SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
BIOMACLET
La proposta pretén millorar els estàndards del text refós del
SUP T-4 de Benimaclet per a portar-lo a cap des d’una
profunda reconversió conceptual i pràctica en favor del
barri i el seu entorn immediat.
Pretén de manera eficaç que l’especulació no assalte a
l’altra banda de la ronda nord sobre l’Horta nord. Vol crear
el camp idoni per a l’autogestió dels veïns i usuaris, tot i
ajudats per les administracions i la col·laboració de les
iniciatives privades interessades. Igual que passa al Malmö,
Berlín, Londres o Nova York més avantguardistes.
Se conforma tot el sector com a límit efectiu de la ciutat de
València, establint una barrera vegetal funcionalment
permeable vora la ronda nord i considerant tot el sector
com a un bioma, transcendint els conceptes parcials
tradicionals de parc, equipaments, dotacional, etc. No vol
molletes inconnexes, vol el pa sencer. Concebent-s’hi com
a límit final paradigmàtic d’altres indrets de la ciutat.
Atrapant el desarrollisme construït entre els 1960’-90’ entre
el sector T-4 i el nucli històric, bo i redireccionant-lo.
La perifèria interior del sector manté els vials, l’única
concessió és la prolongació de l’avgda. de Valladolid a la
rotonda intermèdia. Cerquem disminuir el trànsit rodat al
seu interior tot incentivant l’ús de la bici i desplaçament de
vianants, tot creant-hi circuits. Sols situem l’aparcament
conquerit per l’Associació de Veïns, situant-lo en semi-
soterrani cobert pel centre de dia o llar per a jubilats i
pistes esportives per a contacte intergeneracional.
S’agrupa tota l’edificabilitat residencial i part del terciari en
4 gratacels híbrids d’unes 40 plantes, convertint-se en les
edificacions més altes de la ciutat. Torres de guaita
promogudes en cooperativa mixta, 60 % residencial de
promoció pública i 30 % de privada inclòs el terciari situat.
Dotacional: hi ha previstos dos centres d’escoletes de
menuts situats estratègicament a 1/3 i a 2/3 del
desenvolupament lineal del conjunt. També s’inclou un
Centre d’Educació Ambiental.
Terciari: a l’igual que passa en el jardí del Túria cal anar
situant estratègicament bars, quioscos, paellers, barbacoes,
etc. amb serveis d’higiene regits des d’una concepció
cooperativista que atraguen l’emplaçament de vianants i
colles d’activitats.
Hi ha previst un centre d’activitats socials que recull l’àgora
a l’aire lliure per a actuacions, representacions, projeccions
i esdeveniments públics.
Els horts urbans (terra-planta compostatge-magatzems)
van distribuint-se bàsicament on es situen en l’actualitat,
engrandint-los i connectant-los per corredors per a que
esdevinguen visitables. També s’hi inclou un mercat de
productes frescos prop de la rotonda intermèdia.
L’important de la proposta és potenciar les relacions
humanes en què els veïns i ciutadans que s’acosten
“passen” activitats de manera sinergiada per l’entorn. No
conduïdes, sinó espontànies. Òbviament les associacions i
entitats de caràcter social se’n beneficien de crear “barri”.
Així com la generacions d’inputs entre el veïnat pels
skateparcs, els centre d’educació ambiental, la generació de
comerç actiu, el centre de dia de gent gran i les escoletes
de menuts, els espais de jocs infantils, recorreguts interns
del BIOMA obert etc. Així com la creació d’un nou pol
d’atracció com és el mercat, els horts amb centre de
compostatge, la proximitat de l’IES de Benimaclet i el seu
aprofitament dels parcs i jardins. Inclús el joc creat entre
l’activitat residencial, oficines i residencial implantat en les
quatre torres gratacel que des de la seua hibriditat
aprofundeixen en el caràcter implantat en cota 0.00.
A tenor d’açò cal remarcar que el cos inferior de les torres
funcionaria com a terciari, les primeres plantes com a
oficines, etc, el cos següent com residencial divers i la
coberta com a mirador amb restaurants. Aquesta proposta
incideix en la sensació anímica del ciutadà en amarar-lo
amb el verd que tanta tranquil·litat espiritual i nova aliança
amb ella que en els temps convulsos de l’actual
“territoriant” urbà troba a faltar.
Els valors contrastants entre el Pla Parcial Refós i aquesta
proposta són:
Pla Parcial Refós 2003 BIOMACLET
Sistema general 69.210,30 m2
37.430,08 m2
Sistema local 64.620,22 m2
40.610,00 m2
Jardins públics 20.175,50m2
62.0000,00 m2
Àrees de joc....8.529,03 m2 9.520,00 m2
Parc urbà de S. G. (GEL-2)
21.170,17 m2
s’inclou a jardins
Parc esportiu......10.760,00 m2
12.000,00 m2
Equipament escolar 16.140,79 m2
15.000,00 m2
Serveis públics....6.955,79 m2
21.900,00 m2
Horts urbans......0,00 m2
15.600,00 m2
Total...217.561,08 m2
.....................217.561,08 m2
Sòl de domini i ús privats
Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET
(162.777,20 m2
)
RAM-A......8.430,94 m2
......................................(10 % =
16.277,72 m2
)
RAM-B......30.593,58 m2
.... (70 %= 113.944,04 m2
)
Terc. D. Mitj. grau B (TER-2) 10.930,90 m2
..(20%
32.555,44 m2
)
Estació de servei (IS-6) 1.059,06 m2
........1.200,00 m2
Edificació compatible amb P.P....1200,00 M2
......
Total...52.214,48
m2
.......................................217.561,08 m2
El Pla de Reforma Interior vigent considera
Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET
(162.777,20 m2
)
Edif. residencial...139.928
m2R
..................................130.221,76 m2
RAM-A......8.430,94 m2
