SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
LAATU JA ASIAKKUUKSIEN
JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA
22.11.2013
Kuka minä olen?
Asiakasprojektit:

Laatukoulutus
Jouni Ortju Ky:

• Itä-Suomen yliopisto,
Aducate: tuotteistaminen

- perustettu 1.2.2005

• Rastor Oy; (yrittäjätutkinnot)
tuotteistaminen, myynti,
markkinointi
• SSP Palvelut Oy; myynti- ja
tuotteistamisvalmennus

Puh. 050-9178 688

• Ylä-Savon ammattiopisto;
jouni.ortju@laatukoulutus.fi
yrittäjätutkinnot (my & markk.)

ARVOT:
asiakaslähtöisyys,
vaikuttavuus, jatkuva
kehittyminen

Työhistoria:

- yrittäjä 28.2.2005 alkaen (yo-merk., eMBA)
- tuoteryhmäpäällikkö; Haaga Tutkimus (mm. Laatutonni, Travel Park yrityshautomo)
- matkailukouluttaja; Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/Savonia Kehitys
- projektipäällikkö Pyhä-Luosto II –projekti, toimitusjohtaja Lieksan Matkailu Oy,
hotellin-/matkailukeskuksen toimitusjohtaja; Hotelli Koli Oy

Markkinointi, myynti, laatutyöskentely, asiakaspalvelu,
tuotteistaminen, verkostoituminen

2
Asiakkuus & laatu
Suunnitelmat =
Menettelytapa

Soveltaminen
eli käytännön
toimenpiteet

Parantaminen

Tulokset
Mitä mittareita
asetettiin
suunnittelussa
ja miten ne
toteutuivat

Miten
suunnittelua tai
toteuttamista on
parannettu
Lähde: Laatutonni työkirja

3
4

Lähde: www.ims.fi/artikkelit
Asiakkuusstrategia
Asiakkuusstrategia on kuvaus siitä, miten
yritys / organisaatio toimii erilaisissa
asiakassuhteissa. Se on työkalu, jonka
avulla johto ohjeistaa organisaation
toimintaa asiakassuhteiden hallinnassa ja
asiakaskontaktitilanteissa.
Asiakkuusstrategian avulla yritys /
organisaatio hallitsee ja johtaa
asiakassuhteitaan. (Pöllänen 1999, 94.)
Lähde: opinnäytetyö ”asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen Omnia aikuisopistossa”,
Krannila Ville, Laurea AMK 2011

5
Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys
Asiakkuudenhallinnasta on tullut entistä
tärkeämpi toiminto yrityksissä, sillä sen
vaikutus kilpailukykyyn on havaittu.
Käytetään myös termiä asiakkuusajattelu,
eli kuinka saadaan asiakas itse
tuottamaan lisäarvoa itselleen.
Lauri Kaskela, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry,
23.6.2005
6
Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys

Tämä edellyttää asiakkaan
toimintatapojen tarkkaa tuntemusta.
Se voi myös tarkoittaa sitä, miten
yritys / organisaatio voi muokata omia
prosessejaan palvelemaan
nimenomaan sen parhaita asiakkaita.

7
Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys
Asiakkuusajattelun osa-alueina voidaan
nähdä asiakaskannan hallinta, asiakkuuksien
hallinta ja asiakaskohtaamisen hallinta.
CRM-tietojärjestelmien tarkoitus on tukea
näitä toimintoja, mutta eivät toki pysty siihen
kuin osittain.

8
Asiakkuus
Millaisia odotuksia ja vaatimuksia
asiakkaat meille asettavat?
- asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten sekä
odotusten tunteminen
- asiakkuus rakentuu sitä paremmaksi ja
syvemmäksi, mitä syvällisemmin olemme
tietoisia asiakkaiden todellisista tarpeista
- asiakkaan odotukset on osattava tutkia ja
kirjata selkeiksi hahmotelmiksi siitä, miten
täyttää asiakkaan tahtotila
9
Asiakkuuksien hallinta
Tästä ei ole enää kovin pitkä matka asiakkaan
tulevien / tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin, jolla
yritys voi varmistaa asiakassuhteen jatkumisen.
Kauppaa käyvät onneksi edelleenkin pääasiassa
ihmiset, joten tunteilla ja tätä kautta tarpeiden
syvällisemmällä ymmärtämisellä on suuri merkitys
palvelun myynnissä, tuottamisessa ja
palvelutapahtuman onnistumisessa.

