Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORNJAARVERSLAG 2012KCA MAAKT HET VERSCHIL!
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 1STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERS...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 2
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 3DE STICHTINGALGEMEENHet initiatief tot de oprichting – ...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 4VERSLAG VAN HET BESTUURALGEMEEN• DoelKids College Apeld...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 5Bij de werving van begunstigers worden de volgende fina...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 6o buddyjaarHet 3dejaar (= buddyjaar) is uitsluitend toe...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 7De ‘vaste’ bezetting van elk team wordt in voorkomende ...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 8o lesaccommodatieOok voor de lesaccommodatie wordt gebr...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 9Grafiek 1: Leerlingenverloop per schooljaarGrafiek 2: K...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 10LESPROGRAMMAKCA biedt zijn leerlingen algemeen maatsch...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 11Foto’s boven: impressies van lessenRAAD VAN ADVIESVoor...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 12algemeen, maar soms ook heel gericht – bijvoorbeeld om...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 13Het verkrijgen van voldoende financiering is primair e...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 14
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 15JAARREKENING 2012I. BALANS PER 31 DECEMBER 201231.12.2...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 16III. TOELICHTING – ALGEMEENHet – statutaire – boekjaar...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 17V. TOELICHTING – Balans per 31.12.2012ACTIVA 31.12.201...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 18VI. TOELICHTING – Baten en Lasten over 20122011 € 2012...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 19Nadere specificatie: (7) Donaties, subsidies en giften...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 20VII. TOELICHTING – Overige• Niet uit de Balans blijken...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 21CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANTAan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2012 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

696 views

Published on

Dit concept Jaarverslag 2012 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn is op 8 april 2013 door het bestuur vastgesteld

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2012 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

 1. 1. STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORNJAARVERSLAG 2012KCA MAAKT HET VERSCHIL!
 2. 2. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 1STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2012INHOUDSOPGAVEPaginanummerDE STICHTINGAlgemeen 3Statutair doel 3Bestuurssamenstelling 3Rekening en verantwoording 3VERSLAG VAN HET BESTUURAlgemeen 4Doelstelling 4Kosten 4Financiering 4Bedrijfsvoering 5Leerlingen 8Lesprogramma 10Raad van Advies 11PR/Communicatie 11Samenwerkingsvormen 12Vooruitblik 12Tot slot 13JAARREKENING 2012Balans per 31.12.2012 15Baten en lasten over 2012 15Toelichting – Algemeen 16Toelichting – Grondslagen 16Toelichting – Balans per 31.12.2012 17Toelichting – Baten en lasten over 2012 18Overzicht Begunstigers 19Toelichting – Overigeo Niet uit de Balans blijkende rechten en plichten 20o Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 20Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21Stichting Weekendschool Kids CollegePost- en kantooradres:Deventerstraat 54, 7321 CA ApeldoornTelefoon: 055-5484950 (kantoor)Website: www.kidscollegeapeldoorn.nl8 april 2013
 3. 3. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 2
 4. 4. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 3DE STICHTINGALGEMEENHet initiatief tot de oprichting – in 2008 – van een weekendschool in Apeldoorn, naar het voorbeeld van de in1998 door de psycholoog Heleen Terwijn in Amsterdam geïnitieerde IMC-Weekendschool komt van de stichtingMaatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (MOA). Naast het werven van de nodige financiële middelen om destart mogelijk te maken, vond MOA binnen haar netwerk een aantal mensen bereid de weekendschool verdervorm en inhoud te geven. Door dit eerste bestuur werd besloten tot de stichtingsvorm als juridisch kader vande school. Als naam van de school werd gekozen voor Kids College Apeldoorn, afgekort KCA.Bij notariële akte d.d. 18 november 2008 verleden door notaris mr. H.J. Jansen te Apeldoorn is de StichtingWeekendschool Kids College Apeldoorn opgericht.Het onderhavige Jaarverslag 2012 is het 4ekalenderjaarverslag dat sinds de oprichting van KCA is uitgebracht.STATUTAIR DOELHet doel van de stichting zoals dat in de statuten omschreven staat, luidt:“Het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen 10 en 14jaar, uit de gemeente Apeldoorn, gericht op het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren inde maatschappij, het versterken van hun zelfvertrouwen alsmede het ontmoeten van personen dieaansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen …… .”BESTUURSSAMENSTELLINGDe bestuurssamenstelling gedurende het verslagjaar was als volgt:o J. (Jelle) Reitsma – voorzittero E. (Eelke) Hemrica – secretaris/penningmeestero G. (Gert) Nijmeijer – lido H. (Hans) Wegter – lido M. (Monique) Mulder (tot 1 juli 2012)o M. A. (Mireille) van Eijk – Elshoff (vanaf 1 november 2012)bestuursadviseur – F. (Freek) KammingaHet bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Inhet verslagjaar heeft het bestuur 12 maal vergaderd.REKENING EN VERANTWOORDINGOp grond van de in de statuten opgenomen bepalingen moet het bestuur binnen 6 maanden na afloop van hetboekjaar ( = kalenderjaar) de jaarstukken vaststellen. Hierin dient rekening en verantwoording te wordenafgelegd over de financiële gang van zaken gedurende en de stand van zaken aan het einde van het boekjaar.Dit jaarverslag betreft het Bestuursverslag en de Jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2012 en omvat als zodanig2 – gebroken – schooljaren: 2011/2012 (januari t/m juni) en 2012/2013 (juli t/m december).De Jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant van BoonRegisteraccountants B.V.
