STICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOL KIDKIDKIDKIDS COLLEGES COLLEG...
 
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllll...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2013 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

694 views

Published on

jaarverslag 2013 weekendschool Kids College Apeldoorn

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2013 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

 1. 1. STICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOLSTICHTING WEEKENDSCHOOL KIDKIDKIDKIDS COLLEGES COLLEGES COLLEGES COLLEGE APELDOORNAPELDOORNAPELDOORNAPELDOORN JAARVERSLAG 2013JAARVERSLAG 2013JAARVERSLAG 2013JAARVERSLAG 2013 KCA RAAKTKCA RAAKTKCA RAAKTKCA RAAKT TALENT!TALENT!TALENT!TALENT!
 2. 2.  
 3. 3. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 1 STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Paginanummer DE STICHTING Algemeen 2 Statutair doel 2 Bestuurssamenstelling 2 Rekening en verantwoording 2 VERSLAG VAN HET BESTUUR Algemeen 3 Doelstelling 3 Kosten 3 Financiering 4 Bedrijfsvoering 4 Leerlingen 7 Lesprogramma 10 Raad van Advies 11 PR/Communicatie 11 Samenwerkingsvormen 12 Vooruitblik 13 Tot slot 13 JAARREKENING 2013 Balans per 31.12.2013 14 Baten en lasten over 2013 14 Toelichting – Algemeen 15 Toelichting – Grondslagen 15 Toelichting – Balans per 31.12.2013 16 Toelichting – Baten en lasten over 2013 17 Overzicht Begunstigers 18 Toelichting – Overige o Niet uit de Balans blijkende rechten en plichten 19 o Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20 Stichting Weekendschool Kids College Post- en kantooradres: Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Telefoon: 055-5484950 (kantoor) Website: www.kidscollegeapeldoorn.nl 25 april 2014
 4. 4. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 2 DE STICHTING ALGEMEEN Het initiatief tot de oprichting – in 2008 – van een weekendschool in Apeldoorn, naar het voorbeeld van de in 1998 door de psycholoog Heleen Terwijn in Amsterdam geïnitieerde IMC-Weekendschool komt van de stichting Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (MOA). Naast het werven van de nodige financiële middelen om de start mogelijk te maken, vond MOA binnen haar netwerk een aantal mensen bereid de weekendschool verder vorm en inhoud te geven. Er werd besloten tot de stichtingsvorm als juridisch kader van de school en als naam werd gekozen voor Kids College Apeldoorn, afgekort KCA. Bij notariële akte d.d. 18 november 2008 verleden door notaris mr. H.J. Jansen te Apeldoorn is de Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn opgericht. Het onderhavige Jaarverslag 2013 is het 5e kalenderjaarverslag dat sinds de oprichting van KCA is uitgebracht. STATUTAIR DOEL Het doel van de stichting zoals dat in de statuten omschreven staat, luidt: “Het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen 10 en 14 jaar, uit de gemeente Apeldoorn, gericht op het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij, het versterken van hun zelfvertrouwen alsmede het ontmoeten van personen die aansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen …… .” BESTUURSSAMENSTELLING De bestuurssamenstelling gedurende het onderhavige – vijfde – verslagjaar was als volgt: o J. (Jelle) Reitsma – voorzitter o E. (Eelke) Hemrica – secretaris/penningmeester o G. (Gert) Nijmeijer – lid o H. (Hans) Wegter – lid o M. A. (Mireille) van Eijk – Elshoff bestuursadviseur – F. (Freek) Kamminga (tot 1 september 2013) Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur 12 maal vergaderd. REKENING EN VERANTWOORDING Op grond van de in de statuten opgenomen bepalingen moet het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – dat is het kalenderjaar – de jaarstukken vaststellen. Hierin dient rekening en verantwoording te worden afgelegd over de financiële gang van zaken gedurende en de stand van zaken aan het einde van het boekjaar. Dit Jaarverslag betreft het Bestuursverslag en de Jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2013. Als zodanig omvat het 2 – gebroken – schooljaren: 2012/2013 (januari t/m juni) en 2013/2014 (juli t/m december). De Jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant van Boon Registeraccountants B.V.
 5. 5. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 3 VERSLAG VAN HET BESTUUR ALGEMEEN • Doel Kids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend en erkend worden als een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, welke kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar die een steun in de rug verdienen, een uitstekend en in onderwijskundig opzicht verantwoord programma biedt voor verbreding en verdieping van hun algemeen maatschappelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Een programma dat bovendien wat betreft inhoud en wijze van uitvoering afwijkt van het reguliere basisonderwijs dat deze kinderen tegelijkertijd ook volgen. Dus dat zich heel nadrukkelijk niet kenmerkt als ‘meer van hetzelfde’. Het ‘schoolprincipe’ is als volgt. Een kind dat tot KCA worden toegelaten, stroomt in op het moment dat het in groep 7 van de basisschool zit en heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om 3 achtereenvolgende inhoudelijk verschillende jaarprogramma’s te volgen. Het is dus een 3-jarige school met 3 opeenvolgende klassen. Toelating betekent niet dat men zich op voorhand moet vastleggen voor 3 jaar; aan het einde van elk schooljaar kiest de leerling voor een vervolg of verlaat KCA. Leerlingen komen dus – in beginsel – binnen in klas 1 en stromen dan door. Directe instroom in klas 2 is slechts mogelijk voorzover er minder dan 25 leerlingen doorstromen vanuit klas 1, het 3e jaar wordt wel uitsluitend gevuld met leerlingen, die twee (klas 1 en 2) of een (klas 2) jaarprogramma’s bij KCA hebben gevolgd. Derdejaars leerlingen van KCA hebben binnen het reguliere onderwijs de overstap naar het vervolgonderwijs gemaakt. Het KCA-schooljaar loopt parallel aan dat in het basisonderwijs (juli t/m juni) en omvat 24 lessen op de zondagmiddagen in de periode – medio – september tot juni. • Randvoorwaarden De opzet en financiering van de schoolexploitatie worden zo ingericht, dat er voor toelating tot en deelname aan het KCA-programma voor leerlingen c.q. diens ouders/verzorgers geen bijdrage in de kosten verbonden is. De uitvoering steunt in belangrijke mate op vrijwilligers. DOELSTELLING De doelstelling bij oprichting (november 2008) was om in een periode van 3 jaar KCA uit te bouwen tot een ‘volwassen’ weekendschool. Dit betekende dat er met ingang van het – derde – schooljaar 2011/2012 diende er een in alle opzichten (aantal leerlingen, bedrijfsvoering en financiering) hecht fundament te zijn gelegd. Een schooljaar bestaat dan uit 3 – opeenvolgende – klassen, zijnde een groep 1ste en een groep 2de jaars met 20-25 leerlingen elk en een groep 3de jaars met minimaal 15 leerlingen. Het programma moet vanuit maatschappelijk oogpunt toegevoegde waarde leveren. De (klas)begeleiding moet zowel inhoudelijk als kwantitatief op voldoende niveau zijn. Daarenboven moet KCA in staat zijn zich verder te ontwikkelen en aan te passen aan de zich wijzigende maatschappelijke omstandigheden, zienswijzen en patronen. Het leerlingenaantal in een schooljaar bedraagt maximaal 75, verdeeld over 3 groepen van 25 leerlingen elk. Deze doelstelling is sindsdien ongewijzigd, met dien verstande dat de groei naar het – minimaal – ten doelgestelde aantal leerlingen in groep 3 om praktische redenen in de tijd is vertraagd. Dat aantal dient in de huidige plannen met ingang van het schooljaar 2015/2016 te zijn gerealiseerd. KOSTEN De exploitatiekosten van KCA worden gebudgetteerd (begroot) per schooljaar (juli t/m juni), volgens het principe van integrale kosten. Dit laatste houdt in dat alle te maken kosten, ongeacht de wijze van financiering ervan in de begroting en financiële verantwoording worden betrokken.
