Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q Aducation Cursusinformatie2012v2

284 views

Published on

Cursus informatie QAducation 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Q Aducation Cursusinformatie2012v2

 1. 1. Cursusinformatie
 2. 2. QAducation al 10 jaar kwaliteitscursussen ten dienste van de laboratoria Wij verzorgen opleiding en training op het gebied van  kwaliteitszorg voor laboratoria uit alle branches  interpretatie van de normen  NEN-EN-ISO/IEC 17025 (test- en kalibratielaboratoria)  NEN-EN-ISO 15189 en CCKL Praktijkrichtlijn (medische laboratoria)  NEN-EN-ISO/IEC 17020 (inspectieinstellingen)Inlichtingen  interne audits,Voor inlichtingen betreffende de  corrigerende en preventieve maatregelencursussen kunt u terecht bij  statistiek,Ad Snijders (tel +31 573 25 50 05 of  validatie en meetonzekerheid,fax +31 573 25 50 05)Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99 of  controlesfax +31 495 52 69 05)  kalibratie,  IT-systemen,U kunt zich ook wenden tot  microbiologie,QAducation vof  asbestPostbus 97240 AA Lochem Onze cursussen zijn bedoeld voorPer e-mail: info@qaducation.nl  (hoofd)analistenWebsite: www.qaducation.nl  kwaliteitsfunctionarissen  interne auditoren  laboratoriummanagersBankrekening  IT specialisten van laboratoriaINGbank nr. 9562475IBAN nr. NL70 INGB0009562475  medische laboratoriumspecialistenBIC nr. INGBNL2A In 10 jaar tijd heeft QAducation  meer dan 200 cursussen gegevenBTW nr.  voor meer dan 1800 tevreden cursistenNL8120.68.154.B01  afkomstig van meer dan 600 laboratoria, bedrijven en instellingen  waarvan meer dan 80 uit België en  waarvan meer dan 90 medische laboratoriaKvK nr.08116345 QAducation wegwijs voor een competent laboratorium
 3. 3. InhoudCursussenCursusdataHandreiking bij de keuze van QAducation-cursussenCursus Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en inspectie-instellingenCursus Corrigerende en preventieve maatregelenCursus Inspectienorm ISO 17020 praktisch interpreterenCursus Interne AuditCursus Interne en externe QC voor medische laboratoriaCursus ISO 17025:2005 praktisch interpreterenCursus Kalibreren in een test- of medisch laboratorium door analistenCursus Kwaliteitszorg vanuit managementperspectiefCursus Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatorenCursus Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten i.o. en Interne AuditCursus Lijnscontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersingCursus Praktische statistiek in het laboratorium (incl. Excel)Cursus Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoriaCursus Validatie en borging van digitale systemen in laboratoria (gebaseerd op GAMP)Cursus Validatie en meetonzekerheidCursus Validatie en meetonzekerheid in de microbiologieCursus Wat vragen ISO 15189 en de CCKL Praktijkrichtlijn van de medische laboratoria?Training Corrigeren met de 4 x O-aanpakDocentendr.ir. Jo H.M. van den Bergdrs. Ad G. SnijdersGastdocentenLocatieHotelarrangementRoute naar Golden Tulip Hotel Keyser
 4. 4. CursusdataAsbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten en Interneinspectieinstellingen audit3 en 4 april 2012 13 en 14 september; 24, 25 en 26 oktober 20126 en 7 december 2012 Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersingCorrigerende en preventieve maatregelen 16 februari 201230 maart 2012 9 oktober 20125 oktober 2012 Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)Inspectienorm ISO 17020 praktisch interpreteren 30 en 31 januari 2012; 9 en 10 februari 201220 januari 2012 13, 14, 24 en 25 september 201219 september 2012 Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoriaInterne audit 4, 5 en 20 april 20122 en 3 februari 20123 en 4 oktober 2012 Validatie en borging van digitale systemen in laboratoria (gebaseerd op GAMP)Interne en externe QC voor medische laboratoria 24 en 25 april 201229 maart 2012 29 en 30 november 20122 november 2012 Validatie en meetonzekerheidISO 17025:2005 praktisch interpreteren 10, 11 en 24 april 201217 januari 2012 12, 13 en 19 november 20122 april 201220 september 2012 Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie 15 en 16 februari 2012Kalibreren in een test- of medische laboratorium door analisten 6 en 7 november 201218, 19 en 26 april 20126, 7 en 14 december 2012 Wat vragen ISO 15189 en de CCKL Praktijkrichtlijn van de medischeKwaliteitszorg vanuit managementperspectief laboratoria ?29 maart 2012 18 januari 2012 27 september 2012Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren21, 22 en 23 maart 2012 Training Corrigeren met de 4 x O-aanpak31 oktober, 1 en 2 november 2012 20 april 2012 28 september 2012
 5. 5. Handreiking bij de keuze van QAducation-cursussenInleidingSoms krijgen wij vragen van potentiële cursisten die antwoord willen op de volgende vraag: Iser een optimale volgorde voor het volgen van QAducation-cursussen? In deze handreikingwillen wij - uiteraard vrijblijvend - ingaan op deze vraag.KwaliteitsmanagementsysteemcursussenVeel van onze cursisten vallen binnen hun werkkring onder de werking van eenkwaliteitssysteem. De inrichting en de eisen aan zo’n kwaliteitssysteem zijn vastgelegd innormen. Deze normen zijn in de laboratoriumsector o.a. de ISO/IEC 17025 (test- enkalibratielaboratoria), de ISO 15189 of de CCKL Praktijkrichtlijn (medische laboratoria) en deISO 17020 (Inspectie-instellingen). Voor de drie genoemde beroepsgroepen in delaboratoriumsector biedt QAducation een ééndaagse cursus aan waarin de betreffendenorm uitgebreid besproken en geïnterpreteerd wordt. Na het volgen van deze cursus heeft ueen goede basis voor bijvoorbeeld de cursus “Interne audit” waarin u als toekomstig auditorde normeisen moet gaan vertalen in gerichte auditvragen. Maar ook (aankomende)kwaliteitscoördinatoren maken met deze basiscursus een goede start als ze de cursus“Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren” willen gaan volgen. En omdat automatiseringeen steeds grotere rol speelt in de laboratoriumsector zien we ook in de verschillende normensteeds meer aandacht voor digitale systemen. Vandaar dat de genoemdebasisnormcursussen ook interessant zijn voor cursisten die de cursus “Validatie en borging vandigitale systemen in laboratoria” willen volgen.Cursussen met een sterke statistische componentDe QAducation-cursus “Praktische Statistiek voor laboratoriummedewerkers” kan gezienworden als de statistiekbasiscursus binnen ons cursusaanbod. De inhoud van deze cursuswordt in andere op statistiek gebaseerde cursussen soms deels kort herhaald maar zekerintensief gebruikt. Denk daarbij aan de cursussen “Validatie en meetonzekerheid in de(voedingsmiddelen, water en medische) microbiologie”, “Validatie en meetonzekerheid” ofde cursus “In- en externe QC voor medische laboratoria”. Ook voor de cursussen“Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing” en “Statistiek en methodevalidatievoor medische laboratoria” vormt onze basis statistiekcursus een goed fundament.
