El professional fa una reflexió sobre els resultats de la seva avaluació i n’escriu les conclusions: punts forts, punts a millorar, objectius per al proper període de temps. El professional pot fer una “devolució” de tot el procés amb la resta de col·legues i compartir la mateixa experiència amb l’equip. Es pot valorar la possibilitat de fer “peer- review”. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 9
 10. 10. Definició d‘objectius, criteris i estàndarsReflexió i mesures Recollida de dadescorrectores Comparació amb estàndars Adaptació de Avellana Revuelta, E y grupo Self Audit. Self Audit como herramienta docente. Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 10
 11. 11. Criteri Valoració S/N/P Comentaris 11
 12. 12. Identificació del registre: Criteri Sí No Parc. Comentaris 12
 13. 13. SELF-AUDIT / PEER-REVIEWNom del Resident: Data:Documents revisats (identificació dels pacients):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PUNTS FORTSPUNTS A MILLORAROBJECTIUS PER AL PROPER PERÍODE DE TEMPSSignatura del Resident Signatura del Tutor 13
 14. 14.  Els malalts diagnosticats de MPOC han d’estar vacunats de la grip. Inclusió: tots els diagnosticats de MPOC d’entre la població assignada i assistida. Exclusió: els pacients que són seguits a l’hospital. Estàndard: 90% Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 14
 15. 15. Summative assessment Miller’s Pyramide Does Show how Knows how KnowsFramework for clinicalassessment 15
 16. 16.  A- Avaluació  O- Objective C- Clínica  S- Structured O- Objectiva  C- Clinical  E Examination E- Estructurada Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 16
 17. 17.  Avaluació: és un examen Clínica: avalua casos clínics; però es poden simular d’altres característiques professionals Objectiva: davant d’un mateix estímul (del que s’examina) s’obté la mateixa resposta Estructurada: segueix la pauta d’una taula d’especificacions que defineix les competències que s’avaluen Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 17
 18. 18. TAULA DESPECIFICACIONS ACOE PREGRAU 2010 FASE MULTIESTACIONS 1 2 3 12 13 4 16 7 14 15 CAS (codi) Anamnesi Exp Física Comunicació Coneixements Judici Clínic Habilitats Recerca Preventives Rel. Interprof. Eticolegals SUMACEFALEA (HIPERF.) 45 25 30 100FEBRE 35 25 20 20 100PROSTATISME (227) 35 20 20 5 15 5 100SUTURA I IM (904) 80 10 10 100MAL AL PIT - CARDIOPATIA 40 40 20 100CÒLIC NEFRÍTIC (133) 32 28 20 6 14 100TOS I ASMA(181) 20 55 25 100DÍSPNEA / ICC / EDEMES (798) 40 50 10 100HIPERTENSIÓ 35 50 15 100LUMBÀLGIA (329) 40 40 20 100AVC - DISÀRTRIA (232) 27 30 20 3 20 100CÀNCER DE CÒLON 32 20 28 20 100EMBENATGE FUNCIONAL (901) 30 15 55 100RCP / ECG (000) 15 75 10 100 1400FASE ESCRITA 0 0 0 302 248 0 0 150 0 0 700 700TOTAL 286 213 165 377 412 315 0 210 77 45 2100% 13,62% 10,14% 7,86% 17,95% 19,62% 15,00% 0,00% 10,00% 3,67% 2,14% 100,00% 18
 19. 19. O.S.C.E. SP MCQ SP SP Pic ModSP SPSAQ Mod Pic SP SP MCQ Stations Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 19
 20. 20. Tacte rectalNeo Informe/ Febre Analítica Prostatisme Maniquí Suturacolon enema PS PRC PS Informe ObservadorPS PRC Casos: 14 Estacions: 20 Pacients estandarditzats: 8 Dolor al pitRCP/ECG Informes clínics: 4 PSObservador Maniquins: 4 Observadors: 5 Temps: 4hores i 45 minuts Còlic nefrític PSEmbenatfuncionalObservador RX/analítica Informe/PRCInforme clínicCefalea Dispnea ICC HTA Tos i asmaCefalea Informe AVC Lumbàlgia Rx/ECG/PRC Observador ObservadorPS clínic PS PS AVC/PRC 20
 21. 21.  Check lists amb ítems si/no Escala likert (0-10) en comunicació Paraules clau en els informes Resposta curta en les preguntes o resposta d’elecció múltiple Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 21
 22. 22.  ACOE DE PREGRAU DE MEDICINA HOSPITAL DEL MAR 16 de maig de 2009 AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA CLÍNICA PARTICIPANT: 001 MITJANES PERSONA GRUP DESV. STD ANAMNESI 77,58 73,70 9,12 CONEIXEMENTS 85,22 74,94 8,53 JUDICI CLÍNIC 80,92 74,19 7,26 RELACIONS INTERPROFESSIONALS 64,67 51,84 9,26 ÈTICO LEGAL 66,67 66,17 6,29 EXPLORACIÓ FÍSICA 65,26 60,19 8,90 COMUNICACIÓ 73,53 71,45 3,59 HABILITATS TÈCNIQUES 84,44 78,56 9,32 ACTIVITATS PREVENTIVES 98,52 86,77 8,69 TOTAL COMPETENCIES 79,87 73,28 Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 22
 23. 23.  Observació de l’actuació professional davant d’un pacient real Es tria una mostra dels casos més característics del nivell de competència que es mesura Durada al voltant d’uns 20 minuts cada cas Un observador expert avalua amb una escala tipus likert Josep Roma, IES, jromamillan@gencat.cat 23
 24. 24. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA II B- Valoración No Notas Valorabl Observacion Insatisfactorio Satisfactorio Superior e es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anamnesis Exploración física Profesionalismo Juicio clínico Habilidades comunicativas Organización/Eficienci a Valoración Global 24 Adaptat del “American Board of Internal Medicine”
 25. 25. 25

×