Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÕÈÑ-èéí 30 æèëèéí îéí áàÿðûí ìýíä äýâø¿¿ëüå
                                       ...
2                                                             ...
Humuun Uhaan
Humuun Uhaan
Humuun Uhaan
Humuun Uhaan
Humuun Uhaan
Humuun Uhaan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Humuun Uhaan

3,826 views

Published on

Humuun Uhaan soninii 22 dahi dugaar

 • Be the first to comment

Humuun Uhaan

 1. 1. ÕÈÑ-èéí 30 æèëèéí îéí áàÿðûí ìýíä äýâø¿¿ëüå Óðèëãà Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû Èõ Ñóðãóóëèéí 30 æèëèéí òýìäýãëýëò îéã òîõèîëäóóëàí òóñ ñóðãóóëüä àæèëëàæ èðñýí ýðäýìòýí ìýðãýí áàãø, àæèëëàãñàä, ýðäýì òºãñ øàâü íàð, òºãñºã÷èä人 îéí áàÿðûí ìýíä õ¿ðãýæ, òºðºëõ ñóðãóóëèéíõàà îéí áàÿðò õ¿ðýëöýí èðýõèéã óðüæ áàéíà. Òà á¿õíèé àìüäðàë, àæèë ¿éëñ òàíü ¿ðãýëæ äýâøèí äýýøèëæ ÿâàõûí ºëçèéòýé åðººëèéã ºðãºí áàðüÿ. Ìýäýý, Ìýäýýëýë Профессор, дэд профессор цол ÕÈÑ õàãàñ æàðíû èõ կ̯¯Íëýà 30 олгоно Сэтгүүл зүйн III анги Э.Сүнжидмаа ¿éëñýýðýý áàõàðõàæ áàéíà Мэндчилгээ Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû Èõ Ñóðãóóëèéí ýðäìèéí çºâëºëèéí õóðëààð ÕÈÑ-èéí àðàâäóãààð ñàðûí 27-íû ºäðèéí áàãø ä.ëõàãâàñ¿ðýí, ë.Òóÿà, Ö.ýíõòóÿà, Á.Îþóíöýöýã íàðò ïðîôåññîðûí öîë, áàãø Ø.Áàò-ýðäýíý, ä.ýðäýíýñ¿ðýí, Ñ.ýðäýíýòóóë, ×.Æàðãàëñàéõàí, Ò.Íàâ÷àà íàðò äýä ïðîôåññîðûí öîë îëãîõîîð øèéäâýðëýæ ýíý õ¿ñýëòýý ÁÑØÓß-íä õ¿ðã¿¿ëæýý. ̺í Ñýòã¿¿ë ç¿é, ìåäèà òåõíîëîãèéí òýíõèìèéí çºâëºõ áàãø ä.Öýìáýë õ¿íäýò ïðîôåññîðîîð ºðãºìæëºãäºíº. äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð öîë õ¿ðòýõýä ñ¿¿ëèéí íàéìààñ äîîøã¿é æèë èõ, äýýä ñóðãóóëüä áàãøèëæ, øèíæëýõ óõààíä äîðâèòîé õóâü íýìýð îðóóëñàí, íýã ñýäýâò çîõèîë, ñóðàõ áè÷èã ãóðâààñ äîîøã¿éã áè÷èæ íèéòë¿¿ëñýí, ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëýýñ íü ãàäààä, äîòîîäûí ýðäýìòýä èøëýë àâñàí áîëîí îþóòíû ãóðâààñ äîîøã¿é á¿òýýëèéã óäèðäàæ ýðäìèéí çýðýã õàìãààëóóëñàí áàéõ øààðäëàãàòàé. Японы элчин сайд өргөмжлөл гардууллаа Сэтгүүл зүйн III анги Э.оюунцЭцЭг Ìîíãîë ßïîí óëñûí ñî¸ëûí õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã çóðñíû 35 æèëèéí îéãîîð Ìîíãîë äàõü ßïîíû ýë÷èí ñàéäûí íýðýìæèò ºðãºìæëºëèéã ìàíàé ñóðãóóëèéí ßïîí õýëíèé òýíõèìä ãàðäóóëëàà. ßïîí õýëíèé ñóðãàëò, õî¸ð îðíû ñî¸ëûí õàìòûí àæèëëàãààíä îðóóëñàí õóâü íýìðèéã ¿íýëæ èéíõ¿¿ òàëàðõàæ áóéãàà èëýðõèéëñýí àæ. Ò¿¿í÷ëýí ºíãºðñºí ñàðä ìàíàé ñóðãóóëü ßïîí óëñûí Òî÷èãè ìóæèéí ÎÓ-ûí ñî¸ëûí õàìòûí àæèëëàãààíû íèéãýìëýãòýé õàìòðàí ßïîíû ñî¸ëûã ñóðòàë÷ëàõ ºäºðëºã, “Èðãýä õîîðîíäûí õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõ” ñýäýâò îëîí óëñûí õýëýëö¿¿ëãèéã çîõèîí áàéãóóëæýý. äàøðàìä äóðüäàõàä, Àçèéí õýë, ñî¸ëûí òýíõèìèéí ýðõëýã÷ Á.Áàòñàéõàí “Ìîíãîë õýëíèé íýð ¿ãèéí àé, ò¿¿íèé óòãûã ßïîí õýëýíä èëýðõèéëýõ íü” ñýäâýýð äîêòîðûí çýðýã õàìãààëæýý. ̺í Ö.Ï¿ðýâñ¿ðýí áàãø ßïîí óëñûí Øèãà èõ ñóðãóóëüä áîëñîí “Îëîí óëñ äàõü ÿïîí õýëíèé ñóðãàëò” ñýäýâò ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàëä îðîëöîæ èëòãýë òàâüñàí áàéíà. Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû Èõ ñóðãóóëü íü 1979 îíä àíõ îðîñ õýëíèé áàãø áýëòãýõ çîðèóëàëòòàé áàéãóóëàãäàæ áàéñàí. ªíººäºð ÕÈÑ íü õ¿ì¿¿íëýãèéí áà íèéãìèéí óõààí, áàéãàëü ÕªÒª× õàìãààëàë, ýêîëîãèéí óõààí áà ìýäýýëýë õàðèëöààíû òåõíîëîãèéí ÷èãëýëýýð 60 øàõàì ìýðãýæëýýð áàêàëàâð, ìàãèñòð, äîêòîðûí çýðýãòýé ìýðãýæèëòýé áîëîâñîí õ¿÷èí, ýðäýìòýí áýëòãýäýã ñóðãóóëü áîëîí ºðãºæèí õºãæèæ áàéíà. Манайхан ÕÈÑ-èéí ò¿¿õ áîë íèéãìèéí õºãæèë, çàõ çýýëèéí ýðýëò ÕÈÑ-èéí ò¿¿õèéí ýõíèé øàä áè÷èãäñýíýýñ õîéø õî¸ð äàõü õàãàñ ñóðãóóëèóäûí íýã áîëòëîî ºðãºæñºí òóñ èõ ñóðãóóëü íü ºíººäºð õýðýãöýýã äàãàí ººð÷ëºãäºí ºðãºæèæ áàéãàà Ìîíãîëûí äýýä æàðàíòàéãàà çîëãîæ áàéíà. Ìîíãîë óëñàä ãàäààä õýëíèé ºíäºð ýðäìèéí ñóðãóóëü, Õýë, ñî¸ëûí ñóðãóóëü, Áèçíåñèéí ñóðãóóëü, áîëîâñðîëûí ò¿¿õèéí íýã ñàëøã¿é õýñýã. В.Уянга: Бүжиг бол áîëîâñðîëòîé ìýðãýæèëòýí áýëòãýæ ýõýëñíýýð õàãàñ æàðíû äîòîð Ìýäýýëýë-õàðèëöààíû ìåíåæìåíòèéí ãýñýí ñàëáàð äºðâºí ÕÈÑ õýìýýõ ýðäýì øèíæèëãýý, ñóðãàëò ñóäàëãààíû íýð õ¿íäòýé ñóðãóóëü, ýðäýì øèíæèëãýýíèé íýãæ¿¿äòýé 60 ãàðóé ìýðãýæëèéí Òóñ ñóðãóóëü ñòðàòåãè áîäëîãûíõîî õ¿ðýýíä ýðõýì ýðäìèéí èõ óóðõàé áàéãóóëëàãà áîëòëîî ºðãºæèí õºãæñºí áèëýý. ÷èãëýëýýð áàêàëàâð, ìàãèñòð, äîêòîðûí øàòàëñàí ñóðãàëò ÿâóóëæ миний амьдрал çîðèëãîî òîìü¸îëîí “ªíäºð ÷àíàð-Òýðã¿¿ëýõ áàéð ñóóðü Îðîñ õýëíèé äýýä ñóðãóóëü íýðòýéãýýð àíõ áàéãóóëàãäñàí áîë áàéíà. 100 ãàðóé ýðäýìòýí áàãø, 70 ãàðóé àæèëòàí àæèë÷èäòàé. – Ìýðãýæèëòíèé õºðâºõ ÷àäâàð- Íèéãýìä õ¿ëýýõ ¿¿ðýã óäàëã¿é Îðîñ õýëíèé áàãøèéí äýýä ñóðãóóëü áîëæ, Ìîíãîë óëñûí Áàãøëàõ á¿ðýëäýõ¿¿íèé 80 ãàðóé õóâü íü ýðäìèéí çýðýã, öîëòîé þì. õàðèóöëàãà” ãýñýí äºðâºí ç¿éëèéã ýðõýìëýí àæèëëàæ áàéíà. äýýä áîëîâñðîëûí ñèñòåìèéí ººð÷ëºëò øèíý÷ëýëò, ìýðãýæèëòýí XXI çóóíû áîëîâñðîë, ñóðãàëò, ñóäàëãàà ýðäýì ÕÈÑ íü Ìîíãîëûí òýðã¿¿ëýõ èõ ñóðãóóëèóäûí íýã áºãººä áýëòãýõ îëîí óëñûí æèøèã, øàëãóóðààð íýð õ¿íä, öàð õ¿ðýý íü ºñ÷ øèíæèëãýýíèé íºð èõ àæèëä çóðãààí òàâàí æèëèéí øèíý ò¿¿õýý áè÷èæ, èðýýä¿éã îéðòóóëæ, èòãýëèéã óëàì Àçè Íîìõîí äàëàéí îðíóóäûí äýýä áîëîâñðîëûí ÷àíàðûí 1990 îíä Ãàäààä õýëíèé äýýä ñóðãóóëü, 1999 îíä Õ¿ì¿¿íëýãèéí òºãºëäºðæ¿¿ëñýí Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààíû Èõ Ñóðãóóëü ò¿¿õò ñ¿ëæýýíèé ãèø¿¿í ñóðãóóëü þì. Òýð á¿æèãëýõ óõààíû èõ ñóðãóóëü áîëòëîî ºðãºæèí õºãæèæ èðæýý. Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààíû ÷èãëýëýýð Ìîíãîë óëñûí òýðã¿¿ëýõ èõ 30 æèëèéí îéãîî ¸ñëîë òºãºëäºð òýìäýãëýæ áàéíà. ãýæ ë òºðñºí ÕÈÑ íü ºíäºð õºãæèëòýé îðíóóäûí èõ, äýýä ñóðãóóëèóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ ñóðãàëòûí ñòàíäàðò, òºëºâëºãººã ÕÈС-Èéí 30 æÈëÈéí îéí þì øèã æèãäð¿¿ëýí îëîí óëñûí ò¿âøèíä ìýðãýæèëòýí áýëòãýõ á¿æãýíä ìàø çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. ýíý áîë ÕÈÑ-èéí äèïëîìûã ãàäààäàä õ¿ëýýí çºâøººðºõ íºõöëèéã á¿ðýëä¿¿ëæ áàéãàà èõ õàéðòàé. ÕӨòӨëáӨð õýðýã áîëíî. Ò¿¿íèéã, Áèä ººðèéí ñóðãóóëèéí õ¿ðýýíä áîëîí ãàäààäûí èõ, äýýä ò¿¿íèé ñóðãóóëèóäòàé õàìòðàí õîñ ìýðãýæëýýð áîëîâñîí õ¿÷èí àìüäðàëûã 2009 îíû 12-ð ñàðûí 28-íû ºäºð áýëòãýæ õºäºëìºðèéí çàõ çýýë äýýð òºãñºã÷äèéí õºðâºõ ÷àäâàðûã õàíãàæ áàéíà. ýíý 9.00-10.00 öàãò ÕÈÑ íü ººðèéí îðîíä õ¿ì¿¿íëýãèéí áîëîí íèéãìèéí óðëàãã¿éãýýð Ýðäìèéí çºâëºëèéí ¸ñëîëûí õóðàë øèíæëýõ óõààíû íýã òºâ áîëîí õºãæèæ áàéíà. Õýë øèíæëýë, òºñººëºõºä Õè÷ýýëèéí II áàéð ýðäìèéí ºð㺺 /304 òîîò/ ñýòãýë ñóäëàë, ñî¸ë ñóäëàë, ñîöèîëîãè, ýäèéí çàñãèéí áýðõ. ñóäàëãààã øèíæëýõ óõààí õîîðîíäûí çààã äýýð øèíýëýã 10.00-11.00 öàãò ÷èãëýëýýð ºðãºæ¿¿ëæ, ýêîëîãè, ìýäýýëëèéí øèíæëýõ óõààíû Áàéãóóëëàãóóäûí ìýíä÷èëãýý õ¿ëýýæ àâàõ ÷èãëýëýýð ñóäàëãàà õèéæ áàéíà. Ìàíàé ýðäýìòýí áàãø íàðûí Õè÷ýýëèéí I áàéð 201 òîîò òóóðâèñàí á¿òýýë ººðèéí îðîíä áîëîí ãàäààäàä øèíæëýõ óõààíû ýðãýëòýä îðñîí áèëýý. 