Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проект Социологија - Јован Јовановски

8,364 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Проект Социологија - Јован Јовановски

 1. 1. СОУ Митко Пенџуклиски Кратово Проект по Социологија Изработил:II-1 Клас Јован Јовановски
 2. 2. 1.Содржина1. Вовед во социологијата1.1. Вовед во социологијата2. Главен Дел2.1. Основачи на социологијата2.2. Современи ориентации во социологијата2.3. Методи на социологијата2.4. Култура2.5. Социјализација2.6. Конформизам и општествена девијација
 3. 3. 1.Вовед во социологијатаВо средината на 19 век со распаѓање на феудалнотоопштество и почеток на ново општество се јавуваатпромени,се развива капиталистичко општество,серазвива индустријата во градовите и луѓето мигриралево градовите.Ваквиот тип на живот доаѓа до создавање на нова наукакоја добила повеќе имиња,но на крај било прифатеноимето СОЦИОЛОГИЈА кое го дава Огис Конт.Предмет на изучување на социологијата е целиотопштествен живот.
 4. 4. 1.1. Вовед во социологијатаСоциологијата е теориска наука - секоја општественапојава која што ја проучува и истражува, ја поврзува содруга општествена појава.Социологијата е фундаментална наука - дава податоци иистражувања на другите општествени науки и тоаистражување не мора повторно да се прави.Социологијата е применета наука - нејзините податоцисе применуваат во други науки како во практиката и.т.н. 
 5. 5. 2.Главен дел2.1 Основачи на социологијатаОсновачи на социологијата се:Сен Симон,Огис Конт,Карл Маркс,Емил Диркем,МаксВебер и Талкот Парсонс.Иако велиме дека овие личности се основачи,сепак тоане е така бидејќи тешко е да се каже дека социологијатасе изделила како самостојна наука преку делото на самоеден автор.Голем број на мислители,кои живееле пред и поФранцуската Револуција допринеле за осамостојување насоциологијата како наука.
 6. 6. Сен СимонСен Симон - Укажува на потребата за создавање на науказа општеството,која според него треба да биде еднаквоегзактна како што се природните науки.Тој неа ја нарекува СОЦИЈАЛНА ФИЗИКА,а подоцнаСОЦИЈАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА.Тој се смета за основач на социологијата.Влијаел врз делото на Огис Конт кој е првиотпретставник на граѓанската насока во социологијата.
 7. 7. Огис КонтОгис Конт - го дава зборот социологија (старогрчки logosи латински societas) што значи практична позитивнанаука за општеството.Тој се обидел проучувањето на општеството да гонаправи научно, одделувајќи го од филозофијата итеологијата,а за него најразвиена позитивна наука билафизиката.Своето учење го поделил на социјална статика исоцијална динамика.Во првото, тој ги истражува природата и односот намеханизмите кои придонесуваат за стабилност наопштеството,а тоа се јазикот,со чија помош севоспоставуваат односите меѓу луѓето.
 8. 8. Карл МарксКарл Маркс е германски интелектуалец, основач на т.н. марксистичкатеорија за општеството наречена историски материјализам. За негоопштеството е арена на конфликти во која предност имаат оние кои севеќе привилегирани. Историјата на општеството за него е постојанаборба за општествени придобивки помеѓу доминантната група(експлоататорите) и експлоатираните групи во општеството. Спореднего, во сите општества каде постоеле две доминантни класи, постоела идиспропорција на моќта. Во древна Грција и Рим, основната борба биламеѓу слободните луѓе и робовите.Во средновековните држави, доминантни групи биле благородништвото,свештенството и земјопоседниците наспроти кметовите и селаните.
 9. 9. Во негово време борбата се водела меѓу буржоазијата и пролетаријатот.Маркс утврдил дека корените на моќта на владејачките групи во секојаод овие историски епохи лежат претежно во сопственоста надсредствата за призводството. Значи, какви односи ќе има општествотозависи од начинот на производство. Од овие причини, во неговотоучење примарно место заземаат социо-економските односи. Маркстврдел дека досега секој општествен поредок, секој економски систем,развива во себе внатрешни спротивности.Тие, пак, еден момент стануваат толку силни што не можат да секонтролираат од постојниот поредок. Кога ќе се случи ова, постоечкиотпоредок се заменува со друг.
