Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skladište (V Fista)

9,745 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skladište (V Fista)

 1. 1. SKLADIŠTE Trgovačka škola Trg J. F. Kennedyja 4 Izradila: Valentina Fista, 2. b/k Mentorica: Dubravka Liebl, dipl. oec. Četvrtak, 31, prosinac 2009
 2. 2. SKLADIŠTE <ul><li>Definicija skladišta </li></ul><ul><li>Zadaci skaladišta </li></ul><ul><li>Slika 1. - Skladište </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 3. 3. VRSTE SKLADIŠTA <ul><li>Prema predmetu poslovanja </li></ul><ul><li>Prema vrsti robe koja se u njima čuva </li></ul><ul><li>Prema načinu gradnje </li></ul><ul><li>Prema količini robe koja se čuva </li></ul><ul><li>Prema vrsti robe za koju je specijalizirano </li></ul><ul><li>Javno skladište </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 4. 4. PREMA PREDMETU POSLOVANJA <ul><li>Skladište proizvodnih tvrtki </li></ul><ul><li>Skladište trgovačkih tvrtki </li></ul><ul><li>Slika 2. - Skladište gotovih proizvoda </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 5. 5. PREMA VRSTI ROBE KOJA SE U NJIMA ČUVA <ul><li>Skladište bijele tehnike </li></ul><ul><li>Skladište kozmetičkih proizvoda </li></ul><ul><li>Skladište tekstilne robe </li></ul><ul><li>Skladište prehrambene robe </li></ul><ul><li>Slika 3. - Bijela tehnika </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 6. 6. PREMA NAČINU GRADNJE <ul><li>Zatvoreno skladište </li></ul><ul><li>Otvoreno skladište </li></ul><ul><li>Poluotvoreno skladište </li></ul><ul><li>Slika 4. - Otvoreno skladište </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 7. 7. PREMA KOLIČINI ROBE KOJA SE ČUVA <ul><li>Priručno skladište </li></ul><ul><li>Centralno skladište </li></ul><ul><li>Distributivno skladište </li></ul><ul><li>Slika 5. - Centralno skladište </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 8. 8. PREMA VRSTI ROBE ZA KOJU JE SPECIJALIZIRANO <ul><li>Silosi </li></ul><ul><li>Hladnjače </li></ul><ul><li>Grijana skaladišta </li></ul><ul><li>Tankovi </li></ul><ul><li>Vinski podrumi </li></ul><ul><li>Slika 6. - Silosi </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 9. 9. JAVNO SKLADIŠTE <ul><li>Skladištenje tuđe robe </li></ul><ul><li>Skladišni list </li></ul><ul><li>Grade se na prilazima velikih gradova </li></ul><ul><li>Mogu biti: opća, specijalizirana ili carinska </li></ul><ul><li>Slika 7. - Prijem na centralno skladište </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009 10 Slajd
 10. 10. DIJELOVI SKLADIŠTA <ul><li>Prihvatni dio </li></ul><ul><li>Dio za manipulaciju i smještaj robe </li></ul><ul><li>Administrativni dio </li></ul><ul><li>Pomoćne prostorije </li></ul><ul><li>Definicija kapaciteta skladišta </li></ul><ul><li>Slika 8. - Administrativni dio </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 11. 11. UREĐENJE SKLADIŠTA <ul><li>Odrediti pravac kretanja </li></ul><ul><li>Postaviti na ulaz tlocrt s rasporedom robe </li></ul><ul><li>Pridržavati se pravila </li></ul><ul><li>Osigurati određenu temperaturu i vlažnost zraka </li></ul><ul><li>Paziti na robno susjedstvo </li></ul><ul><li>Slika 9. - Termometar </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 12. 12. OPREMA SKLADIŠTA <ul><li>Namještaj </li></ul><ul><li>Uređaji za rasvjetu, grijanje, zračenje.. </li></ul><ul><li>Sprave za mjerenje </li></ul><ul><li>Materijal za pakiranje </li></ul><ul><li>Sredstva za unutarnji transport </li></ul><ul><li>Različiti alati </li></ul><ul><li>Sredstva za čišćenje </li></ul><ul><li>Oprema za obradu podataka </li></ul><ul><li>Slika 10. - Klima </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 13. 13. OSOBLJE SKLADIŠTA <ul><li>Voditelj skladišta </li></ul><ul><li>Zamjenik voditelja skladišta </li></ul><ul><li>Skladištari </li></ul><ul><li>Pomoći radnici </li></ul><ul><li>Adiministrativno osoblje </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 14. 14. PREUZIMANJE ROBE <ul><li>Gruba kontrola </li></ul><ul><li>Istovar robe iz prijevoznog sredstva </li></ul><ul><li>Detaljna ili fina kontrola </li></ul><ul><li>Smještaj robe u skladište </li></ul><ul><li>Slika 11. - Istovar/utovar robe </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 15. 15. OZNAČAVANJE ROBE U SKLADIŠTU <ul><li>Definicija šifre </li></ul><ul><li>Vrste šifri </li></ul><ul><li>Slika 12. - Šifra robe </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 16. 16. KOMISIONIRANJE ROBE <ul><li>Definicija komisioniranja </li></ul><ul><li>Vrste komisioniranja </li></ul><ul><li>Slika 13. – Vrste komisioniranja </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 17. 17. OSNOVNI NAČINI SKLADIŠTENJA ROBE <ul><li>Istu robu uvijek staviti na isto mjesto </li></ul><ul><li>Roba se stavlja na trenutno slobodno mjesto </li></ul><ul><li>Kombinirano </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 18. 18. OTPREMA ROBE ILI EXSPEDIT <ul><li>Komisioniranje </li></ul><ul><li>Pakiranje u transportnu ambalažu </li></ul><ul><li>Zatvaranje i označavanje ambalaže </li></ul><ul><li>Pripremanje dokumentacije </li></ul><ul><li>Pronalaženje prijevoznog sredstva </li></ul><ul><li>Izbor prijevoznog puta </li></ul><ul><li>Utovar </li></ul><ul><li>Slika 14. - Prijevozno sredstvo </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 19. 19. EVIDENCIJA ZALIHE ROBE U SKALDIŠTU <ul><li>Skladišne kartice </li></ul><ul><li>Podaci koji se moraju vidjeti </li></ul><ul><li>Dokumenti ulaza robe </li></ul><ul><li>Dokumenti izlaza robe </li></ul><ul><li>Slika 15. - Afiša </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 20. 20. DOKUMENTI ULAZA ROBE <ul><li>Primka </li></ul><ul><li>Skladišni list </li></ul><ul><li>Skladišnica </li></ul><ul><li>Prijavni list </li></ul><ul><li>Slika 16. - Primka </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009
 21. 21. DOKUMENTI IZLAZA ROBE <ul><li>Dostavnica </li></ul><ul><li>Otpremnica </li></ul><ul><li>Nalog za otpremu </li></ul><ul><li>Skladišnica/međuskladišnica </li></ul><ul><li>Izdatnica </li></ul><ul><li>Slika 17. - Otpremnica </li></ul>Četvrtak, 31, prosinac 2009

×