Reunio pares i mares de quart 12/13

440 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reunio pares i mares de quart 12/13

 1. 1. ESCOLA SANT MATEU Riudecanyes Segon de Cicle Mitjà Curs 2012-2013
 2. 2. MESTRES DE QUART Tutor: Josep Maria Coll Anglès: Raquel Aubí Música: Laia Llorens Ed. Física: Marc Gibert Religió: Maria del Carme Mas Plàstica: Elisenda Segarra Educació especial: Maria José Suport: Laura Masip
 3. 3. HORARI ESCOLARDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES CATALÀ CATALÀ MATEMÀTICA CASTELLÀ CATALÀ INFORMÀTICA E S B A R J O CASTELLÀANGLÈS RELIGIÓ PLÀSTICA MÚSICA Laura SEP SEP D I N A R EDUCACIÓ MEDI MEDI MEDI MATEMÀTICA FÍSICA EDUCACIÓCASTELLÀ ANGLÈS MATEMÀTICA ANGLÈS FÍSICA
 4. 4. NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA CLASSE Ús de llibres i llibretes. Ús de l’agenda. Carpeta classificadora. Arxivador. Bata. Roba per plàstica. Necesser, tovallola. Deures. Aniversaris. Faltes d’assistència. Puntualitat.
 5. 5. ACTITUDS DAVANT LA FEINA I ELS ALTRES Demanem que sigui responsable, que sàpiga treballar de forma autònoma, que demani ajuda davant una dificultat, que porti el treball i l’estudi al dia, que se sàpiga organitzar i que sigui educat/da i respectuós/a davant els/les mestres i la resta de persones que formen part de la comunitat educativa.
 6. 6. AVALUACIONS Controls escrits després de cada tema o de cada dos. Controls orals per revisar el que ja s’ha explicat. Revisions periòdiques de les llibretes i quaderns.
 7. 7. FESTES TRADICIONALS QUE ES TREBALLEN A NIVELL D’ESCOLA
 8. 8. CASTANYADAALTRES TRADICIONS MANUALITATS JOCS SORTIDES
 9. 9. NADAL
 10. 10. DIJOUS GRAS CARNAVAL
 11. 11. LA MONA
 12. 12. SANT JORDI
 13. 13. EL BLOC DE LA CLASSEhttp://socaciclemitja.blogspot.com
 14. 14. OBJECTIUS MÍNIMS QUEELS/LES ALUMNES CAL QUEASSOLEIXIN A FINAL DE CURS
 15. 15. LLENGÜES - català - Llegir de manera expressiva descripcions de personatges. Descriure oralment una persona mitjançant l’ús de recursos donats (adjectius i comparacions). Identificar i usar frases fetes i diferenciar sentit real i sentit figurat. Distingir la síl·laba tònica de les àtones. Classificar les paraules, segons la posició de la síl·laba tònica, en agudes, planes i esdrúixoles. Accentuar correctament les lletres a, i, u. Distingir diferents classes de noms: comú, propi, individual i col·lectiu. Descriure, per escrit, una persona d’acord amb unes pautes prèvies. Distingir els sons de la e i accentuar correctament aquesta grafia. Aplicar correctament la regla dels plurals en -es amb les grafies c/qu i g/gu. Reconèixer l’article, el nom i l’adjectiu i fer correctament la concordança article-nom adjectiu. Saber escriure rodolins i poemes seguint consells preestablerts i utilitzant recursos com la comparació. Entendre què són els antònims i els sinònims i utilitzar-los correctament. Aplicar les normes bàsiques dels signes de puntuació. Diferenciar oracions enunciatives, interrogatives, exclamatives i imperatives. Reconèixer el subjecte i el predicat (i els nuclis) en oracions enunciatives
 16. 16.  Saber escriure una carta personal, després de veure’n l’estructura i els elements. Identificar diferents elements del text teatral i de la representació teatral. Representar de manera col·lectiva un text teatral. Consultar en el diccionari mots polisèmics, saber-los reconèixer i utilitzar-los en el sentit adequat. Distingir els sons de la lletra o i accentuar correctament aquesta grafia. Identificar i emprar els demostratius i els possessius. Escriure un text teatral dialogat per ser representat. Conèixer què és una dita i un refrany, saber-ne el sentit i utilitzar-ne alguns. Memoritzar i aplicar les regles d’accentuació. Memoritzar els principals mots amb accent diacrític. Reconèixer i aplicar correctament els determinants numerals. Reconèixer prefixos i utilitzar-los en la formació de paraules derivades. Aplicar correctament les regles de l’apostrofació i de la contracció. Reconèixer els pronoms personals tònics i àtons i utilitzar-los correctament. Redactar un text instructiu, seguint una pauta determinada. Conèixer les regles de la contracció i aplicar-les correctament. Reconèixer i utilitzar correctament els pronoms personals tònics i àtons. Aplicar correctament les regles ortogràfiques de b/v. Identificar la persona verbal i la concordança entre subjecte i verb. Escriure la biografia d’una persona a partir d’una pauta.
