Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estequiometria fun

1,384 views

Published on

Mètode de càlcul estequiomètric sense coeficients

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estequiometria fun

 1. 1. Estequiometria Mètode Tabular de càlcul estequiomètric a partir de les lleis ponderals 4rt Curs de Física i Química d’ E.S.O. Curs 2008-2009
 2. 2. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul>Quan anem a resoldre un exercici d’estequiometria, en primer lloc farem una llegida tranquil.la de l’enunciat per comprovar que entenem el vocabulari : identificarem els reactius i els productes , i en quin estat es presenten . Si sabem formular, clourem aquesta part amb la fórmula ajustada de la reacció.
 3. 3. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Vegam un exemple:
 4. 4. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Heus ací els reactius
 5. 5. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen . </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Heus ací els reactius I ara, els productes
 6. 6. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen . </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Ens diuen també que l’hidrògen és un gas (g), la qual cosa implica que un mol d’aquest ocuparà 22,4 l en condicions normals (1atm de presió i 273K de temperatura).
 7. 7. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric ? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Pel que fa a l’àcid, ens donen concentracions, magnitud que indica que estem davant una disolució aquosa (aq).
 8. 8. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’ alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Respecte les altres substàncies, sembla que les podem tractar com a sòlids (s).
 9. 9. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen . </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Finalment, hem de saber formular tots els reactius i productes que apareixen a l’exercici.
 10. 10. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen . </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Heus ací els reactius
 11. 11. <ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>L’ àcid sulfhídric reacciona amb l’ alumini , formant sulfur d’alumini més gas hidrògen . </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Heus ací els reactius I ara, els productes
 12. 12. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>La reacció queda d’aquesta manera: <ul><li>Plantejament del problema </li></ul>
 13. 13. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>I, finalment, esta és la reacció ajustada <ul><li>Plantejament del problema </li></ul>
 14. 14. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul><ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Tot seguit passem a construir la taula a partir de la reacció química.
 15. 15. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul><ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Com que hi han dos reactius i dos productes, la taula tindrà 4 columnes.
 16. 16. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Veiem que la primera fila està ocupada per l’equació química. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>En la segona fila anotarem els mols de cada substància. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>En la segona fila anotarem els mols de cada substància. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Nombre de mols <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades : Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols
 20. 20. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul><ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>Heus ací els elements amb llurs masses atómiques A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades : Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols
 21. 21. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>102g 54g 150g 6g <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? </li></ul>A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades : Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades
 22. 22. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Comprovem que no hem comés cap error fent servir la Llei de la Conservació de la Massa : <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 23. 23. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Comprovem que no hem comés cap error fent servir la Llei de la Conservació de la Massa : <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 24. 24. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Comprovem que no hem comés cap error fent servir la Llei de la Conservació de la Massa : Massa dels reactius : 102g + 54g = 156g = Massa dels productes : 150g + 6g <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 25. 25. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Com que el problema també parla de gasos , necessitarem una fila a la taula per operar amb ells. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 26. 26. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>67,2 l. - - - Com que el problema també parla de gasos , necessitarem una fila a la taula per operar amb ells. Al nostre exercici, sols l’hidrogen és gasós. Com que un mol sabem que ocupa 22,4 litres en condicions normals, els tres mols ocuparan 6 x 22,4l = 67,2 l. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos
 27. 27. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>- - - Finalment, l’exercici demana magnituds pròpies de disolucions : caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l.
 28. 28. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>- - - Finalment, l’exercici demana magnituds pròpies de disolucions : caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. L’àcid sulfhídric és l’única substància present com a dissolució: la resta de substàncies no operarà en aquesta fila. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l.
 29. 29. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>1 l. X 3 M . Els tres mols d’àcid sulfhídric equivalen, per exemple, a un litro de disolució 3 M. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Finalment, l’exercici demana magnituds pròpies de disolucions : caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Gasos -- -- -- 67,2 l. -- -- --
 30. 30. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>1 l. X 3 M . <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>També podriem treballar amb altres combinacions: 3 litros x 1 M; 10 litros x 0,3M; 0,3 litros x 10 M… Els tres mols d’àcid sulfhídric equivalen, per exemple, a un litro de disolució 3 M. Finalment, l’exercici demana magnituds pròpies de disolucions : caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Gasos -- -- -- 67,2 l. -- -- --