......................................(10 % =
16.277,72 m2
)
RAM-B......30.593,58 m2
............................... (70 %=
113.944,04 m2
)
Terc. D. Mitj. grau B (TER-2)..10.930,90
m2
..(20%...32.555,44 m2
)
Número d’habitatges.....1.345 unitats..............1.278
unitats
Superfície mitjana d’habitatge .....104.04 m2
.
Variable a mòduls de 34,00 m2
, que poden ser de 34, 68,
102 i 136 m2
En les avingudes principals caldrà combinar la xicandra i la tipuana.
En els passeigs secundaris caldrà combinar el cirerer roig i l’arbre de l’amor.
En les sendes cal combinar l’acàcia de Constantinoble i la mimosa.
En les barreres de límits, el segment més a prop de la ronda serán xiprers , a continuación cap el passeig cal in-
troduir barreja d’allò mediterrani pur: coscolla, pi, arbre de foc, llentiscle, ginesta, farigola, oliveres, garroferes, etc
En petits grups cierre roig, arbre de foc i/o flamboiant, aqueswts darrers també amb arbres aïllats.
En les alineacions de matolls, en una o dues fileres, romaní, lavándula, santolina.
En grups d’arbusts, combinacions d’osagra, verberis pitòspor, savina muntanyenca. I grup de piteres, àloes canelobre i margallons.
terciari + wc
terciari + wc
berenaor
residencial
terciari + wc
skatepark
zona esportiva
centre de dia
terciari + wc
horts urbans
horts urbans
plaça de reunio
centre cultural + parking
estació de servei
centre d’educació medioambiental
mercat de l’horta
planta de compostatge
carril bici
carril bici
carril bici
carril bici
residencial preexistent + parc
escoleta
escoleta
acacia de
const.
lentisco
pino
aladierno mimosa
pitosporo sabina
rastrera
aliaga olivo
retama salado
aloe
candelabro
palmito
romero santolina
berberis coscojaarbol de
fuego
pebrella romero
blanco
tipuana
brezo encinaarbol del
amor
cipres jacarandaciruelo
rojo
lavanda
B I O M A C L E T
01
c a r r e r d e l p o e t a R i c a r d S a n m a r t i n
carrerd’EmiliBaró
a v i n g u d a d e V a l l a d o l i d
c a r r e r d e l a M u r t a
c a r r e r d e l M ú s i c H i p ò l i t M a r t í n e z
c a r r e r d e l D r . V i c e n t Z a r a g o z a
L a p r o p o s t a p r e t é n m i l l o r a r e l s e s t à n d a r d s d e l t e x t r e f ó s d e l S U P T- 4
d e B e n i m a c l e t p e r a p o r t a r- l o a c a p d e s d ’ u n a p r o f u n d a r e c o n v e r s i ó
c o n c e p t u a l i p r à c t i c a e n f a v o r d e l b a r r i i e l s e u e n t o r n i m m e d i a t .
P r e t é n d e m a n e r a e f i c a ç q u e l ’ e s p e c u l a c i ó n o a s s a l t e a l ’ a l t r a b a n d a
d e l a r o n d a n o r d s o b r e l ’ H o r t a n o r d . V o l c r e a r e l c a m p i d o n i p e r a
l ’ a u t o g e s t i ó d e l s v e ï n s i u s u a r i s, t o t i a j u d a t s p e r l e s a d m i n i s t r a c i o n s
i l a c o l · l a b o r a c i ó d e l e s i n i c i a t i v e s p r i v a d e s i n t e r e s s a d e s. I g u a l q u e
p a s s a a l M a l m ö, B e r l í n , L o n d r e s o N o v a Yo r k m é s a v a n t g u a r d i s t e s.
S e c o n f o r m a t o t e l s e c t o r c o m a l í m i t e f e c t i u d e l a c i u t a t d e V a l è n c i a .
E s t a b l i n t u n a b a r r e r a v e g e t a l f u n c i o n a l m e n t p e r m e a b l e v o r a l a r o n d a
n o r d . C o n s i d e r a n t t o t e l s e c t o r c o m a u n b i o m a . Tr a n s c e n d i n t e l s c o n -
c e p t e s p a r c i a l s t r a d i c i o n a l s d e p a r c, e q u i p a m e n t s, d o t a c i o n a l , e t c. N o
v o l m o l l e t e s i n c o n n e x e s, v o l e l p a s e n c e r. C o n c e b e n t - s ’ h i c o m a l í m i t
f i n a l p a r a d i g m à t i c d ’ a l t r e s i n d r e t s d e l a c i u t a t . A t r a p a n t e l d e s a r r o l l i s -
m e c o n s t r u ï t e n t r e e l s 1 9 6 0 ’ - 9 0 ’ e n t r e e l s e c t o r T- 4 i e l n u c l i h i s t ò r i c,
b o i r e d i r e c c i o n a n t - l o.
L a p e r i f è r i a i n t e r i o r d e l s e c t o r m a n t é e l s v i a l s. L’ ú n i c a c o n c e s s i ó é s
l a p r o l o n g a c i ó d e l ’ a v g d a . d e V a l l a d o l i d a l a r o t o n d a i n t e r m è d i a . C e r-
q u e m d i s m i n u i r e l t r à n s i t r o d a t a l s e u i n t e r i o r t o t i n c e n t i v a n t l ’ ú s d e
l a b i c i i d e s p l a ç a m e n t d e v i a n a n t s. To t c r e a n t - h i c i r c u i t s. S o l s s i t u e m
l ’ a p a r c a m e n t c o n q u e r i t p e r l ’ A s s o c i a c i ó d e V e ï n s, s i t u a n t - l o e n s e -
m i - s o t e r r a n i c o b e r t p e l c e n t r e d - i n s t a l c i o n s e s p o r t i v e s.
L’ i m p o r t a n t d e l a p r o p o s t a é s p o t e n c i a r l e s r e l a c i o n s h u m a n e s q u e e l s
v e ï n s i c i u t a d a n s q u e s ’ a c o s t e n , t o t p r o c u r a n t q u e “ p a s s e n ” a c t i v i t a t s
d e m a n e r a s i n e r g i a d a p e r l ’ e n t o r n . N o c o n d u ï d e s, s i n ó e s p o n t à n i e s.
Ò b v i a m e n t l e s a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s d e c a r à c t e r s o c i a l s e ’ n b e n e f i -
c i e n d e c r e a r “ b a r r i ” . A i x í c o m l a g e n e r a c i o n s d ’ i n p u t s e n t r e e l v e ï n a t
p e l s s k a t e p a r c s, e l s c e n t r e d ’ e d u c a c i ó a m b i e n t a l , l a g e n e r a c i ó d e c o -
m e r ç a c t i u , e l c e n t r e d e d i a d e g e n t g r a n i l e s e s c o l e t e s d e m e n u t s,