 17. 17.  Identificar diminutius i usar-los correctament. Reconèixer i separar dígrafs correctament. Aplicar correctament les regles per escriure la grafia r (forta i suau). Reconèixer els verbs i classificar-los en present, passat i futur. Explicar un conte seguint a partir d’una estructura: plantejament, nus i desenllaç. Escriure un conte seguint les pautes donades. Classificar paraules segons la família lèxica. Aplicar correctament les regles de la s sorda i la s sonora. Reconèixer i classificar formes verbals personals i infinitius. Escriure un diàleg utilitzant correctament els signes de puntuació. Crear còmics a partir d’una pauta prèvia. Aplicar correctament les normes ortogràfiques de les grafies g, j i h. Reconèixer i classificar adverbis i locucions adverbials, i utilitzar-los adequadament. Elaborar notícies i reportatges seguint una pauta prèvia. Reconèixer l’estructura d’una comparació, saber-ne crear i utilitzar-les dins un context. Aplicar correctament les normes ortogràfiques de les grafies x/ix i tx/ig. Reconèixer i fer servir correctament les preposicions àtones. Aplicar correctament les normes ortogràfiques de les grafies m, mm, mp i n. Reconèixer i emprar correctament algunes preposicions.
 18. 18. LLENGÜES - castellà - Entender los textos escuchados. Leer oralmente con un tono de voz adecuado. Aprender a usar el diccionario. Conocer la ortografía de la b y la v. Comprender los diferentes mensajes transmitidos por los tipos de oraciones. Escribir una receta como tipo de texto expositivo. Diferenciar el sentido propio y el figurado de una palabra. Dominar la ortografía de la g/gu/gü. Conocer el concepto de sujeto y predicado de una oración. Relacionar palabras sinónimas. Conocer la ortografía de la g. Conocer la clasificación de los nombres. Ser conscientes de las letras y dígrafos propios del castellano. Conocer la estructura de los textos narrativos. Identificar palabras antónimas. Puntuar correctamente un texto. Conocer la función del artículo en la determinación del nombre. Conocer el concepto de polisemia.
 19. 19.  Conocer la ortografía de la h. Conocer la ortografía de los números en castellano. Reconocer el adjetivo calificativo entre otras palabras. Conocer la ortografía de la c y la z, y de la c y el grupo qu. Reconocer los determinantes demostrativos y posesivos. Exponer una idea de forma escrita. Usar los prefijos para la formación de palabras nuevas. Conocer los usos de la coma en las enumeraciones de acciones y de elementos. Reconocer los determinantes numerales. Usar sufijos para la formación de palabras nuevas. Ser capaz de discriminar sobre el uso de y o de ll. Entender el concepto de pronombre personal. Separar las sílabas de una palabra y reconocer la tónica. Clasificar palabras según la posición de la sílaba tónica. Conocer el verbo e identificar la persona, el número y el tiempo. Entender el concepto de familia de palabras. Conocer las reglas de acentuación de las palabras agudas. Conocer las conjugaciones verbales. Conocer las reglas de acentuación de palabras llanas. Conocer las reglas de acentuación de las palabras esdrújulas.
 20. 20. MATEMÀTIQUES Conèixer el valor posicional de les xifres. Fer sumes portant-ne. Saber usar els parèntesis en sumes i multiplicacions combinades. Exercitar el càlcul mental. Conèixer les unitats de temps: segle, any, semestre, trimestre, mes, setmana, dia, hora i minut. Localitzar punts en sistemes de coordenades. Conèixer la unitat de milió. Descompondre nombres fins al milió. Comparar i ordenar nombres. Situar nombres en la recta numèrica. Conèixer els elements d’un polígon: costats, vèrtexs i angles. Classificar polígons en regulars i irregulars. Classificar polígons segons el nombre de costats. Identificar els diferents passos que cal seguir per resoldre un problema i reflexionar sobre aquests.