 6. 6. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 4 De meerjarenbegroting van KCA bestrijkt een – voortschrijdende – periode van 3 schooljaren en wordt jaarlijks – voorafgaand aan een nieuw schooljaar – opnieuw vastgesteld. In de aan het begin van het onderhavige verslagjaar vigerende KCA-meerjarenbegroting (versie/prijspeil: januari 2013) lopen de begrote kosten per schooljaar van 3 klassen en gemeten naar het totaal aantal leerlingen op van € 62.500 (55 leerlingen) naar € 67.500 (65 leerlingen). FINANCIERING Deelname aan het lesprogramma is voor de leerlingen kosteloos. Dit betekent dat KCA voor de financiering van zijn exploitatie is aangewezen op subsidies, donaties, schenkingen en sponsoring. Afhankelijk van de financier heeft de geboden financiering betrekking op een of meerdere kalenderjaren of schooljaren. Het streven is om steeds bij aanvang van een nieuw schooljaar de financiering daarvan en dat van de daarop volgende 2 schooljaren (groten)deels verzekerd te hebben en wel voor resp. 80, 40 en 20%. Bij de werving van begunstigers worden de volgende financieringsmogelijkheden aangeboden: 1. KIDS COLLEGE FOUNDERS – zij nemen deel in het financieren (in geld of in natura) van de vaste kosten van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal € 7.500 per jaar is (totaal: minimaal € 22.500 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een stevig fundament voor de school. 2. KIDS COLLEGE PARTNERS – zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld en/of in natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal € 5.000 per jaar is (totaal: minimaal € 15.000 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen aan het schoolbouwwerk willen bijdragen. 3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES – zij financieren de variabele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Een toezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á € 500 per plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren (totaal: minimaal € 7.500 voor leerling-plaatsen voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid meerdere ‘kids’ van een plaats op de school willen verzekeren. 4. KIDS COLLEGE FRIENDS – zij financieren (in geld en/of in natura) de bijzondere kosten – de extra’s – die ook nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn tot een succes te maken. Een bijdrage als ‘Friend’ is niet aan minimum voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Dit zijn partijen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze Kids College willen steunen. ANBI status Met betrekking tot schenkingen en sponsoring is het voor financiers/begunstigers van groot belang dat de daarmee gemoeide bedragen als aftrekbare kosten of gift in de aangiften voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting mogen worden betrokken. Eén van de voorwaarden daarvoor is, dat KCA door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De Belastingdienst heeft bij beschikking van 1 juni 2009 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2009) aan KCA deze zogenaamde ANBI status toegekend. KCA voldoet aan de nieuwe transparantieregels zoals die per 1 januari 2014 door de Belastingdienst aan een ANBI worden gesteld. Vanaf de oprichting kent KCA zowel financiering in de vorm van sponsoring ‘in natura’ als van subsidies, donaties en sponsoring ‘in geld’. Dit in een verhouding van – ongeveer – 20:80. Financiers zijn zowel grote landelijke fondsen voor goede doelen, de provinciale en gemeentelijke overheid, lokale instellingen en bedrijven en particulieren. BEDRIJFSVOERING • Organisatie o schooljaar, klassen en klasgrootte Het schooljaar loopt parallel aan dat van de reguliere basisscholen.
 7. 7. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 5 De eerste twee schooljaren (klas 1 en 2) bestaan uit 24 lessen. Het derde schooljaar (klas 3) kent 10 lessen. In alle gevallen worden de lessen gegeven op de zondagmiddag van 13:00 - 16:00 uur. De maximale klasgrootte is bepaald op 25 leerlingen. De leerling stroomt – in principe – in het 1ste jaar in en zit dan in groep 7 van de basisschool. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar het 2de jaar. Bij onvoldoende doorstroming doorleerlingen vanuit het 1ste jaar bestaat de mogelijkheid van ‘zij- instroom’ van nieuwe leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Het 3de jaar is uitsluitend toegankelijk voor ‘doorstromers’ vanuit het 2de jaar. o lesvorm en -oriëntatie In het eerste en tweede schooljaar (klas 1 en 2) wordt er klassikaal ‘les’ gegeven. De lessen hebben een sterk interactief karakter, waarbij ‘ervarend’ leren centraal staat. De inhoud en opzet van de lessen zijn daarbij vooral gericht op verbreding en verdieping van algemeen maatschappelijke kennis, vaardigheden en ervaring van de leerling. Een wordt in nauw overleg tussen de betrokken Klascoördinator en Gastdocent voorbereid. In het derde schooljaar (klas 3) ligt het accent meer op – de ontwikkeling van – zelfstandigheid van de leerling en het delen van diens ervaringen in het vervolgonderwijs met de anderen. De helft van de lessen (5) worden door de leerlingen zelf in teamverband (2 á 3 leerlingen) georganiseerd en zijn bedoeld om gastdocenten uit te nodigen met beroepen, die zij in het programma tot dan toe gemist hebben en/of heel interessant hebben gevonden. De rol van de Klascoördinator beperkt zich hierbij tot het begeleiden van de voorbereidingen en de algehele coördinatie. De andere 5 lessen hebben een coachingskarakter gericht op vragen als: hoe maak je keuzes die bij jou passen, hoe maak je een goede combinatie tussen leren en ontspannen, hoe weet je waar jouw talenten liggen? De lessen worden gegeven door Gastdocenten. Aan het einde van elk schooljaar wordt aan de een deelnamecertificaat uitgereikt. Voorwaarde daarvoor is dat in klas 1 en 2 aan minstens 18 en in klas aan minstens 7 lessen is deelgenomen. Heeft de leerling alle drie klassen doorlopen, dan wordt dat beloond met een KCA-einddiploma. • Personeel o algemeen KCA is overwegend een vrijwilligersorganisatie, die wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering wordt geleid en ondersteund door parttime beroepskrachten. De algehele uitvoering – de schoolleiding – is in handen van de Projectcoördinator in parttime dienstverband: 20 uur/week. Deze wordt daarbij ondersteund door een secretarieel/administratief medewerkster, eveneens in parttime dienstverband: 10 uur/week. Gedurende het schooljaar 2012/2013 kende KCA daarnaast ook nog een Zondagcoördinator in parttime dienstverband: 6 uur/week. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 is deze functie komen te vervallen. De salarisvoorwaarden van de medewerkers in dienstverband zijn gespiegeld aan die voor gelijksoortige functies binnen het basisonderwijs. Alle overige uitvoerende functies binnen KCA worden ingevuld met daarvoor gekwalificeerde vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn aan KCA verbonden op basis van een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. o vaste staf: Projectcoördinator, Zondagcoördinator en Administratieve ondersteuning De verantwoordelijkheid van de Projectcoördinator is nadere invulling en uitvoering te geven aan het te voeren beleid van KCA. Daarbij is een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering het primaire aandachtspunt. Primaire taken zijn, de leerlingenwerving, het contact met de basisscholen en ouders/verzorgers, het opzetten van lesprogramma’s, het werven van gastdocenten en de werving, instandhouding en deskundig- heidsbevordering van de vrijwilligers. De Zondagcoördinator deelt de taken m.b.t. het lesprogramma en gastdocenten met de Projectcoördinator en is daarnaast verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de uitvoering van de lessen op de zondagen. Vooral dat laatste aspect bleek echter in de praktijk moeilijk uitvoerbaar; de zondagcoördinator kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn en moet een keus maken voor de ‘thuis’- of de ‘uit’les. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 zijn de taken van de Zondagcoördinator daarom (weer) ondergebracht bij de