 5. 5. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 4VERSLAG VAN HET BESTUURALGEMEEN• DoelKids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend en erkend worden als eenorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening, die kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar die een steun inde rug verdienen, een uitstekend en in onderwijskundig opzicht verantwoord programma biedt voorverbreding en verdieping van hun algemeen maatschappelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Eenprogramma overigens dat zowel wat betreft inhoud als wijze van uitvoering afwijkt van dat in hetbasisonderwijs wat deze kinderen tegelijkertijd ook volgen; heel nadrukkelijk niet ‘meer van hetzelfde’.Het nagestreefde ‘schoolprincipe’ is als volgt. De kinderen, die tot KCA worden toegelaten, stromen in op hetmoment dat zij in groep 7 van de basisschool zitten en hebben vanaf dat moment de mogelijkheid om 3achtereenvolgende, inhoudelijk verschillende jaarprogramma’s te volgen. Het is dus een 3-jarige school met3 opeenvolgende klassen. Toelating betekent niet dat de leerling zich op voorhand moet vastleggen voor 3jaar; aan het einde van elk schooljaar kiest de leerling voor een vervolg of verlaat KCA. Leerlingen komen dusbinnen in klas 1. Directe instroom in klas 2 is beperkt mogelijk, het 3e jaar wordt uitsluitend gevuld metleerlingen die een of twee jaar het onderwijs bij KCA hebben gevolgd.Het KCA-schooljaar loopt parallel aan dat van het basisonderwijs (juli t/m juni) en omvat 24 lessen op dezondagmiddagen in de periode – medio – september tot juni.• RandvoorwaardenOpzet en financiering van de schoolexploitatie worden zo ingericht, dat er voor toelating tot en deelnameaan het schoolprogramma voor leerlingen en ouders/verzorgers geen bijdrage in de kosten verbonden is.KCA steunt voor een belangrijk deel op vrijwilligers.DOELSTELLINGDe doelstelling bij oprichting was om in een periode van 3 jaar KCA uit te bouwen tot een florerendeweekendschool. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 moest er een in alle opzichten (aantal leerlingen,bedrijfsvoering en financiering) hecht fundament zijn gelegd op basis waarvan het voortbestaan van KCA is‘verzekerd’ en de school in staat is zich verder te ontwikkelen en aan te passen aan zich ontwikkelende(maatschappelijke) omstandigheden en zienswijzen. Vanaf dat moment zal een KCA schooljaar bestaan uit 3 –opeenvolgende – klassen, te weten een 1steen een 2dejaargroep van 20-25 leerlingen elk en een buddygroep(3dejaargroep) van – minimaal – 15 leerlingen. Het maximale leerlingenaantal in een schooljaar bedraagt 75.KOSTENDe exploitatiekosten van KCA worden gebudgetteerd (begroot) per schooljaar (juli t/m juni), volgens hetprincipe van integrale kosten. Dit laatste houdt in dat alle kosten, ongeacht de wijze van financiering in debegroting en financiële verantwoording worden betrokken. De meerjarenbegroting van KCA bestrijkt een –voortschrijdende – periode van 3 schooljaren en wordt jaarlijks – voorafgaand aan een nieuw schooljaar –opnieuw vastgesteld. Uitgaande van de – per ultimo het verslagjaar – vigerende meerjarenbegroting (versie:november 2011) lopen de begrote kosten op naar – maximaal – € 79.500 per schooljaar (prijspeil 2012),gebaseerd op 3 klassen en totaal 75 leerlingen. Dit is tevens het maximum van de kalenderjaarbegroting.FINANCIERINGDeelname aan de school is voor de leerlingen kosteloos. Dit betekent dat de school voor de financiering vanzijn exploitatie is aangewezen op subsidies, donaties, schenkingen en sponsoring. Afhankelijk van de financierheeft de geboden financiering betrekking op een – of meerdere – kalenderjaren of schooljaren.Het streven is er op gericht om steeds bij aanvang van een nieuw schooljaar de financiering daarvan en datvan de daarop volgende 2 schooljaren (groten)deels verzekerd te hebben en wel voor resp. 80, 60 en 40%.
 6. 6. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 5Bij de werving van begunstigers worden de volgende financieringsmogelijkheden aangeboden:1. KIDS COLLEGE FOUNDERS – zij nemen deel in het financieren (in geld of in natura) van de vaste kostenvan de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal€ 7.500 per jaar is (totaal: minimaal € 22.500 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuiteen brede maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een stevig fundament voor de school.2. KIDS COLLEGE PARTNERS – zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld en/ofin natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrageminimaal € 5.000 per jaar is (totaal: minimaal € 15.000 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen dievanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen aan het schoolbouwwerk willenbijdragen.3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES – zij financieren de variabele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Eentoezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á € 500 per plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren(totaal: minimaal € 7.500 voor leerling-plaatsen voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuithun maatschappelijke betrokkenheid meerdere ‘kids’ van een plaats op de school willen verzekeren.4. KIDS COLLEGE FRIENDS – zij financieren (in geld en/of in natura) de bijzondere kosten – de extra’s – dieook nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn tot een succes te maken. Een bijdrage als ‘Friend’ isniet aan minimum voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Ditzijn partijen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze Kids Collegewillen steunen.ANBI statusMet betrekking tot schenkingen en sponsoring is het voor financiers/begunstigers van groot belang dat dedaarmee gemoeide bedragen als aftrekbare kosten of gift in de aangiften voor de Inkomsten- ofVennootschapsbelasting mogen worden betrokken. Eén van de voorwaarden daarvoor is, dat KCA door deBelastingdienst wordt aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De Belastingdienst heeft bijbeschikking van 1 juni 2009 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2009) aan KCA deze zogenaamde ANBIstatus toegekend.Vanaf de oprichting kent KCA zowel financiering in de vorm van sponsoring ‘in natura’ als van subsidies,donaties en sponsoring ‘in geld’. Dit in een verhouding van – ongeveer – 20:80. Financiers zijn zowel grotelandelijke fondsen voor goede doelen, de provinciale en gemeentelijke overheid, lokale instellingen enbedrijven en particulieren.BEDRIJFSVOERING• Organisatieo schooljaar en klassenHet schooljaar loopt parallel aan dat van de basisscholen. De eerste twee schooljaren bestaan uit 24klassikaal gegeven lessen van 4 uur op de zondagmiddag. Het derde schooljaar ziet er anders uit: gemiddeldéén leszondag per maand en gerichte ondersteuning van de leerling door een volwassen buddy. Aan het eindevan elk schooljaar wordt aan de leerling een deelnamecertificaat uitgereikt. Doorloopt de leerling alle drieklassen, dan wordt dat beloond met een einddiploma.o eerste en tweede jaarIn het eerste en tweede schooljaar wordt er klassikaal ‘les’ gegeven. De maximale klasgrootte is daarbijbepaald op 25 leerlingen. De leerling stroomt – in principe – in het 1stejaar in en zit dan in groep 7 van debasisschool. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar het 2dejaar. Bij onvoldoendedoorstroming vanuit het 1stejaar bestaat beperkt de mogelijkheid van ‘zij-instroom’ van nieuwe leerlingen uitgroep 8 van de basisschool.Als gevolg van het te beperkte aantal leerlingen (18) is er het (gehele) schooljaar 2010/2011 gewerkt met één(combinatie) klas van 1steen 2dejaars leerlingen. Door de sterke toename van het aantal leerlingen metingang van het schooljaar 2011/2012 tot 46 is het aantal klassen weer op twee gebracht, beide met eenbezetting van meer dan 20 leerlingen. Ook het schooljaar 2012/2013 kent weer 2 klassen met in totaal 47leerlingen.
