Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La revolució educativa de les TIC

1,814 views

Published on

Presentació de diapositives del Jordi Adell, per la xerrada "La revolució educativa de les TIC", per la jornada dels 20 anys del Teb del passat 27 de novembre al Casal de Barri Folch i Torres, al Raval de Barcelona.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La revolució educativa de les TIC

 1. 1. La revolucio educativade les novestecnologies Jordi Adell
 2. 2. I la audiència? http://www.flickr.com/photos/marcthiele/4530770976
 3. 3. Test de visitants o residents?
 4. 4. Escrius regularment en el teu blog?
 5. 5. Formes part de més d’una xarxa social?
 6. 6. Actualitzes Facebook o Twitter varies vegades al dia? 2
 7. 7. Abans de buscar a Google, preguntes als teus contactes a Facebook o Twitter?
 8. 8. Repsactualitzacions dels teuscontactes en el mòbil?
 9. 9. Guardes les teves fotos a la xarxa?
 10. 10. Tens un “gravatar”?
 11. 11. Si ha contestat NO a la majoria: voste es un “Visitant” http://www.flickr.com/photos/eadaoinflynn/3929677244/
 12. 12. Si ha contestat SI a la majoria: voste es un “Resident”
 13. 13. index•La revolució digital...• I l’escola?• I les persones?• Conclusions
 14. 14. Larevolució digital
 15. 15. La societat de la informació (o, millor, del coneixement)http://flickr.com/photos/bazik/395792175/
 16. 16. La convergència digital 100110010110101
 17. 17. Digital vs.analògic
 18. 18. Canvis en el mon del treball http://www.flickr.com/photos/tattoodjay/2493690966/
 19. 19. Canvis en l’economia
 20. 20. ...en la organització social
 21. 21. Una cultura de participació
 22. 22. Les estructures antigues han caigut i les noves... http://www.flickr.com/photos/smb_flickr/3480191075/
 23. 23. Dos mons en col·lisió...
 24. 24. I en l’educació?
 25. 25. Tenim dificultats... http://www.flickr.com/photos/jrenhas/566355232/
 26. 26. “El projecte EduCAT 1x1El Projecte E d u C AT 1 x 1 . és una bona idea malQuè en pensen els implicats aplicada”http://www.ciberespiral.org/informe_espiral1x1.pdf
 27. 27. Les TIC s’utilitzen des de les creences i teories Educativa: formar “aprenents implícites dels professors i estudiants sobre digitals” permanents ensenyament i aprenentatge http://www.flickr.com/photos/mike_giovinazzo/2161703598/
 28. 28. Per a què son bones les TIC? (A. Sangrà i M. G. Sanmamed, 2011).
 29. 29. Taxonomia de Bloom (revisada)Crear(i compartir)AvaluarAnalitzarAplicarComprendre - Descriure, ExplicarConèixer - Recordar
 30. 30. Para qué son “buenas” las TIC según el profesoradoCrear(i compartir)AvaluarAnalitzarAplicarComprendre - Descriure, ExplicarConèixer - Recordar“Cridar l’atenció”, “despertar interès” (!)
 31. 31. “En el moment actual, elrepte més importantde la educacióescolar és com fer fronta aquest canvi cultural quecomporta la societat de lainformació,... es a dir,com educar en elmarc d’una culturadigital”. César Coll
 32. 32. Cal fer un gran canvi de rumb en l’educació!
 33. 33. Sis canvis clau en el context educatiu: Analògic Digital Lligat Mòbil Aïllat Connectat Genèric Personal Consumidor Creador Tancat ObertWiley, (D. 2009). Openess, Dynamic Specialization, and the Diaggregated Future of HigherEducation. IRRODL, november 2009
 34. 34. Les 10 preguntes de l’aprenentatge autènticLombardi, M.M. (2007). Authentic Learning for the 21st Century: An Overview. Educause Learning Initiative. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli3009.pdf
 35. 35. 1. L’activitat que estem duent a terme, te rellevància en el mon real dels infants/ adolescents?
 36. 36. 2. Està poc definida ical prendre decisions o només cal “seguir les instruccions”?
 37. 37. 3. És breu o calinvestigar cert temps amb cura i determinació?
 38. 38. 4. Hi ha diverses fonts d’informació iperspectives o noméscal “copiar i enganxar” o “resumir”?
 39. 39. 5. Treballem tots sols o cal col·laborar amb altres?
 40. 40. 6. Hi ha oportunitatsper a reflexionar sobre el nostre propi aprenentatge?
