STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORNJAARVERSLAG 2011KCAHELPT!
STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2011I INHOUDSOPGAVEPaginanummer.:. DE STICHTING• Algemeen• Stat...
Stichting Weekend school Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20112
I DE STICHTINGALGEMEENHet initiatief tot de oprichting - in 2008 - van een weekendschool in Apeldoorn, naar het voorbeeld ...
I VERSLAG VAN HET BESTUURALGEMEEN• DoelKids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend én erken...
€ 7.500 per jaar is (totaal: minimaal € 22.500 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuiteen brede maatsch...
leerlingen met ingang van het schooljaar 2011 /2012 (46) is het aantal klassen weer op 2 gebracht. Zowel voorde 1ste als 2...
In de loop van het verslagjaar is de vrijwilligersfunctie van secretariële- en administratieve ondersteuninggeleidelijk ov...
Het werven van gastdocenten is weliswaar een intensief proces, maar heeft ook met betrekking tot de in hetverslagjaar uitg...
klas 2 en 4 naar de buddygroep. Het aantal nieuwe aanmeldingen bedroeg - in totaal - 12, waarvan 9 voorklas 1 en 3 (zij-in...
Grafiek 3 Herkomst leerlingen naar basisschoolorganisaties in aantallen en % (aanvang schooljaar)openbaar basisonderwijs (...
Na afloop van iedere les wordt deze door de Zondagcoördinator samen met de gastdoc~nt geëvalueer~,waarbij onderwerpen als ...
o AmbassadeurOm de leerlingenwerving te ondersteunen is in januari 2011 de uit Apeldoorn afkomstige acteur Pim Wessels(199...
de bedrijfsvoering hebben nu prioriteit. KCA beschikt nu over zowel een Projectcoördinator als een Zondag-coördinator met ...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2011 14
IJAARREKENING 201111. BALANS PER 31 DECEMBER 201131.12.2010 € 31.12.2011ACTIVAVaste activa- Materiële vaste activa (1) 320...
1111. TOELICHTING - ALGEMEENHet - statutaire - boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag heef...
I V. TOELICHTING - Balans per 31.12.2011.:. ACTIVA 31.12.2011Vaste activa• (1) Materiële vaste activa• Kantoorautomatiseri...
I VI. TOELICHTING - Baten en Lasten over 2011BATEN• (7) Donaties, subsidies en giften (in geld)- Donaties - ontvangen in h...
OVERZICHT BEGUNSTIGERSKids College Apeldoorn (KCA) onderscheidt de volgende categorieën van begunstigers1. KIDS COLLEGE FO...
I VII. TOELICHTING - Overige• Niet uit de Balans blijkende rechten en plichtenVan de tot en met het schooljaar 2011/2012 t...
~.=RNI CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANTAan: het bestuur van Stichting Weekendschool Kids College Apeldo...
Jaarverslag 2011 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn
Jaarverslag 2011 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2011 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

643 views

Published on

Dit concept Jaarverslag 2011 van de Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn is in de bestuursvergadering van 2 april vastgesteld nadat de verklaring van de controlerend accountant was ontvangen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2011 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn

 1. 1. STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORNJAARVERSLAG 2011KCAHELPT!
 2. 2. STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2011I INHOUDSOPGAVEPaginanummer.:. DE STICHTING• Algemeen• Statutair doel• Bestuurssamenstelling• Rekening en verantwoording.:. VERSLAG VAN HET BESTUUR• Algemeen• Doelstelling• Kosten• Financiering• Bedrijfsvoering• Leerlingen• Lesprogramma• Raad van Advies• PRiCommunicatie• SamenwerkingsvormenVooruitblik• Tot slot.:. JAARREKENING 20113333444458101111121213• Balans per 31.12.2011• Baten en lasten over 2011• Toelichting - Algemeen• Toelichting - Grondslagen• Toelichting - Balans per 31.12.2011Toelichting - Baten en lasten over 2011• Overzicht Begunstigers• Toelichting - Overigeo Niet uit de Balans blijkende rechten en plichteno Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum151516161718192020• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21Stichting Weekendschool Kids CollegePost- en kantooradres:Deventerstraat 54, 7321 CA ApeldoornTelefoon: 055-5484950 (kantoor)26 maart 2012Website: www.kidscollegeapeldoorn.nlStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20111
 3. 3. Stichting Weekend school Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20112
 4. 4. I DE STICHTINGALGEMEENHet initiatief tot de oprichting - in 2008 - van een weekendschool in Apeldoorn, naar het voorbeeld van de in1998 door de psycholoog Heleen Terwijn in Amsterdam geïnitieerde IMC-Weekendschool komt van de stichtingMaatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (MOA). Naast het werven van de nodige financiële middelen om destart mogelijk te maken, vond MOA binnen haar netwerk een aantal mensen bereid de weekendschool verdervorm en inhoud te geven. Door dit eerste bestuur werd besloten tot de stichtingsvorm als juridisch kader vande school. Als naam van de school werd gekozen voor Kids College Apeldoorn, afgekort KCA.Bij notariële akte d.d. 18 november 2008 verleden door notaris mr. H.J. Jansen te Apeldoorn is de StichtingWeekendschool Kids College Apeldoorn opgericht.Het onderhavige Jaarverslag 2011 is het 3ekalenderjaarverslag dat sinds de oprichting van KCA is uitgebracht.STATUTAIR DOELHet doel van de stichting zoals dat in de statuten omschreven staat, luidt:"Het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen 10 en 14jaar, uit de gemeente Apeldoorn, gericht op het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren inde maatschappij, het versterken van hun zelfvertrouwen alsmede het ontmoeten van personen dieaansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen "BESTUURSSAMENSTELLINGDe bestuurssamenstelling gedurende het verslagjaar was als volgt:o J. (Jelle) Reitsma - voorzittero E. (Eelke) Hemrica - secretaris/penningmeestero G. (Gert) Nijmeijer - lido A. (Anky) J. Veldman - lid (tot 1juni 2011)o H. (Hans) Wegter - lid (vanaf 1 juni 2011)o H. (Hessel) J. Smink - lid (tot 1 juni 2011)o M. (Monique) Mulder (vanaf 1juni 2011)bestuursadviseur - F. (Freek) KammingaHet bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Inhet verslagjaar heeft het bestuur 14 maal vergaderd.REKENING EN VERANTWOORDINGOp grond van de in de statuten opgenomen bepalingen moet het bestuur binnen 6 maanden na afloop van hetboekjaar ( = kalenderjaar) de jaarstukken vaststellen. Hierin dient rekening en verantwoording te wordenafgelegd over de financiële gang van zaken gedurende en de stand van zaken aan het einde van het boekjaar.Dit jaarverslag betreft het boekjaar 2011 en omvat het Bestuursverslag en de Jaarrekening. De Jaarrekeningis voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant van KPMGAccountants N.V.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20113
