Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundraising muj seminar psani projektu 2002

444 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fundraising muj seminar psani projektu 2002

  1. 1. PSANÍ PROJEKTŮŽivotní cyklus projektu Vyhlášení Píšeme žádost o grant záměr cíl metody cílová skup. předpokl. efekt pracovní charakteristika řešitelů rozpočet doba řešení harmonogram termín ukončení návrh zpúsobu kontroly sponzořiPoužitá literaturaJak získat peníze pro svou školu? Www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz/ucitelskelistyPsaní vzdělávacích projektů. Www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz/ucitelskelistyJindra, J.: Fundraising – vzdělávací materiály. Kladno, Aisis 2000Jindra, J.: Řízení projektů (Malé granty). Aisis 2006Šancová, V. a Kuthanová, L. - materály ke kurzu Malé grantyŽeníšek, K.: Základní metody fundraisingu. Seminář – Salesiánská provincie Praha 2003 1 Životní cyklus projektu1) Stanovení grantové politiky, formulace témat a grantových pravidelvymezení oblasti / témat podpory rozhodnutí o typu grantového řízení (otevřené vs. uzavřené)vymezení okruhu možných příjemců geografické vymezenírámcové určení počtu grantů (mnoho malých vs. několik velkých) maximální / minimální výše grantuvymezení „na jak dlouho“ na co nelze peníze použítpříprava formulářů včetně požadovaných příloh určení způsobu schvalování grantů a kritérií hodnocenísložení hodnotící komise časový plán grantového řízení:datum vyhlášení / zveřejnění programu datum uzávěrkydatum předání projektů datum zasedání komisedatum uzavírání smluv příprava smluv pro příjemce grantů2) Zveřejnění programu a rozšíření informacívyhlášení programu a jeho uzávěrky do uzávěrky konzultace3) Zpracování a hodnocení došlých žádostí o grantevidence kontrola úplnosti žádostípříprava projektů pro komisi hodnotitelé dostávají projekty k hodnoceníčlenové hodnotící komise hodnotí / obodují projekty podle zadaných kritériísvé hodnocení hodnotitelé zašlou s předstihem cca 2 dny před zasedáním komise,4) Rozhodnutí o udělení grantů a zasedání hodnotící komise5) Realizace rozhodnutí, tzn. uzavírání smluv, sledování a hodnocení, zda podpořené projekty a program dosáhlystanovených cílůinformace žadatelům o přidělení grantu příprava grantových smluv, jejich podpis a převody penězmoitorování podpořených projektů kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování
  2. 2. 6) Hodnocení a případné přehodnocení grantového procesuzhodnocení projektů, vyúčtování změny ve vyhlášení a podmínkách dalšího grantového kola 2 VyhlášeníVyhlašovatel – podporovaná oblastŽadatel – téma – vymyslím podle p. oblastí nebo najdu v p. oblastech K vyhlášení patří i podmínky, jsou­li stanoveny. Jsou v nich důležité údaje: Vyhlšovatel – název, obor, adresa. Např. nadace je vyhlašovatelem projektů dotovaných výrobcem kuřiva či pitiva, jež cítí “společenskou odpovědnost firmy”. Program – někdy je doplněn tématem, do toho se musíme vejít Kdo může žádat (právní forma, kraj / obec Forma přihlášky – kolik kopíí přihlášky a příloh, kolik ns CD­ROM / FDD / mailem Další papíry: doklad o vzniku, doklad o tom, že jednající osoba je oprávněna za žadatele jednat, smlouva o založení účtu, Co lze a nelze platit z grantu. Kolik peněz je vyhrazeno na grant(y) ­ % spolufinancování... máme na to? Termín, místo a způsob doručení, označení obálky... ­stihneme to? Termín sdělení výsledků Termín  dodání vyúčtováníTento výčet není úplný,nebo tam nemusí být všechny tyto body (stejně jako ve formulářích). Píšeme žádost o grant 3 Představení žadatele Bývá ro 1. část formuláře, někdy se dokládá výroční zprávou. někde chtějí přehled činoosti žadatele za léta ...,životopis osoby zodpovědné za projekt, kopie statutu či zřizovací listiny, kopie dokladu o přidělení Iča, něco ohospodaření, realizované projekty (kým podpořeny), kdo může projekt doporučit (na konci formuláře). Tyto údaje máme předem připravené a každoročně je aktualizujeme (i na internetu). Sponzor by měl vědět, proč má přispět právě nám. 4 ZáměrStručně, výstižně a krátce. Chceme pomoci k řešení ...