e l s e s p a i s d e j o c s i n f a n t i l s, r e c o r r e g u t s i n t e r n s d e l B I O M A o b e r t e t c.
A i x í c o m l a c r e a c i ó d ’ u n n o u p o l d ’ a t r a c c i ó c o m é s e l m e r c a t , e l s h o r t s
a m b c e n t r e d e c o m p o s t a t g e, l a p r o x i m i t a t d e l ’ I E S d e B e n i m a c l e t i e l
s e u a p r o f i t a m e n t d e l s p a r c s i j a r d i n s. I n c l ú s e l j o c c r e a e n t r e l ’ a c t i -
v i t a t r e s i d e n c i a l , o f i c i n e s i r e s i d e n c i a l i m p l a n t a t e n l e s q u a t r e t o r r e s
g r a t a c e l q u e d e s d e l a s e u a h i b r i d i t a t a p r o f u n d e i x e n e n e l c a r à c t e r
i m p l a n t a t e n c o t a 0 . 0 0 .
H i h a p r e v i s t u n c e n t r e d ’ a c t i v i t a t s s o c i a l s q u e r e c u l l l ’ à g o r a a l ’ a i r e
l l i u r e p e r a a c t u a c i o n s, r e p r e s e n t a c i o n s, p r o j e c c i o n s i e s d e v e n i -
m e n t s p ú b l i c s.
E l s h o r t s u r b a n s ( t e r r a - p l a n t a c o m p o s t a t g e - m a g a t z e m s ) v a n d i s t r i -
b u i n t - s e b à s i c a m e n t o n e s s i t u e n e n l ’ a c t u a l i t a t , e n g r a n d i n t - l o s i
c o n n e c t a n t - l o s p e r c o r r e d o r s p e r a q u e e s d e v i n g u e n v i s i t a b l e s. Ta m -
b é s ’ h i i n c l o u u n m e r c a t d e p r o d u c t e s f r e s c o s p r o p d e l a r o t o n d a
i n t e r m è d i a .
B I O M A C L E T
02
A
B
D
seccio A
seccio B
seccio C
seccio D
seccio E
PLANTES TIPO
ESQUEMES
baixa oficines
comerços
parking
comerços
oficines
vivendes
fotovoltaica + restaurant + mirador
vivendes
terciari
carril bici
zones verds
residencial
peatonal principal
equipamiento
E
C
P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T
S i s t e m a g e n e r a l 6 9 . 2 1 0 , 3 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 . 4 3 0 , 0 8 m 2
S i s t e m a l o c a l 6 4 . 6 2 0 , 2 2 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 . 6 1 0 , 0 0 m 2
J a r d i n s p ú b l i c s. . . . . . . . 2 0 . 1 7 5 , 5 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 0 0 0 0 , 0 0 m 2
À r e e s d e j o c. . . . 8 . 5 2 9 , 0 3 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 5 2 0 , 0 0 m 2
P a r c u r b à d e S. G. ( G E L - 2 ) 2 1 . 1 7 0 , 1 7 m 2 . . . s ’ i n c l o u a j a r d i n s
P a r c e s p o r t i u . . . . . . 1 0 . 7 6 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 0 0 0 , 0 0 m 2
E q u i p a m e n t e s c o l a r. . . . 1 6 . 1 4 0 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 m 2
S e r v e i s p ú b l i c s. . . . 6 . 9 5 5 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 9 0 0 , 0 0 m 2
H o r t s u r b a n s. . . . . . 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 6 0 0 , 0 0 m 2
To t a l . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2
S ò l d e d o m i n i i ú s p r i v a t s
P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 )
R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 )
R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 )
Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 )
E s t a c i ó d e s e r v e i ( I S - 6 ) . . . . 1 . 0 5 9 , 0 6 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 0 0 , 0 0 m 2
E d i f i c a c i ó c o m p a t i b l e a m b P. P. . . . 1 2 0 0 , 0 0 M 2
To t a l . . . 5 2 . 2 1 4 , 4 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2
E l P l a d e R e f o r m a I n t e r i o r v i g e n t c o n s i d e r a
P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 )
E d i f. r e s i d e n c i a l . . . 1 3 9 . 9 2 8 m 2 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 . 2 2 1 , 7 6 m 2
R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 )
R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 )
Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 )
N ú m e r o d ’ h a b i t a t g e s. . . . . 1 . 3 4 5 u n i t a t s. . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 7 8 u n i t a t s
S u p e r f í c i e m i t j a n a d ’ h a b i t a t g e . . . . . 1 0 4 . 0 4 m 2 .
V a r i a b l e a m ò d u l s d e 3 4 , 0 0 m 2 , q u e p o d e n s e r d e 3 4 , 6 8 , 1 0 2 i 1 3 6 m 2
A g r u p a t o t a l ’ e d i f i c a b i l i t a t r e s i d e n c i a l i p a r t d e l t e r c i a r i e n 4 g r a t a c e l s
h í b r i d s d ’ u n e s 4 0 p l a n t e s. To r r e s d e g u a i t a p r o m o g u d e s e n c o o p e r a t i v a
m i x t a 6 0 % r e s i d e n c i a l d e p r o m o c i ó p ú b l i c a i 3 0 % d e p r i v a d a i n c l ò s
e l t e r c i a r i s i t u a t .
H i h a p r e v i s t o s d o s c e n t r e s d ’ e s c o l e t e s d e m e n u t s s i t u a t s e s t r a t è g i -
c a m e n t a 1 / 3 i a 2 / 3 d e l d e s e n v o l u p a m e n t l i n e a l d e l c o n j u n t . Ta m b é
s ’ i n c l o u u n C e n t r e d ’ E d u c a c i ó A m b i e n t a l .
A l ’ i g u a l q u e p a s s a e n e l j a r d í d e l Tú r i a c a l a n a r s i t u a n t e s t r a t è g i c a -
m e n t b a r s, q u i o s c o s, p a e l l e r s, b a r b a c o e s, e t c. a m b s e r v e i s d ’ h i g i e n e
r e g i t s d e s d ’ u n a c o n c e p c i ó c o o p e r a t i v i s t a q u e a t r a g u e n l ’ e m p l a ç a m e n t
d e v i a n a n t s i c o l l e s d ’ a c t i v i t a t s.

