STICHTING WEEKENDSCHOOL  KIDS COLLEGE APELDOORN      JAARVERSLAG 2010        BIJ KCA IS HET OKé
STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN                           JAARVERSLAG 2010I INHOU...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010                             ...
1 êOl IHIl  RHI DE STICHTING ALGEMEEN Het initiatief tot de oprichting - in 2008 - van een weekendschool in Apeldoorn, n...
I VERSLAG  VAN HET BESTUUR ALGEMEEN •  Doel Kids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend ...
2.  KIDS COLLEGE PARTNERS - zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld     en/of in natu...
beperkt aantal uren (12 uur per week) en tijdelijk (4 maanden) mogelijk bleek, werd om een goede voorbereiding van het sch...
:t:RH ~ uitgevoerde programmas voldoende - kwalitatieve -         respons  opgeleverd.  Gastdocenten  verrichte...
o Schooljaar 2009/2010 Het schooljaar 2009/2010 (aanvang: oktober 2009) startte aanvankelijk met 2 klassen. Klas 1. (basis...
LESPROGRAMMAKCA biedt zijn leerlingen algemeen maatschappelijke kennis en ervaring aan. De eerste twee jaar in de vormvan ...
RAAD VAN ADVIES Met betrekking tot leerlingen- en programma-aangelegenheden  is er een Raad van Advies (RvA) ingesteld. D...
In 2010 zijn er 2 (vervolg)bijeenkomsten  gehouden. Er is verder gesproken over met name de vorm van samenwerking, de da...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010                             ...
I JAARREKENING      201011.    BALANS PER 31 DECEMBER 2010                            ...
111I.TOELICHTING   - ALGEMEEN Het - statutaire - boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag ...
l ;rr;m   E i{!ilDQ RH ~I V. TOELICHTING      - Balans per 31.12.2010 .:.  ACTIVA                 ...
I VI. TOELICHTING   - Baten en Lasten over 2010                                    ...
OVERZICHT BEGUNSTIGERS Kids College Apeldoorn (KCA) onderscheidt de volgende categorieën van begunstigers 1. KIDS COLLEGE ...
ê  ou   PE   1      RNI VII. TOELICHTING     - Overige •    Niet uit de Balans blijken de rechten en pli...
I CONTROLEVERKLARING        VAN DE ONAFHANKELIJKE        ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Weekends...
Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010  20
Jaarverslag 2010 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn 2010
Jaarverslag 2010 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2010 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn 2010

840 views

Published on

110708 kca jaarverslag 2010 (digitaal)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2010 Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn 2010

 1. 1. STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2010 BIJ KCA IS HET OKé
 2. 2. STICHTING WEEKENDSCHOOL KIDS COLLEGE APELDOORN JAARVERSLAG 2010I INHOUDSOPGAVE Paginanummer .:. DE STICHTING • Algemeen 3 • Statutair doel 3 • Bestuurssamenstelling 3 • Rekening en verantwoording 3 .:. VERSLAG VAN HET BESTUUR • Algemeen 4 • Doelstelling 4 Kosten 4 • Financiering 4 • Bedrijfsvoering 5 • Leerlingen 7 • Lesprogramma 9 • Raad van Advies 10 • PR/Communicatie 10 • Samenwerkingsvormen 10 • Vooruitblik 11 • Tot slot 11 .:. JAARREKENING 2010 • Balans per 31.12.2010 13 • Baten en lasten over 2010 13 • Toelichting - Algemeen 14 • Toelichting - Grondslagen 14 • Toelichting - Balans per 31.12.2010 15 • Toelichting - Baten en lasten over 2010 16 • Toelichting - Overige o Niet uit de Balans blijken de rechten en plichten 18 o Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 18 • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn Post- en kantooradres: Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Telefoon: 055·5484950 (kantoor) Website: www.kidscollegeapeldoorn.nlApril 2011Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 1
 3. 3. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 2
 4. 4. 1 êOl IHIl RHI DE STICHTING ALGEMEEN Het initiatief tot de oprichting - in 2008 - van een weekendschool in Apeldoorn, naar het voorbeeld van de in 1998 door de psycholoog Heleen Terwijn in Amsterdam geïnitieerde IMC-Weekendschool komt van de stichting Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (MOA). Naast het werven van de nodige financiële middelen om de start mogelijk te maken, vond MOA binnen haar netwerk een aantal mensen bereid de weekendschool verder vorm en inhoud te geven. Door dit eerste bestuur werd besloten tot de stichtingsvorm als juridisch kader van de school. Als naam van de school werd gekozen voor Kids College Apeldoorn, afgekort KCA. Bij notariële akte d.d. 18 november 2008 verleden door notaris mr. H.J. Jansen te Apeldoorn is de Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn opgericht. de Het onderhavige Jaarverslag 2011 is het 2 kalenderjaarverslap dat sinds de oprichting van KCA is uitgebracht. STATUTAIR DOEL Het doel van de stichting zoals dat in de statuten omschreven staat, luidt: het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen 10 en 14jaar, uit de gemeente Apeldoorn, gericht op het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij, het versterken van hun zelfvertrouwen alsmede het ontmoeten van personen die aansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen . BESTUURSSAMENSTELLING De bestuurssamenstelling gedurende het verslagjaar was als volgt: o J. (Jelle) Reitsma - voorzitter o E. (Eelke) Hemrica - secretaris/penningmeester o G. (Gert) Nijmeijer - lid o A. (Anky) J. Veldman - lid o H. (Hessel) J. Smink -lid bestuursadviseur - F. (Freek) KammingaAl deze bestuursleden zijn bij oprichting - in de stichtingsakte - benoemd en vormen als zodanig het eerstestichtingsbestu ur.Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. In hetverslagjaar heeft het bestuur 13 maal vergaderd.REKENING EN VERANTWOORDINGOp grond van de daartoe in de statuten opgenomen bepalingen is het bestuur gehouden binnen 6 maanden naafloop van het boekjaar ( = kalenderjaar) de jaarstukken vast te stellen. Hierin dient rekening en verantwoordingte worden gegeven met betrekking tot de - financiële - gang van zaken gedurende en stand van zaken perultimo het boekjaar.Het onderhavige [aarverslaç betreft het boekjaar 2010 en omvat naast de Jaarrekening tevens hetBestuursverslag. De Jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant(RA) van KPMG Accountants.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 3