 5. 5. I VERSLAG VAN HET BESTUURALGEMEEN• DoelKids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend én erkend worden als eenorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening, die kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar die een steun inde rug verdienen, een uitstekend en in onderwijskundig opzicht verantwoord programma biedt voorverbreding en verdieping van hun algemeen maatschappelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Eenprogramma overigens dat zowel wat betreft inhoud als wijze van uitvoering afwijkt van dat in hetbasisonderwijs hetwelk deze kinderen tegelijkertijd ook volgen; heel nadrukkelijk niet meer van hetzelfde.Het nagestreefde schoolprincipe is als volgt. De kinderen, die tot KCA worden toegelaten, stromen in op hetmoment dat zij in groep 7 van de basisschool zitten en hebben vanaf dat moment de mogelijkheid om 3achtereenvolgende, inhoudelijk verschillende jaarprogrammas te volgen. Het is dus een 3-jarige school met3 opeenvolgende klassen. Toelating betekent niet dat de leerling zich op voorhand moet vastleggen voor 3jaar; aan het einde van elk schooljaar kiest de leerling voor een vervolg of verlaat KCA. Leerlingen komen dusbinnen in klas 1. Directe instroom in klas 2 is beperkt mogelijk, het 3e jaar wordt uitsluitend gevuld metleerlingen die een of twee jaar het onderwijs bij KCA hebben gevolgd.Het KCA-schooljaar loopt parallel aan dat van het basisonderwijs en omvat 24 lessen op zondagmiddagen inde periode - medio - september tot juni.• RandvoorwaardenKosten en financiering van de schoolexploitatie worden zo ingericht, dat er voor toelating tot en deelnameaan het schoolprogramma voor leerlingen en hun ouders/verzorgers geen kosten verbonden zijn.KCA is overwegend een vrijwilligersorganisatie.DOELSTELLINGDe doelstelling bij oprichting was om in een periode van 3 jaar, dat wil zeggen in de periode tot en met 2011KCA uit te bouwen tot een florerende weekend school. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 moet er eenin alle opzichten (aantal leerlingen, bedrijfsvoering en financiering) hecht fundament zijn gelegd op basiswaarvan het voortbestaan van KCA is verzekerd en de school in staat is zich verder te ontwikkelen en aan tepassen aan zich ontwikkelende (maatschappelijke) omstandigheden en zienswijzen. Op dat moment zal deschool moeten bestaan uit 3 - opeenvolgende - klassen, te weten een 1ste en een z= jaars groep van 20-25leerlingen elk en een buddygroep (3dejaars) van - minimaal - 15 leerlingen.KOSTENDe aan de exploitatie van KCA verbonden kosten worden gebudgetteerd (begroot) volgens het principe vanintegrale kosten. Dit houdt in dat alle kosten, ongeacht de wijze van financiering in de begroting enfinanciële verantwoording worden betrokken. De meerjarenbegroting van KCA bestrijkt een -voortschrijdende - periode van 3 (school)jaren en wordt jaarlijks - voorafgaand aan een nieuw schooljaar -opnieuw vastgesteld. Uitgaande van de - per ultimo het verslagjaar - vigerende meerjarenbegroting (versie:november 2011) lopen de begrote kosten op naar - afgerond - € 79.500 per (school)jaar van 3 klassen en 75leerlingen. Dit - maximale - kostenniveau geldt vanaf het schooljaar 2011/2012.FINANCIERINGDeelname aan de school is voor de leerlingen kosteloos. Dit betekent dat de school voor de financiering vanzijn exploitatie is aangewezen op subsidies, donaties, schenkingen en sponsoring. Bij de werving vanbegunstigers worden de volgende financieringsmogelijkheden aangeboden:1. KIDS COLLEGE FOUNDERS - zij nemen deel in het financieren (in geld of in natura) van de vaste kostenvan de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaalStichting Weekend school Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20114
 6. 6. € 7.500 per jaar is (totaal: minimaal € 22.500 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuiteen brede maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een stevig fundament voor de school.2. KIDS COLLEGE PARTNERS - zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld en/ofin natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrageminimaal € 5.000 per jaar is (totaal: minimaal € 15.000 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen dievanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen aan het schoolbouwwerk willenbijdragen.3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES - zij financieren de variabele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Eentoezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á € 500 per plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren(totaal: minimaal € 7.500 voor leerling-plaatsen voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuithun maatschappelijke betrokkenheid meerdere kids van een plaats op de school willen verzekeren.4. KIDS COLLEGE FRIENDS - zij financieren (in geld en/of in natura) de bijzondere kosten - de extras - dieook nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn tot een succes te maken. Een bijdrage als friend isniet aan minimum voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Ditzijn partijen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze Kids Collegewillen steunen.ANBI statusMet betrekking tot schenkingen en sponsoring is het voor financiers/begunstigers van groot belang dat dedaarmee gemoeide bedragen als aftrekbare kosten of gift in de aangiften voor de Inkomsten- ofVennootschapsbelasting mogen worden betrokken. Eén van de voorwaarden daarvoor is, dat KCA door deBelastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft bijbeschikking van 01 juni 2009 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2009) aan KCA deze zogenaamde ANBIstatus toegekend.Eind 2011 telt KCA in 20 financiers/begunstigers met een totaal aan financiering gerekend vanaf de oprichtingin november 2008 - inclusief de in het vooruitzicht gestelde bedragen - van € 195.475. Van dit bedrag betreft80% financiering in geld en 20% in natura. Tot en met het verslagjaar is van dit bedrag € 170.000 gerealiseerden in de jaarrekeningen verantwoord. Van het resterende bedrag is de ontvangst van € 12.975 afhankelijk vande nog in te dienen eindverantwoording m.b.t. de per ultimo het verslagjaar aflopende subsidie-overeenkomsten met het Oranje Fonds en de provincie Gelderland en is € 12.500 is pas opvraagbaar in 2012(€ 7.500) en 2013 (€ 5.000).Rekening houdende met de daadwerkelijke ontvangst van de hiervoor genoemde nog niet gerealiseerdebijdragen en uitgaande van de vigerende meerjarenbegroting (d.d. november 2011) is de exploitatie van het -resterende deel van het - schooljaar 201112012 met financiering afgedekt. Voor het daarop volgende school-jaar 2012/2013 (aanvang juli 2012) is dat grotendeels nog niet het geval.BEDRIJFSVOERING• Organisatieo schooljaar en klassenKCA kent 3 schooljaren. Het schooljaar loopt parallel aan dat van de basisscholen. De eerste 2 schooljarenbestaan uit 24 klassikaal gegeven lessen van 4 uur op de zondagmiddag. Het derde schooljaar ziet er andersuit: gemiddeld één leszondag per maand en gerichte ondersteuning van de leerling door een volwassenbuddy. Aan het einde van elk schooljaar wordt aan de leerling een deelnamecertificaat uitgereikt. Doorlooptde leerling alle drie klassen, dan wordt dat beloond met een einddiploma.o eerste en tweede jaarIn het eerste en tweede schooljaar wordt er klassikaal lesgegeven. De maximale klasgrootte is daarbijbepaald op 25 leerlingen. De leerling stroomt - in principe - in het 1stejaar in en zit dan in groep 7 van debasisschool. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar het 2dejaar. Bij onvoldoendedoorstroming vanuit het 1stejaar bestaat beperkt de mogelijkheid van zijinstroom van - nieuwe - leerlingenvanuit groep 8 van de basisschool.Ten gevolge van het te beperkte aantal leerlingen (18) is er het (gehele) schooljaar 2010/2011 sprakegeweest van een 1 (combinatie) klas van 1steen r:jaars leerlingen. Door de sterke toename van het aantalStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20115
