Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barcelona, 2016.02.18 geografia de la desigualtat a la rmb

1,076 views

Published on

La geografia de la desigualtat a la RMB, presentació d'Oriol Nel.lo al Curs "On Barcelona Perd el Nom: La política des de les Perifèries" organitzat per La Hidra Cooperativa

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Barcelona, 2016.02.18 geografia de la desigualtat a la rmb

 1. 1. Oriol Nel·lo Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona CURS “ON BARCELONA PERD EL NOM: LA POLÍTICA DES DE LES PERIFÈRIES” La Hidra Cooperativa Barcelona, 18 de febrer 2016 LA GEOGRAFIA DE LA DESIGUALTAT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
 2. 2. LA GEOGRAFIA DE LA DESIGUALTAT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 1. DESIGUALTATS SOCIALS I SEGREGACIÓ URBANA 2. LA MESURA DE LA SEGREGACIÓ URBANA I LES SEVES DIFICULTATS 3. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) 4. ELS EFECTES DE LA SEGREGACIÓ URBANA: SALUT I EDUCACIÓ COM A EXEMPLE 5. LES POLÍTIQUES PER FER FRONT A LES DESIGUALTATS I A LA SEGREGACIÓ
 3. 3. DESIGUALTATS SOCIALS I SEGREGACIÓ URBANA L’ESCENARI PRE-CRISI Una aparent reducció de les desigualtats territorials a la regió metropolitana en el període 1979-1996. Aquesta reducció seria sobretot perceptible per l’apropament dels nivells de renda familiar disponible mitjana entre la ciutat de Barcelona i les corones metropolitanes Barcelona 1ª Corona 2ª Corona 1984 100 74,3 1989 100 77,1 79,8 1994 100 80,5 87,1 Mitjana dels ingressos familiars en valors corrents a la RMB (1984- 1994). Barcelona=100 Font: Enquesta Metropolitana de Barcelona, 1985, 1990 i 1995.
 4. 4. DESIGUALTATS SOCIALS I SEGREGACIÓ URBANA L’IMPACTE SOCIAL DE LA CRISI El 10% de la població mundial posseix el 87,4% de la riquesa total El 1% més ric concentra pràcticament la meitat de la riquesa del planeta: el 48,2% del total (CSRI, 2014b: 124) Desigualtat: la distància entre el primer i el darrer decil de renda s’incrementa de nou tant a Barcelona com al conjunt de l’AMB (Trullèn, 2014) L’impacte social: Destrucció d’ocupació, increment de les desigualtats, augment de la pobresa i aprofundiment de la terciarització de l’estructura econòmica L’impacte sobre les dinàmiques territorials: aturada del creixement demogràfic, reducció de les migracions, limitació de la expansió metropolitana
 5. 5. DESIGUALTATS SOCIALS I SEGREGACIÓ URBANA L’IMPACTE TERRITORIAL DE LA CRISI L’impacte sobre les dinàmiques territorials: pèrdua de centralitat en el sistema urbà mundial, aturada del creixement demogràfic, reducció de les migracions, limitació de la expansió metropolitana Ascens i caiguda dels preus de l’habitatge
 6. 6. DESIGUALTATS SOCIALS I SEGREGACIÓ URBANA ELS EFECTES SOBRE LA SEGREGACIÓ URBANA A L’HORA D’ANALITZAR LA RELACIÓ ENTRE LA DESIGUALTAT SOCIAL I LA SEGREGACIÓ URBANA ES PLANTEGEN LES PREGUNTES SEGÜENTS: 1.EN ELS DARRERS ANYS, LA SEGREGACIÓ TENDEIX A INCREMENTAR-SE O MINVAR? 2.EN CAS D’INCREMENTAR-SE S’ESTÀ PRODUÏNT UNA POLARITZACIÓ CAP A LES SITUACIONS EXTREMES? 3.LES TENDÈNCIES SEGREGADORES AFECTEN NOMÉS LA POBLACIÓ DE MENOR RENDA O TAMBÉ A D’ALTRES SECTORS SOCIALS? 4.LA SEGREGACIÓ ÉS UN FENOMEN D’ESCALA ESSENCIALMENT LOCAL (DE BARRI A L’INTERIOR D’UN MUNICIPI) O D’ESCALA SUPRALOCAL (ENTRE ELS MUNCIPIS I BARRIS D’UNA ÀREA URBANA)? 5.EL PATRONS DE SEGREGACIÓ PRESENTEN COHERÈNCIA I CONTINUÏTAT EN L’ESPAI O MUDEN RÀPIDAMENT D’UNA ÀREA A UNA ALTRA?
 7. 7. LA MESURA DE LA SEGREGACIÓ URBANA I LES SEVES DIFICULTATS Mesura de la segregació a partir de 4 variables: -% Població estrangera -% Població en situació d'atur -Superfície mitjana de la llar -Valor cadastral mitjà Tractament territorial per: -Seccions censals (5.000 per al conjunt de Catalunya) -Set àmbits territorials Font: Barris i Crisi
 8. 8. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) CARÀCTER ESTRUCTURAL DE LA SEGREGACIÓ I GRAVETAT RELATIVA
 9. 9. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) POLARITZACIÓ EN ELS VALORS EXTREMS
 10. 10. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) LA SEGREGACIÓ INFERIOR, 2001 Font: Barris i Crisi
 11. 11. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) LA SEGREGACIÓ INFERIOR, 2012 Font: Barris i Crisi
 12. 12. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) LA SEGREGACIÓ SUPERIOR, 2001 Font: Barris i Crisi
 13. 13. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) LA SEGREGACIÓ SUPERIOR, 2012 Font: Barris i Crisi
 14. 14. ELS TRETS FONAMENTALS DE LA SEGREGACIÓ URBANA A LA RMB I LA SEVA EVOLUCIÓ (1992-2012) 1. Caràcter estructural de fenomen 2. Menor vigor que en altres realitats veïnes 3. Dimensió clarament metropolitana 4. Tendència a l'aprofundiment i la polarització 5. Notable continuïtat territorial 6. Afecta tant als grups socials amb alt nivell de renda com als de baix nivell