 6. 6. Cursus Asbest:Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria eninspectie-instellingenDoelgroep DocentenInspecteurs, analisten, kwaliteitsfunctionarissen en leidinggevenden in de Het vakinhoudelijke deel van de cursus zal worden verzorgd door Janasbestsector Tempelman, ing. , dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Cursusduur CursusmateriaalTwee achtereenvolgende dagen. De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de Documentatiemaptweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. CursusprijsLocatie € 1095,- excl. 19 % BTW en excl. verblijfskostenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda OvernachtingKorte beschrijving De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.Naast behandeling van relevante criteria uit ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 BTW.wordt in de cursus veel aandacht geschonken aan de vaktechnische uitvoering U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen devan asbestinspecties en –analyses aan de hand van de vaktechnische normen boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan(NEN2930, 2990, 5896, 5897 en ISO14966) en de opleidingsaspecten van uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.inspecteurs en analisten. Ook achtergronden van asbestmetingen wordenbenoemd in de cursus. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetInhoud aanmeldingsformulier in te vullen op de website.1. Waarom asbest meten Normen, gezondheidsrisico’s, de asbestketen Inlichtingen2. Beoordeling van potentiële risico’s Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 Bouw- en constructiematerialen, grond, puin en afval, visuele inspecties en 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). risicoklassen U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.3. Actuele blootstelling Per e-mail: info@qaducation.nl Eindcontroles, niet-sloopsituaties, werkomstandigheden Website: www.qaducation.nl4. Selectie van meetmethoden Welke methode, licht- of elektronenmicroscopie5. ISO/IEC17025 Opleiding en training, meetonzekerheid, beheersing van kwaliteit, kalibraties en herleidbaarheid, registraties en aantoonbaarheid6. ISO/IEC17020 Oordeel van de inspecteur, opleiding en training, uitrusting en hulpmiddelen, kwaliteitsborging van inspecties, beoordeling werkplannen, oneigenlijke druk, Het cursuscertificaat “Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en inspectie registraties en rapportage, afkeuring, valkuilen -instellingen” stelt u in staat uw deelname aan de cursus aan te tonen.
 7. 7. Cursus Corrigerende en preventievemaatregelenDoelgroep CursusprijsKwaliteitscoördinatoren en leidinggevenden € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunchCursusduur AanmeldingEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Inlichtingen Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573Korte beschrijving 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).Bij het nemen van corrigerende maatregelen wordt de 4 x O-aanpak gevolgd: in U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.welke gevallen en in welke mate zijn corrigerende maatregelen nodig, Per e-mail: info@qaducation.nlincidentele of structurele afwijkingen, corrigerende actie volgen en beheren, Website: www.qaducation.nleffectiviteitsmeting en operationaliteitscontrole. Hoe voorkomen we afwijkingen(preventie)?Inhoud1. Plaats van maatregelen in het kwaliteitssysteem Principes van kwaliteitsmanagement en de Deming-cirkel komen aan de orde. Verder wordt in deze module ingegaan op de kosten en opbrengsten die met correctie en preventie te maken hebben.2. Corrigerende maatregelen Het proces van het corrigeren van afwijkingen wordt behandeld. Speciale aandacht is er voor de oorzaakanalyse en de omvanganalyse.3. Preventieve maatregelen Hoe zet ik een gestructureerd systeem op voor preventie? Technieken die leiden tot het nemen van preventieve maatregelen worden besproken.4. Communicatie Genomen maatregelen moeten ook bekend worden gemaakt en nageleefd worden. Communicatie is in deze dus noodzakelijk.DocentenDr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders Het cursuscertificaat “Corrigerende en preventieve maatregelen” stelt u in staatCursusmateriaal uw deelname aan de cursus aan te tonen.Documentatiemap
 8. 8. Cursus Inspectienorm ISO 17020 praktischinterpreterenDoelgroep CursusprijsKwaliteitscoördinatoren, managers, (hoofd)inspecteurs € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunchCursusduur AanmeldingEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Inlichtingen Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573Korte beschrijving 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen uit de U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.kwaliteitsnorm voor inspectie-instellingen. Tevens wordt ingegaan op de Per e-mail: info@qaducation.nlsamenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist inzicht gegeven Website: www.qaducation.nlop welke wijzen aan criteria kan worden voldaan.Inhoud1. Inleiding Belangrijke kenmerken van de norm komen aan de orde.2. Opzet ISO 17020 We bespreken de indeling van de norm.3. Managementeisen In deze module wordt gedetailleerd ingegaan op alle criteria waarin eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem zijn geformuleerd (enige voorbeelden: onafhankelijkheid, geheimhouding, interne beoordelingen, corrigerende maatregelen).4. Technische eisen De criteria die een relatie hebben met de vaktechnische aspecten van de inspectiewerkzaamheden passeren de revue (enige voorbeelden: opleiding en scholing, faciliteiten en apparatuur, inspectiemethoden en procedures, beheer van inspectie-objecten, registraties, rapportage, samenwerking).DocentenDr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersCursusmateriaal Het cursuscertificaat “Inspectienorm ISO 17020 praktisch interpreteren” stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.Documentatiemap
 9. 9. Cursus Interne AuditDoelgroep 6. PsychologieKwaliteitsfunctionarissen, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, Wat doe je wel, wat doe je niet; beoordeling of vaststelling; verantwoor-(aankomende) interne auditoren delijkheid; personen; onvolledigheid; eigen mening; persoonlijke afrekeningCursusduur De lezingen worden afgewisseld met workshops en rollenspel.Twee achtereenvolgende dagen. De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, detweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. Docenten Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersLocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Cursusmateriaal DocumentatiemapKorte beschrijvingDe cursus “Interne Audit” reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren Cursusprijsvan, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van € 995,- excl. 19 % BTW en excl. verblijfskostenaudittechnieken in laboratoria. OvernachtingInhoud De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.Lezingen: BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen1. Audits een verkenning de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation Definitie en typen aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.2. Wat zeggen de normen ISO 17025, ISO 15189 en CCKL Praktijkrichtlijn? Doelstelling; de norm is de basis; documentatie en praktijk; jaarplan; breedte Aanmelding - en diepte-audits; systeem- en vaktechnische audits; competentie en Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het opleiding auditors; vreemde ogen of de frisse blik aanmeldingsformulier in te vullen op de website.3. Kwaliteitsdenken Procesmodel; Deming-cirkel; kwaliteitsdriekhoeken; het primaire proces in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem Inlichtingen4. Het auditproces Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 Fasering; plan; steekproef; scope; voorbereiding; vraagstelling; formeel vs. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). Informeel; wie is benaderbaar; structureel of incidenteel; check en cross- U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. check vs. aantoonplicht; koppeling van informatie; de vingers erachter; Per e-mail: info@qaducation.nl afwijkingen; papierwinkel vragenlijsten; checklists; registratie; verslaglegging; Website: www.qaducation.nl beoordeling van informatie; distributie van informatie; tijdspad; corrigerende maatregelen; controles; goedkeuring en autorisatie5. Verantwoordelijkheden Het cursuscertificaat “Interne audit” stelt u in staat de competentie van uw interne Wie doet wat; verantwoordelijkheden van lijnmanagement; kwaliteits- auditoren aan te tonen. coördinator en auditor
