Dasar wawasan negara

20,861 views

Published on

Published in: Travel, Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • ilmu yang bermanfaat semoga menjadi jutawan akhirat
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
20,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
589
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar wawasan negara

 1. 1. KETIDAKSEIMBANGAN KEGIATAN EKONOMI MENGIKUT SEKTOR DAN KAUM<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Kegiatanekonomidimalaysiapadaadalahtidakseimbang.<br />Hal ini, padaawalnyadisebabkanolehDasarPecah Dan Perintah yang dijalankanoleh British. <br />Dasarinitelahmembahagikankegiatanekonomimengikutkaum.<br />Perkarainimenyebabkankaummelayu,indiadancinaterpisahdarisegiekonomidangeografi.<br />
 3. 3. KesanDasarPecahdanPerintah<br />1. PendudukMelayutelahdibiarkandikawasanpedalamanuntukmengerjakansektorpertaniantradisional.<br />2. KaumCinaditempatkandibandardanlombongbagimenjalankanaktivitiperniagaandanperlombongan.<br />3. Kaum India ditempatkandiestetuntukmengerjakanladang-ladang British.<br />
 4. 4. DASAR EKONOMI BARU<br />
 5. 5. PENGENALAN<br />DasarEkonomiBaru (DEB)merupakansatu program sosioekonomidi Malaysia yang diperkenalkanpadatahun 1971 olehPerdanaMenteriTun Abdul Razak.<br />Matlamattersurat DEB adalahuntukmencapaiperpaduannegaradanintegrasinasionaldaniatelahdigubaldalamkonteksstrategiserampangduamatauntuk:<br />pembasmiankemiskinantanpamengirakaum<br />penyusunansemulamasyarakatuntukmengurangkandanseterusnyamenghapuskanpengenalankaummengikutfungsi-fungsiekonomi. <br />
 6. 6. Bagimenjayakanmatlamat yang keduadalam DEB inijuga, beberapastrategitelahdirancang, antaranya:<br />Mengurangkankeadaan yang tidakseimbangdalamstrukturgunatenagasupayapenyertaanpelbagaikaumdalamsektorutamaakanmencerminkankedudukantenagaburuhmengikutkomposisikaummenjelangtahun 1990; <br />MempastikanpembentukansebuahmasyarakatperdagangandanperindustriandikalanganorangMelayudankaumBumiputerasupayamerekadapatmenguruskandanmemilikisekurang-kurangnya 30% daripadasemuajenisperingkatkegiatanekonomi. <br />
 7. 7. Menambahdengancepatbahagianrakyat Malaysia dalampemilikansektorproduktif. PerhatiankhususakanditumpukankepadakaumBumiputera yang agakketinggalanjikadibandingkandengankaum-kaum lain; <br />Meninggikandayapengeluarandantarafkehidupangolonganmiskindiluarbandar. <br />
 8. 8. Berdasarkanbancipenduduk 1970, didapatibahawakira-kira 49.3% daripadasemuakeluargamiskindi Malaysia berpendapatandibawahgariskemiskinan (pendapatangariskemiskinantahun 1970 ialah RM200) dankira-kira 86% daripadajumlahituberadadikawasanluarbandar<br />
 9. 9. Menjelangtarikhakhirpelaksanaan DEB, matlamatuntukmembasmikemiskinantelahtercapai. LaporanRancangan Malaysia Keenamtelahmenunjukkanbahawakadarkemiskinannegarapadatahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% padatahun 1970.<br />
 10. 10. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL<br />
 11. 11. PENGENALAN<br />DPN telahdilancarkanoleh Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, PerdanaMenteri Malaysia pada 17 Jun 1991<br />RangkaRancanganJangkaPanjangKedua (RRJP 2) 1991-2000 telahdigubalberasaskanDasar Pembangunan Nasional (DPN)<br />
 12. 12. TERAS UTAMA DPN<br /> (i)  Mewujudkankeseimbangan yang optimum diantaramatlamatpertumbuhanekonomidenganpengagihan yang saksama; <br /> (ii)  Memastikanpembangunan yang seimbangbagisektor-sektorutamaekonomiuntukmeningkatkandayasalingmelengkapiantarasektorbagimengoptimumkanpertumbuhan;   (iii)  Mengurangdanakhirnyamenghapuskanketidaksamaansosialdanekonominegarauntukmenggalakkanperkongsiansecaralebihadildansaksamafaedah yang diperolehidaripertumbuhansecaralebihadildansaksamauntuksemuarakyat Malaysia;   (iv)  Menggalakdanmemperkukuhkanintegrasinasionaldenganmengurangkanjurangketidakseimbangan yang luasdalampembangunanekonomiantaranegeridanantarakawasanbandardanluarbandar;   (v)  Membangunkansebuahmasyarakat yang progresifdimanasemuarakyatmenikmatikesejahteraanhidup yang tinggidisampingmempunyainilai-nilaisosialdankerohanian yang positifsertamenghayatiperasaanbanggadancintakannegara;     <br />
