Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapisnik sa 48. sjednice - 2019

164 views

Published on

Zapisnik sa 48. sjednice - 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zapisnik sa 48. sjednice - 2019

  1. 1. ZAPISNIK SA 48. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVAČKE ŠKOLE održane 17. travnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati – soba 18 NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:  Gordana Kovač, dipl.iur., predstavnik Vijeća radnika  Nada Stanić, predstavnik Osnivača  Vida Martinko, prof. predstavnik Nastavničkog vijeća  Nela Vujević, prof. predstavnik Nastavničkog vijeća  Mladenko Kordić, predstavnik Vijeća roditelja  Vice Čolak, predstavnik Osnivača  Ivan Daskal, predstavnik Osnivača OSTALI PRISUTNI:  Darko Grgurić, prof. – ravnatelj škole KVORUM PRISUTAN DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 2. Realizacija odluka Školskog odbora 3. Kadrovska problematika - prijem po natječaju za: radno mjesto računovodstvenog radnika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme - donošenje odluke o poništenju natječaja za radno mjesto prof. engleskog i njemačkog jezika, objavljenog na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. ožujka 2019. godine - donošenje odluke o poništenju natječaja za radno mjesto spremačice objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - raspisivanje natječaja za radno mjesto prof. engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati nastave tjedno, zamjena za bolovanje 4. Donošenje odluke o visini učenikovog udjela u povećanim troškovima obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. u iznosu od 150,00 kuna uz prethodnu suglasnost Osnivača 5. Odluka o upisima polaznika u obrazovanje odraslih u školskoj godini 2019./2020. 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis polaznika u obrazovanje odraslih u školskoj godini 2019./2020. 7. Odluka o visini školarine u programu obrazovanja odraslih za školsku godinu 2019./2020. 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje razlikovnih ispita u obrazovanju odraslih za školsku godinu 2019./2020. 9. Pisani podnesci polaznika obrazovanja odraslih Dnevni red jednoglasno je usvojen. AD 1) Zapisnik sa prethodne sjednice Školskog odbora je jednoglasno usvojen.
  2. 2. AD 2) Realizirane su sve odluke sa prethodne sjednice. AD 3) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se daje prethodna suglasnost ravnatelju Trgovačke škole da se po natječaju na radno mjesto računovodstvenog radnika, objavljenog na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. ožujka 2019. godine primi Višnja Mežnarić, koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja i koja je postigla najbolje rezultate na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za navedeno radno mjesto. AD 3-1) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se poništava natječaj za radno mjesto prof. engleskog i njemačkog jezika, objavljenog na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 22. ožujka 2019. godine iz razloga što će dio sati njemačkog jezika biti popunjen u skladu sa člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – zasnivanje radnog odnosa radnikom koji već radi u školskoj ustanovi. AD 3-2) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se poništava natječaj za radno mjesto spremačice objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog povratka radnice s bolovanja. AD 3-3) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se raspisuje natječaj za radno mjesto: 1. Profesor engleskog jezika – 1 izvršitelj (m/ž), određeno, nepuno radno vrijeme – 15 sati nastave tjedno, zamjena za duže bolovanje Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99) Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
  3. 3. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvariv anje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr Dan objave natječaja biti će 23. travnja 2019. na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. AD 4) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u da će Trgovačka škola iz Zagreba prilikom upisa učenika u školsku godinu 2019./2020. za svaku godinu obrazovanja, za oba obrazovna programa - prodavač i komercijalist, ubirati novčani iznos od 150,00 kuna godišnje po učeniku, koji će služiti za troškove nabavke fotokopirnog papira za pismene provjere znanja učenika, nabavku materijala za polaganje zaštite na radu, izdavanje certifikata zaštite na radu, kupovinu ugovora o provedbi praktične nastave učenika, te nabavku potrošnog materijala za školski Praktikum. Odluka će biti dostavljena Gradskom uredu za obrazovanje na davanje prethodne suglasnosti zajedno sa zapisnikom sa sjednice. AD 5) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u o upisima polaznika u obrazovanje odraslih u školskoj godini 2019./2020. PRVI DAN UPISA: PONEDJELJAK – 1. srpnja 2019. od 10 sati Upis polaznika u programe KOMERCIJALISTA, PRODAVAČA i PRKV vršit će se: I rok za oba programa od 1. do 12. srpnja 2019. godine II rok za oba programa od 19. kolovoza do 13. rujna 2019. godine svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati, soba broj 10.
  4. 4. Za upis je potrebno: Rodni list i domovnica - za oba programa 1. SMJER KOMERCIJALIST Svjedodžba I., II. i III. razreda za zanimanje prodavač (klasični model), svjedodžba o završnom radu ili završnom ispitu 2. SMJER PRODAVAČ Svjedodžba osmog razreda ili razredne svjedodžbe srednje škole. Liječnička potvrda o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje prodavač. Indeks (Narodne novine) i jedna fotografija veličine 3 x 3,5 cm Potvrda o položenoj zaštiti na radu, ako je polaznik položio zaštitu na radu AD 6) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se imenuje Povjerenstvo za upis polaznika u obrazovanje odraslih u školskoj godini 2019./2020. U Povjerenstvo se imenuju:  Marina Šeneta, prof. strukovnih predmeta - voditeljica obrazovanja odraslih  Višnja Mežnarić - administrativni referent u obrazovanju odraslih  Jasmina Posavec Tušek, prof. njemačkog jezika  Željka Ilijašević, prof. strukovnih predmeta AD 7) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u o visini školarine u programu obrazovanja odraslih.
  5. 5. Ukoliko polaznici obrazovanja odraslih do 2. rujna 2019. godine, odnosno do početka nastave uplate cjelokupni iznos školarine, odobrava im se popust kao kod jednokratnog plaćanja. NASTAVAK ŠKOLOVANJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH - za sve programe: Polaznicima Trgovačke škole odobrava se nastavak obrazovanja odraslih u Trgovačkoj školi nakon kraćeg ili dužeg prekida, kada su podmirili cjelokupnu školarinu ili dio školarine, a nisu položili sve ispite. Prilikom nastavka obrazovanja polaznik je dužan platiti neplaćeni iznos školarine prema ugovoru, 100 kuna po svakom preostalom ispitu te 800 kuna za završni rad. Odluka stupa na snagu od 17. travnja 2019. godine i vrijedi za školsku godinu 2019./2020. AD 8) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje razlikovnih ispita u obrazovanju odraslih za školsku godinu 2019./2020. U Povjerenstvo se imenuju: 1. MARINA ŠENETA, prof., voditeljica obrazovanja odraslih – predsjednica Povjerenstva 2. DARKO GRGURIĆ, prof., ravnatelj škole, član Povjerenstva 3. ANA ŠPOLJARIĆ, prof. strukovne grupe predmeta, član Povjerenstva 4. ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ, prof. strukovne grupe predmeta, član Povjerenstva Napomena: Sve odluke vezane uz obrazovanje odraslih bit će objavljene na oglasnoj ploči i na web stranici obrazovanja odraslih Trgovačke škole. AD 9) Školski odbor jednoglasno je donio o d l u k u kojom se Sofiji Lončarić odobrava obrana završnog rada za zanimanje komercijalist u obrazovanju odraslih, uz plaćanje novčane naknade u iznosu od 800,00 kuna. Dovršeno u 14.30 sati. ZAPISNIČARKA: PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: _________________________ _______________________________ Gordana Kovač, dipl.iur Vida Martinko, prof.

×