Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rocnikova prace koncepce 2010

434 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rocnikova prace koncepce 2010

  1. 1. Ročníková práce Nedodělaný materiál k diskusi V osobním plánu máme za úkol vymyslet mezioborovou práci. Měla by být jedním z témat dnešníporady. Posílám k tomu několik svých myšlenek, abych poradu nezdržoval čtením těchto nápadů a abychomtam řešili rovnou připomínky. Tedy vše, co je dále psáno, je návrh (bať formulovaný „rozhodovacím“jazykem). Ročníková práce je soubor činností, v nichž žák prokáže, jak se orientuje ve svém studijním oboru aco je schopen v tomto oboru vytvořit s využitím znalostí a dovedností z odborných i všeobecně vzdělávacíchpředmětů. Ročníková práce patří k evaluačním nástrojům školy stejně jako např. kontrolní práce. Budou ji psátžáci 2. ročníku všech oborů. Žákům oborů P slouží i jako trénink k praktické maturitě.Co je k tomu potřeba? Etapa ProvedePříprava témat Učitelé odborných předmětů (event. OV, PRX), event. i žáci vlastními návrhyUrčení ved. práce k tématu Učitelé odborných předmětů, koordinuje předseda přdem. komiseZadání témat Učitelé odborných předmětůTvorba práce žák (dvojice žáků)Konzultace žák + ved. práce a další učiteléVytvoření a sjednocení hodnotících kriterií učitelé, jež budou práci hodnotitHodnocení prací ved., práce, oponent, další učiteléObhajoba žák (dvojice žáků)Hodnocení obhajoby ved., práce, oponent, další učitelé?? Práci tvoří žák sám nebo ji tvoří dvojice žáků. Žák (dvojice) může navrhnout vlastní téma, pokud sipro ně najde vedoucího. Téma práce musí být určeno tak, aby v něm žák musel použít poznatky a dovednosti z odb.předmětů:- v oboru P dobíhajícím: PRX, AT, ZEL, ETM- v oboru P podle ŠVP, ES, MEZ, obory U podle ŠVP (… doplní předm. komise, musí tam být složky praxe,ZEL, EL, ET, AT, ETM). Součástí práce musí být výrobek (může být i součástka či její úprava apod.) Žáci si budou domlouvat konzultace s učiteli – logicky nejprve odb. předmětů, pak i ostatníchpotřebných (ČJ, AJ, IKT), budou k tomu mít vyhrazené hodiny v UM (odhad 4 půldny v pololetí) a v dílnách (vzávislosti na zadání). Budou mít konzultační arch, z každé složky práce (včetně ČJ, IKT, AJ) bude 1konzultace povinná. Práci žáci odevzdají nejpozději ve čtvrtek v 2. týdnu souvislé praxe. Další 2 týdny buudou mít učiteléna hodnocení, v týdnu po souvislých praxích budou obhajoby. K hodnocení práce budou dohodnuta a sjednocena kritéria, ta budou bodována, body se sečtou apodle součtu se určí známka z roč. práce. Kritéria budou rozdělena do 3 složek (1) odb. předměty, 2) „vizáž“práce – ČJ, AJ, IKT, 3) obhajoba) a v každé složce bude minimální počet bodů, pokud žák tohoto počtu byť vjediné složce nedosáhne má z práce pětku a další termín je v srpnu.Jako příklad jsem našel kritéria hodnocení obhajoby:1. Časový limit - 10 minut. V průběhu tohoto limitu bude student mluvit samostatně a bez pobízení.Jak dlouho žák mluvil samostatně?10 a více min. - 3 b., 6 – 10 min. . 2 b., 3 – 6- min. 1 b., pod 3 min. 0 b.2. Dodržení zvoleného tématu - na začátku obhajoby ho komisi sdělí. Žák uvede formální náležitosti práce. V průběhu prezentace se drží toho, co si vytkl za cíl (drží sevlastní struktury). Vhodně použije výrobek 2 b. Žák uvede formální náležitosti maturitní práce, vytkne si cíl prezentace, seznámí s ním ostatní, alenepostupuje srozumitelně. Hlavní myšlenky nejsou ostatním zřejmé. Ukázka (výrobek)je připravena, aleneilustruje nic podstatného – případně student neobhájí její výběr. 1 b.
