Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

BIOMACLET

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
BIOMACLET
La proposta pretén millorar els estàndards del text refós del
SUP T-4 de Benimaclet per a portar-lo a cap des d’...
Dotacional: hi ha previstos dos centres d’escoletes de
menuts situats estratègicament a 1/3 i a 2/3 del
desenvolupament li...
A tenor d’açò cal remarcar que el cos inferior de les torres
funcionaria com a terciari, les primeres plantes com a
oficin...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Fitxa Sant Jordi 2009
Fitxa Sant Jordi 2009
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

More Related Content

Advertisement

More from Josep Blesa (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

BIOMACLET

  1. 1. BIOMACLET La proposta pretén millorar els estàndards del text refós del SUP T-4 de Benimaclet per a portar-lo a cap des d’una profunda reconversió conceptual i pràctica en favor del barri i el seu entorn immediat. Pretén de manera eficaç que l’especulació no assalte a l’altra banda de la ronda nord sobre l’Horta nord. Vol crear el camp idoni per a l’autogestió dels veïns i usuaris, tot i ajudats per les administracions i la col·laboració de les iniciatives privades interessades. Igual que passa al Malmö, Berlín, Londres o Nova York més avantguardistes. Se conforma tot el sector com a límit efectiu de la ciutat de València, establint una barrera vegetal funcionalment permeable vora la ronda nord i considerant tot el sector com a un bioma, transcendint els conceptes parcials tradicionals de parc, equipaments, dotacional, etc. No vol molletes inconnexes, vol el pa sencer. Concebent-s’hi com a límit final paradigmàtic d’altres indrets de la ciutat. Atrapant el desarrollisme construït entre els 1960’-90’ entre el sector T-4 i el nucli històric, bo i redireccionant-lo. La perifèria interior del sector manté els vials, l’única concessió és la prolongació de l’avgda. de Valladolid a la rotonda intermèdia. Cerquem disminuir el trànsit rodat al seu interior tot incentivant l’ús de la bici i desplaçament de vianants, tot creant-hi circuits. Sols situem l’aparcament conquerit per l’Associació de Veïns, situant-lo en semi- soterrani cobert pel centre de dia o llar per a jubilats i pistes esportives per a contacte intergeneracional. S’agrupa tota l’edificabilitat residencial i part del terciari en 4 gratacels híbrids d’unes 40 plantes, convertint-se en les edificacions més altes de la ciutat. Torres de guaita promogudes en cooperativa mixta, 60 % residencial de promoció pública i 30 % de privada inclòs el terciari situat.
  2. 2. Dotacional: hi ha previstos dos centres d’escoletes de menuts situats estratègicament a 1/3 i a 2/3 del desenvolupament lineal del conjunt. També s’inclou un Centre d’Educació Ambiental. Terciari: a l’igual que passa en el jardí del Túria cal anar situant estratègicament bars, quioscos, paellers, barbacoes, etc. amb serveis d’higiene regits des d’una concepció cooperativista que atraguen l’emplaçament de vianants i colles d’activitats. Hi ha previst un centre d’activitats socials que recull l’àgora a l’aire lliure per a actuacions, representacions, projeccions i esdeveniments públics. Els horts urbans (terra-planta compostatge-magatzems) van distribuint-se bàsicament on es situen en l’actualitat, engrandint-los i connectant-los per corredors per a que esdevinguen visitables. També s’hi inclou un mercat de productes frescos prop de la rotonda intermèdia. L’important de la proposta és potenciar les relacions humanes en què els veïns i ciutadans que s’acosten “passen” activitats de manera sinergiada per l’entorn. No conduïdes, sinó espontànies. Òbviament les associacions i entitats de caràcter social se’n beneficien de crear “barri”. Així com la generacions d’inputs entre el veïnat pels skateparcs, els centre d’educació ambiental, la generació de comerç actiu, el centre de dia de gent gran i les escoletes de menuts, els espais de jocs infantils, recorreguts interns del BIOMA obert etc. Així com la creació d’un nou pol d’atracció com és el mercat, els horts amb centre de compostatge, la proximitat de l’IES de Benimaclet i el seu aprofitament dels parcs i jardins. Inclús el joc creat entre l’activitat residencial, oficines i residencial implantat en les quatre torres gratacel que des de la seua hibriditat aprofundeixen en el caràcter implantat en cota 0.00.