10
Palveluni ja tuotteeni
ASIAKKAAN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN
- miten saat selville, miten asiakkaasi ostaa /
haluaa ostaa palvelujasi? Sinulta / välittäjältä /
netistä?
- mistä asiakkaasi hakee tietoa vastaavanlaisista
palveluista?
- kuka on yrityksessä oikea yhteyshenkilö, jolle
Sinun pitää saada viestisi perille? Kuka valitsee ja
esittelee, onko hän sama henkilö, joka päättää?
- mitkä ovat asiakkaan ostopäätökseen
vaikuttavimmat tärkeimmät tekijät?
KYSY ASIAKKAALTA!

11
Työkaluja asiakkaiden hallintaan
Asiakkaiden hakeminen
Tarvittavia työkaluja
- asiakashallintajärjestelmä (asiakasrekisteri ja
kontaktointi, laskutus, markkinointityökalut)
- palautteen keruu, asiakasvalitusten käsittely
- eri asiakkuuksien ominaispiirteiden ja toimintatapojen
kirjaaminen
- oman (liike)toiminnan analysointi ja keskeisten
toimintatapojen kirjaaminen esim. prosessikuvausten
muotoon (laatu)
- markkinointi- ja myyntimateriaali (käyntikortit, esitteet,
nettisivut!, tuotekortit, tarjoukset)
12
Työkaluja asiakkaiden hallintaan
Asiakkaan toimintaan perehtyminen
- asiakkaan liiketoiminta (palvelut ja tuotteet, markkinat) ja hänen
asiakkaansa
- oikea yhteyshenkilö
- asiakkaan tarpeet teidän liiketoimintanne kannalta (mitä teillä
voisi aidosti olla tarjottavaa tälle asiakkaalle)

HUOM! Esim. asiakasyritys ostaa jotakin omaan
tarpeeseensa palvellakseen paremmin omia
asiakkaitaan tai kehittääkseen omaa liiketoimintaansa, mutta useimmiten silloinkin tavoitteena
on sen omien asiakkaiden parempi palvelu
13
Asiakkuuden resurssit

Osuus
sydämestä
Menestyäkseen
yrityksen tulee hallita
kaikki asiakkuuden
resurssit, sen tulee
saada mahdollisimman
suuret osuudet
asiakkaan sydämestä,
ajatuksista ja
lompakosta

Osuus
ajatuksista

Osuus
lompakosta

Lähde: Storbacka-Lehtinen
- Asiakkuuden ehdoilla vai
asiakkuuden armoilla
14
Asiakkuuksien johtaminen – MITÄ?
• Perehdyttävä itse syvällisesti niihin prosesseihin, joilla
asiakas tuottaa lisäarvoa omassa liiketoiminnassaan
• Asiakkuuksien johtamisella ei tavoitella asiakkaan
yksittäisistä ostoista saatavan oman hyödyn
maksimointia vaan pyritään pysyvään yhteistyöhön
asiakkaan kanssa
• Tavoitteena on ”elää” asiakkaan kanssa
• Tavoitteena on miettiä, miten omaa osaamista pystytään
siirtämään asiakkaille. Tässä hypätään perinteisen
myynnin ja myyntiviestinnän ulkopuolelle
• Tavoitteena on sopeuttaa omat ja asiakkaan prosessit
niin hyvin yhteensopiviksi, että prosesseja tehostamalla
luodaan enemmän lisäarvoa ja kustannustehokkuutta
kuin asiakkaan ostoihin ”kinuamilla” alennuksilla
Lähde: www.ims.fi/artikkelit