 8. 8. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 6 Klascoördinatoren. Met deze aanpassing is de kwaliteit van de lessen in combinatie met de uitvoering en begeleiding daarvan op de zondagen beter geborgd. De Administratieve ondersteuning is met name gericht op het notuleren van bestuursvergaderingen, het voeren van de administraties m.b.t. leerlingen, vrijwilligers en gastdocenten, het beheren van de contante kas en het vervullen van logistieke taken (verzorgen van lesmaterialen, organisatie van vervoer e.d.). Het financieel beheer, alsmede de pr en communicatie zijn overwegend belegd bij leden van het bestuur. o vrijwilligers: Websitebeheer en Fondsenwerving In de ondersteuning kent KCA al vanaf haar oprichting ook de functie van Webmaster. Behalve het beheer van de KCA-Website behoort hiertoe ook het verzorgen van de lay-out van de KCA-Nieuwsbrieven. Dit is een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 3 uur per week. Deze functie is echter sinds 2012 vacant in afwachting van de vernieuwde website, waaraan gedurende het onderhavige verslagjaar is gewerkt (zie hierna). De beheerwerkzaamheden zijn zolang waargenomen door de vaste staf en een van de bestuursleden. Medio het verslagjaar is een tweede ondersteunende vrijwilligersfunctie ingesteld, die van Fondsenwerver. Deze functie is vooral bedoeld voor het ontwikkelen, structureren en organiseren van lokale fondsen- wervingsacties, gericht op Apeldoornse bedrijven, instellingen en particulieren. De voorziene inzet hiervoor bedraagt – gemiddeld – 4 uur per week In het verslagjaar kon deze functie nog niet worden vervuld. o vrijwilligers: Klas(bege)leiding Opzet is dat een klas – afwisselend – wordt (be)geleid door 2 teams van 3 vrijwilligers, 1 Klascoördinator en 2 Klasbegeleiders. De Klascoördinator is iemand met ervaring als leerkracht in bij voorkeur het basisonderwijs. Hij/zij is namens KCA verantwoordelijk voor de gang van zaken m.b.t. een klas op de zondag, inbegrepen de afstemming met gastdocenten wat betreft de details van de te geven les. De Klasbegeleiders moeten vooral affiniteit met op kinderen gerichte activiteiten hebben. Zij ondersteunen bij de uitvoering van de lessen. Elk team neemt als regel 12 van de 24 lessen (zondagen) in een schooljaar voor zijn rekening. In beginsel worden deze vrijwilligers ‘om de andere zondag’ ingeroosterd. Teamleden verrichten hun werkzaamheden op basis van een vrijwilligersvergoeding. Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het aantal vrijwilligers voor klas(bege)leiding 14, waarvan 4 Klascoördinatoren en 10 Klasbegeleiders. Het verloop in vrijwilligers Klas(bege)leiding is gering. De ‘vaste’ bezetting van elk team wordt in voorkomende gevallen nog aangevuld met een maatschappelijk stagiaire. Deze hebben een stageverplichting van minimaal 30 uur en blijven om die reden een half schooljaar. Zij verrichten diverse lichte ondersteunende werkzaamheden. Het aantal maatschappelijk stagiaires dat in 2013 bij KCA op deze wijze is ingezet bedroeg 6. o gastdocenten Elke zondag geeft een andere gastdocent de leerlingen inzicht in zijn of haar werkveld: in welk kader speelt het werk zich af (maatschappelijke context), wat houdt het werk in (beroep) en hoe leer je dat (opleiding). In een beperkt aantal gevallen, afhankelijk van het onderwerp en het aantal aan het werkveld verbonden aspecten verzorgt dezelfde gastdocent twee opeenvolgende lessen. Gastdocenten bij KCA zijn professionals met een passie voor hun vak, die dat uitstralen en in staat zijn de leerlingen op een aansprekende manier met het vakgebied kennis te laten maken. Principe van de lesopzet is: luisteren, denken en doen, met de nadruk op het laatste. Lessen worden gegeven bij KCA of op de werklocatie van de gastdocent. Over een geheel schooljaar gerekend wordt per klas ongeveer 1/3 van de lessen ‘op locatie’ verzorgd. Een les op een werklocatie brengt de leerling dichter bij ‘de wereld’ van de gastdocent en spreekt daardoor (nog) meer tot de verbeelding. Het werven van gastdocenten is een intensief proces, maar heeft ook voor wat betreft de in het verslagjaar uitgevoerde lesprogramma’s – kwalitatieve – respons opgeleverd. Gastdocenten verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de school kosteloos. Gedurende 2013 zijn er in totaal 48 verschillende gastdocenten voor KCA actief geweest.
 9. 9. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 7 o verklaring omtrent gedrag (VoG) Aan alle KCA beroepskrachten en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de begeleiding van de leerlingen (klasbegeleiding), wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd. Zij worden pas ingezet als de VoG is overlegd. o deskundigheidsbevordering en teambuilding Voor aanvang van (in september) en halverwege (in januari) het schooljaar vindt is er onder leiding van de Projectcoördinator een bijeenkomst van alle vrijwillgers-klas(bege)leiders teneinde de algehele gang van zaken met betrekking tot het programma en de klassen te bespreken, alsook de opzet en aanpak van de leerlingenbegeleiding. Daarin passeren ook onderwerpen als – de aanpak van – ongewenst verzuim en gedrag van leerlingen de revue, alsook de wijze van leerling- en klasbegeleiding en de onderlinge afstemming wat dat betreft tussen teams. Er zijn twee bijeenkomsten geweest van stafleden, vrijwilligers en bestuur. Daarbij stond de bespreking van de algehele gang van zaken met betrekking tot KCA centraal, de tweede keer mede aan de hand van het KCA - concept – Beleidsplan 2013-2018. Daarnaast hebben dit jaar opnieuw functioneringsgesprekken met alle vrijwilligers plaatsgevonden. Deze gesprekken worden gevoerd door de Projectcoördinator. • schoolaccommodatie o kantoor- en vergaderfaciliteiten Sinds 1 maart 2009 heeft KCA de beschikking over kantoor- en vergaderruimte in het gebouw van Stichting De Woonmensen (woningcorporatie) aan de Deventerstraat 54 te Apeldoorn, op basis van sponsoring ‘in natura’ door De Woonmensen. Foto’s boven: impressies gebouw, kantoor- en lesaccommodatie (vlnr) o lesaccommodatie Ook voor de lesaccommodatie wordt gebruik gemaakt van zaalruimte en bijbehorende voorzieningen in het gebouw van de Woonmensen. Eveneens sinds 1 maart 2009 en ook op basis van sponsoring ‘in natura’. Wanneer de aard van een beroep en/of de lesopzet daar om vraagt en faciliteiten ter plaatse beschikbaar zijn, vindt de les plaats op de werklocatie van de gastdocent. In de opbouw van de lesprogramma’s wordt het met een zekere regelmaat laten plaatsvinden van lessen op een ‘buitenlocatie’ bewust gepland, ook al omdat het tegelijk lesgeven aan twee groepen in het gebouw van De Woonmensen wat improvisatie vereist. Bijkomend voordeel is de afwisseling in leslocaties voor leerlingen en vrijwilligers. In 2013 vonden in totaal 51 lessen plaats,waarvan 24 voor klas 1, 24 voor klas 2 en 3* voor klas 3. Van het totaal vonden er 20 (resp. 10, 9 en 1) plaats op een buitenlocatie en 31 in de eigen lesruimten aan de Deventerstraat 54. Dit is 40 % ‘uit’ en 60% ‘thuis’. * De leerlingen van klas 3 hebben 7 (van de 10) lessen gevolgd binnen het programma van klas 2. LEERLINGEN Bij de werving en selectie van leerlingen wordt nauw samengewerkt met de basisscholen. De werving voor een nieuw schooljaar voltrekt zich in de periode maart/april, de aanmelding loopt tot en met juni en de uiteindelijke selectie vindt plaats in augustus en september. Kinderen dienen zichzelf voor KCA aan te