  3. 3. A tenor d’açò cal remarcar que el cos inferior de les torres funcionaria com a terciari, les primeres plantes com a oficines, etc, el cos següent com residencial divers i la coberta com a mirador amb restaurants. Aquesta proposta incideix en la sensació anímica del ciutadà en amarar-lo amb el verd que tanta tranquil·litat espiritual i nova aliança amb ella que en els temps convulsos de l’actual “territoriant” urbà troba a faltar. Els valors contrastants entre el Pla Parcial Refós i aquesta proposta són: Pla Parcial Refós 2003 BIOMACLET Sistema general 69.210,30 m2 37.430,08 m2 Sistema local 64.620,22 m2 40.610,00 m2 Jardins públics 20.175,50m2 62.0000,00 m2 Àrees de joc....8.529,03 m2 9.520,00 m2 Parc urbà de S. G. (GEL-2) 21.170,17 m2 s’inclou a jardins Parc esportiu......10.760,00 m2 12.000,00 m2 Equipament escolar 16.140,79 m2 15.000,00 m2 Serveis públics....6.955,79 m2 21.900,00 m2 Horts urbans......0,00 m2 15.600,00 m2 Total...217.561,08 m2 .....................217.561,08 m2 Sòl de domini i ús privats Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET (162.777,20 m2 ) RAM-A......8.430,94 m2 ......................................(10 % = 16.277,72 m2 )
  4. 4. RAM-B......30.593,58 m2 .... (70 %= 113.944,04 m2 ) Terc. D. Mitj. grau B (TER-2) 10.930,90 m2 ..(20% 32.555,44 m2 ) Estació de servei (IS-6) 1.059,06 m2 ........1.200,00 m2 Edificació compatible amb P.P....1200,00 M2 ...... Total...52.214,48 m2 .......................................217.561,08 m2 El Pla de Reforma Interior vigent considera Pla Parcial Refós 2003.......................BIOMACLET (162.777,20 m2 ) Edif. residencial...139.928 m2R ..................................130.221,76 m2 RAM-A......8.430,94 m2 ......................................(10 % = 16.277,72 m2 ) RAM-B......30.593,58 m2 ............................... (70 %= 113.944,04 m2 ) Terc. D. Mitj. grau B (TER-2)..10.930,90 m2 ..(20%...32.555,44 m2 ) Número d’habitatges.....1.345 unitats..............1.278 unitats Superfície mitjana d’habitatge .....104.04 m2 . Variable a mòduls de 34,00 m2 , que poden ser de 34, 68, 102 i 136 m2
  5. 5. En les avingudes principals caldrà combinar la xicandra i la tipuana. En els passeigs secundaris caldrà combinar el cirerer roig i l’arbre de l’amor. En les sendes cal combinar l’acàcia de Constantinoble i la mimosa. En les barreres de límits, el segment més a prop de la ronda serán xiprers , a continuación cap el passeig cal in- troduir barreja d’allò mediterrani pur: coscolla, pi, arbre de foc, llentiscle, ginesta, farigola, oliveres, garroferes, etc En petits grups cierre roig, arbre de foc i/o flamboiant, aqueswts darrers també amb arbres aïllats. En les alineacions de matolls, en una o dues fileres, romaní, lavándula, santolina. En grups d’arbusts, combinacions d’osagra, verberis pitòspor, savina muntanyenca. I grup de piteres, àloes canelobre