Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫گرو‬
‫جالل‌روحانی‬
@jranil
‫گروه‌تمرکز‌چیست؟‬
‌‫تشکیل‌گروه‌تمرکز‬(Focus Group‌)‌‫‌های‌کیفی‬‫ق‬‫‌های‌انجام‌تحقی‬‫ش‬‫یکی‌از‌رو‬(Qualitative research‌)...
‫‌های‌تمرکز‬‫ه‬‫انواع‌گرو‬
‌‫‌های‌تمرکز‌دو‌سویه‬‫ه‬‫گرو‬–‫‌کند‬‫ی‬‫یک‌گروه‌مشاهده‌گر‌گروهی‌دیگر‌است‌و‌رفتار‌گروه‌اولیه‌را...
‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫گرو‬
‌‫حضور‌افراد‌به‌صورت‌تک‌نفره‌و‌یا‌چند‌نفره‬(8‌‫تا‬10‫نفر‬)
‫استفاده‌از‌شبکه‬‫های‌اطالع‌رسانی...
‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫برتری‌گرو‬
‌‫کاهش‬(‫و‌حذف‬‌)‌‫‌های‬‫ن‬‫‌های‌سفر‌و‌مکا‬‫ه‬‫هزین‬‫گردهمایی‬
‌‫امکان‌تغییر‌آسان‌در‌ت...
‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫‌های‌پیاده‌سازی‌گرو‬‫ش‬‫رو‬
‫‌های‌یک‌سویه‌مانند‌تلویزیون‌و‌رادیو‬‫ه‬‫استفاده‌از‌شبک‬
‫‌های‌داخلی‌...
‌‫بازاریابی‌با‌غرور؟‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬-‫سنتی‬
‌‫شبکه‌نظر‌سنجی‌و‌تحلیل‌مخاطبان‬Nielsen
‌‫استفاده‌از‌ابزار‬People Meter‫برای‌سنجش‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬-‫دیروز‬
‌‫سنجش‌ظاهر‌محصول‌از‌طریق‌نرم‌افزار‌و‌ویدیو‌کنفرانس‌گروهی‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫افکار‌سنجی‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫رفتار‌سنجی‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫رفتار‬‫سنجی‌تخص‬‫صی‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫‌های‌واقعی‬‫ه‬‫نمون‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Patent US6256663 B1
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫‌های‌واقعی‬‫ی‬‫آگه‬
Compensation
Members have the
opportunity to earn cash
rewards up to $300 p...
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫امروز‬–G Hangouts
Lake Nona Pools uses Google Hangouts to answer customer questions on a
range...
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫امروز‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫ابزارهای‌آنالین‬
‫استفاده‌از‌امکانات‌آنالین‌برای‬‌‫ثبت‬
‫وقایع‌و‌پیگیری‌فعالیت‬‌‫های‬
‫‌های‌تم...
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫ابزارهای‌آنالین‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Skype – Viber
‫‌افزاری‬‫م‬‫‌های‌تولید‌محصوالت‌و‌خدمات‌نر‬‫ه‬‫چرخ‬
‫‌های‌آلفا‌برای‌توسعه‌مفهوم‌و‌استفاده‌متخصصان‬‫ه‬‫نسخ‬
‫‌ی‌دانش‌محصو...
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Beta Release
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Service Launch
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Google App Beta
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Windows 9
‫سنجش‌رفتار‬
‌‫سنجش‌رفتار‬–‫بهبود‌محصول‬/‌‫کارآیی‬–A/B
‌‫سنجش‌رفتار‬–‫بهبود‌محصول‬/‫کارآیی‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬
‌‫استفاده‌از‬Google Glass‌‫و‌امکانات‌ارتباط‌مستقیم‌با‬
‌‫‌ها‌از‌سوی‌تولید‌کنندگان‬‫ه‬‫‌ک...
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬
‫برنامه‬‫های‌موبایل‌با‌قابلیت‌واقع‬‌‌‫ت‬‫ی‬
‌‫مجازی‌مانند‬IKEA Catalog
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫فردا‬–Virtual Reality
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫فردا‬-Google Tango
‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–The Crazy Ones

Drop me line @jranil
An introduction to Online Focus Group
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
An Introduction to BitCoin and Cryptocurrency Ecosystem
Next