 10. 10. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 8 melden. In overleg met de leerkracht van de basisschool, het kind en zijn of haar ouders/verzorgers wordt vervolgens door KCA beslist over de toelating. De leerling is in beginsel verplicht om alle lessen tijdens een schooljaar bij te wonen, maar kan naar keuze maximaal vier keer afzeggen, twee maal in de eerste – en twee maal in de tweede helft van het schooljaar. Na afloop van een schooljaar is de leerling vrij om te kiezen of hij/zij doorgaat naar het volgende schooljaar. Elke jaargroep (klas) bestaat uit 20-25 leerlingen. De instroom in klas 1 bestaat uit kinderen, die in groep 7 van de basisschool zitten. Deze kinderen kunnen vervolgens – in 3 schooljaren – de weekendschoolklassen 1, 2 en 3 doorlopen. Rechtstreekse (zij-)instroom in klas 2 is beperkt mogelijk. Dat laatste geldt niet voor klas 3. o Schooljaar 2012/2013 Het schooljaar 2012/2013 ging op 2 september van start met drie klassen en in totaal 50 leerlingen. Het aantal aanmeldingen voor klas 1 bedroeg 26 leerlingen, waarvan 14 jongens en 12 meisjes. Gelet op het in de praktijk te verwachten lichte verloop is met 1 leerling boven het gestelde maximum aantal start gegaan. Klas 2 startte met 21 leerlingen, waarvan 3 jongens en 18 meisjes. Hiervan zijn er 9 die zijn doorgestroomd vanuit klas 1 van het voorgaande schooljaar en 12 nieuwe instroom. Klas 3 is gestart met 3 leerlingen, allen jongens. Dit aantal was te klein voor het uitvoeren van de eerder beschreven nieuwe opzet. Daarom is er gekozen voor een aangepast derde jaar. De leerlingen zullen ieder zelf één keer een les voor de gehele groep organiseren. Daarnaast volgen ze als groep naar eigen keuze 7 lessen uit het programma van klas 2. De begeleiding ligt in handen van de Projectcoördinator. In de loop van het jaar is er in klas 1 een leerling gestopt en 1 nieuwe leerling ingestroomd. In klas 2 zijn er twee leerlingen tussentijds gestopt en vond er geen nieuwe instroom plaats. Alle drie leerlingen van klas 3 hebben het volledige lesprogramma voltooid. Het totaal aantal leerlingen aan het einde van het schooljaar bedroeg aldus 48. Tussentijds zijn er derhalve – per saldo – 2 leerlingen uitgestroomd. Van de 48 leerlingen hebben er 46 het KCA certificaat – voor deelname aan minimaal 18 lessen – uitgereikt gekregen. Een van de leerlingen uit klas 3 heeft het volledige KCA- programma (3 schooljaren) doorlopen en kreeg daarom het KCA-diploma uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting van het schooljaar op zondag 30 juni. o Schooljaar 2013/2014 Het schooljaar 2013/2014 ging op 15 september 2013 van start met 3 klassen en in totaal 55 leerlingen. Het aantal aanmeldingen voor klas 1 bedroeg 27 leerlingen, waarvan 13 jongens en 14 meisjes. Gelet op het in de praktijk te verwachten verloop is met 4 leerlingen boven het gestelde maximum van 25 van start gegaan. Klas 2 startte met 23 leerlingen, waarvan 7 jongens en 16 meisjes. Hiervan zijn er 11 die zijn doorgestroomd vanuit klas 1 van het voorgaande schooljaar en 12 nieuwe instroom. Klas 3 is gestart met 5 leerlingen, allen meisjes. Om de voor de betreffende leerlingen de overgang naar het voortgezet soepel te laten verlopen is hun KCA schooljaar pas na de herfstvakantie gestart. In de loop van de eerste helft van het schooljaar (september t/m december) zijn er in klas 1 2 leerlingen gestopt en 1 nieuwe leerlingen ingestroomd. In klas 2 zijn er 3 leerlingen tussentijds gestopt en vond er 2 nieuwe instroom plaats. In klas 3 waren er geen tussentijdse wisselingen. Het totaal aantal leerlingen per ultimo 2013 bedraagt derhalve 53, waarvan 19 jongens en 34 meisjes.
 11. 11. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 9 Grafiek 1: Leerlingenverloop per schooljaar 17 12 10 12 17 17 19 20 17 20 20 18 20 19 10 11 11 6 8 8 26 24 24 30 31 29 35 34 0 10 20 30 40 50 60 okt jan mei okt jan mei okt jan mei okt jan mei okt jan mei 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 meisjes jongens Grafiek 2: Klasgrootte bij aanvang schooljaar 12 5 6 3 3 13 9 12 7 13 7 5 5 3 2 1 10 13 7 15 5 14 16 5 0 5 10 15 20 25 30 klas 1 klas 2 klas 3 klas 1 klas 2 klas 3 klas 1 klas 2 klas 3 klas 1 klas 2 klas 3 klas 1 klas 2 klas 3 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 meisjes jongens Grafiek 3: Herkomst leerlingen naar schoolorganisaties in aantallen en % (aanvang schooljaar) 2009/2010 obs 16 = 59% pcbs 9 = 33% kbs1 = 4% vo 1 = 4% 2010/2011 obs 8 = 45% pcbs 4 = 22% kbs 2 = 11% vo 4 = 22% 2011/2012 0 obs 20 = 44% pcbs 22 = 49% ko 2 = 5% spec 1 = 2% 2012/2013 obs 22 = 44% pcbs 19 = 38% ko 5 = 10% vo 2 = 4% spec 2 = 4% 2013/2014 obs 23 = 42% pcbs 22 = 40% kbs 5 = 9% vo 5 = 9% kbs katholiek basisscholen obs openbaar basisscholen pcbs prot. chr. basisscholen spec speciaal onderwijs vo voortgezet onderwijs
 12. 12. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 10 LESPROGRAMMA KCA biedt zijn leerlingen algemeen maatschappelijke kennis en ervaring aan. De eerste twee jaar in de vorm van een klassikaal programma van 24 zondagen, opgebouwd rond een aantal thema’s. Daarbij onderscheiden de programma’s zich van elkaar in de keuze en de actualiteit van de onderwerpen en de manier waarop die worden uitgewerkt. Als lesmethode wordt daarbij aangesloten bij die van ‘ervarend leren’. Het derde jaar ziet er anders uit: onder begeleiding moeten leerlingen zelf hun onderwerpen kiezen, een gastdocent uitnodigen en de nodige voorbereidingen treffen. Voorbeelden van thema’s en onderwerpen uit de lesprogramma’s zijn: Schooljaar 2012/2013 (januari t/m juni 2013) Klas 1 Medisch specialisme – plastische chirurgie, fysiotherapie, diergeneeskunde Media – radioprogramma’s, dagbladredactie Onroerend goed – architectuur, projectontwikkeling, makelaardij Koken - chef-kok, catering Klas 2 Veiligheid - persoonsbeveiliging, politieopleiding, openbare orde Boeken - schrijven, illustreren Politiek - provinciaal bestuur Geschiedenis - monumenten, stadsarchief - Gezondheidszorg - ehbo, ambulancevervoer Klas 3 Hotelwezen - hotelmanagement Luchtverkeer - vliegveld Schooljaar 2013/2014 (september t/m december 2013) Klas 1 Koken – chef-kok, diëtiste Techniek - geluid- en lichttechniek, vliegen en aerodynamica, recycling Gezondheidszorg – ehbo, dierenarts, plastische chirurgie Klas 2 Oudheidkunde - stadsarcheologie Gezondheidszorg - diëtiste, paardenkliniek Entertainment - theaterschool, film regisseren en audiovisueel bewerken Veiligheid - persoonsbeveiliging, politie, advocatuur Klas 3 Organiseren - ideeën vormen, keuzes maken, plannen, organiseren Na afloop van iedere les evalueert de Klascoördinator samen met de gastdocent de lesmiddag, waarbij onderwerpen als effectiviteit en mogelijke verbeteringen voor een eventuele herhaling van de les in het programma voor een volgend schooljaar aan de orde komen. Van elke les wordt een verslag gemaakt, dat op Facebook en ook op de KCA-website wordt geplaatst. Foto’s boven: impressies van lessen schooljaar 2012/2013, resp. klas 1, 2 en 3 (vlnr)