15
Asiakaskeskeisyyden ylläpito
• Ota asiakas mukaan suunnittelemaan
asiakkuusohjelmiasi, hyödynnä heidän kokemuksensa
• Ymmärrä itse mitä asiakkaille tarkoittaa, että asiat on
hoidettu hyvin
• Pidä asiakas mukana koko määrittely- ja
suunnitteluvaiheen
• Muista, että eri vaiheissa olevia asiakkuuksia pitää
käsitellä eri tavoin
• Opi muilta – e-markkinoinnista, asiakasuskollisuudesta,
web-sivuista, CRM:stä jne.
• Pidä yllä jatkuvaa parantamista. Seuraa mikä toimii ja
mikä ei ja mikä on asiakkaille kaikkein merkittävintä
Lähde: www.ims.fi/artikkelit

16
Case LKJO Ky ja asiakas
Tarjousprosessi
Tarjouspyyntö /
yhteydenotto
asiakkaaseen

Soitto asiakkaalle ja mahd.
tapaaminen

Puhelinkeskustelu / neuvottelu

Aineisto- ja
harjoiteehdotukset

Tarjouksen
tekeminen

Lisämyynti
Sen kysyminen, mikä asiakkaan
asiakkaalle on tärkeää ja mikä auttaisi
kontaktihenkilöstöä onnistumaan omassa
työssään

Kirjallinen
toimeksiantosopimus
Yhteinen
sparraus

Järjestelyjen
tarkka sopiminen
(työnjako)

Tapaamis- / puhelinneuvottelumuistio

Asiakasta ja/tai tämän
asiakkaita auttavien
ratkaisujen hakeminen

Toteutusprosessi

Koulutusaineistojen
ennalta lähettäminen
(toimivuuden arviointi)

17
Case LKJO Ky ja asiakas
Toteutusprosessi jatkuu
Yhteinen
aineistosparraus
(puhelimitse tai
tapaaminen)

Mahd. sovittujen
työkalujen/
aineistojen
toimittaminen

Aikataulujen hiominen
ja järjestelyjen
toimivuuden
varmistaminen

Varsinainen
koulutustilaisuus
(hyvissä ajoin paikalla)

Kirja, palautteen
keruulomakkeet

Suosittelu
Palautteen keruu ja
palauteyhteenveto

Palautteen ja
koulutuksen läpikäynti
(puhelu tai
tapaaminen)

Uudet toimeksiannot

18
Palvelujen tuotteistaminen

Erilaisille palveluille yhteisiä piirteitä
ovat aineettomuus, prosessimaisuus
ja asiakkaan osallistuminen palvelun
tuotantoon.
Lähde: TEKES – Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua: opas yrityksille.
Lataa kirja osoitteesta:
http://www.tekes.fi/fi/community/Julkaisut_ja_uutiskirjeet/333/Julkaisut/1367
19
Palveluni ja tuotteeni

Eräs tärkeimmistä periaatteista, jonka
pitäisi Sinua kiinnostaman:
Ostamisen helppous
><
Myynnin helppous
20
Mikä on palvelutuote?

Jotakin, jolla on
- sisältö
- kesto / lopputulos
- hinta

KAIKKI
YHTÄ
AIKAA!

21
Tuotteistamisen toteuttaminen
- mitä edellyttää? Esim. tuote- /
palvelukuvausten tekeminen,
kotisivujen päivittäminen tai täysin
uusien tietojen tekemisen suunnittelu
- pienten askelten politiikka
välitavoitteet, palkitseminen
- määrätietoisuus ja sitkeys
- johtaminen
22
Miten liikkeelle?
Miksi –kysymykseen vastaaminen
tavoitteen ja valittavien palvelujen päättäminen
(rajaaminen)
sellaiseen kohteeseen tutustuminen, jossa
tuotteistusta jo tehty (eli parhaista käytännöistä
oppiminen – suunniteltava huolella ennakkoon
maksimaalisen tehon irtisaamiseksi + raportti)
asiakasymmärryksen hankkiminen
ketkä osallistuvat
aikataulutus (välitavoitteet, raportointi)
toimintatavat, työkalut (+ menetelmät) ja ajankäyttö
oman väen osallistaminen
kustannus- ja hinnoitteluymmärryksen hankkiminen

