Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statut reperzentanta 2010

250 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Statut reperzentanta 2010

  1. 1. Statut reprezentanta školyO statut reprezentanta (SR) může požádat žák nebo ho může navrhnout vyučující přdemětu,jehož se má reprezentace tematicky týkat. V případě návrhu vyučujícího musí žák s návrhemsouhlasit svým podpisem.Návrh na udělení SR se podává na příslušném formuláři a obsahuje jméno žáka, třídu, označenípředmětu tematicky blízkého oboru reprezentace, zdůvodnění návrhu (příp. odkazy napodklady k návrhu), datum, podpis žáka, vyjádření a podpis vyučujícího příslušného předmětu,TU a ZŘTV. Z|RŤV si může vyžádat vyjádření ZŘPV.Vyučující příslušného předmětu s návrhem souhlasí, pokud žák- prokázal, že je schopen výkonu na úrovni odpovídající reprezentaci- z daného přdemětu je ke dni podání návrhu hodnocen známkou 1 nebo 2 (výjimečně 3)Pokud žák tyto podmínky poruší, podá vyučující návr na odnětí SR.TU s návrhem souhlasí, pokud žák- v daném čtvrtletí nemá neomluvené hodiny- v daném čtvrtletí zameškal méně než 20% výuky- v daném čtvrtletí nedostal kárné výchovné opatření- v 1. pololetí měl jedničku z chováníPokud žák tyto podmínky poruší, podá TU návrh na odnětí SR.ZŘTV svým souhlasem zařadí žáka do seznamu reprezentantů; tento souhlas může zezávažných důvodů kdykoli odvolat.Reprezentant má právo- reprezentovat školu na akcích, které si sám vybere nebo které mu doporučí vyučující, včetněuvolnění z výuky na dobu nezbytně nutnou k účasti na soutěži (nikoli na přípravu)- na odbornou péči vyučujícího příslušného předmětu- v případě úspěchu při reprezentaci na pochvalu ŘŠ a na zveřejnění tohoto úspěchu (web školy,nástěnky)- na úhradu nákladů na dopravu na reprezentaci mimo PrahuReprezentant má povinnost- se při reprezentaci chovat slušně a dodržovat stanovená pravidla- dbát na dobré jméno školy, třídy i sebe sama- při sportovních reprezentacích mít na sobě předepsané zapůjčené oblečení, při ostatníchzapůjčený odznak školy- soustavně dbát na udržování výkonnosti- pokládat právo reprezentovat za čest- ctít soupeře- svou neúčast na reprezentaci předem omluvit

×