Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25 Galdera Ebaluazio Diagnostikoaz

785 views

Published on

Euskadiko ebaluazio diagnostikoari buruzko 25 galdera.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

25 Galdera Ebaluazio Diagnostikoaz

 1. 1. • Irakasleentzako informazioa Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 2008
 2. 2. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 1. orr. SARRERA Maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzaren Lege · Ebaluazio diagnostikoaren helburuak eta Organikoak (LOE) bere 21., 29. eta 144. ezaugarriak EAEn. artikuluetan ebaluazio diagnostikoa defini- · Errendimendu-probak eta galdera-sortak. tzen dituzten arauak, ezaugarriak eta eska- kizunak ezartzen ditu, ikastetxeen eta hez- · Aplikazio prozesua ikastetxean. kuntza administrazioen erantzukizunekin eta · Emaitzen aurkezpena. betebeharrekin batera. Ildo horretatik ho- nela dio: “hezkuntza administrazioen betebe- Dokumentu honetan oinarrizko informazioa harra da ebaluazio diagnostikoak beren men- eskaintzen da. Gainerako informazio osa- pean dauden ikastetxeetan garatzea eta garria Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa kontrolatzea eta, baita ere, ikastetxeek eba- Saileko Laguntza-zerbitzuen bidez helara- luazio horiek egoki gauzatu ahal izateko be- ziko zaie ikastetxeei. har dituzten ereduak eta laguntza eskain- tzea”. Urriaren 16ko 175/2007 Dekretuak (EHAA, 07-XI-13) Euskal Autonomia Erkidegoko Oi- narrizko Hezkuntzaren curriculuma ezartzen du eta 36. artikuluan (V. Kapitulua: Ikasle- ria, ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titula- zioa) era horretako ebaluazioak zehazten ditu, eta gure Erkidegoko zentsuko ebalua- zio diagnostikoa diseinatzeko eta garatzeko kontuan hartu behar diren zenbait eskakizun gehitzen ditu. Dokumentu honen xedea ebaluazio horren ezaugarriak jakinaraztea da eta prozesu ho- rren inguruko funtsezko zenbait galderari erraz eta argi erantzun nahi die. Dokumentua lau ataletan banaturik dago. Ataletako bakoitzean hurrengo gai hauei buruzko galderei erantzuten zaie:
 3. 3. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 2. orr. Zer da ebaluazio diagnostikoa? Ikastetxeen hobekuntzarako balio duen ebaluazio prozesua da; Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak noraino garatu di- tuzten neurtzen du. Ebaluazioa proba eta testuinguruko galdera-sorta ezberdinek osatzen dute. Proba eta galdera-sortak berdinak dira ikasle guztientzat eta irizpide estandari- zatuekin ezarriko dira diru publikoaz finantzatutako ikastetxe guztietan. Ebaluazioak nahiko informazio objektiboa eskainiko dio ikastetxe bakoitzari bere egoerari buruz. Informazio hori irakasleei, ikasleen familiei eta oro har hezkuntza sistema osoa- ri helaraziko zaie. Informazio horrek, ikastetxe barneko datuekin