 10. 10. Cursus Interne en externe QC voormedische laboratoriaDoelgroep 6. Externe QC met SKMLHoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische Rapportage, histogrammen, Youden plot, Difference plot, SA score, TE scorelaboratoriumspecialisten DocentenCursusduur De cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). De training wordtEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. verzorgd door dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Locatie CursusmateriaalGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda DocumentatiemapKorte beschrijving CursusprijsKwaliteitscontroles als methodiek om onjuiste analyseresultaten te voorkomen. € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunchInvulling geven aan de eisen van de CCKL Praktijkrichtlijn en ISO15189 eninterpretatie van resultaten van externe QC. Basiswoorden zijn statistiek, Aanmeldingcontrolekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus geeft direct Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hettoepasbare kennis en vaardigheden en gaat in op alledaagse QC-problemen. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Inhoud Inlichtingen1. Statistische basisbegrippen Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 Precisie, bias, total error, allowable total error 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).2. Controleren en beheersen van de kwaliteit, CCKL Praktijrichtlijn, ISO 15189, U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. ISO 17025, Per e-mail: info@qaducation.nl3. Interne QC: Website: www.qaducation.nl Algemene grondbeginselen: doel, mogelijkheden Actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen Levey-Jennings, Westgard regels: uitleg van de regels en hun betekenis Effectiviteit van de regels, snelheid van respons, ARL (average run length)4. Toepassingsaspecten interne QC CLSI EP protocol Relatie met klinische relevantie Niveaus van controle, frequentie Opzetten van een controlekaart Omgaan met effecten a.g.v. verandering van batch, kalibrator, reagens, etc. Omgaan met afwijkingen: correctieve acties, vrijgeven van de resultaten5. Externe QC Algemene aspecten: doel, mogelijkheden, Z-score, Youden-plot, eis aan Het cursuscertificaat “Interne en externe QC voor medische laboratoria” stelt u in methode staat de competentie (mede) aan te tonen.
 11. 11. Cursus ISO 17025:2005 praktischinterpreterenDoelgroep CursusprijsKwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunch(aankomende) interne auditoren AanmeldingCursusduur Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Locatie InlichtingenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).Korte beschrijving U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.In de cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen, wordt Per e-mail: info@qaducation.nlingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist Website: www.qaducation.nlinzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan.De samenhang met andere normen op kwaliteitsgebied zoals bijvoorbeeld ISO15189 (medische laboratoria), ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO9001 wordtverduidelijkt. Interpretaties van normteksten komen uitgebreid aan de orde.Inhoud1. Inleiding Belangrijke kenmerken van de norm komen aan de orde2. Opzet ISO 17025 We bespreken de indeling van de norm3. Kwaliteitsmanagementsysteemeisen Enige voorbeelden van normcriteria die besproken worden: beleid en doelstellingen, beoordeling van contracten, klachtenregeling, interne beoordelingen, corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling4. Technische eisen De vaktechnische aspecten van de werkzaamheden passeren de revue (enige voorbeelden: opleiding en scholing, selectie en validatie van methoden, monsterbeheer, kwaliteitscontroles, rapportage)DocentenDr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersCursusmateriaal Het cursuscertificaat “ISO 17025:2005 praktisch interpreteren” stelt u in staat deDocumentatiemap competentie (mede) aan te tonen.
 12. 12. Cursus Kalibreren in een test- of medischlaboratorium door analistenDoelgroep 6. Gebruik en kalibratie van thermometersAnalisten die kalibraties uitvoeren, apparatuurbeheerders en Veelvoorkomende thermometers (Pt100, thermokoppels) komen aan dekwaliteitscoördinatoren orde. Kalibratie in de praktijk, wat kan er mis gaan en hoe moet het wel.Cursusduur DocentenDrie dagen Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersDe eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00 van QAducationuur. De derde dag is ongeveer 1 à 2 weken later van 9.00 tot 17.00 uur. Drs. Martin J. de Groot van Kelvin TrainingenLocatie CursusmateriaalGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda DocumentatiemapKorte beschrijving CursusprijsIngegaan wordt op de vraag welke apparatuur moet worden gekalibreerd en € 1415,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.met welke frequentie. De kalibratiemethoden voor balansen, pipetten enthermometers worden uitgebreid besproken. De cursist neemt aan een Overnachtingpraktijktraining deel. De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl. BTW.Inhoud U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de1. ISO/IEC 17025:2005 en ISO 15189: 2007 boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan Welke eisen stelt de norm aan “in house”kalibraties. Veel praktijkvoorbeelden uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. laten zien waar het mis kan gaan.2. Kritische meetapparatuur Aanmelding Oefening met een expertsysteem waarmee de frequentie van kalibraties Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het kan worden bepaald. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.3. Kalibratie van balansen OIML-richtlijnen en voorschriften, bespreking van de kalibratiemethode. Een Inlichtingen kalibratie van een balans wordt getoond. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5734. Meetonzekerheid 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). Introductie over meetonzekerheid bij kalibraties aan de hand van het U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. internationale document EA 4/02. De bepaling van de meetonzekerheid Per e-mail: info@qaducation.nl wordt aan de hand van enkele voorbeelden voor balansen uitgewerkt. Website: www.qaducation.nl5. Kalibratie en interne controle van pipetten NEN-ISO 8655 wordt behandeld en tevens wat er komt kijken bij het kalibreren van een pipet. U voert zelf een kalibratie uit. Uitwerking van het Het cursuscertificaat “Kalibreren in een test- of medisch laboratorium door meetonzekerheidsbudget. analisten” stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.