7 12.00-13.30 öàãò Òºãñºã÷äèéí ìýíä÷èëãýý õ¿ëýýæ àâàõ Ìàíàé ýðäýìòýä õýëíèé áîäëîãî, áîëîâñðîë ñóäëàë, нүүрт Õè÷ýýëèéí I áàéð 203 òîîò ýêîëîãèéí áîëîí ìýäýýëýë õàðèëöààíû ÷èãëýëýýð Çàñãèéí ãàçðûí çàõèàëãààð áîëîí îëîí óëñûí òºñë¿¿ä õýðýãæ¿¿ëæ ¿ð ä¿íã íü õýðýãëýýíä îðóóëæ áàéíà. 11.00-11.30 öàãò Их хотод намар “Êîìïüþòåðèéí ëàáîðàòîðèéí íýýëòèéí àæèëëàãàà“ Õè÷ýýëèéí II áàéð 303 òîîò ÕÈÑ íü ìýðãýæëèéí ºíäºð ÷àäâàðòàé, øèíýëýã ñýòãýëãýýòýé ýðäýìòýí áàãø íàðààð á¿ðýëäýõ¿¿íýý áýõæ¿¿ëýí ÷àíàðûí ирдэггүй 10.00-12.00 öàãò ººð÷ëºëò ãàðãàæ áàéíà. Àõìàä áàãø, àæèë÷èäòàé õèéõ óóëçàëò Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëëàã áîëîí òåõíîëîãèéí áààç áýõæèæ     ...Хөдөө хотоос дутуу  Õè÷ýýëèéí II áàéð ýðäìèéí ºð㺺 /304 òîîò/ ñóðãàëò, ñóäàëãààíû àæëûí îð÷èí ñàéæèð÷ áàéíà. нь таван одтой зочид  ÕÈÑ-èéí õàìò îëîí õ¿ì¿¿íëýãèéí áà íèéãìèéí óõààí, ýêîëîãè буудал, тансаг шилтгээн  12.00-13.30 öàãò áîëîí ìýäýýëýë õàðèëöààíû ñàëáàðò Àçè òèâäýý íýð õ¿íäòýé байхгүй. Зурагтаар гардаг  Òºãñºã÷èäòýé õèéõ óóëçàëò òýðã¿¿ëýõ ñóðãóóëü áîëîõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà. Õè÷ýýëèéí II áàéð 503 òîîò хүмүүс, зууд гуч иддэг  äàÿàðøëûí ýðèíä Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõýä Èõ ñóðãóóëü îíöãîé ¿¿ðýãòýé. хаммар жийп байхгүй.  14.00-16.30 öàãò ÕÈÑ-èéí õàìò îëîí ýíý çîðèëòûã àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ Би тэнд төрсөн. Гэсэн  ÕÈÑ-èéí 30 æèëèéí îéí ¸ñëîëûí àðãà õýìæýý ÷àäíà ãýäýãò áèä èòãýë òºãñ áàéíà. ч намрын мод, навчны  Ñî¸ëûí òºâ ºð㺺 гуниг, өвсний чимээг  Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû èõ ñóðãóóëü áîë ýíý ñóðãóóëèéí 17.00-19.00 öàãò òóëãûí ÷óëóóã òàâüñàí àõìàäóóä áîëîí çàëóó ¿åèéí ýðäýìòýí сонсож өссөн болохоор  Àíãè, á¿ëýã, ìýðãýæëýýð õèéõ òºãñºã÷äèéí óóëçàëò áàãø íàð, àæèëòàí, àæèëëàãñàä, òºãñºã÷èä, îþóòàí çàëóóñ òà өндөр тэнгэрийн дор би бодлогоширч сурсан. Хүн чанар, хөх  Õè÷ýýëèéí II áàéð 503 òîîò á¿õíèé õàìòûí õºäºëìºðèéí ¿ð ä¿í þì. өвсний шивнээтэй хөдөөд цаг улирал хүртэл жамаараа ирдэг.  Òºðºëõ ñóðãóóëèéíõàà 30 æèëèéí îéã òîõèîëäóóëàí Òà Навч шарлаж, намхан толгодын дээгүүр тогоруу зэллээд миний  2009 îíû 12-ð ñàðûí 29-íû ºäºð á¿õýíäýý àç æàðãàë, àìæèëò á¿òýýëèéã õ¿ñýí åðººå. нутагт одоо намар болж байгаа. Харин энд  дутуу юм байна... 18.00 -23.00 öàãò Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû èõ ñóðãóóëèéí çàõèðàë, ÕÈÑ-èéí 30 æèëèéí îéí Õ¿ëýýí àâàëò - Áàÿðûí öýíã¿¿í äîêòîð, ïðîôåññîð Á.×óëóóíäîðæ “×èíãèñ” çî÷èä áóóäàë