 5. 5. I VERSLAG VAN HET BESTUUR ALGEMEEN • Doel Kids College Apeldoorn (KCA) wil binnen de Apeldoornse gemeenschap herkend én erkend worden als een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, die jonge kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar welke daartoe een steun in de rug verdienen een uitstekend en - in onderwijskundig opzicht - verantwoord programma biedt voor verbreding en verdieping van hun algemeen maatschappelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Een programma, dat zich - in vergelijking met het basisonderwijs dat deze kinderen tegelijkertijd volgen - nadrukkelijk niet kenmerkt als meer van hetzelfde. Dit zowel wat betreft de programma-inhoud als de wijze van uitvoering ervan. Het nagestreefde schoolprincipe is als volgt. De kinderen, die tot KCA worden toegelaten stromen in op het moment dat zij in groep 7 van de basisschool zitten en hebben vanaf dat moment de mogelijkheid om 3 achtereenvolgende - en inhoudelijk verschillende - jaarprogrammas te volgen. Het is daarom een 3-jarige school met - uiteindelijk - 3 opeenvolgende klassen. Toelating verplicht de leerling niet zich op voorhand te committeren voor deze 3 jaar. Leerlingen komen dus binnen in klas 1. Directe instroom in klas 2. is beperkt mogelijk. Het schooljaar loopt parallel aan dat van het basisonderwijs en omvat per jaargroep (klas) - verspreid over die periode - 24 lessen (zondagmiddagen). • RandvoorwaardenAan de schoolexploitatie - kosten en financiering - moet zodanige invulling worden gegeven, dat er voortoelating tot en deelname aan het schoolprogramma voor de leerlingen noch voor hun ouders/verzorgers kostenverbonden zijn. KCA is in belangrijke mate een vrijwilligersorganisatie. DOELSTELLINGDe doelstelling - bij oprichting - was om in een periode van 3 jaar, dat wil zeggen in de periode tot en met 2011KCA uit te bouwen tot een florerende weekendschool. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 moet er een inalle opzichten (aantal leerlingen, bedrijfsvoering en financiering) hecht fundament zijn gelegd op basis waarvanhet voortbestaan van KCA is verzekerd en de school in staat is zich verder te ontwikkelen en aan te passenaan zich ontwikkelende (maatschappelijke) omstandigheden en zienswijzen. Op dat moment zal de schoolbestaan uit 3 - opeenvolgende - klassen, elk bestaande uit 20-25 leerlingen.KOSTENDe aan de exploitatie van KCA verbonden kosten worden gebudgetteerd (begroot) volgens het principe vanintegrale kosten. Dit houdt in dat álle kosten, ongeacht de wijze van financiering in de begroting en financiëleverantwoording worden betrokken. De meerjarenbegroting van KCA bestrijkt een - voortschrijdende - periodevan 3 (school)jaren en wordt jaarlijks - voorafgaand aan een nieuw schooljaar - opnieuw vastgesteld.Uitgaande van de - per ultimo het verslagjaar - vigerende meerjarenbegroting (versie: november 2011) lopende begrote kosten op naar - afgerond - € 88.325 per (school)jaar van 3 klassen en 75 leerlingen. Ditkostenniveau wordt in het schooljaar 2011/2012 bereikt.FINANCIERINGDeelname aan de school is voor de leerlingen kosteloos. Dit betekent dat de school voor de financiering van zijnexploitatie geheel afhankelijk is van subsidies, donaties, schenkingen en sponsoring. Bij de werving vanbegunstigers worden de volgende financieringsmogelijkheden aangeboden:1. KIDS COLLEGE FOUNDERS - zij nemen deel in het financieren (in geld of in natura) van de vaste kosten van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal 7.500 euro per jaar is (totaal: minimaal 22.500 euro voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een stevig fundament voor de school.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 4
 6. 6. 2. KIDS COLLEGE PARTNERS - zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld en/of in natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal 5.000 euro per jaar is (totaal: minimaal 15.000 euro voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen aan het schoolbouwwerk willen bijdragen. 3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES - zij financieren de variabele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Een toezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á 500 euro per plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren (totaal: minimaal 7.500 euro voor leerling-plaatsen voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid meerdere kids van een plaats op de school willen verzekeren. 4. KIDS COLLEGE FRIENDS - zij financieren (in geld en/of in natura) de bijzondere kosten - de extras - die evenzeer nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn tot een succes te maken. Een bijdrage als Friend is niet aan - minimum - voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze Kids College tot steun willen zijn.Bij de werving van financiering is het - vooral met betrekking tot schenkingen en sponsoring - voorfinanciers/begunstigers van groot belang dat de daarmee gemoeide bedragen als - aftrekbare - kosten of gift inde aangiften voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting mogen worden betrokken. Een van devoorwaarden daarvoor is, dat de begunstigde door de Belastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen NutBeogende Instelling. De Belastingdienst heeft - bij beschikking d.d. 01 juni 2009 - aan KCA deze zogenaamdeANBI status - met terugwerkende kracht - per 1 januari 2009 toegekend.Per ultimo het verslagjaar telt KCA in 20 financiers/begunstigers met een totaal aan financiering - inclusief de inhet vooruitzicht gestelde bedragen - van € 195.500. Daarvan is in het tot en met verslagjaar € 131.725gerealiseerd. Het restant is opvraag baar in de periode tot en met schooljaar 2012/2013. Overigens zijn detoezeggingen niet onvoorwaardelijk. Voor uitbetaling van - toekomstige - termijnen zijn tussentijdserapportages en bestedingsverantwoordingen vereist. Van het genoemde totaalbedrag betreft 77,5% financieringin geld en 22,5% in natura. Op grond van deze toezeggingen zijn - uitgaande van de vigerendemeerjarenbegroting - de begrote kosten tot en met het schooljaar 2011/2012 voor 82,5% afgedekt.BEDRIJFSVOERING• Organisatie o schooljaar en klassenDe weekendschool bestaat uit 3 schooljaren. Het schooljaar loopt parallel aan dat van de basisschool. Deeerste 2 schooljaren bestaan uit 24 lessen op de zondagmiddagen (4 uren). Het derde schooljaar zal eencombinatie zijn van - een beperkter aantal - leszondagen en - persoonlijke - ondersteuning (buddy) van deleerling. Met betrekking tot de precieze invulling hiervan zullen gedurende het schooljaar 2010/2011 - het deeerste jaar waarin er van een 3 klas sprake zal zijn - een aantal alternatieven in de praktijk wordenonderzocht. Op grond van de uitkomsten daarvan zal een besluit worden genomen. Aan het einde van elkschooljaar wordt aan de leerling een deelnamecertificaat uitgereikt. Doorloopt de leerling alle drie klassen, danwordt dat beloond met een einddiploma.