Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zsv dilna predsusky reklama 2007

659 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zsv dilna predsusky reklama 2007

  1. 1. Domácí úkol z mediální výchovyA) Kým byla realizována: (jméno učitele) Zatím to nemám kde realizovat, takže jde o plán.Kde byla realizována: (škola, ročník, charakteristika žáků) 9. ročník ZŠ nebo kterýkoli ročník SŠPočet zúčastněných: 16-28Časová dotace: 1,5 h. + čas na tvorbu sekce www stránkyVyužité mezioborové vztahy: Práce s PC a internetem Český jazyk Výtvarná výchovaPomůcky: (potřebná technika, software, nosiče, název díla, autoři, stopáž, …)Interaktivní tabule připojená k PC s internetem, další tabule (není nutné), vystříhané a upravené reklamy, lístky s úkolem Jedemevlakem, papírové lístky (A5), namnožený úkol Jedeme vlakem, kopie textů k 5. činnosti, fotoaparát (může být i v mobilním telefonunebo lze použít kameru), zařízení pro záznam mluveného slova, jednodušší program na tvorbu www stránekZdroje: RVP G, www.profisoft.cz/index.php?page=8 (2. a 3. billboard – uložíme a pak na IAT zvětšíme na celou obrazovku) neboupravíme některý obrázek z http://www.lavicky.cz/ , www.czechkid.cz,B)1. V jakém stavu by měli být žáci po skončení lekce? (Co si budou pamatovat, co dokáží dělat, jak o něčem budou soudit....)Žák by měl vědět, co jsou stereotypy a předsudky, proč jsou nebezpečné a co se může stát, když si na jejich nebezpečnost nedámepozor.a) Cíl hodiny, lekce, projektu v oblasti mediální výchovy (viz přínosy MV – RVP):Žáci pochopí, co jsou stereotypy a předsudky a zaujmou k nim patřičný postoj.Žák použije různé strategie, jimiž lze posoudit hodnověrnost sděleníŽák na základě vlastních zkušeností odkrývá cíle zájmových, profesních, marketingových skupin v médiíchŽák svá sdělení dotahuje po obsahové i po formální stránce, využívá pro svá sdělení různé formální prostředky grafické, zvukové,obrazové aj.Žák se vyjadřuje stručně, jasně, výstižně.Žák rozliší informaci od hodnocení.Žák vybere z informací to podstatné.Žák kriticky hodnotí, jak média ovlivňují okolí a působí na životy lidí.Žák předvídá, jaké důsledky mohou vyvolat různé způsoby prezentace sdělení.b) Cíl pro jinou oblast: (další průřezová témata, obory, klíčové kompetence,…)Použiji RVP G.Klíčové kompetence Klíčové kompetence k učení Žák kriticky přistupuje k různým zdrojům informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, zpracovává je a využívá přisvém studiu a praxi Komunikativní kompetence: Žák - rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje - se vyjadřuje jasně, srozumitelně a přiměřeně ke komunikačnímu záměru a komunikační situaci v projevech mluvených a psaných Kompetence občanské: Žák - je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot člověka - hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačováníVzdělávací oblasti 3.1.1 Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy: Žák ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů ČJ volí adekvátní komunikační strategie, respektuje partnera a přizpůsobuje se mu nebo s ním polemizuje: rozeznává manipulativníkomunikaci a dovede se jí bránit 3.4.1 Občanský a společenskovědní základ Člověk ve společnosti Očekávané výstupy: Žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, Občan ve státě Očekávané výstupy: Žák obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práce druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování5.8.1 Informační a komunikační technologie Digitální technologie Očekávané výstupy: Žák ovládá a využívá dostupnou výpočetní techniku, hardware a software řeší efektivně problémové situace na počítači6. Průřezová témata