More Related Content

Viewers also liked

Marino modificata ultima
Marino modificata ultimaMarino modificata ultima
Marino modificata ultimacarminebruno
 
Zeidler_BIM_Brochure_08
Zeidler_BIM_Brochure_08Zeidler_BIM_Brochure_08
Zeidler_BIM_Brochure_08Ian Fairlie
 
Ruby on Rails. Aplikacje webowe
Ruby on Rails. Aplikacje weboweRuby on Rails. Aplikacje webowe
Ruby on Rails. Aplikacje weboweKatarzyna Sz
 
ГОУ в повышении квалификации вэбинар
ГОУ в повышении квалификации  вэбинарГОУ в повышении квалификации  вэбинар
ГОУ в повышении квалификации вэбинарЕкатерина Шепелева
 
Constructing circuits for boolean expressions(gate)
Constructing circuits for boolean expressions(gate)Constructing circuits for boolean expressions(gate)
Constructing circuits for boolean expressions(gate)Abdur Rehman
 
夜英語の会 2015-nov
夜英語の会 2015-nov夜英語の会 2015-nov
夜英語の会 2015-novMiho Okada
 
Bliv en ørn til estimering nov 2015
Bliv en ørn til estimering nov 2015Bliv en ørn til estimering nov 2015
Bliv en ørn til estimering nov 2015BestBrains
 
10 lessen in hoe merken groeien
10 lessen in hoe merken groeien10 lessen in hoe merken groeien
10 lessen in hoe merken groeienEnergize
 
Benefits of Using SAP for Business
Benefits of Using SAP for BusinessBenefits of Using SAP for Business
Benefits of Using SAP for Businessaccely
 
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetup
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetupJava + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetup
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetupToshiaki Maki
 

Viewers also liked (13)

Marino modificata ultima
Marino modificata ultimaMarino modificata ultima
Marino modificata ultima
 
Zeidler_BIM_Brochure_08
Zeidler_BIM_Brochure_08Zeidler_BIM_Brochure_08
Zeidler_BIM_Brochure_08
 
Ruby on Rails. Aplikacje webowe
Ruby on Rails. Aplikacje weboweRuby on Rails. Aplikacje webowe
Ruby on Rails. Aplikacje webowe
 
ACC
ACCACC
ACC
 
ГОУ в повышении квалификации вэбинар
ГОУ в повышении квалификации  вэбинарГОУ в повышении квалификации  вэбинар
ГОУ в повышении квалификации вэбинар
 
Constructing circuits for boolean expressions(gate)
Constructing circuits for boolean expressions(gate)Constructing circuits for boolean expressions(gate)
Constructing circuits for boolean expressions(gate)
 
夜英語の会 2015-nov
夜英語の会 2015-nov夜英語の会 2015-nov
夜英語の会 2015-nov
 
Recycled art
Recycled artRecycled art
Recycled art
 
Bliv en ørn til estimering nov 2015
Bliv en ørn til estimering nov 2015Bliv en ørn til estimering nov 2015
Bliv en ørn til estimering nov 2015
 
10 lessen in hoe merken groeien
10 lessen in hoe merken groeien10 lessen in hoe merken groeien
10 lessen in hoe merken groeien
 
Patiëntenrechten en sociale media
Patiëntenrechten en sociale mediaPatiëntenrechten en sociale media
Patiëntenrechten en sociale media
 
Benefits of Using SAP for Business
Benefits of Using SAP for BusinessBenefits of Using SAP for Business
Benefits of Using SAP for Business
 
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetup
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetupJava + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetup
Java + React.jsでSever Side Rendering #reactjs_meetup
 

Similar to BIOMACLET

Presentació Intranet La Tossa
Presentació Intranet La TossaPresentació Intranet La Tossa
Presentació Intranet La Tossalatossa
 
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)jdomen44
 
Fitxa Sant Jordi 2009
Fitxa Sant Jordi 2009Fitxa Sant Jordi 2009
Fitxa Sant Jordi 2009Maria Bobes
 
Guia Turística de Munic
Guia Turística de MunicGuia Turística de Munic
Guia Turística de MunicJoana Angrill
 
Força 3 eso
Força 3 esoForça 3 eso
Força 3 esoJose Luis
 
Prehistoria5 b2g
Prehistoria5 b2gPrehistoria5 b2g
Prehistoria5 b2gestergc
 
projecte llar d'infants la farga infantil
projecte llar d'infants la farga infantilprojecte llar d'infants la farga infantil
projecte llar d'infants la farga infantillafargainfantil
 
Legislacion ambiental
Legislacion ambientalLegislacion ambiental
Legislacion ambientalredhitaes
 
Japó
JapóJapó
JapóEVT
 
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIGabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIMaria Moragas Larrarte
 
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTS
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTSLA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTS
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTSlafargainfantil
 
Convertir riscos en possibilitats
Convertir riscos en possibilitatsConvertir riscos en possibilitats
Convertir riscos en possibilitatseducation
 
Irlanda Power Point
Irlanda Power PointIrlanda Power Point
Irlanda Power Pointguestec84e9a
 
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointT:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointDavid
 
Reunió pares 6a
Reunió pares 6aReunió pares 6a
Reunió pares 6asissixseis
 
Sortida a figueres
Sortida a figueresSortida a figueres
Sortida a figueresmontboro
 