• Personeel o algemeenDe weekendschool is een vrijwilligersorganisatie, die wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering wordtaangestuurd door een betaalde kracht, de projectcoördinator. De vrijwilligers zijn aan de school verbonden opbasis van een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligers- enkostenvergoedi ng. o beroepskracht: projectcoördinatorDe functie van projectcoördinator is per 1 januari 2009 voor het eerst ingevuld voor 16 uur per week. Eerst opbasis van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige interim-manager. In verband met het aflopenvan deze overeenkomst was de functie bij aanvang van het verslagjaar vacant. Besloten is toen deze in devorm van een (tijdelijk) dienstverband van 16-20 uur per week met KCA te gaan vervullen.Per 1 maart 2010 is er in deze vacature een nieuwe projectcoördinator benoemd, eveneens voor 16 uur perweek. Omdat deze persoon een voltijds dienstverband elders kon krijgen ontstond er al binnen 2 maanden -per 1 mei - opnieuw een vacature. Omdat de vervulling ervan op korte termijn (per 1 juni) slechts voor eenStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 5
 7. 7. beperkt aantal uren (12 uur per week) en tijdelijk (4 maanden) mogelijk bleek, werd om een goede voorbereiding van het schooljaar 2010/2011 te verzekeren voor die optie gekozen. Daarnaast is toen een programmacoördinator - voor 8 uur per week - aangesteld, eveneens in tijdelijk dienstverband. Het takenpakket voor deze functie - dat wil zeggen het voorbereiden van de lesprogrammas - werd afgesplitst van dat van de projectcoördinator. Met ingang van 1 november is de functie van projectcoördinator weer definitief ingevuld, nu op basis van een dienstverband van 20 uur per week. De functie van programmacoördinator is op dat moment teruggebracht naar 4 uur per week. Na afloop van het schooljaar 2010/2011 (juni 2011) worden de taken van de programmacoördinator weer ondergebracht bij de projectcoördinator en vervalt deze functie. Het verslagjaar was voor wat betreft de beroepsmatige leiding van KCA (projectcoördinatoren) een onrustig jaar. De ontwikkeling van de school in brede zin heeft hierdoor onmiskenbaar achterstand opgelopen. o vrijwilligers: ondersteunend Voor de secretariële- en administratieve ondersteuning en het websitebeheer werden in 2009 2 vrijwilligers aangetrokken voor achtereenvolgens 6 (oplopend tot 12) en 3 uur per week. Van deze ondersteuning kon ook gedurende 2010 volledig gebruik worden gemaakt. o vrijwilligers: k/as(bege)/eiding Een klas wordt (be)geleid door 2 teams van 3 vrijwilligers, 1 zondagcoördinator en 2 begeleiders. De zondagcoördinator is iemand die ervaring moet hebben als leerkracht in bij voorkeur het basisonderwijs. Hij/zij is namens KCA verantwoordelijk voor de gang van zaken m.b.t. een klas op de zondag, inclusief de operationele afstemming met gastdocenten wat betreft de les. De begeleiders moeten nadrukkelijk affiniteit met op kinderen gerichte activiteiten hebben en ondersteunen bij de uitvoering van de les. Elk team neemt 12 - van de 24 lessen (zondagen) - in een schooljaar van zijn rekening. In beginsel wordt men om de andere zondag ingeroosterd. Zij verrichten hun werkzaamheden op basis van een vrijwilligersvergoeding.Het werven van vrijwilligers voor de (bege)leiding van de klassen is ook gedurende het verslagjaar - opnieuw-moeilijk gebleken. Vooral het werken op de zondagen lijkt daarbij het probleem. Dat geldt vooral voor dedoelgroep, waar zondagcoördinatoren uit moeten worden geworven. Vooralsnog is deze ervaring géénaanleiding om het begeleidingsconcept en/of de aan vrijwilligers gestelde eisen (profiel) voor het vervolg tewijzigen. Gelet op de ervaringen bij andere weekendscholen is er (meer) tijd voor nodig om een - effectief -netwerk voor werving van vrijwilligers op te bouwen.Omdat er gedurende de 2de helft van het schooljaar 2009/2010 (januari t/rn juni 2010) om reden van het aantalleerlingen slechts sprake was van 1 - gecombineerde - klas en om dezelfde reden ook het schooljaar2010/2011 met 1 - eveneens gecombineerde - klas van start is gegaan, bleef het aantal benodigde vrijwilligersvoor begeleiding beperkt tot 6 (2x3). Dat aantal was ook beschikbaar, waarvan 2 op basis van een zogenaamdeParticipatieovereenkomst met de gemeente Apeldoorn. Bij de laatstgenoemden gaat het om werkzoekenden,die voor een bepaalde periode met behoud van uitkering voor KCA mogen worden ingezet. Het verloop invrijwilligers is gering. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat het werk bij KCA veel voldoening geeft.Naast de vaste bezetting wordt elk van de teams nog aangevuld met een maatschappelijk stagiaire. Dezehebben een stageverplichting van 40 uur en blijven om die reden een half schooljaar. De werkzaamheden dieaan hen kunnen worden opgedragen zijn van licht ondersteunende aard. Het aantal maatschappelijk stagiairesdat in 2010 bij KCA op deze wijze is ingezet bedroeg 3. o gastdocentenHet concept voor de lessen is dat er elke zondag een andere gastdocent de leerlingen meeneemt in zijn/haarwerkveld: in welk kader speelt het werk zich af (maatschappelijke context), wat houdt het eigen werk in (beroep)en hoe leer je dat (opleiding). In een beperkt (gehouden) aantal gevallen, afhankelijk van het onderwerp en hetaantal aan zijn/haar werkveld verbonden aspecten verzorgt dezelfde gastdocent 2 opeenvolgende lessen(zondagen).Gastdocenten bij KCA zijn professionals met een passie voor hun vak, die in staat zijn de leerlingen daarin opeen aansprekende wijze mee te voeren. Principe van de lesopzet is: luisteren, denken en doen. Lessen wordengegeven bij KCA of op de weruccaue van de gastdocent. Per Klas wordt, over een geheel senconaar gereKender naar gestreefd een derde van de lessen op locatie te laten verzorgen. Een les op locatie brengt de leerlingdichter bij de wereld van de gastdocent en spreekt daardoor (nog) meer tot de verbeelding. Het werven vangastdocenten is weliswaar een intensief proces, maar heeft ook met betrekking tot de in het verslagjaarStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 6