23
Lähde: Heikki Eerola, Medec Oy,
mukaillen Jouni Ortju

Asiakashallinta vs. asiakassuhteen vaiheet
Asiakaskäyttäytyminen

Suosiminen
Sitoutuminen

Ostokäyttäytyminen

Tyytyväisyys
Mieltymys

Asennoituminen

Tuntemus
Tietoisuus

Kokeilu
Kiinnostus
Tietämys

24
Lähde: www.ims.fi/artikkelit

Asiakastyytyväisyys

25
Muut linkit & vinkit
Linkit:
-

www.laatukeskus.fi + Savo Q

-

www.adaptiveaction.org – ”yksinkertaisia ratkaisuja
tehokkaaseen toimintaan pääsemiseksi”

-

www.facebook.com/laatukoulutus - yritykseni FB-sivu, jossa
jaan hyviksi kokemiani asioita, toimintatapoja, työkaluja,
menetelmiä ja aineistoja

Vinkit:
-

hyviä kirjoja: Petri Parvinen / Myyntipsykologia, Saku
Tuominen, Petri Pohjakallio / Työkirja, Christian Grönroos /
Palveluiden johtaminen ja markkinointi

26

More Related Content

What's hot

Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...Iikka Lovio
 
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus OpenAvaus
 
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthSähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthAvaus
 
Asta Niskala TERVE-SOS
Asta Niskala TERVE-SOSAsta Niskala TERVE-SOS
Asta Niskala TERVE-SOSTHL
 
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015Taneli Heinonen
 
Johdatus Palvelumuotoiluun
Johdatus PalvelumuotoiluunJohdatus Palvelumuotoiluun
Johdatus PalvelumuotoiluunSatu Miettinen
 
Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?Juha Kronqvist
 
Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Mikael L
 
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0Juha Malmivirta
 
Palvelumuotoilun juuret
Palvelumuotoilun juuretPalvelumuotoilun juuret
Palvelumuotoilun juuretSmoothedu Ltd.
 
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Taneli Heinonen
 
Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012Satu Miettinen
 
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirjaVIDICOhanke
 
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessäAsiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessäPia Rupponen
 
Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu Antti Leino
 

What's hot (19)

Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
 
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
 
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthSähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth
 
Asta Niskala TERVE-SOS
Asta Niskala TERVE-SOSAsta Niskala TERVE-SOS
Asta Niskala TERVE-SOS
 
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
 
Johdatus Palvelumuotoiluun
Johdatus PalvelumuotoiluunJohdatus Palvelumuotoiluun
Johdatus Palvelumuotoiluun
 
Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?
 
Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)
 
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0
Kunta 1.0 > Maakunta 2.0 > Suomi 3.0
 
Palvelusafari
PalvelusafariPalvelusafari
Palvelusafari
 
Palvelumuotoilun juuret
Palvelumuotoilun juuretPalvelumuotoilun juuret
Palvelumuotoilun juuret
 
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
 
Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012
 
Palvelun konseptointi
Palvelun konseptointiPalvelun konseptointi
Palvelun konseptointi
 
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
 
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
 
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan PiiAsiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
 
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessäAsiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
 
Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu
 

Viewers also liked

Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuSovelto
 
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatJoni Salminen
 
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...Tomzon
 
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...Jari Salo
 
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomiLiiketalouden perustutkinto, merkonomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomiTiina Vesanen
 
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusi
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusiMenesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusi
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusiSEK Loyal Oy
 
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20minJaakko Klang
 
Organisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintäOrganisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintäPetro Poutanen
 
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuun
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuunPaketti kasaan ja liiketoiminta kasvuun
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuunSakari Forslund
 
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?Katleena Kortesuo
 
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri Hakanen
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri HakanenAsiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri Hakanen
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri HakanenPetri Hakanen
 

Viewers also liked (12)

Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
 
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]
 
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
 
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...
Social and mobile CRM future and trends handout_Salo CRM Event presentation M...
 
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomiLiiketalouden perustutkinto, merkonomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
 
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusi
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusiMenesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusi
Menesty asiakastyössäsi - Luovuus = Luovu + Luo uusi
 
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
 
Organisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintäOrganisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintä
 
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuun
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuunPaketti kasaan ja liiketoiminta kasvuun
Paketti kasaan ja liiketoiminta kasvuun
 
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?
Henkilöbrändi – muovia vai mahdollisuuksia?
 
