Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Årsrapport för år 2008
  Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens
  erfarenheter av, kunskaper om och at...
Vårdbarometern – resultat (1)
Befolkningens syn på vården har inte försämrats.
 Men det innebär inte att alla mål är uppf...
Vårdbarometern – resultat (2)
Kännedom om Vårdgarantin
 62 procent av befolkningen har kännedom om
 Vårdgarantin. Men det...
Vårdbarometern – resultat (3)
Vård på Internet
 12 procent av befolkningen använder Internet för att få
 kontakt med och ...
Innehållsförteckning

OMRÅDE                        SIDA
Vad är Vårdbarometern?          ...
Vad är Vårdbarometern?

Varje år telefonintervjuas minst 1000 nya slumpvis utvalda
 personer i varje deltagande landsting...
Metod och urvalshantering

Målgrupp
Varje landstings/regions vuxna befolkning (18 år och äldre).

Omfattning
Riktmärket fö...
Läs- och utskriftsanvisningar

I vissa av graferna är siffrorna markerade i en grön eller röd ruta. Det
markerar signifika...
Ref
>95%+ Högre                      Har tillgång till den sjukvård jag behöver
>95%-
Lägre Riket
 ...
Har tillgång till den sjukvård jag behöver - i åldersklasser


     <20 år                      ...
Har tillgång till den sjukvård jag behöver
    100                                   ...
Ref
>95%+ Högre                    Vilket förtroende har du för vården vid vårdcentral/hc
>95%-
Lägre R...
Ref
>95%+ Högre                      Vilket förtroende har du för vården vid sjukhus
>95%-
    Rik...
Förtroende för vårdformer 2007
Förtroende för                                 Befolkningen...
Förtroende för vården vid vårdcentral/hc
   100                                    ...
Förtroende för vården vid sjukhus
    100                                       ...
Ref
>95%+ Högre                           Har du varit i behov av sjukvård men ej sökt
>95%-
Läg...
Anledning till att man inte sökt vård
  40                    39%                  ...
Ref
>95%+ Högre                        Har läkaren/ssk tagit upp livsstilsfrågor senaste året
>95%-...
Ref
>95%+ Högre                            Har du blivit ordinerad fysisk aktivitet - FAR
>95%-...
Ref                                                            ...
Använt internet i kontakt med sjukvården
    100                                    ...
Ref
>95%+     Högre                        Känner du till vårdgarantin
>95%-
        Ri...
Ref                                                            ...
Ref                                                            ...
Ref                                                            ...
Ref
>9 5 % +     H ögre                     H a r d u b e s ö k t v å rd e n s o m p a tie n t e l...
Ref
>95%+ Högre                      Vad var anledningen till primärvårdsbesöket           ...
Ref
>95%+ Högre                      Antal besök i sjukvården senaste året
>95%-
Lägre
    Riket
...
Ref
>95%+ Högre                      Fick den hjälp jag förväntat mig - alla sjukvårdsbesök
>95%-
Läg...
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Vardbarometern 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vardbarometern 2008

1,011 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vardbarometern 2008

 1. 1. Årsrapport för år 2008 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från 2008 års intervjuer. Vid frågor eller synpunkter på denna rapport kontakta gärna: Erik Sätterström, Landstinget Kronoberg, erik.satterstrom@ltkronoberg.se Berlith Persson, Sveriges Kommuner och Landsting, berlith.persson@skl.se Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Landsting, sofia.tullberg@skl.se 1 April 2009