i margallons. terciari + wc terciari + wc berenaor residencial terciari + wc skatepark zona esportiva centre de dia terciari + wc horts urbans horts urbans plaça de reunio centre cultural + parking estació de servei centre d’educació medioambiental mercat de l’horta planta de compostatge carril bici carril bici carril bici carril bici residencial preexistent + parc escoleta escoleta acacia de const. lentisco pino aladierno mimosa pitosporo sabina rastrera aliaga olivo retama salado aloe candelabro palmito romero santolina berberis coscojaarbol de fuego pebrella romero blanco tipuana brezo encinaarbol del amor cipres jacarandaciruelo rojo lavanda B I O M A C L E T 01 c a r r e r d e l p o e t a R i c a r d S a n m a r t i n carrerd’EmiliBaró a v i n g u d a d e V a l l a d o l i d c a r r e r d e l a M u r t a c a r r e r d e l M ú s i c H i p ò l i t M a r t í n e z c a r r e r d e l D r . V i c e n t Z a r a g o z a L a p r o p o s t a p r e t é n m i l l o r a r e l s e s t à n d a r d s d e l t e x t r e f ó s d e l S U P T- 4 d e B e n i m a c l e t p e r a p o r t a r- l o a c a p d e s d ’ u n a p r o f u n d a r e c o n v e r s i ó c o n c e p t u a l i p r à c t i c a e n f a v o r d e l b a r r i i e l s e u e n t o r n i m m e d i a t . P r e t é n d e m a n e r a e f i c a ç q u e l ’ e s p e c u l a c i ó n o a s s a l t e a l ’ a l t r a b a n d a d e l a r o n d a n o r d s o b r e l ’ H o r t a n o r d . V o l c r e a r e l c a m p i d o n i p e r a l ’ a u t o g e s t i ó d e l s v e ï n s i u s u a r i s, t o t i a j u d a t s p e r l e s a d m i n i s t r a c i o n s i l a c o l · l a b o r a c i ó d e l e s i n i c i a t i v e s p r i v a d e s i n t e r e s s a d e s. I g u a l q u e p a s s a a l M a l m ö, B e r l í n , L o n d r e s o N o v a Yo r k m é s a v a n t g u a r d i s t e s. S e c o n f o r m a t o t e l s e c t o r c o m a l í m i t e f e c t i u d e l a c i u t a t d e V a l è n c i a . E s t a b l i n t u n a b a r r e r a v e g e t a l f u n c i o n a l m e n t p e r m e a b l e v o r a l a r o n d a n o r d . C o n s i d e r a n t t o t e l s e c t o r c o m a u n b i o m a . Tr a n s c e n d i n t e l s c o n - c e p t e s p a r c i a l s t r a d i c i o n a l s d e p a r c, e q u i p a m e n t s, d o t a c i o n a l , e t c. N o v o l m o l l e t e s i n c o n n e x e s, v o l e l p a s e n c e r. C o n c e b e n t - s ’ h i c o m a l í m i t f i n a l p a r a d i g m à t i c d ’ a l t r e s i n d r e t s d e l a c i u t a t . A t r a p a n t e l d e s a r r o l l i s - m e c o n s t r u ï t e n t r e e l s 1 9 6 0 ’ - 9 0 ’ e n t r e e l s e c t o r T- 4 i e l n u c l i h i s t ò r i c, b o i r e d i r e c c i o n a n t - l o. L a p e r i f è r i a i n t e r i o r d e l s e c t o r m a n t é e l s v i a l s. L’ ú n i c a c o n c e s s i ó é s l a p r o l o n g a c i ó d