Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SISTEM PEMERINTAHAN PERSEKUTUAN<br />ZULKIFLY OMAR <br />FARID ZAKWAN SAHAT<br />KHALID NAIM<br />HASIMA RUSDI<br />NAJIHA...
Sistem Persekutuan bermaksudpemerintahannegaradibahagikankepadaduaperingkatkerajaaniaitu:<br />Kerajaanpersekutuan<br />Ke...
KERAJAAN PERSEKUTUAN<br />Gabungankerajaaanpusatdankerajaannegeri<br />Tidakmempunyaikuasamutlak<br />Setiapperingkatkeraj...
Kerajaannegerimempunyaikuasapenuhterhadaphaldalamnegerisepertitanahdanpentadbirannegeri<br />Tidakadapihak yang mempunyaik...
KERAJAAN NEGERI<br />Merupakan pusat pentadbiran sesebuah negeri<br />Kerajaan ini lazimnya mempunyai kuasa yang agak terh...
Oleh itu, kerajaan negeri biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyatnya. <br />Di Malaysia pegawai tertinggi s...
Majlismesyuaratkerajaandiketuaiolehmenteribesaratauketuamenteridanmengandungibbrapa org anggotaahlidwnundangannegeri<br />...
KERAJAAN PUSAT<br />Sistemkerajaanpusatmalaysiamerangkumi: <br />Yang dipertuanagong<br />Majlis raja-raja<br />3 komponen...
Ygdipertuanagongadalahketuanegaradan raja berpelembagaan .<br />Kuasaeksekutifdilaksanakanolehkabinet(jemaahmenteri) ygdik...
Tugas-tugaspemerintahandanpentadbiranhariandilaksanakanolehkementerian-kementeriandanjabatan-jabatan<br />Terdapatjugaperb...
Ketuakehakimanialahketua hakim negaramahkamahpersekutuan.<br />Ketua audit negara pula bertanggunjawabuntukmengauditsemuaa...
Beberapasuruhanjayatelahditubuhkanbagimemastikanpemberianlayananygadildansaksamadidlmaspek-aspekpengambilandankerjayabagia...
PEMBAHAGIAN KUASA KERAJAAN PUSAT & KERAJAAN NEGERI<br />Didalamperlembagaanterdapatpembahagiankuasatertentuantarakerajaanp...
Senarai Persekutuan danNegeri<br />
Kerajaantempatan<br />Dikenalijugasebagaipihakberkuasatempatan (PBT)<br />Iaberkuasauntukmengenakancukai yang terhadsepert...
wujud empat jenis kerajaan tempatan <br />Bandar raya - dikenalisebagaiDewanBandarayaatauMajlisBandaraya<br />Bandar - dik...
MenurutAkta 171, PBT diserahkanperanandantugas-tugasberikut:<br />Kuasaperancangtempatan<br />Kuasamengeluarkanlesen<br />...
sekian<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem pemerintahan persekutuan