 10. 10. Емил ДиркемДавид Емил Диркем (15 април 1858 – 15 ноември 1917)бил француски социолог позитивист. Основач е на академскатадисциплина, а заедно со Карл Маркс и Макс Вебер најчесто се смета заглавен творец на модерните општествени науки.[1] Диркем, со основањестрога методологија преку комбинирање на социолошката теорија соемпириското општествено истражување, подетално горазвипозитивизмот на Огист Конт. Влијателен и во антропологијата,Диркем бил структурален функционалист и ран поборникнасолидаризмот. Во текот на својот живот, Диркем држел многупредавања и објавил бројни социолошки студии на теми како, например, образование, криминал, религија, самоубиство, и многу другиаспекти на општеството.Основен предмет на општественото проучување,според Диркем сеОПШТЕСТВЕНИТЕ ФАКТИ(колективни претстави,идеи,морал)
 11. 11. Макс ВеберКако и Диркем, така и Вебер извршил големо влијание на многу областиво социологијата. Вебер социологијата ја сфатил како наука „која сакада го разбере и протолкува дејствувањето на луѓето во општеството“.Според него, човековото делување има значење кое може да се разбере,за разлика од случувањата во природата за кои заклучуваме по пат нанабљудување на факти и процеси, а притоа никогаш не можеме дапроникнеме во нивната внатрешна страна. Така, на пример: Многу ејасно и разбирливо како една влада паднала, како се определува ценатана пазарот, зошто избувнал штрајк, како војуваат примитивнитеплемиња - зошто секој човек може да се проектира себеси во овиеситуации, да ги проучи вредностите, целите и желбите на луѓето коиучествуваат во нив да сочуствува. Но, за жал, кај човекот не
 12. 12. постои внатрешно објаснение зошто паднал метеор и зошто течностазамрзнала. Човекот тоа го разбира како израз на една законитост, каконешто што му е дадено. Нескладот помеѓу традицијата и новото заземаголем дел од Веберовите истражувања, посебно неговотообразложение во врска со настонокот на капитализмот. Поголемиотброј од неговите дела се посветени на бирократијата која за него биладоминантен модел на организација во неговото време. Иако верувалдека бирократијата е технички најефикасна форма на организација, тојбил загрижен од нејзината моќ затоа што, според него, таа гидехуманизира односите меѓу луѓето. Тој сметал дека само поединецоткој умее да ја разбере културата, може да се вклопи во неа. Вебер, какои Маркс, бил макросоциолог. Верувал дека за да може да се разбереопштеството и појавите во него, треба да се познава нивната еволуцијаи законитостите на социјалниот развој.
 13. 13. Талкот ПарсонсПарсонс е влијателен американски социолог, основач нафункционалистичкото гледање во социологијата. Се смета за најчестоцитиран социолог во последните децении. Социологијата за негосуштински не се разликува од другите науки зошто сите науки гокористат методот на аналитички реализам и сите поаѓаат од поимот„систем“ како целина од елементи со кои владеат одредени правилностии поврзаности.За Парсонс, основен проблем со кој треба да се занимава социологијатае општествениот поредок, неговите делови и неговата интеграција. Таатреба да открие зошто доаѓа до поврзување и соработка меѓупоединците во општеството. Според Парсонс, одговорите на овиепрашања се наоѓаат во поимот општествена дејност на луѓето.
 14. 14. Дејноста на луѓето подразбира свест кај носителот на дејноста за тоа коисе средствата и целта на дејствувањето. Целите секогаш потекнуваат одвредностите и нормите и од културата во општеството. Вредностите инормите се важен елемент на општественото дејствување. Тие се клуч заобјаснување на прашањето зошто и како доаѓа до интеграција напоеднците и нивните дејности.За да функционира општеството, Парсонс вели дека му се потребнинужни елементи, а тоа се: јазикот, сродството, технологијата ирелигијата.
 15. 15. 2.2. Современи ориентации восоциологијатаФункционализам - сваќање на општеството во неговатаорганика како систем составен од помали системи.Претставници: Талкот Парсонс и Роберт МертонСистем - уредување на меѓузависни и поврзани деловикои извршуваат одредени функции за доброто насистемот кои неможат едни без други. (Пр: Армијата)Конфликт - општествена појава во која доаѓа до судир нанекои интереси,идеи и сваќања.Претставници:Ралф Дарендорф,Рајт Милс и Џон Портер.
 16. 16. Договор - кога двете страни ќе се откажат од своитежелби.Симболички интеракционизам - правење на разликапомеѓу луѓето и животните бидејќи луѓето можат да сепрепознаваат меѓу себе преку симболи.Структурализам - структурата на системот како целинакоја е непроменлива и која може да ги преживее ситевремиња и историски периоди.