  2. 2. 6.3 Multikulturní výchova2. Důkaz o učení (Z čeho jsem poznal/a, já i žák, že cíle dosáhl? - práce, zadání, produkt, …)Ve 2. činnosti (vlak) žáci sdělují, podle čeho si vybírali kupé.Ve 3. činnosti (Jací / jaké jsou) to poznám v odpovědích při zpětné vazbě, event.žáci přispějí do brainstormingu.Ve 4. činnosti žák rozezná stereotypy či předsudky v médiích a uvažuje nad jejich manipulativním záměrem nebo účinkem.V 6. činnosti se projeví, do jaké míry si žák osvojil žádoucí postoj k rasismu.3. Kterými způsoby se žák do cílového stavu dostal, kudy jsem ho vedl/a (Postup lekce, metody práce)Přehled lekce:1 Co s námi dělá reklama? Úvahy nad účinkem reklamy média: vizuální - billboardy (na internetu) nebo velké plošné inzeráty2 Jedeme vlakem. Reflexe vlastní zkušenosti3 Jací / jaké jsou... Reflexe vlastní zkušenosti4 Trocha teorie Vysvětlení pojmů stereotyp, předsudek a souvisejících pojmů5 Stereotypy a předsudky v médiích Analýza psaných médií6 Vyjadřujeme protirasistické postoje Tvůrčí činnost média: psaná elektronická – tvorba tematických krátkých příspěvků na internet7 Jak jsme na tom se stereotypy a předsudky v naší škole? Příprava a realizace ankety a její zveřejnění na internetu média:elektronická – tvorba části www stránky včetně ukládání vlastních fotografií média:(elektronická) psaná – psaní oznámení do školního časopisu1 Co s námi dělá reklama?Na IAT (interaktivní tabule) z PC ukážeme reklamní plakát nebo billboard (např.www.profisoft.cz/index.php?page=8 ), případně pomístnosti rozmístíme velké plošné inzerátyRozdělíme žáky do trojic a každá trojice dostane jinou reklamu nebo obrázek billboardu tak, aby nebylo vidět, co předložené reklamypropagují. Jedna skupina pracuje s reklamou na IAT.Otázka pro skupiny: Co reklama propaguje? Proč si to myslíte?Sdělíme žákům, co předložené reklamy propagují.Otázka pro skupiny: Vzbudila ve vás reklama zájem o nabízený výrobek či službu? budete na to nějak reagovat?2 Jedeme vlakem. Podle čeho si vybíráme kupé?Každá skupina dostane 1 lístek, o něm diskutuje:Jedete vlakem na prázdniny, jste mladistvý (mladistvá) a máte možnost si vybrat už jen ze 3 kupé, kde je ještě nějaké místo.Kupé jsou obsazena takto:● Voják Armády ČR, cizinec tmavé pleti, otrhaný člověk, studentka, člověk v montérkách.● Cizí dělník, student, romský hudebník, příslušník “zlaté mládeže”.● Student tmavé barvy pleti, 2 fotbaloví fanoušci, paní z venkova.Do kterého byste si sedl/a a měl/a pocit bezpečí a naopak?Podle čeho jste vybírali? Sdělte to ostatním.3 Jací / jaké jsou...Na kolující papírky A5 napište, co je typické pro tyto lidi a věci: blondýna učitelka Cikán žena muž čínský textil úředník Číňan Rom Ukrajinec technař policista čínský textil bezdomovecNapsat na tab.: Co je pro ně typické?Papírky kolují podruhé – rychle dopsat, co vás ještě napadlo, a zarámečkovat kladné charakteristikySouhlasíte s tím, co je napsáno na papírcích? Kdo našel aspoň 1 věc, s níž nesouhlasí, se přihlásí. Každý si najde 1 negativní vlastnost zlibovolného papírku a vyvrátí jí.Lze papírky podle něčeho roztřídit? Každý si 1 vezměteRozdělte se do 2 skupin podle toho, které papírky máte v ruce (národnost/ něco jiného)Ve skup. proberte, co vás napadá nad slovy stereotypy a předsudky. Napsat na IAT.: stereotypy předsudky, je možno argumenty dopsatna IAT jako brainstorming.4 Trocha teorie (učitel komentuje a píše na tabuli)Stereotyp Předsudekulehčuje orientaci negace Etnický: vznik ve 3-4 letechshrnuje averze etnocentrismus X xenocentrismus xenofobiezjednodušuje rasismus – diskriminace – segregace - genocida5 Stereotypy a předsudky v médiíchRozdělíme dialogy tak, aby je žáci mohli zahrát. Žáci si asi 1 min. připravují dialogy a pak je přehrají.6 Vyjadřujeme protirasistické postojeNa IAT se zobrazí texty nawww.spoluprotirasismu.cz/vyrok.php Podívejte se na ně a pokud chcete, připojte komentář.7 Jak jsme na tom se stereotypy a předsudky v naší škole?Akce (může být dobrovolná), na níž by se mělo podílet co nejvíc studentů ze skupiny. Cílem je vytvoření podobné stránky.
