Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korean Education

591 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korean Education

  1. 1. 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPH 3iJLQD GH -RVXVLHUUD V %ORJ -RVXVLHUUDUHQ %ORJD %ORJ GH -RVXVLHUUD -XVW D UHVHDUFKHU1LUH ODQ HWD LULW]LDN7UDEDMRV RSLQLRQHV © (/ ³18(92´ 02'(/2 75,/,1*h( 0$6 $67(//$12 3$5$ /$ 0$25Ë$ '(/ $/801$'2 8$1'2 /$ 65$ (/$$ 35(*817$%$ $/ 216(-(52 '( ('8$,Ï1 62%5( /$ (;3(5,0(17$,Ï1 (1 (/ 02'(/2 $ (/ %,/,1*h,602 (1 (/ ' ª 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPHUD SULRULGDG GH VXV YLGDV % MRVXVLHUUD KWWSMRVXVLHUUDZRUGSUHVVFRPPHHNHRQJOHHHOSXHEORFRUHDQRFRQVLGHUD
  2. 2. 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPH 3iJLQD GH 7XYH OD VXHUWH GH WUDEDMDU FRQ 0HH.HRQJ /HH HQ ODV SULQFLSDOHV HYDOXDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV 3,6$ 7,066 (OOD HV LQYHVWLJDGRUD HVSHFLDOLVWD HQ LHQFLDV GHO .,( .RUHD ,QVWLWXWH RI XUULFXOXP DQG (YDOXDWLRQ UHt LQWHUHVDQWH FKDUODU FRQ HOOD VREUH OD HGXFDFLyQ HQ VX SDtV 3 +iEODQRV SRU IDYRU VREUH OD KLVWRULD UHFLHQWH GH OD HGXFDFLyQ HQ RUHD UHIRUPDV HWF 5 1XHVWUR VLVWHPD HGXFDWLYR PRGHUQR IXp HVWDEOHFLGR D ILQDOHV GH ORV DxRV GHVSXpV GH OD OLEHUDFLyQ GHO SDtV GH OD RFXSDFLyQ MDSRQHVD /D FDUDFWHUtVWLFD PiV GHVWDFDEOH GHO GHVDUUROOR HGXFDWLYR GH RUHD HQ ORV ORV IXH OD H[SDQVLyQ FXDQWLWDWLYD GH OD SREODFLyQ HVWXGLDQWLO ORV VHUYLFLRV HGXFDWLYRV HO Q~PHUR GH SURIHVRUHV /RV IXHURQ XQ SHULRGR GH GHVDUUROOR FXDOLWDWLYR GHO VLVWHPD HGXFDWLYR /D UHIRUPD HGXFDWLYD HQ ORV VH FHQWUy HQ OD HILFLHQFLD UHIRU]DQGR OD LQGHSHQGHQFLD FRQVWUXHQGR HO HTXLOLEULR SDUD DXPHQWDU OD LJXDOGDG GH RSUWXQLGDGHV 6H KDQ UHDOL]DGR JUDQGHV HVIXHU]RV SRU UHIRUPDU OD HGXFDFLyQ GH GLIHUHQWHV PDQHUDV D OR ODUJR GH OD KLVWRULD 3 /HH ¢XDQGR YDQ ORV QLxRVDV QRUPDOPHQWH D OD HVFXHOD HQ RUHD ¢RQ TXp HGDG¢ RPLHQ]DQ HQ HO -DUGLQ GH ,QIDQFLD 5 1RUPDOPHQWH ORV QLxRV FRUHDQRV FRPLHQ]DQ OD HVFXHOD HOHPHQWDO FRQ DxRV /D PDRU SDUWH GH HOORV YDQ DO -DUGtQ GH ,QIDQFLD FRQ DxRV SHUR HVWR HV RSFLRQDO 3 ¢ XDQGR FRPLHQ]D OD HGXFDFLyQ REOLJDWRULD FXDQGR ILQDOL]D 5 /D HGXFDFLyQ REOLJDWRULD HQ RUHD FRPLHQ]D HQ OD HVFXHOD HOHPHQWDO ILQDOL]D FRQ OD PHGLD 6RQ QXHYH