 17. 17. 2.3. Методи на социологијатаНаучен метод - објективно и систематско опишување иобјаснување на појавите,се состои од три елементи:-Општ Пристап(Теорија)-Општа методолошка постапка (Логика)-Посебни методи на истражувањеОпшт Пристап(Теорија) - она што веќе го знаеме запојавата која ја истражуваме,од општиот пристап зависиизборот на хипотезите.
 18. 18. Општа методолошка постапка(Логика) - утврдување направилата и логичкиот редослед на истражувањето.Логично е да се почне од познатото кон помалкупознатото за појавата.Правилен е оној методолошки пристап кој има ваковредослед:1.Поставување хипотези2.Проверување на хипотезите3.Докажување на хипотезитеХипотези - претпоставувања на можни решенија напроблемот.
 19. 19. Посебни методи на истражување - се однесуваат надејствијата кои се преземаат и техничките средства коисе употребуваат во различни фази на истражувањето.Едни се користат за прибирање на податоци,други засредување на податоците,а има и такви за толкување наподатоците.Истражувачки методи за прибирање податоци:Набљудување - основен метод за прибирање податоци заопштествената појава и има научно и обичнонабљудување и набљудување со учество и без учество нанабљудувачот.
 20. 20. Анкета и разговор - прибирање податоци кои не можат дасе набљудуваат.Тука имаме пригитвување прашалник според кој сепоставуваат прашањата.Недостаток во анкетата и разговорот е тоа луѓето не јакажуваат вистината.Техники за средување и прикажување податоциКласификација - делење на приборните податоциспоред видот.Делбата мора да биде потполна и исцрпна(без остаток).Тоа е тешко да се постигне и затоа се користи сложенакласификација која се врши врз основа на поголем бројособини што појавата ги истражува.
 21. 21. Мерење - бројно означување на податоците.Статистички методи - методи од кои треба да се добијаткомплетни податоци.Социометрија - техника која се користи при истражувањена мали групи во општеството за да се откријатсоцијално-психолошките врски и односи меѓупоединците во групата.Анализа на содржина - систематско испитување напишуван материјал со цел да се забележат ставовите,сваќањата и намерите на конкретни групи за одделнипрашања.
 22. 22. Техники за анализа и толкување на податоциКомпаративен метод - споредба на некои семејства(селски и градски,семејства од една и семејства од другадржава)Мултиваријална анализа - постапка со која се откриваатпричинско-последичните односи меѓу појавите иопштеството.Таа се применува во социолошките истражувања лпга сеанализираат односите помеѓу голем број променливифактори од кои зависи една појава или тие јапредизвикуваат појавата.
 23. 23. 2.4. КултураКултура(Тејлор) - целосен систем на знаења,верувања,уметност,морал,право,обичаи и други способности,умеења и навики кои човекот ги стекнал како припадникна општеството.Култура(Хердер) - културата се третира како секој вид наприрода,а само човекот како единствено суштество воприродата кое ја создава културата.
 24. 24. Потекло на зборот - cultus (одгледување и обработка наполињата)Културата е потребна за човекот да го изгради својоткултурен идентитет,ако не го изгради својот културенидентитет се јавува етноцентризам(исмејување иомаловажување на туѓата култура и величење насопствената).Како спротивност на етноцентризмот се јавувакултурниот релативизам кој пак ни укажува дека ситекултури се различни и еднакво вредни.Може да се јави и транскултурација кога имаме настанокна култура под влијание на некоја друга култура.Исто така се јавува и подкултура која се дели на:a)Противкултурални Појави и б) Деструктивни Движења
 25. 25. 2.5. СоцијализацијаСоцијализација - процес на планско пренесување назнаења и верувања на младите и истовремено нивнотворечко и критичко усвојување.Човекот е општествено суштество бидејќи општествотому дава општествени барања.Затоа може да се каже дека човековото однесување еопштествено однесување,бидејќи иако човекот го губичуството за сопствената личност и го чини тоа штодругите го одобруваат,тој сепак го искористува ситеособини кој му ги дала природата.
 26. 26. -Биолошки процеси-Детство МладостЗрелост Старост
 27. 27. -Чинители на социјализацијата- Семејство Центри за дневни грижи   Училиште Адолесценција
 28. 28. -Конформизам и неконформизам-Конформизам - појава на прилагодување на фактите инормите приложени од надворешните фактори.Конформист - личност која се прилагодува на правилата,нормите,стандардите и односите кои им се наложени однадвор,но тие се целосно пасивни.Неконформист - личност која се прилагодува направилата,нормите,стандардите и односите кои им сеналожени од надвор,тие се активни и придонесуваат дадобијат плус поени.
