Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecno4 UD2 instal·lacions

1,692 views

Published on

Dossier de l'alumne

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tecno4 UD2 instal·lacions

 1. 1. Tecnologia 4t ESO Alumne/s: Curs: Data: Institut:
 2. 2. Les instal·lacions de l’habitatge ÍNDEX 1. Introducció 2. L’aigua 3. El gas 4. L’electricitat 5. La calefacció 1. Introducció Per satisfer les nostres necessitats, tot habitatge ha de disposar de les instal·lacions que el proveeixin dels diferents subministraments i serveis. Les instal·lacions de l’habitatge són: El subministrament dels diversos serveis als habitatges a través de les instal·lacions arriba a través d’un sistema molt més complex, que implica una xarxa de canalitzacions o infraestructures, repartides al llarg de tots els carrers de les poblacions. Aquestes xarxes són les encarregades de portar l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon, etc., a les cases. 2. Les instal·lacions d’aigua L’aigua que s’utilitza a les nostres llars és una aigua tractada i apta per al consum humà, s’anomena aigua ___________. Un cop a l’edifici l’aigua es divideix en dues instal·lacions principals la xarxa d’aigua sanitària i xarxa d’aigües residuals i pluvials. • El subministrament d’aigua La xarxa encarregada del subministrament d’aigua a les llars capta primer de tot l’aigua de llocs d’emmagatzematge com _________, després filtra i tracta l’aigua en llocs com _______________ i finalment retorna l’aigua als rius o als mars havent-la depurat per evitar danys a la natura per mitjà de ___________. 1
 3. 3. L’habitatge i les seves característiques Estació depuradora d’aigües Distribució d’aigua per mitjà de dipòsit • La xarxa d’aigua sanitària es defineix com: Aquesta xarxa està formada per diferents elements com: dipòsits, claus de pas, comptadors, escalfadors, canonades, aixetes, ... La xarxa d’aigua sanitària està formada per dues canalitzacions independents: la instal·lació d’aigua ___________ i la d’aigua ______________________ o ACS. - A l’entrada de cada casa hi sol haver un registre amb la ________________ general de l’aigua, que connecta, directament o a través de dipòsits, la instal·lació interior amb la xarxa de distribució municipal. - El comptador és l’aparell que s’encarrega de: L’aigua es canalitza fins als punts d’utilització com cuina o lavabos un cop ja ha passat pel comptador. 2
 4. 4. L’habitatge i les seves característiques Comptador Distribució d’aigua sanitària en un edifici Esquema de les xarxes d’aigua calenta i d’aigua freda d’un habitatge. - Les ______________ són els conductes que transporten l’aigua des de l’entrada de l’habitatge fins als diferents punts d’ús: lavabo, dutxa, safareig, aigüera, rentadora i rentavaixella. S’instal·len __________ a les parets i al terra o bé per sobre dels falsos sostres. S’uneixen entre si amb maneguets, colzes i derivacions. Les canonades poden ser de diferents materials: ________________, ________i _______________. Fins fa poc les més utilitzades eren les de coure, actualment són molt utilitzats els tubs anomenats multicapa formats per una capa de PE (polietilè), una d’alumini i un altre exterior de PE. Són millors 3 Aigua calenta sanitària Aigua freda Clau de pas i dipòsit
 5. 5. L’habitatge i les seves característiques que els de coure, ja que aquests tubs són lleugers, resistents a la __________i s’instal·len fàcilment. El diàmetre de les canonades depèn del cabal d’aigua que cal subministrar. El cabal d’aigua és: Les seves unitats de mesura són els _______. Canonada de coure Tubs multicapa Canonada de PVC amb diferents unions - Les claus de pas són els elements que permeten obrir o tancar el pas de _________ a les canonades. Poden ser fetes de: __________ o d’________. A l’inici de la instal·lació interior hi ha la clau de pas general, que serveix per tallar el subministrament d’aigua a tot l’habitatge. També s’instal·len claus de pas a les estances amb subministrament d’aigua com són: ________________. Hi ha diferents elements que tenen clau de pas individual com són: ______________________________________________. En cas d’avaria, les claus permeten tallar el subministrament només a la zona o element afectat. - Les _________ són els dispositius manuals amb què es regula el cabal d’aigua en els punts d’utilització. N’hi ha una gran varietat, segons el tipus de funcionament i accionament. 4