DxRV GHVGH ž D ž 3 H[SOtFDQRV SRU IDYRU FXDOHV VRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV GHVWDFDEOHV GHO VLVWHPD HGXFDWLYR FRUHDQR 5 (V UHDOPHQWH GHOLFDGR GH H[SOLFDU SRUTXH GHSHQGH GH OD SHUVSHFWLYD GH FDGD XQR 0XFKRV HUXGLWRV VHxDODQ TXH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPHUD SULRULGDG GH VXV YLGDV 6H OH KD OODPDGR OD ³ILHEUH HGXFDWLYD´ HQ RUHD )XQFLRQDED FRPR HO SULPHU IDFWRU GHO DFWXDO GHVDUUROOR HFRQyPLFR GH RUHD SHUR KR GtD HO FRVWH GH GH ODV FODVHV SDUWLFXODUHV H[FHVLYDV UHVXOWD XQD FDUJD SHVDGD SDUD OD JHQWH FRUULHQWH (V FRPR XQD HVSDGD GH GREOH ILOR 3 +H OHtGR TXH PXFKRV HVWXGLDQWHV FRUHDQRV SDVDQ VXV YLGDV SUHSDUDQGR ORV ³H[DPHQHV´ ¢XDOHV VRQ HVWRV H[iPHQHV HQ RUHD ¢6RQ LPSRUWDQWHV 5 0XFKRV HVWXGLDQWHV HQ RUHD VLHQWHQ SUHVLyQ SRU VX UHQGLPLHQWR DFDGHPLF SRUTXH XQD GH ODV FRVDV PiV GHVHDGDV HQ RUHD HV VHU XQ ³WRSDFKLHYHU´ XQ HVWXGLDQWH H[FHOHQWH /RV H[iPHQHV VRQ SDUD WHVWDU OR TXH HO DOXPQDGR DSUHQGH HQ FODVH VRQ H[WUHPDGDPHQWH LPSRUWDQWHV SRUTXH VRQ OD EDVH SULPRUGLDO SDUD LQJUHVDU HQ OD 8QLYHUVLGDG 3 ¢4Xp HV HO H[DPHQ GH HQWUDGD D OD 8QLYHUVLGDG FXDO HV VX LPSRUWDQFLD 5 (O H[iPHQ GH HQWUDGD YDUtD VHJ~Q OD 8QLYHUVLGDG *HQHUDOPHQWH HV OD FRPELQDFLyQ GH OD SXQWXDFLyQ HQ HO 6FKRODVWLF $SWLWXGH 7HVW VFRUH .RUHDQ 6$7 VFRUH QRWDV GHO EDFKLOOHUDWR HQWUHYLVWD WHVWV GH HQVDR $OJXQDV XQLYHUVLGDGHV QR REVWDQWH DSOLFDQ VRODPHQWH XQ IDFWRU GH ORV DQWHULRUHV KWWSMRVXVLHUUDZRUGSUHVVFRPPHHNHRQJOHHHOSXHEORFRUHDQRFRQVLGHUD
  3. 3. 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPH 3iJLQD GH /RV H[iPHQHV GH HQWUDGD D OD 8QLYHUVLGDG VRQ FRQVLGHUDGRV FRPR XQD GH ODV FRVDV PiV LPSRUWDQWHV HQ OD YLGD SRU ORV FRUHDQRV FDVL WRGRV ORV HVWXGLDQWHV LQWHQWDQ GHVHVSHUDGDPHQWH HQWUDU HQ ODV XQLYHUVLGDGHV SUHVWLJLRVDV 6H FUHH TXH IRUPDU SDUWH GH ODV PLVPDV SXHGH VHU HO DFFHVR GLUHFWR DO p[LWR HQ OD YLGD 3 ¢(V OD HGXFDFLyQ FRUHDQD FRPSUHQVLYD SDUD WRGRVDV R H[LVWHQ LWLQHUDULRV 5 (O VLVWHPD (GXFDWLYR HQ RUHD HV FRPSUHQVLYR LJXDO SDUD WRGRVDV 3 ¢3RUTXp WHQpLV HVFXHODV SDUD HVWXGLDQWHV WDOHQWRVRV GH KHFKR DPERV YLVLWDPRV XQD HQ 6HXO 5 R FUHR TXH HV LPSRUWDQWH SDUD ORV HVWXGLDQWHV VXSHUGRWDGRV GHVDUUROODU FRPSOHWDPHQWH VX SRWHQFLDO (VWD HV OD SULQFLSDO UD]yQ SDUD FUHDU HVFXHODV SDUD VXSHUGRWDGRV ORV HVWXGLDQWHV TXH HVWXGLDQ HQ HOODV FRQWULEXHQ D FRPSHWLU HQ OD HFRQRPtD JOREDO 3 5HVSHFWR DO SURIHVRUDGR ¢4Xp VH QHFHVLWD SDUD OOHJDU D VHU SURIHVRU HQ XQD HVFXHOD S~EOLFD 5 ,QGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH VHD S~EOLFD R SULYDGD HOHPHQWDO R VHFXQGDULD OD SHUVRQD TXH TXLHUH VHU SURIHVRUD HQ RUHD GHEH FRQVHJXLU HO FHUWLILFDGR GH SURIHVRU TXH VH ORJUD QRUPDOPHQWH GHVSXpV GH FRPSOHWHU DxRV GH 8QLYHUVLGDG 3HUR SRU HO KHFKR GH WHQHU HO FHUWLILFDGR OD SHUVRQD TXH TXLHUH VHU SURIHVVRUD QR WLHQH XQ HPSOHR FRPR WDO 'HEH SDVDU XQRV H[iPHQHV GH VHOHFFLyQ PX H[LJHQWHV SDUD VHU SURIHVVRUD HQ OD HVFXHOD S~EOLFD 3 ¢+DFpLV VHOHFFLyQ GH SURIHVRUHV 5 3RU VXSXHVWR (O WHVW GH VHOHFFLyQ GHO SURIHVRUDGR HV XQR GH ORV PiV H[LJHQWHV GH RUHD KWWSMRVXVLHUUDZRUGSUHVVFRPPHHNHRQJOHHHOSXHEORFRUHDQRFRQVLGHUD
  4. 4. 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPH 3iJLQD GH 3 ¢XDQWR SXHGH JDQDU XQ SURIHVRUD HQ RUHD 5 'H DFXHUGR FRQ ORV GDWRV GH ³ 2(' (GXFDWLRQ DW D *ODQFH´ ORV VDODULRV SDUD SURIHVRUHV FRQ DO PHQRV DxRV GH H[SHULHQFLD HQ VHFXQGDULD REOLJDWRULD VRQ ORV PiV DOWRV HQ RUHD FRQ UHVSHFWR DO 3,% YHFHV HO 3,% SHU FDSLWD /D PHGLD GH OD 2'( HUD YHFHV HO 3,% SHU FDSLWD 3 ¢(V XQ WUDEDMR GHVHDGR ¢3RU TXp 5 6t HO WUDEDMR GH SURIHVVRU HV PX IDYRUDEOH SDUD ORV MyYHQHV FRUHDQRV SRUTXH HVWi ELHQ FRPSHQVDGR HFRQyPLFDPHQWH SHUR WDPELpQ SRUTXH JR]D GH XQD DOWD HVWLPD VRFLDO 3 6REUH ODV HVFXHODV R LQVWLWXWRV ¢VRQ OD PDRUtD S~EOLFRV ¢yPR VRQ HQ FXDQWR D DXWRQRPtD ILQDQFLDFLyQ FRQWUDWDFLyQ GH SURIHVRUDGR LPSOLFDFLyQ GH ORV SDGUHVPDGUHV 5 /D PDRU SDUWH GH ODV HVFXHODV HOHPHQWDOHV VHFXQGDULDV VRQ S~EOLFDV +D DOJXQRVQ LQVWLWXWRV SULYDGRV VRQ IRQGRV SULYDGRV /D DXWRQRPtD HV OLPLWDGD HQ FXDQWR D ILQDQFLDFLyQ FRQWUDWDFLyQ 7RGDV OD HVFXHODV S~EOLFDV VRQ ILQDQFLDGDV FRQ IRQGRV GH ORV JRELHUQRV FHQWUDO R ORFDO OD DXWRULGDG TXH FRQWUDWD HV HO VXSHULQWHQGHQWH GH ODV RILFLQDV SURYLQFLDOHV GH HGXFDFLyQ 3 ¢4Xp RFXUUH FRQ ORV GLUHFWRUHVDV ¢'H TXp VH RFXSDQ ¢6RQ SURIHVLRQDOHV GH OD GLUHFFLyQ ¢3XHGHQ GHFLGLU DOJR VREUH FRQWUDWDFLyQ VDODULRV« 5 /D UHVSRQVDELOLGDG EiVLFD GH ORV GLUHFWRUHV HV OD JHVWLyQ GHO FHQWUR RRUGLQDQ VXSHUYLVDQ GLDULDPHQWH OR TXH