 13. 13. Cursus Kwaliteitszorg vanuitmanagementperspectiefDoelgroep 8. Implementatietraject en in stand houden van een kwaliteitszorgsysteemLaboratoriummanagers en leidinggevenden in laboratoria Stapsgewijs of integraal, stuurgroep of projectleider en andere vragen die bij het implementeren op je afkomen.Cursusduur 9. Kosten en opbrengstenEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Kwaliteit kost wel wat, maar wat levert het op?Locatie DocentenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersKorte beschrijving CursusmateriaalIn deze cursus wordt inzicht gegeven in de diverse normen voor Documentatiemapkwaliteitsmanagementsystemen, worden de typischemanagementverantwoordelijkheden besproken en wordt ingegaan op de rol Cursusprijsvan de diverse laboratoriumfunctionarissen in het kwaliteitsmanagementsysteem. € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunchInhoud Aanmelding1. Kwaliteitsprincipes Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het De acht principes op een rijtje. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.2. Kwaliteitssystemen voor laboratoria De verschillende kwaliteitszorgsystemen worden behandeld. Inlichtingen3. Vereisten van de norm Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 De criteria uit de norm, waarvoor directe managementbetrokkenheid is 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). vereist, worden besproken. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.4. Beleid en doelstellingen Per e-mail: info@qaducation.nl Niet alleen algemeen kwaliteitsbeleid komt hier aan de orde, ook het beleid Website: www.qaducation.nl dat op verschillende systeemonderdelen geformuleerd moet worden passeert de revue.5. Directiebeoordeling Het mag geen verplicht nummer zijn, maar moet wel minimaal de in de norm geformuleerde onderwerpen bevatten.6. Borging en controle Wat zijn borgingspunten, hoe wordt geborgd en hoe wordt de borging aantoonbaar gemaakt.7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De TVB’s van het lijnmanagement en van de kwaliteitscoördinator worden Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief” stelt u in tegen het licht gehouden. staat uw competentie en betrokkenheid bij kwaliteit aan te tonen.
 14. 14. Cursus Kwaliteitszorg voorkwaliteitscoördinatorenDoelgroep 10. Communicatie: Goede communicatie naar management, medewerkersKwaliteitscoördinatoren of medewerkers die in deze functie benoemd (willen) en collega’s vormt een essentiële schakel.gaan worden, leidinggevenden 11. Psychologie: De kwaliteitscoördinator van reactief naar pro-actief. De coachende kwaliteitscoördinator, die tactisch opereert. Valkuilen enCursusduur kansen.Drie dagen. 12. NEN-EN-ISO 17025 en ISO15189: Praktisch interpreteren.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede en de derde dag van 13. Directiebeoordeling: Hoe kan de kwaliteitscoördinator mede invulling9.00 tot 20.00 uur. geven aan de directiebeoordeling?Locatie DocentenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersKorte beschrijving CursusmateriaalInzicht in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie op de Documentatiemapfunctie Kwaliteitscoördinator, proactiviteit ontwikkelen i.p.v. reactief opereren.Aanleren van vaardigheden om doeltreffendheid, doelmatigheid en effec- Cursusprijstiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te bewerkstelligen. € 1415,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.Inhoud Overnachting1. Kwaliteitssystemen voor laboratoria: Verschillen en overeenkomsten tussen De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 400,- incl. diverse (normen voor) kwaliteitmanagementsystemen. BTW.2. Kwaliteit: Definities, 8 principes van kwaliteitsmanagement, Plan-Do-Check- U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de Actcyclus, kosten en opbrengsten. boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan3. Organisatie: Verschillende typen organisaties, plaats van de uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. kwaliteitscoördinator daarin.4. Beleid: Missie, kwaliteitsbeleid, SMART-doelstellingen. Aanmelding5. Personeel: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werving en Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het selectie, scholing, personeelsdossiers, lijnfunctionarissen vs. aanmeldingsformulier in te vullen op de website. kwaliteitscoördinatoren.6. Documentatie: Opzet, beheer, onderhoud en consistentie van in- en Inlichtingen externe documenten. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5737. Faciliteiten: Aspecten van huisvesting komen aan de orde. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).8. Primaire proces: Van opdracht tot rapportage, monsterontvangst, - U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. acceptatie en -registratie, monstervoorbehandeling en representativiteit, Per e-mail: info@qaducation.nl …., kalibratie, lijncontroles, …. Website: www.qaducation.nl9. Borging: Controles, klachten, interne audit, directiebeoordeling. Kritische aspecten vragen om borging en beheersing door middel van Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren” stelt u in staat maatregelen. uw competentie als kwaliteitscoördinator aan te tonen.
 15. 15. Cursus Kwaliteitszorg voor medischelaboratoriumspecialisten i.o. en InterneAuditDoelgroep 9. VerbetercycliMedische laboratoriumspecialisten in opleiding (Klinisch chemici, immunologen, 10. Het primaire procesmedisch microbiologen, embryologen, moleculair genetici, 11. Faciliteiten en apparatuurlaboratoriumartsen). 12. Validatie en meetonzekerheidDe cursus is ontwikkeld in opdracht van en in nauwe 13. Kwaliteitscontrolessamenwerking met de beroepsverenigingen in de FederatieMedische LaboratoriumSpecialismen. Docenten Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders en gastdocentenCursusduurVijf dagen CursusmateriaalDe eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00 Documentatiemapuur. De derde dag is ongeveer 1 à 2 weken later van 13.30 tot 20.00 uur, devierde dag van 9.00 tot 17.00 uur, de vijfde dag van 9.00 tot 17.00 uur. Cursusprijs € 1995,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Overnachting De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 600,- incl.Korte beschrijving BTW.De cursus is breed van opzet en behandelt een groot aantal aspecten van U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen dekwaliteitszorgsystemen van medische laboratoria. Zowel normeisen, boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aankwaliteitssysteemprincipes en vaktechnische aspecten komen aan de orde in uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.de cursus. De laatste dag is een training voor interne auditor. De cursus past inhet curriculum van de medische laboratoriumspecialisten in opleiding. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetInhoud aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Als cursusvorm is gekozen voor korte (duo-)presentaties met veelzelfwerkzaamheid door de deelnemers in de vorm van cases, rollenspel, Inlichtingendiscussies etc. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).1. Kwaliteit: het denkproces opstarten U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.2. Van certificatie naar accreditatie Per e-mail: info@qaducation.nl3. Kwaliteitsmanagementsystemen Website: www.qaducation.nl4. De norm als basis5. Implementatieaspecten6. Kwaliteitsmanagement Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten i.o.7. Organisatie en personeel en Interne Audit” stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.8. Interne audit: een verkenning
 16. 16. Cursus Lijnscontroles als instrument voorkwaliteitsbeheersingDoelgroep CursusmateriaalKwaliteitsmedewerkers, leidinggevenden, hoofd- en eerste analisten en Documentatiemapmethodeontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarissen Tijdens de cursus wordt gebruikt gemaakt van het boek “Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium” van dr. J.W.A. Klaessens. Via hetBenodigde voorkennis aanmeldingsformulier kunt u het boek bestellen.Statistische kennis op het niveau van de cursus “Praktische Statistiek voor hetlaboratorium (incl. Excel)” is absoluut vereist. Cursusprijs € 550,- excl. 19 % BTW, incl. koffie, thee en lunchCursusduurEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetLocatie aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda InlichtingenKorte beschrijving Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).kwaliteit van het analytische proces. Controlekaarten en de evaluatie daarvan U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.worden uitgebreid besproken. Hoe wordt de statistiek bij de controles ingezet. Per e-mail: info@qaducation.nlOefeningen en een case zorgen voor inzicht. Website: www.qaducation.nlInhoud1. Controle en beheersing van kwaliteit: ISO 17025, ISO 15189, CCKL Praktijkrichtlijn, AP042. Niveaus van kwaliteitscontrole: eerstelijns, tweedelijns, derdelijns3. Controlekaarten: Shewhart, Levey-Jennings, Westgard, de nieuwe NEN66034. Controlegrenzen, actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging5. Opzet controlekaart, controlemateriaal, multicomponent analyse6. Poolen van gegevens van opvolgende controlekaarten7. Toepassingsmogelijkheden gegevens controlekaart8. Ringonderzoek, evaluatie, Z-score9. Youden plot, Horwitz functieDocentenDe cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). De training wordt Het cursuscertificaat “Lijnscontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing”begeleid door dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders. stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.