osaturik, hobekuntza-prozesuak abian jartzeko aukera eskainiko du. EBALUAZIOAREN 2. Zergatik egiten da Lehen ikasleak hiritar bezala duten eginkizuna be- tate eta Ikerketa Sailaren ardurapean izango Hezkuntzako 4. mailan eta DBHko tetzeko zein puntutaraino dauden presta- dena. Ikastetxez kanpoko langileek eza- HELBURUAK ETA 2. mailan? turik ezagutzea; bestetik, ikastetxeei beren rriko dute atal hori. Ikastetxeek, atal horrez EZAUGARRIAK irakaslana hobetzen laguntzea eta adminis- gain, borondatezko beste diagnostiko eba- Ebaluazio horren izaera diagnostikoa eta trazioari hezkuntza-politika bideratzeko in- luazio prozesu batzuk garatu ahal izango prestakuntzazkoa kontuan izanik, komeniga- formazio baliagarria eskaintzea. Ebaluazio dituzte, ikastetxearen barnekoak, kanpoko 1. Zergatik planteatzen da ebaluazio rria delako derrigorrezko bi etapen erdiko al- diagnostikoak ikastetxeentzako izaera pres- atalaren osagarri gisa edo bere hezkuntza- dean kokatzea, bi ikasturte bukatu aurretik. takuntzazkoa eta orientatzailea du eta proiektuaren oinarrizko alderdiak garatzeko. diagnostikoa? Horrela, ebaluazioaren emaitzak eta infor- izaera informatiboa familientzako eta hez- mazioak arazoak hautemateko erabili ahal kuntza komunitatearentzako. · Ebaluazioaren emaitzak ikaslearen mai- Ebaluazio mota hori hezkuntzaren kalitatea laraino helduko dira; hortaz, ikastetxeei izango dira eta, horren ondorioz, curriculu- hobetzeko formula eraginkor bezala erabil- eta familiei banan-banako informazioa mak eta ikastetxe bakoitzeko ikas eta irakats tzen ari delako gure europar inguruneko he- 4. Zeintzuk dira Euskal Autonomia emango zaie. Horrek ikasle bakoitzaren ara- prozesuak egokitzeko eta beharrezkoa de- rrialde askotan. Derrigorrezko hezkuntzaren Erkidegoko ebaluazio zoak hautemateko aukera eskainiko du eta nean ikasleei laguntza neurriak eskaintzeko. testuinguruan ikasleen konpetentzia-mailak baita banan-banako konponbideak bidera- diagnostikoaren ereduaren eta ikastetxeen egoera, eta oro har hez- tzen lagunduko ere. kuntza sistema osoarena, ezagutu beharra ezaugarriak? 3. Zein da ebaluazio diagnostikoaren gero eta premiazkoagoa da. Eta egoera hori helburua? Gure erkidegoan egingo den ebaluazio diagnos- · Ebaluazioak ikastetxeei luzetarako kon- ezagutzeko modu bakarra aurretiaz balioz- tikoak hurrengo ezaugarri hauek izango ditu: parazioak egiteko aukera eskainiko die, tatutako prozedura homologatu eta garde- Ebaluazio diagnostikoak helburu bikoitza emaitzen bilakaera denboran zehar aztertu nak eta irizpide komunak erabiltzen dituzten du: alde batetik, eskolak bizitzarako zein · Ebaluazioaren atal bat ikastetxez kan- ahal izango baitute, eta ez ikasturte bakoi- ebaluazio prozesuak dira. mailataraino prestatzen duen baloratzea eta pokoa izango da, Hezkuntza, Unibertsi- tzean bakarrik.
