Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APEC : Asia-Pacific Economic    cooperation ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   เอเชีย - แปซิฟิก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย –แปซิฟิก ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยความคิดริเริ่มของนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลี...
จำานวนสมาชิกของ APECสมาชิกเอเปค มีจำานวน 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่1.ออสเตรเลีย     8.ญี่ปุ่น        15. ฟิลปปินส์...
•     เอเปคมีระเบียบการเรียกชื่อสมาชิกเขต  เศรษฐกิจ ต่างจากที่เรียกขานตามปกติทั้งใน  เอกสาร และในการประชุมอย่างเป...
สำาหรับการจัดโต๊ะประชุม จะต้องเสมอกันทุกเขตเศรษฐกิจ โดยจัดเป็นรูปวงกลมหรือสีเหลี่ยม โดยเรียงตามลำาดับชื่อเขตเศรษฐกิจ ่ตาม...
วัตถุประสงค์ของ APEC1. สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า  ของภูมิภาคและของโลก2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้า และสนับส...
เป้าหมายของเอเปค   เพือเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้มี    ่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่เสมอภาคกั...
ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการเป็นสาขาความร่วมมือที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อสมาชิกที่กำาลังพัฒนาเช่น ไทยเพรา...
การดำาเนินงานของเอเปค   ประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย– แปซิฟิก ขึ้นครั้งแร...
• เอเปคได้จัดตั้งสำานักงานเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยตังอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำาห...
โครงสร้างองค์กรของเอเปค  เอเปคก่อตั้งขึ้นมาด้วยความต้องการที่จะเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบหลวมๆจึงไม่มีการจัดตั้งโ...
สำาหรับโครงสร้างองค์กรส่วนที่ 1 นั้น  ประกอบด้วยกลไกการดำาเนินการหลัก 6 ระดับ  ได้แก่2. การประชุมผู้นำาเศรษฐกิจ (Economi...
•  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior  Officials’ Meeting - SOM) จะมีการประชุม  อย่างเป็นทางการ 3 ครั้งและไม่เป็...
5.2 คณะกรรมการเศรษฐกิจ ทำาหน้าที่ศกษา ึ  วิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นที่อยู่ในความ  สนใจของสมาชิกเอเปค  5.3 คณะกรรมกา...
การประชุมประจำาปีครั ้ ง            ปี            เจ้ า ภาพ   สถานที ่ ที ่1     1989, 6 พฤศจ...
ครั ้ ง              ปี         เจ้ า ภาพ    สถานที ่ ที ่7     1995, 19 พฤศจิกายน     ...
ครั ้ ง              ปี         เจ้ า ภาพ     สถานที ่ ที ่16    2004, 20 พฤศจิกายน-21 พฤศจ...
รูปภาพการประชุมครั้งล่าสุด ทีโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  ่
บทบาทของธนาคารแห่ง    ประเทศไทย   ธปท. มีสวนร่วมในการให้ข้อมูลความเห็น       ่เกี่ยวกับหัวข้อการหารือ (Policy...
บทบาทของไทยในเอเปค• สมัยก่อตั้งเอเปค ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยในขณะนันม...
นอกจากนี้ ไทยยังได้ยกประเด็นความสำาคัญของการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ...
ประโยชน์ทไทยได้รับจากเอเปคใน      ี่   ระดับระหว่างประเทศ1. เอเปคเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของความร่วม  มือระดับภูม...
ประโยชน์ทไทยได้รับจากเอเปคใน     ี่   ระดับภายในประเทศ• ภาคธุรกิจ การเปิดเสรีและอำานวยความสะดวก ทางการค้าภายในภูม...
• ภาคการเกษตร เอเปคมีคณะทำางานเฉพาะ เกี่ยวกับเทคนิคการเกษตร เพื่อวิจัย พัฒนาและ เผยแพร่เทคนิคชีวภาพการเกษตรกรรม วิธีการ ...
นโยบายของไทยต่อความร่วมมือ  ทางเศรษฐกิจของ APEC  นับตั้งแต่ที่ไทยเริ่มเข้าเป็นสมาชิกในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แป...
นโยบายของไทยต่อเอเปคใน    อนาคต   ไทยให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านสาธารณสุข อาทิ ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและควบคุมโร...