 7. 7. leerlingen met ingang van het schooljaar 2011 /2012 (46) is het aantal klassen weer op 2 gebracht. Zowel voorde 1ste als 2de jaars groep (klas) met elk een bezetting van meer dan 20 leerlingen.o buddy jaarHet 3de jaar (= buddy jaar) is uitsluitend toegankelijk voor doorstromers vanuit het 2dejaar. Om de preciezeinvulling van het 3e jaar te beproeven zijn er in het schooljaar 2010/2011 - het eerste jaar waarin erleerlingen voor een 3deklas waren - een tweetal alternatieven wat betreft de precieze invulling ervan in depraktijk onderzocht, namelijk groepsgewijs (3 leerlingen met een buddy) en één op één (1 leerling meteen buddy). Op grond van de evaluatie is voor volgende jaren gekozen voor het groepsgewijs - d.w.z. 2 tot 3leerlingen met een buddy - invullen van het buddy jaar.Ter voorbereiding op het schooljaar 2011/2012 is alle prioriteit gegeven aan de werving van 1ste en 2dejaarsleerlingen. Daardoor zijn er geen inspanningen verricht om een vervolg te geven aan het buddy jaar. Eenbewuste beleidskeuze mede gebaseerd op het onvoldoende kunnen garanderen van de vereiste kwaliteit watbetreft begeleiding en inhoud.• Personeelo algemeenKCA is - in beginsel - een vrijwilligersorganisatie, die wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering wordt geleiddoor een (parttime) beroepskracht, de Projectcoördinator. De vrijwilligers zijn aan de school verbonden opbasis van een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.o Projectcoördinator, Programmacoördinator en ZondagcoördinatorDe verantwoordelijkheid van de Projectcoördinator is nadere invulling en uitvoering te geven aan het tevoeren beleid van KCA. Daarbij ligt de nadruk met name op de werving van leerlingen en vrijwilligers,alsmede de invulling van het lesprogramma, inclusief het aantrekken van gastdocenten. Voor financiële zakenalsmede pr en communicatie is een belangrijk deel van de benodigde werkzaamheden ondergebracht bijleden van het bestuur. De Projectcoördinator is aldus - primair - verantwoordelijk voor de dagelijkse leidingvan de school.De functie van Projectcoördinator is gedurende het verslagjaar ook daadwerkelijk ingevuld voor 20 uur perweek. Per 15 november heeft er in verband met het aflopen van de arbeidsovereenkomst een wisseling vande schoolleiding plaatsgevonden. Daarmee is tevens de focus verlegd. Voorheen lag deze vooral op hetvergroten van de naamsbekendheid van KCA, de groei van het leerlingen en het daarbij benodigde aantalvrijwilligers voor klasbegeleiding. De nieuw aangestelde Projectcoördinator heeft - het vergroten van - dekwaliteit van de bedrijfsvoering als primair aandachtspunt. Bij dit laatste gaat het dan om - het verbeterenvan - de werving en selectie van leerlingen, de deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers en de inhoud vande lesprogrammas en de lesvaardigheid van gastdocenten.Ter ondersteuning van dit laatste was al in het voorgaande verslagjaar de functie van Programmacoördinatorvoor - gemiddeld 4 uur per week - aan de betaalde personeelsformatie toegevoegd. Deze functie is ook alszodanig tot eind van het schooljaar 2010/2011 (tot en met mei) ingevuld geweest. Met ingang van hetschooljaar 2011/2012 (vanaf september) is voor een andere opzet gekozen. De functie van Programma-coördinator is vervangen voor die van een - betaalde - Zondagcoördinator voor - gemiddeld - 6 uur per week.De Zondagcoördinator deelt de taken wat betreft lesprogramma en gastdocenten met de Projectcoördinatoren heeft daarnaast de leiding en coördinatie van de uitvoering van de lessen op de zondagen alsverantwoordelijkheid. Met deze maatregel is zowel de kwaliteit van het programma als de uitvoering van delessen op de zondagen beter geborgd.Bij de werving van zowel de Projectcoördinator als de Zondagcoördinator is kennis en ervaring in het(basis)onderwijs nadrukkelijker dan voorheen als selectiecriterium gehanteerd. Dit vooral om de onderwijs-kundige aspecten van KCA op een verantwoord niveau te kunnen garanderen. Met de huidige invulling vanbeide functies wordt daaraan voldaan.o vrijwilligers: ondersteunendVoor secretariële- en administratieve ondersteuning en website beheer wordt in de organieke formatie vanKCA uitgegaan van 2 vrijwilligersfuncties, respectievelijk van 10 en 3 uur per week.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20116
 8. 8. In de loop van het verslagjaar is de vrijwilligersfunctie van secretariële- en administratieve ondersteuninggeleidelijk overgegaan naar een functie in (tijdelijk) dienstverband. Dit op grond van de eisen die degemeente Apeldoorn stelt aan het aflopen van een re-integratietraject op grond waarvan de persoon inkwestie deze functie al sinds het begin van KCA - als vrijwilliger - vervult.De webmaster heeft zich om persoonlijke redenen per 1 april teruggetrokken, maar bleef wel beschikbaarvoor het ontwerpen van de KCA Nieuwsbrieven. Aan het eind van het verslagjaar is deze functie nog steedsvacant.o vrijwWigers: klas(bege)leidingOpzet is dat een klas wordt (be)geleid door 2 teams van 3 vrijwilligers, 1 Zondagcoördinator en 2 Begeleiders.De Zondagcoördinator is iemand die ervaring moet hebben als leerkracht in bij voorkeur het basisonderwijs.Hij/zij is namens KCA verantwoordelijk voor de gang van zaken m.b.t. een klas op de zondag, inclusief deoperationele afstemming met gastdocenten wat betreft de les. De begeleiders moeten nadrukkelijk affiniteitmet op kinderen gerichte activiteiten hebben en ondersteunen bij de uitvoering van de les. Elk team neemtals regel 12 van de 24 lessen (zondagen) in een schooljaar voor zijn rekening. In beginsel wordt men om deandere zondag ingeroosterd. Zij verrichten hun werkzaamheden op basis van een vrijwilligersvergoeding.Om de hiervoor al aangegeven redenen is in met ingang van het schooljaar 201112012 in deze opzet eenwijziging aangebracht. En deel van de taken van de vrijwilliger-Zondagcoördinator is overgegaan naar deZondagcoördinator in dienst van KCA., dat wil dus zeggen een