 7. 7. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 6o buddyjaarHet 3dejaar (= buddyjaar) is uitsluitend toegankelijk voor ‘doorstromers’ vanuit het 2dejaar.Het derde leerjaar heeft met ingang van het schooljaar 2012/2013 zowel wat betreft opzet als invulling eenmetamorfose ondergaan. Een vaste coördinator zal de 3ejaars leerlingen als groep begeleiden. De planningvoorziet in 10 lessen gedurende het schooljaar, waarvan er 5 door de leerlingen zelf – 2 á 3 leerlingen perkeer – worden georganiseerd.De door de leerlingen zelf te organiseren lessen zijn bedoeld om gastdocenten uit te nodigen met beroepen,die zij in het programma tot dan toe gemist hebben en/of heel interessant hebben gevonden. De rol van decoördinator hierbij is het begeleiden van de voorbereidingen en de coördinatie.De andere 5 lessen krijgen een coachingskarakter gericht op vragen als: hoe maak je keuzes die bij joupassen, hoe maak je een goede combinatie tussen leren en ontspannen, hoe weet je waar jouw talentenliggen?• Personeelo algemeenKCA is overwegend een vrijwilligersorganisatie, die wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering wordt geleid enondersteund door parttime beroepskrachten, een Projectcoördinator voor de algehele schoolleiding (20uur/week), een Zondagcoördinator voor de leiding op de leszondagen (6 uur/week) en een Secretarieeladministratieve ondersteuner (10 uur/week). De vrijwilligers zijn aan de school verbonden op basis van eenvrijwilligersovereenkomst en ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.o Projectcoördinator, Zondagcoördinator en Administratieve ondersteuningDe verantwoordelijkheid van de Projectcoördinator is nadere invulling en uitvoering te geven aan het tevoeren beleid van KCA. Daarbij is het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering het primaireaandachtspunt. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de werving en selectie van leerlingen, dedeskundigheidsbevordering bij vrijwilligers, de inhoud van de lesprogramma’s en de ondersteuning vangastdocenten.De Zondagcoördinator deelt de taken wat betreft lesprogramma en gastdocenten met de Projectcoördinatoren is verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de uitvoering van de lessen op de zondagen. Metdeze opzet is zowel de kwaliteit van het programma als de uitvoering van de lessen op de zondagen betergeborgd.De Administratieve ondersteuning is m.n. gericht op notuleren, administratie van leerlingen, vrijwilligers engastdocenten, beheer van kasgeld en logistieke taken (voorzien in lesmaterialen, organisatie vervoer e.d.).De uitvoering van financiële zaken is helemaal en pr en communicatie voor een deel belegd bij leden van hetbestuur.o vrijwilligers: ondersteunendDe webmaster van KCA is een vrijwilliger voor gemiddeld 3 uur per week. Zij verzorgt ook de lay out van denieuwsbrieven.o vrijwilligers: klas(bege)leidingOpzet is dat een klas – afwisselend – wordt (be)geleid door 2 teams van 3 vrijwilligers, 1 Klascoördinator en 2Klasbegeleiders. De Klascoördinator is iemand met ervaring als leerkracht in bij voorkeur het basisonderwijs.Hij/zij is namens KCA verantwoordelijk voor de gang van zaken m.b.t. een klas op de zondag, inbegrepen deafstemming met gastdocenten wat betreft de details van de te geven les. De begeleiders moeten vooralaffiniteit met op kinderen gerichte activiteiten hebben en ondersteunen bij de uitvoering van de les. Elkteam neemt als regel 12 van de 24 lessen (zondagen) in een schooljaar voor zijn rekening. In beginsel wordtmen ‘om de andere zondag’ ingeroosterd. Teamleden verrichten hun werkzaamheden op basis van eenvrijwilligersvergoeding.Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het aantal vrijwilligers voor klas(bege)leiding 16, waarvan 3Klascoördinatoren en 13 Klasbegeleiders. Het verloop in vrijwilligers is gering.
 8. 8. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 7De ‘vaste’ bezetting van elk team wordt in voorkomende gevallen nog aangevuld met een maatschappelijkstagiaire. Deze hebben een stageverplichting van minimaal 30 uur en blijven om die reden een halfschooljaar. Zij verrichten werkzaamheden van licht ondersteunende aard. Het aantal maatschappelijkstagiaires dat in 2012 bij KCA op deze wijze is ingezet bedroeg 3.o gastdocentenElke zondag geeft een andere gastdocent de leerlingen inzicht in zijn of haar werkveld: in welk kader speelthet werk zich af (maatschappelijke context), wat houdt het werk in (beroep) en hoe leer je dat (opleiding).In een beperkt aantal gevallen, afhankelijk van het onderwerp en het aantal aan het werkveld verbondenaspecten verzorgt dezelfde gastdocent twee opeenvolgende lessen (zondagen).Gastdocenten bij KCA zijn professionals met een passie voor hun vak, die dat uitstralen en in staat zijn deleerlingen op een aansprekende manier met het vakgebied kennis te laten maken. Principe van de lesopzetis: luisteren, denken en doen, met de nadruk op het laatste. Lessen worden gegeven bij KCA of op dewerklocatie van de gastdocent. Over een geheel schooljaar gerekend wordt per klas ongeveer de helft van delessen ‘op locatie’ verzorgd. Een les op een werklocatie brengt de leerling dichter bij ‘de wereld’ van degastdocent en spreekt daardoor (nog) meer tot de verbeelding.Het werven van gastdocenten is weliswaar een intensief proces, maar heeft ook met betrekking tot de in hetverslagjaar uitgevoerde programma’s voldoende – kwalitatieve – respons opgeleverd. Gastdocenten verrichtenhun werkzaamheden ten behoeve van de school kosteloos.Gedurende 2012 zijn er 49 verschillende gastdocenten