  3. 3. Studenti si rozdělí role pro následující činnosti a ty provedou - nejlépe mimo výuku.Vyberou vhodnou otázku, na kterou lze stručně a jasně odpovědět s tím, že tato odpovědi budou se jménem a fotografií respondentazveřejněny na www stránkách školy. otázka by se měla týkat stereotypů či předsudků v současné společnosti.Studenti realizují anketu – tj. požádají respondenty o souhlas se zveřejněním podobenky a odpovědi, pak položí otázku, zaznamenajíodpověď na příslušném zařízení a vyfotografují respondenta. Studenti mohou takto pracovat ve více dvojicích, ale musí dbát, abyzahrnuli všechny věkové kategorie dostupné ve škole. Celkem je potřeba nejméně 20 zaznamenaných odpovědí. Rozlišení fotografiemusí odpovídat jejímu umístění na www stránky.Studenti zkontrolují výsledky ankety – zda se odpovědi zaznamenaly celé, zda jsou pro anketu použitelné (tj. vyloučí případné odpovědiobsahující vulgarismy nebo hodně rasistické názory). Mohou tam zavést i možnost diskuse, čímž se částečně zajistí zpětná vazba.Dále zkontrolují v počítači fotografie, zda jsou použitelné pro zveřejnění na internetu (tj. zda jsou obličeje zachyceny vepředu a celé,zda bylo použito odpovídající rozlišení a zda nedošlo ke zkreslení barev apod.)Následuje vytvoření sekce www stránky – nadpis. upoutávka, umístění fotografií respondentů, jejich jmen a odpovědí. Je možnáspolupráce s učitelem IVT nebo jinou zkušenou osobouStudenti zkontrolují výsledek své práce – nejlépe z několika nezávislých počítačů mimo budovu školy a pomocí několika wwwprohlížečů. Studenti odstraní případné technické nedostatky („rozházené“ části stránky, nekorektně zobrazené písmo). Je možnáspolupráce s učitelem IVT nebo jinou zkušenou osobouNakonec studenti spustí tuto sekci www stránek a upozorní na ni např. ohlášením ve školním rozhlase, umístěním odkazů na jiná místana www stránkách školy, vývěskami na nástěnkách, zmínkou ve školním časopise).C)1. Hodnocení vlastních zkušeností:(co se povedlo J )a) V průběhu plánování: b) Při realizaci s žáky: D) Písemná reflexe žáků:E) Co bych příště udělal/a jinak:F) Výstupy akce: (tvorba žáků) - přiložte Příspěvky žáků na www.spoluprotirasismu.cz/vyrok.php, sekce www stránky školy, příp.oznámení ve školním časopiseDokumentace akce: (foto, video) – přiložteG)– NepovinnéZpráva o tom, jakým způsobem jsem vnášela poznatky z projektu „Média tvořivě“ do školní sborovny:Texty k 5. činnosti (žáci je dostanou bez nadpisů)www.czechkid.cz/l08e.html Blondýny jsou hloupý, šprtky brejlatýJožo: A Jami, znáš ten o blondýnkách? Proč se blondýna plazí v obchoďáku po zemi? Hledá nízké ceny. ..přichází Olga….Olga: Ahoj, co tady řešíte?Jožo: No tebe přeci.Olga: Jak to?Jožo: Myslíš, že jsou blondýny hloupější než tmavovlásky? Nám to připadá, že jo! Když si vybavím blondýny, který znám, atmavovlásky, vyjde mi to jasně ve prospěch černovlásek.Olga: Co je to za pitomý počty? Copak barva vlasů něco mění na inteligenci? Vůbec