 13. 13. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 11 Foto’s boven: impressies van lessen schooljaar 2013/2014, resp. klas 1, 2 en 3 (vlnr) PORTFOLIO EN REFLECTIE Met ingang van het schooljaar 2012/2013 is er begonnen met het samenstellen van een portfolio voor de leerlingen. Iedere leerling krijgt aan het eind van het schooljaar een map mee met daarin zijn/haar eigen uitspraken en bevindingen van de lessen en een beschrijving van het beeld dat het KCA-team van de leerling heeft gekregen. Na iedere les vragen wordt iedere leerlingen gevraagd op te schrijven hoe de les is ervaren en in hoeverre het beroep bij hem/haar zou passen. Dit verliep in het begin enigszins moeizaam, omdat de kinderen het lastig vonden hun bevindingen goed onder woorden te brengen. De antwoorden worden inmiddels steeds langer en gerichter. De leerling gaat bij zichzelf na waarom hij/zij later het beroep wel of niet zou willen uitoefenen en schrijft dat vervolgens op. Ook de tijdens een les gemaakte opdrachten gemaakt worden bewaard en in het portfolio opgenomen. Halverwege het schooljaar – in februari – is er voor elke klas een reflectieles. Met beide begeleidingsteams en de leerlingen wordt dan stilgestaan bij hoe de leerlingen het eerste half jaar hebben ervaren, wat er beter of anders zou moeten en eventueel wordt gemist. En ook hoe de sfeer in de klas wordt ervaren. Op die manier krijgen de begeleidingsteams een nog betere kijk op de ervaringen van de kinderen en kunnen de lessen steeds beter aan hun belevingswereld worden aangepast. Alle antwoorden en uitkomsten worden vastgelegd in een verslag wat vervolgens weer in het portfolio zal worden opgenomen. Aan het eind van jaar krijgen de leerlingen het eigen portfolio mee naar huis, aangevuld met een klassenfoto van iedere les en een mapje met de visitekaartjes van alle gastdocenten. Het spreekt vanzelf dat KCA deze informatie eveneens gebruikt om de programma’s van het volgende schooljaar verder aan te passen en te verbeteren. RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies (RvA) is ingesteld ten behoeve van de schoolleiding (Projectcoördinator). Met deze Raad worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de werving en selectie van leerlingen, de opzet en uitvoering van de lesprogramma’s, de klasbegeleiding en zich eventueel voordoende leerlingenproblematiek. Eind 2013 is de samenstelling van de Raad van Advies als volgt: Mw. E. (Ellen) Mulder – directeur Openbare basisschool De Eendracht Hr. M. (Maarten) Kleiman – directeur Protestants-christelijke basisschool Koningin Emma Hr. H.A.C. (Bert) Jansen – docent Veluwse scholengroep/Veluws College In het verslagjaar zijn er geen bijeenkomsten geweest met de RvA, wel heeft er telefonische en schriftelijke consultatie plaatsgevonden. PR/COMMUNICATIE • Publiciteit o Website De KCA-website www.kidscollegeapeldoorn.nl dient als ‘het’ communicatiemedium van KCA naar de buitenwereld (stakeholders: ouders, leerlingen, basisscholen, vrijwilligers, gastdocenten, sponsors e.a.) en omgekeerd. Dit blijkt ook uit de regelmatige analyses met betrekking tot bezoekers en daarbij getoonde interesses.
 14. 14. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 12 Omdat het ontwerp van de oorspronkelijke website ‘verouderd’ is en bovendien slecht wordt weergegeven op smartphones en tablets, is in het verslagjaar de KCA-website volledig vernieuwd. Dit in samenwerking met professionele websiteontwikkelaars op basis van sponsoring ‘in natura’. Deze vernieuwing heeft tevens geleid tot een modernisering van het KCA-logo en de daaraan gekoppelde KCA-huisstijl. Deze zijn ook al in het onderhavige jaarverslag doorgevoerd. De nieuwe KCA-website is eind 2013 ‘live’ gegaan. Uit gehouden gebruikersonderzoek is gebleken dat de vernieuwing als zeer positief wordt beoordeeld. Ontvangen suggesties ter verbetering en/of aanpassing worden beoordeeld en zo mogelijk worden doorgevoerd. o Facebook Daarnaast is in 2012 een Facebookpagina opgestart. Hierop staan de foto’s en verslagen van de gastlessen, de weekberichten die de leerlingen elke week per mail krijgen toegestuurd, en andere informatie. Deze Facebookpagina wordt vooral bekeken door vrijwilligers en leerlingen en hun ouders. o Twitter Het hele jaar is KCA op Twitter actief geweest met het plaatsen van weekberichten, nieuws en feiten over de weekendschool. Het aantal volgers is in 2013 verdubbeld. De groeiende naamsbekendheid heeft hier zeker aan bijgedragen. Het account wordt voornamelijk gevolgd door basisscholen, gastdocenten en overige contacten uit het KCA-netwerk. o Nieuwsbrief Eenmaal per kwartaal wordt er een KCA-Nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven worden via e-mail verspreid onder de relaties van KCA en zijn ook via de website in te zien en te downloaden. Uit kostenoverwegingen wordt er maar een beperkt aantal ‘hard copies’ vervaardigd voor promotiedoeleinden. In 2013 zijn er in totaal 3 Nieuwsbrieven uitgebracht. o Regionale en lokale media Daarnaast wordt er voortdurend getracht om via verschillende media (regionale dagbladen, huis-aan- huisbladen, Radio Apeldoorn en Omroep Gelderland e.a.) op basis van ‘free publicity’ KCA onder de aandacht van ‘Apeldoorn’ te brengen. Dit om bekendheid te geven aan het bestaan en de activiteiten van KCA in het algemeen, maar soms ook heel gericht – bijvoorbeeld om vrijwilligers te werven. In 2013 is er de volgende aandacht in de media voor KCA geweest: • Maart: de Stentor + Huis-aan-huis bladen i.v.m. de Open Dag • Augustus: de Stentor + Huis-aan-huis bladen i.v.m. de start vaan het nieuwe schooljaar • September: Huis-aan-huis bladen i.v.m. de werving van nieuwe vrijwilligers • Open dag Jaarlijks wordt in maart de KCA Open Dag georganiseerd. Dit met een tweeledig doel. Een ervan: de ouders/verzorgers van bestaande leerlingen te laten zien wat er tot dan aan activiteiten is geweest en wat de leerlingen daarvan hebben geleerd. De ander: potentiële leerlingen en hun ouders/verzorgers kennis te laten maken met de KCA activiteiten. Wat dat laatste betreft is de Open dag in feite de start van de leerlingenwerving voor het eerstvolgende nieuwe schooljaar. De Open dag 2013 is gehouden op zondag 24 maart op de KCA locatie aan de Deventerstraat en kan als ‘geslaagd’ worden aangemerkt. Buiten de eigen medewerkers en leerlingen gerekend bedroeg het totaal aantal belangstellenden ca. 75. SAMENWERKINGSVORMEN Netwerk van Weekendscholen in Nederland Het initiatief van de IMC-weekendschool te Amsterdam om de samenwerking tussen alle in Nederland actieve weekendscholen te versterken, is in 2012 eigenlijk tot stilstand gekomen. KCA ziet in samenwerking met andere weekendscholen echter nadrukkelijk toegevoegde waarde en blijft dit daarom actief nastreven. Het doel blijft de totstandkoming van een landelijk netwerk. Een geleidelijke opbouw daarvan vanuit regionale samenwerkingsverbanden is wellicht daarvoor een betere staregie. Daar zet KCA zich dan ook voor in.