voor KCA actief geweest.o vrijwilligers: buddy’sIn het schooljaar 2011/2012 is er door gebrek aan leerlingen geen buddyjaar opgezet en zijn er dus ook geenbuddy’s actief geweest. Het buddyjaar zoals dat in het lopende schooljaar 2012/2013 is ingevuld staat onder(bege)leiding van de KCA-Projectcoördinator.o verklaring omtrent gedrag (VoG)Voor alle KCA beroepskrachten en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de begeleiding van onze leerlingen(klasbegeleiding), is een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) een vereiste. Zij worden pas ingezet als de VoG isoverlegd.o deskundigheidsbevorderingEr is éénmaal een bijeenkomst geweest voor de vrijwilligers onder leiding van de projectcoördinator en eenbestuurslid. Daarbij lag de nadruk op vragen vanuit de vrijwilligers over het begeleiden en stimuleren van deleerlingen. Daarnaast hebben dit jaar voor het eerst functioneringsgesprekken met alle vrijwilligersplaatsgevonden. Deze functioneringsgesprekken zullen voortaan jaarlijks worden gehouden.• schoolaccommodatieo kantoor- en vergaderfaciliteitenSinds 1 maart 2009 heeft KCA de beschikking over kantoor- en vergaderruimte in het gebouw van Stichting DeWoonmensen (woningcorporatie) aan de Deventerstraat 54 te Apeldoorn, op basis van sponsoring ‘in natura’door De Woonmensen.Foto’s boven: impressies gebouw, kantoor- en lesaccommodatie
 9. 9. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 8o lesaccommodatieOok voor de lesaccommodatie wordt gebruik gemaakt van zaalruimte en bijbehorende voorzieningen in hetgebouw van de Woonmensen. Eveneens sinds 1 maart 2009 en ook op basis van sponsoring ‘in natura’.Wanneer de aard van een beroep en/of de lesopzet daar om vraagt en faciliteiten ter plaatse beschikbaarzijn, vindt de les plaats op de werklocatie van de gastdocent. In de opbouw van de lesprogramma’s wordt hetmet een zekere regelmaat laten plaatsvinden van lessen op een ‘buitenlocatie’ bewust gepland, ook al omdathet tegelijk lesgeven aan twee groepen in het gebouw van De Woonmensen wat improvisatie vereist.Bijkomend voordeel is de afwisseling in leslocaties voor leerlingen en vrijwilligers.In 2012 vonden in totaal 51 lessen plaats, 25 voor klas 1 en 26 voor klas 2, waarvan 23 op een buitenlocatieen 28 in de eigen lesruimten aan de Deventerstraat 54 (45% ‘uit’ en 55% ‘thuis’).LEERLINGENBij de werving (en selectie) van leerlingen wordt nauw samengewerkt met de basisscholen. De werving vooreen nieuw schooljaar vindt plaats in de periode maart/april, de aanmelding loopt tot en met juni, deuiteindelijke selectie gebeurt in augustus en september. Kinderen dienen zichzelf voor KCA aan te melden. Inoverleg met de leerkracht van de basisschool, het kind en zijn of haar ouders/verzorgers wordt vervolgensdoor KCA beslist over de toelating.De leerling is in beginsel verplicht om alle lessen tijdens een schooljaar bij te wonen, maar kan naar keuzemaximaal vier keer afzeggen, twee maal in de eerste – en twee maal in de tweede helft van het schooljaar.Na afloop van een schooljaar is de leerling vrij om te kiezen of hij/zij doorgaat naar het volgende schooljaar.Elke jaargroep (klas) bestaat uit 20-25 leerlingen. De instroom in klas 1 bestaat uit kinderen, die in groep 7van de basisschool zitten. Deze kinderen kunnen vervolgens – in 3 schooljaren – de weekendschoolklassen 1, 2en 3 doorlopen. Rechtstreekse (zij-)instroom in klas 2 is beperkt mogelijk, maar dat geldt niet voor klas 3,het buddyjaar.o Schooljaar 2011/2012Het schooljaar 2011/2012 ging in september 2011 van start met 2 klassen met in totaal 45 leerlingen.Het aantal leerlingen uit het voorgaande schooljaar dat voor een vervolg op KCA koos bedroeg – in totaal – 7(van 23), 6 van deze leerlingen zijn doorgestroomd naar de tweede klas. Het aantal nieuwe aanmeldingenbedroeg 39, waarvan 22 voor klas 1 en 17 (zij-instromers) voor klas 2. Er heeft zich maar 1 leerling aangemeldom door te stromen naar het buddyjaar. Omdat dit aantal niet past bij de gekozen opzet van het buddyjaar iser voor gekozen om dit schooljaar het buddyjaar geen doorgang te laten vinden.In de loop van het jaar is er in klas 1 nog 1 nieuwe leerling ingestroomd en zijn er – om verschillende redenen– 3 gestopt. In klas 2 is er ook 1 nieuwe leerling ingestroomd en zijn er 2 tussentijds gestopt. Het totaalaantal leerlingen aan het einde van het schooljaar was 42. Daarvan hebben er 36 het KCA certificaat – voordeelname aan minimaal 15 lessen – uitgereikt gekregen. Ook was er 1 leerling die 3 schooljaren aan KCAheeft meegedaan, hij heeft een diploma gekregen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting van hetschooljaar op zondag 17 juni.o Schooljaar 2012/2013Het schooljaar 2012/2013 ging op 2 september van start met drie klassen met in totaal 50 leerlingen. Hetaantal aanmeldingen voor klas 1 bedroeg 26 leerlingen, 1 meer dan de theoretische maximale capaciteit.Gelet op het in de praktijk te verwachten lichte verloop is met dit aantal van start gegaan. Klas 2 is van startgegaan met 21 leerlingen: 9 die zijn doorgestroomd vanuit het voorgaande schooljaar en 12 nieuwe instroom.Dit schooljaar is een groepje van 3 leerlingen gestart als klas 3, de buddygroep. Dit aantal is nog te klein voorhet uitvoeren van de eerder beschreven nieuwe opzet van het buddyjaar. Daarom is er gekozen voor eenaangepast derde jaar. De leerlingen zullen ieder zelf één keer een les voor de gehele groep organiseren.Daarnaast volgen ze als groep naar eigen keuze 7 lessen uit het programma van groep 2. De buddygroepwordt begeleid door de Projectcoördinator.