beroepskracht. De functiebenaming van dezevrijwilligers is daarmee ook gewijzigd, namelijk in die van Klascoördinator. De Klascoördinator heeft samenmet 2 KLasbegeleiders de directe verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in een klas tijdens de lessen.Het werven van voldoende vrijwilligers voor de (bege)leiding van de klassen is al vanaf het begin van KCA nietgemakkelijk gebleken. Ook gedurende de eerste helft van het verslagjaar was dat niet anders. Vooral hetwerken op zondagen lijkt daarbij het probleem. Dat geldt vooral voor de doelgroep, waaruitKlascoördinatoren moeten worden geworven. Vooralsnog is deze ervaring echter géén aanleiding om hetbegeleidingsconcept en/of de aan vrijwilligers gestelde eisen (profiel) voor het vervolg te wijzigen.Omdat er gedurende het schooljaar 2010/2011 vanwege het beperkte aantal leerlingen sprake was van één -combinatie - klas, bleef het aantal benodigde vrijwilligers voor begeleiding beperkt tot 6 (2x3) plus 1 á 2reserves. Dat aantal was ook beschikbaar, waarvan 2 op basis van een zogenaamde Participatieovereenkomstmet de gemeente Apeldoorn. Bij de laatstgenoemden gaat het om werkzoekenden, die voor een bepaaldeperiode met behoud van uitkering voor KCA mogen worden ingezet. Met ingang van het schooljaar 2011/2012is het aantal leerlingen meer dan verdubbeld en daarmee nam de behoefte aan klasbegeleiding aanzienlijktoe. Verrassend genoeg nam ook het (spontane) aanbod van - gekwalificeerde - vrijwilligers toe waardoor ervoldoende kwaliteit en kwantiteit beschikbaar voor de twee klassen. Ultimo het verslagjaar bedroeg hetaantal vrijwilligers voor klasbegeleiding 13. Het verloop in vrijwilligers is gering.Naast de vaste bezetting wordt elk van de klasbegeleidingteams nog aangevuld met een maatschappelijkstagiaire. Deze hebben een stageverplichting van 40 uur en blijven om die reden een half schooljaar. Dewerkzaamheden die aan hen kunnen worden opgedragen zijn van licht ondersteunende aard. Het aantalmaatschappelijk stagiaires dat in 2011 bij KCA op deze wijze is ingezet bedroeg 3 (2010/2011) resp. 2(201112012).o gastdocentenHet concept voor de lessen is dat er elke zondag een andere gastdocent de leerlingen meeneemt inzijn/haar werkveld: in welk kader speelt het werk zich af (maatschappelijke context), wat houdt het eigenwerk in (beroep) en hoe leer je dat (opleiding). In een beperkt aantal gevallen, afhankelijk van hetonderwerp en het aantal aan zijn/haar werkveld verbonden aspecten verzorgt dezelfde gastdocent 2opeenvolgende lessen (zondagen).Gastdocenten bij KCA zijn professionals met een passie voor hun vak, die in staat zijn de leerlingen daarin opeen aansprekende wijze mee te voeren. Principe van de lesopzet is: luisteren, denken en doen. Lessenworden gegeven bij KCA of op de werklocatie van de gastdocent. Per klas wordt er - over een geheelschooljaar gerekend - naar gestreefd een derde van de lessen op locatie te laten verzorgen. Een les oplocatie brengt de leerling dichter bij de wereld van de gastdocent en spreekt daardoor (nog) meer tot deverbeelding.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20117
 9. 9. Het werven van gastdocenten is weliswaar een intensief proces, maar heeft ook met betrekking tot de in hetverslagjaar uitgevoerde programmas voldoende - kwalitatieve - respons opgeleverd. Gastdocenten verrichtenhun werkzaamheden ten behoeve van de school kosteloos. Gedurende 2011 zijn er 21 verschillendegastdocenten voor KCA actief geweest.o vdjwj([jgers: buddysOp grond van de proef tijdens het schooljaar 2010/2011 is gekozen voor het groepsgewijs invullen van hetbuddy jaar. Dat wil zeggen groepjes van 2 tot 3 leerlingen en een buddy.Ter voorbereiding op het schooljaar 2011/2012 is alle prioriteit gegeven aan de werving van lsteen 2dejaarsleerlingen. Daardoor was er onvoldoende capaciteit beschikbaar om in dat jaar ook een vervolg te geven aanhet buddy jaar. Een bewuste keuze, ook mede gebaseerd op het onvoldoende kunnen garanderen van devereiste kwaliteit wat betreft begeleiding en inhoud.• schoolaccommodatieo kantoor- en vergaderfacititeitenSinds 1 maart 2009 heeft KCA de beschikking over een kantoor- en vergaderruimte in het kantoorgebouw vanStichting De Woonmensen (woningcorporatie) aan de Deventerstraat 54 te Apeldoorn. Dit op basis vansponsoring in natura door De Woonmensen.o lesaccommodatieOok voor de lesaccommodatie wordt gebruik gemaakt van zaalruimte en bijbehorende voorzieningen in hetgebouw van de Woonmensen. Eveneens sinds 1 maart 2009 en op basis van sponsoring in natura.Wanneer de aard van een les daar om vraagt en faciliteiten ter plaatse beschikbaar zijn, vindt de les plaatsop de werklocatie van de gastdocent. In de opbouw van de lesprogrammas wordt het met een zekereregelmaat laten plaatsvinden van lessen op een buitenlocatie ook bewust nagestreefd.LEERLINGENBij de werving (en selectie) van leerlingen wordt nauwe samenwerking met de basisscholen nagestreefd. Dewerving voor een nieuw schooljaar vindt plaats in de periode april tot en met juni, de uiteindelijke selectie inaugustus en september. Kinderen dienen zichzelf voor KCA aan te melden. In overleg met de leerkracht vande basisschool, het kind en zijn of haar ouders/verzorgers wordt vervolgens door KCA beslist over detoelating.De leerling is - onder voorwaarden - verplicht om alle lessen tijdens een schooljaar bij te wonen. Steeds naafloop van een schooljaar is de leerling vrij om te kiezen of hij/zij doorgaat naar het volgende schooljaar.Elke jaargroep (klas) bestaat uit 20-25 leerlingen. De instroom in klas 1 bestaat uit kinderen, die in groep 7van de basisschool zitten. Deze kinderen kunnen vervolgens - in 3 schooljaren - de weekendschoolklassen 1, 2en 3 doorlopen. Rechtstreekse (zij-)instroom in klas 2 is beperkt mogelijk, maar dat geldt niet voor klas 3,het buddy jaar.o Schooljaar 2010/2011Het schooljaar 2010/2011 (aanvang: oktober 2010) kende een teleurstellende start. Het aantal leerlingen uithet voorgaande schooljaar dat voor een vervolg op KCA koos bedroeg - in totaal - 6 (van 21), waarvan 2 naarStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20118
