Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontrolni prace navod 2011

351 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kontrolni prace navod 2011

  1. 1. Kontrolní práce KONTROLNÍ PRÁCEŠkolní rok: 2010/11Předmět : č. zadání :Příjmení, jméno : pololetí :Hodnocení: datum :Podpis hodnotiele: třída :Kontrolní práce (KP) se píše s využitím předepsaného záhlaví. Záhlaví, ač vloženo dodokumentu *doc, vzniklo ve formátu *xls a podle toho se chová. Vyplnění záhlaví Do záhlaví se dostanu v programu Open Office.org dvojitým klikem na záhlaví. Pakvyplním předmět, třídu, skupinu a dadtum. V případě potřeby změním říslo čtvrtletí. Pak myšíklepnu kamkoli mimo záhlaví, tím se dostanu ze záhlaví do dokumentu. Šablonu je potřeba uložito jako... na svůj disk (plochu apod.) s názvem KPc_PP_TTkde TP je konstantní, c je číslo KP (1 – 4), PP je zkratka předmětu (může mít i více či méněpísmen – např. M, ESP, ELZ, ETM) a TT je označení třídy. Znak A označuje obor elektrikář –slaboproud, znak B pak obor mechanik elektrotech. zařízení (nebo elektromechanik). UmístěníKP z téhož přdemětu do jednoho souboru je možné, v tom případě tomu bude odpovídat i název– např. soubor KP1_M_P_123 obsahuje KP z M pro P1, P2 a P3 Kdo píše KPVýjimky ze psaní KP:P4 nepíše v květnu žádnou KP (tj. KP4).U3 nemusí psát v květnu KP z ČJ a ObV (záleží na rozhodnutí učitele. Z EM a ETM se KP nepíší(jsou nahrazeny výstupy z měření, které mají charakter a váhu KP). Dálkaři KP nepíší.V IKT, PV a TV bude mít KP charakter praktických úkolů (teoret. část mít může a nemusí). Úlohy v KPKP zjišťuje, jak si žáci osvoili to, co jsme je naučili a co jsme s nimi procvičili v právě skončenémobdobí. Otázky a úkoly se týkají jen materiálu probraného a procvičeného v době od psanípředchozí KP (v 1. čtvrtletí od 1.9.) do dne psaní aktuální KP.V KP by měly být různé formy úloh (výběr odpovědi, otevřené, přiřazovací, doplňování a čteníobrázků a schémat, slovní úlohy..., dichotomické úlohy nejsou žádoucí (je ale možná úloha typuLze … ? Pokud ano/ne, proč?), kde správné označení ano či ne není bez ákova zdůvodněníúplnou odpovědí.Je žádoucí, aby se na jednom podnětu (text, obrázek, graf, schéma, tabulka..) dělalo co nejvícúkolů. Nemá smysl 3 minuty číst ext a za ním mít jen jednu „zatrhávací“ otázku.Úkoly rozmístíme po celém listu papíru, aby žák viděl, kolik místa by měl zaplnit očekávanouodpovědí.Zadání by mělo být takové, aby výsledky žáků byly měřitelné. Nevhodné jsou otázky typu Co jeto fyzika?, neboť u nich lze velmi těžko vystihnout správné a možné odpoědi. Také nelzepodceňovat úroveň střední školy – nelze dát úkol typu Vyčasujte sloveso být v přítomném čase.Jsou vhodné aplikační úlohy, např. slovní úlohy s pokynem Napište všechny použité vzorce sdoplněním veličin a jednotek – opkud žák špatně napíše Ohmův zákon, prokázal, že nemá
  2. 2. základní znalosti a podle toho bude hodnocen. Je možno zadat: V předcházejícím úravkunajděte znaky romantismu.Prosím tvořte KP ve více variantách tam, kde z důvodu počtu žáků nelze zabránit opisováníprostým rozsazením; v odůvodněných případech je možná částečná shoda úkolů (např. napsatvyprávění). Tj. více verzí není bezpodmínečně nutno psát pro P1, U1 a U3A.Zadání prací v AJ a NJ píšeme v AJ a NJ; není vyloučeno žákovi, který při psaní KP požádal opřeklad zadání, udělat na takovém zadání značku a strhnout mu za to bod.Spojení KP z více předmětů do jedné je vítáno. Jsou-li k tomu potřeba organizační změny, jetřeba to probrat s předsedy