Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang manggagawang pilipino

20,090 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang manggagawang pilipino

 1. 1.   Buhay at sandigan ng industriya Paggawa – ito ay paggamit ng lakas, talino at kakakyahan ng tao upang makatulong sa produksyon.
 2. 2.       Lumilikha ng produkto na kailangan ng bansa Pinoproseso ang mga hilaw na materyal ng agrikultura Nagpapaandar at gumagamit ng makinarya at ibang teknolohiya Lumilinang ng likas na yaman Nagbabayad ng buwis sa pamahalaan Konsyumer ng mga produkto
 3. 3.  Mga kategorya ◦ Manggagawang mental – higit na ginagamit ang isip sa produksyon ◦ Manggagawang mental – higit na kailangan ang lakas ng katawan sa gawain
 4. 4.  Ito ay kabayarang tinatanggap ng manggagawa kapalit ng kanilang serbisyo at paggawa.
 5. 5.   Sahod – kabayaran sa manggagawa ayon sa oras ng pagtatrabaho, piraso o pakyawang produkto, kontrata, arawan o lingguhan na sinusuri sa pamamagitan ng paggamit ng wage rate. Sweldo – ibinabayad sa manggagawa sa bawat buwan.
 6. 6.   Nominal wage – tumutukoy sa halaga na tinatanggap bilang kabayaran sa ginagawang produkto at serbisyo. Real wage – halaga ng produkto at serbisyo na mabibili mula sa tinanggap na sahod.
 7. 7.    Wage Fund Theory Subsistence Theory Marginal Productivity Theory
 8. 8.    Atas ng Pangulo Blg. 442 - Batas na nagtatakda ng Kodigo sa Paggawa Commonwealth Act Blg. 444 - Ang unang batas ukol sa walong oras ng paggawa Batas Republika Blg. 1933 - Batas na nagtatadhana ng walong oras ng paggawa ng mga manggagawa
 9. 9.   Batas Republika Blg. 679 – batas na nagtatakda na pagkalooban ng maternity leave ang manggagawang babae ng dalawang buwan Batas Republika Blg. 8187 – batas na nagbibigay ng isang linggong pahinga ng mga ama ng tahanan kapag nanganak ang asawa nito,
 10. 10.    Batas Republika Blg. 1052 – batas na nagtatadhana ng patakaran ukol sa pagkatanggal ng mga manggagawa Batas Republika Blg. 1131 – batas na nagbabawal sa pagtanggap ng manggagawa na wala pang 18 taong gulang Batas Republika Blg. 772 – batas na nagtatakda ng pagbabayad sa mga manggagawa na napinsala sa oras ng trabaho
 11. 11.   Isang samahan na nagbibigay proteksyon sa mga manggagawa Ito ang nakikipaglaban para sa kapakanan at karapatan ng mga manggagawa
 12. 12.     Labor Union Craft/trade Union Industrial Union Company Union
 13. 13.    Humingi ng makatarungang sahod at ibang benepisyo Pagkalooban ng suporta ang mga kasama Tamang oras ng paggawa at malinis na pasilidad
 14. 14.  Mga Paraan ng Manggagawa - Welga - Pagpipiket - Boykot - Closed Shop - Sabotahe
 15. 15.        Lockout Pagtanggap ng mga “scab” Yellow dog contract Blacklist Espiya Open shop Injunction
 16. 16.  Collective Bargaining – sama samang pakikipagkasundo ng mga manggagawa na kinatawan ng unyon sa pangasiwaan upang ayusin ang suliranin
 17. 17.  Conciliation  Mediation  Arbitration

×