 6. 6. L’habitatge i les seves característiques Tipus Aixeta Imatge IndividualsGrupsmescladors - Per alimentar la xarxa d’ACS es fan servir els ___________ i les _________. Els primers escalfen només l’aigua calenta mentre que les segones es fan servir també per a la calefacció. Els escalfadors de _____ (butà o natural) obtenen aigua calenta a l’instant, però tenen el risc de fuites. En canvi, amb els escalfadors _________ l’aigua es calenta més lentament, el consum d’energia és elevat i no tenen perill de fuites. 5
 7. 7. L’habitatge i les seves característiques • La xarxa d’aigües residuals i pluvials s’encarrega de: L’evacuació de les aigües residuals es remunta a les grans civilitzacions de l’antiguitat; les ciutats egípcies, gregues i romanes ja tenien clavegueres. Així, les primeres grans ciutats de l’antiguitat evitaven males olors i malalties per a les persones com la pesta. En la nostra societat, la higiene i la neteja són indispensables. Els elements sanitaris d’un habitatge són els de la cambra de bany dels habitatges (vàter, lavabo, bidet i banyera o dutxa) i l’______________ i el _________. Els principals elements que formen la xarxa de sanejament són els següents: - Un dipòsit de funcionament característic és la cisterna del vàter. Els accionaments més utilitzats són la ______ i el ________. Funcionament de la cisterna d’un vàter Els sifons: Cal revisar-los per evitar que es quedin sense aigua i per netejar-los amb desembossadors (ventoses, líquids) situant-hi una galleda a sota. 6 Escalfador de gas Escalfador elèctric
 8. 8. L’habitatge i les seves característiques Sifó i eines de manteniment. - Dins de l’edifici, les ___________ són les canonades __________ que connecten els diferents aparells sanitaris amb els baixants. Els baixants són les canonades __________ que recullen les aigües de derivacions, vàters i teulades. - Els ___________ són les canonades horitzontals enterrades que es connecten als baixants. - El punt final de l’edifici que actua com a punt de connexió amb la xarxa de clavegueres és l’___________________. Aquesta impedeix que les pudors i les rates entrin a les cases pels desguassos. A més, s’ha de netejar periòdicament per treure els fangs i la brutícia. • Manteniment de les instal·lacions d’aigua S’aconsella que un ________ faci una revisió completa de la instal·lació cada ____ anys, i que comprovi que no hi hagi fuites cada ______ anys. És aconsellable tancar la _______________cada vegada que hàgim de ser fora de casa uns quants dies. Abans de fer alguna reparació en el sistema de l’aigua s’ha de tallar el subministrament. Per això és convenient tenir diverses claus de pas, per anul·lar el pas d’aigua només a la zona en què volem intervenir. 7
 9. 9. L’habitatge i les seves característiques • El rebut de l’aigua Especifica el que s’ha de pagar pel servei i el consum de l’aigua en un període en un temps concret. És la suma de: - ________________: És la quota fixa que dóna dret a consumir, tant si es consumeix aigua com si no. - ________________: És la part variable del rebut, és a dir, els m3 consumits. - Taxes i IVA: són els diferents impostos a pagar pel servei. 3. La instal·lació de gas En molts habitatges es fa servir el gas combustible per satisfer les necessitats d’energia tèrmica. El gas és còmode d’utilitzar, de combustió fàcil i neta, d’alt poder calorífic i de preu relativament econòmic. • La distribució del gas Comença al punt d’extracció, una plataforma petroliera, després es fa la distribució fins a les ciutats amb gasoductes de quilòmetres de llargada o amb grans vaixells petroliers. La instal·lació de gas s’encarrega de fer arribar el gas combustible als gasodomèstics i d’evacuar, si és necessari, els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat. Els gasos d’ús domèstic es classifiquen segons l’estat en què es distribueixen. Els més importants són: Gasos liquats del petroli (GLP): gas butà i gas propà. Gasos canalitzats: gas natural i gas manufacturat 8