Stjordi2013inicial
Stjordi2013inicialStjordi2013inicial
Stjordi2013inicialAbel 89
 
English summer camp 2012
English summer camp 2012English summer camp 2012
English summer camp 2012activabarcelona
 

Similar to BIOMACLET (20)

Presentació Intranet La Tossa
Presentació Intranet La TossaPresentació Intranet La Tossa
Presentació Intranet La Tossa
 
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 2)
 
Fitxa Sant Jordi 2009
Fitxa Sant Jordi 2009Fitxa Sant Jordi 2009
Fitxa Sant Jordi 2009
 
Guia Turística de Munic
Guia Turística de MunicGuia Turística de Munic
Guia Turística de Munic
 
Força 3 eso
Força 3 esoForça 3 eso
Força 3 eso
 
Prehistoria5 b2g
Prehistoria5 b2gPrehistoria5 b2g
Prehistoria5 b2g
 
projecte llar d'infants la farga infantil
projecte llar d'infants la farga infantilprojecte llar d'infants la farga infantil
projecte llar d'infants la farga infantil
 
Legislacion ambiental
Legislacion ambientalLegislacion ambiental
Legislacion ambiental
 
Japó
JapóJapó
Japó
 
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIGabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
 
Web 2
Web 2Web 2
Web 2
 
EL BARROC: EB 3. 2n A
EL BARROC: EB 3. 2n AEL BARROC: EB 3. 2n A
EL BARROC: EB 3. 2n A
 
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTS
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTSLA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTS
LA FARGA INFANTIL PSICOMOTRICITAT LLAR D'INFANTS
 
Convertir riscos en possibilitats
Convertir riscos en possibilitatsConvertir riscos en possibilitats
Convertir riscos en possibilitats
 
Irlanda Power Point
Irlanda Power PointIrlanda Power Point
Irlanda Power Point
 
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointT:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
 
Reunió pares 6a
Reunió pares 6aReunió pares 6a
Reunió pares 6a
 
Sortida a figueres
Sortida a figueresSortida a figueres
Sortida a figueres
 
Stjordi2013inicial
Stjordi2013inicialStjordi2013inicial
Stjordi2013inicial
 
English summer camp 2012
English summer camp 2012English summer camp 2012
English summer camp 2012
 

More from Josep Blesa

IES LA PATACONA. ALBORAIA
IES LA PATACONA. ALBORAIAIES LA PATACONA. ALBORAIA
IES LA PATACONA. ALBORAIAJosep Blesa
 
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantes
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantesCentre de Salut Vilamarxant totes les plantes
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantesJosep Blesa
 
VANDELLÒS. POLIESPORTIU
VANDELLÒS. POLIESPORTIUVANDELLÒS. POLIESPORTIU
VANDELLÒS. POLIESPORTIUJosep Blesa
 
Dos places en una
Dos places en unaDos places en una
Dos places en unaJosep Blesa
 
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERA
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERAPLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERA
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERAJosep Blesa
 
16 carrers sense arbres
16 carrers sense arbres16 carrers sense arbres
16 carrers sense arbresJosep Blesa
 
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valència
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valènciaMemòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valència
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valènciaJosep Blesa
 
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaMemo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaJosep Blesa
 
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaMemo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaJosep Blesa
 
2016 11-18.lliurament
2016 11-18.lliurament2016 11-18.lliurament
2016 11-18.lliuramentJosep Blesa
 
14 la valència republicana
14 la valència republicana14 la valència republicana
14 la valència republicanaJosep Blesa
 
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARA
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARASIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARA
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARAJosep Blesa
 
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)Josep Blesa
 
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)Josep Blesa
 
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatDB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatJosep Blesa
 
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatDB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatJosep Blesa
 
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)Josep Blesa
 

More from Josep Blesa (20)

IES LA PATACONA. ALBORAIA
IES LA PATACONA. ALBORAIAIES LA PATACONA. ALBORAIA
IES LA PATACONA. ALBORAIA
 
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantes
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantesCentre de Salut Vilamarxant totes les plantes
Centre de Salut Vilamarxant totes les plantes
 
VANDELLÒS. POLIESPORTIU
VANDELLÒS. POLIESPORTIUVANDELLÒS. POLIESPORTIU
VANDELLÒS. POLIESPORTIU
 
Dos places en una
Dos places en unaDos places en una
Dos places en una
 
Tots junts
Tots juntsTots junts
Tots junts
 
NITIDEZ
NITIDEZNITIDEZ
NITIDEZ
 
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERA
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERAPLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERA
PLÀNOS_TOTS_JUNTSFONTFIGERA
 
Tríptic rt hp
Tríptic rt hpTríptic rt hp
Tríptic rt hp
 
16 carrers sense arbres
16 carrers sense arbres16 carrers sense arbres
16 carrers sense arbres
 
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valència
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valènciaMemòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valència
Memòria. Estudis previs de st. tomàs i sant felip neri de valència
 
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaMemo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
 
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valènciaMemo(edicio4) st. tomàs de valència
Memo(edicio4) st. tomàs de valència
 
2016 11-18.lliurament
2016 11-18.lliurament2016 11-18.lliurament
2016 11-18.lliurament
 
14 la valència republicana
14 la valència republicana14 la valència republicana
14 la valència republicana
 
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARA
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARASIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARA
SIMPOSI SOBRE L'ALBUFERA, ARA
 
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)
DB-SI seguretat en cas d'incendi (traduït al valencià català)
 
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)
DB-HR (PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL. Traduit al Valencià/Català)
 
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatDB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
 
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitatDB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-SUA (traduït al Valencià/Català) Seguretat d'utilització i accessibilitat
 
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)
DB-HS (Salubritat. traduït al Valencià/Català)
 