  2. 2. Projev je zmatený, nedrží se žádné struktury. Práci nepředstaví v úplnosti – hlavní myšlenky/ obsahnejsou řečeny. Nemá výrobek 0 b.3. Sdělnost projevu K základnímu pochopení toho, co žák dělal, nebude třeba dalších otázek, případně je student dokážesrozumitelně zodpovědět. 2 b. Žák mluví s potížemi, zamotává se, členům komise není úplně zřejmé, co chtěl říct. K pochopení jetřeba řady doplňujících otázek, na něž student jasně odpoví. 1 b. Žák mluví velice rozvláčně, či naopak velmi stručně, zamotává se. Členové komise si nejsou schopnipředstavit, o čem práce pojednává. Na doplňující otázky neodpovídá srozumitelně nebo odpovídá chybně. 0 b.4. Připravenost mluveného projevuStudent by měl mluvit zpaměti, případně s občasným nahlédnutím do poznámek, na výrobek či naprezentaci, což znamená, že má projev dobře předem připravený. Žák mluví zpaměti, jen s občasným nahlédnutím do poznámek – plynulost projevu tím není narušena 3 b. Žák se často dívá do poznámek, projev tím ztrácí na plynulosti. 2 b. Žák svůj projev převážně čte. 1 b.5. Důležitou součástí obhajoby je dovednost zhodnotit svoji práci a své zhodnocení zdůvodnit. Vlastní hodnocení je zdůvodněno, nepotřebuje doplňující otázky. Hodnocení obsahuje i odpověď naotázku : „ Proč jsem si vybral toto téma - klady a zápory.“ 2 b. Vlastní hodnocení je zdůvodněno, ale plné pochopení vyžaduje doplňující otázky. 1 b. Vlastní hodnocení není zdůvodněno. 0 b.6. Kultivovaná mluva - mluvená prezentace dává příležitost procvičovat spisovnou podobu jazyka arozvíjet odbornou slovní zásobu. Žák používá při projevu spisovný jazyk (dodržuje normu hovorové češtiny), používá bohaté a vhodnéjazykové prostředky, projevuje pestrou slovní zásobu. 2 b. Žák se vyjadřuj převážně spisovně – v projevu dělá drobné chyby, bez větších formálních nedostatků,na spisovnou mluvu se ale nesoustředí. Používá vycpávková slova, případně se opakuje. 1 b. Žák stále dělá časté a závažné chyby. Používá jednoduchý jazyk, má omezenou slovní zásobou. 0 b.-u oborů SOU je stupnice o 1 bod výš7. Schopnost zaujmout Komise byla žákovým projevem v kladném smyslu zaujata – projev byl zajímavý. 2 b. Žákův projev komisi nezaujal, byl průměrný 1 b. Komise byla žákovým projevem zaujata v záporném smyslu 0 b.(...můžete doplnit...)Celkem lze za tuto složku získat 16 bodů, při součtu 7 a méně žák neuspěl.*Před 10 lety jsem na SSPŠ v Preslově viděl, jak žáci obcházejí učitele s hodnotícími archy na hodnocenímaturitních projektů. Následující tabulka je ilustrační!!! Věc Předmět Hodnotitel Do kdy Max. bodů Min. bodů Pozn.1 Výpočty El Si 20/5 5 4 12 Vzorce ZEl Sk 20/5 5 4 13 Tech. dokument. El Sk 20/5 4 2 14 Měření - postup ETM Hv den m 6 4 25 Měření - protokol ETM Hv 20/5 7 4 16 Výrobek - funkce PRX Er 10/5 6 4 1,37 Výrobek - bezpečnost ATM Er 10/5 4 3 1,38 Práce – graf. úprava IKT Bn 20/5 3 1 19 Práce - závěr ČJ Ze 10/5 4 2 410 Práce – resumé v CJ AJ/NJ/... Ka 12/4 4 2 4,511 Obhajoba – věcná stránka El, ZEl Sl, Sk, Pd den o 8 4 612 Obhajoba - prezentace - Ze den o 4 2 7
  3. 3. 13 Obhajoba – ústní projev Čj Ze den o 4 2 7 64 381 Body jsou přiděleny až po odevzdání celé práce2 Body jsou přiděleny v den, kdy žák prováděl předepsaná měření v učebně UM.3 Datum hodnoc. platí, pokud se výrobek odevzdává spolu s prací4 Žák k hodnocení předloží stranu s příslušným textem.5 Resumé lze předložit v AJ, NJ nebo RJ nezávisle na tom, z kterého jazyka žák maturuje.6 hodnotí odborná část komise7 Hodnotí se „celkový dojem“, nikoli odborná stránkaMin. bodů – chce-li učitel přidělit méně bodů než je tato hranice, musí přidělit nulu. Žák, jenž má nahodnotící listině dvě a více nul od dvou a více hodnotitelů, neprospěl u prakt. částiPříklad bodování – 1. řádek má tyto možnosti: Výpočty jsou matematicky i formálně správné 5 b. Výpočty jsou matematicky správné s formálními chybami nenarušujícími splnění úkolu (např. nejsouuvedeny jednotky 4 b. Ve výpočtech jsou matematické / numerické chyby, které nemohou ohrozit funkčnost výrobku 4 b. Ostatní případy O b.

×