 2. 2. 2 2009 оны 11 дүгээр сар №02 /22/ Мэдээ, Мэдээлэл Мэдээ, Мэдээлэл ГҮҮР ò.òөрбат: Манайх олон улсын жишигт нийцсэн Компьютерийн сургууль боллоо îюутны хөдөлмөр лабораторийг шинэчлэв эрхлэлтийг дэмжих төв Сэтгүүл зүйн III анги äèпëîмыã àвàх áîëîмж ãàрãàхыã ÷ áèä îрîëäîж áàйíà. байгуулав н.оюунСувд Өíãөрñөí хóãàцààíä àрвààä Сэтгүүл зүйн III анги îюóтàí хîёр ñóрãóóëь, хîёр Сэтгүүл зүйн III анги Э.Сүнжидмаа äèпëîм áîëçëыã хàíãàж, хИС- Энэ хичээлийн жилээс èйã çàйíààñ төãññөí. Гэхäээ Э.оюу ХИС бүтцийн өөрчлөлт çàрèм тîхèîëäîëä хîёр хИС-èйí 30 жèëèйí îйí áàярыã тîхèîëäóóëàí îëîí хийж, Нийгмийн óëñыí áîëîвñрîëыí ñàëáàр нèйãмèйí хàмãààëàë, хөäөëмөрèйí Сàйä Т.Гàíäè çүйë хèйж áàйãààãèйí íэã íь кîмпьютерèйí ãóрвàí ухааны сургуулийг äàхь äèпëîмыí ñтàíäàртыí áîëîí БСШУ-ы ñàйä Ё.Отãîíáàяр íàр хàмтрàí ëàáîрàтîрèйã шèíэ÷èëñэí явäàë áàйëàà. нèйт 80 Мэдээлэл-харилцаа çөрүү, ямàр хè÷ээë, хэäэí Мîíãîëыí тàвàí тîм ñóрãóóëь áîëîх МУИС, шèрхэã кîмпьютер ñóóрèëóóëñàí áөãөөä ñүүëèйí технологийн сургууль болгон өөрчилсөн. креäèт цàã үçñэí çэрãээñ ШУТИС, хааИС, СэЗдС, хИС-ä “Оюóтíы хөäөëмөр үеèйí техíèк техíîëîãè áîëîх термèíàë төхөөрөмжèйã Үүнтэй холбоотой шàëтãààëàí áэрхшээë ãàрàх эрхëэëтèйã äэмжèх төв” áàйãóóëàх шèйäвэр ãàрãàжээ. àшèãëàñàí áàйíà. эíэ íь íэã прîцеññîрîîñ 15 сургалтын чанарын íь áèй. хàрèí БнхаУ мàíàй Тóñ төв íь îюóтíóóäыã хөäөëмөрèйí çàх çээëä кîмпьютер ñàëààëàх áîëîмжтîй äэвшèëтэт техíîëîãè ахиц, сургуулийн үйл óëñ хîёрыí хîîрîíä äèпëîм áэëтãэх, àжëыí äàäëàãà îëãîх, îрëîãыã íэмэãäүүëэхэä юм. 1.5-2 жèëèйí áàтàëãààт хóãàцààтàй áà îюóтíóóä ажиллагааны цаашдын хàрèëцàí çөвшөөрөх ãэрээ ÷èãëэñэí çөвëөх үйë÷èëãээ үçүүëэх çîрèëãîтîй. àшèãëàхàä мàш хяëáàр áîëñîí áàйíà. Их çàй тàëáàй чиг хандлагын áàйäàã тóë îíцыí áэрхшээë Төрèйí áîëîí төрèйí áóñ áàйãóóëëàãà, îюóтíы эçэëäэã áàйñàí хóó÷èí кîмпьютерèйã өíãө үçэмжтэй талаар Хэл соёлын áàйхãүй. Мөí Гермàíы хөäөëмөрèйí áèржтэй хàмтрàí àжèëëàж төãñөã÷äèйã áîëãîñîí íь îюóтíóóäыí ñàíààíä íèйцñэí áîëîëтîй. сургуулийн захирал, эрäмèйí ñîëèëцîîíы àëáàíы àжëыí áàйрàíä çóó÷ëàх, àж àхóйí íэãж áàйãóóëëàãàтàй доктор, профессор шóãàмààр мàíàй төãñөã÷ îюóтíы үйëäвэрëэëèйí äàäëàãыí ãэрээ хèйж, хяíàëт Т.Төрбаттай ярилцлаа. áîëîí ñóр÷ áóй îюóтíóóäыã тàвèх, үр äүíã тîîцîх үүрэã хүëээхээñ ãàäíà цàãèйí “îюутны эрхийн -Эíý æèë ñуðãууëèéí б¿òöýä ººðчëºëò Гермàíы èх, äээä ñóрãóóëèóä шóóä áàтàëãààжóóëж àвäàã. áîëîí íèйтèйã хàмàрñàí àжëыí тàëààрх мэäээëëээр хàíãàх çэрэã үйë àжèëëàãàà явóóëäàã юм áàйíà. өдөр”-ийг даруухан îðууëñàí. Ямàð учðààñ шèíýчëýх бîëîâ îî? Түүí÷ëэí мàíàйä áàкàëàврыí çэрэãтэй төãññөí îюóтíóóä өнгөрүүлжээ -хИС-èйí Уäèрäàх çөвëөë, Зàхèрãààíы çөвëөëèйí îрîñ, япîí, ñîëîíãîñ, фрàíц, ãермàíä мàãèñтр төäèйãүй “Эрдмийн өргөө” хóрëààр ñóрãóóëèйã хөãжүүëэх äàрààх шàтíы эрäмèйí Оюóтíы эрхèйí өäрөөр хИС-èйí Оюóтíы хîëáîî хэтèйí ÷èã хàíäëàãàä шèíжèëãээ хèйж, Мîíãîë ñóрãóóëьä шóóä эëñ÷ áàйãàà. Мөí мàíàй ñóрãóóëь БнСУ- өнгөө засав îюóтíóóäыí хүñэëтèйã ñóрãóóëèйí óäèрäëàãóóäàä хүрãэäэã áèëээ. хàрèí эíэ жèë тîмóóãèйí вèрóñыí óëñыí хөãжëèйí ÷èã хàíäëàãà, ыí Кîíãжó мэäээëэë, Зàñãèйí ãàçрààñ ãàр÷ áàйãàà техíîëîãèйí кîëëежтîй хàëäвàр ãàçàр àвñàí тóë хүрãүүëж ÷àäñàíãүй. үйëäвэрëэë техíîëîãè, техíèк хàмтрàí àжèëëàж ñîëîíãîñ Сэтгүүл зүйн III анги Оëîí íèйтèйã хàмàрñàí үйë àжèëëàãààã çîхèîí Э.Сүнжидмаа èíжеíерèйí ÷èãëэëèйí хэëíèй áэëтãэë íээхээр áàйãóóëàхыã БСШУ-íààñ хîрèãëîж хàрèí а хүрээíèй х ө т ө ë á ө р ү ү ä è й ã áэëäэж áàйíà. Иíãэñíээр H1N1 вèрóñээñ хàмãààëàх àжèë çîхèîí áàйãóóëàхыã хэрэãжүүëэхэä мàíàй кîмпьютер, техíèк óрëàãèйí хүмүүíëэãèйí Ухààíы Их Сóрãóóëь áàйãóóëàãäñàíы çөвшөөрñөí юм. Үүíèй äàãóó хИС-èйí Оюóтíы ñóрãóóëèàñ îрîëцîх ÷èãëэëээр БнСУ-ä áàкàëàврт 30 жèëèйí îйã тîхèîëäóóëàí хè÷ээëèйí II áàйрíы хîëáîî тîмóóãèйí эñрэã “Бèä хàмãààëж ÷àäíà” áîëîмжèйã ñóäàëñàí юм. Үүíèй äàãóó хИС-èйí хэëèйã тóхàйí óëñàä íь хүëээí çөвшөөрөãäөхүйцээр эëñэí ñóрàëцàх áîëîмж íээãäэíэ. 