 21. 21.  Interpretar itineraris en un plànol. Practicar la multiplicació per dues i tres xifres. Conèixer les propietats commutativa i associativa i de l’element neutre de la multiplicació. Conèixer la propietat distributiva. Practicar la descomposició factorial. Practicar el zero en la multiplicació. Practicar la multiplicació de la unitat seguida de zeros. Conèixer les unitats de longitud: el quilòmetre, el metre, el centímetre i el mil·límetre. Practicar les equivalències entre unitats de longitud. Redactar un enunciat a partir de la solució d’un problema. Practicar la divisió per una xifra i repassar els termes de la divisió. Comprovar la divisió. Distingir entre divisió exacta i divisió entera. Conèixer la classificació de triangles. Conèixer la classificació de quadrilàters. Reconèixer la fracció com a part de la unitat i com a part d’una col·lecció. Conèixer els termes d’una fracció: numerador i denominador. Practicar la lectura i l’escriptura de fraccions.
 22. 22.  Saber ordenar fraccions: situació en la recta numèrica. Conèixer les unitats de massa: el quilogram, el gram i la tona. Conèixer l’ús de la balança. Comparar i ordenar fraccions amb el mateix denominador. Sumar i restar amb fraccions senzilles. Reconèixer el perímetre d’un polígon. Distingir entre els diferents tipus d’angles. Usar el transportador d’angles. Conèixer els divisors d’un nombre. Practicar la divisió entre dues xifres. Practicar divisions amb el zero en el divisor i en el quocient. Conèixer i practicar la prova de la divisió. Practicar la recollida de dades: l’enquesta. Conèixer la freqüència, la moda i la mitjana aritmètica. Reconèixer la part entera i la part decimal dels nombres decimals. Distingir entre dècima i centèsima en un nombre decimal. decimals.
 23. 23.  Comparar nombres decimals. Situar nombres decimals en la recta numèrica. Distingir entre la circumferència i el cercle. Conèixer els elements de la circumferència. Practicar sumes, restes i multiplicacions amb nombres decimals. Practicar la divisió per la unitat seguida de zeros. Identificar les particularitats dels nombres: nombres parells i senars, nombres capicues... Conèixer les relacions entre els nombres: sèries. Conèixer les unitats de capacitat: el litre i el mil·lilitre. Practicar operacions combinades. Multiplicar nombres decimals per la unitat seguida de zeros. Dividir per la unitat seguida de zeros. Conèixer les mesures de superfície: el centímetre quadrat. Elaborar i interpretar plànols. Practicar la lectura i l’escriptura dels nombres romans. Conèixer i practicar desplaçaments i girs. Saber fer el desenvolupament d’un cos geomètric.
 24. 24. CONEIXEMENT DEL MEDI Conèixer el significat del concepte astre. Identificar la Via Làctia com la nostra galàxia i conèixer les seves característiques. Observar el sistema solar a través d’un dibuix. Reconèixer els vuit planetes del sistema solar. Conèixer el concepte meteorit. Cercar a Internet diferents fenòmens astronòmics. Identificar l’eclipsi de Lluna i l’eclipsi de Sol i observar-ne els esquemes representatius. Identificar la Lluna com a satèl·lit de la Terra. Identificar les diferents fases de la Lluna. Conèixer la relació entre la Lluna i les marees. Conèixer el perill que comporta observar els eclipsis de Sol a ull nu. Reconèixer diferents constel·lacions i l’estrella polar. Identificar les ones sonores. Conèixer el concepte eco.
 25. 25.  Identificar els cossos que tenen llum pròpia com a fonts naturals de llum. Observar a través d’un dibuix la descomposició de la llum blanca. Conèixer el procés de formació de l’arc de Sant Martí. Reconèixer les diferents maneres com aprofitem la llum. Reconèixer diferents tipus d’energia: l’energia solar i l’energia eòlica. Valorar la importància de fer servir fonts d’energia no contaminants. Classificar els materials en transparents, translúcids i opacs. Cercar a Internet, a partir d’unes pautes donades, informació sobre la contaminació acústica i la seva repercussió Conèixer les diferents capes del sòl i els elements que formen el subsòl. Conèixer el concepte mineral i identificar-ne les característiques. Identificar els jaciments superficials i els jaciments subterranis. Conèixer els elements que formen l’aigua del mar i les característiques del fons marí. Diferenciar entre el mar costaner i l’alta mar. Reconèixer l’aigua com a font d’energia renovable. Conèixer l’energia mareomotriu i hidroelèctrica i les seves característiques. Identificar el petroli com a font d’energia no renovable. Conèixer les característiques del petroli i les maneres d’obtenir-ne. Reconèixer, a través de l’experimentació, materials que es dissolen en un líquid.