 10. 10. L’habitatge i les seves característiques • La instal·lació de gas natural La instal·lació del gas natural està formada pels elements següents: - Les canonades: uneixen la xarxa de distribució amb els gasodomèstics. - Les _________________: A l’exterior hi ha la clau general de pas. L’alimentació de cada aparell està governada per una clau de pas. - El comptador: - Les _________________: faciliten l’intercanvi d’aire amb l’exterior i evita que es formi monòxid de carboni (CO), un gas tòxic. - Els conductes d’evacuació: Són obligatoris en els escalfadors i les calderes. • La instal·lació de gas butà Els elements que formen la instal·lació de gas butà són: - La ____________: Recipient d’acer que emmagatzema el gas a pressió en estat líquid. Per a la connexió de la bombona a la instal·lació s’utilitzen els tubs flexibles, homologats, fabricats amb elastòmers. - El regulador de pressió: 9
 11. 11. L’habitatge i les seves característiques • Els gasodomèstics Els gasodomèstics són els aparells que ... Segons la combustió poden ser: Estan formats per elements com el _________, que són els mecanismes que permeten barrejar el gas combustible amb l’aire. El més usat és el de flama blava que és el típic de les cuines de gas. • Normes d’ús, manteniment i conservació de la instal·lació de gas La instal·lació de gas l’ha de fer obligatòriament un instal·lador autoritzat i ha de complir una normativa molt estricta. L’instal·lador ha de dur amb ell un carnet acreditatiu. L’usuari és el responsable del manteniment i té l’obligació de revisar-la cada ______ anys per un instal·lador autoritzat, que ha d’estendre un certificat acreditatiu del bon estat i adequació a la normativa vigent de la instal·lació. Gasodomèstics segons la combustió Circuit obert Circuit estanc Agafen aire de l’atmosfera. Tenen entrada d’aire. No es comuniquen amb l’atmosfera. Cuines Estufes Calderes Escalfadors Radiadors 10
 12. 12. L’habitatge i les seves característiques Degut a la perillositat del gas, cal tenir presents una sèrie de normes com: evitar que s’apaguin les flames dels fogons quan es cuinar, tancar les claus de pas quan es marxa de vacances, no obstruir les reixetes de ventilació, comprovar l’estat del tub flexible de les bombones, no tenir enceses les estufes mentre es dorm, no guardar les bombones plenes a prop de llocs de calor (llars de foc, radiadors, ...). Què cal fer en cas de sentir olor de gas! 1. No accioneu els interruptors elèctrics, ni encengueu llumins. 2. Obriu les portes i les finestres, i ventileu la cuina. 3. Tanqueu la clau general de gas o traieu el regulador de la bombona. 4. Aviseu immediatament el server d’urgències. 5. Recordeu que en determinades condicions el gas pot explotar. • El rebut del gas Igual que en el rebut de l’aigua hi ha una part variable i una part fixa. És la suma de: - ________________: És la quantitat fixa per mes facturat. - ________________: És la part variable del rebut, és a dir, els kWh consumits. - El lloguer del comptador: el qual és propietat de la companyia de gas. - L’IVA corresponent. 4. La instal·lació elèctrica La instal·lació elèctrica té la funció de subministrar energia elèctrica a l’habitatge. La instal·lació de casa segueix unes normes, anomenades _________________________________ o REBT. La instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges està formada per la instal·lació d’enllaç i per la instal·lació interior de cada habitatge, i també per la instal·lació elèctrica dels elements comuns de l’edifici com ara l’ascensor. 11
 13. 13. L’habitatge i les seves característiques • La distribució de l’electricitat Comença a les centrals elèctriques (nuclears, tèrmiques, hidroelèctriques, eòliques, ...) per passar a la xarxa de transport. Les torres d’alta tensió (fins 400 kV) fan la major part del recorregut i quan s’acosten a l’ús final, les estacions transformadores en canvien el voltatge. Així s’acaba transformant a 220 V per a ús domèstic o a 400 V per a ús industrial. • La instal·lació d’enllaç Està formada pels següents elements: - L’escomesa o connexió general. És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general de protecció. - La caixa general de protecció: - _________________________: uneix la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors. - Els comptadors elèctrics: RECORDA: Un kWh equival a l’energia consumida per un aparell d’1 kW de potència durant una hora, o la d’un aparell de 0,5 kW durant dues hores, ja que l’energia elèctrica (W) és igual a la potència (P) multiplicada pel temps (t); W=P·t 12