(doplň vyhlášené téma) způsobem ... (doplň záměr). Zezáměru nemá plynout, že organizace bude z grantu sama žít. (=zaměření na problém)EU – zapojení aspoň 2 organizací z různých zemí EU, 1. může být ČR- NE: jde o pokračování jiného projektu (...již podpořeného EU)Multiplikační efekt – další využitíUdržitelnost – co bude dál? 5 CíleJednoznačná formulace, je jasné, jak lze cíl kontrolovat a vyhodnotit jeho dosažení.Cíl je SMART – specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný, termínovaný.Dlouhodobé cíle jsou měřitelné, ztotožňují se s nimi všichni členové týmu. za jejich stanovení odpovídá vedení organizace. Jsou to vize. Projekt přispěje k jejich naplnění.Operativní cíle jsou konkrétnější, přizpůsobují se změněným podmínkám.
  3. 3. Operační cíle = normy a termíny,  jsou krátkodobé, odpovídají za ně členové projektového týmu. 6 Metody(způsoby realizace) To jsou kroky, s jejichž pomocí dosáhneme operačního (operativního) cíle. opět pišme stručně, jasně,míříme k cíli. Vybavení koupíme pro “podpořené osoby”, ne pro organizaci. 7 Cílová skupina= věk, počet, místoV programu EU Aktivní reflexe evropské minulosti, zaměřenám na připomínání fašismu a stalinismu, neprojdegrant na konferenci o Karlu Čapkovi, protože se týká 1 člověka... 8 Předpokládaný efekt= efekt akce v cílové skupině i v širších společ. souvislostech. Každopádně plníme téma... (doplň vyhlášené téma) 9 Pracovní charakteristika řešitelůJména, výpis z profesního životopisu, funkce a pravomoci v projektu., důraz na práci v podobných projektech,org. schopnosti. 10 RozpočetJe dobré si napřed celou akci naplánovat a pak, když znám harmonogram, kroky realizace a složení týmu,odhadovat náklady. NE začít od nejvyšší částky, o níž lze žádat.Do nákladů patří i mzdy s odvody, čas dobrovolníků, náklady na světlo a otop, DPH atd. Nebezpečné jsoukurzové rozdíly – dolar klesá a euro také.Někdy vyhlašovatel upopzorňuje, co se z grantu nehradí. Např. mzdy či kancelářské potřeby a technika. Tytonáklady pak pařtí do spoluúčasti.Někdy vyhlašovatel vymezí, kolik lze žádat např. na osobu a den na jídlo, nocleh a dopravu. Jindy se používá“cena v místě a době konání obvyklá” a na to mohou existovat “ceníky” např. krajských úřadů či statistiky. Jevhodné (někdy povinné) zdůraznit dary jiných dárců.Ukázkový formulář není dokonalý, je možno použít sloupce Náklady, Požadovaná částka a ev. Spoluúčast (není-li fe formuláři určena jiná struktura).NE nad- nebo podhodnocený rozpočet! 11 Doba řešení a harmonogramZačátek programu, který na grantech závisí, bude asi až po vyhlášení výsledků grantového řízení (popř. popříchodu peněz), což může být 4 týdny před koncem roku.... ALE např. tábory pro děti pořádáme tak jako tak,jsme-li volnočasová prganizace pro děti a mládež, a v tomto případě začátek a konec akce odpovídají potřebámdětí. V tom případě je třeba hlídat, zda tzv. potáborový sraz a vyvolání fotografií můžeme do grantu zahrnout, ikdyž to bude po táboře.Do harmonogramu patří čas na přípravu projektu, shánění vybavení, realizaci, napsání závěrečné zprávy avyúčtování a jejich odevzdání. Termín ukončení je dnem odevzdání vyúčtování, může být stanovenvyhlašovatelem. 12 Návrh způsobu kontrolyznamená, že máme jen čestné a průhledné úmysly. Z lekce Komunikace s dárcem víme, že je dárce má vědět, že
  4. 4. náš zájem o něj nekončí převodem peněz a že ho na akci zveme. 13 Pro firmyJe třeba zdůraznit, co z toho firma bude mít (již víme, že fundraising je marketing neziskových organizací).Připojíme mediální plán

×