 8. 8. :t:RH ~ uitgevoerde programmas voldoende - kwalitatieve - respons opgeleverd. Gastdocenten verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de school kosteloos. Gedurende 2010 zijn er 21 verschillende gastdocenten voor KCA actief geweest. o vrijwilligers: buddys Leerlingen uit klas 2 kunnen na afloop van het schooljaar doorstromen naar het zogenaamde buddy jaar. De leerling zit dan in het eerste jaar van het vervolgonderwijs na de basisschool. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 kwamen er voor het eerst leerlingen - in totaal 4 - voor dit buddy jaar in aanmerking. Als proef is er gestart met een groep van respectievelijk 3 leerlingen (groepsbuddy) en 1 leerling (1 op1 buddy). De ervaringen hiermee worden aan het eind van het schooljaar 2010/2011 geëvalueerd, op basis waarvan dan tot de definitieve buddy-opzet wordt besloten. Het aantal binnen het proefjaar betrokken vrijwilligers/buddys bedraagt 2. • schoolaccommodatie o kantoor- en vergaderfaciliteitSinds 1 maart 2009 heeft KCA de beschikking over een eigen kantoor- en vergadervoorziening in hetkantoorgebouw van Stichting de Woonmensen (woningcorporatie) aan de Deventerstraat 54 te Apeldoorn. Ditop basis van sponsoring in natura door de Woonmensen. alesaccommodatieOok voor de lesaccommodatie c.a. wordt gebruik gemaakt van zaalruimte en bijbehorende voorzieningen in hetgebouw van de Woonmensen. Eveneens sinds 1 maart 2009 en op basis van sponsoring in natura.Wanneer de aard van een les daar om vraagt en faciliteiten ter plaatse beschikbaar zijn, vindt de les plaats opde werklocatie van de gastdocent. In de opbouw van de lesprogrammas wordt het met een zekere regelmaatlaten plaatsvinden van lessen op een buitenlocatie ook bewust nagestreefd.LEERLINGENBij de werving (en selectie) van leerlingen wordt nauwe samenwerking met de basisscholen nagestreefd. Dewerving voor een nieuw schooljaar vindt plaats in de periode april tot en met juni, de uiteindelijke selectie inaugustus en september. Kinderen dienen zichzelf voor KCA aan te melden. In overleg met de leerkracht van debasisschool, het kind en zijn of haar ouders/verzorgers wordt vervolgens door KCA beslist over de toelating.De leerling is - onder voorwaarden - verplicht om alle lessen tijdens een schooljaar bij te wonen. Steeds naafloop van een schooljaar is de leerling vrij om te kiezen of hij/zij doorgaat naar het volgende schooljaar.Elke jaargroep (klas) bestaat uit 20-25 leerlingen. De instroom in klas 1 bestaat uit kinderen, die in groep 7 vande basisschool zitten. Deze kinderen doorlopen vervolgens - in 3 schooljaren - de weekendschoolklassen 1, 2en 3. Rechtstreekse (zij-)instroom in klas 2 is beperkt mogelijk. Dit laatste geldt niet voor klas 3, de buddygroep.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 7
 9. 9. o Schooljaar 2009/2010 Het schooljaar 2009/2010 (aanvang: oktober 2009) startte aanvankelijk met 2 klassen. Klas 1. (basisschool- leerlingen groep 7.) bestond op dat moment uit 17 leerlingen, klas 2. (basisschoolleerlingen groep 8) uit 10. Als gevolg van een aantal afhakers - 3 uit klas 1. en 1 uit klas 2. - nog voor de jaarwisseling, werd besloten om het schooljaar af te maken met 1 - combinatie - klas van 23 leerlingen. Dit met ingang van januari 2010. Uiteindelijk hebben aan het einde van het schooljaar (juni 2010) 21 leerlingen een deelnamecertificaat uitgereikt gekregen. Als herinnering kregen deze leerlingen daarnaast het boekje KCA 2009/2010 in een notendop. In dit boekje, dat speciaal voor dit doel werd samengesteld zijn verslagen met fotos van 10 spraakmakende lessen tijdens dit schooljaar opgenomen. o Schooljaar 2010/2011 Het schooljaar 2010/2011 (aanvang: oktober 2010) kende een teleurstellende start. Het aantal leerlingen uit het voorgaande schooljaar dat voor een vervolg op KCA koos bedroeg - in totaal- 6 (van 21), waarvan 2 naar klas 2. en 4 naar de buddygroep. Het aantal nieuwe aanmeldingen bedroeg - in totaal - 12, waarvan 9 voor klas 1. en 3 (zij-instromers) voor klas 2. Om die reden is het schooljaar gestart met opnieuw een 1 - combinatie - klas 1/2 van 14 leerlingen en daarnaast 2 buddygroepen met respectievelijk 1 en 3 leerlingen. In totaal 18 leerlingen dus, terwijl de doelstelling - minimaal - 40 leerlingen bedroeg.Een belangrijke oorzaak voor het lage aantal leerlingen is ongetwijfeld de eerder vermelde onrustige periodewat betreft de schoolleiding geweest en de negatieve invloed daarvan op de leerlingenwerving met betrekkingtot het schooljaar 2010/2011. Dit zowel met betrekking tot het behoud van leerlingen als nieuwe instroom.Besloten werd voor potentiële leerlingen de mogelijkheid te openen om ook in de maanden oktober, novemberen december nog in te stromen en daarop ook actief te gaan werven. Dat heeft er toe geleid dat het aantalleerlingen in de combinatieklas 1/2 nog met 3 is toegenomen en het totaal daarmee op 21 kwam. Ook debuddygroep is nog met 1 leerling uitgebreid. Het totaal aantal KCA-Ieerlingen ultimo van het verslagjaar kwamdaarmee op 25.grafiek 1. leerlingenverloop per schooljaar grafiek 2. klasgrootte per schooljaar (aanvang) 18 30 16 c 14 25 c: & 12 o jongens e :!!.20 ~ 10 o meisjes c: o jongens j 15 o meisjes .!l 8 S 5 a; .• ë 10 8 .• 4 e •• 6 7 6 CD 5 11 11 8 2 7 6 6 O~~-.--.-~~~.-~-.LL~~U, o I o~ Pilot 200912010 201012011grafiek 3. herkomst leerlingen naar basisschoolorganisaties in aantallen en % (aanvang schooljaar) openbaar basisonderwijs, protestants·christelijk basisonderwijs, katholiek basisonderwijs, voortgezet onderwijs PILOT 2009/2010 2010/2011 obs, 7, abs,a, 41% 45% pcbs,9, kbs, 2, 33% obs, 16, 11% Dobs 59% .pcbs o kbs DvoStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 8