 2. 2. Vårdbarometern – resultat (1) Befolkningens syn på vården har inte försämrats. Men det innebär inte att alla mål är uppfyllda, utan endast att vi är på väg åt rätt håll. Tillgång till vård 77 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Men det är stora regionala skillnader, spännvidden mellan landstingen är från 69 till 85 procent. Successivt ökat förtroende Förtroendet för sjukvården har successivt ökat hos befolkningen. Intressant är att skillnaden i förtroende kvarstår mellan vårdcentral och sjukhus. Successiv ökning av goda patienterfarenheter Jag fick den hjälp jag hade förväntat mig, uppger 84 procent av de som någon gång under senaste året besökt vården. Andelen positiva har successivt ökat sedan 2001. Motsvarande ökning kan man se i frågan på det sammanfattande betyget på besök i vården. 2
 3. 3. Vårdbarometern – resultat (2) Kännedom om Vårdgarantin 62 procent av befolkningen har kännedom om Vårdgarantin. Men det varierar mellan landstingen, från 55 till 69 procent. Beredda att resa för att få vård tidigare 86 procent av befolkningen är beredd att resa till annat sjukhus än ”hemsjukhuset” för att opereras tidigare. Det skiljer sig mellan åldersgrupper och var man bor i landet. Till exempel uppger var fjärde stockholmare att man är beredd att åka utomlands för vård. Väntetid Väntetiden är rimlig, anser patienter som besökt vårdcentral och fått vänta en dag eller mer. Andelen som anser att väntetiden är rimlig har ökat kontinuerligt sedan 2001. Den största ökningen uppvisas under det senaste året, sex procentenheter. 3
 4. 4. Vårdbarometern – resultat (3) Vård på Internet 12 procent av befolkningen använder Internet för att få kontakt med och information om vården. Ökningen är endast en procentenhet per år sedan 2005. Positivt att ta upp livsstilsfrågor 90 procent av befolkningen anser att det är positivt av vården att ta upp livsstilsfrågor. Endast 30 procent av dem som besökt vården har fått sådana frågor. Fyra av tio som fått livsstilsråd uppger att de har förändrat sin livsstil. 4
 5. 5. Innehållsförteckning OMRÅDE SIDA Vad är Vårdbarometern? 6 Metod och urvalshantering 7 Läs- och utskriftsanvisningar 8 1 Befolkningens uppfattning Tillgång till vård 9-11 Förtroende för vården 12-16 Behov av vård men inte sökt 17-18 Livsstilsfrågor 19-21 Använt Internet 22 Vårdgaranti 23-24 Ringt sjukvården 25-26 2 Patienternas uppfattning Besökt vården, all vård 27-30 Sammanfattande betyg all vård 31 Fast läkarkontakt 32 Vårdcentraler/motsvarande 33-34 Sammanfattande betyg vårdcentraler/motsvarande 35-36 3 Bilagor Antal intervjuade per landsting/region 37 Bortfallsredovisning 38 5
 6. 6. Vad är Vårdbarometern? Varje år telefonintervjuas minst 1000 nya slumpvis utvalda personer i varje deltagande landsting/region. Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur den uppfattas av medborgarna och stimulera till jämförelser och utbyte av erfarenheter mellan landsting och regioner. Samtliga sjukvårdshuvudmän utom Gotland deltar i Vårdbarometern. Undersökningarna har pågått sedan 2001. Underlaget för denna rapport är de 44 412 personer som intervjuades år 2008. I redovisningen framgår andelen ej svar/vet ej. Ytterligare information och tidigare rapporter finns på webbplatsen www.vardbarometern.nu. Intervjuerna genomförs på uppdrag av deltagande landsting/regioner. 6
 7. 7. Metod och urvalshantering Målgrupp Varje landstings/regions vuxna befolkning (18 år och äldre). Omfattning Riktmärket för Vårdbarometern är att 0,5 procent av den vuxna befolkningen skall intervjuas varje år. I fjorton landsting intervjuas 1000 personer per år. Sex landsting/regioner har valt att tillfråga fler personer. Intervjuerna genomförs i princip under hela året. Resultaten redovisas varje kvartal. Urvalsram I Vårdbarometern består urvalsramen av telefonnummerregistret i det statliga personadressregistret SPAR. I detta ingår även vissa mobilnummer. I regioner/landsting med tilläggsurval görs urvalsdragningen genom stratifierade urval där varje stratum utgörs av postnummer. I varje stratum görs ett obundet slumpmässigt urval från telefonnummerregister. Telefonabonnent som ingår i en mätning utesluts i nästa. I urvalet söks alltid den person i hushållet som senast fyllt år och är 18 år eller äldre. 7
