Successfully reported this slideshow.

Comentaris_DAFO_Virtual21

262 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comentaris_DAFO_Virtual21

  1. 1. Colors per a treballarConsol Fernández: MarrónJosé: blauGustavo: taronjaMaria: verd----Aquí per a comentaris:He deixat els meus comentarisHem de pensar com fem les modificacions en el projecte. Donem un altra nom alprojecte, per exemple En Xarxa_revisio i anem fent les modificacions en els colors queté assignats cadascú?Jo he deixat també els meus comentaris! pel que fa a com realitzar les modificacions,em sembla bé el sistema que proposes Maria! A veure que pensen el Gustavo i la Consol!-----------1 Nula especificació de Ens ho mirem.Alguns grups han materials i de explicat materials que metodologia emprats utilitzarien. Més dins del disseny als cursos. de materials d’aprenentatge. Jo crec que hauríem de fer alguna menció a aquest tema en el nostre projecte!2 El cronograma no El producte es lliura desprès de contempla letapa de l’avaluació. millorar del producte (un cop es tenen els Canvis posteriors pertanyen a un resultats de altre pressupost. lavaluació)3 En el projecte no No s’ho han mirat bé apareix un cronograma visual que permeti Estic d’acord perquè en el tenir una visió cronograma del ppt, és el de Gantt global de cada fase i i es veu cada fase. del total del projecte Potser podríem millorar el fet de que “Desenvolupament, Implementació i avaluació són en les mateixes dates” Crec que la informació és correcte i que potser es refereixen a la visualització del cronograma, és a
  2. 2. dir el disseny de la presentació (la taula!!). Potser podríem buscar una altra forma de presentar la informació més visual o clara!4 En lavaluació no Ens ho mirem. sespecifiquen els instruments que Tenen raó, ho hem d’especificar sutilitzaran per realitzar lavaluació Es podrien crear uns formularis a en cada moment. retornar o qualsevol altre sistema per avaluar les etapes. Crec que aquest si que és un punt dèbil del nostre projecte! Lhauríem dampliar bastant, explicant amb més detalls el tipus davaluació i sobre tots els mecanismes i les eines que utilitzarem per avaluar el projecte, abans, durant i un cop finalitzat!!5 En lesquema no hi Ens ho mirem. apareixen les activitats que es Es veritat, ho podríem especificar duran a terme en les fases dimplementació Te a veure amb el punt 1? i avaluació. Crec que no ens constaria molt incorporar les activitats, potser aclaridor i fàcil dincorporar!6 No s’especifiquen els Això ho gestiona la ONG. Resta clar requisits mínims per que el usuaris seran els superar el curs o si col·laboradors de la ONG. Per calen uns donar-los accés al curs la ONG coneixements previs tindrà la seva política. per poder-hi accedir amb garanties d’èxit. Ens mirem el perfil tipus d’accés al curs. No estic d’acord. Sempre hi ha una base. Coneixements concrets que permetran seguir el curs, i que nosaltres podriem especificar.7 El temps de És una opinió. desenvolupament / implementació /
  3. 3. avaluació és molt curt si es tenen en compte les característiques del projecte: 6 moduls de diferents temàtiques i continguts / Cursos Moodle per a diferents usuaris / Metodologies del professorat.8 Es dona poca Inclós al punt 4. importància a la figura del pedagog dins el projecte i hi ha poques referències a lavaluació formativa i sumatòria tant en el que respecta a lelaboració del projecte com de la posterior formació dels alumnes9 No shan tingut en La nostre participació es limita a compte els docents ni la creació de la plataforma. el personal de suport Podríem aconsellar el nombre de que realitzarà els docents per nombre d’alumnes si es cursos. Tampoc no vol, però tot això pertany al sha tingut en compte client. el personal dadministració de la plataforma Moodle, ni els costos de Cada docent té una capacitat servidors i suport limitada d’atendre un grup. Quants tècnic, etc. som dins el nostre curs? El contracte no inclou fer-li els comptes al client. En un punt determinat vem parlar de costos de servidor i d’on s’allotjava. Però es va desestimar. Potser hauriem de costejar-lo per separat? Jo estic més amb la línia del Gustavo, en tot cas si acordem que el contracte no inclou fer-li als
  4. 4. acomptes al client, hauríem despecificar-ho en algun lloc (amb una nota o referència en el pressupost). Potser podria ser una solució no?10 Desajust entre Aquest desajust es limita a que lequip humà que es resta incloure el tècnic en descriu al principi sistemes. del document i la part de la descripció Ho fem doncs. econòmica Jo ho incorporaria!

×