 10. 10. LESPROGRAMMAKCA biedt zijn leerlingen algemeen maatschappelijke kennis en ervaring aan. De eerste twee jaar in de vormvan een klassikaal programma van 24 zondagen, opgebouwd rond een aantal themas. Daarbij onderscheidende programmas zich van elkaar in de keuze en de actualiteit van de onderwerpen en de manier waarop dieworden uitgewerkt. In klas 1. ligt het accent op kennisverbreding en in klas 2. op kennisverdieping.Als lesmethode wordt daarbij aangesloten bij die van ervarend leren. Er wordt naar gestreefd om regelmatigeen les buiten de eigen vaste lesaccommodatie te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld op de werklocatie van degastdocent.Het derde jaar ziet er anders uit: onder begeleiding van een zogenaamde buddy wordt in samenhang met hetdoor de leerling gekozen vervolgonderwijs aan individuele vraagstukken en interesses gewerkt (maatwerk). Ditconcept is overigens nog in ontwikkeling. Zoals al aangegeven is het schooljaar 2010/2011 het eerste waarinsprake is van een aantal leerlingen in het buddy jaar. Er wordt met 2 vormen geëxperimenteerd, namelijk degroepsaanpak en de 1op1 begeleiding. Evaluatie van de ervaringen hiermee aan het einde van het schooljaar2010/2011 (juni 2011) zal de basis vormen voor de keuze van de - definitieve - opzet in volgende schooljaren.Enkele voorbeelden van onderwerpen uit de lesprogrammas in 2010 zijn: Schooljaar 2009/2010 (januari tlm mei) • Openbaar bestuur - gastdocent: een Gedeputeerde van de provincie Gelderland Gezondheidzorg - gastdocent: een plastisch chirurg van de Gelre Ziekenhuizen • Energie en Milieu - gastdocent: de directeur e-Traction Europe Schooljaar 2010/2011 (oktober tlm december) • Ondernemerschap - gastdocenten: medewerkers van de Kamer van Koophandel Oost Nederland en Rabobank Apeldoorn e.o. en de eigenaar van Blinq Carwash • Defensie - gastdocenten: officieren van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, werkzaam bij AOCS (Air Operations Control Station) • Gezondheidzorg - gastdocent: een zelfstandig gevestigd apotheekhoudend huisartsNa afloop van iedere les wordt deze door de zondagcoördinator samen met de gastdocent geëvalueerd, waarbijonderwerpen als effectiviteit en mogelijke verbeteringen voor een eventuele herhaling van de les in hetprogramma voor een volgend schooljaar aan de orde komen. Van elke les wordt tevens een verslag gemaakt,dat o.a. ook op de KCA-website wordt geplaatst.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 9
 11. 11. RAAD VAN ADVIES Met betrekking tot leerlingen- en programma-aangelegenheden is er een Raad van Advies (RvA) ingesteld. Deze adviseert het Bestuur en de schoolleiding (Projectcoördinator) met betrekking tot beleidsmatige- en uitvoerende onderwerpen betreffende leerlingen en programma. Ultimo 2010 is de samenstelling van de Raad van Advies als volgt: Mw. E. (Ellen) Mulder - directeur Openbare basisschool De Vliegenier • Hr. M. (Maarten) Kleiman - directeur Protestants-christelijke basisschool Koningin Emma • Hr. HAC. (Bert) Jansen - docent Veluwse scholengroepNeluws College Van de kant van KCA nemen de voorzitter van het Bestuur en de schoolleiding (Projectleider) deel aan de bijeenkomsten van RvA. In het verslagjaar kwam de RvA 3 maal bijeen. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn (o.a.) leerlingen- , werving, selectieprocedure, benadering van de basisscholen en lesmethoden. PR/COMMUNICATIE • Publiciteit De KCA-website www.kidscollegeapeldoorn.nl ontwikkelt zich als het communicatiemedium van KCA naar de buitenwereld (stakeholders: ouders, leerlingen, basisscholen, vrijwilligers, gastdocenten, sponsors e.a.) en omgekeerd. Dit blijkt ook uit de - regelmatige - analyses met betrekking tot bezoekers en daarbij getoonde interesses. Deze website blijft voortdurend in ontwikkeling.Eenmaal per kwartaal wordt er een KCA-Nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven worden via e-mailverspreid onder de relaties van KCA en zijn ook via de website in te zien en te downloaden. In 2010 zijn er intotaal 3 Nieuwsbrieven uitgebracht.Daarnaast wordt er voortdurend geprobeerd via de verschillende media (regionale dagbladen, huisaanhuis-bladen, Radio Apeldoorn en Omroep Gelderland) - op basis van free publicity - KCA onder de aandacht vanApeldoorn te brengen en ook om vrijwilligers te werven. In 2010 is de aandacht in de media voor KCA op zichgoed geweest, maar het resultaat is - vooral waar het gaat om aanmeldingen als vrijwilliger - tegengevallen.Datzelfde geldt overigens ook voor de met dat doel in lokale kranten geplaatste - betaalde - advertenties.Ter ondersteuning bij het werven van begunstigers (sponsors) is er een speciaal op deze doelgroep gerichtebrochure. Deze werving is met name gebaseerd op het gebruik in netwerken en persoonlijke benadering.• CommunicatieplanDe in de loop van het verslagjaar opgedane ervaringen met betrekking tot de nog onvoldoende bekendheid vanKCA bij relevante doelgroepen is aanleiding geweest tot het - laten - opstellen van een communicatieplan. Ditplan, dat in samenwerking met een communicatieadviseur is ontwikkeld, geeft een lange termijn visie op hoe decommunicatie (strategie en tactiek) van KCA met zijn doelgroepen vorm zou moeten worden gegeven. Alsaanvulling daarop is er ook een concreet plan gemaakt voor de uitwerking daarvan. Dit plan is eind 2009 gereedgekomen en vormt vanaf dat moment de basis voor de communicatie van KCA met zijn doelgroepen(stakeholders). Eind 2010 is besloten dit plan met verhoogde prioriteit en intensiteit uit te voeren. Daarvoor is inde meerjarenbegroting ook extra budget gereserveerd. De prioriteit ligt bij de werving van leerlingen envrijwilligers.SAMENWER~NGSVORMEN• Netwerk van Weekendscholen in NederlandOp initiatief van de IMC-weekendschool te Amsterdam werd in maart 2009 in Utrecht een bijeenkomst belegdvan alle in Nederland actieve weekendscholen. Dat waren er op dat moment 13, waaronder de IMC-weekendscholen met in totaal 9 vestigingen. Het - primaire - doel van deze bijeenkomst was om elkaar op de aehoogte brengen van ieders doel, werkwijze etc. Dat heeft geleid tot nog een 2 bijeenkomst in dat jaar. Daarwerd de afspraak gemaakt om na te gaan of en zo ja, op welke gebieden nauwere samenwerking versterkendzou kunnen werken. En ook, welke samenwerkingsvorm zich daarvoor dan als beste zou lenen. Daarbij werdoverigens al wel uitgesproken dat er niet zal worden toegewerkt naar - geïnstitutionaliseerde - koepelvorming.KCA is bij deze bijeenkomsten aanwezig geweest en heeft bij een ervan als gastheer opgetreden.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 10