 8. 8. Läs- och utskriftsanvisningar I vissa av graferna är siffrorna markerade i en grön eller röd ruta. Det markerar signifikans utifrån ett 95-procentigt konfidensintervall. Enkelt uttryckt betyder det att grönt eller rött markerar ett värde som avviker från det förväntade på ett sätt som med stor sannolikhet, 95 procent, inte är slumpmässigt. Det förväntade värdet i detta material är genomsnittet för riket. Grönt markerar ett värde som är högre och rött ett värde som är lägre än förväntat. n-talen som förekommer i graferna anger antalet respondenter/intervjuade för respektive variabel/urval. Då n anges i intervall exempelvis n = 325-3732, så står det för spännvidden mellan landsting/regioner med minst respektive flest antal respondenter. Redovisade resultat i denna rapport kan i vissa fall skilja sig något från de resultat som erhålls från den webbaserade databasen på Vårdbarometerns hemsida. Detta beror på olika sätt att hantera svarsalternativet ”Vet ej/ej svar” som i denna rapport redovisas konsekvent. Vid utskrift av denna rapport på svartvit skrivare skall utskriftsmenyn ställas på gråskala för bästa resultat. 8
 9. 9. Ref >95%+ Högre Har tillgång till den sjukvård jag behöver >95%- Lägre Riket Riket 77% 13% 8% 3% Halland 85% 9% 4% 2% Kronoberg 82% 10% 6% Kalmar 81% 10% 6% 3% Jönköping 81% 12% 6% Blekinge 80% 12% 5% 3% Örebro 79% 13% 6% Stockholm 79% 11% 6% 3% V ästerbotten 79% 13% 6% Uppsala 78% 13% 6% 3% Län V ästmanland 78% 11% 7% 3% V ästernorrland 78% 14% 6% Norrbotten 77% 12% 8% 3% Jämtland 76% 12% 9% 3% Östergötland 75% 14% 8% 2% Dalarna 75% 14% 8% 4% Skåne 75% 14% 9% 3% V ästra Götaland 74% 14% 9% 3% Sörmland 73% 15% 9% 3% Gävleborg 70% 16% 11% 4% V ärmland 69% 16% 11% 3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 sjukvå rd ja g be höve r(F46) Ha r tillgång till Instämmer helt eller delvis Varken eller Tar avstånd helt eller delvis Ej svar/vet ej 2008 Diagrammet visar att signifikanta skillnader finns mellan landstingen. Av rikets befolkning anser 77 procent att de har tillgång till den sjukvård de behöver, medan 8 procent inte anser sig ha det. Spännvidden är 69 – 85 procent. De landsting som ligger högst är också de landsting där befolkningens uppfattning om förtroende/patientnöjdhet och tillgänglighet i primärvården är högst. Studerat ur ett könsperspektiv föreligger inga signifikanta skillnader, däremot vad gäller ålder vilket framgår av nästa bild. 9
 10. 10. Har tillgång till den sjukvård jag behöver - i åldersklasser <20 år 85% 9% 4% 2% 20-29 år 78% 15% 7% 30-39 år 75% 15% 9% 40-49 år 71% 16% 10% 3% Ålder 50-59 år 73% 14% 9% 3% 60-69 år 78% 12% 6% 4% 70-79 år 81% 10% 6% 3% 80+ 85% 8% 4% 3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n= <20 år = 766 60-69 år = 9410 Har tillgång till sjukvård jag behöver(F46) Instämmer helt eller delvis Varken eller Tar avstånd helt eller delvis Ej svar/vet ej 2008 Bilden visar på stora och signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. Befolkningen i yrkesverksam ålder uppger i klart lägre grad än övriga grupper att de har tillgång till den 10 sjukvård de behöver. Utvecklingen över tid framgår av nästa bild.