 10. 10. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 9Grafiek 1: Leerlingenverloop per schooljaarGrafiek 2: Klasgrootte bij aanvang schooljaarGrafiek 3: Herkomst leerlingen naar schoolorganisaties in aantallen en % (aanvang schooljaar)kbs katholiek basisscholenobs openbaar basisscholenpcbs prot. chr. basisscholenspec speciaal onderwijsvo voortgezet onderwijs
 11. 11. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 10LESPROGRAMMAKCA biedt zijn leerlingen algemeen maatschappelijke kennis en ervaring aan. De eerste twee jaar in de vormvan een klassikaal programma van 24 zondagen, opgebouwd rond een aantal thema’s. Daarbij onderscheidende programma’s zich van elkaar in de keuze en de actualiteit van de onderwerpen en de manier waarop dieworden uitgewerkt.Als lesmethode wordt daarbij aangesloten bij die van ‘ervarend leren’.Het derde jaar ziet er anders uit: onder begeleiding van een zogenaamde ‘buddy’ moeten leerlingen zelf hunonderwerpen kiezen, een gastdocent uitnodigen en de nodige voorbereidingen treffen. Dat isvervolgonderwijs op individuele basis (maatwerk).Enkele voorbeelden van onderwerpen uit de lesprogramma’s zijn:Schooljaar 2011/2012 (januari t/m mei 2012)Klas 1Horeca, gezonde voeding en koken – gastdocent: restaurantkokSocial media – gastdocent: internetdeskundigeOnroerend goed – gastdocent: architectKlas 2Gezondheid - gastdocenten: plastisch chirurg, dierenartsSlimmerkunde - gastdocent: student communicatieKunst - gastdocent: kunstenaresMilieu en Techniek - gastdocent: pilootMaatschappij - gastdocenten: fotograaf, acteurSchooljaar 2012/2013 (september t/m december 2012)Klas 1Milieu en Techniek – gastdocent: wethouderVeiligheid /Defensie - gastdocent: Koninklijke LandmachtOndernemen – gastdocenten: Kamer van Koophandel, grafisch vormgeverKlas 2Entertainment – gastdocenten: acteur, regisseur, (film)muzikantGezondheidszorg / Mondhygiëne - gastdocenten: tandarts, orthodontistDieren - gastdocenten: dierenarts, boswachterSport - gastdocenten: balletdanser, kickbokserBuddygroepRestaurantwezen - gastdocent: filiaalmanager Mc DonaldsNa afloop van iedere les evalueert de Zondagcoördinator samen met de gastdocent de lesmiddag, waarbijonderwerpen als effectiviteit en mogelijke verbeteringen voor een eventuele herhaling van de les in hetprogramma voor een volgend schooljaar aan de orde komen. Van elke les wordt een verslag gemaakt, dat opFacebook en ook op de KCA-website wordt geplaatst.
 12. 12. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 11Foto’s boven: impressies van lessenRAAD VAN ADVIESVoor leerling- en programma-aangelegenheden is er een Raad van Advies (RvA) ingesteld, die het bestuur ende schoolleiding (Projectcoördinator) adviseert over tot beleidsmatige- en uitvoerende onderwerpen.Eind 2012 is de samenstelling van de Raad van Advies als volgt:Mw. E. (Ellen) Mulder – directeur Openbare basisschool De EendrachtHr. M. (Maarten) Kleiman – directeur Protestants-christelijke basisschool Koningin EmmaHr. H.A.C. (Bert) Jansen – docent Veluwse scholengroep/Veluws CollegeIn het verslagjaar zijn er geen bijeenkomsten geweest met de RvA, wel heeft er regelmatig schriftelijkcontact plaatsgevonden.PR/COMMUNICATIE• PubliciteitDe KCA-website www.kidscollegeapeldoorn.nl dient als ‘het’ communicatiemedium van KCA naar debuitenwereld (stakeholders: ouders, leerlingen, basisscholen, vrijwilligers, gastdocenten, sponsors e.a.) enomgekeerd. Dit blijkt ook uit de regelmatige analyses met betrekking tot bezoekers en daarbij getoondeinteresses. Er is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website; dat is nodig omdat het ontwerpintussen is ‘verouderd’ en slecht wordt weergegeven op smartphones en tablets. Dat gebeurt in eigen beheerdoor de webmaster.Daarnaast is in 2012 een Facebookpagina opgestart. Hierop staan de foto’s en verslagen van de gastlessen, deweekberichten die de leerlingen elke week per mail krijgen toegestuurd, en andere informatie. DezeFacebookpagina wordt vooral bekeken door vrijwilligers en leerlingen en hun ouders.Eenmaal per kwartaal wordt er een KCA-Nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven worden via e-mailverspreid onder de relaties van KCA en zijn ook via de website in te zien en te downloaden. Uitkostenoverwegingen wordt er maar een beperkt aantal ‘hard copies’ vervaardigd voor promotiedoeleinden. In2012 zijn er in totaal drie Nieuwsbrieven uitgebracht.De uit Apeldoorn afkomstige acteur Pim Wessels (1991) – landelijk bekend van rollen in bij de jeugd populairetv-series als SpanGas en films als De Scheepsjongens van de Bontekoe en Dolfje Weerwolfje – was sinds hetschooljaar 2010/2011 als ‘ambassadeur’ aan KCA verbonden. Daarmee was Pim het ‘gezicht’ van KCA naar deleerlingen toe. Pim Wessels heeft op 20 mei 2012 als ambassadeur afscheid genomen van KCA met een gastlesover acteren. Dit op contractuele gronden. In 2012 is er niet al opnieuw het initiatief genomen de ‘vacature’van ambassadeur weer in te vullen.Daarnaast wordt er voortdurend naar toe gewerkt om via verschillende media (regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, Radio Apeldoorn en Omroep Gelderland e.a.) op basis van ‘free publicity’ KCA onder de aandachtvan ‘Apeldoorn’ te brengen. Dit om bekendheid te geven aan het bestaan en de activiteiten van KCA in het
 13. 13. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 12algemeen, maar soms ook heel gericht – bijvoorbeeld om vrijwilligers te werven. In 2012 is er aandacht in demedia voor KCA geweest op:• 19 maart 2012 (een interview bij RTV Apeldoorn);• zomer 2012, in Podium, het medewerkers magazine van PCBO;• 18 juli in de door de leerlingen gemaakte uitzending van RTV Apeldoorn (het KCA Radio Avontuur);• 22 augustus in een artikel op de voorpagina in het Apeldoorns Stadsblad (Kids College heeft nog plek),• 26 september de Kids College video op YouTube, een filmpje van 5’ dat door de leerlingen zelf in eengastles is gemaakt (http://www.youtube.com/watch?v=yEEorUcv_f0&feature=youtu.be);• 23 november in Eigen! en Apeldoorn Direct, verslagen van het winnen van de Sales Battle door deProjectcoördinator van KCA.Ter ondersteuning bij het werven van begunstigers (‘sponsors’) is er een speciaal op deze doelgroep gerichtebrochure en een specifieke website (www.iksponsorkca.nu). Deze werving is vooral gebaseerd op het gebruikin netwerken en bij persoonlijke benadering.