 12. 12. In 2010 zijn er 2 (vervolg)bijeenkomsten gehouden. Er is verder gesproken over met name de vorm van samenwerking, de daaraan te geven - juridische - status en daaraan verbonden consequenties. Dit heeft geleid tot een definitie van een weekendschool - die onderdeel uitmaakt van het Netwerk van Weekendscholen - en een eerste aanzet tot een zogenaamde gedragscode tussen de netwerkleden. Deze laatste betreft onderwerpen als naamgeving, kennisdeling, financiering en informatieverstrekking. Het heeft tot nu toe nog niet tot definitieve besluitvorming geleid. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de toch gebleken grote verschillen tussen de scholen in termen van bestuurlijke en organisatorische opzet, ontwikkelingsstadium, omvang, pakket aan activiteiten en daarnaast ook verschillen in verwachtingen ten aanzien van wat het netwerk zou moeten betekenen. Brede School Na een oriënterend overleg in 2009 met een van de procescoördinatoren voor de zgn. Brede School- activiteiten binnen de gemeente Apeldoorn, is KCA uitgenodigd toe te treden tot het kernoverleg van de Brede School. Aan dit kernoverleg nemen de - gemeentelijke - procescoördinatoren en de schoolcoördinatoren deel. Wat KCA betreft is de verwachting, dat door het KCA-Ies programma onderdeel te maken van het aanbod van activiteiten van de Brede School, dit een extra mogelijkheid kan bieden leerlingen die behoren tot de KCA- doelgroep te bereiken en te werven. In 2010 is KCA officieel toegetreden als partner binnen de Brede School. Daarmee is KCA nog nauwer verweven met het netwerk. In het komende verslagjaar zal dat vruchten moeten afwerpen voor wat betreft de groei van het aantal leerlingen van KCA.VOORUITBLIKHet volgende verslagjaar (2011) is wat de eerste helft ervan betreft een voortzetting van het schooljaar2010/2011. De voorbereidingen daarvan zijn wat het lesprogramma aangaat al grotendeels afgerond in hetonderhavige verslagjaar. Het schooljaar 2010/2011 zal in juni worden afgesloten.Met ingang van het schooljaar 2011/2012, dat in oktober 2011 aanvangt, zal KCA met 3 klassen moeten gaanstarten (een 1ste en 2de jaars groep en een buddygroep) met in totaal- minimaal- 50 leerlingen. Daarvoor zal erop 2 fronten - dat van leerlingen en van vrijwilligers/begeleiders - intensief moeten worden geworven. Eenaanzienlijke krachtproef, die grotendeels in het eerste halfjaar zijn beslag moet krijgen.Ter ondersteuning van de leerlingenwerving is met ingang van 2011 de uit Apeldoorn afkomstige acteur PimWessels (1991) - landelijk bekend van rollen in bij de jeugd populaire tv-series als SpanGas en films als DeScheepsjongens van de Bontekoe en Dolfje Weerwolf je - bereid gevonden zich als ambassadeur aan KCA teverbinden. Daarmee wordt Pim in 2011 het gezicht van KCA naar de leerlingen toe. Hij zal in dat verband ookals gastdocent optreden tijdens een in het kader van de leerlingenwerving voor het schooljaar 2011/2012 teorganiseren Open Dag op 27 maart 2011.Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het werven van het ten doel gestelde aantal leerlingen en daarvoornoodzakelijke begeleiding zal slagen. Erg belangrijk daarvoor is wel dat de dagelijkse - operationele - leidingvan KCA minder aan wisseling onderhevig is dan in 2010 het geval was. En ook dat de ondersteunendevdjwilligersfuncties adequaat bezet blijven. Er zijn op dit moment geen redenen om hieraan te twijfelen.TOT SLOTHet onderhavige verslagjaar heeft zich gekenmerkt als dat van een stap terug in de opbouw van KCA. Eenfase waarin zowel het aantal leerlingen als vrijwilligers (begeleiders) ten opzichte van het voorafgaande - eerstevolledige - schooljaar is teruggelopen. Een tegenvaller en zeker niet gepland. Een maatschappelijk gerichteorganisatie onderscheidt zich in de aanloopfase echter niet van - bijvoorbeeld - een startende onderneming.Het ervaren van en zich teweer stellen tegen alle daarmee samenhangende problematiek heeft de KCA-organisatie, echter zowel in bestuurlijk als operationeel opzicht sterker gemaakt. Daardoor is KCA meertoegerust om de gebruikelijke volgende fase van twee stappen vooruit in te gaan. Het is nodig om eenvolledige schoolcyclus (3 schooljaren) te doorlopen om te bewijzen dat de doelstellin~en van KCA in de praktijkecht haalbaar zijn. Het schooljaar 2011/2012 en de voorbereidingen daarvoor in de 1se helft van 2011 zijn in datverband van evident belang.Het Bestuur is grote dank verschuldigd aan allen die KCA als Weekendschool mogelijk maken. Met name deproleet- en procrammacoörcnator, de vrijwilligers en gastdocenten en - uiteraard - de financiers/begunstigers.Namens het Bestuur, Apeldoorn, 29 maart 2011J. (Jefle) Reitsma - voorzitter E. (Eelke) Hemrica - secretaris/penningmeesterStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 11
 13. 13. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 12
 14. 14. I JAARREKENING 201011. BALANS PER 31 DECEMBER 2010 31.12.2009 € 31.12.2010 ACTIVA Vaste activa - Materiële vaste activa (1) 1.850 320,11 Vlottende activa - Debiteuren (2) 4.634 2.617,25 - Liquide middelen (3) 27.823 44.845,16 34.307 47.782,52 PASSIVA Eigen vermogen - Financieringssaldo (4) 19.399 29.375,31 Vreemd vermogen (kort) - Vooruit ontvangen subsidies (5) 9.200 14.400,00 - Crediteuren en overlopende verplichtingen (6) 5.708 4.007,21 34.307 47.782,52I 11. BATEN EN LASTEN OVER 2010 31.12.2009 € 31.12.2010 BATEN - Donaties, subsidies en giften (in geld) (7) 52.450 33.405,00 - Sponsoring in natura (8) 18.565 7.200,00 71.015 (+)40,605,00 LASTEN - Personeel (9) 29.903 21.298,12 - Kantoorkosten (10) 5.080 3.316,49 - PR/Communicatie (11 ) 5.535 2.756,42 - Uitvoering Programma (12) 5.479 4.113,83 - Bestuurskosten (13) 55 466,89 - Verzekeringen (14) 502 1.132,18 - Specialistische ondersteuning (15) 4.775 2.432,14 - Overige (16) 822 154,40 (-) 52.151 (- ) 35.670,47 (+) 18.864 (+) 4.934,53 Financiële baten en lasten (17) (+) 535 (+) 742,25 RESULTAAT - Financieringssaldo (18) (+) 19.399 (+) 5.676,78 Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 13