 26. 26.  Conèixer les primeres teories sobre la formació de la Terra. Conèixer el concepte astronomia i de la teoria del Big Bang. Conèixer Charles Darwin i la teoria de l’evolució de les espècies. Conèixer i identificar fòssils. Observar diferents tipus de fòssils a través de fotografies. Conèixer l’origen dels humans i la seva evolució. Conèixer a partir d’unes pautes donades la feina dels paleontòlegs. Reconèixer la flor com a òrgan reproductor de les plantes i identificar-ne les diferents parts. Conèixer el procés de pol·linització i identificar-ne diferents tipus. Conèixer el cicle reproductor de les plantes. Conèixer els tipus de reproducció animal. Conèixer el concepte fecundació. Identificar dos tipus de fecundació: fecundació interna i fecundación externa. Classificar els animals segons el desenvolupament de l’embrió. Identificar l’aparell reproductor masculí i femení. Conèixer el procés de fecundació i gestació en les persones. Reconèixer els canvis que pateix el cos al llarg de la vida. Localitzar els òrgans de la vista, l’oïda i el tacte en els animals. Localitzar els òrgans de l’olfacte i el gust en els animals. Conèixer el funcionament de la vista i el tacte en les persones. Identificar l’òrgan de la vista, l’ull, i les seves parts.
 27. 27.  Identificar l’òrgan del tacte, la pell, i les seves parts. Conèixer el funcionament de l’olfacte, l’oïda i el gust en les persones. Identificar l’òrgan de l’olfacte, situat dins al nas, i les seves parts. Identificar l’òrgan del gust, la llengua, i les papil·les gustatives. Identificar l’òrgan de l’oïda, l’orella, i les seves parts. Conèixer la funció de respiració en els animals. Identificar les parts de l’aparell respiratori humà. Identificar els dos moviments de la respiració: inspiració i expiració. Conèixer la funció de nutrició en els animals. Identificar les parts de l’aparell digestiu de les persones i conèixer el procés de la digestió. Identificar les parts de l’aparell circulatori de les persones. Conèixer la funció de la sang i les cèl·lules sanguínies. Distingir els aliments d’origen animal i els d’origen vegetal. Distingir els aliments constructors, els energètics i els reguladors. Valorar la importància que té el fet d’alimentar-se bé i d’una manera equilibrada. Conèixer els conceptes història i prehistòria. Identificar les característiques de les primeres civilitzacions sedentàries. Identificar invents xinesos: la brúixola, el paper, el timó i la pólvora. Conèixer el que va significar la ruta de la seda. Conèixer la invenció de la impremta, el termòmetre, el telescopi, el microscopi i la màquina de vapor.
 28. 28.  Reconèixer la importància del descobriment dels combustibles fòssils. Conèixer el descobriment de les ones electromagnètiques. Identificar les ones electromagnètiques com a base de l’electrònica. Conèixer la importància del transistor. Conèixer el significat de la sigla TIC. Conèixer la Unió Europea i els països que la integren. Identificar l’euro. Reconèixer Espanya com a país membre de la Unió Europea. Identificar les disset comunitats. Reconèixer Espanya com una monarquia parlamentària. Reconèixer Catalunya com a comunitat autònoma d’Espanya. Conèixer la Generalitat i identificar les seves institucions. Reconèixer els símbols i les tradicions de Catalunya i el català com a llengua pròpia de Catalunya. Observar i situar en un mapa les comarques de muntanya. Identificar les comarques de muntanya i conèixer-ne les característiques. Conèixer els sectors de treball a les comarques de muntanya. Observar i situar en un mapa les comarques d’interior. Identificar les comarques d’interior i conèixer-ne les característiques. Conèixer els sectors de treball a les comarques d’interior. Observar i situar en un mapa les comarques de costa. Identificar les comarques de costa.
 29. 29.  Conèixer les característiques del paisatge i de la població de les comarques de costa. Conèixer els sectors de treball a les comarques de costa. Conèixer l’avió i les línies aèries i altres vehicles aeris. Conèixer què és una infraestructura de transport i identificar-ne diferents tipologies. Conèixer les carreteres, les vies i les estacions, els ports i els aeroports. Reconèixer el transport públic com el transport més útil en una ciutat. Diferenciar entre transport públic col·lectiu i no col·lectiu. Identificar diferents mitjans de transport públics. Conèixer el concepte globalització i la seva repercussió en les persones, els mercats, les energies, la cultura i la informació. Conèixer les desigualtats generades per la globalització. Conèixer el concepte esperança de vida. Observar un mapamundi representatiu de l’esperança de vida als diferents països del planeta. Conèixer organitzacions que treballen per la solidaritat mundial. Conèixer el concepte efecte d’hivernacle. Conèixer el canvi climàtic i les seves conseqüències. Reconèixer, a partir de pautes donades, tot el que implica la globalització mundial en el nostre dia a dia i en tots els àmbits. Reconèixer diferents tipus de cuina del món i realitzar una llista amb plats típics de la cuina d’altres països.

×