 4. 4. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 3. orr. 5. Badu ebaluazioak zerikusi zuzenik IKASLE GUZTIEN EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN EGITURA ikastetxe bakoitzean irakasten diren edukiekin? Curriculumean garatzen diren konpetentzie- tan, eta beraz edukietan, oinarrituta badago ere, ebaluazioa ez dago ikastetxe bakoitzean IKASTETXEZ KANPOKO ATALA (DERRIGORREZKOA) IKASTETXE BARNEKO ATALA (BORONDATEZKOA) lantzen diren edukien garapen-maila zehatzari loturik. Ikasleek eskuratu dituzten ezagupenen sakontasuna baloratu beharrean, ikasleek eza- ITEM ITXIAK ITEM IREKIAK a) Ikastetxeak berak bere proiektuaren arabera sortutako eta moldatu- tako baliabideak eta probak gupen horiek egoera ezberdinetan egoki hau- tatzeko eta erabiltzeko duten gaitasuna eba- luatu nahi da. Ebaluazio hau, jakina, ez da bukaerakoa eta b) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eskainitako ebaluazio ere- duak eta proposamenak (probak, irizpideak, antolamendurako pro- ez du inolaz ere ordezkatzen irakasleek egi- APLIKAZIO KONTROLATUA ETA ESTANDARIZATUA posamenak, ereduak...) ten duten curriculum-ebaluazioa. Aitzitik, curriculumari lotuago dagoen ohiko ebalua- zioaren osagarria da, ikasleei buruzko kan- poko informazioa eskaintzen baitu. Gero, informazio hau ikastetxeak interpretatu be- harko du bere testuingurua kontuan hartu- HEZKUNTZA SAILAK DEFINITUTAKOA IKASTETXEAK DEFINITUTAKOA rik eta berak erabakiko du informazio hori - Maila bakoitzean ebaluatzen diren konpetentziak (Borondatezko aplikazioa eta garapena, barneko baliabideekin) nola erabili. - Derrigorrezko aplikazioa kanpoko baliabideekin 6. Zenbat aldi ditu ebaluazio diagnostikoak? Ebaluazio diagnostikoak prozesu konplexu TXOSTENAK IKASTETXEKO TXOSTENA: bat abian jartzea eskatzen du, pertsona ko- • Ikasle bakoitzarena - Kanpoko ebaluazioaren emaitzak puru handiak fase ezberdinetan eta helburu • Ikastetxekoa - Barneko ebaluazioaren emaitzak • Erkidegokoa Familientzako eta hezkuntza komunitatearentzako informazioa eta erantzukizun ezberdinekin parte hartzea baitakar. Hurrengo grafikoan ikusten denez, hiru aldi daude:
 5. 5. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 4. orr. a) Prestatze eta sentsibilizazioko aldia (ikasturteko lehen eta bigarren hiruhila- LEHENENGO HIRUHILEKO BIGARREN ETA HIRUGARREN HIRUHILEKO betekoetan): helburua hezkuntza komu- nitateari informazioa ematea eta ebalua- Informazioa zioa prestatzea da. Sentsibilizazioa 2 Probarako 3 Proben 4 Zuzenketa Prestakuntza prestakuntza aplikazioa b) Aplikazio aldia (ikasturteko bigarren 0 eta hirugarren hiruhilabetekoetan): proba ikastetxeetan ezartzen da, emai- tzak aztertzen dira eta txostenak has- A) SENTSIBILIZAZIO ten dira. PRESTAKUNTZA 1 IKASTETXEAN ALDIA c) Hobekuntza aldia (hurrengo ikasturteko • Ebaluazioaren koord. taldea lehen hiruhilabetekoan): datuak jaso on- • Sentsibilizazioa 5 Datuak aztertu eta doren hobekuntza prozesua hasten da • Aholkularitza korrelazioak landu ikastetxeetan. B) APLIKAZIO, 7. Nork hartu behar du parte Ikastetxeko 10 ANALISI ETA ebaluazioan? hobekuntza TXOSTEN ALDIA plana eman Euskadin diru publikoarekin finantzatutako ikastetxe guztietan LHko 4. mailan eta C) HOBEKUNTZA 6 Txostenak idatzi DBHko 2. mailan eskolaturik dauden ikasle ALDIA guztiek hartu behar dute parte. Ebaluazioa- ren prozesu orokorrean finkatzen diren bal- Ikastetxeko 9 hobekuntza dintza eta denbora berdinetan egin beharko plana egin dituzte probak ikasle guztiek. Horretarako, ikastetxe bakoitzak bere ikasleen zerren- Emaitzei Emaitzak buruzko dak eta ezaugarriak sartu beharko ditu eba- aztertu. luaziorako sortutako zerbitzarian, Hezkuntza 8 7 txostenak Ikastetxeko ikastetxeetara Sailburuordetzak hartuko duen Erabakian txostena bidali finkatzen diren irizpideen eta prozeduraren arabera. HURRENGO MAILAREN LEHENENGO HIRUHILEKO