 17. 17. Cursus Praktische statistiek in hetlaboratorium (incl. Excel)Doelgroep bepaling op basis van kwaliteitscontrolegegevens.(Senior-)analisten, kwaliteitscoördinatoren, afdelingshoofden 7. Statistiek voor microbiologie: Lognormale Poisson verdeling, rangrekentoets Wilcoxon.Cursusduur 8. Monsterneming: Bemonsteringsstrategie, monstertypes.Vier dagen verdeeld over twee keer twee opeenvolgende dagen. 9. Signaalbewerking en glaswerk: Signaal, filters, ruis, eisen te stellen aanDe eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede, derde en vierde dag glaswerk.van 9.00 tot 17.00 uur. DocentenLocatie dr. Jo W.A. Klaessens (StatAlike), cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van denGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Berg en drs. Ad G. Snijders.Korte beschrijving CursusmateriaalDe cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis, die nodig is voor het Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid vooruitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen het laboratorium’ en ‘Statistiek in het laboratorium met Excel’, beiden van dr.van het analytische proces en de daaruit voortkomende resultaten. J.W.A. Klaessens. U kunt deze boeken bij aanmelding van de cursus bestellen.Basisbegrippen uit de statistiek worden besproken en uitgebreid gebruikt inoefenopgaven. Complexere statistische technieken komen ook aan de orde, Cursusprijswaaronder regressie- en variantieanalyse. U wordt geleerd welke statistische € 1745,- excl. BTW en excl. verblijfskostentechnieken m.b.v. Excel eenvoudig en doeltreffend doorgerekend kunnenworden, zodat u zich op de toepassing kunt blijven richten. Overnachting De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 410,- incl.Inhoud BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragenLezingen: de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation1. Basisaspecten: Ware waarde, spreiding, standaard deviatie, aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. variatiecoëfficiënt, onafhankelijke waarnemingen, verdelingen, normale, T- verdeling en gebruik ervan, foutenwet. Aanmelding2. Beslissen: Hypothese, soorten fouten, Z-toets, T-toets, F-toets, Chi kwadraat- Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het toets, gepaard en ongepaard, Kolmogorov-Smirnov toets, Dixons Q-toets aanmeldingsformulier in te vullen op de website. op uitbijters, niet-parametrisch toetsen.3. Kalibratie: Responsfunctie, regressierekening, correlatiecoëfficiënt, Inlichtingen interferentie en matrixeffecten. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5734. Validatie: Hoe bepaalt men de prestatiekenmerken van analysemethoden 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). zoals juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, selectiviteit, terugvinding, Per e-mail: info@qaducation.nl modelafwijking en robuustheid. Website: www.qaducation.nl5. Kwaliteitscontroles: Opzet en onderhoud van controlekaarten, controlegrenzen, z-score, Youden-plot. Het cursuscertificaat “Praktische statistiek in het laboratorium (incl. Excel)” stelt u6. Meetonzekerheid: Vergelijking en uitwerking van geformaliseerd proces en in staat uw competentie op het gebied van praktische statistiek aan te tonen.
 18. 18. Cursus Statistiek en methodevalidatie voormedische laboratoria 5. Referentiewaarden op basis van populatiekarakteristieken, Bhattacharya,Doelgroep nietparametrisch, verificatie van referentiewaardenHoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische 6. Gebruik van ROC-curves voor methodenvergelijking, gouden standaardlaboratoriumspecialisten Protocollen en software voor methodevalidatie en kwaliteitsbeheersing 1. Welke protocollen kunnen gebruikt worden, waarom CLSI EP protocollenCursusduur 2. Sofware als Medcalc, en Rhoads EP EvaluatorTwee opeenvolgende dagen en een terugkomdag. De eerste dag duurt van 3. Oefenen met Rhoads EP Evaluator (de cursist krijgt een tijdelijke licentie).13.30 tot 20.00 uur, de tweede en derde dag van 9.00 tot 17.00 uur. DocentenLocatie De cursus wordt gegeven door dr. ir. Jos Wielders (Laboratorium AdviesbureauGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Wielders) en dr. Jo Klaessens (StatAlike). Cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Korte beschrijvingEerst wordt de basiskennis van statistiek kort opgefrist. Deze wordt vervolgens Cursusmateriaaltoegepast op alledaagse en herkenbare problemen die zich bij de ontwikkeling Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voorvan validatie van methoden voordoen. het laboratorium’ en ‘Statistiek in het laboratorium met Excel’, beiden van dr. J.W.A. Klaessens. U kunt deze boeken bij aanmelding van de cursus bestellen.InhoudBasis Cursusprijs1. Historische ontwikkeling van het kwaliteitsdenken in medische laboratoria. € 1415,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.2. Omgaan met onzekerheid: ware waarde, standaardafwijking, vrijheidsgraden, afronden, voortplanting van onzekerheid Overnachting3. Vormen van spreiding: binnen-dag en tussen-dag precisie, bias, total error De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.4. Kansverdelingen: normale verdeling, T-verdeling, betrouwbaarheids- BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen intervallen, afwijkingen van normaliteit de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation5. Beslissingen nemen: Z-toets, T-toets, F-Toets aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.6. Kalibratie, lineariteit, bereik, recovery, aantoonbaarheidsgrensKwaliteitsnormen / Validatie van methoden Aanmelding1. CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 17025, ISO 15189, CLIA ’88, Europese eisen Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het2. Installatie kwalificatie, operationele kwalificatie, uitvoering kwalificatie aanmeldingsformulier in te vullen op de website.3. Verificatie of volledige methode validatie4. Eisen voor methoden, biologische variabiliteit, allowable total error5. Vergelijken van methoden of instrumenten: T-toets, gewone lineaire Inlichtingen Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 regressie, Deming- of orthogonale regressie, Passing en BablokKwaliteitscontrole 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.1. Interne QC: controlekaart, Levey-Jennings, Westgard regels Per e-mail: info@qaducation.nl2. Actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging Website: www.qaducation.nl3. Externe QC: SKML, Z-score, Youden plot Vaststellen en hanteren van referentiewaarden en grenswaarden Het cursuscertificaat “Praktische statistiek in het laboratorium (incl. Excel)” stelt u4. Wat verwacht de arts van het laboratorium? in staat uw competentie op het gebied van praktische statistiek aan te tonen.