0

Share

An introduction to Online Focus Group

مقدمه‌ی مختصری در مورد گروه‌های تمرکز آنلاین

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

An introduction to Online Focus Group

 1. 1. ‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫گرو‬ ‫جالل‌روحانی‬ @jranil
 2. 2. ‫گروه‌تمرکز‌چیست؟‬ ‌‫تشکیل‌گروه‌تمرکز‬(Focus Group‌)‌‫‌های‌کیفی‬‫ق‬‫‌های‌انجام‌تحقی‬‫ش‬‫یکی‌از‌رو‬(Qualitative research‌)‫است‬. ‫‌شود‌که‌به‌صورت‌عمومی‌و‌یا‌تخصصی‌در‌مورد‌محصوالت،‌خدمات‬‫ی‬‫‌های‌تمرکز‌از‌گروهی‌از‌افراد‌تشکیل‌م‬‫ه‬‫گرو‬‌، ‫‌کنند‬‫ی‬‫‌بندی‌اظهار‌نظر‌م‬‫ه‬‫‌ها‌و‌حتی‌بست‬‫ه‬‫‌ها‌و‌اید‬‫ح‬‫تبلیغات،‌مفاهم،‌طر‬. ‌‌‫گروه‌های‌تمرکز‌توسط‌افراد‌حرفه‌ای‌و‬ ‫برخی‌اوقات‌آماتور‌هدایت‌می‌شود‬. ‌‫نتایج‬‫جلسات‌گروه‌تمرکز‌در‌تحلیل‌ها‌و‬ ‌‫‌ریزی‌بازاریابی‬‫ه‬‫برنام‬(Marketing‌‌)‌‫و‬ ‌‫‌های‌عرضه‬‫ی‬‫همچنین‌در‌تعیین‌استراتژ‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫خدمات‌و‌محصول‌استفاده‌م‬. ‌‫معموال‌در‌پایان‌جلسات‌گروه‌تمرکز‬ ‫‌ش‬‫ی‬‫‌ای‌تکمیل‌م‬‫ه‬‫‌بندی‌و‌یا‌پرسشنام‬‫ع‬‫جم‬‫ود‬. ‌‫‌تواند‌در‌ازای‌پرداخت‬‫ی‬‫‌های‌تمرکز‌م‬‫ه‬‫گرو‬ ‌‫پول‌و‌یا‌رایگان‬(‫مشارکتی‬‌)‫تشکیل‌شو‬‫د‬.
 3. 3. ‫‌های‌تمرکز‬‫ه‬‫انواع‌گرو‬ ‌‫‌های‌تمرکز‌دو‌سویه‬‫ه‬‫گرو‬–‫‌کند‬‫ی‬‫یک‌گروه‌مشاهده‌گر‌گروهی‌دیگر‌است‌و‌رفتار‌گروه‌اولیه‌را‌تحلیل‌م‬. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌با‌هدایت‬2‫‌ها‬‫ع‬‫راهبر‌یکی‌برای‌شرکت‌در‌بحث‌و‌دیگری‌برای‌هدایت‌و‌پوشش‌موضو‬ ‫گروه‬‌‫های‬‌‫تمرکز‌با‌هدایت‬2‫‌گر‬‫ه‬‫راهبر‌مخالف‌و‌مجادل‬ ‫گروه‬‌‫های‬‫تمرکز‌با‌هدایت‌راهبر‌انتخابی‌از‌سوی‌تیم‬ ‫گروه‬‌‫های‬‫تمرکز‌با‌مشارکت‌عمده‌افراد‌گروه‬ ‫گروه‬‌‫های‬‌‫تمرکز‌کوچک‬4‌‫تا‬5‫نفره‬ ‫گروه‬‌‫های‬‫تمرکز‌از‌راه‌دور‌تلفنی‬ ‫گروه‬‫های‬‫آنالین‬ ‫تمرکز‬
 4. 4. ‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫گرو‬ ‌‫حضور‌افراد‌به‌صورت‌تک‌نفره‌و‌یا‌چند‌نفره‬(8‌‫تا‬10‫نفر‬) ‫استفاده‌از‌شبکه‬‫های‌اطالع‌رسانی‌و‌ارتباطی‌و‌به‌صورت‌عمده‌اینترنت‬ ‫‌های‌کاربری‌بسیار‌ساده‌و‌قابل‌درک‌برای‌عموم‌مردم‬‫ط‬‫استفاده‌از‌راب‬ ‫امکان‌ترکیب‌آسان‌با‌سایر‌روش‌های‌تحقیق‌بازار‬
 5. 5. ‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫برتری‌گرو‬ ‌‫کاهش‬(‫و‌حذف‬‌)‌‫‌های‬‫ن‬‫‌های‌سفر‌و‌مکا‬‫ه‬‫هزین‬‫گردهمایی‬ ‌‫امکان‌تغییر‌آسان‌در‌ترکیب‬‫‌ها‬‫ه‬‫گرو‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫تحلیل‌رفتاری‌و‌آماری‌موثر‌گرو‬ ‫‌های‌جغرافیایی‌متنوع‬‫ت‬‫امکان‌حضور‌افراد‌از‌موقعی‬ ‫‌های‌شبه‌مزایده‬‫ش‬‫‌ی‌حضور‌افراد‌با‌بکارگیری‌رو‬‫ه‬‫کاهش‌هزین‬ ‌‫‌های‌موثر‌سنجش‬‫ش‬‫پیاده‌سازی‌رو‬A/B
 6. 6. ‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫‌های‌پیاده‌سازی‌گرو‬‫ش‬‫رو‬ ‫‌های‌یک‌سویه‌مانند‌تلویزیون‌و‌رادیو‬‫ه‬‫استفاده‌از‌شبک‬ ‫‌های‌داخلی‌و‌محلی‬‫ه‬‫‌های‌تعاملی‌اطالع‌رسانی‌مانند‌شبک‬‫ه‬‫استفاده‌از‌شبک‬ ‫استفاده‌از‌اینترنت‬ ‫‌های‌مخابراتی‌موبایل‌و‌تلفنی‬‫ه‬‫استفاده‌از‌شبک‬ ‫‌های‌ویدیوکنفرانس‬‫ه‬‫استفاده‌از‌شبک‬
 7. 7. ‌‫بازاریابی‌با‌غرور؟‬
 8. 8. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬-‫سنتی‬ ‌‫شبکه‌نظر‌سنجی‌و‌تحلیل‌مخاطبان‬Nielsen ‌‫استفاده‌از‌ابزار‬People Meter‫برای‌سنجش‬
 9. 9. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬-‫دیروز‬ ‌‫سنجش‌ظاهر‌محصول‌از‌طریق‌نرم‌افزار‌و‌ویدیو‌کنفرانس‌گروهی‬
 10. 10. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫افکار‌سنجی‬
 11. 11. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫رفتار‌سنجی‬
 12. 12. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫رفتار‬‫سنجی‌تخص‬‫صی‬