 14. 14. L’habitatge i les seves característiques - La presa de terra: està en contacte amb el subsòl de l’edifici i protegeix el circuit elèctric contra els contactes indirectes i les descàrregues d’origen atmosfèric (llampecs) que poden afectar la seguretat dels usuaris. - La derivació individual: és la línia elèctrica que uneix el comptador amb els elements del quadre de comandament i protecció de l’habitatge. Aquesta línia està formada per tres conductors: ________, ________i _________. • La instal·lació interior - El quadre de comandaments: El quadre de comandaments protegeix de ___________ , que són uns accidents que hi ha quan la intensitat elèctrica puja molt. Pot provocar incendis i, fins i tot, explosions. El quadre també protegeix de ___________, que es produeixen quan la intensitat del corrent és superior a la prevista. Per exemple, quan connectem massa aparells elèctrics en una mateix línia. Els elements que conté són els següents: 13
 15. 15. L’habitatge i les seves característiques - ________________________________(IGA). És l’interruptor general de la instal·lació interior. Es pot accionar manualment i disposa de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. - ________________________(ID): Protegeix les persones del perill d’electrocució per descàrregues elèctriques. - ___________________________(ICPM): És l’interruptor general automàtic de la instal·lació interior. La seva funció principal és evitar que la potència subministrada per la companyia superi la potència contractada per l’usuari; per això es precinta. - ____________________(PIA). Protegeixen tots els circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits; per tant, hi ha tants PIA com circuits tingui la instal·lació interior. - _________________________________(DPS). També anomenat descarregador, és un dispositiu que en detectar una sobretensió perillosa per a la instal·lació la desvia directament cap el terra de la instal·lació a traves dels conductors de protecció. General (IGA) Diferencial (ID) Petits Interruptors (PIA) La característica més important d’un ICPM és la intensitat nominal (In), que correspon al valor de la intensitat del corrent a partir de la qual detecta una sobrecàrrega i obre el circuit automàticament. El valor de la In (10, 15, 20, 25, 30... ampers) de l’ICPM depèn de la potència contractada. Per exemple, en un habitatge alimentat a 230 V i amb una potència (P) contractada de 4600 W, l’ICPM instal·lat ha de tenir una In de 20 A, perquè ja saps que: In = P / V = 4600 W / 230 V = 20 A • Els circuits d’alimentació Es troben per tot l’habitatge i connecten els aparells i endolls amb el quadre de comandament. Són aquests elements: - Els conductors. Són els cables que enllacen els diferents elements del circuit per portar el corrent fins als receptors. Són de coure i estan aïllats amb un recobriment de material plàstic. S’identifiquen per colors: _____, _____o ______per als conductors de fase, _____per al neutre i ________per al de protecció. - Els aparells de comandament són els dispositius que ens permeten maniobrar o governar el funcionament de la instal·lació elèctrica: ____________, ___________, ___________i ___________. 14
 16. 16. L’habitatge i les seves característiques - Els aparells de connexió: s’utilitzen per empalmar i derivar els conductors, i per connectar els receptors al circuit. Ho són: _________, __________, ____________, ________________. - Les _____________: protegeixen els conductors i els aparells de la instal·lació dels agents externs (cops, humitat, pols, etc.) i en faciliten la col·locació. Són els tubs de protecció i les caixes d’empalmament i derivació per als conductors i les caixes per a la fixació dels aparells de comandament i connexió. Acostumen a anar encastades a la paret. - La connexió amb la presa de terra: Tubs de PVC encastats Presa de terra • Els receptors o electrodomèstics Són els aparells que funcionen amb energia elèctrica: làmpades, rentadores, frigorífics, ordinadors, equips de música, aparells de TV, etc. Als països de la UE hi ha instaurat el sistema d’etiquetes energètiques. Cada electrodomèstic es classifica, segons el consum elèctric, dins d’una de les set classes energètiques: de la lletra __, per als més eficients, fins a la lletra __, per als menys eficients. • Normes d’ús, manteniment i conservació de la instal·lació de gas 1. Tenir dispositius de protecció adequats: ID, PIA i presa de terra. 2. Comprovar periòdicament que l’ID funciona correctament. 3. Endollar els electrodomèstics amb presa de terra. 15