 19. 19. Cursus Validatie en borging van digitalesystemen in laboratoria(gebaseerd op GAMP)Doelgroep DocentenHoofden van laboratoria, beleidsmakers, kwaliteitscoördinatoren, (hoofd) De cursus wordt gegeven door Frans Leijseanalisten en IT medewerkers (ITC Validation Consultants) en dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersCursusduur (QAducation).Twee achtereenvolgende dagen.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00 Cursusmateriaaluur. DocumentatiemapLocatie CursusprijsGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda € 1095,- excl. 19 % BTW en excl. verblijfskostenKorte beschrijving OvernachtingWanneer wel en wanneer niet een digitaal systeem valideren. Wat kan de De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal BTW.systeem? En hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem. De U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen decursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aanzoals we die kennen binnen laboratoria en de zorgsector. uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.Inhoud AanmeldingWaarom Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetAan de hand van normeisen wordt duidelijk gemaakt dat ook van digitale aanmeldingsformulier in te vullen op de website.systemen aangetoond moet worden dat ze voldoen.Wat InlichtingenWelke systemen moeten gevalideerd en geborgd worden. Hoe ver gaan we Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573daar bij? Er wordt voor digitale systemen een indeling in categorieën 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).gepresenteerd die voor inzicht in de complexiteit van die systemen moet U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.zorgen. Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? Per e-mail: info@qaducation.nlHoe Website: www.qaducation.nlhet opbouwen van een validatiedossier. De levenscyclus van een digitaalsysteem wordt besproken. In verschillende workshops worden documentenontwikkeld (bijv. een User Requirement Specification en een PerformanceQualification). Configuratiemanagement, het managen van wijzigingen en het Het cursuscertificaat “Validatie en borging van digitale systemen in laboratoriabijhouden van logboeken komen eveneens aan de orde. (gebaseerd op GAMP)” stelt u in staat uw competentie op dit gebied aan te tonen.
 20. 20. Cursus Validatie en meetonzekerheidDoelgroep 5. Meetonzekerheid deel 2Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen Module 2 wordt nu verder statistisch uitgewerkt. Ook in deze module wordt een groot beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid in de vorm vanBenodigde voorkennis opgaven.Statistische kennis op het niveau van de cursus “Praktische Statistiek voor hetlaboratorium (incl. Excel)” is absoluut vereist. Docenten De cursus wordt gegeven door dr. Jo W.A. Klaessens (StatAlike), dr. ir. Jo H.M.Cursusduur van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Twee opeenvolgende dagen en een terugkomdag.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede en derde dag van 9.00 Cursusmateriaaltot 17.00 uur. Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium’ van dr. J.W.A. Klaessens.Locatie U kunt het boek bij aanmelding van de cursus bestellen.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda CursusprijsKorte beschrijving € 1415,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend tezijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar Overnachtingsteekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.daarbij een belangrijke rol. BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducationInhoud aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.1. Validatie deel 1 De status van methoden, de inrichting van het validatieproces en het Aanmelding gebruik van prestatiekenmerken komen aan de orde. Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het2. Meetonzekerheid deel 1 aanmeldingsformulier in te vullen op de website. Er wordt ingegaan op typen foutenbronnen en op twee belangrijke benaderingen voor het bepalen van de meetonzekerheid. Regels die Inlichtingen worden toegepast voor het converteren, combineren en expanderen van Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 foutenbijdragen worden behandeld. De benadering van het onderwerp is 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). vanuit de procedurele kant. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.3. Basisaspecten Per e-mail: info@qaducation.nl In deze module worden een aantal statistische basisbegrippen behandeld Website: www.qaducation.nl die nodig zijn bij de berekening van de meetonzekerheid.4. Validatie deel 2 Het cursuscertificaat “Validatie en meetonzekerheid” stelt u in staat de Aan de hand van presentaties en vooral veel opgaven wordt het statistisch competentie van uw interne medewerkers op dit terrein aan te tonen. toetsen verduidelijkt.
 21. 21. Cursus Validatie en meetonzekerheidin de microbiologieDoelgroep immunologische, instrumentele en PCR-methoden.Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen 5. Meetonzekerheid deel 2 De bepaling van de meetonzekerheid in de microbiologie aan de handBenodigde voorkennis van de norm ISO/TS 19036 wordt toegelicht en met praktische oefeningenVan de cursisten wordt verwacht dat ze over basiskennis van de statistiek geïllustreerd.beschikken. DocentenCursusduur De cursus wordt gegeven door Dr. ir. Paul in ’t Veld, dr. ir. Jo H.M. van den BergTwee opeenvolgende dagen. en drs. Ad G. Snijders.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00uur. Cursusmateriaal Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voorLocatie het laboratorium’ van dr. J.W.A. Klaessens.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda U kunt het boek bij aanmelding van de cursus bestellen.Korte beschrijving CursusprijsIn deze tweedaagse cursus leert u of uw medewerker hoe het validatieproces € 995,- excl. 19% BTW en excl. verblijfskosten.procedureel in elkaar behoort te steken en hoe u dat proces kunt inrichten omop efficiënte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de Overnachtingmeetonzekerheid, te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.statistische achtergrond. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragenpraktijkvoorbeelden. de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.Inhoud1. Validatie deel 1 Aanmelding Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat vraagt de norm, Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het validatieplan, keuze prestatiekenmerken en hoe deze zijn gedefinieerd, aanmeldingsformulier in te vullen op de website. wat betekent conformiteit, gelijkwaardigheid en eigen methoden.2. Meetonzekerheid deel 1 Inlichtingen Naast de geformaliseerde wordt de praktische aanpak met behulp van Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 lijncontroles behandeld. Bronnen van meetonzekerheid. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).3. Inleiding statistiek U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. Gemiddelde, standaarddeviatie, normale verdeling en de Foutenwet Per e-mail: info@qaducation.nl4. Validatie deel 2 Website: www.qaducation.nl Hoe ziet een validatie-onderzoek in de microbiologie eruit. Vaststelling van de relevante prestatiekenmerken in de microbiologie voor kwalitatieve en Het cursuscertificaat “Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie” stelt u kwantitatieve methoden. Validatie van snelle technieken zoals in staat de competentie van uw interne medewerkers op dit terriin aan te tonen.