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri Hakanen
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri HakanenAsiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri Hakanen
Asiakas ja Asiakkuus - Tutkimus (2015) - Petri Hakanen
 

Similar to Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113

Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010
Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010
Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010KirsiVartiainen
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
 
Parempien päätöksien vuosi 2021
Parempien päätöksien vuosi 2021Parempien päätöksien vuosi 2021
Parempien päätöksien vuosi 2021Proof Advisory
 
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.Kaisa Mansikka
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421omniatopo
 
Asiakkuuden rakentuminen
Asiakkuuden rakentuminenAsiakkuuden rakentuminen
Asiakkuuden rakentuminenomniatopo
 
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014DOOR_Finland
 
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaTilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaLionSteps Oy
 
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaTilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaLeijonaksi
 
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointPalveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointVille Orrenmaa
 
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Jaakko Hallavo
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoFonecta
 
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konektiMyynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konektiVille Saarikoski
 
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksilleNeljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksillePäivi Eriksson
 
InnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaInnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaTero Montonen
 
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2Matti Leskinen
 
Päätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiPäätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiProof Advisory
 
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamuVaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamuKati Keronen
 

Similar to Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113 (20)

Miten toimin laadukkaasti
Miten toimin laadukkaastiMiten toimin laadukkaasti
Miten toimin laadukkaasti
 
Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010
Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010
Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
 
Parempien päätöksien vuosi 2021
Parempien päätöksien vuosi 2021Parempien päätöksien vuosi 2021
Parempien päätöksien vuosi 2021
 
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
 
Asiakkuuden rakentuminen
Asiakkuuden rakentuminenAsiakkuuden rakentuminen
Asiakkuuden rakentuminen
 
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
 
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaTilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
 
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategiaTilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
Tilitoimiston asiakaskeskeisyyden strategia
 
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinointPalveluiden tuotteistus ja markkinoint
Palveluiden tuotteistus ja markkinoint
 
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
 
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konektiMyynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
 
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksilleNeljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
 
InnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaInnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirja
 
06 kun pelkkä myymälä ei enää riitä - erika stude - alko
06 kun pelkkä myymälä ei enää riitä - erika stude - alko06 kun pelkkä myymälä ei enää riitä - erika stude - alko
06 kun pelkkä myymälä ei enää riitä - erika stude - alko
 
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2
Palvelumuotoilu(wikip) kontaktipisteet versio2
 
Päätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiPäätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun Ideapaperi
 
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamuVaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
 

More from Quality Training Jouni Ortju

More from Quality Training Jouni Ortju (6)

Tuloksellinen tarjousyhteistyö Sansia Oy 140520
Tuloksellinen tarjousyhteistyö Sansia Oy 140520Tuloksellinen tarjousyhteistyö Sansia Oy 140520
Tuloksellinen tarjousyhteistyö Sansia Oy 140520
 
Messu- ja myyntitapahtumasparraus_VVV 181018
Messu- ja myyntitapahtumasparraus_VVV 181018Messu- ja myyntitapahtumasparraus_VVV 181018
Messu- ja myyntitapahtumasparraus_VVV 181018
 
Puheenjohtajaristeily Twitter 310117
Puheenjohtajaristeily Twitter 310117Puheenjohtajaristeily Twitter 310117
Puheenjohtajaristeily Twitter 310117
 
Tarinallistamalla tulosta -valmennusohjelma matkailutoimijoille
Tarinallistamalla tulosta -valmennusohjelma matkailutoimijoilleTarinallistamalla tulosta -valmennusohjelma matkailutoimijoille
Tarinallistamalla tulosta -valmennusohjelma matkailutoimijoille
 
Kaupunkikeskustan kehittäminen 160315
Kaupunkikeskustan kehittäminen 160315Kaupunkikeskustan kehittäminen 160315
Kaupunkikeskustan kehittäminen 160315
 
Julkiset hankinnat - näin teet onnistuneen tarjouksen
Julkiset hankinnat - näin teet onnistuneen tarjouksenJulkiset hankinnat - näin teet onnistuneen tarjouksen
Julkiset hankinnat - näin teet onnistuneen tarjouksen
 

Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113

 • 1. LAATU JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA 22.11.2013
 • 2. Kuka minä olen? Asiakasprojektit: Laatukoulutus Jouni Ortju Ky: • Itä-Suomen yliopisto, Aducate: tuotteistaminen - perustettu 1.2.2005 • Rastor Oy; (yrittäjätutkinnot) tuotteistaminen, myynti, markkinointi • SSP Palvelut Oy; myynti- ja tuotteistamisvalmennus Puh. 050-9178 688 • Ylä-Savon ammattiopisto; jouni.ortju@laatukoulutus.fi yrittäjätutkinnot (my & markk.) ARVOT: asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, jatkuva kehittyminen Työhistoria: - yrittäjä 28.2.2005 alkaen (yo-merk., eMBA) - tuoteryhmäpäällikkö; Haaga Tutkimus (mm. Laatutonni, Travel Park yrityshautomo) - matkailukouluttaja; Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/Savonia Kehitys - projektipäällikkö Pyhä-Luosto II –projekti, toimitusjohtaja Lieksan Matkailu Oy, hotellin-/matkailukeskuksen toimitusjohtaja; Hotelli Koli Oy Markkinointi, myynti, laatutyöskentely, asiakaspalvelu, tuotteistaminen, verkostoituminen 2
 • 3. Asiakkuus & laatu Suunnitelmat = Menettelytapa Soveltaminen eli käytännön toimenpiteet Parantaminen Tulokset Mitä mittareita asetettiin suunnittelussa ja miten ne toteutuivat Miten suunnittelua tai toteuttamista on parannettu Lähde: Laatutonni työkirja 3
 • 5. Asiakkuusstrategia Asiakkuusstrategia on kuvaus siitä, miten yritys / organisaatio toimii erilaisissa asiakassuhteissa. Se on työkalu, jonka avulla johto ohjeistaa organisaation toimintaa asiakassuhteiden hallinnassa ja asiakaskontaktitilanteissa. Asiakkuusstrategian avulla yritys / organisaatio hallitsee ja johtaa asiakassuhteitaan. (Pöllänen 1999, 94.) Lähde: opinnäytetyö ”asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen Omnia aikuisopistossa”, Krannila Ville, Laurea AMK 2011 5
 • 6. Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys Asiakkuudenhallinnasta on tullut entistä tärkeämpi toiminto yrityksissä, sillä sen vaikutus kilpailukykyyn on havaittu. Käytetään myös termiä asiakkuusajattelu, eli kuinka saadaan asiakas itse tuottamaan lisäarvoa itselleen. Lauri Kaskela, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 23.6.2005 6
 • 7. Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys Tämä edellyttää asiakkaan toimintatapojen tarkkaa tuntemusta. Se voi myös tarkoittaa sitä, miten yritys / organisaatio voi muokata omia prosessejaan palvelemaan nimenomaan sen parhaita asiakkaita. 7
 • 8. Asiakkuudenhallinta ja sen merkitys Asiakkuusajattelun osa-alueina voidaan nähdä asiakaskannan hallinta, asiakkuuksien hallinta ja asiakaskohtaamisen hallinta. CRM-tietojärjestelmien tarkoitus on tukea näitä toimintoja, mutta eivät toki pysty siihen kuin osittain. 8
 • 9. Asiakkuus Millaisia odotuksia ja vaatimuksia asiakkaat meille asettavat? - asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten sekä odotusten tunteminen - asiakkuus rakentuu sitä paremmaksi ja syvemmäksi, mitä syvällisemmin olemme tietoisia asiakkaiden todellisista tarpeista - asiakkaan odotukset on osattava tutkia ja kirjata selkeiksi hahmotelmiksi siitä, miten täyttää asiakkaan tahtotila 9