 6. 6. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 5. orr. 8. Hezkuntza premia bereziko bata finkoa eta bestea aldakorra. Atal ikasturte bakoitzaren hasieran. Batzordea · Proben eta galdera-sorten aplikazioa egin- ikasleek ere egin behar dituzte finkoan oinarrizko bi konpetentziarik instru- ikastetxeko zuzendariak, ikasketa buruak go duten kanpoko pertsonei laguntzea eta probak? mentalenak sartuko dira eta ikasturte guztie- eta ebaluatuko den irakasmaila bakoitzeko haiekin elkarlanean aritzea. tan ebaluatuko dira; atal aldakorrean gaine- tutore batek gutxienez osatuko dute. · Ikastetxeko zuzendariari ikastetxeko emai- Curriculumaren egokitzapen indibiduala rako konpetentzia guztiak sartuko dira eta Koordinazio batzorde horren eginkizunak tzen txostenak aurkezten eta Hobekun- (CEI), edozein izanda ere, duten ikasleek ere ikasturte bakoitzean haietako bat ebalua- honako hauek dira: tzarako plana egiten laguntzea. hartu behar dute parte ebaluazio prozesuan; tuko da ziklikoki. hala ere, prozesu orokorraren baldintzak · Ebaluazio prozesua ikastetxean planifika- Konpetentzia bakoitza egitura horren ara- ezarriko balitzaizkie, ikasle horien egoerak tzea eta koordinatzea irizpide eta arau oro- bera ebaluatzeko aurreikusten den egutegia eta ezaugarriek probetako beren errendi- korren arabera. hurrengo taulan azaltzen da. menduan eragina izan dezakete. Beraz, bi · Hezkuntza komunitateko kide guztiei eba- egoera mota aurreikusi ditugu: Hortaz, 2008-09 ikasturtean ebaluazio diag- luazio diagnostikoaren zioari, helburuei eta nostikoak hurrengo konpetentzia hauetan ja- - Curriculumean sartzeko edozein mota- ezaugarriei buruzko informazioa ematea rriko du arreta: Hizkuntza-komunikaziorako tako CEIa duten ikasleak (ikusmen, en- eta horretaz sentsibilizatzea. konpetentzia euskaraz eta gazteleraz, Mate- tzumen, mugimen edo antzeko urritasu- matikarako konpetentzia eta Zientzia-, tekno- nak): ahal den neurrian, parte hartuko logia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. dute ebaluazioan, probak eta galdera- ATAL ALDAKORRA sortak egin ahal izateko behar dituzten 10. Ikasturteko zein garaitan egingo ATAL FINKOA egokitzapenak prestatu ondoren. dira probak? IKASTURTEA OINARRIZKO KONPETENTZIA - CEI esanguratsu orokorra duten ikasleak: ikasle horientzat irizpide orokorren ara- Proben aplikazioa ikasturte bakoitzeko mar- bera ebaluazioa egitea ezinezkoa izango txoan eta maiatzean artean egingo da, ikas- 2008-09 Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. denez, ikastetxeak erabaki beharko du tetxeetan egiten diren ohiko ebaluazio aka- • Hizkuntza- 2009-10 Gizarterako eta hiritartasunerako konpetentzia. ikasle horiek zein baldintzatan egingo demikoekin edo amaierakoekin oztoporik ez komunikaziorako konpetentzia 2010-11 Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko duten ebaluazioa. sortzeko. Data zehatzak Hezkuntza Sailbu- euskaraz. konpetentzia. ruordetzaren erabaki baten bidez finkatuko • Hizkuntza- 2011-12 Ikasten ikasteko konpetentzia. dira urtero. komunikaziorako 9. Zein oinarrizko konpetentzia konpetentzia 2012-13 Giza eta arte-kulturarako konpetentzia. ebaluatuko da maila bakoitzean? gaztelaniaz. 