 22. 22. Cursus Wat vragen ISO 15189 en de CCKLPraktijkrichtlijn van de medischelaboratoria?Doelgroep 6. Verschillen ISO 15189 en CCKL PraktijkrichtlijnKwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, De verschillen worden behandeldkwaliteitsfunctionarissen DocentenCursusduur Dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders, bijgestaan door klinischEen dag van 9.30 tot 17.00 uur. chemicus dr. Ir. Jos P.M. Wielders (Laboratorium Adviesbureau Wielders)Locatie CursusmateriaalGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda DocumentatiemapKorte beschrijving CursusprijsIn de cursus worden de normcriteria verduidelijkt en geïnterpreteerd en wordt € 550,- excl. BTW en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een goedverzorgdede samenhang van deze norm met andere kwaliteitsnormen besproken. lunch.De praktische invulling van normcriteria staat centraal. Zolang de CCKLPraktijkrichtlijn nog van kracht is wordt ook aandacht aan deze norm Aanmeldinggeschonken. Er is een maximum van 16 deelnemers.Te verwachten is dat binnen een termijn van 2 jaren de norm ISO 15189 verplicht U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.zal worden gesteld voor medische laboratoria door verzekeraars en/ofoverheid, brancheorganisatie of accrediterende organisaties. Er zijn wel degelijk Inlichtingenverschillen tussen de CCKL praktijkrichtlijn en ISO 15189. De cursus is een must Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573voor medische laboratoria die zich willen voorbereiden op het voldoen aan ISO 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).15189 en of internationale erkenning nastreven. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. Per e-mail: info@qaducation.nlInhoud Website: www.qaducation.nl1. Inleiding Principes van kwaliteitsmanagement en achtergronden van accreditatie.2. Opzet ISO 15189 en CCKL Praktijkrichtlijn De structuur van de normen wordt toegelicht.3. Eisen aan management en organisatie Interpretatie en verduidelijking van de eisen die gelden voor organisatie en managementsysteem (bijv. inkoop, beleid, directiebeoordeling, corrigerende en preventieve maatregelen, documentatiesysteem.4. Technische eisen Hierbij worden de eisen voor de vaktechnische aspecten besproken waaronder selectie van methoden, validatie, controles en rapportage.5. Bijlagen A, B & C van ISO 15189 Het cursuscertificaat “Wat vragen ISO 15189 en de CCKL Praktijkrichtlijn van de Kruisverwijzingstabellen, informatieve bijlagen LIMS en ethiek medische laboratoria? ” stelt u in staat uw competentie (mede) aan te tonen.
 23. 23. Training Corrigeren met de 4 x O-aanpakDoelgroepKwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en interne auditoren Cursusprijs € 550,- excl. BTW en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een goedverzorgde lunch.CursusduurEen dag van 9.30 tot 17.00 uur. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers.Locatie U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda InlichtingenKorte beschrijving Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573De doelstelling is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak Per e-mail: info@qaducation.nlkan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen Website: www.qaducation.nlworden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe)audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen enwordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helptbij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen.Inhoud1. Plaats van maatregelen in het kwaliteitssysteem Principes van kwaliteitsmanagement en de Deming-cirkel komen aan de orde.2. 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen vaststellen en operationaliteit aantonen. Dit doen we aan de hand van oefeningen met cases uit de praktijk. Het cursuscertificaat “Corrigeren met de 4 x O-aanpak” stelt u in staat uw3. Corrigerende maatregelen Het proces van het corrigeren van afwijkingen competentie (mede) aan te tonen. wordt behandeld.4. Preventieve maatregelen Hoe zet ik een gestructureerd systeem op voor preventie? Technieken die leiden tot het nemen van preventieve maatregelen worden besproken.DocentenDr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersCursusmateriaalDocumentatiemap
 24. 24. Dr.ir. Jo H.M. van den BergJo van den Berg werkt nationaal en internationaal als kennis vanzelfstandig adviseur op dit gebied (Van den Berg  kwaliteitsystemen op basis van de normen ISO 17025, ISO 15189, CCKLConsultancy). Tezamen met Qualedge B.V. verzorgt hij praktijkrichtlijn, ISO 17020, ISO 17043 (ILAC G13), ISO 9001, GLP en GMPonder de naam QAducation professionele trainingen  interpretatie van de normenen cursussen op het gebied van kwaliteitszorg en  accreditatie- en certificatieprocessenlaboratoriummanagement.  dagelijkse praktijk in laboratoria  statistiekstudeerde  kalibratie scheikundige technologie aan de Technische  chemie Universiteit Eindhoven.  monsterneming specialisatie: chromatografie  IT systemen voor laboratoriawerkte als cursusleider en docent cursussen gas- en vloeistofchromatografie Technische Universiteit ervaring als Eindhoven  manager en medewerker van laboratoria in de industrie, werkgroepleider bij DSM Research B.V. (chemie) die werken conform ISO 17025 en GLP richtlijnen sectiehoofd en laboratorium manager (120 medewerkers) bij Solvay Duphar  beoordelaar voor de Raad voor Accreditatie (teamleider en B.V . (farmacie, gewasbeschermingmiddelen, medical devices, vitamines, vakdeskundige) en voor een certificerende instelling chemie), GLP compliance  consultant laboratoriummanager bij Pasminco Budel Zink B.V. (metaal), ISO 17025  docent cursussen kwaliteitszorg en cursussen chromatografie geaccrediteerd  beoordeelde door de Raad van Accreditatie, GLP inspectie en zelfstandig consultant Van den Berg Consultancy certificerende instellingentreedt op als vakdeskundige chromatografie teamleider bij Raad voor Accreditatie voor de normen ISO 17025, ISO 15189, CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 17043 (ILAC-G13) en ISO 17020