nechápu, kde se tyhle vtipy a názory berou!Zrovna od vás bych čekala něco inteligentnějšího!!!Jami: No na druhou stranu se podívej kolem sebe! Když jdeš nějakým obchoďákem, kolik těch zmalovanejch holek s obrovskýmataškami v rukou jsou blondýny! Navíc já kromě tebe neznám skoro žádnou, se kterou se dá normálně pokecat! To je nějaký divný, ne?Olga: Ale vždyť je to jenom o tom, co se nosí. Až poletí černá barva, budou out zase všechny černovlásky! To je přeci blbost!Jami: Ale ne všechny blondýny! Jenom ty obarvený a zmalovaný jsou pitomý!Olga: No tak to sorry, to bych se urazila! Jestli mezi ně počítáš i mě!?Jami: Ale ne, ty jsi samozřejmě výjimka!Jožo: A výjimka potvrzuje pravidlo!:-)Olga: No to je super, to si stejně tak můžete myslet, že všechny brejlatý jsou šprtky, šampóni jsou teplouši a já nevím co ještě. A kdyžtomu náhodou někdo neodpovídá, tak je prostě výjimka. To je trochu primitivní, ne? Navíc na to vždycky doplatí nejvíc ty, kterých seto netýká! To je strašně nespravedlivý! Tak se všichni obarvíme, sundáme si brejle a můžeme se pobít..Jožo: Ježíííš, vždyť to byl jen fór…Olga: Já vím, ale mě to už fakt štve….To mám chodit neupravená a hnusná jenom kvůli tomu, aby si o mně někdo nemyslel, že jsemblbá!!??http://www.czechkid.cz/l03f.htmlhttp://www.czechkid.cz/l03f.html Máte doma černocha?Parta sedí na lyžáku večer u televize a Jami odchází z místnosti. Magda: Hele, máte doma černocha nebo co? Jami: A proč bych jako měl mít doma černocha???!!!! Magda: No, že nezavíráš dveře……….. táhne! Jami: Cože? Co to má co doma dělat s černochem? Vy snad máte doma černocha, aby vám zavíral dveře nebo, co???? Magda s ostatními se směje: ..“ale ne, to se jen tak říká!“ Ali: Ty to fakt neznáš? Jami: No já to slyším poprvé! ….A tobě to nepřijde divný? Mě by to možná docela naštvalo bejt Tebou. Ali: …..hmmm…takovejhle hlášek je hafo a nejenom o černoších.
  4. 4. http://www.czechkid.cz/l02h.htmlhttp://www.czechkid.cz/l02h.html Homosexualita Pavla: Ježiš, teď jsem někde viděla dva borce, jak si dávali pusu a ….. Ali: No a co? Pavla: No, mně to fakt přijde divný…… Jožo: No mně teda taky…..když si takhle dávaj pusu dvě puberťačky, tak mi to tak nevadí, ale u těch kluků je to fakt nechutný! Ali: No, jasně, protože když si dají pusu dvě holky, tak to nic neznamená, ale když si dají … i třeba jen na tvář… pusu kluci, tak jsou to totiž vždycky teplouši! Není to divný?!!!! Tim: A co? Tak je teplej! ….a…… navíc třeba taky není! V Holandsku se všichni líbají třikrát a nemusí to být teplouši!http://www.czechkid.cz/l03h.html Romové kradouhttp://www.czechkid.cz/l03h.html Romové kradouV klubovně na lyžáku sedí parta u televize. Proběhne informace o nárůstu kapesních krádeží…Pavla: Hmmmm…to mi máma taky říkala, že u nich v krámě krade už každej druhej! A taky říká, že to jsou samý cikáni.Andrea: No to je přesný, jakmile někdo něco ukrade musí to bejt vždycky Rom.Olga: …nebo Ukrajinec…Tim: To si jako fakt