 15. 15. ELS EFECTES DE LA SEGREGACIÓ LA POLÈMICA SOBRE “L’EFECTE BARRI” LA NEGACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE L’EFECTE BARRI .No està demostrat que, pel fet de residir en un barri pobre, els pobres, o els seus fills, resultin específicament perjudicats. .No està demostrat que als pobres tinguin més possibilitats de progressar si viuen en barris mixtes. .La diversitat de preus de l’habitatge no és més que un dels aspectes de l’especialització de les àrees urbanes i, de fet, té aspectes beneficiosos (Tiebout) .Si hi ha barris pobres és perquè hi ha pobres, però no s’ha d’errar en la cadena causal, ni en la diagnosi ni en les polítiques. L’AFIRMACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DEL CAPITAL ESPACIAL .Pobre no és només la persona, la família o el grup que disposa d’uns ingressos o d’un patrimoni exigus, sinó també aquell que no disposa, ni tant sols de forma potencial, de la possibilitat d’accedir en el seu entorn immediat a alguns béns i serveis essencials per a la supervivència .La manca de capital espacial dificulta també l’accés a la instrucció o a l’assistència social en les seves diverses formes i exclou dels més drets de ciutadania més elementals. .Les persones son, també,. que es veu estigmatitzatdes i ‘etiquetades’ en funció del capital espacial del seu lloc de residència”.
 16. 16. ELS EFECTES DE LA SEGREGACIÓ LA SALUT “Els individus que viuen en àrees geogràfica socialment deprimides, ja sigui en relació al nivell de riquesa, l'atur, l'educació o altres indicadors socials, té un nivell de salut pitjor que el de les persones que viuen en àrees més benestants (Borrell & Benach, 2005)” Esperança de vida en néixer. Homes, Barcelona, 2008-2014 Efectes de la Llei de Barris sobre la Salut Agència de la Salut Pública de Barcelona, 2014 Mehdipanah et al., 2014
 17. 17. ELS EFECTES DE LA SEGREGACIÓ L’EDUCACIÓ "En tots els indicadors de rendiment analitzats (...) els centres de complexitat alta tenen uns resultats més desfavorables que el conjunt de centres considerats" (CSASE, 2014) Rendiment de l’alumnat segons tipus de centre Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2014) Tipo de centro Alumnos con alguna asignatura suspendida en 6º primaria Graduación en el mismo centro sin repetición Alumnos que opta a Formación Profesional después de la ESO Complejida d Alta 20,7 51,7 27,4 Complejida d Media 17 68,7 20,9 Complejida d Baja 6,9 77,2 1,7 Percentatge d’alumnes graduats sobre alumnes matriculats a 4rt. d’ESO. Barcelona, per districtes, 2013-14 Consorci d’Educació de Barcelona (2014)
 18. 18. LES IMPLICACIONS PER LES POLÍTIQUES LOCALS SEGREGACIÓ I ÀREES DEGRADADES Tipologia dels barris on es concentren els majors problemes 2. Els polígons d'habitatge dels anys seixanta i setanta (La Florida, l'Hospitalet) 3. Els barris d'urbanització marginal (Trinitat Vella, Barcelona) 1. Els nuclis antics i els centres històrics (Canyeret, Lleida)
 19. 19. 1. La concentració de la població amb més necessitats als barris amb majors dèficits. 2. La concentració de la major demanda en els municipis de menys recursos 3. La concentració de la major base fiscal en els municipis amb menors necessitats socials 4. La reproducció segregada dels grups socials 5. Els factors territorials com a barrera afegida a la igualtat d'oportunitats 6. La dificultat de lluitar eficaçment contra les causes i els efectes de la segregació urbana a través de polítiques sectorials i locals LES IMPLICACIONS PER LA POLÍTIQUES LOCALS
 20. 20. És la innovació social la resposta? Mapa de la Innovació social a Catalunya
 21. 21. Lower-income segregation areas Upper-income segregation areas Social innovation practices Intensitat de segregació vs. Pràctiques d’Innovació 87% of social innovation practices in non- segregated areas Only 4,2% in lower-income segregation areas
 22. 22. REFERENCES .Barris i Crisi https://barrisicrisi.wordpress.com/ . ORIOL NEL·LO (2011); « Movimientos urbanos y defensa del patrimonio colectivo en la región metropolitana de Barcelona”, Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, XLVII, núm. 184 (p. 311-327). https://www.academia.edu/17313624/Movimientos_urbanos_y_defe nsa_del_patrimonio_colectivo_en_la_regi %C3%B3n_metropolitana_de_Barcelona . ORIOL NEL·LO (2015); La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana, Madrid, Díaz & Pons (205 p.).
 23. 23. Moltes gràcies per la vostra atenció Oriol Nel·lo Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain oriol.nello@uab.cat http://oriolnello.blogspot.com.es/

×