2013-14 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia. 11. Nola antolatuko da ebaluazio 175/2007 Dekretuak finkatzen dituen 8 oi- • Matematikarako 2014-15 Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. diagnostikoa ikastetxean? konpetentzia narrizko konpetentziak ebaluatu ahal iza- 2015-16 Gizarterako eta hiritartasunerako konpetentzia. teko, ebaluazio aurrerakorreko eredu zikliko Ebaluazio diagnostikoaren koordina- bat aukeratu da. Eredu horrek bi atal ditu, zio batzordea eratuko da ikastetxeetan
 7. 7. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 6. orr. ERRENDIMENDU-PROBAK ETA Edukiari dagokionez, item gehienak egune- 15. Zergatik erabiltzen da proba bera APLIKAZIO PROZESUA roko bizitzako arazo garrantzitsuen inguru- ikasle guztiak ebaluatzeko? GALDERA-SORTAK IKASTETXEAN koak izango dira, egungo gertaerei edo ikas- leen inguruneari eta interesei lotuak eta Ekitate printzipioagatik. Ikasle guztiek garatu ikasleen adinerako egokiak. Arazo horiek behar dituzte curriculumean zehazten diren 12. Nolakoak izango dira egoera errealen isla izango dira eta ikasleek oinarrizko konpetentziak. Probak estandari- 17. Nork egingo du proben aplikazioa? errendimendu-probak? arazoak konpontzeko beren ezagupenak eta zatuak dira, hots, berdinak ikasle guztien- trebetasunak erabili behar izango dituzte. tzat, ikasleek lortutako maila ezaugarri per- Proben eta galdera sorten aplikazioa ikaste- Oro har, ikasleek koaderno bat izango dute tsonalak edo sozio-familiarenak kontutan txeetan horretarako bereziki izendatutako konpetentzia bakoitzerako eta galderei hartu gabe ezagutzeko beharra baita. Mai- ikastetxez kanpoko pertsonek egingo dute. aparteko erantzun-orri batean erantzun be- 14. Zein hizkuntzatan erantzun behar lakatutako proba ezberdinak egitea ekitate- Lehiaketa publiko baten bidez kontratatzen har izango diete. Koadernoek item kopuru dute ikasleek errendimendu- aren printzipioaren aurka joango litzateke diren pertsona horiek dagokien ikastetxeekin zehatz bat izango dute eta itemak era ez- probetan? eta bereizkeria izango litzateke, ikasle ba- harremanetan jarriko dira aplikazio prozesu berdinetakoak izango dira. Emaitzen ar- tzuengandik nolabait emaitza apalagoak es- osoa prestatzeko, irizpide eta baliabide komu- teko konparazioak egin ahal izango direla Probetako hizkuntzaren efektuari buruzkoa peroko balira bezala. Ikasle guztientzako nak eta estandarizatuak jarraituz. Ebaluazio bermatzeko item gehienak komunak izango hasierako oinarrizko informazioan azalduko kalitatea eta berdintasuna lortu nahi dira prozesu guztiaren kalitate kontrola Hezkun- dira. Probak paperean eta arkatzez egingo zaie ikastetxeei. Informazio horretan oinarri- eta horregatik erabiltzen da proba bera. tzako Ikuskaritza Teknikoak egingo du. dira, beste euskarri batez egiteko aukerarik turik, ikastetxeak erabakiko du zein hiz- ez dagoen bitartean. kuntza erabili, hurrengo alderdi hauek kon- tuan izanik: 16. Nolako galdera-sortak erabiliko 18. Zenbat egun iraungo du dira eta nolako informazioa aplikazioak ikastalde bakoitzean? 