 29. 29. -Општествена интеракција-Општествена интеракција - меѓусебна зависност т.е.поврзаност на поединците во групите во општеството игрупите надвор од општеството.Се дели на два вида (со исклучок на натпреварот којможе и да ги зближи и да ги раздели луѓето): a)Ги зближува луѓето Кооперација-соработка т.е. предуслов за успешност напоединците,барање заеднички решенија,компромис и.т.н. Размена-разменување на идеи,мислења,ставови,знаења,искуства,материјални добра и.т.н.                              
 30. 30. б) Ги разделува луѓетоКонфликт - заострена форма на натпреварот,која е начинза решавање на спротивностите помеѓу поединците игрупите. Видови на конфликти: семеен,религиозен,етнички,расен,меѓугенерациски,штрајк,бунт,војна. Војната е најзаостренвид на конфликт. Ги зближува луѓето Ги разделува луѓето
 31. 31. -Општествени Улоги-Општествена улога - начин на однесување на оној којима определен статус во општеството.Секој човек има повеќе општествени улоги.Статус - положба која ни го покажува нашето место ипозиција во општеството.Општествена положба - збир од сите односи,врски иопштествени улоги што ги има поединецот воопштеството.   Општествените улоги се регулираат со казни и награди.
 32. 32.  При вршење улогите можат да бидат:а)Нормативни очекувања(Се бараат од страна наопштествената заедница пр:Родител,Сопруг...) б)Ситуациски очекувања(Во определена ситуација пр:сообраќајка)в)Лични очекувања(очекување на самиот поединец)Професор(Статус:вработен) Професор(Статус:невработен)
 33. 33. 2.6. Конформизам и општественадецијацијаВредности - апстракции или збир на идеи кои никажуваат што е добро,а што не е добро во општеството.Се делат на : лични(здравје,убавина) и општествени(демократија,мир,слобода,хуманост,солидарност)Норми - збир на правила кои ни покажуваат како да сеоднесуваме во определена ситуација.Се делат на пишани и ненапишани.
 34. 34. Во ненапишани норми спаѓаат:a)Oбичаите,тие се прва норма во човековиот живот(поздравување,свадба).б)Морал - збир на правила кои ни кажуваат што е добро ашто лошо,не се напишани,но се казнуваат од луѓето(пр:ако се жениме,но не правиме свадба ке бидеме казнетисо трачарење дека сме скржави)Во пишани норми спаѓаат:а)Правни - пишана и казнива норма,според законите иуниверзалната декларација на човекови права.(пр.канибализмот,кој несмее да биде ни морал,ниобичај)
 35. 35. -Определба на конформизмот и на општествената децијација- Конформизам - Девијација  -  отстапува приспособуваање ње
 36. 36. -Криминал-Криминал - прекршување на правните норми.Државен криминал - криминал на вработените,безразлика на нивната функција,тие ја злоупотребуваатработата.Организиран криминал - криминал на невработените,коисо криминалот обезбедуваат своја егзистенција.(пр.Тероризам)
 37. 37. Учесници во криминалот:-Малолетници - малолетни деликвенти (пр.пушење вошколо),а самата појава се нарекува малолетничкаделиквенција.-Прекршители т.е. криминалци - повоздрасни луѓе,коиправат некој прекршок,кој не мора да биде многу тежок.
 38. 38. -Општествена девијација и општествениот поредок-" Никој не се раѓа како криминалец,алхохолчар,наркоман.Нив ги создава општеството. "Во општеството е девијантен човекот,порадиневработеност,психички пореметувања и сл.,тој едевијантен бидејќи ги прекршува правните норми и истотака може да се спречи девијацијата на разни начини т.епревенции и сузбивања (пр.масовна комуникација)
 39. 39. 3.ЗаклучокИзработувајќи го овој проект јас заклучив декасоциологијата е наука за општеството,во кое живеечовекот,кој е дел од природата и ја создава културата сопомош на трудот за да го изгради својот културенидентитет,а за да го изгради својот културен идентитетличноста треба да се вклопи во општеството т.е. наличноста и е потребна социјализацијата,општественатаинтеракција и.т.н.Но,со незадоволствата кои ги нанесува општестовто налуѓето,се јауваат девијанти,криминалци и другипрекршители,и затоа се превземаат превенции.

×