304 тîîтыã шèíэ÷ëэí тîхèжóóëж, ãэрэëтүүëэã, өíãө өäөрëөã çîхèîñíîîñ өөр äîрвèтîй àжèë хèйñэíãүй. áүрэëäэхүүí äөрвөí ñóрãóóëèйí íэã нèйãмèйí óхààíы çààäàã. Жèшээ íь, хятàä хэëíèй HSK, -Гучèí æèëèéí îéãîî мàíàé ñуðãууëь áóäàã, ÷èмэãëэëèйã íь шèíэ÷èëñíээр “эрäмèйí ñóрãóóëèйí ÷èã үүрãèйã өөр÷èëж Мэäээëэë-хàрèëцààíы àíãëè хэëíèй IELTS, TOEFL, ñîëîíãîñ хэëíèй ÿмàð îëîëò àмæèëòààð уãòàæ бàéíà âý? өрãөө” өíãөө çàñ÷ээ. Шèíэ тàíхèмтàй áîëñíîîр меíежмеíтèйí ñóрãóóëь áîëãîñîí. Иíãэхäээ нèйãмèйí тîпèкèйí ãóрàв, äөрөвäүãээр түвшíèй ñóрãàëт -Бèä хàãàñ жèëèйí өмíөөñ îй óãтñàí төëөвëөãөө эрäэм шèíжèëãээíèй хóрàë, äîктîр, мàãèñтрыí óхààíы óëàмжëàëт ñóрãàëтààñ Сэтãүүë çүйí тэíхèмèйã явóóëäàã. Мөí мàíàй хэë ñóäàëäàã îюóтíóóä áàãш, ãàрãàí, àжèëëàж эхэëñэí. Бàãш íàр ñóрãàëтыí òэнхимүүдийн танилцах хàäãàëж үëäñэíээр эíэ шèíэ ñóрãóóëьä èíтерíэт, меäèà техíîëîãèйí хөãжëèйí äэвшëèйã ñóрãàëтàíä íэвтрүүëэх îр÷óóëàã÷, хэë шèíжëэã÷ ãэñэí ãóрвàí мэрãэжëээр ñóр÷ áàйãàà. Түүí÷ëэí îюóтíóóä îëîí төрëèйí ÷àíàрыã äээшëүүëэх, ñтàíäàрт, àãóóëãыã ñàйжрóóëàí шèíэ÷èëñэí. Үүíèй үр äүí îюóтíóóäыí ñóрëàãыí äèпëîм хàмãààëàхàä íүүр óëàйхààрãүй áîëжээ. Зàñвàрыí àжëыã хБнГУ-ыí “нью Бюëä” ххК ãүйцэтãэж, àрàвäóãààр ñàрыí íэãэíä аялал боллоо áîëîмжтîй áîëж áàйãàà юм. Түүí÷ëэí îëîí óëñыí жèшèãт íèйцэхүйц áàйãàëèйí, хүмүүíëэãèйí óхààíы хөтөëáөрт хàмрàãäàж ãàäààäàä үрãэëжëүүëэí ñóрàëцàж áîëíî. Мөí хИС-èйã хîёр мэрãэжëээр äүíãèйí àхèцààр хàрàãäàж áàйíà. Мөí ñóрãóóëèйí мэäээ, мэäээëëээ è-îффèñыí îр÷èíä түãээх өрөөíèй түëхүүрèйã хүëээëãэí өãëөө. çэрэã төрөë áүрèйí шèíжëэх óхààíы төëөөëөëтэй төãñөх, ãàäààäàä ñóр÷ áóй îюóтàí хîёр ñóрãóóëèйã áîëñîí. Түүí÷ëэí тà áүхэí îй óãтñàí îëîí àжëóóäыã өíäөр эрэмáèйí ñóрãàëт явóóëàхыã çîрьñîí юм. -Ñуðãууëèéí б¿òöèéã ººðчèëñíººð çэрэã төãñ÷ хîёр äèпëîмтîй áîëîх áîëîмжтîй. -Зàéíû ñуðãàëòûí òàëààð ñàíàà÷èëж, хэрэãжүүëж áóйã тóí óäàхãүй хàрàх áîëíî. -30 æèëèéí ºмíºх Õ¿м¿¿íëýãèéí Ухààíû Санхүүчдийн өдөрлөг болов аяëàë жóóë÷ëàë, экîëîãèйí меíежмеíт áîëîí ñуðãàëòûí чàíàðò ÿмà𠺺ðчëºëò îðîх âý? òîäîðхîé òàéëбàðëàхã¿é юу? Èх ñуðãууëèéã ºíººãèéíхòýé хàðьöууëбàë. Сэтãүүë çүй, меäèà техíîëîãèйí тэíхèм тàíèëцàх -Мэäээëэë-хàрèëцààíы меíежмеíтèйí ñóрãóóëь -Зàйíы ñóрãàëт íь мàíàй ñóрãóóëьä ñóр÷ -Бèä àíх ãàíцхàí îрîñ хэëээр àяëëàà çîхèîí áàйãóóëëàà. аяëàë жóóë÷ëàëыí áàйãóóëñàí íь мàíàй ñóрãóóëèàñ техíîëîãèйí áàйñàí îюóтíóóä ãàäààäàä тóхàйí хэëíèй мэрãэжèëтэí áэëтãэäэã áàйñàí áîë ÷èãëэëä à÷ хîëáîãäîë өã÷ áàйãààãèйí èëрэë юм. ÷èãëэëээрээ ñóрàëцàхäàà мэрãэжëèйí ÷èãëэëээ өäãөө 60 ãàрóй мэрãэжëèйí ÷èãëэëээр Сэтгүүл зүйн III анги төãñөх àíãèйí îюóтíóóä çîхèîí áàйãóóëñàí àяëàë Тóхàйëáàë, мàíàйä óрьä íь áàйãààãүй ñүëжээíèй хàäãàëààä төãñөхèйã хүñэã÷äэä çîрèóëñàí юм. ñóрãàëт явóóëж áàйíà. хүмүүíëэãèйí Ухààíы Э.