13. Nolako galderak sartuko dira · Ikastetxeak bere erabakia idatziz adierazi bilduko dute? probetan? beharko du ikasturte bakoitzean. Aplikazioa bi egun jarraitutan egingo da · Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia Bi motatako galdera-sortak izango dira: bata goizez, eta egun bakoitzean hiru ordu Formari dagokionez, galderak itxiak (aukera probetan izan ezik, ikastetxeak hizkuntza ikasleentzakoa, ikasturte guztietan erabiliko iraungo du gutxi gorabehera. Egun bakoi- anitzekoak) eta erdi-itxiak izango dira. Ikas- bat aukeratu ahal izango du aplikazio oso- dena, eta besteak hezkuntza arlo ezberdi- tzean, ikasleek bi errendimendu-probari leek aukera ezberdinen artean hautatu be- rako edo hizkuntza aldatu ebaluatzen den nentzakoak (zuzendaritza, irakasleak, fami- erantzun beharko diete eta bien bitartean har izango dute. Erantzun laburreko item konpetentziaren arabera. liak). Arlo horietako berariazko informazioa gutxienez 20 minutuko atsedenaldia izango irekiak ere izango dira proba guztietan (gra- biltzea beharrezkoa izango denean baka- dute. Aplikazioaren bi egunetako batean fikoak egin, hutsuneak bete, eragiketa ma- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sai- rrik erabiliko dira galdera-sorta horiek. Infor- galdera-sorta bati ere erantzun beharko tematiko bat egin...). Bestaldetik, Hizkuntza- lak probaren hizkuntzari dagozkion egoera mazio hori oso lagungarria izango da emai- diote. Euskarazko eta gaztelerazko Hiz- komunikaziorako konpetentzia probetan, bai ezberdinetako datu orokorrak emango diz- tzak azaltzeko eta testuinguruan kokatzeko kuntza-komunikaziorako konpetentzia pro- euskaraz bai gaztelaniaz, ikasleek luzera ez- kie ikastetxeei, beraien arteko konpara- eta, alde batetik ikasleari eta familiari eta, bak goiz ezberdinetan egingo dira. Probek berdinetako hainbat idazlan egin behar zioak egin ahal izateko eta hobekuntza- bestetik, ikastetxeari dagozkien aldagaiei iraupen ezberdina izango dute bi etapetan, izango dituzte. rako ondorioak ateratzeko. lotua dago. hurrengo taulan azaltzen den bezala.
 8. 8. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 7. orr. 19. Ikastetxe bateko ikastalde guztiek zuzenduko dituzte. Pertsona horiek horre- taera zaintzeko, atseden denboraz ardura- luazioaren koordinazio batzordeari bilera egun beretan egin behar dituzte tarako bereziki kontratatuko dira lehia- tzeko eta sor litezkeen arazoak konpon- batera dei egingo dio datuei buruzko hasie- probak? keta publiko baten bidez eta berariazko tzeko. rako azalpena emateko. Hortik aurrera, ikas- prestakuntza izango dute. Zuzenketa itsua tetxearen hobekuntza prozesuen aldiari ha- Etapa bereko ikastalde guztiek egun beretan egingo dute, hots, anonimoa, informatika siera emango zaio. egin beharko dituzte probak, egitura eta programa baten bidez eta beren lanari prozedura berberekin, ikasle guztiek probak buruzko isilpekotasuna gorde beharko baldintza berdinetan egiten dituztela ber- dute. EMAITZEN AURKEZPENA 23. Zein motatako txostenak egingo matzeko. Ikastetxe batek derrigorrezko bi dira ebaluazioaren ondorioz? etapak baldin baditu, bi etapetako aplika- zioak egun ezberdinetan egin ahal izango 21. Zein izango da ikastetxearen Hiru mota ezberdinetako txostenak egingo 22. Noiz eta nola jasoko dituzte dira: dira. eginkizuna aplikazioa egiten den ikastetxeek beren emaitzak? bitartean? · Ikaslearen txostena: ikasle bakoitzak 20. Nola