 • 10. Asiakkuuksien hallinta Tästä ei ole enää kovin pitkä matka asiakkaan tulevien / tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin, jolla yritys voi varmistaa asiakassuhteen jatkumisen. Kauppaa käyvät onneksi edelleenkin pääasiassa ihmiset, joten tunteilla ja tätä kautta tarpeiden syvällisemmällä ymmärtämisellä on suuri merkitys palvelun myynnissä, tuottamisessa ja palvelutapahtuman onnistumisessa. 10
 • 11. Palveluni ja tuotteeni ASIAKKAAN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN - miten saat selville, miten asiakkaasi ostaa / haluaa ostaa palvelujasi? Sinulta / välittäjältä / netistä? - mistä asiakkaasi hakee tietoa vastaavanlaisista palveluista? - kuka on yrityksessä oikea yhteyshenkilö, jolle Sinun pitää saada viestisi perille? Kuka valitsee ja esittelee, onko hän sama henkilö, joka päättää? - mitkä ovat asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavimmat tärkeimmät tekijät? KYSY ASIAKKAALTA! 11
 • 12. Työkaluja asiakkaiden hallintaan Asiakkaiden hakeminen Tarvittavia työkaluja - asiakashallintajärjestelmä (asiakasrekisteri ja kontaktointi, laskutus, markkinointityökalut) - palautteen keruu, asiakasvalitusten käsittely - eri asiakkuuksien ominaispiirteiden ja toimintatapojen kirjaaminen - oman (liike)toiminnan analysointi ja keskeisten toimintatapojen kirjaaminen esim. prosessikuvausten muotoon (laatu) - markkinointi- ja myyntimateriaali (käyntikortit, esitteet, nettisivut!, tuotekortit, tarjoukset) 12
 • 13. Työkaluja asiakkaiden hallintaan Asiakkaan toimintaan perehtyminen - asiakkaan liiketoiminta (palvelut ja tuotteet, markkinat) ja hänen asiakkaansa - oikea yhteyshenkilö - asiakkaan tarpeet teidän liiketoimintanne kannalta (mitä teillä voisi aidosti olla tarjottavaa tälle asiakkaalle) HUOM! Esim. asiakasyritys ostaa jotakin omaan tarpeeseensa palvellakseen paremmin omia asiakkaitaan tai kehittääkseen omaa liiketoimintaansa, mutta useimmiten silloinkin tavoitteena on sen omien asiakkaiden parempi palvelu 13
 • 14. Asiakkuuden resurssit Osuus sydämestä Menestyäkseen yrityksen tulee hallita kaikki asiakkuuden resurssit, sen tulee saada mahdollisimman suuret osuudet asiakkaan sydämestä, ajatuksista ja lompakosta Osuus ajatuksista Osuus lompakosta Lähde: Storbacka-Lehtinen - Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkuuden armoilla 14
 • 15. Asiakkuuksien johtaminen – MITÄ? • Perehdyttävä itse syvällisesti niihin prosesseihin, joilla asiakas tuottaa lisäarvoa omassa liiketoiminnassaan • Asiakkuuksien johtamisella ei tavoitella asiakkaan yksittäisistä ostoista saatavan oman hyödyn maksimointia vaan pyritään pysyvään yhteistyöhön asiakkaan kanssa • Tavoitteena on ”elää” asiakkaan kanssa • Tavoitteena on miettiä, miten omaa osaamista pystytään siirtämään asiakkaille. Tässä hypätään perinteisen myynnin ja myyntiviestinnän ulkopuolelle • Tavoitteena on sopeuttaa omat ja asiakkaan prosessit niin hyvin yhteensopiviksi, että prosesseja tehostamalla luodaan enemmän lisäarvoa ja kustannustehokkuutta kuin asiakkaan ostoihin ”kinuamilla” alennuksilla Lähde: www.ims.fi/artikkelit 15
 • 16. Asiakaskeskeisyyden ylläpito • Ota asiakas mukaan suunnittelemaan asiakkuusohjelmiasi, hyödynnä heidän kokemuksensa • Ymmärrä itse mitä asiakkaille tarkoittaa, että asiat on hoidettu hyvin • Pidä asiakas mukana koko määrittely- ja suunnitteluvaiheen • Muista, että eri vaiheissa olevia asiakkuuksia pitää käsitellä eri tavoin • Opi muilta – e-markkinoinnista, asiakasuskollisuudesta, web-sivuista, CRM:stä jne. • Pidä yllä jatkuvaa parantamista. Seuraa mikä toimii ja mikä ei ja mikä on asiakkaille kaikkein merkittävintä Lähde: www.ims.fi/artikkelit 16