 15. 15. 111I.TOELICHTING - ALGEMEEN Het - statutaire - boekjaar van de stichting is een kalenderjaar. Het onderhavige verslag heeft betrekking op de periode 1 januari tlm 31 december 2010. De jaarrekening is opgemaakt in - gehele - euros, waarbij gebruik is gemaakt van de gebruikelijke afrondingsregels. De Balans en Resultatenrekening zijn opgemaakt volgens het baten/lasten-principe. Dat wil zeggen, dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Daarbij is de werkelijke - in het economische verkeer - geldende waarde van de investerings-, exploitatie- en financieringsmiddelen, op het moment van aanschaf of verkrijging de waarderingsgrondslag. Ingeval van verkrijging door middel van sponsoring in natura wordt dientengevolge - door middel van een aan de verkrijging toe te kennen (gelds)waarde in het economische verkeer - in de financiële administratie en dus ook in deze jaarrekening een opsplitsing gemaakt in enerzijds een bate (opbrengst sponsoring) en anderzijds een exploitatielast of investeringsuitgave.I IV. TOELICHTING - GRONDSLAGEN ~ Waardering van activa en passiva De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld tegen de nominale waarde. ~ Resultaatbepaling Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit hoofde van sponsoring (subsidies, donaties, giften en sponsoring) en overige opbrengsten (zoals rente) enerzijds en anderzijds de lasten en dotaties aan voorzieningen. Aangezien de begunstigers veelal een toezegging doen in de vorm van een totaalbedrag voor een periode die meerdere jaren bestrijkt en de deelbetalingen (termijnen) meestal niet rechtstreeks zijn afgeleid van de investerings- en exploitatiebegroting van het jaar van ontvangst heeft het resultaat het karakter van een financieringssaldo. Ingeval van toezeggingen, waarin wel een expliciete koppeling is gelegd tussen deelbetalingen (termijnen) en de kalender- of schooljaren waarvoor deze zijn bestemd is, bij vooruitbetaling daarvan het financieringssaldo daarvoor gecorrigeerd en zijn de desbetreffende bedragen in de balans verantwoord onder het vreemd vermogen. ~ Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt gevormd door de - cumulatieve - financieringssaldi, zoals die blijken uit de resultatenrekeningen t/m het verslagjaar en heeft als zodanig het karakter van een bestemde reserve (mét verantwoordingsverplichting jegens de onderliggende begunstigers/financiers over de uiteindelijke besteding ervan in het kader van het - statutaire - doel van de school).Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 14
 16. 16. l ;rr;m E i{!ilDQ RH ~I V. TOELICHTING - Balans per 31.12.2010 .:. ACTIVA 31.12.2009 € 31.12.2010 Vaste activa • (1) Materiele vaste activa • Kantoorautomatisering - boekwaarde 0,00 0,00 - aanschaffingen 2010 0,00 (+) - afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1 jaar/geheel) 0,00 ( -) • Apparatuur (beamer c.a.) - boekwaarde 533,4 7 320,11 - aanschaffingen 2010 0,00 (+) - afschrijvingen t.l.v, boekjaar (3 jaar/evenredig/helft) 213,36 ( -) • Communicatiemiddelen (ontwikkelingskosten website) - boekwaarde 1.316,34 0,00 - aanschaffingen 2010 0,00 (+) - afschrijvingen t.l.v. boekjaar (1,5 jaar/evenredig) 1.316,34 ( -) Vlottende activa • (2) Debiteuren 4.634,19 2.617,25 - te ontvangen in natura sponsoring KPMG 1.500,00 - te ontvangen participatieverg. Gem. Apeldoorn 375,00 - te ontvangen rente spaarrekening Rabobank 742,25• (3) Liquide middelen 27.823,01 44.845,16 - Banktegoed - rekening-courant 2.714,88 - Banktegoed - spaarrekening 42.085,63 - Kassaldo 44,65Totaal activa 34.307,01 47.782,52.:. PASSIVAEigen vermogen• (4) Financieringssaldo 19.398,53 29.375,31 - nog te ontvangen dotatie Oranje Fonds (corr. 2009) 2.500,00 (- ) - vooruit ontvangen donaties (mutatie 2009) 6.800,00 (+) - financieringsaldo 2010 5.676,78 (+)Vreemd vermogen (kort)• (5) Vooruit ontvangen subsidies en donaties 9.200,00 14.400,00 - subsidie Provincie Gelderland (2009) 2.400,00 - subsidie Gemeente Apeldoorn (2010) 2.000,00 - donatie Eureko Achmea Foundation (2010) 10.000,00• (6) Crediteuren 5.708,48 4.007,21 - bankkosten 31,31 - vrijwilligersvergoedingen KW-IV 1.050,94 - declaratie L. Brouwer 30,05 - declaratie J. Reitsma 18,95 - factuur Hm&c 176,31 - factuur Balance 31,54 - Accountantskosten 1.500,00 - Belastingdienst - afdracht LH etc. december 628,00 - Overlopende verplichtingen m.b.t. vakantiegeld 540,11Totaal passiva 34.307,01 47.782,52Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 15
 17. 17. I VI. TOELICHTING - Baten en Lasten over 2010 31.12.2009 € 31.12.2010 BATEN • (7) Donaties, subsidies en giften (in geld) 52.450 33.405,00 - Donaties 32.500 35.280,00 waarvan m.b.t. boekjaar 2010 (5) - Subsidies waarvan m.b.t. boekjaar 2010 (5) - 20.400 9.200 ° - 10.000,00 5.125,00 - 2.000,00 - Giften 8.750 5.000,00 • (8) Sponsoring (in natura) 18.565 7.200,00 - Specialistische dienstverlening 4.775 1.500,00 - Kantoor- en lesruimten 7.500 5.700,00 - Promotiemiddelen 5.394 0,00 - Verzekeringen 296 0,00 - Kantoorautomatisering 600 0,00 (+) 71.015 (+) 40.605,00 LASTEN • (9) Personeel 29.903 21.298,12 - Loon- en vrijwilligersvergoedingen 26.979 20.384,92 - Kostenvergoedingen 1.044 241,57 - Werving en selectie 1.187 671,63 - Deskundigheidsbevordering/teambuilding 693 0,00 • (10) Kantoorkosten 5.080 3.351,94 - Kantoorruimte 3.000 3.000,00 - Kantoormiddelen 1.068 153,75 - Kantoorautomatisering (incl. afschrijving) 809 0,00 - Telefoon- en porti kosten + Overige 203 198,19 • (11) PR/Communicatie 5.535 2.668,06 - Kosten website (incl. afschrijving) 2.633 1.316,34 - Foldermateriaal + Overige 2.902 1.351,72 • (12) Uitvoering Programma 5.479 4.166,74 - Lesruimten 4.500 2.700,00 - Lesmaterialen 399 450,99 - Kantinekosten - Vervoerskosten - Certificaten + Overige ° 206 374 145,70 424,09 445,96• (13) Bestuurskosten 55 466,89 - Reiskosten + Overige 55 466,89• (14) Verzekeringen 502 1.132,18 - Bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallen 502 371,19 - Bestuurdersaansprakelijkheid 483,76• - Verzuimkosten personeel (15) Specialistische ondersteuning ° ° 4.775 277,23 2.432,14 - Notariskosten 875 0 - Accountantskosten, incl. advisering 1.650 1.500,00 - Secretariële- en administratieve ondersteuning 2.250 899,62 - Arbodiensten 32,52• (16) Overige - Bijdragen en heffingen ° 948 53 154,40 26,14 - Overige, incl. Bankkosten 895 128,26 (-) 52.277 (- ) 35.670,47• (17) FlnanClêle baten en lasten (+) 661 (+) 742,25 - Renteopbrengsten (+) 661 742,25RESULTAAT o (18) Financieringssaldo (+) 19.399 (+) 5.676,78Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 16