zuzenduko dira probetako Ikastetxeek ebaluazioaren hurrengo ikastur- ebaluatutako konpetentzia bakoitzean galderak? Ikastetxeko zuzendaritza taldeak, ebaluazio teko lehen hiruhilabetekoan jasoko dituzte. lortu duen errendimendua adieraziko du diagnostikoaren koordinazio Batzordearen Ikastetxe bakoitzak berari dagokion informa- eta, baita ere, taldearen emaitzekiko kon- Aukera anitzeko galdera itxien erantzu- bidez, proben antolamendua erraztu eta zioa pasahitza baten bidez jaitsiko du diag- parazioa eta interesgarriak izan daitez- nak automatikoki zuzenduko dira, infor- garapenean lagundu beharko du. Horrekin nostiko ebaluaziorako berariaz sortuko den keen beste zenbait datu eta aldagai. Infor- matika programa baten bidez. Era ezber- batera, ebaluatzen diren ikastalde guztien zerbitzaritik. Behin betiko datuak jaso ondo- mazio hau ikastetxeak helaraziko die dinetako galdera irekien erantzunak (ikus proba guztietan ikastetxeko irakasle bat ren, zonaldeko ikuskaritzak, Berritzeguneko familiei. 13. galdera) ikastetxez kanpoko pertsonek egotea bermatu beharko du, ikasleen por- erreferentziako aholkulariarekin batera, eba- · Ikastetxeko txostena: datu orokorrak eta taldekakoak zehaztuko ditu eta tes- tuinguruko aldagai ezberdinekin duten ko- KONPETENTZIAK LHko 4. maila DBHko 2. maila rrelazioa (adibidez, indize sozio-ekonomi- koa eta kulturala edo etxeko hizkuntza). Euskara 60 minutu 75 minutu Halaber, ezaugarri berdintsuko ikastetxee- Hizkuntza-komunikazioa tako emaitzekiko konparazioa ere eskai- Gaztelania 60 minutu 75 minutu niko da. · Erkidegoko txosten orokorra: Euskal Matematikarako konpetentzia 45 minutu 55 minutu Autonomia Erkidegoan konpetentzia ez- berdinetan izandako datu orokorrak adiera- Zientzia-, teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzia 45 minutu 55 minutu ziko ditu, zenbait aldagaiekiko korrelazioa- rekin batera.
 9. 9. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2008 • Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera 8. orr. 24. Nolako emaitzak hartuko dira Hezkuntza Sailburuordetzak eta ISEI- kontuan ikastaldeko eta IVEIk bakarrik izango dute datu guztie- ikastetxeko batezbestekoak tarako sarbidea. Gainerako erabiltzai- kalkulatzeko? leek informazio partzialera bakarrik izango dute sarbidea, betiere kodetuta. Ikastetxe eta ikastalde bakoitzeko emaitzen Ikastetxeko zuzendaria arduratuko da batezbestekoak egiteko proban parte hartu berezko datuen zaintzaz. duten ikasle guztien emaitzak hartuko dira kontuan, hurrengo kasu hauetan izan ezik: - Norberaren curriculum egokitzapen esangu- ratsua duten ikasleak, ebaluazio prozesu oro- korrean parte hartu ezin dutenak. - Probak egiten diren momentuan euskal hez- kuntza sisteman eskolaturik urtebete baino gutxiago daramaten ikasleak, proba ezber- dinen hizkuntza ezagutzen ez badute. 25. Nola bermatuko da emaitzen isilpekotasuna? Ebaluazioan ikastetxeei eta ikasleei buruzko informazio garrantzitsua erabiltzen denez, ezinbestekoa da datuen isilpekotasuna eta babesa bermatzen dituen sistema bat finka- tzea. Gainera, legeak espresuki debekatzen duen ikastetxeen sailkapen sailkapenik ez da egingo. Horretarako bi sistema erabiliko dira: a) Ebaluazioan erabiliko den informazio guztia kodetuta egongo da, izenak iden- tifikatzea ezinezkoa izan dadin. b) Informaziorako sarbide mugatua eza- rriko da, erabiltzailearen kodeak erabiliz.

×