Successfully reported this slideshow.

Sugnay At Uri Nito

37,809 views

Published on

Published in: Education

Sugnay At Uri Nito

 1. 1. A. B.<br />Malakasangulan 1. kayanadidiliganangmgatanim<br />Nabuwalangmgapuno 2. sapagkatmalakasanghangin<br />Makakapasa ka 3. kung mag-aaral ka lang<br />4. Mahiligsiyangmagbasa 4. kayamaramisiyangalam<br />5. Nag-iiponsiyangpera 5. upangmakabilingdamit<br />
 2. 2. Sugnay<br /><ul><li>pangkatngmgasalitana may simuno at panaguri
 3. 3. maaringmakapag-iisa
 4. 4. maaringhindimakapag-iisa
 5. 5. madalingmatukoy kung nasapangungusap</li></li></ul><li>URI NG SUGNAY<br /><ul><li>Sugnaynamakapag-iisa
 6. 6. Makapag-iisaangsugnay kung saloobngpangungusap ay nabuoitong may simuno at panaguri at buoangdiwa.
 7. 7. Maariitonggawingbuongpangungusap kung alisinsapangungusap at lalagyanngbantas.</li></ul>Hal.<br /><ul><li>Binubuhaynilangmuliangkagubatandahilkailangannilaito.
 8. 8. Kung iisipinlangngtaoangkapwanila ay maiiwasanangpagigingsakim. </li></li></ul><li>Sugnaynadimakapag-iisa<br /><ul><li>Hindi makapag-iisaangsugnay kung ito ay pinangungunahanngpangatnig.
 9. 9. May paksa at panaguringunithindibuoangkaisipangipinahayag. </li></ul>Hal.<br /><ul><li>kung iisipinlangngtaoangkapwanila
 10. 10. dahilkailangannilaito
 11. 11. kayahindiakonakapasok</li></li></ul><li>Sabihin kung anonguringsugnayangpangkatngsalitangmay salungguhit at angpangkatngsalitangnakahalang.<br /><ul><li>Patuloynamagbibigayngkailanganangkalikasankung marunongangtaonagumamitnito.
 12. 12. Dahilmarunong at wastonggumamitangmgatao, hindinauubosangmgakailangannatinsagubat.
 13. 13. Pinipililangngtaoangmgapunongmaaringputulin at gamitinkayahindinagkaroonngmatindingpagbaha.</li></li></ul><li><ul><li>Sarililangnilaangkanilanginintindisapagkatsilaysakim.
 14. 14. Kung itutuloynatingmagingmarunongsapagkuhangkailangansabundok, maramingbuhay at ari-arianangdimasisira.
 15. 15. Ngunit may ilangmalalakasangloobnananinirasaatingkapaligiran, hindinilainaalalaangkapwa at mangyayarisasusunodnapanahon.</li></li></ul><li><ul><li>Yumayamansiladahilsailigalangparaanngkanilangpagkita.
 16. 16. Pinakakainnilaangkanilangpamilyanggalingsamalingparaankayakasamasilasa karma.
 17. 17. Kung magbabagoangkanilangpuso, maiiwasanangmatindingkalamidadsabansa.
 18. 18. Dahilbabantayanngbayanangmgamagnanakawngkalikasan, dimakalulusotsakanilangmgakamayangmasasamangloob. </li>

×