BIOMACLET

  • 1. BIOMACLET La proposta pretén millorar els estàndards del text refós del SUP T-4 de Benimaclet per a portar-lo a cap des d’una profunda reconversió conceptual i pràctica en favor del barri i el seu entorn immediat. Pretén de manera eficaç que l’especulació no assalte a l’altra banda de la ronda nord sobre l’Horta nord. Vol crear el camp idoni per a l’autogestió dels veïns i usuaris, tot i ajudats per les administracions i la col·laboració de les iniciatives privades interessades. Igual que passa al Malmö, Berlín, Londres o Nova York més avantguardistes. Se conforma tot el sector com a límit efectiu de la ciutat de València, establint una barrera vegetal funcionalment permeable vora la ronda nord i considerant tot el sector com a un bioma, transcendint els conceptes parcials tradicionals de parc, equipaments, dotacional, etc. No vol molletes inconnexes, vol el pa sencer. Concebent-s’hi com a límit final paradigmàtic d’altres indrets de la ciutat. Atrapant el desarrollisme construït entre els 1960’-90’ entre el sector T-4 i el nucli històric, bo i redireccionant-lo. La perifèria interior del sector manté els vials, l’única concessió és la prolongació de l’avgda. de Valladolid a la rotonda intermèdia. Cerquem disminuir el trànsit rodat al seu interior tot incentivant l’ús de la bici i desplaçament de vianants, tot creant-hi circuits. Sols situem l’aparcament conquerit per l’Associació de Veïns, situant-lo en semi- soterrani cobert pel centre de dia o llar per a jubilats i pistes esportives per a contacte intergeneracional. S’agrupa tota l’edificabilitat residencial i part del terciari en 4 gratacels híbrids d’unes 40 plantes, convertint-se en les edificacions més altes de la ciutat. Torres de guaita promogudes en cooperativa mixta, 60 % residencial de promoció pública i 30 % de privada inclòs el terciari situat.
  • 2. Dotacional: hi ha previstos dos centres d’escoletes de menuts situats estratègicament a 1/3 i a 2/3 del desenvolupament lineal del conjunt. També s’inclou un Centre d’Educació Ambiental. Terciari: a l’igual que passa en el jardí del Túria cal anar situant estratègicament bars, quioscos, paellers, barbacoes, etc. amb serveis d’higiene regits des d’una concepció cooperativista que atraguen l’emplaçament de vianants i colles d’activitats. Hi ha previst un centre d’activitats socials que recull l’àgora a l’aire lliure per a actuacions, representacions, projeccions i esdeveniments públics. Els horts urbans (terra-planta compostatge-magatzems) van distribuint-se bàsicament on es situen en l’actualitat, engrandint-los i connectant-los per corredors per a que esdevinguen visitables. També s’hi inclou un mercat de productes frescos prop de la rotonda intermèdia. L’important de la proposta és potenciar les relacions humanes en què els veïns i ciutadans que s’acosten “passen” activitats de manera sinergiada per l’entorn. No conduïdes, sinó espontànies. Òbviament les associacions i entitats de caràcter social se’n beneficien de crear “barri”. Així com la generacions d’inputs entre el veïnat pels skateparcs, els centre d’educació ambiental, la generació de comerç actiu, el centre de dia de gent gran i les escoletes de menuts, els espais de jocs infantils, recorreguts interns del BIOMA obert etc. Així com la creació d’un nou pol d’atracció com és el mercat, els horts amb centre de compostatge, la proximitat de l’IES de Benimaclet i el seu aprofitament dels parcs i jardins. Inclús el joc creat entre l’activitat residencial, oficines i residencial implantat en les quatre torres gratacel que des de la seua hibriditat aprofundeixen en el caràcter implantat en cota 0.00.
  • 3. A tenor d’açò cal remarcar que el cos inferior de les torres funcionaria com a terciari, les primeres plantes com a oficines, etc, el cos següent com residencial divers i la coberta com a mirador amb restaurants. Aquesta proposta incideix en la sensació anímica del ciutadà en amarar-lo amb el verd que tanta tranquil·litat espiritual i nova aliança amb ella que en els temps convulsos de l’actual “territoriant” urbà troba a faltar. Els valors contrastants entre el Pla Parcial Refós i aquesta proposta són: Pla Parcial Refós 2003 BIOMACLET Sistema general 69.210,30 m2 37.430,08 m2 Sistema local 64.620,22 m2 40.610,00 m2 Jardins públics 20.175,50m2 62.0000,00 m2 Àrees de joc....8.529,03 m2 9.520,00 m2 Parc urbà de S. G. (GEL-2) 21.170,17 m2 s’inclou a jardins Parc esportiu......10.760,00 m2 12.000,00 m2 Equipament escolar 16.140,79 m2 15.000,00 m2 Serveis públics....6.955,79 m2 21.900,00 m2 Horts urbans......0,00 m2 15.600,00 m2 Total...217.561,08 m2 .....................217.561,08 m2 Sòl de domini i ús privats Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET (162.777,20 m2 ) RAM-A......8.430,94 m2 ......................................(10 % = 16.277,72 m2 )
  • 4. RAM-B......30.593,58 m2 .... (70 %= 113.944,04 m2 ) Terc. D. Mitj. grau B (TER-2) 10.930,90 m2 ..(20% 32.555,44 m2 ) Estació de servei (IS-6) 1.059,06 m2 ........1.200,00 m2 Edificació compatible amb P.P....1200,00 M2 ...... Total...52.214,48 m2 .......................................217.561,08 m2 El Pla de Reforma Interior vigent considera Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET (162.777,20 m2 ) Edif. residencial...139.928 m2R ..................................130.221,76 m2 RAM-A......8.430,94 m2 ......................................(10 % = 16.277,72 m2 ) RAM-B......30.593,58 m2 ............................... (70 %= 113.944,04 m2 ) Terc. D. Mitj. grau B (TER-2)..10.930,90 m2 ..(20%...32.555,44 m2 ) Número d’habitatges.....1.345 unitats..............1.278 unitats Superfície mitjana d’habitatge .....104.04 m2 . Variable a mòduls de 34,00 m2 , que poden ser de 34, 68, 102 i 136 m2