 17. 17. L’habitatge i les seves característiques 4. No connectar habitualment electrodomèstics amb cables allargadors. 5. No abusar de les connexions múltiples (lladres) en un mateix endoll. 6. Evitar empalmar cables. 7. No tocar mai aparells ni conductors elèctrics amb les mans mullades o sobre el terra humit. 8. Al bany, no tenir-hi aparells elèctrics endollats a l’abast de la mà. 9. Si hi ha nens a casa, col·locar clavilles-tap de plàstic als endolls. • El rebut de la llum Similarment als dos rebuts vistos anteriorment, consta de diferents parts: - La facturació de potència, que és la part fixa del rebut (kW) - La facturació d’energia, que és la part variable del rebut (kWh). - L’import del lloguer del comptador, quan aquest és propietat de la companyia subministradora. - Els impostos i taxes vigents i l’IVA corresponent. 5. Les instal·lacions de calefacció i climatització Per mantenir la temperatura en unes condicions de confort s’utilitzen les instal·lacions de _________a l’hivern i les de ________a l’estiu, o bé les de __________que, a més d’escalfar o refrigerar l’aire, permeten controlar-ne la humitat. • La calefacció Hi ha tres sistemes de calefacció habituals: - Calefacció per convecció natural: la transmissió de la calor es fa fonamentalment per convecció, mitjançant els ________. Normalment l’element transmissor és l’______. - Calefacció per convecció forçada: consisteix en un aparell de producció d’_____ calent. - Calefacció per radiació: es basa en l’aprofitament de la ________com a forma d’emissió de calor. Consisteix a escalfar l’habitatge mitjançant canonades d’aigua calenta o resistències elèctriques encastades en terres, sostres i parets. També es coneix com a terra _________. 16
 18. 18. L’habitatge i les seves característiques Convecció forçada Radiació Convecció natural • La calefacció per aigua calenta El sistema més utilitzat i és un sistema per convecció natural. Els components bàsics són: - La caldera s’encarrega d’escalfar l’aigua i distribuir-la pel circuit. En la majoria de cases també subministra l’aigua calenta sanitària (ACS). Poden funcionar amb _________, ______ o __________. - El circuit de distribució de la calor està format per un conjunt de canonades, radiadors, purgadors, aixetes i claus de pas. - Les __________ són tubs de coure que transporten l’_____ pel circuit. - Els ___________ transmeten la calor a l’ambient. Poden estar fets de fosa de ferro, d’alumini i d’acer. Dins d’aquests aparells trobem: o Les _________ serveixen per omplir i buidar el radiador d’aigua. o L’__________ permet tancar els radiadors. o Els __________ eliminen l’aire que s’acumula als radiadors; així eviten els sorolls i la disminució en el rendiment calorífic de la instal·lació. - Els elements de regulació i control regulen la temperatura en els nivells desitjats. Els elements més usuals són: - El _________regula la temperatura i la manté constant segons el valor seleccionat. - Les ________ termostàtiques es troben instal·lades a l’entrada de cada radiador; d’aquesta forma regulen la temperatura de cada estança. - Els ____________ permeten programar la temperatura segons un horari determinat. 17
 19. 19. L’habitatge i les seves característiques Caldera Termòstat Instal·lació de calefacció per aigua calenta 18
 20. 20. L’habitatge i les seves característiques • La climatització L’aparell més utilitzat és la ____________, que funciona com un frigorífic: fixa’t en el frigorífic de casa teva: l’evaporador que hi ha a l’interior agafa la calor de dins i la treu a fora mitjançant el condensador situat a l’exterior. La bomba de calor té dues unitats: una està en contacte amb l’aire de l’interior de l’habitatge i l’altra, amb el de l’exterior. Té un funcionament reversible: a l’______ refrigera l’habitatge. En canvi, a l’______ l’escalfa. És un sistema molt eficient que permet un estalvi d’energia notable. 19
