Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Funcionament De Les Maquines

9,393 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Funcionament De Les Maquines

 1. 1. EL FUNCIONAMENT DE LES MÀQUINES
 2. 2. MÀQUINES I APARELLS <ul><li>Característiques que distingeixen les màquines: </li></ul><ul><ul><li>Funcionen amb aportació d’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Totes les màquines i aparells necessiten </li></ul></ul><ul><ul><li>alimentació energètica per funcionar, piles, </li></ul></ul><ul><ul><li>electricitat, combustibles, aire a pressió, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmeten i transformen l’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els mecanismes i els circuits, transmeten o </li></ul></ul><ul><ul><li>transformen l’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Produeixen efectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviment, calor, emeten imatges, sons, etc. </li></ul></ul>
 3. 3. AGRUPACIÓ DE LES MÀQUINES SEGONS EL SEU EFECTE <ul><li>Treball mecànic. </li></ul><ul><ul><li>Modifiquen la forma dels materials i els productes. Exemple: grues, robots industrials, màquines de cosir, batedores, etc. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Transport. </li></ul><ul><ul><li>Permeten el desplaçament de les persones, materials i productes. Exemple: vehicles, vaixells, trens, bicicletes, etc. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Temperatura i ambient. </li></ul><ul><ul><li>Modifiquen les condicions ambientals. Exemple: estufes, llums, ventiladors, frigorífics, forns, etc. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Informació, so i imatge. </li></ul><ul><ul><li>Aparells per a la comunicació, el tractament de la informació o l’enregistrament i l’emissió audiovisuals. Exemple: telèfon, ordinador, càmeres, televisors, etc. </li></ul></ul>
 7. 7. EXERCICIS <ul><li>Exercici 1 i 2 pàgina 24. </li></ul>
 8. 8. LES PARTS D’UNA MÀQUINA <ul><li>Estructura. </li></ul><ul><ul><li>Està constituïda per les parts fixes de la màquina sobre les quals es recolzen la resta de les peces. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot protegir la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot ser una armadura de barres o una carcassa exterior. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Mecanismes. </li></ul><ul><ul><li>Són les parts mòbils de la màquina, rodes dentades, palanques, politges, corrons. </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva funció és transmetre el moviment i la força. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Circuits. </li></ul><ul><ul><li>S’encarreguen de controlar el flux de l’energia elèctrica o dels fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits elèctrics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits electrònics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits de fluids. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Circuits elèctrics. </li></ul><ul><ul><li>Es reconèixen per la presència de cables, interruptors, transformadors, resistències o motors elèctrics. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Circuits electrònics. </li></ul><ul><ul><li>Estan formats per plaques de circuit imprès amb resistències, condensadors, transistors, circuits integrats. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Circuits de fluids. </li></ul><ul><ul><li>Es caracteritzen per la presència de canonades i vàlvules reguladores. </li></ul></ul>
 14. 14. Exercicis <ul><li>Exercici 3 pàgina 25. </li></ul><ul><li>Exercici 26 pàgina 33. </li></ul>
 15. 15. L’ ESTRUCTURA DE LES MÀQUINES <ul><li>L’estructura està formada per: </li></ul><ul><ul><li>Carcassa o xassís. </li></ul></ul><ul><ul><li>Braços o extensions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guies i articulacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amortidors. </li></ul></ul>
 16. 16. Carcassa o xassís <ul><li>És l’armadura sobre la que es recolzen la resta de peces. </li></ul><ul><li>Proporcionen la forma de la màquina. </li></ul><ul><li>El seu interior sol estar format per barres i nervis, que n’augmenten la resistència. </li></ul>
 17. 17. Braços o extensions. <ul><li>Amplien el camp de treball de les grues, els robots o les màquines de construcció. </li></ul><ul><li>Poden ser rígids o extensibles. </li></ul>
 18. 18. Guies i articulacions <ul><li>Dirigeixen i delimiten els recorreguts dels braços i les parts mòbils. </li></ul><ul><li>Permeten que els braços o parts mòbils girin o es desplacin. </li></ul><ul><li>Coixinets o rodaments. </li></ul>
 19. 19. Amortidors <ul><li>Absorveixen les vibracions o moviments bruscos. </li></ul>
 20. 20. Exercicis <ul><li>Exercici 5 i 6, pàgina 56. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Busca informació sobre les diferents part </li></ul><ul><li>d’una màquina. Explica com funciona, </li></ul><ul><li>com està feta la seva estructura, quins </li></ul><ul><li>mecanismes utilitza i quin tipus de </li></ul><ul><li>circuits. Acompanya aquesta informació </li></ul><ul><li>amb diferents fotos de cada una de les </li></ul><ul><li>parts de la màquina. </li></ul>