 31. 31. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Ja està la taula llesta per a respondre les qüestions que el problema ens planteja. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Observeu que per confeccionar-la únicament hem fet ús de l’equació de la reacció amb el support de la Taula Periòdica. Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 32. 32. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Ja està la taula llesta per a respondre les qüestions que el problema ens planteja. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 33. 33. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Ja està la taula llesta per a respondre les qüestions que el problema ens planteja. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 34. 34. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Ja està la taula llesta per a respondre les qüestions que el problema ens planteja. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 35. 35. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>Ja està la taula llesta per a respondre les qüestions que el problema ens planteja. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 36. 36. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul><ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 37. 37. <ul><li>Elaboració de la Taula </li></ul>El més important és que totes les quanititats que apareixen en la Taula són magnituds directament proporcionals ( Segona i Tercera Llei Ponderal ) : si variarem alguna d’elles les altres es modificarien seguint la mateixa proporció. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 38. 38. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Sempre ens demanaran calcular una magnitud a partir d’una altra quantitat prefixada: <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 39. 39. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Sempre ens demanaran calcular una magnitud a partir d’una altra quantitat prefixada: <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>IMPORTANT: Comproveu que no feu ús de distintes unitats per a la mateixa magnitud 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 40. 40. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>En aquest apartat la quantitat prefixada és: dissolució d’àcid sulfhídric: 200 ml 0,4 M. <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 41. 41. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>En aquest apartat la quantitat prefixada és: dissolució d’àcid sulfhídric: 200 ml 0,4 M. <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. La situem a la cel.la corresponent de la taula. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 42. 42. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Magnitud a calcular: massa d’alumini que reaccionarà: X g. <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 43. 43. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Magnitud a calcular: massa d’alumini que reaccionarà: X g. <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X La situem a la cel.la corresponent de la taula. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 44. 44. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Ara completem la proporció entre la disolució de l’àcid i la massa de l’alumini <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 45. 45. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Ara completem la proporció entre la disolució de l’àcid i la massa de l’alumini <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X Si 1 l. x 3 M. d’àcid reaccionen amb 54 g. d’alumini , aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid reaccionaran amb X g. d’alumini , 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 46. 46. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>Ara completem la proporció entre la disolució de l’àcid i la massa de l’alumini <ul><li>¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X Si 1 l. x 3 M. d’àcid reaccionen amb 54 g. d’alumini , aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid reaccionaran amb X g. d’alumini , Per tant: X = 0,2 l. x 0,4 M . x 54 g. 1 l. x 3 M. . = 1,44 g. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 47. 47. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: Magnitud a calcular: volum d’hidrogen: X. 0,2 l. x 0,4 M. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 48. 48. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: Quantitat prefixada: dissolució d’àcid sulfhídric: 200 ml 0,4 M. (Vegau l’exercici anterior) Magnitud a calcular: volum d’hidrogen: X. 0,2 l. x 0,4 M. X 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 49. 49. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X <ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 50. 50. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X <ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Si 1 l. x 3 M. d’àcid formen 67,2 l. d’hidrogen, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid formaran X l. d’hidrogen , Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 51. 51. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>0,2 l. x 0,4 M. X <ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Si 1 l. x 3 M. d’àcid formen 67,2 l. d’hidrogen, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid formaran X l. d’hidrogen , Llavors: X = 0,2 l. x 0,4 M . x 67,2 l. 1 l. x 3 M. . = 1,79 l. Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols 102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. 1 l. x 3 M. -- -- --
 52. 52. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul>Per tant tenim ja totes les respostes: <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>
 53. 53. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul>Per tant tenim ja totes les respostes: 1,44 g. d’alumini. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>
 54. 54. <ul><li>L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. </li></ul><ul><li>¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? </li></ul><ul><li>¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? </li></ul>Per tant tenim ja totes les respostes: 1,44 g. d’alumini. 1,79 l. d’hidrogen. <ul><li>Resolució de les qüestions </li></ul>
 55. 55. IV. Conclusió
 56. 56. ¿Encara creeu que la “regla de tres” es tan nefasta en estequiometria? IV. Conclusió
 57. 57. Anexo
 58. 58. Número de moles Anexo
 59. 59. Número de moles Gramos de sustancia Número de moléculas Número de átomos Litros de disolución Disolución Gas Litros de gas
 60. 60. Número de moles Gramos de sustancia Número de moléculas Número de átomos Masa molar Átomos por molécula (Puede ser molécula monoatómica) Número de Avogadro 6,022·10 23 Litros de disolución Concentración Molar Disolución Gas Litros de gas 22,4 l/mol (1 atm. 25ºC) : x : x : x : x : x
 61. 61. Número de moles Gramos de sustancia Número de moléculas Número de átomos Masa molar Átomos por molécula (Puede ser molécula monoatómica) Número de Avogadro 6,022·10 23 Litros de disolución Concentración Molar Disolución Gas Litros de gas 22,4 l/mol (1 atm. 25ºC) Continuar… Continuar… H 2 SO 4 CO 2 Fe F 2 CH 3 -CH 2 -CH 3 He ... FÓRMULA QUÍMICA TABLA PERIÓDICA : x : x : x : x : x
 62. 62. Joan Malonda
 63. 63. Joan Malonda Als meus alumnes
 64. 64. 4rt Curs de Física i Química d’ E.S.O. 2008/09 Col.legi de Nuestra Señora de la Consolación Nules (Castelló) www.nulesconsolacion.org Joan Malonda Als meus alumnes

×