จบการนำาเสนอ “ขอบคุณค่ะ”
สมาชิกผู้จัดทำา
ภูวิช รัตนดิษฐ์
ภูวิช รัตนดิษฐ์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภูวิช รัตนดิษฐ์

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ภูวิช รัตนดิษฐ์

 1. 1. APEC : Asia-Pacific Economic cooperation ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย - แปซิฟิก
 2. 2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย –แปซิฟิก ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยความคิดริเริ่มของนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย เนืองจากเล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชีย - ่แปซิฟิก มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สง ูที่สดในโลก มีเสถียรภาพ มีแหล่ง ุทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพ จึงได้มการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน ีเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้นำาเรื่องนี้หารือกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งนายก
 3. 3. จำานวนสมาชิกของ APECสมาชิกเอเปค มีจำานวน 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่1.ออสเตรเลีย 8.ญี่ปุ่น 15. ฟิลปปินส์ ิ2.บรูไนดารุสซาลาม 9.สาธารณรัฐเกาหลี 16.รัสเซีย3.แคนาดา 10.มาเลเซีย 17.สิงคโปร์4.ชิลี 11. เม็กซิโก 18.จีน ไทเป5.สาธารณรัฐประชาชนจีน 12.นิวซีแลนด์ 19.ไทย6.จีนฮ่องกง 13.ปาปัวนิวกินี 20. สหรัฐอเมริกา
 4. 4. • เอเปคมีระเบียบการเรียกชื่อสมาชิกเขต เศรษฐกิจ ต่างจากที่เรียกขานตามปกติทั้งใน เอกสาร และในการประชุมอย่างเป็นทางการของ เอเปค คือ จะใช้คำาว่า "Economy - เขต เศรษฐกิจ" แทนคำาว่า "Country - ประเทศ" ข้อสังเกต ในการประชุมของเอเปคไม่ว่าในระดับ ใด จะไม่มีการประดับธงชาติของเขตเศรษฐกิจ สมาชิกไว้ ณ สถานที่ประชุม ไม่วาจะเป็นบนโต๊ะ ่ ประชุม ในห้องประชุม หรืออาคารที่จัดประชุมเช่น เดียวกับการประชุมระดับนานาชาติอื่นๆ ทั้งนี้ เนืองจากเรียกขานสมาชิกว่า Economy มิใช่ ่ country จึงไม่ควรมีธงชาติมาแสดงความเป็นประ
 5. 5. สำาหรับการจัดโต๊ะประชุม จะต้องเสมอกันทุกเขตเศรษฐกิจ โดยจัดเป็นรูปวงกลมหรือสีเหลี่ยม โดยเรียงตามลำาดับชื่อเขตเศรษฐกิจ ่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษไปโดยรอบ
 6. 6. วัตถุประสงค์ของ APEC1. สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า ของภูมิภาคและของโลก2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้า และสนับสนุน ผลักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุก วัยประสบผลสำาเร็จ3. ศึกษาลู่ทางในการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาค ใน ลักษณะที่มิใช่การรวมกลุ่มทางการค้ากีดกัน ประเทศนอกกลุ่ม4. ลดอุปสรรคและอำานวยความสะดวกให้การค้า สินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่าง
 7. 7. เป้าหมายของเอเปค เพือเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้มี ่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่เสมอภาคกัน ด้วยความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ เป็นการดำาเนินการร่วมเพื่อ ส่งเสริมการค้าขายระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมหลักได้แก่ การร่วมกันหารือและดำาเนินการเพื่อให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการลดอุปสรรคทางการค้าได้แก่ ภาษี และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเอื้ออำานวยต่อการค้าขายระหว่างกัน การระงับข้อ
 8. 8. ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการเป็นสาขาความร่วมมือที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อสมาชิกที่กำาลังพัฒนาเช่น ไทยเพราะความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทในการช่วยเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากการเปิดเสรีให้แก่สมาชิกประเทศที่กำาลังพัฒนา ความร่วมมือสำาคัญอีกสาขาหนึงซึ่งมีบทบาท ่สำาคัญต่อการกระตุ้นความคืบหน้าของความร่วมมือในความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคคือ พันธมิตรที่เข้มแข็งระหว่างเอเปคและภาคเอกชน เนื่องจากเอเปค ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการเพิ่มพูนรายได้และสร้างงานในภูมิภาค
 9. 9. การดำาเนินงานของเอเปค ประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย– แปซิฟิก ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายนพ.ศ. 2532 ณ กรุงเคนเบอร์รา มีประเทศผู้เข้าร่วมประชุม 12 ประเทศ คือ อาเซียน 6 ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯและแคนาดา เอเปคดำาเนินงานด้วยมติ ที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่สมาชิก กล่าวคือหากเขตเศรษฐกิจใดไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอใดแล้ว ให้ถือว่าข้อเสนอนันตก้