 11. 11. Har tillgång till den sjukvård jag behöver 100 100 90 90 80 80 77% 74% 75% 73% 70% 69% 70 69% 69% 70 60 60 % 50 50 40 40 30 30 20 20 17% 17% 17% 17% 14% 14% 14% 13% 11% 12% 12% 10% 9% 10 9% 8% 10 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Period(år) Har tillgång till sjukvård jag behöver(F46) Instämmer helt eller delvis Varken eller Tar avstånd helt eller delvis Ej svar/vet ej Autobase On Andelen som anser sig ha tillgång till den sjukvård man behöver har ökat kontinuerligt sedan 2004. Ökningen är statistiskt säkerställd. Bland de 8 procent (3 552 personer) som upplever brister är dålig tillgänglighet och långa väntetider klart dominerande. 11
 12. 12. Ref >95%+ Högre Vilket förtroende har du för vården vid vårdcentral/hc >95%- Lägre Riket Riket 56% 27% 12% 5% Halland 67% 21% 7% 5% Kalmar 61% 25% 10% 4% Västmanland 60% 27% 9% 4% Jönköping 60% 25% 11% 5% Blekinge 59% 27% 10% 4% Jämtland 58% 26% 12% 4% Värmland 56% 28% 10% 5% Kronoberg 56% 30% 10% 3% Stockholm 56% 26% 13% 6% Län Uppsala 56% 27% 13% 5% Västernorrland 56% 28% 13% 3% Västerbotten 56% 31% 9% 4% Gävleborg 56% 29% 12% 4% Örebro 55% 27% 14% 4% Dalarna 54% 28% 13% 5% Norrbotten 54% 29% 13% 4% Västra Götaland 54% 28% 13% 5% Skåne 54% 26% 14% 6% Östergötland 53% 30% 14% 3% Sörmland 51% 30% 15% 5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 VC/HLM/HC(F80) Förtroende vård Stort förtroende Varken/eller Litet förtroende Ej svar/vet ej 2008 De fem landsting som ligger högst vad gäller befolkningens förtroende för vården vid vårdcentraler är desamma som år 2007. 12
 13. 13. Ref >95%+ Högre Vilket förtroende har du för vården vid sjukhus >95%- Riket Riket 67% 17% 6% 10% Lägre Kronoberg 75% 14% 3% 8% Uppsala 73% 15% 5% 7% Örebro 72% 16% 3% 9% Jönköping 72% 16% 4% 8% Jämtland 71% 14% 6% 9% Östergötland 70% 15% 5% 10% Västerbotten 70% 17% 4% 9% Kalmar 69% 17% 6% 8% Västernorrland 69% 17% 7% 8% Län Norrbotten 69% 17% 5% 9% Blekinge 68% 18% 5% 9% Dalarna 68% 16% 6% 10% Halland 68% 16% 6% 11% Västmanland 67% 17% 6% 10% Skåne 67% 18% 7% 9% Stockholm 66% 16% 5% 12% Västra Götaland 65% 18% 7% 10% Sörmland 64% 19% 8% 10% Värmland 64% 21% 6% 10% Gävleborg 59% 23% 8% 10% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 Förtroende vård sjukhusen(F81) Stort förtroende Varken/eller Litet förtroende Ej svar/vet ej 2008 Befolkningens förtroende för vården vid sjukhus är generellt sett högre än förtroendet för vården vid vårdcentral. Vad gäller både vårdcentraler och sjukhus är förtroendet högre hos dem som besökt respektive vårdnivå under senaste året, än hos befolkningen som helhet. Detta framgår av nästa bild. 13
 14. 14. Förtroende för vårdformer 2007 Förtroende för Befolkningen i helhet samt de som besökt resp vårdform Besökt vårdcentral/hc n=15 694 61 27 111 vårdnivå/vårdform bland patienter respektive Befolkningen 54 28 14 4 befolkningen som helhet 76 15 5 4 Besökt s-husmottagning n=8 431 – jämförelse mellan 2007 och 2008. Befolkningen 67 18 6 9 Besökt privatspecialist n=1 888 80 72 11 Befolkningen 44 11 3 42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Mkt/ganska stort Mkt/ganska litet varken eller Vet ej/ej svar Förtroende för vårdformer 2008 Befolkningen i helhet samt de som besökt resp vårdform Bland de som besökt 63 25 10 2 Besökt vårdcentral/hc n=16 512 vårdcentral har förtroendet ökat från 61 till 63 procent från Befolkningen 56 27 12 5 2007. Motsvarande ökning för Besökt s-husmottagning n=8 515 78 14 53 de som besökt sjukhus var 76 till 78 procent. Befolkningen 67 17 6 10 På de följande två sidorna Besökt privatspecialist n=1 748 78 92 11 visas förtroendet för olika vårdnivåer bland befolkningen Befolkningen 43 10 3 44 som helhet sedan 2005. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Mkt/ganska stort Mkt/ganska litet varken eller Vet ej/ej svar 14
 15. 15. Förtroende för vården vid vårdcentral/hc 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 56% 53% 54% 52% % 50 50 40 40 30 28% 28% 28% 27% 30 20 20 15% 14% 14% 12% 10 10 5% 5% 4% 5% 0 0 2005 2006 2007 2008 Period(år) Förtroende vård VC/HLM/HC(F80) Stort förtroende Varken/eller Litet förtroende Ej svar/vet ej Autobase On 15