myslíte?Andrea: A ne snad? Ty nekoukáš na televizi a nečteš noviny? Slyšels někdy něco dobrýho o Romech?Olga: O Ukrajincích taky slyšíš jenom jak nám berou práci anebo že to jsou mafiáni…..a nikdy se nedozvíš, že některý, který tu jsou,mají vejšku….Pavla: A to chcete říct, že ty zprávy lžou nebo co?Jožo: A ty chceš říct, že ne? Vždyť si vzpomeň, kdy jsi naposled viděla nějakou dobrou zprávu o těch ……cizincích..?!Daniel: …A co takhle Vlastík ze Superstar…??Andrea: Ale to je něco jinýho..to je show-business… tam se o tobě mluví, protože se to prodává!http://www.czechkid.cz/l07e.htmlhttp://www.czechkid.cz/l07e.html Kde se budeme koupat?Jožo: Ty brďo, to je vedro! Skočíme na koupák?Daniel: Jo, na koupaliště bych šel, mají otevřeno do šesti a je strašnej hicák.Ali: Nééé, pojďte radši na rybník.Daniel: Tak tam teda nejdu, ta voda je hnusná… člověk ani neví, co v tom plave.Ali: Co blbneš, dyť voda v rybníku je v pohodě, ty seš ňáká citlivka.Daniel: Vám nevadí koupat se s kachnama a kaprama dohromady?! Dyť na koupáku máte čistou vodu.Jožo: Tím bych si nebyl tak jistej. Já sem to sice nikdy neviděl, ale moje babička říkala, že u nich v bazénu si malý cikáňata pralyšpinavý spodní prádlo.Daniel: Hele bacha! Nevím, jak je to u tvojí babičky, ale já jsem tady nic takovýho neviděl a ani neslyšel. Jenže pořád ta voda budelepší v bazénu než nějaký bahňák s kachnama. A co se tý špíny a cikáňat týče, tak bych to taky být tebou nepřeháněl. Už si někdyviděl, aby Andrea měla ušmudlaný ty bílý kalhoty, co pořád nosí?Jožo: Hmm, to ne.http://www.czechkid.cz/l09g.htmlhttp://www.czechkid.cz/l09g.html Cikán se nesmí říkat, ne?Olga: Hele, Dane, jak to, že říkáš cikán, když o sobě mluvíš? Mně někdo říkal, že se to nemá a že hlavně Romové to nemají rádi. A tyto vždycky hrozně vykřikuješ.Daniel: Vykřikuju? A proč bych si neříkal cikán, když jím jsem?Olga: Nevím, prý to uráží. A tak jsem z toho dost vedle, když nejdřív slyším, že to uráží a pak to takhle halekáš.Daniel: No, to máš jedno. S tím si nedělej žádné starosti. Já sám sebe mám docela rád, tak mi to vůbec nevadí. Ale když mi to řeknenapř. náš soused, tak jsem vzteky bez sebe.Olga: A proč?Daniel: A to ti nikdo neřekl? Kdybys slyšela ten tón, s kterým na mě včera halekal, tak by ti všechno bylo jasné.Olga: Myslíš pohrdavě?Daniel: Jo, přesně.Olga: Aha.http://www.czechkid.cz/l12f.html Obsluha: Tak co si dáte holky? Magda: Maté... Olga: Já si dám...zelený čaj, prosim Obsluha: Ty jsi z Ruska? Máš takový přízvuk... Olga: Ne, z Ukrajiny. Obsluha: No, to je to samý...a odejde Olga: Tohle mě tady pěkně štve, všichni si myslí, že Ukrajina je totéž co Rusko … a nejlepší je, když mi začnou nadávat do okupantů a ať táhneme zpátky. Magda: Já jsem nikdy neviděla rozdíl, jak to mám tedy poznat? Olga: To já vlastně nevím, jak bys to mohla poznat, když mluvim česky, ale pro nás je to důležité a jsou tady rozdíly: ukrajinština je úplně jiný jazyk, jiná kultura, jiná historie.