• CommunicatieplanNaast uitvoering van (delen van) het in 2009 opgestelde communicatieplan, vooral gericht op het verkrijgeneen grotere naamsbekendheid van KCA in Apeldoorn e.o. is er gewerkt aan de actualisering van dat plan. Dieactiviteiten hebben vooral bijgedragen aan betere wervingsresultaten van leerlingen en vrijwilligers in 2012.Er is veel aandacht besteed aan de Open Dag, die op 25 maart 2012 werd gehouden.SAMENWERKINGSVORMENNetwerk van Weekendscholen in NederlandHet initiatief van de IMC-weekendschool te Amsterdam om de samenwerking tussen alle in Nederland actieveweekendscholen te versterken, is in 2012 eigenlijk tot stilstand gekomen.Een poging van de IMC weekend scholen om samen met de Weekendklas uit Leiden en KCA de ontwikkelingvan het landelijk netwerk weer vlot te trekken, heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. KCA ziet voorzichzelf in samenwerking met andere weekendscholen toegevoegde waarde en blijft dit daarom actiefnastreven.Brede SchoolKCA is onderdeel van het aanbod van activiteiten van de Brede School en dat biedt een extra mogelijkheidom leerlingen die behoren tot de KCA-doelgroep te bereiken en te werven. In 2011 is KCA officieeltoegetreden als ‘partner’ binnen de ‘Brede School’. Helaas is de financiering van Brede School activiteitendoor de gemeente in 2012 aanzienlijk gekort. Mede daardoor worden de activiteiten anders georganiseerd enaangestuurd en is de betrokkenheid erbij van KCA helaas afgenomen.VOORUITBLIKHet volgende verslagjaar (2013) is wat de eerste helft ervan betreft een voortzetting van het schooljaar2012/2013. De voorbereidingen daarvan zijn wat het lesprogramma aangaat al grotendeels afgerond in 2012.Het schooljaar 2012/2013 zal op zondag 30 juni met de certificaatuitreiking worden afgesloten.De doelen, die het bestuur zich heeft gesteld aan het einde van het schooljaar 2012/2013 zijn:1. certificaatuitreiking aan 40 leerlingen of meer, d.w.z. 20 certificaten per klas;2. tevredenheid leerlingen gemiddeld 4 of beter op een 6-puntsschaal;3. behoud van 10 leerlingen of meer uit klas 2 voor overgang naar het nieuwe buddyjaar (2013/2014);4. behoud van 15 leerlingen of meer uit klas 1 voor overgang naar klas 2 van het nieuwe schooljaar;5. basis gelegd voor de start van het nieuwe schooljaar met in totaal 55 - 60 leerlingen, waarvan 25nieuw geworven leerlingen voor klas 1 en 10 zij-instromers voor klas 2;6. beschikbaarheid van 4 klasbegeleidingsteams met het benodigde aantal vrijwilligers (1Klascoördinator + 3 begeleiders) per team;7. programma komend schooljaar in opzet gereed (thema’s, onderwerpen binnen het thema);8. financiering voor de drie komende schooljaren verzekerd voor resp. 80, 60 en 40%.
 14. 14. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 13Het verkrijgen van voldoende financiering is primair een bestuurstaak. Het bereiken van de overige doelendie van de Projectcoördinator en Zondagcoördinator en is het aan het Bestuur om daarvoor de voorwaardente scheppen.KCA wil in september a.s. het schooljaar 2013/2014 starten met 3 klassen: een 1een 2ejaarsgroep (klas) eneen buddygroep met zo mogelijk 55 leerlingen. Dat betekent dat er op 2 fronten – dat van leerlingen en vanvrijwilligers/begeleiders – intensief moet worden geworven. Een aanzienlijke ‘krachtproef’, die grotendeelsnaast het afronden van het schooljaar 2012/2013 in het eerste halfjaar 2013 zijn beslag moet krijgen.Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het werven van het ten doel gestelde aantal leerlingen endaarvoor noodzakelijke begeleiding zal slagen. De dagelijkse leiding van KCA is bij de twee parttimekrachten, de Projectcoördinator en de Zondagcoördinator, in goede handen. Het bestand aan gekwalificeerdevrijwilligers is in de – vaste – kern aanwezig. Datzelfde geldt voor de ondersteunende functies.TOT SLOTHet verslagjaar 2012 kan worden gekenmerkt als een jaar van duidelijke vooruitgang voor KCA. Een jaarwaarin zowel het aantal leerlingen als vrijwilligers (begeleiders) ten opzichte van het voorafgaande vooruit isgegaan. Het oplossen van de problematiek van 2011 – te weinig leerlingen en een tekort aan begeleiders -heeft de KCA-organisatie, zowel in bestuurlijk - als in operationeel opzicht sterker gemaakt. Daardoor is KCAer in geslaagd wezenlijke stappen voorwaarts te maken. De financiering van KCA op termijn blijft zorgenbaren. Nieuwe sponsoren en subsidiegevers moeten worden gevonden om het voortbestaan van KCA teverzekeren.Het Bestuur is grote dank verschuldigd aan allen die KCA als Weekendschool mogelijk maken. Vooral de staf(d.w.z. de Project- en Zondagcoördinator en de ondersteuning), de vrijwilligers van de klasbegeleidingteams,de gastdocenten en – niet op de laatste plaats – de financiers/begunstigers.Namens het Bestuur, Apeldoorn, 8 april 2013J. (Jelle) Reitsma – voorzitter E. (Eelke) Hemrica – secretaris/penningmeester
 15. 15. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 14
 16. 16. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 15JAARREKENING 2012I. BALANS PER 31 DECEMBER 201231.12.2011 € 31.12.2012ACTIVAVaste activa- Materiële vaste activa (1) 106,73 0,00Vlottende activa- Debiteuren (2) 2.126,46 1.054,48- Liquide middelen (3) 26.018,53 26.872,28_________ ____________28.251,72 27.926,76PASSIVAEigen vermogen- Financieringssaldo (4) 22.440,04 23.477,03Vreemd vermogen (kort)- Vooruit ontvangen subsidies (5) 1.000,00 0,00- Crediteuren en overlopende verplichtingen (6) 4.811,68 4.449,73_________ ___________28.251,72 27.926,76II. BATEN EN LASTEN OVER 20122011 € 2012BATEN- Donaties, subsidies en giften (in geld) (7) 38.430,00 45.765,00- Sponsoring in natura (8) 8.100,00 9.150,00_________ _________(+) 46.530,00 (+) 54.915,00LASTEN- Personeel (9) 36.127,12 37.817,54- Kantoorkosten (10) 3.543,40 3.454,55- PR/Communicatie (11) 3.083,72 1.111,57- Uitvoering Programma (12) 7.271,20 7.126,95- Bestuurskosten (13) 41,20 21,95- Verzekeringen (14) 1.205,40 1.964,06- Specialistische ondersteuning (15) 2.652,71 2.517,26- Overige (16) 166,98 168,61________ _________( -) 54.091,73 (- ) 54.182,49________ _________( -) 7.561,73 (+) 732,51Financiële baten en lasten (17) (+) 626,46 (+) 304,48_________ _________RESULTAAT- Financieringssaldo (18) ( -) 6.935,27 (+) 1.036,99
