Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hodnoceni zaka na vyzadani 2008

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hodnoceni zaka na vyzadani 2008

  1. 1. Hodnocení žáků na vyžádání Výchozí situace: do školy přišel dopis od jiné organizace (policie, sociální či přestupkový odbor místního úřadu apod.) sežádostí o hodnocení žáka/-yně školy. Nejprve je potřeba zvážit zájmy těch, koho se mohou týkat souvislosti takového požadavku: Z pohledu žáka Žák/-yně může mít za sebou přestupek či tr. čin – alu může jít i o tr. čin z nevědomé nedbalosti (pachatel měl či mohl vědět, žejeho jednání je trestné, ale nevěděl to), takových případech se při tr. řízení má zohlednit věk, postavení, rozumové schopnosti pachateleapod. Mohou nastat i případy, kdy se později obvinění ukáže jako chybné. Mezi mládeží se najdou jak přiopilí výtržníci, tak lidé v těžkésituaci, pro které je zástupce školy u soudu jedinou psycholog. oporou. Soud může posudek žádat i při rodinných sporech apod., tj. v případech spadajících do občanského, nikoli trestního práva.Podobně tomu může být u žádostí ze sociálních odborů a jiných orgánů činných ve správním řízení. Vzhledem k ochraně – dnes často spíš ostraze – osobních údajů se mnohdy nedovíme, proč žadatel posudek či hodnocenípotřebuje, je třeba do hodnocení dát zveřejnitelné údaje, které žáka nepoškodí. Ten, kdo hodnocení podepíše, může být vyzván, aby pakosobně v nějakém řízení potvrdil, co dříve napsal. Žák nemusí ani tušit, že do školy přišla žádost o hodnocení. Z pohledu rodičů Někteří rodiče se o žáky nezajímají, jiní se o ně starají až ve chvíli, kdy je potřeba je „vysekat“ z nějakého problému, protožerodič sám se v té chvíli bojí ostudy. Není radno podlehnout (jejich) citům jen pro to, aby žák nebyl „kvůli posudku ze školy“ odsouzen.Snad by bylo dobré rodiče (pokud vůbec o případu a o žádosti o hodnocení vědí) nasměrovat, že při včasném dodržování hlavněodvolacích lhůt není nic ztraceno. Pokud k soudu dojde, jednak jsou zvláštní předpisy pro jednání ve věcech mladistvých pachatelů,jednak jsou možnosti jako účinná lítost, podmíněné zastavení stíhání či narovnání. Někteří advokáti se na mladistvé specializují. Z pohledu školy Škola je často ten poslední, kdo se doví, k čemu je posudek potřeba. Nemá vždy objektivní informace o tom, jak se žák chovámimo školu. Někteří žáci působí celkově nevýrazně. Proto by škola měla poskytnout jen objektivní informace. Těch máme vzhledem krostoucí byrokracii dost. Návrh postupu1) Kdo žádost převzal, ihned informuje TU, ZŘTV, SŘŠ a VP (vých. poradce).2) Žádost o hodnocení dostane jednací číslo a TU ji zařadí do tř. výkazu3) TU o došlé žádosti učiní zápis do ped. záznamu4) TU sestaví hodnocení podle následujících bodů – je třeba si v žádosti všimnout, kterého období se týká, případně nechce-li žadateljen konkrétní údaje.Žák-yně je žákem/-yní naší školy od: napíše se příslušné datum, a pokud k nám přestoupil, napíše se „přestup z“ a název školy,odkud k nám přišel.Závažná výchovná opatření: vypíší se z Bakalářů podle ročníků, s výjimkou napomenutí TU, včetně snížených známek z chováníAbsence ke dni hodnocení: vypíše se celková a z toho neomluvená (viz Bakaláři – Tabulka absence nebo Přehled absence)Převažující deklarovaný důvod absence – vybere se:dlouhodobá nemoc – návštěvy lékaře – nevolnost – rodinné důvodyŽák/-yně se může omlouvat sám/sama od: ...Prospěch - viz dále – připojí se přehled známek za celé studium z BakalářůOmezení: doplní se např. z kterých předmětů je žák uvolněn a proč, zdůvodnění je obecné (tj. dlouhodobá nemoc – TP - ZTP) Dále TU doplní další poznatky, např.:Ve šk. r. 207-8 se žák umístil na 2. místě ve školním kole Dějepisné olympiády.Za 1. pololetí šk. r. 2009-10 měla žákyně odloženou klasifikaci z 11 předmětů.