 • 17. Case LKJO Ky ja asiakas Tarjousprosessi Tarjouspyyntö / yhteydenotto asiakkaaseen Soitto asiakkaalle ja mahd. tapaaminen Puhelinkeskustelu / neuvottelu Aineisto- ja harjoiteehdotukset Tarjouksen tekeminen Lisämyynti Sen kysyminen, mikä asiakkaan asiakkaalle on tärkeää ja mikä auttaisi kontaktihenkilöstöä onnistumaan omassa työssään Kirjallinen toimeksiantosopimus Yhteinen sparraus Järjestelyjen tarkka sopiminen (työnjako) Tapaamis- / puhelinneuvottelumuistio Asiakasta ja/tai tämän asiakkaita auttavien ratkaisujen hakeminen Toteutusprosessi Koulutusaineistojen ennalta lähettäminen (toimivuuden arviointi) 17
 • 18. Case LKJO Ky ja asiakas Toteutusprosessi jatkuu Yhteinen aineistosparraus (puhelimitse tai tapaaminen) Mahd. sovittujen työkalujen/ aineistojen toimittaminen Aikataulujen hiominen ja järjestelyjen toimivuuden varmistaminen Varsinainen koulutustilaisuus (hyvissä ajoin paikalla) Kirja, palautteen keruulomakkeet Suosittelu Palautteen keruu ja palauteyhteenveto Palautteen ja koulutuksen läpikäynti (puhelu tai tapaaminen) Uudet toimeksiannot 18
 • 19. Palvelujen tuotteistaminen Erilaisille palveluille yhteisiä piirteitä ovat aineettomuus, prosessimaisuus ja asiakkaan osallistuminen palvelun tuotantoon. Lähde: TEKES – Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua: opas yrityksille. Lataa kirja osoitteesta: http://www.tekes.fi/fi/community/Julkaisut_ja_uutiskirjeet/333/Julkaisut/1367 19
 • 20. Palveluni ja tuotteeni Eräs tärkeimmistä periaatteista, jonka pitäisi Sinua kiinnostaman: Ostamisen helppous >< Myynnin helppous 20
 • 21. Mikä on palvelutuote? Jotakin, jolla on - sisältö - kesto / lopputulos - hinta KAIKKI YHTÄ AIKAA! 21
 • 22. Tuotteistamisen toteuttaminen - mitä edellyttää? Esim. tuote- / palvelukuvausten tekeminen, kotisivujen päivittäminen tai täysin uusien tietojen tekemisen suunnittelu - pienten askelten politiikka välitavoitteet, palkitseminen - määrätietoisuus ja sitkeys - johtaminen 22
 • 23. Miten liikkeelle? Miksi –kysymykseen vastaaminen tavoitteen ja valittavien palvelujen päättäminen (rajaaminen) sellaiseen kohteeseen tutustuminen, jossa tuotteistusta jo tehty (eli parhaista käytännöistä oppiminen – suunniteltava huolella ennakkoon maksimaalisen tehon irtisaamiseksi + raportti) asiakasymmärryksen hankkiminen ketkä osallistuvat aikataulutus (välitavoitteet, raportointi) toimintatavat, työkalut (+ menetelmät) ja ajankäyttö oman väen osallistaminen kustannus- ja hinnoitteluymmärryksen hankkiminen 23
 • 24. Lähde: Heikki Eerola, Medec Oy, mukaillen Jouni Ortju Asiakashallinta vs. asiakassuhteen vaiheet Asiakaskäyttäytyminen Suosiminen Sitoutuminen Ostokäyttäytyminen Tyytyväisyys Mieltymys Asennoituminen Tuntemus Tietoisuus Kokeilu Kiinnostus Tietämys 24
 • 26. Muut linkit & vinkit Linkit: - www.laatukeskus.fi + Savo Q - www.adaptiveaction.org – ”yksinkertaisia ratkaisuja tehokkaaseen toimintaan pääsemiseksi” - www.facebook.com/laatukoulutus - yritykseni FB-sivu, jossa jaan hyviksi kokemiani asioita, toimintatapoja, työkaluja, menetelmiä ja aineistoja Vinkit: - hyviä kirjoja: Petri Parvinen / Myyntipsykologia, Saku Tuominen, Petri Pohjakallio / Työkirja, Christian Grönroos / Palveluiden johtaminen ja markkinointi 26