  5. 5. Magda: To nás ale nikde neučí. My známe jen ruské spisovatele. Hele, Jožo jde.Jožo: Čau holky, co je?Magda: Hele, objednej si slovensky...Jožo: No jasně....Obsluha: Co si dáš?Jožo: Môžeš mi priniesť maté?Obsluha: Jé, ty seš Slovák?Jožo: No jasně....obsluha se usměje...Olga: Tak to vidíš, když vidí, že jsem Ukrajinka, tak nad tím všichni ohrnují nos, ale ze Slováků jsou všichni odvařený.http://www.czechkid.cz/si1330.htmlRomové asi budou znovu kočovat Kladenský deník 10. 6. 2004Vrapické děti se bojí jezdit do školy, stejně staří romští vrstevníci je v autobuse údajně napadají a urážejí. Romové z mobilních buněk, ojejichž ratolesti se má jednat, to ovšem odmítají. Ve Vrapicích nebydlím a nemohu posoudit, zda mají pravdu ti, či oni. Jedno je všakjisté. Od doby, co sem magistrát nechal neplatiče nastěhovat, začaly problémy. Potvrzují to i řidiči autobusů, kteří se podle místníchbojí proti neukázněným dětem zasáhnout. Starousedlíci si takzvaně nepřizpůsobivé občany ve své blízkosti nepřejí, proti jejich stěhováníz Průmyslové ulice dokonce sepisovali petici. to však nic platné a město Romy do buněk dočasně nastěhovalo. Těm se tu však takénelíbí, stěžují si na podmínky a rádi by Vrapice opustili. Nevědí však, kdy a kam je magistrát umístí. Otázkou je, zda se pro zmíněnérodiny najde takové místo, kde nebudou nikomu vadit a kde budou oni sami s podmínkami bydlení spokojeni. Nabízí se ubytovna ubývalého masokombinátu, ta má ovšem omezenou kapacitu. Nakonec by také mohli Romové začít kočovat po okrajových částech města.Za čali rabovatPrvní podezřelí z rabování! Blesk 4. 4. 2006"V Matiční ulici vystoupil z auta Rom. Ve voze měl pět králíků. Nedokázal vysvětlit, kde je vzal," sdělil Pavel Bakule, šéf ústeckýchstrážníků. Děčínští městští policisté zasahovali v Přípeři: "Lidé si tam nanosili nábytek a další věci do výše položených zahradníchdomků. Skupina Romů jim to chtěla rozebírat," řekl ředitel městské policie Marcel Horák. Pokud se zadrženým prokáže vina, hrozí jimvyšší tresty. Umožňuje to stav nouze.Vietnamsk ý řidič včera proletěl okolo radaru jak namydlený bleskDeník Směr 6. 4. 2006Smíšené policejní hlídky zastavovaly včera řidiče na silnicích v teplickém okrese. Kontroly, kdy po boku českého policisty sekundovalikolegové z Německa, byly zaměřeny na dodržování rychlosti. "Naši policisté v rámci výkonu služby na oplátku jezdí na zkušenou doNěmecka. U nás s nimi slouží kolegové z Dipoldiswalde. Výměnné stáže jsou v rámci přeshraniční spolupráce, na které se dohodlaředitelství obou zúčastněných stran na obou stranách hranice," uvedla včera na jedné z kontrol tisková mluvčí teplických policistů IlonaNovotná. Při společných kontrolách němečtí policisté zastavují česká vozidla, která překročila rychlost v měřeném úseku. Po vlastnímpředstavení požádají policisté o předložení dokladů a v češtině vysvětlí řidiči, že v daném úseku jel až příliš rychle. Vlastní úřednízáznam už pořizuje český policista, který německého kolegu doprovází. Jedním z kontrolních stanovišť bylo včera dopoledne parkovištěu Tuchlova na silnici z Teplic do Bíliny. Nejrychleji k němu podle záznamů z radaru "přiletěla" dvojčlenná posádka vietnamskýchpodnikatelů. Radar zachytil vozidlo v době, kdy na tachometru měli 149 kilometrů za hodinu. Rychlost překročil prakticky každý desátýřidič.Příčinou byla vodka Šíp 18. 7. 2006Teplice - Ukrajinec (24), který se o víkendu utopil v rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích, zřejmě přecenil kondici. Poté, co vypil půllitru vodky, chtěl přeplavat rybník. Na druhý břeh se ale už nedostal.

×