 10. 10. klas 2 en 4 naar de buddygroep. Het aantal nieuwe aanmeldingen bedroeg - in totaal - 12, waarvan 9 voorklas 1 en 3 (zij-instromers) voor klas 2. Om die reden is het schooljaar gestart met opnieuw 1 - combinatie -klas 1/2 van 14 leerlingen en daarnaast 2 buddygroepen met respectievelijk 1 en 3 leerlingen. In totaal 18leerlingen dus, terwijl de doelstelling minimaal 40 leerlingen bedroeg.Een belangrijke oorzaak voor het lage aantal leerlingen is ongetwijfeld de ongewild snelle opvolging vanProjectcoördinatoren en de negatieve invloed daarvan op leerling- en oudercontacten, alsmede de verdereuitbouw van het relatienetwerk bij de basisscholen. Het eerste geldt met name voor het behoud vanleerlingen, het tweede voor het genereren van nieuwe instroom.Besloten werd voor potentiële leerlingen de mogelijkheid te openen om ook in de maanden oktober,november en december nog in te stromen en daarop ook actief te gaan werven. Dat heeft er toe geleid dathet aantal leerlingen in de combinatieklas 112 nog met 3 is toegenomen en het totaal daarmee op 21 kwam.Ook de buddygroep is nog met 1 leerling uitgebreid naar - in totaal - 4 leerlingen. Het totaal aantal KCA-leerlingen aan het begin van het verslagjaar (tweede helft schooljaar 01012011) kwam daarmee op 25.o Schooljaar 2011/2012Het schooljaar 201112012 ging op 25 september van start met twee klassen met in totaal 47 leerlingen, eenverheugend resultaat. Hiermee is de maximum capaciteit voor wat betreft de eerste twee klassen bijnabereikt. Dit uitstekende resultaat is mede toe te schrijven aan de steeds groter wordende naamsbekendheidvan KCA, het organiseren van de Open Dag eind maart en het verbeteren van de contacten met debasisscholen en hun koepelorganisaties.Jammer was dat er vanuit klas 2 van schooljaar 2010/2011 geen belangstelling bestond voor doorstromingnaar het buddyjaar in 201112012. Maar zoals gezegd, zijn de wervingsinspanningen daarop ook niet gerichtgeweest.Grafiek 1 Leerlingenverloop per schooliaar5045c 40"g> 35~30 CJongensi25 Cmelsjes20151050Grafiek 2 Klasgrootte per schooljaar (aanvang)c 20tiCl,§ 15ti.!!I!! 10s:::~ 5 7OjongensOmelsJes25Pilot 2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20119
 11. 11. Grafiek 3 Herkomst leerlingen naar basisschoolorganisaties in aantallen en % (aanvang schooljaar)openbaar basisonderwijs (obs), protestants-christelijk basisonderwijs (pcbs), katholiek basisonderwijs(ko) , voortgezet onderwijs (vo) en speciaal onderwijs (spec).PILOT 2009ob,7=4110LESPROGRAMMAvo4=2~% obs Bkbs2 = =45%11%pcbs 4=22%2009/2010vo 1kbs1 =4%=4%2010/2011obs 16=59%obs20=44%KCA biedt zijn leerlingen algemeen maatschappelijke kennis en ervaring aan. De eerste twee jaar in de vormvan een klassikaal programma van 24 zondagen, opgebouwd rond een aantal themas. Daarbij onderscheidende programmas zich van elkaar in de keuze en de actualiteit van de onderwerpen en de manier waarop dieworden uitgewerkt.2011/2012ko 2=5%spec 1=2%Als lesmethode wordt daarbij aangesloten bij die van ervarend leren. Er wordt naar gestreefd omregelmatig een les buiten de eigen vaste lesaccommodatie te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld op dewerklocatie van de gastdocent.Het derde jaar ziet er anders uit: onder begeleiding van een zogenaamde buddy wordt in samenhang methet door de leerling gekozen vervolgonderwijs aan individuele vraagstukken en interesses gewerkt(maatwerk). Dit concept is overigens nog in ontwikkeling.Enkele voorbeelden van onderwerpen uit de lesprogrammas in 2011 zijn:Schooljaar 2010/2011 (januari tlm mei)Horeca, gezonde voeding en koken• Social media• Onroerend goed- gastdocent: een restaurantkok- gastdocent: een internetdeskundige- gastdocent: een architectSchooljaar 201112012 (oktober tlm december)• Recht en Maatschappij - gastdocenten: advocaten en notarissen• Politie - gastdocenten: politieambtenaren• Bestuur - gastdocent: een wethouderStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201110
 12. 12. Na afloop van iedere les wordt deze door de Zondagcoördinator samen met de gastdoc~nt geëvalueer~,waarbij onderwerpen als effectiviteit en mogelijke verbeteringen voor een eventuele herhaling van de les mhet programma voor een volgend schooljaar aan de orde komen. Van elke les wordt een verslag gemaakt, datook op de KCA-website wordt geplaatst.RAAD VAN ADVIESVoor leerling- en programma-aangelegenheden is er een Raad van Advies (RvA) ingesteld, die het bestuur ende schoolleiding (Projectcoördinator) adviseert over tot beleidsmatige- en uitvoerende onderwerpen.Eind 2011 is de samenstelling van de Raad van Advies als volgt:Mw. E. (Ellen) Mulder - directeur Openbare basisschool De Eendracht• Hr. M. (Maarten) Kleiman - directeur Protestants-christelijke basisschool Koningin EmmaHr. H.A.C. (Bert) Jansen - docent Veluwse scholengroeplVeluws CollegeVan de kant van KCA nemen de voorzitter van het Bestuur en de Projectcoördinator deel aan de bijeen-komsten van RvA.In het verslagjaar kwam de RvA 3 maal bijeen. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn (o.a.) leerlingen-werving, selectieprocedure, benadering van de basisscholen, lesmethoden en vrijwilligers.PRICOMMUNICATIE• PubliciteitDe KCA-website www.kidscolleQeapeldoorn.nl dient als het communicatiemedium van KCA naar debuitenwereld (stakeholders: ouders, leerlingen, basisscholen, vrijwilligers, gastdocenten, sponsors e.a.) enomgekeerd. Dit blijkt ook uit de - regelmatige - analyses met betrekking tot bezoekers en daarbij getoondeinteresses. Pogingen om de website een moderner aanzien te geven d.m.v. studieopdrachten aan studenteninformatica van ROC Aventus zijn niet uit de verf gekomen. De verbetering van de website wordt in eigenbeheer uitgevoerd, maar had in het verslagjaar geen hoge prioriteit.o NieuwsbrievenEenmaal per kwartaal wordt er een KCA-Nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven worden via e-mailverspreid onder de relaties van KCA en zijn ook via de website in te zien en te downloaden.In 2011 zijn er in totaal drie Nieuwsbrieven uitgebracht.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201111
 13. 13. o AmbassadeurOm de leerlingenwerving te ondersteunen is in januari 2011 de uit Apeldoorn afkomstige acteur Pim Wessels(1991) - landelijk bekend van rollen in bij de jeugd populaire tv-series als SpanGas en films als DeScheepsjongens van de Bontekoe en Dolf je Weerwolf je - bereid gevonden zich als ambassadeur aan KCA teverbinden. Daarmee was Pim in 2011 het gezicht van KCA naar de leerlingen toe. Hij is in dat verband ookals gastdocent opgetreden tijdens de Open Dag op 27 maart 2011, die in het teken stond van deleerlingenwerving voor het schooljaar 2011/2012.Tijdens de afsluiting van het schooljaar 2010/2011 heeft Pim Wessels de certificaten aan de leerlingenuitgereikt.o Diverse mediaDaarnaast wordt er voortdurend geprobeerd via de verschillende media (regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, Radio Apeldoorn en Omroep Gelderland) - op basis van free publicity - KCA onder de aandachtvan Apeldoorn te brengen en ook om vrijwilligers te werven. In 2011 is de aandacht in de media voor KCAop zich goed geweest; voorbeelden daarvan zijn de tv uitzendingen n.a.v. het eerste optreden van PimWessels als ambassadeur en de gastles koken, waarbij leerlingen een driegangenmenu hebben gekookt enuitgeserveerd aan hun ouders. Het resultaat is waar het gaat om aanmeldingen als vrijwilliger opnieuwtegengevallen.Ter ondersteuning bij het werven van begunstigers (sponsors) is er een speciaal op deze doelgroep gerichtebrochure. Deze werving is vooral gebaseerd op het gebruik in netwerken en persoonlijke benadering.