17,475 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology

Sistem pemerintahan persekutuan

 1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN PERSEKUTUAN<br />ZULKIFLY OMAR <br />FARID ZAKWAN SAHAT<br />KHALID NAIM<br />HASIMA RUSDI<br />NAJIHAH HALIMIN<br />
 2. 2. Sistem Persekutuan bermaksudpemerintahannegaradibahagikankepadaduaperingkatkerajaaniaitu:<br />Kerajaanpersekutuan<br />Kerajaannegeri<br />
 3. 3. KERAJAAN PERSEKUTUAN<br />Gabungankerajaaanpusatdankerajaannegeri<br />Tidakmempunyaikuasamutlak<br />Setiapperingkatkerajaanmempunyaikuasaautonomisendiridalambidangperundangantertentu<br />Setiapperingkatmempunyaikedudukan yang seimbang<br />Kerajaanpusatmempunyaikuasapenuhkepadahalehwalluarnegaradanhalumum<br />
 4. 4. Kerajaannegerimempunyaikuasapenuhterhadaphaldalamnegerisepertitanahdanpentadbirannegeri<br />Tidakadapihak yang mempunyaikuasauntukmenindasterhadappihak lain<br />
 5. 5. KERAJAAN NEGERI<br />Merupakan pusat pentadbiran sesebuah negeri<br />Kerajaan ini lazimnya mempunyai kuasa yang agak terhad seperti kuasa untuk menentukan undang-undang negeri, pendidikan, budaya dan sebagainya.<br />Biasanya kerajaan pusat tidak akan bercampurtangan dalam urusan-urusan negeri melainkan ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan<br />
 6. 6. Oleh itu, kerajaan negeri biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyatnya. <br />Di Malaysia pegawai tertinggi sesebuah negeri ialah Menteri Besar<br />Kuasa eksekutif di peringkat negeri terletak pada raja atau yg dipertua negeri mengikut perlembagaan masing-masing.<br />Kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh majlis mesyuarat kerajaan (exco) atsnama raja atauygdipertua.<br />
 7. 7. Majlismesyuaratkerajaandiketuaiolehmenteribesaratauketuamenteridanmengandungibbrapa org anggotaahlidwnundangannegeri<br />Iajugamengandungi 3 org ahlipgwai(ex-officio) ygterdiridrpdsetiausahakerajaannegeri, pgwaikwgnnegeridanpenasihatundg-undgnegeri.<br />Di sbh, majlismesyuaratkerajaandipanggilkabinetmanakaladisrwkbadaninidpanggilmajlistertinggi.<br />
 8. 8. KERAJAAN PUSAT<br />Sistemkerajaanpusatmalaysiamerangkumi: <br />Yang dipertuanagong<br />Majlis raja-raja<br />3 komponenkuasapemerintahaniaituperundangan, eksekutifdankehakiman<br />Ketua audit negaradan<br />Suruhanjaya-suruhanjaya<br />
 9. 9. Ygdipertuanagongadalahketuanegaradan raja berpelembagaan .<br />Kuasaeksekutifdilaksanakanolehkabinet(jemaahmenteri) ygdiketuaiolehperdanamenteridaniamerupakanbadanpembentukandsttertingginegara.<br />Kabinetmengandungimenteri-menteriygdilantikolehygdipertuanagongatsnasihatperdanamenteridaniamerupakanbadanpembentukandasarnegara yang tertinggi.<br />
 10. 10. Tugas-tugaspemerintahandanpentadbiranhariandilaksanakanolehkementerian-kementeriandanjabatan-jabatan<br />Terdapatjugaperbadananawamygumumnyamelaksanakanrancanganpembangunansosioekonominegara<br />Badanperundanganpersekutuanatauparlimenmempunyai 3 komponeniaituygdipertuan, dwnnegaradandwnrakyat.<br />
 11. 11. Ketuakehakimanialahketua hakim negaramahkamahpersekutuan.<br />Ketua audit negara pula bertanggunjawabuntukmengauditsemuaakaunagensi-agensikerajaandiperingkatpersekutuandannegerisertabadan-badan lain ygmentadbirkanwangawam.<br />
 12. 12. Beberapasuruhanjayatelahditubuhkanbagimemastikanpemberianlayananygadildansaksamadidlmaspek-aspekpengambilandankerjayabagianggotaperkhidmatanawam<br />Suruhanjaya-suruhanjayaberkenaanbertangunggjawabbgperkara-perkaraperlantikan, kenaikanpangkatdantatatertib.<br />Terdapat 5 suruhanjayaperkhidmataniaitu,<br />Suruhanjayaperkhidmatanawam<br />Suruhanjayapasukan polis<br />Suruhanjayaperkhidmatankehakimandanundang-undang<br />Majlisangkatantentera, dan<br />Suruhanjayaperkhidmatanpelajaran<br />
 13. 13. PEMBAHAGIAN KUASA KERAJAAN PUSAT & KERAJAAN NEGERI<br />Didalamperlembagaanterdapatpembahagiankuasatertentuantarakerajaanpusatdankerajaannegeri.<br />Pembahagianinidikenalisebagaisenaraipersekutuan,senarainegeridansenaraibersama<br />Senaraipersekutuanadalahperkaradalambidangkuasakerajaanpersekutuaan<br />Senarainegeriadalahperkaradalambidangkuasakerajaannegeri<br />Senaraibersama pula ialahbidangkuasa yang dikongsibesamaolehkedua-duakerajaan<br />
 14. 14. Senarai Persekutuan danNegeri<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Kerajaantempatan<br />Dikenalijugasebagaipihakberkuasatempatan (PBT)<br />Iaberkuasauntukmengenakancukai yang terhadseperticukaipintu<br />menguatkuasakanundang-undangkecil(atauby-laws) kepadapenduduk yang beradadidalamkawasanpentadbiranmereka<br />
 18. 18. wujud empat jenis kerajaan tempatan <br />Bandar raya - dikenalisebagaiDewanBandarayaatauMajlisBandaraya<br />Bandar - dikenalisebagaiMajlisPerbandaran<br />Luarbandar - dikenalisebagaiMajlis Daerah<br />Kawasankhas - dikenalisebagaiPerbadananatauPihakBerkuasaTempatan. <br />
 19. 19. MenurutAkta 171, PBT diserahkanperanandantugas-tugasberikut:<br />Kuasaperancangtempatan<br />Kuasamengeluarkanlesen<br />Kuasamengenakancukai-cukaitertentu<br />Membinabangunan, perumahandan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-geraidsb.) <br />Kuasauntukmenjalankanfungsimerancangdanmenguruskankawasanbandar<br />Mengurusdanmengawallalulintas (termasukmengurussistempengangkutanawambandaran) <br />Kuasauntukmerancangdanmenyediakankemudaha-kemudahanawam<br />
 20. 20. sekian<br />

×