 25. 25. Drs. Ad G. SnijdersAd Snijders biedt diensten aan in de vorm vanconsultancy, interim-management, projectleiding en kennis vanpersoonlijke begeleiding (Qualedge B.V.). In  kwaliteitsystemen op basis van de normen ISO 17025, ISO 17020, ISO 17043samenwerking met Van den Berg Consultancy (ILAC G13), ISO 9001, GLP en GMPverzorgt hij onder de naam QAducation professionele  interpretatie van de normentrainingen en cursussen op het gebied van  accreditatie- en certificatieprocessenkwaliteitszorg en (laboratorium)management.  dagelijkse praktijk in laboratoria  statistiekstudeerde  kalibratie analytisch-chemie HBO-B  chemie scheikunde RijksUniversiteit Utrecht  chemische analyse specialisatie: spectrometrie  monsterneming  IT systemen voor laboratoriawerkte in zowel uitvoerende als managementposities bij Akzo Zout Chemie Bedrijven en Akzo Zout ervaring als Research  manager en medewerker van laboratoria in de industrie en commerciële als docent School voor Laboratoriumpersoneel en VWO dienstverlenend laboratorium dat werkt conform ISO 17025 als hoofd atoomspectrometrie en directeur bij Tauw Milieu B.V., ISO 17025  beoordelaar voor de Raad voor Accreditatie (teamleider en geaccrediteerd vakdeskundige) en voor een certificerende instelling als zelfstandig consultant Qualedge B.V.  consultant  docent aan laboratoriumschool en middelbaar onderwijs (VWO) entreedt op als  docent van cursussen kwaliteitszorg vakdeskundige anorganische chemie  beoordeelde door de Raad van Accreditatie, GLP inspectie en teamleider bij de beoordeling van kwaliteitssystemen ISO 17025, ISO 17020, certificerende instellingen ISO 17043 (ILAC-G13)
 26. 26. GastdocentenAan een aantal van de cursussen zijn gastdocenten verbonden.Dr. ir. Paul in ’t VeldIs werkzaam bij de VWA als microbioloog. Is actief betrokken bij standaardisatie, o.a. door het voorzitterschap van ISOTC 275/SC9/WG3: revisie ISO 16140. Heeft veel ervaring met validatie, referentiematerialen en kwaliteitsborging. Treedtook op als vakdeskundige in binnen- en buitenland.Dr. Jo KlaessensEigenaar van StatAlike te Den Dolder, adviesbureau voor statistische en chemometrische vraagstukken binnen de la-boratoriumwereld. Actief als voorzitter van normcommissies binnen de NEN.Jan Tempelman, ingMeer dan 30 jaar ervaring op asbestgebied. Adviseur op dat terrein van de overheid. Normen op asbestgebied ko-men van zijn hand.Frans LeijseEigenaar van ITC Validation Consultants te Haarlem, actief op het gebied van validatie van gedigitaliseerde sys-temen. Heeft een aantal grote ziekenhuizen en laboratoria op automatiseringsgebied begeleid.www.itcvc.nlProf. dr. Bert NiestersHoogleraar Virologie/ Medische Microbiologie aan de Rijks Universiteit Groningen.Dr.ir. Jos WieldersActief als klinisch chemicus te Amersfoort. Vitamine D heeft zijn specifieke aandacht. Treedt op als vakdeskundigevoor CCKL.Drs. Martin de GrootKent de in-and-outs van de kalibratiewereld. Heeft zijn eigen adviesbureau te Vught. Als teamleider en vakdeskundigeactief voor de Raad voor Accreditatie.www.kelvin-trainingen.nl
 27. 27. Hotelarrangement Golden Tulip hotel KeyserBij meerdaagse cursussen biedt QAducation voor haar cursisten vrijblijvend een volledig verzorgd arrange-ment aan in het cursushotel.Meerdaagse cursussen starten namelijk altijd om 13.30 uur (filevrij naar Breda reizen !). De cursus loopt diedag door tot circa 20.00 uur. Rond 17.00 uur wordt de cursus gedurende 30 minuten onderbroken enwordt een kleine snack geserveerd, dit ter overbrugging tot het diner (rond 20.15 uur). Cursisten zonderhotelarrangement gaan dan rond 20.00 uur huiswaarts en worden de volgende cursusdag weer om 09.00bij de cursus terugverwacht.Cursisten met een hotelarrangement verblijven op basis van volledige verzorging en hebben tijdens deinformele uren de gelegenheid om met docenten en medecursisten te netwerken. Vanwege dit laatsteaspect en omdat u met een hotelarrangement de nodige rust inbouwt in de cursus, beveelt QAducationhet hotelarrangement van harte aan. De kosten van het hotelarrangement worden tezamen met de cur-sus bij de werkgever in rekening gebracht. Dit betekent tevens dat u niet persoonlijk met het hotel behoeftaf te rekenen.Als u gebruik wil maken van het hotelarrangement kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier.
 28. 28. Route naar Golden Tulip hotel KeyserAdres U steekt de singel over, gaat het park in en volgt het wandelpad aan deGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda linkerkant van het park. Bij de uitgang van het park gaat u rechtsaf en daarna al snel links de Vlaszak in die op het Kloosterplein/Oude Vest uitkomt. U gaat hierVanuit de richting Den Haag / Rotterdam / Dordrecht rechtsaf en volgt de Oude Vest tot u links aanhoudend de Keizerstraat inloopt.Volg de A-16 tot afslag 15 (Rijsbergen). U gaat links af onder de snelweg door. U De wandeling bedraagt circa 1300 meter. Uiteraard kunt u ook een treintaxi ofrijdt nu op de rondweg van Breda en volgt de borden Chassé theater. Na circa een stadsbus nemen.5,5 km verlaat u de rondweg (afslag Bavel/Chassétheater) en gaat linksaf onderde rondweg door (Clausius Prinsenlaan). Volg deze weg tot u bij het kruispunt bij Parkerende singel komt. Steek deze recht over en blijf rechtdoor de weg volgen. Deze Op parkeerterrein Mols is betaald parkeren tussen 08.00 uur en 22.00 uurgaat met een bocht naar links vanzelf over in de Keizerstraat. Pak na 100 meter (donderdag – zondag tot 24.00 of 02.00 uur). Buiten die tijden is de slagboommeteen de eerste weg rechts en na 5 meter direct links. U ziet na 75 meter aan geopend en kunt u het parkeerterrein gratis verlaten.de rechterkant de ingang tot parkeerterrein Mols. Het parkeerterrein ligt achter de voormalige Stallen. Indien u daar links omheenAdres: Achter de Lange Stallen 1, 4811 HM Breda. loopt dan ziet u aan de overzijde van de Keizerstraat het cursushotel liggen. Vanwege recent gewijzigd parkeerbeleid van de gemeente Breda kunnen weVanuit de richting Utrecht /Gorinchem onze cursusdeelnemers helaas geen uitrijkaart voor de parkeergarage meerVolg de A27 tot afslag 15 (Breda). Ga bij het einde van de afslag linksaf. U rijdt verstrekken.nu op een rondweg van Breda (Franklin Rooseveltlaan). Pak op deze rondweg Cursisten die met de auto naar Breda komen, dienen dan ook rekening tede eerste afslag en ga rechtsaf (Claudius Prinsenlaan). Volg deze weg tot u bij houden met het feit dat ze zelf de parkeerkosten dienen te betalen.het kruispunt bij de singel komt. Steek deze recht over en blijf rechtdoor de wegvolgen. Deze gaat met een bocht naar links vanzelf over in de Keizerstraat. Pakna 100 meter meteen de eerste weg rechts en na 5 meter direct links. U ziet na75 meter aan de rechterkant de ingang tot parkeerterrein Mols.Adres: Achter de Lange Stallen 1, 4811 HM Breda.Vanuit de richting TilburgVolg de A58 en ga voor Breda de A27 op richting Gorinchem/Utrecht. Neemafslag 15 (Breda).Zie verder onder Utrecht / Gorinchem.Vanuit de richting AntwerpenVolg na de grens bij knooppunt Galder richting Utrecht/Tilburg (A58/A27) en gabij knooppunt St. Annabosch de A27 op (richting Utrecht). Neem Afslag 15(Breda). Zie verder onder Utrecht/Gorinchem.Vanaf station BredaMet uw rug naar het station staand op het stationsplein steekt u aan derechterkant van het stationsplein over en volgt u de Willemstraat.

×