• CommunicatieplanVanwege de nog onvoldoende bekendheid van KCA bij relevante doelgroepen is extra aandacht besteed aande uitvoering van (delen van) het in 2009 opgestelde communicatieplan. Daarvoor is in de begroting extrageld vrijgemaakt.Op grond van dit plan is er in 2011 geïnvesteerd in promotiemateriaal en is er een Open Dag georganiseerd.Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van KCA in Apeldoorn endientengevolge betere wervingsresultaten wat betreft leerlingen en vrijwilligers in de tweede helft van 2011.SAMENWERKINGSVORMEN• Netwerk van Weekendscholen in NederlandHet initiatief van de IMC-weekendschool te Amsterdam om via een Netwerk van Weekend scholen desamenwerking tussen alle in Nederland actieve weekend scholen te versterken, heeft zich tot nu beperkt totgesprekken over vormen van samenwerking, de hieraan te geven - juridische - status en daaraan verbondenconsequenties. Er is inmiddels wel al een definitie van een Weekendschool wil deze tot het Netwerk vanWeekendscholen kunnen gaan behoren en ook is er een eerste aanzet tot een zogenaamde gedragscode voorde scholen in het netwerk. Die gedragscode behandelt onderwerpen als naamgeving, kennisdeling,financiering en informatieverstrekking. Een en ander heeft tot nu toe nog niet tot definitieve besluitvormingen officiële oprichting van een netwerk geleid. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de toch gebleken groteverschillen tussen de scholen in termen van bestuurlijke en organisatorische opzet, ontwikkelingsstadium,omvang, pakket aan activiteiten en daarnaast ook verschillen in verwachtingen ten aanzien van wat hetnetwerk zou moeten betekenen. De IMC weekend scholen hebben in oktober 2011 samen met de Weekend klasuit Leiden en KCA het initiatief genomen om de ontwikkeling van het netwerk weer vlot te trekken. Dit isthans gaande.Brede SchoolKCA neemt deel aan het kernoverleg van de Brede School Apeldoorn. Aan dit overleg nemen de coördinatorBrede School en vertegenwoordigers van alle bij de Brede School betrokken partijen deel uit. KCA isonderdeel van het aanbod van activiteiten van de Brede School Apeldoorn en dat biedt een extramogelijkheid om leerlingen die behoren tot de KCA-doelgroep te bereiken en te werven. In 2011 is KCAofficieel toegetreden als partner binnen de Brede School. Helaas wordt de financiering van Brede Schoolactiviteiten door de gemeente Apeldoorn in het komend jaar aanzienlijk gekort. zodat het positieve effectvoor KCA dreigt af te nemen.VOORUITBLIKNaar het zich laat aanzien zijn de aanloopproblemen overwonnen en heeft KCA zich een plaats inonderwijsland verworven. Het waarborgen van de continuïteit van KCA en het verder professionaliseren vanStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201112
 14. 14. de bedrijfsvoering hebben nu prioriteit. KCA beschikt nu over zowel een Projectcoördinator als een Zondag-coördinator met onderwijservaring, daardoor kan in vele opzichten een kwaliteitsslag worden gemaakt.De driehoek leerlingen-vrijwilligers-programma staat weliswaar, maar vereist dat KCA daar in blijftinvesteren. Het werven van leerlingen, die het steuntje in de rug ook echt verdienen, gemotiveerd zijn enover hun toekomst na willen denken lukt steeds beter. Grotere betrokkenheid en deskundigheid vanvrijwilligers is het volgende aandachtspunt. Daarbij zal nog meer worden ingezet op teambuilding en training.Wat betreft het programma wordt gezocht naar een wat andere opzet: een onderwerp komt twee keerachtereen aan de orde, eerst tijdens een gastles op de eigen KCA-leslocatie en daarna op de werklocatie vande betrokken gastdocent. Onze gastdocenten hebben passie voor hun beroep/ onderwerp, maar staan nooitvoor een klas kinderen van 10 tot 14 jaar. Om dit tekort aan ervaring te compenseren gaat KCA de bestaandehandreiking voor gastdocenten verder verbeteren.Doelstelling voor het schooljaar 2012/2013 is minstens 50 leerlingen: een 1een 2ejaars groep van 20-25leerlingen elk en een buddygroep met ten minste 10 leerlingen. Dit brengt het totaal aantal leerlingen dan op- minimaal - 60. De daarop volgende schooljaren zal het aantal leerlingen moeten doorgroeien tot 70 á 75leerlingen. Dan zal KCA het bij de oprichting in 2008 beoogde niveau hebben bereikt. Consolidatie, verderekwaliteitsverbetering en het veiligstellen van de financiering hebben daarna prioriteit boven verdere groei.Omdat een aantal meerjarige subsidie- en sponsorovereenkomsten afloopt, is met ingang van het schooljaar2012/2013 vervangende financiering nodig wil het voortbestaan van KCA zijn verzekerd. De wervings-campagne daarvoor gaat begin 2012 van start.De zekerstelling van de financiering is primair de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het bereiken van dedoelen wat betreft aantallen leerlingen, vrijwilligers en het programma zijn de onderwerpen waarop deProject- en de Zondagcoördinator worden aangesproken en is het Bestuur voorwaardenscheppend.Met ingang van het schooljaar 2012/2013 zal KCA aldus met 3 klassen moeten starten ( een 1ste en 2dejaarsgroep en een buddygroep) met - in totaal - ten minste 50 leerlingen. Daarvoor zal er op 2 fronten - dat vanleerlingen en van vrijwilligers/begeleiders - intensief moeten worden geworven. Een aanzienlijkekrachtproef, die bovendien grotendeels in het eerste halfjaar zijn beslag moet krijgen. Daarna ligt hetaccent op de meer inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.TOT SLOTHet onderhavige verslagjaar heeft zich gekenmerkt als dat van een grote stap vooruit in de opbouw vanKCA. Zowel het aantal leerlingen als vrijwilligers (begeleiders) ten opzichte van de voorafgaande 2 volledigeschooljaren is aanzienlijk toegenomen. Bovendien is de KCA-organisatie, zowel bestuurlijk als operationeelopnieuw sterker geworden. Daardoor is KCA in staat om de nu volgende fase - van volwassenheid - in tegaan.Dat laatste kan echter alleen worden gerealiseerd als er voldoende vervolgfinanciering kan wordenverkregen. Vooralsnog is alleen de afronding van het - lopende - schooljaar 2011/2012 financieel verzekerd.Voor de daarop volgende schooljaren is aanvullende - nieuwe - financiering vereist. Wat betreft het kunnenstarten van het schooljaar 2012/2013 zijn de resultaten van de begin 2012 te voeren campagne voor dewerving van vervolgfinanciering doorslaggevend.Het Bestuur is dank verschuldigd aan allen die KCA als Weekendschool mogelijk maken. Behalve demedewerkers, vrijwilligers en gastdocenten betreft dit in het bijzonder de organisaties, bedrijven enparticulieren, die KCA tot nu toe financieel mogelijk hebben gemaakt.Namens het Bestuur, Apeldoorn, 26 maart 2012J. (Jette) Reitsma - voorzitter E. (Eelke) Hemrica - secretaris/penningmeesterStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201113
 15. 15. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2011 14