e l ’ a v g d a . d e V a l l a d o l i d a l a r o t o n d a i n t e r m è d i a . C e r- q u e m d i s m i n u i r e l t r à n s i t r o d a t a l s e u i n t e r i o r t o t i n c e n t i v a n t l ’ ú s d e l a b i c i i d e s p l a ç a m e n t d e v i a n a n t s. To t c r e a n t - h i c i r c u i t s. S o l s s i t u e m l ’ a p a r c a m e n t c o n q u e r i t p e r l ’ A s s o c i a c i ó d e V e ï n s, s i t u a n t - l o e n s e - m i - s o t e r r a n i c o b e r t p e l c e n t r e d - i n s t a l c i o n s e s p o r t i v e s. L’ i m p o r t a n t d e l a p r o p o s t a é s p o t e n c i a r l e s r e l a c i o n s h u m a n e s q u e e l s v e ï n s i c i u t a d a n s q u e s ’ a c o s t e n , t o t p r o c u r a n t q u e “ p a s s e n ” a c t i v i t a t s d e m a n e r a s i n e r g i a d a p e r l ’ e n t o r n . N o c o n d u ï d e s, s i n ó e s p o n t à n i e s. Ò b v i a m e n t l e s a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s d e c a r à c t e r s o c i a l s e ’ n b e n e f i - c i e n d e c r e a r “ b a r r i ” . A i x í c o m l a g e n e r a c i o n s d ’ i n p u t s e n t r e e l v e ï n a t p e l s s k a t e p a r c s, e l s c e n t r e d ’ e d u c a c i ó a m b i e n t a l , l a g e n e r a c i ó d e c o - m e r ç a c t i u , e l c e n t r e d e d i a d e g e n t g r a n i l e s e s c o l e t e s d e m e n u t s, e l s e s p a i s d e j o c s i n f a n t i l s, r e c o r r e g u t s i n t e r n s d e l B I O M A o b e r t e t c. A i x í c o m l a c r e a c i ó d ’ u n n o u p o l d ’ a t r a c c i ó c o m é s e l m e r c a t , e l s h o r t s a m b c e n t r e d e c o m p o s t a t g e, l a p r o x i m i t a t d e l ’ I E S d e B e n i m a c l e t i e l s e u a p r o f i t a m e n t d e l s p a r c s i j a r d i n s. I n c l ú s e l j o c c r e a e n t r e l ’ a c t i - v i t a t r e s i d e n c i a l , o f i c i n e s i r e s i d e n c i a l i m p l a n t a t e n l e s q u a t r e t o r r e s g r a t a c e l q u e d e s d e l a s e u a h i b r i d i t a t a p r o f u n d e i x e n e n e l c a r à c t e r i m p l a n t a t e n c o t a 0 . 0 0 . H i h a p r e v i s t u n c e n t r e d ’ a c t i v i t a t s s o c i a l s q u e r e c u l l l ’ à g o r a a l ’ a i r e l l i u r e p e r a a c t u a c i o n s, r e p r e s e n t a c i o n s, p r o j e c c i o n s i e s d e v e n i - m e n t s p ú b l i c s. E l s h o r t s u r b a n s ( t e r r a - p l a n t a c o m p o s t a t g e - m a g a t z e m s ) v a n d i s t r i - b u i n t - s e b à s i c a m e n t o n e s s i t u e n e n l ’ a c t u a l i t a t , e n g r a n d i n t - l o s i c o n n e c t a n t - l o s p e r c o r r e d o r s p e r a q u e e s d e v i n g u e n v i s i t a b l e s. Ta m - b é s ’ h i i n c l o u u n m e r c a t d e p r o d u c t e s f r e s c o s p r o p d e l a r o t o n d a i n t e r m è d i a .