 15. 15. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 13 Andere weekendscholen in onze regio zijn ‘Leuk om te Leren’ uit Arnhem en de IMC vestiging in Nijmegen. Met deze is inmiddels tweemaal contact geweest om ervaringen uit te wisselen en ‘best practices’ te bespreken. Ook het gezamenlijk optrekken bij financieringsaanvragen is besproken. Ook dit overleg heeft in 2013 niet tot concrete – gezamenlijke – acties geleid. Eigen problematiek en prioriteitstelling bij de afzonderlijke weekendscholen zijn daarvan de oorzaak. KCA blijft desondanks een meer gestructureerde regionale samenwerking nastreven. Brede School KCA is onderdeel van het aanbod van activiteiten van de Brede School en dat biedt een extra mogelijkheid om leerlingen die behoren tot de KCA-doelgroep te bereiken en te werven. In 2011 is KCA officieel toegetreden als ‘partner’ binnen de ‘Brede School’. Helaas is de financiering van Brede School activiteiten door de gemeente in 2012 aanzienlijk gekort. Mede daardoor worden de activiteiten anders georganiseerd en aangestuurd en is de betrokkenheid erbij van KCA helaas afgenomen. KCA Beleidsplan 2013-2018 In het verslagjaar is door het bestuur en staf gewerkt aan het opstellen van een – meerjaren – KCA Beleidsplan voor de periode tot en met het schooljaar 2017/2018. Dit plan is in oktober 2013 – in eerste versie – door het bestuur vastgesteld. Het plan voorziet in de doelstellingen, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden, een daarop gebaseerd organisatie- en activiteitenplan voor de komende 5 (school)jaren. Daarnaast wordt er in aangegeven hoe de rapportage en evaluatie worden geborgd. Het Beleidsplan is op de KCA website in te zien. VOORUITBLIK Het verkrijgen van voldoende financiering is primair een bestuurstaak. Wat de financiering van het eerstkomende – nieuwe – schooljaar 2014/2015 ziet het er op dit moment dat aan de doelstelling – 80% van de financiering moet zijn verzekerd bij aanvang van het schooljaar – zal worden voldaan. Voor het bereiken van de overige – operationele – doelstellingen is de Projectcoördinator verantwoordelijk. Dit in samenwerking met overige stafleden en de vrijwilligers. Het is aan het Bestuur daar de voorwaarden te scheppen. KCA wil in september a.s. het schooljaar 2014/2015 starten met 3 klassen en – in totaal – 60 leerlingen: 25 leerlingen in klas 1 en 2 en 10 leerlingen in klas 3. Het Bestuur is er, gelet op de aanzienlijke omvang van het aantal potentiële doelgroepleerlingen in Apeldoorn (schatting: 150 á 250) van overtuigd dat deze doelstelling haalbaar moet zijn. Een intensieve samenwerking tussen KCA en de basisscholen is daarvoor wel een belangrijke voorwaarde. Gelukkig heeft deze samenwerking heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Uiteindelijk kiezen de kinderen en hun ouders/verzorgers voor het al dan niet deelnemen aan de activiteiten van de weekendschool. TOT SLOT Het verslagjaar 2013 kan worden gekenmerkt als een jaar waarin KCA weer duidelijk vooruitgang heeft geboekt. Dit geldt zowel de beleidsvorming, het scheppen van voorwaarden als de uitvoering. KCA wordt binnen het Apeldoornse onderwijsveld en de gemeentelijke instanties steeds meer gezien als ‘een speler met toegevoegde waarde’. De continuïteit in de financiering van KCA blijft zorgen baren. Steeds nieuwe sponsoren en subsidiegevers moeten worden gevonden om het voortbestaan van KCA te verzekeren. Het Bestuur is allen die KCA als Weekendschool mogelijk maken veel dank verschuldigd. Dit geldt vooral de KCA staf, de vrijwilligers, de gastdocenten en – niet op de laatste plaats – de financiers/begunstigers. Namens het Bestuur, Apeldoorn, 25 april 2014 J. (Jelle) Reitsma – voorzitter E. (Eelke) Hemrica – secretaris/penningmeester
 16. 16. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 14 JAARREKENING 2013 I. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31.12.2012 € 31.12.2013 ACTIVA Vaste activa - Materiële vaste activa (1) 0,00 0,00 Vlottende activa - Debiteuren (2) 1.054,48 345,62 - Liquide middelen (3) 26.872,28 38.414,99 _________ ___________ _27.926,76 38.760,61 PASSIVA Eigen vermogen - Financieringssaldo (4) 23.477,03 10.349,47 Vreemd vermogen (kort) - Vooruit ontvangen subsidies (5) 0,00 25.000,00 - Crediteuren en overlopende verplichtingen (6) 4.449,73 3.411,14 _________ ___________ 27.926,76 38.760,61 II. BATEN EN LASTEN OVER 2013 2012 € 2013 BATEN - Donaties, subsidies en giften (in geld) (7) 45.765,00 28.665,00 - Sponsoring in natura (8) 9.150,00 9.150,00 _________ _________ (+) 54.915,00 (+) 37.815,00 LASTEN - Personeel (9) 37.817,54 35.110,38 - Kantoorkosten (10) 3.454,55 3.288,02 - PR/Communicatie (11) 1.111,57 937,42 - Uitvoering Programma (12) 7.126,95 7.102,31 - Bestuurskosten (13) 21,95 47,60 - Verzekeringen (14) 1.964,06 2.135,54 - Specialistische ondersteuning (15) 2.517,26 2.456,30 - Overige (16) 168,61 140,61 ________ _________ ( -) 54.182,49 (- ) 51.218,18 ________ _________ ( -) 732,51 ( -) 13.403,18 Financiële baten en lasten (17) (+) 304,48 (+) 275,62 _________ _________ RESULTAAT - Financieringssaldo (18) (+) 1.036,99 ( -) 13.127,56