KP 2-3 týdny před psaním KP. Formát KPFormát KP by měl být *doc, ev. *xls. Hotové KP dodporučuji uložit také do *pdf (z Open Office). Co dál s KPHotovou KP přineste vytištěnou ve stanoveném termínu předsedovi KP ke schválení. Poschválení je třeba práci poslat přdesedovi PK v el. podobě, vytisknout vzorový výtisk a tenodnést do sekretaritáu k namnožení. Před vytištěním si práci zkontrolujme pomocí náhledu.Pokud na další stránku „přetékají dva řádky, stojí to za úvahu, jak je dostat na předchozí stranu.Počítejme ale s časem potřebným k namnožení oněch celkem 2000 listů, které KP na SŠPEEzaberou tj. přinést práce k namnožení večer před psaním KP je pozdě). Organizace KPKP se píší ve dnech a hodinách určených vedením školy. Tento rozspis bude zveřejněn ve tvrtekv týdnu předcházejícímu začátku KP. Třída by neměla psát víc než dvě KP za den.Chceme žáka přesvědčit, že jsme ho za uplynulé období naučili tolik, že s tím učivem zaplnícelou hodinu. Čas na napsání KP je 40 nebo 45 minut, není-li se zást. ředitele dohodnuto něcojiného (toto omezení neplatí pro OV a PRX), tzn. Pokud je polovina třídy s KP hotova za 20minut, je něco špatně.Zákaz nápovědy a opisování pod hrozbou pětky je samozřejmý. Při svých KP někdy hlučnoutřídu upozorním, že v případě hluku či nápovědy čas na KP o 5 minut zkrátím. Když to slíbím,musím to udělat.Jakékoli elektronické prostředky, veškeré taháky apod. jsou při KP zakázány a při pohledu žákana mobil je možno dát pětku a nezkoumat, na co se žák díval; v případě nutnosti může pomoci,když dozírající učitel na KP napíše poznámku N (napovídal), O (opisoval), M (mobil), S (sešit), K(kniha). Opět nezkoumám, co kde kdo hledal – před začátkem KP mají vešchny tyto věci být vtaškách vypnuté či zavřené.Odchody žáků na WC během KP standardně nejsou dovoleny. Je-li žák s KP hotov a zbývá-li dokonce hodiny 10 a méně minut, může jít do haly (nikoli řvát na chodbě).KP po opravení schováme, budeme je mít s sebou na třídních schůzkách a pak je uložíme naurčené místo k archivaci..Předsedové PK i vedení školy mohou psaní KP ve třídách kontrolovat a mohou KP organizovat itak, že např. KP ze ZEL zadává vyučující ČJ. Vyhodnocení KPse zpracovává pro celkový přehled o situaci v předmětu či skupině předmětů; KP jsou součástísystému vlastního hodnocení školy, který musíme mít podle předpisů, tj. KP i jejich vyhodnocenímohou být kontrolovány ČŠI.Formulář prosím vyplňte a pošlete předsedovi PK v termínu vyznačeném v kalendáři propedagogy. Vyhodnocení kontrolní prácePředmět Třída Datum psaní KP Vyuč. hod.
  3. 3. Cíl(e) KPZpůsobznámkováníPočet 1 2 3 4 5 N X PrůměrznámekPřípadnáopatřeníPoznámky Co psát do vyhodnocení KP?Předmět Třída Datum psaní KP Vyuč. hod.Cíl(e) KP Jaké znalosti dovednosti KP prověřovala, příp. Na kterých tématech (nemusí být rozepsáno po jednotlivých úlohách)Způsob tj. která známka bylo za kolik bodů či chyb. vyplatilo se mi nejprve všechny KP v dané třídě aznámkování předmětu opravit, pak jsem stanovil „kterou známku za co“ a pak jsem podle toho známkoval.Počet 1 2 3 4 5 N X Průměrznámek N – nepsal. X – nelze hodnotit (např. žák je dyskalkulik a polovina KP jsou převody jednotek), průměr vidíme v BAKA (v Zápisu známek)Případná sebereflexe, tj. Jak na výsledek KP učitel zareaguje (co je třeba znovu probrat / znovu zadat kopatření samostudiu a prověřit / která úloha „nevyšla“, neboť byla špatně utvořena apod.)Poznámky např. hodnotitel nebyl autorem KP; 50% žáků nemělo čítanku a byli s KP hotovi za 25 minut apod

×