Žák komunikuje v češtině, která není jeho mateřským jazykem, přibližně na úrovni A1 podle SERR. *1Žák je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 2 školského zákona. *25) TU si vyžádá hodnocení od učitele praxe / OV, ten může využít formuláře Hodnocení žáka na provozním pracovišti (viz elektron.Sborovna).6) TU listinu dá k podpisu (vyjádření) VP.7) TU si u správce webových stránek vyzvedne dočasné heslo, které spolu s dobou jeho platnosti napíše do hodnocení. *38) Ihned poté TU odnese vyplněné a podepsané hodnocení SŘŠ. SŘŠ na něj dopíše jednací číslo, zhotoví 2 kopie a originál odešležadateli (konkrétní osobě).9) TU založí jednu kopii do tř. výkazu a druhou kopii dá hodnocenému, který podepíše převzetí kopie na té kopii, jež se zakládá v tř.výkazu / katalogu.10) TU informuje zák. zástupce (stačí e-mail), kdo požádal o hodnocení, že hodnocení bylo odesláno a jeho kopie vydánahodnocenému.*1 V takovém případě kontaktujte češtináře nebo angličtináře, kteří by měli být schopni určit odpovídající úroveň (A1 až C1)
  2. 2. *2 Odst. 2 znamená tělesné či mentální či kombinované postižení nebo vývojovou poruchu učení / chování (tzn. zdravotní postižení).Odst. 3 znamená zdravotní oslabení, dlouhodobá nemocnebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání (tzn. zdravotníznevýhodnění). Odst. 4 znamená rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy nebopostavení azylanta. (tzn. sociální znevýhodnění). K tomu by měly být doklady ve tř. výkaze (katalogu), často nestačí prohledat jenposlední ročník. Z těchto spisů necitujeme konkrétní údaje, neboť jsou přísně tajné.*3 Dočasné heslo umožňuje přístup ke klasifikaci žáka, do složky Výchovná opatření a ke statistice absence. Doba jeho funkčnosti jeomezena na týden ode dne vydání. TU může v odůvodněných případech stanovit delší dobu, nejdéle však 1 měsíc. (záhlaví formuláře) Hodnocení žáka na základě vyžádáníJméno žadatele:Organizace:V Praze dne čj.:Jméno žáka třídaŽák-yně je žákem/-yní naší školy od:Závažná výchovná opatření: vypíší se z Bakalářů podle ročníkůAbsence ke dni hodnocení:Převažující deklarovaný důvod absence: dlouhodobá nemoc návštěvy lékaře nevolnost rodinné důvodyŽák/-yně se může omlouvat sám/sama od:Prospěch - viz dáleOmezení:(další poznatky TU)(shrnut hodnocení z praxe / OVJméno a podpis třídního učitele Jméno a podpis výchovného poradceDočasné heslo: platné do: Poučení Toto hodnocení vydal třídní učitel na základě žádosti výše uvedeného orgánu. Údaje v něm uvedené se pokládají za přísnědůvěrné a některé z nich platí ke dni vydání tohoto hodnocení. Dočasné heslo umožňuje žadateli nahlížet do části elektronické pedagogické dokumentace na stránkách www. sspe.eltodo.cz vsekci Pro rodiče. Použití hesla jinou osobou než žadatelem je zakázáno, neeboť může být porušením oprávněných zájmů hodnoceného. Kopie tohoto hodnocení bude bezodkladně předána hodnocenému a o odeslaném hodnocení bude informován zákonnýzástupce hodnoceného.(Výpis klasifikace)

×