  • 5. En les avingudes principals caldrà combinar la xicandra i la tipuana. En els passeigs secundaris caldrà combinar el cirerer roig i l’arbre de l’amor. En les sendes cal combinar l’acàcia de Constantinoble i la mimosa. En les barreres de límits, el segment més a prop de la ronda serán xiprers , a continuación cap el passeig cal in- troduir barreja d’allò mediterrani pur: coscolla, pi, arbre de foc, llentiscle, ginesta, farigola, oliveres, garroferes, etc En petits grups cierre roig, arbre de foc i/o flamboiant, aqueswts darrers també amb arbres aïllats. En les alineacions de matolls, en una o dues fileres, romaní, lavándula, santolina. En grups d’arbusts, combinacions d’osagra, verberis pitòspor, savina muntanyenca. I grup de piteres, àloes canelobre i margallons. terciari + wc terciari + wc berenaor residencial terciari + wc skatepark zona esportiva centre de dia terciari + wc horts urbans horts urbans plaça de reunio centre cultural + parking estació de servei centre d’educació medioambiental mercat de l’horta planta de compostatge carril bici carril bici carril bici carril bici residencial preexistent + parc escoleta escoleta acacia de const. lentisco pino aladierno mimosa pitosporo sabina rastrera aliaga olivo retama salado aloe candelabro palmito romero santolina berberis coscojaarbol de fuego pebrella romero blanco tipuana brezo encinaarbol del amor cipres jacarandaciruelo rojo lavanda B I O M A C L E T 01 c a r r e r d e l p o e t a R i c a r d S a n m a r t i n carrerd’EmiliBaró a v i n g u d a d e V a l l a d o l i d c a r r e r d e l a M u r t a c a r r e r d e l M ú s i c H i p ò l i t M a r t í n e z c a r r e r d e l D r . V i c e n t Z a r a g o z a L a p r o p o s t a p r e t é n m i l l o r a r e l s e s t à n d a r d s d e l t e x t r e f ó s d e l S U P T- 4 d e B e n i m a c l e t p e r a p o r t a r- l o a c a p d e s d ’ u n a p r o f u n d a r e c o n v e r s i ó c o n c e p t u a l i p r à c t i c a e n f a v o r d e l b a r r i i e l s e u e n t o r n i m m e d i a t . P r e t é n d e m a n e r a e f i c a ç q u e l ’ e s p e c u l a c i ó n o a s s a l t e a l ’ a l t r a b a n d a d e l a r o n d a n o r d s o b r e l ’ H o r t a n o r d . V o l c r e a r e l c a m p i d o n i p e r a l ’ a u t o g e s t i ó d e l s v e ï n s i u s u a r i s, t o t i a j u d a t s p e r l e s a d m i n i s t r a c i o n s i l a c o l · l a b o r a c i ó d e l e s i n i c i a t i v e s p r i v a d e s i n t e r e s s a d e s. I g u a l q u e p a s s a a l M a l m ö, B e r l í n , L o n d r e s o N o v a Yo r k m é s a v a n t g u a r d i s t e s. S e c o n f o r m a t o t e l s e c t o r c o m a l í m i t e f e c t i u d e l a c i u t a t d e V a l è n c i a . E s t a b l i n t u n a b a r r e r a v e g e t a l f u n c i o n a l m e n t p e r m e a b l e v o r a l a r o n d a n o r d . C o n s i d e r a n t t o t e l s e c t o r c o m a u n b i o m a . Tr a n s c e n d i n t e l s c o n - c e p t e s p a r c i a l s t r a d i c i o n a l s d e p a r c, e q u i p a m e n t s, d o t a c i o n a l , e t c. N o v o l m o l l e t e s i n c o n n e x e s, v o l e l p a s e n c e r. C o n c e b e n t - s ’ h i c o m a l í m i t f i n a l p a r a d i g m à t i c d ’ a l t r e s i n d r e t s d e l a c i u t a t . A t r a p a n t e l d e s a r r o l l i s - m e c o n s t r u ï t e n t r e e l s 1 9 6 0 ’ - 9 0 ’ e n t r e e l s e c t o r T- 4 i e l n u c l i h i s t ò r i c, b o i r e d i r e c c i o n a n t - l o. L a p e r i f è r i a i n t e r i o r d e l s e c t o r m a n t é e l s v i a l s. L’ ú n i c a c o n c e s s i ó é s l a p r o l o n g a c i ó d e l ’ a v g d a . d e V a l l a d o l i d a l a r o t o n d a i n t e r m è d i a . C e r- q u e m d i s m i n u i r e l t r à n s i t r o d a t a l s e u i n t e r i o r t o t i n c e n t i v a n t l ’ ú s d e l a b i c i i d e s p l a ç a m e n t d e v i a n a n t s. To t c r e a n t - h i c i r c u i t s. S o l s s i t u e m l ’ a p a r c a m e n t c o n q u e r i t p e r l ’ A s s o c i a c i ó d e V e ï n s, s i t u a n t - l o e n s e - m i - s o t e r r a n i c o b e r t p e l c e n t r e d - i n s t a l c i o n s e s p o r t i v e s. L’ i m p o r t a n t d e l a p r o p o s t a é s p o t e n c i a r l e s r e l a c i o n s h u m a n e s q u e e l s v e ï n s i c i u t a d a n s q u e s ’ a c o s t e n , t o t p r o c u r a n t q u e “ p a s s e n ” a c t i v i t a t s d e m a n e r a s i n e r g i a d a p e r l ’ e n t o r n . N o c o n d u ï d e s, s i n ó e s p o n t à n i e s. Ò b v i a m e n t l e s a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s d e c a r à c t e r s o c i a l s e ’ n b e n e f i - c i e n d e c r e a r “ b a r r i ” . A i x í c o m l a g e n e r a c i o n s d ’ i n p u t s e n t r e e l v e ï n a t p e l s s k a t e p a r c s, e l s c e n t r e d ’ e d u c a c i ó a m b i e n t a l , l a g e n e r a c i ó d e c o - m e r ç a c t i u , e l c e n t r e d e d i a d e g e n t g r a n i l e s e s c o l e t e s d e m e n u t s, e l s e s p a i s d e j o c s i n f a n t i l s, r e c o r r e g u t s i n t e r n s d e l B I O M A o b e r t e t c. A i x í c o m l a c r e a c i ó d ’ u n n o u p o l d ’ a t r a c c i ó c o m é s e l m e r c a t , e l s h o r t s a m b c e n t r e d e c o m p o s t a t g e, l a p r o x i m i t a t d e l ’ I E S d e B e n i m a c l e t i e l s e u a p r o f i t a m e n t d e l s p a r c s i j a r d i n s. I n c l ú s e l j o c c r e a e n t r e l ’ a c t i - v i t a t r e s i d e n c i a l , o f i c i n e s i r e s i d e n c i a l i m p l a n t a t e n l e s q u a t r e t o r r e s g r a t a c e l q u e d e s d e l a s e u a h i b r i d i t a t a p r o f u n d e i x e n e n e l c a r à c t e r i m p l a n t a t e n c o t a 0 . 