  6. 6. B I O M A C L E T 02 A B D seccio A seccio B seccio C seccio D seccio E PLANTES TIPO ESQUEMES baixa oficines comerços parking comerços oficines vivendes fotovoltaica + restaurant + mirador vivendes terciari carril bici zones verds residencial peatonal principal equipamiento E C P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T S i s t e m a g e n e r a l 6 9 . 2 1 0 , 3 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 . 4 3 0 , 0 8 m 2 S i s t e m a l o c a l 6 4 . 6 2 0 , 2 2 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 . 6 1 0 , 0 0 m 2 J a r d i n s p ú b l i c s. . . . . . . . 2 0 . 1 7 5 , 5 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 0 0 0 0 , 0 0 m 2 À r e e s d e j o c. . . . 8 . 5 2 9 , 0 3 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 5 2 0 , 0 0 m 2 P a r c u r b à d e S. G. ( G E L - 2 ) 2 1 . 1 7 0 , 1 7 m 2 . . . s ’ i n c l o u a j a r d i n s P a r c e s p o r t i u . . . . . . 1 0 . 7 6 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 0 0 0 , 0 0 m 2 E q u i p a m e n t e s c o l a r. . . . 1 6 . 1 4 0 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 m 2 S e r v e i s p ú b l i c s. . . . 6 . 9 5 5 , 7 9 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 9 0 0 , 0 0 m 2 H o r t s u r b a n s. . . . . . 0 , 0 0 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 6 0 0 , 0 0 m 2 To t a l . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 S ò l d e d o m i n i i ú s p r i v a t s P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 ) R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 ) R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 ) Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 ) E s t a c i ó d e s e r v e i ( I S - 6 ) . . . . 1 . 0 5 9 , 0 6 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 0 0 , 0 0 m 2 E d i f i c a c i ó c o m p a t i b l e a m b P. P. . . . 1 2 0 0 , 0 0 M 2 To t a l . . . 5 2 . 2 1 4 , 4 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 5 6 1 , 0 8 m 2 E l P l a d e R e f o r m a I n t e r i o r v i g e n t c o n s i d e r a P l a P a r c i a l R e f ó s 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I O M A C L E T ( 1 6 2 . 7 7 7 , 2 0 m 2 ) E d i f. r e s i d e n c i a l . . . 1 3 9 . 9 2 8 m 2 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 . 2 2 1 , 7 6 m 2 R A M - A . . . . . . 8 . 4 3 0 , 9 4 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0 % = 1 6 . 2 7 7 , 7 2 m 2 ) R A M - B. . . . . . 3 0 . 5 9 3 , 5 8 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 0 % = 1 1 3 . 9 4 4 , 0 4 m 2 ) Te r c. D. M i t j . g r a u B ( T E R - 2 ) . . 1 0 . 9 3 0 , 9 0 m 2 . . ( 2 0 % . . . . . 3 2 . 5 5 5 , 4 4 m 2 ) N ú m e r o d ’ h a b i t a t g e s. . . . . 1 . 3 4 5 u n i t a t s. . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 7 8 u n i t a t s S u p e r f í c i e m i t j a n a d ’ h a b i t a t g e . . . . . 1 0 4 . 0 4 m 2 . V a r i a b l e a m ò d u l s d e 3 4 , 0 0 m 2 , q u e p o d e n s e r d e 3 4 , 6 8 , 1 0 2 i 1 3 6 m 2 A g r u p a t o t a l ’ e d i f i c a b i l i t a t r e s i d e n c i a l i p a r t d e l t e r c i a r i e n 4 g r a t a c e l s h í b r i d s d ’ u n e s 4 0 p l a n t e s. To r r e s d e g u a i t a p r o m o g u d e s e n c o o p e r a t i v a m i x t a 6 0 % r e s i d e n c i a l d e p r o m o c i ó p ú b l i c a i 3 0 % d e p r i v a d a i n c l ò s e l t e r c i a r i s i t u a t . H i h a p r e v i s t o s d o s c e n t r e s d ’ e s c o l e t e s d e m e n u t s s i t u a t s e s t r a t è g i - c a m e n t a 1 / 3 i a 2 / 3 d e l d e s e n v o l u p a m e n t l i n e a l d e l c o n j u n t . Ta m b é s ’ i n c l o u u n C e n t r e d ’ E d u c a c i ó A m b i e n t a l . A l ’ i g u a l q u e p a s s a e n e l j a r d í d e l Tú r i a c a l a n a r s i t u a n t e s t r a t è g i c a - m e n t b a r s, q u i o s c o s, p a e l l e r s, b a r b a c o e s, e t c. a m b s e r v e i s d ’ h i g i e n e r e g i t s d e s d ’ u n a c o n c e p c i ó c o o p e r a t i v i s t a q u e a t r a g u e n l ’ e m p l a ç a m e n t d e v i a n a n t s i c o l l e s d ’ a c t i v i t a t s.

×