Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a l´electricitat 2 ESO

27,057 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció a l´electricitat 2 ESO

 1. 1. INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT 2n d'ESO curs 2010-2011
 2. 2. INTRODUCCIÓ L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humà. L’emprem pràcticament per a tot, actualment seria impossible viure sense l’electricitat. Gràcies a l’electricitat podem il·luminar ca nostra, fer funcionar els nostres electrodomèstics, màquines ... L’èxit de l’electricitat com a font d’energia es troba en la facilitat per a obtenir-la, transportar-la i transformar-la en altres energies.
 3. 3. EL CORRENT ELÈCTRIC (1) <ul><li>Les coses estan formades per àtoms. </li></ul><ul><li>El centre de l’àtom s’anomena nucli on hi ha els protons (partícules de càrrega positiva ) i els neutrons (partícules sense càrrega ). </li></ul><ul><li>Al voltant del nucli giren els electrons , partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat . </li></ul>
 4. 4. EL CORRENT ELÈCTRIC (2) <ul><li>La electricitat és un fenomen originat pel moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli. </li></ul><ul><li>En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre, provocant un corrent elèctric . </li></ul>
 5. 5. CIRCUIT ELÈCTRIC (1) <ul><li>Un circuit elèctric és un conjunt d’elements units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir algun efecte útil). </li></ul><ul><li>Un circuit està format per : </li></ul><ul><ul><li>elements necessaris </li></ul></ul><ul><ul><li>elements complementaris . </li></ul></ul>
 6. 6. CIRCUIT ELÈCTRIC (3) <ul><li>UN GENERADOR O ACUMULADOR : És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries... </li></ul><ul><li>MATERIAL CONDUCTOR : És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables. </li></ul><ul><li>UN O MÉS RECEPTORS : Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica. </li></ul>Elements necessaris d’un circuit (com a mínim):
 7. 7. CIRCUIT ELÈCTRIC (4)
 8. 8. CIRCUIT ELÈCTRIC (5) <ul><li>ELEMENTS DE MANIOBRA : Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors. </li></ul><ul><li>ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Exemples: fusibles, diferencials. </li></ul>Elements complementaris d’un circuit :
 9. 9. ELEMENTS DE MANIOBRA (1) <ul><li>POLSADORS: Els polsadors són elements elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen d’una posició de repòs i d’una d’accionament, la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió). </li></ul>
 10. 10. ELEMENTS DE MANIOBRA (2) <ul><li>INTERRUPTORS: Són elements que realitzen la mateixa funció que els polsadors però amb la diferència que aquests disposen de dues posicions estables de funcionament, una que obri el circuit i una altra que el tanca (deixa passar el corrent). </li></ul>
 11. 11. EL SÍMBOL ELÈCTRIC
 12. 12. ESQUEMES ELÈCTRICS <ul><li>A la representació d’un circuit se l’anomena esquema elèctric i està format pels símbols dels seus elements units entre si. </li></ul><ul><li>Per dissenyar els esquemes s’utilitzen símbols normalitzats. </li></ul>
 13. 13. ESQUEMES ELÈCTRICS <ul><li>Exemples d’esquemes elèctrics: </li></ul>
 14. 14. CIRCUIT OBERT O TANCAT ? <ul><li>Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre sí i el corrent pot circular. </li></ul>
 15. 15. CIRCUIT OBERT O TANCAT ? <ul><li>Es diu que un circuit està obert quan es presenta una discontinuïtat en el circuit (com un cable trencat, un component desconnectat o un interruptor apagat) i el corrent no pot circular. </li></ul>
 16. 16. SENTIT DEL CORRENT <ul><li>El corrent elèctric surt del pol positiu del generador i va cap el pol negatiu. Aquest és l’ anomenat sentit convencional del corrent . </li></ul>
 17. 17. CONDUCTORS I AÏLLANTS <ul><li>S’anomenen conductors aquells materials que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure,alumini, or). </li></ul><ul><li>Els conductors més utilitzats són els cables i estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstics. </li></ul>
 18. 18. CONDUCTORS I AÏLLANTS <ul><li>S’anomenen aïllants aquells materials que impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, llenya... </li></ul>
 19. 19. INTENSITAT <ul><li>Intensitat (I) és la quantitat de corrent elèctric que travessa un conductor per unitat de temps. La intensitat es mesura en ampers (A). </li></ul>La intensitat en el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.
 20. 20. TENSIÓ ELÈCTRICA <ul><li>La tensió elèctrica (V) indica la diferència de potencial que hi ha entre dos conductors. La tensió es mesura en volts (V). </li></ul>La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.
 21. 21. RESISTÈNCIA <ul><li>La resistència ( R ) expressa la major o menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència en mesura en ohm (Ω). </li></ul>La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.
 22. 22. LLEI D’OHM <ul><li>Al segle XIX , Georg Simon Ohm va descobrir que en els circuits la intensitat, tensió i resistència es relacionaven segons la llei d’ohm . </li></ul>Ohm va descobrir que: - Al augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent. - Al augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent.
 23. 23. TRIANGLE DE LA LLEI DE OHM <ul><li>El triangle permet calcular la intensitat , tensió i la resistència d’un circuit. </li></ul>
 24. 24. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS <ul><li>Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable. </li></ul>
 25. 25. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador. </li></ul><ul><li>- Si un receptor en sèrie falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar. </li></ul>
 26. 26. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS <ul><li>Els circuits en paral·lel són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables. </li></ul>
 27. 27. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel. </li></ul><ul><li>- Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar. </li></ul>
 28. 28. CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS <ul><li>Els circuits mixtos són aquells que disposen de receptors connectats en sèrie i en paral·lel. </li></ul>
 29. 29. CONNEXIÓ MIXTA DE RECEPTORS <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Combina al mateix temps les característiques dels circuits en sèrie i en paral·lel. </li></ul>
 30. 30. CURTCIRCUIT <ul><li>El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor. </li></ul><ul><li>Problemes del curtcircuit: </li></ul><ul><ul><li>El generador es descarrega ràpidament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest arriba a fondre’s. </li></ul></ul>Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!!
 31. 31. EINES I ESTRIS PER TREBALLAR AMB L’ELECTRICITAT
 32. 32. ALICATES

×