 17. 17. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 16III. TOELICHTING – ALGEMEENHet – statutaire – boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag heeft betrekking op deperiode 1 januari t/m 31 december 2012.Waar in deze jaarrekening wordt gerapporteerd in gehele euro’s, is gebruik gemaakt van de gebruikelijkeafrondingsregels.De Balans en Resultatenrekening zijn opgemaakt volgens het baten/lasten principe. Dat wil zeggen, datinkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Alswaarderingsgrondslag van de investerings-, exploitatie- en financieringsmiddelen geldt de werkelijke – in heteconomische verkeer – geldende waarde op het moment van aanschaf of verkrijging. Ingeval van verkrijgingdoor middel van sponsoring ‘in natura’ wordt – gebaseerd op de aan deze verkrijging toe te kennen(geld)waarde in het economische verkeer – in de financiële administratie en dus ook in deze jaarrekeningenerzijds een bate (opbrengst sponsoring) en anderzijds een exploitatielast of investeringsuitgave verantwoord.IV. TOELICHTING – GRONDSLAGENWaardering van activa en passivaDe waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld tegen de nominale waarde.Subsidies en bijdragenSubsidies en bijdragen, die zijn toegekend onder de bepaling van verantwoording en definitieve vaststelling enverrekening achteraf worden bij de bepaling van het resultaat en de stand van het eigene vermogen(financieringssaldo) meegenomen op basis van gerealiseerde bevoorschotting en verrekening. Van de nog nietgerealiseerde voorwaardelijk toegezegde bedragen wordt – gespecificeerd naar begunstiger – melding gemaaktonder ‘niet uit de balans blijkende rechten en plichten’.ResultaatbepalingHet exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten van ‘sponsoring’(subsidies, donaties, giften en sponsoring) en overige opbrengsten (zoals ontvangen rente) en anderzijds delasten en dotaties aan voorzieningen. Omdat als begunstigers een toezegging doen in de vorm van eentotaalbedrag voor een periode die meerdere jaren bestrijkt en de deelbetalingen (termijnen) meestal nietrechtstreeks zijn afgeleid van de investerings- en exploitatiebegroting van het jaar van ontvangst heeft hetresultaat daardoor het karakter van een financieringssaldo. Ingeval van toezeggingen, waarin wel een explicietekoppeling is gelegd tussen deelbetalingen (termijnen) en de kalender- of schooljaren waarvoor deze zijnbestemd is, bij vooruitbetaling daarvan het financieringssaldo daarvoor gecorrigeerd en zijn de desbetreffendebedragen in de balans verantwoord onder het vreemd vermogen c.q. ‘vooruit ontvangen posten’.Eigen vermogenHet eigen vermogen wordt gevormd door de – cumulatieve – financieringssaldi, zoals die blijken uit deresultatenrekeningen t/m het verslagjaar en heeft als zodanig het karakter van een bestemde reserve (met eenverantwoordingsverplichting jegens de ‘onderliggende’ begunstigers/financiers over de uiteindelijke bestedingervan in het kader van het – statutaire – doel van KCA).
 18. 18. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 17V. TOELICHTING – Balans per 31.12.2012ACTIVA 31.12.2011 € 31.12.2012Vaste activa• (1) Materiële vaste activaKantoorautomatisering- boekwaarde 0,00 0,00- aanschaffingen 2012 0,00 (+)- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1 jaar/geheel) 0,00 ( -)Apparatuur (beamer c.a.)- boekwaarde 106,73 0,00- aanschaffingen 2012 0,00 (+)- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (3 jaar/evenredig/helft) 106,73 ( -)Communicatiemiddelen (ontwikkelingskosten website)- boekwaarde 0,00 0,00- aanschaffingen 2012 0,00 (+)- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1,5 jaar/evenredig) 0,00 ( -)Vlottende activa• (2) Debiteuren 2.126,46 1.054,48- te ontvangen ‘in natura’ sponsoring &Boon 750,00- te ontvangen rente spaarrekening Rabobank 304,48• (3) Liquide middelen 26.018,53 26.872,28- Banktegoed – rekening-courant 425,04- Banktegoed – spaarrekening 26.279,34- Kassaldo 167,90-------------- -------------Totaal activa 28.251,72 27.926,76PASSIVAEigen vermogen• (4) Financieringssaldo 22.440,04 23.477,03- financieringsaldo 2012 1.036,99 (+)Vreemd vermogen (kort)• (5) Vooruit ontvangen subsidies en donaties 1.000,00 0,00- subsidie Gemeente Apeldoorn 0,00- bijdrage Kinderpostzegels 0,00• (6) Crediteuren 4.811,68 4.449,73- bankkosten 39,52- vrijwilligersvergoedingen KW-IV 600,00- declaratie Doezie 30,05- factuur Hm&c 76,74- factuur Balance B.V. 46,59- factuur TCR tours 289,00- Accountantskosten 1.500,00- Belastingdienst – afdracht LH etc. december 652,00- Overlopende verplichtingen m.b.t. vakantiegeld 1.215,83-------------- --------------Totaal passiva 28.251,72 27.926,76
 19. 19. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 18VI. TOELICHTING – Baten en Lasten over 20122011 € 2012BATEN• (7) Donaties, subsidies en giften (in geld) 38.430,00 45.765,00- Donaties - ontvangen in het verslagjaar 10.905,00 17.375,00- vooruit ontvangen in 2010 (5) 12.000,00 -- Subsidies - ontvangen in het verslagjaar 9.125,00 16.100,00wv. m.b.t. boekjaar 2012 (5) - 1.000,00 1.000,00- vooruit ontvangen in 2009 (5) 2.400,00 -- Giften 5.000,00 11.290,00• (8) Sponsoring (in natura) 8.100,00 9.150,00- Specialistische dienstverlening 1.500,00 750,00- Kantoor- en lesruimten 6.600,00 8.400,00____________ ____________(+) 46.530,00 (+) 54.915,00LASTEN• (9) Personeel 36.127,12 37.817,54- Loon- en vrijwilligersvergoedingen 34.359,87 37.417,34- Kostenvergoedingen 128,45 11,40- Werving en selectie 215,10 313,90- Deskundigheidsbevordering/teambuilding 1.423,70 74,90• (10) Kantoorkosten 3.543,40 3.454,55- Kantoorruimte 3.000,00 3.000,00- Kantoormiddelen 99,45 177,08- Kantoorautomatisering (incl. afschrijving) 262,28 134,12- Telefoon- en portikosten + Overige 181,87 143,35• (11) PR/Communicatie 3.083,72 1.111,57- Kosten website (incl. afschrijving) 1.010,73 213,49- Foldermateriaal + Overige 2.072,99 898,08• (12) Uitvoering Programma 7.271,20 7.126,95- Lesruimten 3.600,00 5.400,00- Lesmaterialen 730,95 551,95- Kantinekosten 233,28 301,20- Vervoer- en entreekosten 814,99 873,80- Certificaten + Overige 1.891,98 0,00• (13) Bestuurskosten 41,20 21,95- Reiskosten + Overige 41,20 21,95• (14) Verzekeringen 1.205,40 1.964,06- Bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallen 370,82 387,29- Bestuurdersaansprakelijkheid incl. rechtsbijstand 483,76 493,66- Verzuimkosten personeel 350,82 1.094,73- premiekorting 0,00 - 11,62• (15) Specialistische ondersteuning 2.652,71 2.517,26- Notariskosten 0,00 0,00- Accountantskosten, incl. advisering 1.500,00 1.500,00- Secretariële- en administratieve ondersteuning 1.039,66 898,26- Arbodiensten 113,05 119,00• (16) Overige 166,98 168,61- Bijdragen en heffingen 26,64 27,06- Overige, incl. Bankkosten 140,34 141,55___________ ____________(- ) 54.091,73 (- ) 54.182,49Financiële baten en lasten (+) 626,46 (+) 304,48(17) - Renteopbrengsten (+) 626,46 (+) 304,48___________ ___________RESULTAAT(18) - Financieringssaldo (- ) 6.935,27 (+) 1.036,99