0 0 . H i h a p r e v i s t u n c e n t r e d ’ a c t i v i t a t s s o c i a l s q u e r e c u l l l ’ à g o r a a l ’ a i r e l l i u r e p e r a a c t u a c i o n s, r e p r e s e n t a c i o n s, p r o j e c c i o n s i e s d e v e n i - m e n t s p ú b l i c s. E l s h o r t s u r b a n s ( t e r r a - p l a n t a c o m p o s t a t g e - m a g a t z e m s ) v a n d i s t r i - b u i n t - s e b à s i c a m e n t o n e s s i t u e n e n l ’ a c t u a l i t a t , e n g r a n d i n t - l o s i c o n n e c t a n t - l o s p e r c o r r e d o r s p e r a q u e e s d e v i n g u e n v i s i t a b l e s. Ta m - b é s ’ h i i n c l o u u n m e r c a t d e p r o d u c t e s f r e s c o s p r o p d e l a r o t o n d a i n t e r m è d i a .
  • 6. B I O M A C L E T 02 A B D seccio A seccio B seccio C seccio D seccio E PLANTES TIPO ESQUEMES baixa oficines comerços parking comerços oficines vivendes fotovoltaica + restaurant + mirador vivendes terciari carril bici zones verds residencial peatonal principal equipamiento E C P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T S i s t e m a g e n e r a l 6 9 . 2 1 0 , 3 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 . 4 3 0 , 0 8 m 2 S i s t e m a l o c a l 6 4 . 6 2 0 , 2 2 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 . 6 1 0 , 0 0 m 2 J a r d i n s p ú b l i c s. . . . . . . . 2 0 . 1 7 5 , 5 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 0 0 0 0 , 0 0 m 2 À r e e s d e j o c. . . . 8 . 5 2 9 , 0 3 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 5 2 0 , 0 0 m 2 P a r c u r b à d e S. G. ( G E L - 2 ) 2 1 . 1 7 0 , 1 7 m 2 . . . s ’ i n c l o u a j a r d i n s P a r c e s p o r t i u . . . . . . 1 0 . 7 6 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 0 0 0 , 0 0 m 2 E q u i p a m e n t e s c o l a r. . . . 1 6 . 1 4 0 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 m 2 S e r v e i s p ú b l i c s. . . . 6 . 9 5 5 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 9 0 0 , 0 0 m 2 H o r t s u r b a n s. . . . . . 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 6 0 0 , 0 0 m 2 To t a l . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 S ò l d e d o m i n i i ú s p r i v a t s P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 ) R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 ) R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 ) Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 ) E s t a c i ó d e s e r v e i ( I S - 6 ) . . . . 1 . 0 5 9 , 0 6 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 0 0 , 0 0 m 2 E d i f i c a c i ó c o m p a t i b l e a m b P. P. . . . 1 2 0 0 , 0 0 M 2 To t a l . . . 5 2 . 2 1 4 , 4 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 E l P l a d e R e f o r m a I n t e r i o r v i g e n t c o n s i d e r a P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 ) E d i f. r e s i d e n c i a l . . . 1 3 9 . 9 2 8 m 2 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 . 2 2 1 , 7 6 m 2 R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 ) R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 ) Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 ) N ú m e r o d ’ h a b i t a t g e s. . . . . 1 . 3 4 5 u n i t a t s. . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 7 8 u n i t a t s S u p e r f í c i e m i t j a n a d ’ h a b i t a t g e . . . . . 1 0 4 . 0 4 m 2 . V a r i a b l e a m ò d u l s d e 3 4 , 0 0 m 2 , q u e p o d e n s e r d e 3 4 , 6 8 , 1 0 2 i 1 3 6 m 2 A g r u p a t o t a l ’ e d i f i c a b i l i t a t r e s i d e n c i a l i p a r t d e l t e r c i a r i e n 4 g r a t a c e l s h í b r i d s d ’ u n e s 4 0 p l a n t e s. To r r e s d e g u a i t a p r o m o g u d e s e n c o o p e r a t i v a m i x t a 6 0 % r e s i d e n c i a l d e p r o m o c i ó p ú b l i c a i 3 0 % d e p r i v a d a i n c l ò s e l t e r c i a r i s i t u a t . H i h a p r e v i s t o s d o s c e n t r e s d ’ e s c o l e t e s d e m e n u t s s i t u a t s e s t r a t è g i - c a m e n t a 1 / 3 i a 2 / 3 d e l d e s e n v o l u p a m e n t l i n e a l d e l c o n j u n t . Ta m b é s ’ i n c l o u u n C e n t r e d ’ E d u c a c i ó A m b i e n t a l . A l ’ i g u a l q u e p a s s a e n e l j a r d í d e l Tú r i a c a l a n a r s i t u a n t e s t r a t è g i c a - m e n t b a r s, q u i o s c o s, p a e l l e r s, b a r b a c o e s, e t c. a m b s e r v e i s d ’ h i g i e n e r e g i t s d e s d ’ u n a c o n c e p c i ó c o o p e r a t i v i s t a q u e a t r a g u e n l ’ e m p l a ç a m e n t d e v i a n a n t s i c o l l e s d ’ a c t i v i t a t s.