 10. 10. • เอเปคได้จัดตั้งสำานักงานเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยตังอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำาหน้าที่ ้ ประสานงานด้านโครงการ และงบประมาณ กลางของเอเปค• เจ้าหน้าที่บริหารของสำานักงานเลขาธิการเอเปค คือ Executive Director ดำารงตำาแหน่งวาระละ 1 ปี
 11. 11. โครงสร้างองค์กรของเอเปค เอเปคก่อตั้งขึ้นมาด้วยความต้องการที่จะเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบหลวมๆจึงไม่มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรกลางในลักษณะเช่นเดียวกับองค์การความร่วมมืออื่นๆเช่น สหภาพยุโรป หากแต่ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรที่สำาคัญๆ 2 ส่วน คือ1. ส่วนที่เป็นกลไกการดำาเนินงานในแต่ละปีซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานของการประชุมปีนนๆ ั้2. ส่วนที่เป็นองค์กรกลางที่เรียกว่าสำานัก
 12. 12. สำาหรับโครงสร้างองค์กรส่วนที่ 1 นั้น ประกอบด้วยกลไกการดำาเนินการหลัก 6 ระดับ ได้แก่2. การประชุมผู้นำาเศรษฐกิจ (Economic Leaders’ Meeting) เป็นการประชุมระดับสูงสุดของเอเปค โดยมีผู้นำาประเทศ/รัฐบาลและเขตเศรษฐกิจ ของแต่ละสมาชิกเข้าร่วมประชุม จัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 25363. การประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) เป็นการประชุมร่วมของรัฐมนตรีตางประเทศและ ่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการค้าประจำาปี เจ้า ภาพจัดการประชุม คือสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพการ
 13. 13. • การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting - SOM) จะมีการประชุม อย่างเป็นทางการ 3 ครั้งและไม่เป็นทางการ 2 ครั้ง• การประชุมรัฐมนตรีเอเปคในสาขาต่าง ๆ (Sectoral Ministerial Meeting) ได้แก่ ด้าน การค้า ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน ด้านสิง ่ แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการคลัง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิสาหกิจ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม ด้านโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมสารสนเทศ และด้าน
 14. 14. 5.2 คณะกรรมการเศรษฐกิจ ทำาหน้าที่ศกษา ึ วิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นที่อยู่ในความ สนใจของสมาชิกเอเปค 5.3 คณะกรรมการว่าด้วยงบประมาณและการ บริหาร ให้คำาแนะนำาต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 5.4 คณะกรรมการของเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ มี บทบาทในการประสานและ กำาหนดกรอบ นโยบายด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการ6. คณะทำางาน (Working Group) เป็นการประชุม ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะด้าน
 15. 15. การประชุมประจำาปีครั ้ ง ปี เจ้ า ภาพ สถานที ่ ที ่1 1989, 6 พฤศจิกายน-7 พฤศจิกายน  ออสเตรเลีย  แคนเบอร์รา2 1990, 29 กรกฎาคม-31 กรกฎาคม  สิงคโปร์ สิงคโปร์ 1991, 12 พฤศจิกายน-14 3  เกาหลีใต้ โซล พฤศจิกายน4 1992, 10 กันยายน-11 กันยายน  ไทย กรุงเทพมหานคร 1993, 19 พฤศจิกายน-20 5  สหรัฐอเมริกา ซีแอทเทิล พฤศจิกายน6 1994, 15 พฤศจิกายน  อินโดนีเซีย โบกอร์
 16. 16. ครั ้ ง ปี เจ้ า ภาพ สถานที ่ ที ่7 1995, 19 พฤศจิกายน  ญีปุ่น ่ โอซาก้า8 1996, 25 พฤศจิกายน  ฟิลิปปินส์ มะนิลา9 1997, 24 พฤศจิกายน-25 พฤศจิกายน  แคนาดา แวนคูเวอร์10 1998, 17 พฤศจิกายน-18 พฤศจิกายน  มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์11 1999, 12 กันยายน-13 กันยายน  นิวซีแลนด์ โอคแลนด์12 2000, 15 พฤศจิกายน-16 พฤศจิกายน  บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน13 2001, 20 ตุลาคม-21 ตุลาคม  จีน เซียงไฮ้ ่14 2002, 26 ตุลาคม-27 ตุลาคม  เม็กซิโก ลอสคาบอส15 2003, 20 ตุลาคม-21 ตุลาคม  ไทย กรุงเทพมหานคร
 17. 17. ครั ้ ง ปี เจ้ า ภาพ สถานที ่ ที ่16 2004, 20 พฤศจิกายน-21 พฤศจิกายน  ชิลี ซานติอาโก17 2005, 18 พฤศจิกายน-19 พฤศจิกายน  เกาหลีใต้ ปูซาน18 2006, 18 พฤศจิกายน-19 พฤศจิกายน  เวียดนาม ฮานอย19 2007, 8 กันยายน-9 กันยายน  ออสเตรเลีย ซิดนีย์20 2008, 22 พฤศจิกายน-23 พฤศจิกายน  เปรู ลิมา21 2009, 14 พฤศจิกายน-15 พฤศจิกายน  สิงคโปร์ สิงคโปร์22 2010, 13 พฤศจิกายน-14 พฤศจิกายน  ญีปุ่น ่ โยโกฮามา
 18. 18. รูปภาพการประชุมครั้งล่าสุด ทีโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ่