цЭцЭг àрвàííэãäүãээр ñàрыí 17-íä “Бóãà” цîãцîëáîрыã техíîëîãèйí хàíãàмжèйí мэрãэжëèйí àíãè íээñэí. Сóрãàëтыí äààëãàврàà îíëàйí, è-мэйë хэëáэрээр Их ñóрãóóëь өрãөжèí тэëж эäèйí çàñàã, çîрьñîí юм. 70 ãàрóй îюóтàí хàмàрñàí óã үйë Сàíхүүãèйí ÷èãëэëээр ñóрàëцäàã îюóтíóóä жèë Мөí ñэтãүүë çүйí ñóрãàëтыã меäèà техíîëîãèтîй тîîцóóëäàã. Уëñыí шàëãàëтыã çàйíààñ өãөхäөө меíежмеíтèйí ÷èãëэëèйí Бèçíеñèйí Уäèрäëàãыí, àжèëëàãààíä àíãèóäыí äóíä мэрãэжèëтэй áүр “Сàíхүү÷äèйí өäөрëөã”-èйã çîхèîí áàйãóóëäàã. хîñëóóëàхàä àíхààр÷ áàйíà. У÷èр íь îр÷èí тóхàйí ñóрãóóëь äээр áèäíèй àв÷ áàйãàà шàëãàëтыí ãàäààä хэëíèй хэë ñîёëыí, кîмпьютерèйí ñóрãàëтàíä хîëáîîтîй тэмцээí óрàëäààí çîхèîñíîîñ эíэ óäààä áàíк, ñàíхүүãèйí óäèрäëàãыí 4-20 үеèйí ñэтãүүë çүйí үйë àжèëëàãààã èíтерíэт, äàãóó мэрãэжëèйí тэíхèм áàйх юм áîë шàëãàëт ñóóрèëñàí Мэäээëэë-хàрèëцààíы меíежмеíтèйí, 3-13 àíãè тэрãүүí áàйр эçэëëээ. àв÷ áàйíà ãэäãээ áàтàëãààжóóëñíààр тîîцäîã. àíãèйí îюóтíóóä өíãөрñөí ñàрыí 2,3-íä óëàмжëàëт кîмпьютерãүйãээр төñөөëөхөä áэрх áîëñîí. Түүí÷ëэí өíäөр эрэмáèйí мàãèñтр, äîктîр ñóрãàëтыí эрäмèйí хàрèí Сэтãүүë çүй, меäèà техíîëîãèйí тэíхèмèйí -Мàíàé ñуðãууëь ãàäààäûí èх ñуðãууëèуäòàé үйë àжèëëàãààã çîхèîí явóóëëàà. эíэ àжëыí хИС шèíжëэх óхààíы áàкàëàврыí ñóрãàëт явóóëàхàä ñóрãóóëь ãэñэí äөрвөí ñàëáàр ñóрãóóëьтàй áîëжээ. 80 îр÷èм îюóтàí “Скàй Реñîрт” цàíыí áààçàä хàмòðàí àæèëëàäàã. Эíý òàë äýýð мàíàé хүрээíä ñàíхүү, эäèйí çàñãèйí хîëáîãäîëтîй àíхààр÷ íèйãмèйí óхààíы áèхевîр, хэë шèíжëэëèйí Мөí èх ñóрãóóëèйí хэмжээíä ñóäàëãàà явóóëж, íэã îрîйã хөãжèëтэй өíãөрүүëжээ. Сэтãүүë çүйí ñуðãууëèéí îíöëîã äàâуу òàë юу âý? óëñыí ÷àíàртàй төñөë хэрэãжүүëэí, шèíжëэх хóó÷èí íîмыí хóäàëäàà, мîíãîë äàхь àрèëжààíы àíãèóä èйм шèíжëэх óхààíы áàкàëàвр áэëтãэäэã. 3-12 àíãèйíхàí ñàíàà÷èëñàí тàíèëцàх àяëàëä -Мàíàé ñуðãууëь ººðèéí ãýñýí ñуðãàëòûí -Гàäààäыí îëîí ñóрãóóëь, áàйãóóëëàãàтàй хàмтрàí óхààí, техíèкèйí ÷èãëэëээр мэрãэжèëтэí áэëтãэх áàíкóóäыí үйë÷èëãээ, ñóртàë÷èëãàà, тàтвàрыí îюóтíóóä èäэвхтэй îрîëцîж өвëèйí ÿмàð àðãà бàðèëûã àшèãëàæ бàéíà âý? àжèëëàñíààр “2+2” хөтөëáөрèйã хэрэãжүүëэх áîëñîí. Сóрãàëтыí ÷àíàрыí хóвьä ÷ îюóтíóóä тàëààрх çөвëөãөө өãñөí. Мөí УИх-ыí ãèшүүí цэíãэã àãààрт шөíèйí ãóëãàëт хèйñэí àж. -хэë ñîёëыí ñóрãóóëèйí хóвьä ë ãэхэä мàíàйх äîëîîí áîëñîí. хîёрäóãààр àíãèà төãññөí îюóтàí ãàäààäыí óëñыí ÷àíàртàй óрàëäààí, тэмцээíä шàãíàëт О.×óëóóíáàт, íèйтëэë÷ Б.Бààáàр íàр îюóтàí ñóрãóóëьä î÷îîä хîёр жèë ñóр÷ тóхàйí ñóрãóóëèйíхàà áàйр тîãтмîë эçëэх áîëñíыã äóрьäàж áîëíî. çàëóóñт çîрèóëàí ëекц óíшñàí юм. Гадаад хаРИлцаа ÕÈС-ийн төгсөгчид дэлхийн хаана ч нүүр ХИС-ийн хамтран ажилладаг гадаадын их, дээд  сургуулиуд бардам зогсоно 1 № Уëñ Сóрãóóëèйí íэр Кîíãжóãèйí Мэäээëэë хàрèëцààíы Кîëëеж 2 Кюííàм Их Сóрãóóëь 3 Кюí хè Их Сóрãóóëь Сэтгүүл зүйн III анги Кîíãжóãèйí Мэäээëэë хàрèëцààíы Кîëëежтэй 100 хóвèйí тэтãэëэãтэйãээр óã èх ñóрãóóëьä Сîëîíãîñ 4 дàйжеîí Их Сóрãóóëь ж.Хулан ãэрээëñíээñ хîйш óã тîî өñ÷ áèä тóñ óëñыí äîëîîí мàãèñтрыí ñóрãàëтàíä хàмрàãäàхààр áîëñîí. óëñ ñóрãóóëьтàй хîëáîî тîãтîîжээ. эäãээр ñóрãóóëьтàй Кёíããèãèйí Их -Мàãèñòðàòуðò ÿмàð мýðãýæëýýð ñуðàх âý? 5 Сóрãóóëь Сàëàà ãэçãээр ãîёж, ñàрóóë óхààíäàà эх íóтãàà хàмтрàí îëîí àжèë çîхèîñíîîñ өíãөрñөí îíä хСС-èйí -Үүíèйãээ хàрààхàí шèйäээãүй áàйíà. Сàíьмюíы Их үãүйëñэí мîíãîë îхèä, ãèтàрыí àяíä äóóëàх эãэë çàхèрàë Т.Төрáàт, Бèçíеñèйí ñóрãóóëèйí С.