Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selectivitat geografia 2018

147 views

Published on

Guia sobre les característistiques amb els canvis de la prova de Geografia a la Selectivitat del 2018

Published in: Education
 • Login to see the comments

Selectivitat geografia 2018

 1. 1. Geografia Nova prova Selectivitat2018 Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 2. 2. Estructura de la prova • Part comuna – 4 punts • 2 exercicis: 2 punts cadascun – Obligatòria • Part optativa – 6 punts • 3 exercicis: 3 punts cadascun – Cal triar-ne 2 Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 3. 3. Cada exercici, una font… Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 4. 4. Cada exercici 2 o 3 preguntes • Descriure, explicar, raonar i justificar un fenomen o fet geogràfic introduït per una font. • Relacionar unes dades amb les causes i conseqüències d’un determinat fet geogràfic. • Completar les dades d’una taula. • Localitzar comunitats autònomes, províncies, comarques, ciutats i els principals accidents geogràfics en un mapa d’Espanya i de Catalunya. • Definir els principals conceptes utilitzats en Geografia. • ... Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 5. 5. • En totes les preguntes es valorarà positivament: – els continguts conceptuals – la utilització de la terminologia geogràfica – la precisió, l’ordre i la claredat en l’exposició. Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 6. 6. Criteris avaluació • Respondre amb concreció i claredat. • utilització dels termes i els conceptes de la Geografia • capacitat d'anàlisi i de comunicació o síntesi dels elements, agents i processos implicats en els fenòmens geogràfics. • correcta estructura i organització de la resposta • ordre lògic, la precisió i el rigor conceptual • capacitat d'argumentació, la comprensió i comunicació dels coneixements • riquesa del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la Geografia). • correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 7. 7. Blocs de contingut 1/4 1. Catalunya i Espanya, a Europa i al món • Característiques que defineixen un món globalitzat (Mundial) • El procés de construcció europea. Fortaleses i problemes (UE) • La posició demogràfica, econòmica, social i cultural de la Unió Europea en el món (UE) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 8. 8. Blocs de contingut 2/4 2. Medi ambient i paisatges • Relleu, clima i vegetació de Catalunya i Espanya. • Característiques dels principals paisatges de Catalunya • Problemes ecològics i riscos naturals (CAT/ESP) • Recursos renovables i no renovables. Recursos energètics. Distribució geogràfica dels recursos al món. Problemàtica energètica (Mundial/CAT/ESP) • Concepte de sostenibilitat (Mundial) • Principals desequilibris mediambientals del món actual (CAT/ESP) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 9. 9. Blocs de contingut 3/4 3. Territori i activitats econòmiques • Característiques, canvis i permanències en l’espai rural català i espanyol • El teixit industrial a Catalunya • Funcions i impactes de les xarxes de transport i comunicació en la producció i el consum (UE/CAT/ESP) • Els espais i l’activitat turística a Catalunya i Espanya Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 10. 10. Blocs de contingut 4/4 4. La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat • Distribució de la població mundial • Anàlisi de l’estructura i les dinàmiques demogràfiques en relació amb l’evolució econòmica i social. Fluxos migratoris. Polítiques demogràfiques (Mundial / UE) • Característiques demogràfiques de Catalunya i Espanya. • La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes: un món de ciutats (Mundial) • Desequilibris i desigualtats internes a les ciutats (Mundial) • Models de creixement urbanístic: de la ciutat compacta a la ciutat difusa. La sostenibilitat a les ciutats (Mundial/CAT/ESP) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 11. 11. Fonts i exemples de prova • Informació prova selectitat • Proves – Prova model examen 2018 – 1 • Pautes correcció – Prova model examen 2018 – 2 • Pautes correcció Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani

×