 22. 22. ENERGIA PER A LES MÀQUINES <ul><li>Les màquines i aparells funcionen a partir del subministrament d’energia. </li></ul><ul><li>Les formes d’energia més utilitzades són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Elèctrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Termoquímica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecànica. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Elèctrica. </li></ul><ul><ul><li>S’obté a través de la xarxa elèctrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per mitjà de piles o cèl·lules fotovoltaiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pots produir diferents efectes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calor. Utilitzant resistències. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moviment. Motors elèctrics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons. Amb altaveus. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Imatges. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Termoquímica. </li></ul><ul><ul><li>S’obté en cremar combustibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests desprenen energia tèrmica, que s’utilitza: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calderes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuines. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motors de vehicles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronaus </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Fluids a pressió. </li></ul><ul><ul><li>S’obté de l’aire comprimit o fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són proporcionats per compressors o bombes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveixen per impulsar màquines,com: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grues. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ascensors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Premses. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Mecànica. </li></ul><ul><ul><li>S’obtenen de la força que fan els músculs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són útils per accionar bicicletes, eines, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>EXERCICI 7 i 8, Pàg. 27. </li></ul></ul>
 27. 27. MANIOBRA I CONTROL EN LES MÀQUINES <ul><li>Accionaments externs </li></ul><ul><ul><li>Moltes funcions de control es duen a terme per mitjà de dispositius externs, com engegada, selecció i maniobra, que han de ser accionats pels usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els més comuns són: </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Comandaments a distància. </li></ul><ul><ul><li>Permeten encendre o apagar la màquina per mitjà d’un senyal. </li></ul></ul><ul><li>Temporitzadors. </li></ul><ul><ul><li>Serveixen per seleccionar el temps de funcionament per mitjà de rellotge. </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Dispositius de maniobra. </li></ul><ul><ul><li>S’utilitzen per modificar i dirigir algunes accions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Volants, pedals, palanques. </li></ul></ul><ul><li>Interruptors d’engegada. </li></ul><ul><ul><li>Acostumen a ser palanques o botons, amb posició d’engegada i parada. </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>Selectors de funcionament. </li></ul><ul><ul><li>S’utilitzen quan hi ha diferents possibilitats de funcionament o programes. </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Control automàtic. </li></ul><ul><ul><li>Són funcions que es duen a terme sense la intervenció directa de les persones. Com una gravadora de DVD. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el funcionament automàtic intervenen diferents tipus de dispositius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unitats de control. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sensors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Òrgans de comandament. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Unitats de control. </li></ul><ul><ul><li>Són el cervell de la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenen tasques bàsiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>El dispositiu més important és el microprocessador. </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>Sensors. </li></ul><ul><ul><li>Detecten els canvis que es produeixen a l’exterior i interior de la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proximitat de persones, lluminositat, temperatura, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Envien les dades a la unitat de control. </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Òrgans de comandament. </li></ul><ul><ul><li>Actuen com a interruptors o commutadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Accionats per senyals enviats per la unitat de control. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relés, vàlvules, etc. </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>EXERCICIS. </li></ul><ul><ul><li>9, 10 i 11 Pàg. 29. </li></ul></ul><ul><ul><li>17, 23 i 24, Pàg. 33. </li></ul></ul>

×