 13. 13. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫‌های‌واقعی‬‫ه‬‫نمون‬
 14. 14. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Patent US6256663 B1
 15. 15. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫‌های‌واقعی‬‫ی‬‫آگه‬ Compensation Members have the opportunity to earn cash rewards up to $300 per project as well as the chance to earn tickets to exclusive events such as sports matches and concerts. STUDY REQUIREMENTS: - ** MUST suffer from bladder incontinence or care for someone who does ** - ** If you are suffering from bladder incontinence you must be at least 40 years of age ** - ** If you care for someone who suffers from bladder incontinence you must be at least 30 years of age ** - There is a $30 compensation for this study.
 16. 16. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫امروز‬–G Hangouts Lake Nona Pools uses Google Hangouts to answer customer questions on a range of topics and get feedback on their services.
 17. 17. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫امروز‬
 18. 18. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫ابزارهای‌آنالین‬ ‫استفاده‌از‌امکانات‌آنالین‌برای‬‌‫ثبت‬ ‫وقایع‌و‌پیگیری‌فعالیت‬‌‫های‬ ‫‌های‌تمرکز‌آنالین‬‫ه‬‫گرو‬ ‌‫امکان‌مشارکت‌آسان‌افراد‌از‬ ‫‌های‌جغرافیایی‌مختلف‬‫ت‬‫موقعی‬ ‫‌تر‌همکا‬‫ق‬‫‌گیری‌دقی‬‫ی‬‫امکان‌انداز‬‌‫ری‬ ‌‫‌های‬‫ه‬‫انجام‌شده‌در‌گروه‌جهت‌هزین‬ ‫جبران‌خدمت‬
 19. 19. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫ابزارهای‌آنالین‬
 20. 20. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Skype – Viber
 21. 21. ‫‌افزاری‬‫م‬‫‌های‌تولید‌محصوالت‌و‌خدمات‌نر‬‫ه‬‫چرخ‬ ‫‌های‌آلفا‌برای‌توسعه‌مفهوم‌و‌استفاده‌متخصصان‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫‌ی‌دانش‌محصو‬‫ه‬‫‌مندان‌و‌کاربران‌آشنا‌به‌حوز‬‫ه‬‫‌های‌بتا‌برای‌عالق‬‫ه‬‫نسخ‬‫ل‬ ‫‌های‌کاندید‌انتشار‌برای‌استفاده‌کاربران‌آشنا‌به‌حوزه‌محص‬‫ه‬‫نسخ‬‫ول‬ ‫‌ی‌نهایی‬‫ه‬‫کاربران‌عمومی‌و‌نسخ‬
 22. 22. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Beta Release
 23. 23. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Service Launch
 24. 24. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Google App Beta
 25. 25. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–Windows 9
 26. 26. ‫سنجش‌رفتار‬
 27. 27. ‌‫سنجش‌رفتار‬–‫بهبود‌محصول‬/‌‫کارآیی‬–A/B
 28. 28. ‌‫سنجش‌رفتار‬–‫بهبود‌محصول‬/‫کارآیی‬
 29. 29. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬ ‌‫استفاده‌از‬Google Glass‌‫و‌امکانات‌ارتباط‌مستقیم‌با‬ ‌‫‌ها‌از‌سوی‌تولید‌کنندگان‬‫ه‬‫‌کنند‬‫ف‬‫مصر‬(direct-to-consumer) ‌‫استفاده‌از‌محصوالت‌مبتنی‌بر‌اندروید‌و‬Glassware
 30. 30. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬ ‫برنامه‬‫های‌موبایل‌با‌قابلیت‌واقع‬‌‌‫ت‬‫ی‬ ‌‫مجازی‌مانند‬IKEA Catalog
 31. 31. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‫فردا‬
 32. 32. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫فردا‬–Virtual Reality
 33. 33. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–‌‫فردا‬-Google Tango
 34. 34. ‫گروه‬‌‫های‌تمرکز‌آنالین‬–The Crazy Ones
 35. 35.  Drop me line @jranil

مقدمه‌ی مختصری در مورد گروه‌های تمرکز آنلاین

Views

Total views

4,119

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,772

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×