Бàтхóяã Мàãàäãүй ñэтãүүë çүйí ÷èãëэëээр áàйж 6 Сóрãóóëь çàëóóñ Зөвëөëтèйí èх ñóрãóóëèóäàä ñóрàëцàí íэãэí íàрыí áàãш íàр Кîíãжóãèйí Мэäээëэë хàрèëцààíы áîëîх юм. Мèíèй áàãыí мөрөөäөë ë äөө. 7 Мîкпî Их Сóрãóóëь îíыã хîйä хөршèä үääэã áàйв. Тэртээ 30-ààä жèëèйí Кîëëежèä çî÷ëîí, тóршëàãà ñóäàëñàí. Тэä эрãэж -Ñîëîíãîñ îюуòíû àмьäðàëòàé òàíèëöàâ уу? 8 Тàмкàíã Их Сóрãóóëь өмíө Орîñ хэëíèй áàãшèйí äээä ñóрãóóëèйí îюóтíóóä èрээä “хүмүүí Ухààí” ñîíèíîîр äàмжóóëàí áàãш, -хàрàмñàëтàй íь àмжààãүй ээ. Бèäíèйã î÷èхîä ãàäààä ертөíцтэй тèйíхүү хàрèëцàж, хэëíèй îюóтíóóäтàй àяíы áîãцîî хóвààëцñàí áèëээ. Тэäэíä îюóтíы àмрàëт тààрñàí юм. хàрèí äóíä Үíäэñíèй Сүíь Ят 9 Сеíь Их Сóрãóóëь мэäëэãээ äээшëүүëäэã áàйжээ. Тэä îрîñ àхóй, îр÷èíä хîёр ñóрãóóëèйí ãэрээíèй äàãóó Кîíãжóãèйí кîëëежèä ñóрãóóëèйí хүүхäүүä èх хè÷ээíãүй, өäөр шөíөãүй Тàйвàíь ñóрàëцàж áàйñàí îюóтàí ×.Бàтçóë хэëмэр÷èëñíèйã óëñ ×èеíь Кóî хэëээр äàмжóóëàí тóхàйí óëñыí түүх, хè÷ээëээ хèйãээä ë, îëîí ñóрãàëтàíä ñóóж 10 Техíîëîãèйí Кîëëеж ñîёëтîй тàíèëцàж, áèеэ àв÷ явàх ñîёëä ÷ хàмтыí àжèëëàãààíы үр äүíã áèе÷ëэí хàрëàà хэмээí өөрñäèйãөө хөãжүүëäэã юм áèëээ. Тэãэхээр èх хятàäыí Сîёëыí Их èхэä ñóрàëцñàí хэмээí àíхíы төãñөã÷èä îíцëîí тэмäэãëэж áàйñíыã тîäхîí ñàíàж áàйíà. ñóрãóóëèйí îюóтíóóä тэäíээñ èëүү хөäөëмөр÷ áàйх. 11 Сóрãóóëь äóрñàí ярьñàí. Тэр цàãààñ хîйш мàíàй ñóрãóóëь ОхУ- Мөí БнСУ-ыí Кюííàм èх ñóрãóóëьтàй хàмтрàí дàëèàíèй Гàäààä àжèëëààä äîëîîí жèëèйí íүүр үçжээ. эíэ 12 ыí èх ñóрãóóëèóäтàй хàмтрàí àжèëëàх явц өрãөжèí хэëíèй Их Сóрãóóëь тэëж îäîîãîîр Иркóтñкèйí Уëñыí Их ñóрãóóëь, хóãàцààíä мàíàй ñóрãóóëèйí цөөíãүй îюóтíóóä тóñ Өíãөрñөí ãó÷èí жèëèйí хóãàцààíä хàмтрàí хейëîíжèàíь Их 13 БнхаУ хàáàрîвñкèйí эäèйí çàñàã, хóóëèйí óëñыí èх ñóрãóóëь, ñóрãóóëèàñ çàрëàñàí хөтөëáөрт îрîëцîîä áàйíà. àжèëëàхààр тîãтñîí ñóрãóóëèóäààñ ãàäíà Сóрãóóëь Зүүí хîйä Үíäэñíèй Их ñóрãóóëьтàй хàрèëцààтàй áàйíà. Тэäíèй íэã хИС-èйí ñîëîíãîñ хэëíèй äөрөвäүãээр áîëîвñрîëыí ñàëáàрт хàмтрàí àжèëëàäàã Бээжèíãèйí хэë 14 àíãèйí îюóтàí э.арèóíжàрãàëтàй ярèëцëàà. Сîёëыí Их Сóрãóóëь Мөí эíэ ñóрãóóëèйí ãàäààä хàрèëцàà өрãөжèí өäãөө îëîí áàйãóóëëàãà áèй. Гермàíы эрäмèйí өмíөä хөршèйí Бээжèíãèйí хэë Сîёëыí Их ñóрãóóëь, -Кюííàм èх ñуðãууëь ðуу Сîëèëцîîíы “DAAD” àëáàтàй хîëáîî тîãтîîñíîîр 15 Зүүí хîйä Үíäэñíèй Их Сóрãóóëь дàëèàíы Гàäààä хэëíèй Их ñóрãóóëь, хейëîíжèàíь хýзýý, ÿмàð шуãàмààð ÿâñàí бý? áèä эх îрîíäîî ãермàí хэëèйã äэëхèйí ñтàíäàртàä хàáàрîвñкèйí эäèйí Их ñóрãóóëьтàй хàмтрàí àжèëëàх ãэрээã 2002-2004 îíä -Бè еñäүãээр ñàрыí 10-íààñ 31-íèй хîîрîíä Кюííàм íèйцэхүйц çààäàã цөөí áàйãóóëëàãыí íэã áîëñîí 16 Зàñàã хóóëèйí Уëñыí , áàйãóóëжээ. Үүíèй äүíä äээрх ñóрãóóëèйí áàãш íàр èх ñóрãóóëèйí “Global Hanma” хөтөëáөрт хàмрàãäñàí. юм.ÕÈС хагас жарны их үйлсээрээ бахархаж ãермàí эë ñóрãàëтыí à÷ààр îëîí çàëóóñ Орîñ óëñ Их Сóрãóóëь мîíãîë îюóтíóóäàä хè÷ээë çààж áóй íь çàвшààíтàй. Мîíãîëîîñ ãóрвàí хүүхэäтэй î÷èж, 30 ãàрóй îрíы 70 байна хэëíèй шàëãàëтàà àмжèëттàй өã÷, ãàäààä Иркóтñкèйí Уëñыí Их 17 ãàрóй îюóтàíтàй 21 хîíîãèйí тóрш ñóрààä èрñэí. Сóрãóóëь хүмүүíëэãèйí Ухààíы Их ñóрãóóëь Их íàрàí óëñыí óëñ îрíóóäàä ñóрàхààр áîëñîí. хàрèí 2005 îíä хîкóрèкó, Шèãà, Үцүíîмèяà, Фóкóхàрàãèйí èх ñóрãóóëь -Õºòºëбºðèéí ãîë зîðèëãî ñîëîíãîñ мàíàй ñóрãóóëь аçè нîмхîí äàëàйí îрíóóäыí 18 РУдн Их Сóрãóóëь áîëîí акèтà Оëîí Уëñыí Их ñóрãóóëьтàй хàмтрàí хýëíèé мýäëýãýý äýýшë¿¿ëýх бàéñàí уу? äээä áîëîвñрîëыí ÷àíàрыí ñүëжээíèй 19 хîкóрèкó Их Сóрãóóëь àжèëëàäàã. хàрèí 2007 îíä Шèãà èх ñóрãóóëьтàй -Тèйм ээ. Гэхäээ түүíээñ ãàäíà ñîëîíãîñыí ãèшүүí áîëжээ. 