 17. 17. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 15 III. TOELICHTING – ALGEMEEN Het – statutaire – boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2013. Waar in deze jaarrekening wordt gerapporteerd in gehele euro’s, is gebruik gemaakt van de gebruikelijke afrondingsregels. De Balans en Resultatenrekening zijn opgemaakt volgens het baten/lasten principe. Dat wil zeggen, dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Als waarderingsgrondslag van de investerings-, exploitatie- en financieringsmiddelen geldt de werkelijke – in het economische verkeer – geldende waarde op het moment van aanschaf of verkrijging. Ingeval van verkrijging door middel van sponsoring ‘in natura’ wordt – gebaseerd op de aan deze verkrijging toe te kennen (geld)waarde in het economische verkeer – in de financiële administratie en dus ook in deze jaarrekening enerzijds een bate (opbrengst sponsoring) en anderzijds een exploitatielast of investeringsuitgave verantwoord. IV. TOELICHTING – GRONDSLAGEN Waardering van activa en passiva De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld tegen de nominale waarde. Subsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen, die zijn toegekend onder de bepaling van verantwoording met definitieve vaststelling en verrekening achteraf, worden bij de bepaling van het resultaat en de stand van het eigene vermogen (financieringssaldo) meegenomen op basis van gerealiseerde bevoorschotting en verrekening. De nog niet gerealiseerde voorwaardelijk toegezegde bijdragen zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Wel worden deze bedragen – gespecificeerd naar begunstiger – vermeld onder ‘niet uit de balans blijkende rechten en plichten’. Resultaatbepaling Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten van ‘sponsoring’ (subsidies, donaties, giften en sponsoring) en overige opbrengsten (zoals ontvangen rente) en anderzijds de lasten en dotaties aan voorzieningen. Omdat, als begunstigers een toezegging doen in de vorm van een totaalbedrag voor een periode die meerdere jaren bestrijkt en de deelbetalingen (termijnen) meestal niet rechtstreeks zijn afgeleid van de investerings- en exploitatiebegroting van het jaar van ontvangst heeft het resultaat daardoor het karakter van een financieringssaldo. Toezeggingen, waarbij een expliciete koppeling is gelegd tussen deelbetalingen (termijnen) en het kalender- of schooljaren waarvoor deze zijn bestemd is, bij vooruitbetaling daarvan het financieringssaldo daarvoor gecorrigeerd. De desbetreffende vooruitbetaalde bedragen zijn in de balans verantwoord onder het vreemd vermogen c.q. ‘vooruit ontvangen posten’. Indien toezeggingen een schooljaar betreffen worden deze in de (kalender)jaarrekening voor 50% in het resultaat verwerkt en voor 50% als ‘vooruit ontvangen posten’. Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt gevormd door de – cumulatieve – financieringssaldi, zoals die blijken uit de resultatenrekeningen t/m het verslagjaar en heeft als zodanig het karakter van een bestemde reserve, met een verantwoordingsverplichting jegens de ‘onderliggende’ begunstigers/financiers over de uiteindelijke besteding ervan in het kader van het – statutaire – doel van KCA.
 18. 18. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 16 V. TOELICHTING – Balans per 31.12.2013 31.12.2012 € 31.12.2013 ACTIVA Vaste activa • (1) Materiële vaste activa 0,00 0,00 Vlottende activa • (2) Debiteuren 1.054,48 345,62 - te ontvangen rente spaarrekening 275,62 - te ontvangen creditfactuur Ons Honk 70,00 • (3) Liquide middelen 26.872,28 38.414,99 - Banktegoed – rekening-courant 345,22 - Banktegoed – spaarrekening 37.958,82 - Kassaldo 110,95 -------------- ------------- Totaal activa 27.926,76 38.760,61 PASSIVA Eigen vermogen • (4) Financieringssaldo 23.477,03 10.349,47 - exploitatie- / financieringsresultaat 2013 13.127,56 ( -) Vreemd vermogen (kort) • (5) Vooruit ontvangen subsidies en donaties 0,00 25.000,00 - subsidie gemeente Apeldoorn 2013/14: 50% 12.500,00 - donatie St. THB Fonds: 33% 500,00 - donatie Kinderpostzegels voorschot 2013/2014: 50% 8.000,00 - donatie M. van Woudenberg 2013/2014: 50% 2.500,00 - gift St. Meisjesweeshuis Apeldoorn 2013/2014: 50% 1.500,00 • (6) Crediteuren 4.449,73 3.411,14 - bankkosten KW-IV 36,25 - vrijwilligersvergoedingen KW-IV 960,00 - declaratie P.Thung 30,05 - declaratie J. Reitsma 22,60 - terugstorting betaling M. Reitsma-Walder 136,50 - factuur Balance B.V. 34,44 - factuur Ons Honk 70,00 - factuur & Boon Accountants (controle 2013) 750,00 - Belastingdienst – afdracht LH etc. december 535,00 – teruggaaf LH etc. 2013 - 203,00 - Overlopende verplichtingen m.b.t. vakantiegeld 1.039,30 -------------- -------------- Totaal passiva 27.926,76 38.760,61
 19. 19. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 17 VI. TOELICHTING – Baten en Lasten 2013 2012 € 2013 BATEN • (7) Donaties, subsidies en giften (in geld) 45.765,00 28.665,00 - Donaties - ontvangen in het verslagjaar 17.375,00 24.650,00 - wv. naar 2014 (balansmutatie) (5) 0,00 - 11.000,00 - Subsidies - ontvangen in het verslagjaar 17.100,00 25.000,00 wv. naar 2014 (balansmutatie) (5) - 12.500,00 - Giften - ontvangen in het verslagjaar 11.290,00 4.015,00 - wv. naar 2014 (balansmutatie) (5) - 1.500,00 • (8) Sponsoring (in natura) 9.150,00 9.150,00 - Specialistische dienstverlening 750,00 750,00 - Kantoor- en lesruimten 8.400,00 8.400,00 ____________ ____________ (+) 54.915,00 (+) 37.815,00 LASTEN • (9) Personeel 37.817,54 35.110,38 - Loon- en vrijwilligersvergoedingen 37.417,34 34.065,13 - Kostenvergoedingen 11,40 120,20 - Werving en selectie 313,90 0,00 - Deskundigheidsbevordering/teambuilding 74,90 925,05 • (10) Kantoorkosten 3.454,55 3.288,02 - Kantoorruimte 3.000,00 3.000,00 - Kantoormiddelen 177,08 87,85 - Kantoorautomatisering (incl. afschrijving) 134,12 0,00 - Telefoon- en portikosten + Overige 143,35 200,17 • (11) PR/Communicatie 1,111,57 937,42 - Kosten website (incl. afschrijving) 213,49 382,87 - Foldermateriaal + Overige 898,08 554,55 • (12) Uitvoering Programma 7.126,95 7.102,31 - Lesruimten 5.400,00 5.400,00 - Lesmaterialen 551,95 655,51 - Kantinekosten 301,20 258,25 - Vervoer- en entreekosten 873,80 758,00 - Certificaten + Overige 0,00 30,55 • (13) Bestuurskosten 21,95 47,60 - Reiskosten + Overige 21,95 47,60 • (14) Verzekeringen 1.964,06 2.135,54 - Bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallen 387,29 412,73 - Bestuurdersaansprakelijkheid incl. rechtsbijstand 493,66 544,50 - Verzuimkosten personeel 1.094,73 1.190,31 - premiekorting - 11,62 - 12,00 • (15) Specialistische ondersteuning 2.517,26 2.456,30 - Notariskosten 0,00 0,00 - Accountantskosten, incl. advisering 1.500,00 1.500,00 - Secretariële- en administratieve ondersteuning 898,26 835,30 - Arbodiensten 119,00 121,00 • (16) Overige 168,61 140,61 - Bijdragen en heffingen 27,06 0,00 - Overige, incl. Bankkosten 141,55 140,61 _____________ ____________ ( -) 54.182,49 ( -) 51.218,18 Financiële baten en lasten (+) 304,08 (+) 275,62 (17) - Renteopbrengsten (+) 304,08 (+) 275,62 _____________ ____________ RESULTAAT (18) - Financieringssaldo (+) 1.036,99 ( -) 13.127,56