 18. 18. OVERZICHT BEGUNSTIGERS Kids College Apeldoorn (KCA) onderscheidt de volgende categorieën van begunstigers 1. KIDS COLLEGE FOUNDERS - zij nemen deel in het financieren (in geld of in natura) van de vaste kosten van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrage minimaal 7.500 euro per jaar is (totaal: minimaal 22.500 euro voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan een stevig fundament voor de school. Per ultimo 2010 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorie o Oranje Fonds o Eureko Achmea Foundation o de Woonmensen2. KIDS COLLEGE PARTNERS - zij nemen eveneens deel in de financiering van de vaste kosten (in geld en/ofin natura) van de schoolvoorzieningen. Een toezegging voor ten minste 3 schooljaren, waarbij de bijdrageminimaal 5.000 euro per jaar is (totaal: minimaal 15.000 euro voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen dievanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen aan het schoolbouwwerk willen bijdragen. Per ultimo 2010 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorie o provincie Gelderland o gemeente Apeldoorn o particuliere schenking - Mike van Woudenberg (Apeldoorn)3. KIDS COLLEGE ASSOCIATES - zij financieren de variabele kosten (in geld) van de leerling-plaatsen. Eentoezegging voor ten minste 5 leerling-plaatsen á 500 euro per plaats/jaar voor tenminste 3 schooljaren (totaal:minimaal 7.500 euro voor leerling-plaatsen voor een periode van 3 jaar). Dit zijn partijen die vanuit een bredemaatschappelijke betrokkenheid meerdere kids van een plaats op de school willen verzekeren. Per ultimo 2010 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorie o Rabobank Apeldoorn en omgeving o KPMG Audit Zwolle o Rotary Club Apeldoorn Sprengen4. KIDS COLLEGE FRIENDS - zij financieren (in geld en/of in natura) de bijzondere kosten - de extras - dieevenzeer nodig zijn om te helpen Kids College Apeldoorn tot een succes te maken. Een bijdrage als friend isniet aan - minimum - voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Dit zijnpartijen die vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze Kids College tot steunwillen zijn. Per ultimo 2010 vallen de volgende begunstigers van KCA in deze categorie o Stichting Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn o Univé Stad en Land verzekeringen o De Notarissen van Naam o Prismarc Communicatieadvies o OneSolution Automatisering o TekstmetEffect o Hollander Techniek o Balance B.V.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 17
 19. 19. ê ou PE 1 RNI VII. TOELICHTING - Overige • Niet uit de Balans blijken de rechten en plichten In aanvulling op de per ultimo 2010 ontvangen c.q. gerealiseerde toezeggingen met betrekking tot de financiering (in geld) C.q. het faciliteren (in natura) van de activiteiten van KCA, liggen er - schriftelijke - toezeggingen en overeenkomsten voor verdergaande ondersteuning tot en met het schooljaar 2011/2012. Dit voor een totaalbedrag van € 53.730. De verdeling hiervan naar ondersteuning in geld en in natura is 60:40. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, waardoor deze toezeggingen niet zondermeer afgedwongen kunnen worden. Aangevuld met het gerealiseerde financieringssaldo (€ 29.375) en de vooruit ontvangen financiering (€ 14.400) per 31.12.2010, zijn hiermee - afgezet tegen de vigerende begroting - de kosten van KCA tot en met het schooljaar 2011/2012 - in beginsel- voor 82,5% afgedekt. • Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Er zijn in het kader van deze verslaggeving geen - belangrijke - gebeurtenissen ná balansdatum, die het geschetste - financiële - beeld met betrekking tot KCA in een ander daglicht plaatsen.Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 18
 20. 20. I CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2010 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn te Apeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming metde door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor dewaardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de jaarrekening. Het bestuur is tevensverantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van dejaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandsecontrolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wijonze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat dejaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragenen de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door deaccountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekening eenafwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen vande jaarrekening gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteitvan de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid vande gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van destichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om eenonderbouwing voor ons oordeel te bieden.OordeelNaar ons oordeel is de jaarrekening 2010 van Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn, in alle vanmaterieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen enbeschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en deresultaatbepaling van de jaarrekening.Basis voor financiële verslaggevingWij vestigen de aandacht op de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepalingvan de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basisvoor financiële verslaggeving betreft de door de stichting gekozen grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan onsoordeel.Zwolle, 27 april 2011KPMG ACCOUNTANTS N.V.B.P. Hidding RAStichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 19
 21. 21. Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn - Jaarverslag 2010 20

×