30 îр÷èм îрíы 60 ãàрóй 20 Шèãà Их Сóрãóóëь хàмтрàí àжèëëàх ãэрээ áàйãóóëàхàä тóñ ñóрãóóëèйí түүх, ñîёëтîй тàíèëцàх áàйñàí. Тóхàйëáàë, ãèшүүí ñóрãóóëьтàй óã áàйãóóëëàãàä эëññэíээр Солонгос хэлний IV ангийн оюутан 21 Үцүíîмèяà Их çàхèрàë Тàцүî нàрóñэ хүрэëцэí èрж “2+2” хөтөëáөрèйí áèä өäөр áүр 12 цàã хүртэë хè÷ээëээ үçээä, төãñөã÷ áèä îëîí óëñыí түвшíèй ñóрãàëтыí Сóрãóóëь Э.Ариунжаргал “Global Hanma“ хөтөлбөрийн хүрээíä хИС-èйí îюóтíóóäàä ãóрàв, äөрөвäүãээр үäээñ хîйш тàеквîíäîãîîр хè÷ээëëэж, ñîëîíãîñ хөтөëáөрт хàмрàãäàж, эíãэр äэх рîмáî, 22 Кîкóãàкóèí Кîëëеж хаалтын ажиллагааны үеэр Япîí óëñ кóрñтээ Япîíä ñóрàëцàх áîëîмжèйã íээж áàйñàí. Ер үíäэñíèй түүх, ñîёëыí äóрñãàëт ãàçрóóäтàй эçэмшñэí ÷àäвàрыã мààíь äэëхèйí хààíà Фóкóхàрà Шàкóэíы íь çөвхөí Япîíы èх ñóрãóóëèóä ãэëтãүй, ãàäààäыí тàíèëцàж áàйñàí. Мөí áààñàí ãàрèãèйí îрîй -Ñуðãàëòûí ¿ð ä¿íã хýðхýí ä¿ãíýñýí бý? ÷ хүëээí çөвшөөрөх áîëîмжтîй áîëжээ. 23 Их Сóрãóóëèйí Кîíñîрцèóм èх ñóрãóóëьтàй хàмтрàí àжèëëàхààр үçэãëэñэí хîтîîñ ãàр÷ óóëàíä àвèрàх, ãàëыí íààäàм хèйх -Мэäээж àíãè áүрèйí хүүхäүүä áүãä ë тîäîрхîй Гàäààäыí îëîí áàйãóóëëàãà, èх ñóрãóóëьтàй хàмтрàí акèтà Оëîí Уëñыí Их ãэрээ áүрт хîñ мэрãэжëээр áîëîвñîí хү÷èí áэëтãэх, çэрãээр цàãèйã хөãжèëтэй өíãөрүүëж áàйñàí. хэмжээíä хэëíèй мэäëэãээ äээшëүүëñэí. хàрèí àжèëëàñíààр áàãш, îюóтíóóä мààíь îëîí óëñыí 24 Сóрãóóëь áàãш, îюóтàí ñîëèëцîх тóхàй тóñãàñàí áàйäàã àж. -Áуñàä îðíû х¿¿хä¿¿äòýé хýðхýí îéëãîëöîæ ñóрãàëт äóóñàхàä хààëтыí àжèëëàãààí äээр хүүхэä ÷àíàртàй эрäэм шèíжèëãээíèй хóрàë, çөвëөãөөíä Пèттñáóрãèйí Их Түүí÷ëэí мàíàй ñóрãóóëèйí ãàäààä хàрèëцàà бàéâ? áүр èëтãэë тàвèíà ãэäãèйã î÷èхîä ë хэëж áàйñàí. îрîëцîж èëтãэë тàвèí, ãàäíы áàãш íàртàй хàмтрàí 25 Сóрãóóëь ñүүëèйí жèëүүäэä тèв äàмíàí хөãжèж áóй. Үүíèй -Бèä хîîрîíäîî àíãëèàр ярьж áàйñàí. У÷èр íь Бè мîíãîë ãэрèйí тóхàй ярьñàí. Өөрөө ãàрààр áүтээë тóóрвèх áîëñîí. Ямàртàà ÷ äэëхèйä íэр Оëîí Уëñыí 26 èëрэë íь анУ-ыí Пèттñáóрãèйí èх ñóрãóóëь, тэíä ñîëîíãîñîîр èх ñàйí ярьäàã хүүхэä áàйхàä îãт çóрààä, түүíèйãээ тàйëáàрëàñàí юм ë äàà. хàрèí хүíäтэй äээрх ñóрãóóëь, áàйãóóëëàãàтàй хàмтрàí анУ Бîëîвñрîëыí төв нîмхîí дàëàйí мóжóóäыí èх ñóрãóóëь, Оëîí мэäэхãүй шàхàм хүүхэä ÷ áàйñàí. Тèйм áîëîхîîр хààëтыí àжèëëàãààí äээр шèëäэã èëтãэã÷äèйã àжèëëàж, хîëáîî тîãтîîñíîîр хүмүүíëэãèйí нîмхîí дàëàйí áèäíээñ түвшèí тîãтîîх шàëãàëт àв÷ àíхàí, äóíä, 27 Мóжóóäыí Их Уëñыí Бîëîвñрîëыí төв áîëîí Шèíэ Зеëàíäыí шàãíààä, ãóрàвäóãààр áàйрíààñ эхëээä äóóäñàí. Ухààíы Их ñóрãóóëь îëîí óëñàä тàíèãäàж, Сóрãóóëь CSM кîëëежтîй хàрèëцàà тîãтîîñîí íь юм. ãүíçãèй, àхèñàí шàтíы àíãèëàëä хóвààñàí. Бè Бè àëãà тàшààä ë ñóóж áàйтàë тэрãүүí áàйрт îюóтíóóä áèä ÷àíàртàй áîëîвñрîë эçэмшèж, Шèíэ 2000 îíы хàвàр хИС БнСУ-ыí Кюí хè èх ñóрãóóëь, еñөí хүүхэäтэй àхèñàí түвшíèй àíãèä ñóрàëцñàí. мèíèй íэрèйã äóóäàхàä мàш èх áàярëàñàí. Иíãээä äэëхèйí хààíà ÷ íүүр áàрäàм çîãñîх áîëñîí юм. 28 Зеëàíä CSM Кîëëеж

×