 16. 16. Förtroende för vården vid sjukhus 100 100 90 90 80 80 70 67% 70 67% 66% 67% 60 60 % 50 50 40 40 30 30 20 18% 18% 18% 20 17% 10% 10 10 7% 7% 6% 6% 0 0 2005 2006 2007 2008 Period(år) Förtroende vård sjukhusen(F81) Stort förtroende Varken/eller Litet förtroende( Ej svar/vet ej Autobase On 16
 17. 17. Ref >95%+ Högre Har du varit i behov av sjukvård men ej sökt >95%- Lägre Riket Riket 12% 9% 78% Norrbotten 15% 11% 72% Västernorrland 14% 9% 75% Uppsala 14% 8% 78% Värmland 13% 9% 77% Sörmland 13% 10% 77% Skåne 12% 9% 78% Örebro 12% 8% 79% Västerbotten 12% 8% 79% Östergötland 12% 9% 78% Län Västra Götaland 12% 9% 78% Kalmar 12% 8% 79% Dalarna 12% 10% 77% Västmanland 12% 7% 80% Jämtland 12% 9% 78% Gävleborg 11% 9% 79% Kronoberg 11% 8% 79% Blekinge 11% 10% 78% Stockholm 11% 9% 79% Halland 10% 9% 79% Jönköping 10% 9% 80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 I behov sjukvård men inte sökt vård (F73) Ja, flera gånger Ja en gång Nej Vet ej/kan ej svara 2008 Av rikets befolkning har 21 procent (motsvarande 9 326 personer av samtliga intervjuade) någon gång under året avstått från att söka vård trots att de ansett att de haft behov av vård. Kvinnor avstår vård i något högre grad än männen. 17
 18. 18. Anledning till att man inte sökt vård 40 39% 40 35 35 30 30 25 25 % 20 20 15 15 14% 11% 11% 10% 10 10 5 4% 5 3% 3% 2% 2% 1% 0 0 Riket Län Ville vänta ett tag Hade inte tid Kände inte till någon bra läkare Orsak till att man inte sökt sjukvård(F77) Kan inte få någon hjälp Annan anledning Hade inte råd Besvärligt söka vård Ville inte vara till besvär Läkarskräck/sjukhusskräck Fick inte tid hos någon läkare Vet ej/kan ej svara Urval - avstått från vård en eller flera gånger 2008 Ett av skälen till att frågan om varför man ej sökt vård togs med i Vårdbarometern var att man ville veta hur stor andel som avstod av ekonomiska skäl. Denna andel är som synes mycket liten, men kan säkert vara avgörande för vissa utsatta grupper. Män avstår i högre grad av tidsskäl än kvinnor, som i högre grad angav att de ville vänta. 18
 19. 19. Ref >95%+ Högre Har läkaren/ssk tagit upp livsstilsfrågor senaste året >95%- Lägre Riket Riket 30% 70% Gävleborg 33% 66% Uppsala 33% 67% Västernorrland 31% 68% Kronoberg 31% 68% Stockholm 30% 69% Skåne 30% 69% Jämtland 30% 69% Västerbotten 30% 70% Örebro 30% 70% Län Sörmland 29% 70% Jönköping 29% 70% Kalmar 29% 70% Västmanland 29% 71% Östergötland 29% 71% Västra Götaland 29% 70% Värmland 29% 71% Blekinge 28% 71% Norrbotten 28% 71% Dalarna 27% 72% Halland 25% 74% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=711 - 7244 Läkarenssk tagit upp livsstilsfrågor(F85) Ja Nej Vet ej Urval - besökt läkare/ssk senaste året 2008 Av rikets befolkning anser 90 procent att det är positivt att vårdgivaren tar upp livsstilsfrågor. Av de som besökt vården under det senaste året uppger 30 procent att 19 vårdgivaren tagit upp sådana frågor. Variationen mellan landstingen är liten.
 20. 20. Ref >95%+ Högre Har du blivit ordinerad fysisk aktivitet - FAR >95%- Lägre Riket Riket 24% 76% Västerbotten 33% 67% Kalmar 27% 73% Värmland 26% 74% Halland 25% 74% Västra Götaland 25% 74% Sörmland 25% 75% Norrbotten 25% 75% Västernorrland 25% 74% Jönköping 25% 75% Län Östergötland 25% 75% Kronoberg 24% 76% Skåne 23% 77% Stockholm 23% 76% Västmanland 23% 77% Jämtland 22% 78% Gävleborg 22% 78% Örebro 22% 78% Blekinge 21% 79% Dalarna 21% 79% Uppsala 19% 81% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=211 - 2075 Har fått recept på fysisk aktivitet(F86) Ja Nej Vet ej Urval - besökt läkare/ssk senaste året samt diskuterat livsstilsfrågor 2008 Autobase On På frågan om läkaren skrivit ut FAR (fysisk aktivitet på recept) vilket har en koppling till livsstilsfrågor, varierar andelen patienter som fått detta mellan 19 och 33 procent. Denna andel har inte ökat sedan år 2006 trots vissa satsningar i landstingen. 20