 20. 20. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 18 Nadere specificatie: (7) Donaties, subsidies en giften (in geld) Donaties • Kinderpostzegels Nederland – bijdrage schooljaar 2012/2013 - afrekening € 2.000 • Kinderpostzegels Nederland – bijdrage schooljaar 2013/2014 - voorschot € 16.000 • Stichting THB Fonds – bijdrage schooljaren 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015 € 1.500 • Particuliere schenking – lijfrentestorting schooljaar 2013/2014 € 5.000 • Bouwbedrijf Nikkels BV – bijdrage 2013 € 150 subtotaal ------------ (+) € 24.650 AF: (5) vooruit ontvangen • Kinderpostzegels Nederland – bijdrage schooljaar 2013/2014 – voorschot (50%) € 8.000 • Particuliere schenking – lijfrentestorting schooljaar 2013/2014 (50%) € 2.500 • Stichting THB Fonds – bijdrage schooljaren 2014/2015 (1/3 deel) € 500 subtotaal ------------ (+) € 11.000 Subsidies • Gemeente Apeldoorn – bijdrage schooljaar 2013/2014 € 25.000 subtotaal ------------ (+) € 25.000 AF: (5) vooruit ontvangen • Gemeente Apeldoorn – bijdrage schooljaar 2013/2014 (50%) € 12.500 subtotaal ------------ (+) € 12.500 Giften • Stichting Meisjesweeshuis Herv. gem. Apeldoorn – gift schooljaar 2013/2014 € 3.000 • Stichting Community Service Rotary Club Apeldoorn Sprengen – gift 2013 € 790 • Diverse giften m.b.t. 2013 € 225 subtotaal ------------ (+) € 4.015 AF: (5) vooruit ontvangen • Stichting Meisjesweeshuis Herv. gem. Apeldoorn – gift schooljaar 2013/2014 € 1.500 subtotaal ------------ (+) € 1.500 ------------ Totaal € 28.665 Nadere specificatie: (8) Sponsoring (in natura) • de Woonmensen – kantoorruimte en lesfaciliteiten € 8.400 • &Boon accountants B.V. – bijdrage in kosten accountantscontrole 2013 € 750 ------------ Totaal € 9.150 OVERZICHT BEGUNSTIGERS Per ultimo 2013 vallen de volgende begunstigers binnen de respectievelijk onderscheiden 4 categorieën: 1. KIDS COLLEGE FOUNDERS o de Woonmensen o gemeente Apeldoorn 2. KIDS COLLEGE PARTNERS o Mike van Woudenberg (Apeldoorn) o Kinderpostzegels Nederland 3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES o Stichting Community Service Rotary Club Apeldoorn Sprengen o & Boon registeraccountants belastingadviseurs 4. KIDS COLLEGE FRIENDS in geld o Stichting Meisjesweeshuis Hervormde gemeente Apeldoorn o Stichting THB Fonds o Bouwbedrijf Nikkels Twello korting c.q. in natura (nb. geldwaarde niet in resultaat verwerkt) o Balance B.V. o One Solution/Amazing o TCR Raalte o Van Binnen naar Buiten
 21. 21. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 19 VII. TOELICHTING – Overige • Niet uit de Balans blijkende rechten en plichten Het in de balans onder Eigen vermogen verantwoorde Financieringssaldo (4) betreft het per ultimo 2013 opgebouwde weerstandsvermogen van KCA. Dit vermogen is op de eerste plaats bestemd voor het opvangen van eventuele onverwachte tegenvallers in toekomstige exploitatie. Dit kan te maken hebben met niet voorziene uitgaven en/of niet gerealiseerde financiering. Voorzover het gerealiseerde eigen vermogen de ondergrens (norm) voor het aldus aan te houden weerstandsvermogen zou gaan overschrijden wordt dat deel mede ingezet als – gebudgetteerde – eigen bijdrage in de financiering van het (op)volgend schooljaar. Als norm voor het aan te houden (eigen) weerstandsvermogen hanteert KCA 25% van het jaarlijks exploitatietotaal ofwel (ca.) € 15.000. Deze norm wordt per 31.12.2013 met ca. € 5.000 onderschreden. Door Kinderpostzegels Nederland is voor het schooljaar 2013/2014 een bijdrage toegezegd van € 20.000. Daarvan is in – in het verslagjaar – € 16.000 (80%) als voorschot ontvangen. Het resterende bedrag van € 4.000 wordt pas – definitief – toegekend na afloop en verantwoording van de exploitatie m.b.t. dat schooljaar. Over de daadwerkelijke toekenning ervan bestaat dus pas ultimo 2014 zekerheid. Conform de grondslagen is dit – resterende – bedrag dan ook niet in de cijfers over 2013 verwerkt. Voor de vervolgfinanciering tot en met het schooljaar 2015/2016 liggen er momenteel – schriftelijke – toezeggingen en overeenkomsten voor een totaalbedrag van € 112.650. Over de schooljaren verdeeld ziet het beeld er als volgt uit € 63.700 (2013/2014), € 38.800 (2014/2015) en € 10.150 (2015/2016). De financiering voor het lopende schooljaar 2013/2014 is derhalve verzekerd. Voor het schooljaar 2014/2015 ligt de zekere financiering momenteel op 62,5% en is er nog voor een totaalbedrag van € 20.000 in aanvraag. Bij toekenning van dit laatste bedrag – en de kans daarop is groot – zou ook het eerstvolgende schooljaar al nagenoeg volledig gefinancierd zijn. • Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Er zijn in het kader van deze verslaggeving geen andere – dan de hiervoor al genoemde – belangrijke gebeurtenissen ná balansdatum, die het geschetste financiële beeld met betrekking tot KCA in een ander daglicht plaatsen.
 22. 22. SSSSttttiiiicccchhhhttttiiiinnnngggg WWWWeeeeeeeekkkkeeeennnnddddsssscccchhhhoooooooollll KKKKiiiiddddssss CCCCoooolllllllleeeeggggeeee AAAAppppeeeellllddddoooooooorrrrnnnn – JJJJaaaaaaaarrrrvvvveeeerrrrssssllllaaaagggg 2222000011113333 20 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn te Apeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2013 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening. Basis voor financiële verslaggeving Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor financiële verslaggeving betreft de door de stichting gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. Apeldoorn, 25 april 2014 Boon Registeraccountants B.V. w.g. Drs. L.J. Meijer Registeraccountant
 23. 23.  
 24. 24.  

×