 16. 16. IJAARREKENING 201111. BALANS PER 31 DECEMBER 201131.12.2010 € 31.12.2011ACTIVAVaste activa- Materiële vaste activa (1) 320,11 106,73Vlottende activa- Debiteuren (2) 2.617,25 2.126,46- Liquide middelen (3) 44.845,16 26.018,5347.782,52 28.251,72PASSIVAEigen vermogen- Financieringssaldo (4) 29.375,31 22.440,04Vreemd vermogen (kort)- Vooruit ontvangen subsidies (5) 14.400,00 1.000,00- Crediteuren en overlopende verplichtingen (6) 4.007,21 4.811,6847.782,52 28.251,72I 11. BATEN EN LASTEN OVER 201131.12.2010 € 31.12.2011BATEN- Donaties, subsidies en giften (in geld) (7) 33.405,00 38.430,00- Sponsoring in natura (8) 7.200,00 8.100,00(+) 40.605,00 (+) 46.530,00LASTEN- Personeel (9) 21.298,12 36.127,12- Kantoorkosten (10) 3.316,49 3.543,40- PR/Communicatie (11) 2.756,42 3.083,72- Uitvoering Programma (12) 4.113,83 7.271,20- Bestuurskosten (13) 466,89 41,20- Verzekeringen (14) 1.132,18 1.205,40- Specialistische ondersteuning (15) 2.432,14 2.652,71- Overige (16) 154,40 166,98(-) 35.670,47 (- ) 54.091,73(+) 4.934,53 ( -) 7.561,73Financiële baten en lasten (17) (+) 742,25 (+) 626,46RESULTAAT- Financieringssaldo (18)(+) 5.676,78 ( -) 6.935,27Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201115
 17. 17. 1111. TOELICHTING - ALGEMEENHet - statutaire - boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag heeft betrekking op deperiode 1 januari tlm 31 december 2011.De jaarrekening is opgemaakt in - gehele - euros, waarbij gebruik is gemaakt van de gebruikelijkeafrondingsregels.De Balans en Resultatenrekening zijn opgemaakt volgens het baten/lasten principe. Dat wil zeggen, datinkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Daarbij is dewerkelijke - in het economische verkeer - geldende waarde van de investerings-, exploitatie- enfinancieringsmiddelen, op het moment van aanschaf of verkrijging de waarderingsgrondslag. Ingeval vanverkrijging door middel van sponsoring in natura wordt dientengevolge - door middel van een aan deverkrijging toe te kennen (geld)waarde in het economische verkeer - in de financiële administratie en dus ook indeze jaarrekening een opsplitsing gemaakt in enerzijds een bate (opbrengst sponsoring) en anderzijds eenexploitatielast of investeringsuitgave.I IV. TOELICHTING - GRONDSLAGEN~ Waardering van activa en passivaDe waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld tegen de nominale waarde.~ Subsidies en bijdragenSubsidies en bijdragen, die zijn toegekend onder de bepaling van verantwoording en definitieve vaststelling enverrekening achteraf worden bij de bepaling van het resultaat en de stand van het eigene vermogen(financieringssaldo) meegenomen op basis van gerealiseerde bevoorschotting en verrekening.~ ResultaatbepalingHet exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit hoofde van sponsoring(subsidies, donaties, giften en sponsoring) en overige opbrengsten (zoals rente) enerzijds en anderzijds delasten en dotaties aan voorzieningen. Aangezien de begunstigers veelal een toezegging doen in de vorm vaneen totaalbedrag voor een periode die meerdere jaren bestrijkt en de deelbetalingen (termijnen) meestal nietrechtstreeks zijn afgeleid van de investerings- en exploitatiebegroting van het jaar van ontvangst heeft hetresultaat het karakter van een financieringssaldo. Ingeval van toezeggingen, waarin wel een explicietekoppeling is gelegd tussen deelbetalingen (termijnen) en de kalender- of schooljaren waarvoor deze zijnbestemd is, bij vooruitbetaling daarvan het financieringssaldo daarvoor gecorrigeerd en zijn de desbetreffendebedragen in de balans verantwoord onder het vreemd vermogen.~ Eigen vermogenHet eigen vermogen wordt gevormd door de - cumulatieve - financieringssaldi, zoals die blijken uit deresultatenrekeningen t/rn het verslagjaar en heeft als zodanig het karakter van een bestemde reserve (met eenverantwoordingsverplichting jegens de onderliggende begunstigers/financiers over de uiteindelijke bestedingervan in het kader van het - statutaire - doel van de school).Stichting Weekend school Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201116
 18. 18. I V. TOELICHTING - Balans per 31.12.2011.:. ACTIVA 31.12.2011Vaste activa• (1) Materiële vaste activa• Kantoorautomatisering- boekwaarde- aanschaffingen 2011- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1 jaar/geheel)Apparatuur (beamer c.a.)- boekwaarde- aanschaffingen 2011- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (3 jaar/evenredig/helft)31.12.20100,00320,11• Communicatiemiddelen (ontwikkelingskosten website)- boekwaarde 0,00- aanschaffingen 2011- afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1,5 jaar/evenredig)Vlottende activa• (2) Debiteuren- te ontvangen in natura sponsoring KPMG- te ontvangen rente spaarrekening Rabobank• (3) Liquide middelen- Banktegoed - rekening-courant- Banktegoed - spaarrekening- KassaldoTotaal activa.:. PASSIVAEigen vermogen• (4) Financieringssaldo- financieringsaldo 2011Vreemd vermogen (kort)• (5) Vooruit ontvangen subsidies en donaties- subsidie Gemeente Apeldoorn (2010)• (6) Crediteuren- bankkosten- vrijwilligersvergoedingen KW-IV- declaratie J. Reitsma- factuur Hm&c- factuur Balance B.V.- factuur Vossenberg- factuur OneSolution- Accountantskosten- Belastingdienst - afdracht LH etc. december- Overlopende verplichtingen m.b.t. vakantiegeldTotaal passivaStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 20112.617,2544.845,1647.782,5229.375,3114.400,004.007,2147.782,52€0,000,00 (+)0,00 ( -)106,730,00 (+)213,38(-)0,000,00 (+)0,00 ( -)2.126,461.500,00626,4626.018,53544,2025.402,8871,45-------------28.251,7222.440,046.935,27 ( -)1.000,001.000,004.811,6834,981.340,0020,95224,2331,83793,8550,581.500,00467,00348,26............_-28.251,7217
 19. 19. I VI. TOELICHTING - Baten en Lasten over 2011BATEN• (7) Donaties, subsidies en giften (in geld)- Donaties - ontvangen in het verslagjaar- vooruit ontvangen in 2010 (5)- Subsidies - ontvangen in het verslagjaarvr«. m.b.t. boekjaar 2012 (5). - vooruit ontvangen in 2009 (5)- Giften• (8) Sponsoring (in natura)- Specialistische dienstverlening- Kantoor- en lesruimtenLASTEN• (9) Personeel- Loon- en vrijwilligersvergoedingenmutatie overlopende verplichtingen vakantiegeld- Kostenvergoedingen- Werving en selectie- Deskundigheidsbevordering/teambuilding• (10) Kantoorkosten- Kantoorruimte- Kantoormiddelen- Kantoorautomatisering (incl. afschrijving)- Telefoon- en porti kosten + Overige• (11) PR/Communicatie- Kosten website (incl. afschrijving)- Foldermateriaal + Overige• (12) Uitvoering Programma- Lesruimten- Lesmaterialen- Kantinekosten- Vervoer- en entreekosten- Certificaten + Overige• (13) Bestuurskosten- Reiskosten + Overige• (14) Verzekeringen- Bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallen- Bestuurdersaansprakelijkheid incl. rechtsbijstand- Verzuimkosten personeel• (15) Specialistische ondersteuning- Notariskosten- Accountantskosten, incl. advisering- Secretariële- en administratieve ondersteuning- Arbodiensten• (16) Overige- Bijdragen en heffingen- Overige, incl. Bankkosten• (17) Financiële baten en lasten- RenteopbrengstenRESULTAAT• (18) FinancieringssaldoStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201131.12.2010 € 31.12.201133.405,00 38.430,0035.280,00 10.905,0012.000,005.125,00 9.125,00( -) 1.000,002.400,005.000,00 5.000,007.200,00 8.100,001.500,00 1.500,005.700,00 6.600,00(+) 40.605,00 (+) 46.530,0021.298,12 36.127,1220.384,92 34.551,72( -) 191,85241,57 128,45671,63 215,100,00 1.423,703.351,94 3.543,403.000,00 3.000,00153,75 99,450,00 262,28198,19 181,872.668,06 3.083,721.316,34 1.010,731.351,72 2.072,994.166,74 7.271,202.700,00 3.600,00450,99 730,95145,70 233,28424,09 814,99445,96 1.891,98466.89 41,20466,89 41,201.132,18 1.205,40371,19 370,82483,76 483,76277,23 350,822.432,14 2.652,710,00 0,001.500,00 1.500,00899,62 1.039,6632,52 113,05154,00 166,9826,14 26,64128.26 140.34( -) 35.670,47 (-) 54.091,73(+) 742,25 (.•.) 626,46(+) 742,25 (+) 626,46(+) 5.676,78 ( -) 6.935,2718