 21. 21. Ref Ny fråga 2008 >95%+ Högre Har råden förändrat din livsstil >95%- Lägre Riket Riket 38% 59% 3% Gävleborg 46% 52% Västernorrland 45% 49% 6% Västerbotten 44% 52% 4% Örebro 42% 55% 3% Jönköping 42% 57% Blekinge 42% 56% 2% Halland 40% 58% 2% Kalmar 40% 59% Värmland 39% 57% 4% Län Skåne 39% 59% Östergötland 38% 56% 5% Dalarna 38% 62% Västra Götaland 38% 60% 3% Norrbotten 37% 59% 3% Stockholm 35% 62% 3% Västmanland 35% 64% Kronoberg 34% 62% 4% Sörmland 33% 64% 3% Jämtland 33% 64% 4% Uppsala 32% 63% 5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=211 - 2075 Råden förändrat din livsstil(F109) Ja Nej Vet ej Urval - diskuterat livsstilsfrågor med läkare/ssk senaste året Var tredje patient som diskuterat livsstilsfrågor uppger sig ha förändrat sin livsstil. Skillnaden mellan landstingen är stor. 21
 22. 22. Använt internet i kontakt med sjukvården 100 100 7% 6% 6% 7% 90 90 80 80 70 70 60 60 84% 83% 81% 85% % 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 9% 11% 12% 8% 0 0 2005 2006 2007 2008 P e riod(å r) Anvä nt Inte rne t konta kt sjukvå rde n(F70) A nvänt Internet vid kontakt Inte använt Internet vid kontakt Har inte tillgång till Internet Autoba se On På många håll i landet pågår olika utvecklingsarbeten i syfte att förbättra invånarnas kommunikation/kontakt med sjukvården, för att förbättra tillgängligheten. Användningen av internet är ett utvecklingsområde. Invånarna använder internet framför allt till att få information om öppettider och tillgänglighet, få råd/information om sjukdomar, boka eller avboka tid, få information om läkemedel och förnya recept, men även kontakt via e-post med sjukvården nämns. Ett långsamt ökat användande kan noteras. 22
 23. 23. Ref >95%+ Högre Känner du till vårdgarantin >95%- Riket Riket 62% 35% 2% Lägre Jämtland 69% 29% Uppsala 68% 31% Västmanland 68% 30% 2% Gävleborg 68% 31% Örebro 67% 31% Stockholm 66% 32% 2% Halland 65% 33% Västerbotten 65% 32% 3% Västernorrland 64% 33% 3% Län Sörmland 63% 35% Östergötland 63% 35% Västra Götaland 62% 36% Dalarna 61% 37% Värmland 61% 36% 2% Norrbotten 60% 38% 3% Jönköping 57% 41% 2% Blekinge 56% 40% 3% Skåne 56% 42% 2% Kronoberg 56% 42% 3% Kalmar 55% 43% 2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 Känner du till vårdgarantin(F110) Ja Nej Vet ej 2008 Signifikanta skillnader i befolkningens kännedom om vårdgarantin föreligger. Drygt en tredjedel av befolkningen känner inte till vårdgarantin. En satsning på information är därför angelägen och planeras såväl på central nivå som i enskilda landsting. Kännedomen om vårdgarantin är cirka två procentenheter högre bland de som besökt vården än i befolkningen som helhet. Kvinnor känner i högre grad till vårdgarantin än männen. Kännedomen ökar med stigande ålder. 23
 24. 24. Ref Ny fråga 2008 >95%+ Högre Hur långt är du beredd att resa för att slippa vänta på vård >95%- Lägre Riket Riket 19% 48% 19% 14% Skåne 24% 41% 21% 13% Östergötland 21% 49% 17% 13% Västerbotten 21% 51% 13% 16% Jönköping 20% 51% 15% 14% Stockholm 20% 41% 24% 16% Kalmar 19% 54% 14% 13% Norrbotten 19% 49% 20% 12% Blekinge 19% 49% 17% 14% Västra Götaland 19% 48% 20% 12% Län Sörmland 18% 53% 18% 11% Västernorrland 18% 53% 14% 16% Gävleborg 17% 54% 17% 12% Örebro 17% 53% 15% 16% Halland 17% 53% 17% 14% Uppsala 16% 49% 21% 14% Kronoberg 16% 57% 14% 13% Värmland 16% 55% 18% 12% Västmanland 16% 53% 19% 13% Dalarna 15% 56% 17% 11% Jämtland 13% 54% 17% 15% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1000 - 9700 Lite längre bort i eget landsting Till ett sjukhus i ett annat land Beredd att resa till sjukhus(F107) I ett annat landsting/region Nej,inget av alternativen 2008 86 procent av befolkningen är beredd att resa till annat sjukhus än ”hemsjukhuset” för att opereras tidigare än vad som erbjuds där. Markanta skillnader mellan landstingen kan utläsas. Exempelvis uppger var fjärde stockholmare att man är beredd att åka utomlands. 24 procent av männen kan tänka sig att resa utomlands för vård, jämfört med 16 procent av kvinnorna. Ett arbete mot ett EU-direktiv om ”gränslös sjukvård” pågår för närvarande. 24