 21. 21. L’habitatge i les seves característiques EXERCICIS 1. Anomena les instal·lacions de casa teva i explica la funció de cadascuna. 2. Quina exigència principal ha de complir la xarxa d’aigua sanitària? 3. Fes una llista dels aparells sanitaris que hi ha a casa teva i indica si fan servir aigua freda o calenta. 4. Anomena els elements principals de la instal·lació d’aigua. 5. Per a què serveix la clau de pas? 6. Compara el funcionament de les instal·lacions de gas amb les d’electricitat. 7. Descriu, si n’hi ha, la instal·lació de gas de casa teva: tipus de gas, gasodomèstics, ventilació, claus de pas, ... En cas de no tenir-ne, descriu la instal·lació del sistema de calefacció. 8. Què cal fer si a l’entrar a casa sents olor de gas? 9. Què és el Reglament electrotècnic de baixa tensió? 10.Observa el quadre de protecció i comandament de cas teva i anota quants aparells hi ha instal·lats, quina és la potència contractada, quants PIA hi ha. 11.La rentadora s’ha de connectar a un endoll amb presa de terra? Per què? 12.Quina diferència hi ha entre un interruptor de control de potència màxima (ICPM) i un interruptor diferencial (ID)? 13.Explica què és un sistema de calefacció per aigua calenta. Anomena els seus components. 14.Descriu la funció dels elements de regulació i control d’un sistema de calefacció. 15.Indica tres maneres d’estalviar aigua, gas i electricitat. 20
 22. 22. L’habitatge i les seves característiques PRÀCTICA 1. Agafa un rebut del gas de casa teva i detalla’n aquestes parts: període facturat tipus de gas, tarifa i conceptes facturats. En el cas que no tinguis gas, fes el mateix per a aquesta factura: 2. Un frigorífic de 200 W de potència funciona 8 hores al dia. Calcula l’energia que consumeix cada dos mesos (1 mes = 30 dies). Calcula també la despesa si el preu de cada kW/h és de 0,08 €. 3. Un circuit interior connectat a 230 V està protegit per un PIA de 10 A. Què passarà si connectem una estufa de 2,5 kW? Què haurem de fer perquè l’estufa funcioni correctament? 4. Si tenim contracta una potència de 5,75 kW, quins aparells de la taula següent podem connectar alhora sense que es produeixi una sobrecàrrega? Aparell Cuina Estufa Rentador a Assecador Forn Microones Rentaplats Potència (W) 3.000 1.500 2.500 1.100 2.300 1.000 2.200 5. Fes un croquis de planta de la cambra de bany de casa teva. Dibuixa els aparells sanitaris i pinta el possible recorregut de la canalització d’aigua freda de color blau i de la calenta de color vermell. Fes servir símbols normalitzats. 21
 23. 23. L’habitatge i les seves característiques 6. Imagina que a la instal·lació elèctrica de casa teva, l’ID talla contínuament la llum perquè hi ha una fuita provocada per un receptor amb un defecte d’aïllament. Quins són els passos que faries per localitzar el receptor avariat? 7. Agafa un rebut de l’electricitat de casa teva i detalla’n les diferents parts de què consta. En cas que no el puguis aconseguir, fes el mateix per a aquesta factura: 22
 24. 24. L’habitatge i les seves característiques 8. Agafa un rebut de l’aigua de casa teva i detalla’n les diferents parts de què consta. En cas que no el puguis aconseguir, fes el mateix per a aquesta factura: AMPLIACIÓ 1. Investiga i explica les característiques de la captació, el tractament i la distribució d’aigua del teu municipi. 2. Fes un dibuix d’un sifó. Comenta’n el seu funcionament. 3. Fes un dibuix de la instal·lació d’enllaç d’un habitatge i anomena els seus components. 4. Calcula la In del ICP; que s’ha d’instal·lar en una casa que ha contractat una potència de 5,75 kW si està alimentada a 230 V. 5. Fes un croquis de planta de la teva habitació. Dibuixa el mobiliari i els elements de la instal·lació elèctrica (làmpades, aparells de comandament, endolls, ...). 6. Informa’t a la web d’Endesa de les tarifes domèstiques i fes-ne un breu informe. http://www.endesa.es 7. Busca informació sobre plaques solars i fes un informe breu sobre el seu funcionament, els seus elements, els seus usos i les diferències entre plaques solars fotovoltaiques i d’aigua calenta (ACS). 23

×