FXUUH ODV FODVHV RPR GLMH DQWHV VX SDSHO HQ OD FRQWUDWDFLyQ HV UHVWULQJLGR HO VDODULR GHO SURIHVRUDGR VH GHFLGH D QLYHO QDFLRQDO SRU OH 1RUPDOPHQWH ORV SURIHVRUHV OOHJDQ D VHU GLUHFWRUHV SRU SURPRFLyQ GHVSXpV GH PXFKRV DxRV GH VHUYLFLR DO PHQRV DxRV SRU OH VL EHLQ KR GtD KD DOJXQDV H[FHSFLRQHV /RV GLUHFWRUHV FREUDQ SRU HO PLVPR FRQYHQLR TXH HO SURIHVRUDGR 3 ¢$ TXp FUHHV TXH VH GHEHQ ORV H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV HQ ODV HYDOXDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV ¢XiO HV OD UD]yQ 5 3RUTXH KD PXFKRV IDFWRUHV UHODFLRQDGRV HV GLItFLO FLWDU ODV FDXVDV H[DFWDV TXH VXEDFHQ DO H[FHOHQWH UHQGLPLHQWR GH ORV FRUHDQRV (VWRV VRQ ORV IDFWRUHV TXH R FUHR PiV LPSRUWDQWHV ‡ (O IDFWRU PiV LPSRUWDQWH SXHGH VHU OD FDOLGDG GH ORV SURIHVRUHV /D HQVHxDQ]D HV XQD SURIHVLyQ PX GHVHDGD HQ RUHD ORV SURIHVRUHV FRUHDQRV GHVWDFDQ ‡ 2WUR IDFWRU SXHGH VHU HO FXUULFXOXP QDFLRQDO 7HQHPRV XQ FXUULFXOXP TXH GHILQH FODUDPHQWH ORV REMHWLYRV SDUD OD HGXFDFLyQ OR TXH HO DOXPQDGR GHEH DSUHQGHU ‡ /D FXOWXUD HV RWUR IDFWRU RPR D GLMH ORV FRUHDQRV WHQHPRV XQ JUDQ IHUYRU SRU ORV UHVXOWDGRV HGXFDWLYRV /D FRQFLHQFLD GH TXH HO QLYHO HGXFDWLYR DIHFWD VLJQLILFDWLYDPHQWH D OD FDOLGDG GH YLGD HV DOJR PX SUHVHQWH HQ HO SXHEOR FRUHDQR 3 3RU ~OWLPR ¢SRU TXp QR H[LVWH XQD JUDQ GLIHUHQFLD HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH ORV DOXPQRV FRUHDQRV SRUTXp HO QLYHO VRFLRHFRQyPLFR QR HV LPSRUWDQWH 5 1XHVWUR VLVWHPD HGXFDWLYR SRQH pQIDVLV HQ OD HTXLGDG QXHVWURV FHQWURV H[FHSWR XQD SHTXHxD SURSRUFLyQ GH LQVWLWXWRV VRQ FRPSUHQVLYRV KWWSMRVXVLHUUDZRUGSUHVVFRPPHHNHRQJOHHHOSXHEORFRUHDQRFRQVLGHUD
  5. 5. 0HH.HRQJ /HH HO SXHEOR FRUHDQR FRQVLGHUD HO HGXFDU ELHQ D VXV KLMRV FRPR OD SULPH 3iJLQD GH 7KLV HQWU ZDV SRVWHG RQ 0DUW[RD DW SP DQG LV ILOHG XQGHU 8QFDWHJRUL]HG RX FDQ IROORZ DQ UHVSRQVHV WR WKLV HQWU WKURXJK WKH 566 IHHG RX FDQ OHDYH D UHVSRQVH RU WUDFNEDFN IURP RXU RZQ VLWH /HDYH D 5HSO M26 1DPH EHKDUUH]NRD MPVR#EL]NDLDHX (PDLO ZLOO QRW EH SXEOLVKHG EHKDUUH]NRD :HE RUULD 6XEPLW RPPHQW 1RWLI PH RI IROORZXS FRPPHQWV YLD HPDLO 1RWLI PH RI QHZ SRVWV YLD HPDLO %ORJ DW :RUG3UHVVFRP (QWULHV 566 DQG RPPHQWV 566 KWWSMRVXVLHUUDZRUGSUHVVFRPPHHNHRQJOHHHOSXHEORFRUHDQRFRQVLGHUD

×