 25. 25. Ref Reviderad fråga 2008 >95%+ Högre Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon till vårdcentralen/hc >95%- Lägre Riket Riket 59% 18% 22% Halland 72% 15% 12% Norrbotten 68% 16% 15% Kalmar 67% 18% 14% Dalarna 67% 15% 17% Blekinge 66% 15% 17% Östergötland 66% 17% 15% Stockholm 63% 17% 19% Västra Götaland 63% 17% 19% Örebro 61% 18% 20% Län Gävleborg 60% 20% 18% Kronoberg 59% 20% 20% Sörmland 59% 18% 22% Västerbotten 57% 17% 25% Västmanland 56% 23% 20% Jönköping 56% 21% 23% Västernorrland 54% 21% 25% Uppsala 51% 18% 31% Skåne 43% 21% 36% Jämtland 40% 20% 38% Värmland 39% 22% 38% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=587 - 5320 Lätt/svårt komma fram på tel VC/HC(F102) Lätt eller mycket lätt Varken eller Svårt eller mycket svårt Vet ej/kan ej svara 2008 Autobase On 61 procent av rikets befolkning har ringt till vårdcentral eller motsvarande under senaste året. Skillnaderna mellan landstingen är relativt små. Sedan Vårdbarometern startade har en kontinuerlig förbättring av telefontillgängligheten kunnat följas. Stora skillnader mellan landstingen föreligger fortfarande. Förbättringarna kan delvis bero på införande av olika elektroniska svars/återuppringningssystem. 25
 26. 26. Ref Reviderad fråga 2008 >95%+ Högre Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon till sjukvårdsrådgivningen >95%- Lägre Riket Riket 61% 19% 18% Halland 77% 12% 10% Kronoberg 74% 15% 12% Östergötland 74% 14% 10% Kalmar 73% 18% 7% Norrbotten 70% 16% 14% Blekinge 68% 16% 13% 3% Sörmland 67% 17% 16% Dalarna 66% 20% 13% Uppsala 65% 16% 18% Län Jämtland 64% 21% 14% Stockholm 63% 19% 16% Örebro 62% 17% 19% V ästernorrland 61% 16% 21% Skåne 60% 20% 19% Jönköping 57% 20% 23% V ästerbotten 57% 21% 21% V ästmanland 56% 23% 21% V ärmland 55% 20% 23% Gävleborg 53% 20% 24% V ästra Götaland 47% 24% 28% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=79 - 1958 Telefontillgänglighet Sjukvårdsrådg(104) Lätt eller mycket lätt Varken eller Svårt eller mycket svårt Vet ej/kan ej svara 2008 Autobase On 21 procent av rikets befolkning har ringt 1177 / Sjukvårdsrådgivningen / Vårdguiden / Sjukvårdsupplysningen under senaste året. Det finns stora skillnaderna mellan landstingen. Dessa kan delvis förklaras av tillgång, kännedom om och organisation kring ”sjukvårdsrådgivning”. 61 procent av rikets befolkning som ringt sjukvårdsrådgivning tyckte att det var lätt eller mycket lätt att komma fram. För vårdcentralerna var motsvarande värde 59 procent. 26
 27. 27. Ref >9 5 % + H ögre H a r d u b e s ö k t v å rd e n s o m p a tie n t e lle r a n h ö rig s e n a s te å re t >9 5 % - Lägre R ike t Riket 7 4% 25% Stoc kh olm 76% 24% Ör ebr o 76% 24% Hallan d 75% 24% Skåne 75% 24% V är mlan d 75% 25% V äs tr a G ötaland 75% 25% Jönköping 7 5% 25% Ble kinge 7 5% 25% Nor r bo tten 74% 2 5% Län Kalma r 74% 25% V äs te r nor r la nd 74% 26% V äs tma nla nd 74% 2 6% Sör mla nd 74% 26% Dalar na 73% 26% Ös ter g ötland 73% 27% Kr ono ber g 73% 27% V äs te r botten 72% 2 7% Upp s ala 72% 27% Gäv lebo r g 71% 29% Jämtlan d 71% 28% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=1 0 0 0 - 9 7 0 0 B e sö kt se n a ste 12 m å n (F 2) B e s ö kt vå rde n E j b e sö k t vå rd e n V e t e j/E j s va r 2008 Av rikets befolkning uppger 74 procent att de besökt vården senaste året. Av samtliga som besökt vården har 78 procent gjort det som patient, 12 procent som förälder/anhörig till barn och 10 procent gjort det i egenskap av anhörig till närstående. Detta betyder att 58 procent av de tillfrågade har besökt vården som patient under år 2008. Av besöken gjordes 47 procent i primärvård, 17 procent på akutmottagning/jourcentral och 26 procent på sjukhusmottagning. Övriga 10 procent gjordes hos privata specialister eller ”annat”. 27