 13. 13.   (vi)  Memajukansumbermanusiadantermasukmewujudkantenagakerja yang berdisplindanproduktifsertameningkatkankemahiran yang perlubagimenghadapicabaranpembangunanindustrimelaluisatubudayakecemerlangantanpamenjejaskanmatlamatpenyusunansemulamasyarakat;   (vii)  Menjadikansainsdanteknologisebagaisatuteraspentingdalamperancangandanpembangunansosio-ekonomi yang memerlukanusahamembangunkankeupayaandankebolehandalamteknologistrategikdanberasaskanilmusertamemajukanbudayasainsdanteknologidalamprosesmembangunkansatuekonomiperindustrian yang moden; dan   (viii)  Memastikanbahawadalamusahamencapaipembangunanekonomiperhatian yang sewajarnyadiberikankepadaperlindunganalamsekitardanekologisupayadalamjangkapanjangbagimemastikanpembangunannegaradapatdikekalkansecaraberterusan.<br />
 14. 14. DIMENSI-DIMENSI BARU DPN<br /> (i) Memberipenekanan yang lebihkepadastrategipembasmian  kemiskinanuntuktujuanmenghapuskankemiskinandikalangangolongantermiskin hardcore poor disampingmengurangkankemiskinanrelatif. <br />(ii) Menumpukanperhatiankepadapembangunansebuahmasyarakat  PerdagangandanPerindustrianBumiputera (MPPB) sebagaisatustrategipentingkearahmeningkatkandanseterusnyamengekalkanpenyertaanBumiputeradalamkegiatanekonomi;<br />
 15. 15. (ii) Menumpukanperhatiankepadapembangunansebuahmasyarakat  PerdagangandanPerindustrianBumiputera (MPPB) sebagaisatustrategipentingkearahmeningkatkandanseterusnyamengekalkanpenyertaanBumiputeradalamkegiatanekonomi;<br />(iii) Meningkatkanpenekanankepadasektorswastauntukmelibatkan    diridalamprosespenyusunansemulamasyarakat; dan<br />(iv) Memberilebihtumpuankepadapembangunansumbermanusia termasuksistemnilaidanetikabagimencapaimatlamatpertumbuhanekonomidanpengagihan yang saksama.<br />
 16. 16. PROGRAM PELAKSAAN DPN<br />Hasilpencapaian yang berkualitidanberkekalan<br />PersainganDalamPasaranAntarabangsa<br />Wawasan 2020 <br />PembasmianKemiskinan <br />PenyusunanSemulaMasyarakat <br />
 17. 17. DASAR WAWASAN NEGARA<br />
 18. 18. PENGENALAN<br />DasarWawasan Negara menggabungkanteraskritikaldasarpembangunan yang lepas, iaituDasarEkonomiBarudanDasar Pembangunan Nasional<br />DasariniterkandungdalamRangkaRancanganJangkaPanjangKetiga (RRJP3), 2001-2010<br />Objektifutamamencapaiperpaduannasional<br />Strategiutamanyaialah:<br />Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum<br />penyusunan semulamasyarakat<br />pembangunan yang seimbang<br />
 19. 19. TerasUtama DWN<br />• membinabangsa yang berdayatahandenganmemupukperpaduan, menyemarakkansemangatpatriotik, membentukkematanganpolitik, membinamasyarakatsupayalebihbertolakansurdanpenyayang yang tersematdengannilaipositifsertameningkatkankualiti hidup dan keutuhan ekonomi;<br />• menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah<br />
 20. 20. • mengekalkanpertumbuhanekonomi yang tinggidenganmemperkukuhkansumberpertumbuhan, institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro;<br />• mempertingkatkandayasainguntukmenghadapicabaranglobalisasidanliberalisasi;<br />• membangunkanekonomiberasaskanpengetahuansebagaisatulangkahstrategikuntukmeningkatkannilaiditambahbagisemuasektorekonomidanmengoptimumkandayapemikiranrakyat;<br />
 21. 21. • mengukuhkanpembangunansumbermanusiauntukmenghasilkantenagakerja yang cekap, produktif dan berpengetahuan; dan<br />•meneruskanpembangunanalamsekitar yang mapanuntukmeneguhkanpertumbuhanjangkapanjang.<br />

×