 41. 41. 7. Només “treballem” un àrea o varies a l’hora?
 42. 42. 8. L’avaluació és també“autèntica”? Forma part de l’activitat?
 43. 43. 9. El “producte” queelaborem, és valuós en si mateix?
 44. 44. 10. Hi ha un únicresultat possible o interpretacions isolucions diverses?
 45. 45. Canvi de perspectiva
 46. 46. Entorns Personals d’Aprenentatge http://www.flickr.com/photos/haoli/218599341
 47. 47. Las TIC ensproporcionen:
 48. 48. Continguts
 49. 49. Eines
 50. 50. Però també uncontext d’aprenentatge
 51. 51. Ecologia de l’aprenentatge L’ecologia de l’aprenentatge és el “conjunt de contexts del espai físic o virtual que proporcionen oportunitats per a aprendre”. B. Barron (2006)
 52. 52. Ecologia de l’aprenentatge Cada context és una configuració única d’agents, activitats i pràctiques socio-culturals, recursos, relacions i interaccions entre tots aquests elements. B. Barron (2006)
 53. 53. Ecologia de l’aprenentatge• Les persones participen simultàniament en múltiples entorns (settings).• Les persones creen contexts d’aprenentatge per sí mateixes dins i entre dits entorns.• Els límits entre entorns poden ser permeables.• Les activitats guiades per l’ interès poden expandir els límits contextuals i mantenir-se amb temps, llibertat i recursos adequats. B. Barron (2006)
 54. 54. Definició: El PLE és el conjunt d’eines, fonts(Adell & Castañeda, 2010) d’informació, connexions i activitats que una persona utilitza de forma habitual per a aprendre.
 55. 55. Whilst PLEs may be represented astechnology, including applicationsand services, more important is theidea of supporting individualand group based learning inmultiple contexts and ofpromoting learnerautonomy and control (...)Personal Learning Environmentsoffer both the framework and thetechnologies to integrate personallearning and working. Graham Attwell & Cristina Costa:
 56. 56. Sue Waters Personal Learning Networks (PLNs) are all about using web tools such as blogs, wiki, twitter, facebook, to create connects with others which extend our learning, increases our reflection while enabling us to learn together as part of a global community.
 57. 57. Justificació:“ The most compellingargument for the PLE is todevelop educational technologywhich can respond to the waypeople are using technologyfor learning and which allowsthem to themselves shapetheir own learning spaces, toform and join communities andto create, consume, remix, andshare material”. Graham Attwell. http://www.knownet.com/writing/weblogs/ Graham_Attwell/entries/6521819364
 58. 58. Massa text!Uns esquemetes?
 59. 59. DArcy Norman
 60. 60. Paulo Simões - Twitter - the Heart of a #PLE
 61. 61. Parts d’un PLE (Adell & Castañeda, 2010)
 62. 62. 1. Eines i serveis
 63. 63. 2. Recursos i fonts d’informació
 64. 64. 3. Persones (PLN)
 65. 65. The PLE is an approach not an application.Stephen Downes
 66. 66. Però un PLE és, sobretot, una actitud!
 67. 67. Amb un bon PLE podem anar molt lluny...
 68. 68. Podem accedir a molta informació interessant i actualitzada
 69. 69. Podem participar en xarxes socialsprofessionals i comunitats de pràctiques
 70. 70. http://www.flickr.com/photos/tfrancis/1288761901/ Podem personalitzar el nostre desenvolupament professional
 71. 71. Podem ser prosumidors deconeixement lliure i obert
 72. 72. Podem participar enprojectes transformadors
 73. 73. Cura amb el costatfosc de la tecnologia
 74. 74. Cura amb el costatfosc de la tecnologia
 75. 75. O de la pedagogia!
 76. 76. http://www.flickr.com/photos/thomashawk/176785431 Recorda: El més important no és la tecnologia, és el que els nostres fills i alumnes poden fer amb ella.
 77. 77. Beer time!
 78. 78. Moltes gràcies!
 79. 79. Jord i Ad ell Cen tre d ’Edu caci Univ óiN ersit oves Te <jor at Ja cnol di@u ume ogies Twitt ji.es Ihttp: //elb er: @jor > onia di_a .cen t.uji. es/jo rdi/
 80. 80. Wesley Fryer: http://www.flickr.com/photos/wfryer/2516648940/

×