Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundraising navrh grantoveho programu dom ukol 206

262 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fundraising navrh grantoveho programu dom ukol 206

  1. 1. Návrh grantového fondu Šestašedesát Tematické vymezení: Peníze jsou určeny na zlepšení prostředí, v němž žijí občané České Lípy, především pak blízkého okolí školy (sídliště Sever, event. sídliště Špičák) Příklady využití peněz: úprava veřených ploch určených k rekreačnímu sportování, úpravy parkových ploch a zastávek, zatraktivnění místní pobočky Městské knihovny Co z grantu nelze podpořit? Nepodpoříme úpravy prostor, které nejsou veřejné (tj. jsou na pozemcích klubů, firem, soukromých osob ), tedy ani úpravu veřejnosti nepřístupných hřišť. Cílová skupina:studenti volitelného předmětu Fundraising ve 4. ročníku naší školy (tj. cca 12 lidí) Požadovaná částka: nejméně 1000 Kč, nejvýše 6500 Kč. Maximální výše grantů: Úhrnem bude rozděleno 66 666 Kč mezi podpořené granty. Postup při výběru žádosti k podpoře: Hodnotící komise bude na zasedání (s přímým přenosem do učebny) posuzovat žádosti studentů Studenti tyto žádosti zpracují a konzultují v předmětu Fungraisinmg. Složení komise: PhDr. Xiboj Vrazhdil, dárce Dovc. Ing. Čurila S. Plenkovič, ředitel ISŠD, p. o. Mgr. Josef Zemek, lektor předmětu Fundraising, manažer programu student 4. ročníku naší školy, jenž nestuduje předmět Fundraising pracovník odboru ŽP nebo odboru kultury ÚMČ Č. Lípa – Sever Zapojení studentů: Studenti navštěvují volitelný předmět Fundraising, ve kterém se seznámí se základními pravidly shánění peněz, tedy i psaní grantů a grantového řízení, včetně praktických činností. Studenti si sami stanoví téma svého grantu (může jít o nápad jiné osoby), napíší časový plán, rozpočet atd. Zasedání komise mohou studenti sledovat v přímém přenosu (ale nemohou do něj zasahovat). Po přidělení grantu student podepíše s dárcem příslušnou smlouvu napsanou na míru na jeho grant. Pak bude svůj projekt realizovat a škola bude realizaci kontrolovat. Po realizaci student grant vyhodnotí, hodnocení všech realizátorů budou součástí závěrečné zprávy pro dárce. Způsob vyhlášení grantového programu: bude vyhlášen na hodině a pak zveřejněn na www.issd.cz a ve škole. Studenti mohou oslovit kohokoli, kdo jim dá nápad k reslizaci. Úspěšnost programu bude dána tím, do jaké míry se podaří rozdělit všechny peníze za smysluplné projekty a zda budou podpořené návrhy uskutečněny tak, jak bylo plánováno, a včas. Postup v příštím roce by byl konzultován s dárcem, ale pokud by peněz přibylo, mohli bychom vytvořit školní nadaci či nadační fond (podobně jako jiníé školy provozují fiktivní firmy, ale naše nadace by měla hmotné výsledky činnosti). V České Lípě dne 12. 6. 2006 VÝZVA K PŘIHLÁŚCE DO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ Dárce: PhDr. Xiboj Vrazhdil Vyhlašovatel: Integrovaná střední škola Dřevěná, příspěvková organizace, Havířská 1850, 470 01 Česká Lípa Program: Rozvoj komunitního a regionálního života v České Lípě Cíl programu: 1) Zkvalitnění životního prositředí a života obyvatel České Lípy, především pak blízkého okolí školy (sídliště Sever, event. sídliště Špičák) 2) Studenti si prakticky vyzkouší psaní žádosti o grant, realizaci a evaluaci grantu. Příklady využití peněz: úprava veřených ploch určených k rekreačnímu sportováníúpravy parkových ploch a zastávek, zatraktivnění místní pobočky Městské knihovny Co z grantu nelze podpořit? Nepodpoříme úpravy prostor, které nejsou veřejné (tj. jsou na pozemcích klubů, firem, soukromých osob ), tedy ani úpravu veřejnosti nepřístupných hřišť. Kdo žádost podává: Povinně všichni studenti předmětu Fundraising na ISŠD (4. ročník denního studia) Může žádat skupina studentů? Ne. Průběh grantového řízení: do 30. 9. 2006 předložení záměru projektu do 30. 11. 2006 povinná konzultace žádosti o grant do 15. 12. 2006 předložení žádosti o grant leden 2007 zasedání hodnotící komise do 15. 2. 2007 podpis smlouvy a začátek realizace projektu do 9. 5. 2007 předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním Náležitosti žádosti budou upřesněny v hodinách fundraisingu, kde bude sestaven i formulář Kolik peněz bude rozděleno? Celkem bude mezi všechny úspěšné granty rozděleno 66 666 Kč. Můžete žádat nejméně 3000 Kč, nejvýše 6500 Kč. Konzultace jsou možné s vyučujícím fundraisingu Mgr. Zemkem po dohodě (jedna je povinná, a to do 30. 11.) Hodnocení žádostí o grant v programu Šestašedesát Žádosti o grant budou hodnotitelé posuzovat idividuálně a nezávisle na sobě, pak vyplní hodnotící tabulku a své hodnocení zdůvodní a podepíší. Hodnotící tabulka ke grantovému programu Šestašedesát (vyplňuje se zvlášť pro každý grant) Číslo PŘEDTIŠTĚN Název PŘEDTIŠTĚN O Hodnotitel PŘEDTIŠTĚN O projektu projektu Č. hlediska Hledisko Max. počet bodů Uděleno bodů
  2. 2. 1 Prospěšnost 5 2 Splnění vytčeného cíle 3 3 časová proveditelnost 5 4 důvěryhodnost žadatele 3 5 udržitelnost 5 6 adekvátnost rozpočtu 3 7 udržitelnost projektu 5 8 formální náležitosti 3 Na základě těcto tabulek od všech hodnotitelů bude sestaveno pořadí projektů. Zasedání hodnotící komise pak rozhodne, které projekty budou podpořeny a v jaké výši. Hodnotitelé dostanou bližší popisy kriterií i stupnice hodnocení.

×