 20. 20. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 19Nadere specificatie: (7) Donaties, subsidies en giften (in geld)• Oranje Fonds – nabetaling bijdragen t/m 2010 o.b.v. definitieve verantwoording € 9.375• Kinderpostzegels Nederland – bijdrage schooljaar 2012/2013 € 8.000------------ (+)€ 17.375• Provincie Gelderland – nabetaling bijdragen t/m 2010 o.b.v. definitieve verantwoording € 3.600• Gemeente Apeldoorn – vooruit ontvangen subsidie t/m 2011 t.b.v. 2012 € 1.000• Gemeente Apeldoorn – subsidie schooljaar 2012/2013 € 12.500------------ (+)€ 17.100• Particuliere schenking – lijfrentestorting 2012 € 5.000• Rotary Club Apeldoorn Sprengen – bijdragen schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 € 5.690• Diverse giften m.b.t. schooljaar 2012/2013 € 600------------ (+)€ 11.290Nadere specificatie: (8) Sponsoring (in natura)• Woonmensen – school- en kantoorfaciliteiten € 8.400• &Boon accountants belastingadviseurs – bijdrage in kosten accountantscontrole 2012 € 750------------ (+)€ 9.150OVERZICHT BEGUNSTIGERSKids College Apeldoorn (KCA) onderscheidt de volgende categorieën van begunstigers1. KIDS COLLEGE FOUNDERSPer ultimo 2012 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorieo de Woonmenseno gemeente Apeldoorn2. KIDS COLLEGE PARTNERSPer ultimo 2012 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorieo particuliere schenking – Mike van Woudenberg (Apeldoorn)o Kinderpostzegels Nederland3. KIDS COLLEGE ASSOCIATESPer ultimo 2012 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorieo Rotary Club Apeldoorn Sprengeno & Boon registeraccountants belastingadviseurs4. KIDS COLLEGE FRIENDSPer ultimo 2012 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorieo Notarissen van Naamo One Solutiono Van Binnen naar Buiteno PCBOo Leerplein055o Amazingo Morra Venture Management & Consultancyo Bouwbedrijf Nikkels Twelloo Van Elderen accountants en belastingadviseurso Balance B.V.
 21. 21. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 20VII. TOELICHTING – Overige• Niet uit de Balans blijkende rechten en plichtenHet in de balans onder Eigen vermogen opgenomen Financieringssaldo (4) strekt voor een belangrijk deel –d.w.z. ca. 90% - ter dekking van de exploitatiekosten (in geld) van de 2dehelft van het schooljaar 2012/2013,d.w.z. de periode januari t/m juni 2013. Daarmee ligt het – vrije – weerstandsvermogen van KCA feitelijk rondeen bedrag van € 2.500. Dit is aanzienlijk beneden – nagestreefde – norm van ca. 25% van het jaarlijkseexploitatietotaal.Door Kinderpostzegels Nederland werd voor het schooljaar 2012/2013 een bijdrage toegezegd van € 10.000,waarvan € 8.000 is ontvangen. Het resterende bedrag wordt pas – definitief – toegekend na afloop enverantwoording van de exploitatie m.b.t. dat jaar. Over de daadwerkelijke verkrijging bestaat dus pas medio2013 zekerheid. Dit bedrag is – conform de grondslagen – dan ook niet in de cijfers over 2012 verwerkt.Voor de vervolgfinanciering tot en met het schooljaar 2015/2016 liggen er – schriftelijke – toezeggingen enovereenkomsten voor een totaalbedrag van € 84.900 . Over de schooljaren verdeeld ziet het beeld er als volgtuit € 49.350 (2013/2014), € 24.350 (2014/2015) en € 11.200 (2015/2016). Daarmee ligt de ‘zekere’ financieringvoor het schooljaar 2013/2014 momenteel – d.w.z. medio maart 2013 – op 80 %. Onderdeel daarvan is eenonlangs ontvangen – vervolg – toezegging van Kinderpostzegels voor het komende schooljaar 2013/2014 tergrootte van € 20.000.• Belangrijke gebeurtenissen na balansdatumEr zijn in het kader van deze verslaggeving geen andere – dan de hiervoor al genoemde – belangrijkegebeurtenissen ná balansdatum, die het geschetste financiële beeld met betrekking tot KCA in een anderdaglicht plaatsen.
 22. 22. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn – Jaarverslag 2012 21CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANTAan: Het bestuur van Stichting Weekendschool Kids College ApeldoornWij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn teApeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de exploitatierekening over2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiëleverslaggeving en andere toelichtingen.Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met de door destichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa enpassiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige internebeheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen vanmaterieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onzecontrole verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist datwij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat eenredelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en detoelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepasteoordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekening een afwijking van materieel belangbevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de internebeheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening gericht op het opzetten vancontrolewerkzaam heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel eenoordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevenshet evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van dedoor het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor onsoordeel te bieden.OordeelNaar ons oordeel is de jaarrekening 2012 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn, in alle van materieelbelang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoalsuiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening.Basis voor financiële verslaggevingWij vestigen de aandacht op de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van detoelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor financiëleverslaggeving betreft de door de stichting gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.Apeldoorn, 8 april 2013Boon Registeraccountants B.V.w.g. Drs. L.J. MeijerRegisteraccountant

×