 20. 20. OVERZICHT BEGUNSTIGERSKids College Apeldoorn (KCA) onderscheidt de volgende categorieën van begunstigers1. KIDS COLLEGE FOUNDERS - zij nemen deel in het fin· ncieren (in geld of in natura) van de vaste kostenvan de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minst 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal 7.500euro per jaar is (totaal: minimaal 22.500 euro voor een perio e van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een bredemaatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een ste ig fundament voor de school.Per ultimo 2011 vallen de volgende begunstigers va KCA in deze categorieo Oranje Fondso Eureko Achmea Foundationo de Woonmensen2. KIDS COLLEGE PARTNERS - zij nemen eveneens deel n de financiering van de vaste kosten (in geld en/ofin natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging v or ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrageminimaal 5.000 euro per jaar is (totaal: minimaal 15.000 eu 0 voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen dievanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevig steen aan het schoolbouwwerk willen bijdragen.Per ultimo 2011 vallen de volgende begunstigers va KCA in deze categorieo provincie Gelderlando gemeente Apeldoorno particuliere schenking - Mike van Woudenberg ( peldoorn)3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES - zij financieren de vari bele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Eentoezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á 500 euro er plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren (totaal:minimaal 7.500 euro voor leerling-plaatsen voor een period van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een bredemaatschappelijke betrokkenheid meerdere kids van een pla ts op de school willen verzekeren.Per ultimo 2011 vallen de volgende begunstigers va KCA in deze categorieo Rabobank Apeldoorn en omgevingo KPMG Audit Zwolleo Rotary Club Apeldoorn Sprengen4. KIDS COLLEGE FRIENDS - zij financieren (in geld en/ f in natura) de bijzondere kosten - de extras - dieevenzeer nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn t een succes te maken. Een bijdrage als friend isniet aan - minimum - voorwaarden gebonden, maar toch v n groot belang en daarom ook zeer welkom! Dit zijnpartijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokken hei op een hen passende wijze Kids College tot steunwillen zijn.Per ultimo 2011 vallen de volgende begunstigers vam KCA in deze categorieo Stichting Maatschappelijk Ondernemen Apeldoo no Univé Stad en Land verzekeringeno De Notarissen van Naamo Prismarc Communicatieadvieso OneSolution Automatiseringo TekstmetEffecto Hollander Technieko Balance B.V.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201119
 21. 21. I VII. TOELICHTING - Overige• Niet uit de Balans blijkende rechten en plichtenVan de tot en met het schooljaar 2011/2012 toegekende subsidies en bijdragen is een bedrag van in totaal €12.975 nog niet uitbetaald. De betaling daarvan is afhankelijk van een eindverantwoording en afrekening aan debetreffende financiers, welke begin 2012 dienen te worden verstrekt. Het gaat hierbij om een - op basisdaarvan - nog uit te betalen bedrag van € 9.375 door het Oranje Fonds en € 3.600 door de provincieGelderland.Voor de vervolgfinanciering tot en met het schooljaar 2013/2014 liggen er - schriftelijke - toezeggingen enovereenkomsten voor een totaalbedrag van € 33.500. De verdeling hiervan naar in geld en in natura is 60 :40. Er zijn wel voorwaarden verbonden, op grond waarvan deze toezeggingen niet zondermeer afgedwongenkunnen worden.• Belangrijke gebeurtenissen na balansdatumEr zijn in het kader van deze verslaggeving geen - belangrijke - gebeurtenissen ná balansdatum, die hetgeschetste financiële beeld met betrekking tot KCA in een ander daglicht plaatsen.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201120
 22. 22. ~.=RNI CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANTAan: het bestuur van Stichting Weekendschool Kids College ApeldoornWij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2011 van Stichting Weekendschool Kids CollegeApeldoorn te Apeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en deexploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerdegrondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming metde door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor dewaardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening. Het bestuur is tevensverantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van dejaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wijhebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandsecontrolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wijonze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat dejaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragenen de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door deaccountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekening eenafwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen vande jaarrekening gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteitvan de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid vande gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van destichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om eenonderbouwing voor ons oordeel te bieden.OordeelNaar ons oordeel is de jaarrekening 2011 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn, in alle vanmaterieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen enbeschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en deresultaatbepaling van de jaarrekening.Basis voor financiële verslaggevingWij vestige~ d~ aandacht.op de gr~ndslagen voor d~ waardering van activa en passiva en de resultaatbepalingvan d~ toel~~htlng van de J~arrekenlng waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basisvoor tinanciêle verslaqqevinq betreft de door de stichting gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan onsoordeel.Zwol/e, 26 maart 2012KPMG ACCOUNTANTS N.V.C. Messina RAStichting Weekend school Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 201121

×