 19. 19. บทบาทของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ธปท. มีสวนร่วมในการให้ข้อมูลความเห็น ่เกี่ยวกับหัวข้อการหารือ (Policy Initiative) ซึ่งจะถูกหยิบยกขึ้นในเวทีการประชุมรัฐมนตรีชวย ่ว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของเอเปค และการประชุมเศรษฐกิจระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SFOM) อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ การมีสวนร่วมในการร่างและ ่ปรับปรุง APEC Model Measures เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำาหรับการเจรจาจัดทำาความตกลง
 20. 20. บทบาทของไทยในเอเปค• สมัยก่อตั้งเอเปค ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยในขณะนันมีนายอาสา สารสิน รัฐมนตรี ้ ว่าการกระทรวงการต่างประเทศดำารงตำาแหน่ง หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย• สมัยวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-ในช่วง เวลาดังกล่าว ไทยได้มีบทบาทนำาในการรณรงค์ ให้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน ที่ประชุมผู้นำาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5
 21. 21. นอกจากนี้ ไทยยังได้ยกประเด็นความสำาคัญของการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภาค ขึ้นหารือในที่ ิประชุมผู้นำาเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 12 ซึ่งผู้นำาฯต่างเห็นพ้องถึงความสำาคัญและได้ประกาศในปฏิญญาถึงความตั้งใจร่วมกัน การรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
 22. 22. ประโยชน์ทไทยได้รับจากเอเปคใน ี่ ระดับระหว่างประเทศ1. เอเปคเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของความร่วม มือระดับภูมิภาค นอกเหนือจากกรอบของ อาเซียนซึ่งมีบทบาทเสริมความร่วมมือในระดับ ภูมิภาค2. เนืองจากไทยมีอำานาจการต่อรองทาง ่ เศรษฐกิจในระดับปานกลางในองค์การการค้า โลก การเป็นสมาชิกเอเปคทำาให้ไทยมี พันธมิตรที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ3. ไทยมีสวนร่วมในการกำาหนดทิศทางความร่วม ่
 23. 23. ประโยชน์ทไทยได้รับจากเอเปคใน ี่ ระดับภายในประเทศ• ภาคธุรกิจ การเปิดเสรีและอำานวยความสะดวก ทางการค้าภายในภูมิภาคจะส่งผลให้การค้าขาย ระหว่างกันขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี ความร่วมมือเพือส่งเสริมความแข็งแกร่งของ ่ วิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม• ภาควิชาการ ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีระหว่างเศรษฐกิจสมาชิกผ่าน คณะทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพืออุตสาหกรรม ่
 24. 24. • ภาคการเกษตร เอเปคมีคณะทำางานเฉพาะ เกี่ยวกับเทคนิคการเกษตร เพื่อวิจัย พัฒนาและ เผยแพร่เทคนิคชีวภาพการเกษตรกรรม วิธีการ ผลิต การตลาด การแจกจ่ายและบริโภคผลผลิต ทางการเกษตร และสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ เกษตรกรรม• ภาคแรงงานและการศึกษา ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมในกรอบคณะทำางานด้านทรัพยากร มนุษย์ของเอเปค ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการ ฝึกอบรมแรงงาน• ภาคสังคมบทบาทสตรี เอเปคได้จัดตั้งคณะ ทำางานเฉพาะกิจด้านสตรีโดยเฉพาะเพือส่งเสริม ่ ให้สตรีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของเอเปค และสนับสนุนให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรม
 25. 25. นโยบายของไทยต่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจของ APEC นับตั้งแต่ที่ไทยเริ่มเข้าเป็นสมาชิกในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก นโยบายของไทยยังคงยึดมั่นและสนับสนุนการค้าในระบบพหุภาคี ต้องการให้เอเปค เป็นเวทีสำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปรึกษาหารือ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้ามิใช่เวทีของการเจรจา หรือต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ รวมทั้งต้องการให้เอเปคเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะภูมิภาคนิยมแบบเปิด ที่จะไม่กีดกันประเทศนอกกลุ่ม ในบรรดาสมาชิกเอเปคทั้งหมด ไทยนับว่า
 26. 26. นโยบายของไทยต่อเอเปคใน อนาคต ไทยให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านสาธารณสุข อาทิ ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ และไทยยังคงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนืองกับการผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนา ่ทรัพยากรมนุษย์ และให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่บทบาทกิจกรรมสำาคัญของเอเปคสู่สาธารณชน และขยายความร่วมมือเอเปค โดยการสนับสนุน
 27. 27. จบการนำาเสนอ “ขอบคุณค่ะ”
 28. 28. สมาชิกผู้จัดทำา

×