 28. 28. Ref >95%+ Högre Vad var anledningen till primärvårdsbesöket Reviderad fråga 2008 >95%- Lägre Riket Riket 16% 40% 41% 2% Sörmland 21% 40% 37% Östergötland 19% 45% 35% Örebro 18% 37% 42% 2% Jönköping 17% 36% 45% Kalmar 17% 40% 40% 3% Skåne 17% 41% 41% V ästra Götaland 16% 39% 42% 3% Stockholm 16% 40% 40% 3% V ästmanland 16% 42% 39% 3% Län Halland 16% 40% 41% 3% Jämtland 15% 38% 43% 4% Kronoberg 15% 42% 41% Gävleborg 14% 39% 44% 3% Dalarna 13% 39% 46% 2% Blekinge 13% 46% 39% Norrbotten 13% 45% 41% V ästerbotten 13% 37% 47% 2% Uppsala 13% 47% 38% V ästernorrland 12% 41% 44% 3% V ärmland 12% 39% 47% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=325 - 3732 Vad var anledningen till besöket(F100) Akut sjukdom eller olycksfall Sjukdom som varat någon tid Kontroll/återbesök Annat Urval - besökt primärvård 2008 Drygt 40 procent av de som besökt primärvården har gjort det i form av kontroll- eller återbesök. Av de patienter som gjort besöket på grund av akut sjukdom eller olycksfall varierade andelen från 12 till 21 procent mellan landstingen. 17 procent av kvinnorna uppgav att de sökt på grund av akut sjukdom eller olycksfall, jämfört med 14 procent av männen. Bland personer under 50 år dominerar sjukdom som varat någon tid som besöksorsak. 28
 29. 29. Ref >95%+ Högre Antal besök i sjukvården senaste året >95%- Lägre Riket Riket 20% 54% 14% 12% Västernorrland 20% 53% 13% 15% Kronoberg 19% 55% 13% 13% Stockholm 19% 53% 15% 13% Västra Götaland 20% 53% 14% 13% Halland 22% 54% 12% 12% Uppsala 20% 52% 15% 12% Jönköping 19% 55% 14% 12% Blekinge 20% 53% 15% 12% Östergötland 23% 54% 11% 12% Län Örebro 23% 53% 13% 12% Värmland 22% 51% 16% 12% Västerbotten 23% 53% 13% 12% Norrbotten 21% 56% 12% 11% Skåne 21% 53% 15% 11% Kalmar 23% 54% 12% 11% Västmanland 18% 58% 13% 11% Jämtland 22% 54% 13% 11% Sörmland 20% 57% 13% 11% Dalarna 22% 54% 14% 10% Gävleborg 22% 55% 14% 9% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=711 - 7244 många ggr besökt sjukvården(F75) Hur 1 gång 2-5 gånger 6-10 gånger >10 gånger 2008 Autobase On Av patienterna i riket hade 26 procent gjort minst sex besök under året. Denna andel är oförändrad sedan föregående år. Mönstret är relativt likartat över landet. 29
 30. 30. Ref >95%+ Högre Fick den hjälp jag förväntat mig - alla sjukvårdsbesök >95%- Lägre Riket 67% 17% 7% 3% 4% Halland 69% 18% 7% 3% 3% Örebro 69% 16% 8% 3% 3% Västerbotten 68% 20% 6% 3% Jönköping 68% 17% 6% 4% 4% Skåne 68% 16% 7% 3% 4% Uppsala 68% 18% 6% 3% 4% Värmland 68% 18% 6% 2% 3% Jämtland 67% 16% 7% 4% 4% Blekinge 67% 17% 7% 4% 4% Län Kronoberg 67% 16% 7% 4% 4% Norrbotten 66% 18% 8% 3% 4% Stockholm 66% 18% 8% 3% 4% Kalmar 66% 18% 7% 2% 4% Västra Götaland 66% 17% 8% 3% 4% Västmanland 65% 17% 8% 4% 4% Västernorrland 65% 18% 7% 3% 5% Gävleborg 65% 16% 9% 3% 5% Östergötland 65% 18% 8% 4% 5% Dalarna 65% 18% 8% 4% 4% Sörmland 61% 19% 9% 4% 5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % n=682 - 6899 Fick hjälp hade förväntat mig(10,19,28,37) Instämmer helt Varken eller Tar helt avstånd Instämmer delvis Tar delvis avstånd Ej svar/vet ej Sammanvägning av all sjukvård 2008 Autobase On Av de som någon gång under året besökt vården ansåg 84 procent att de fått den hjälp som de förväntat sig. Jämfört med föregående år är det en genomgående förbättring med cirka två procentenheter. 30

×