C ciz vdelavani ucit priloha

521 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C ciz vdelavani ucit priloha

 1. 1. Vzdělávaní učitelů češtiny jako nemateřského jazyka Josef ZemekAsociace učitelů češtiny jako cizího jazyka www.auccj.cz zemkuv@seznam.cz
 2. 2. ÚvodSoučasné možnostiMůj návrh
 3. 3. Úvod...možností je velmi málo...
 4. 4. Současné možnosti
 5. 5. Metodický kurz pro učitele češtiny jako cizího jazyka AKCENT College, Teacher Training Centre, Bítovská 5, Praha 4 20 kontaktních hodin 7500,- Jana Blažejová Vedoucí českého oddělení 261 109 245 jana.blazejova@akcent.cz
 6. 6. Kurz lektorských dovedností CIC Praha100 hodin - úvodní 5denní workshop (15.-19.8.2011), 3 1denní semináře, náslechy, praxi a samostudium 6000,- akreditace MŠMT alena.felcmanova@cicpraha.org
 7. 7. Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro žáky ZŠ Akcent College 9000,- I. Čeština jako cizí jazyk: metody, přístupy, adresát výuky 6II. Didaktická prezentace jazykových a řečových jevů - systém jazyka a jeho užívání 16III. Učebnice, učební materiály, učební pomůcky 8 IV. Čeština v kulturním kontextu 5 Celkem hodin 35
 8. 8. Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka zahájení: říjen 2011, místo konání: zde za dva semestry 128 hodin v 6hodinových celcích 1x za 14 dní v pátek od 14.30 do 19.15 12 280,- 281 867 089, 281 865 346 dana.nyvltova@ujop.cuni.cz
 9. 9. Bakalářské studium Češtiny pro cizince FF MU * Bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince Navazující magisterské studium ÚBS FFUK
 10. 10. Program Česká studia ÚBS FFUK 2 semestry = 192 hod.1 200 € (semestr) /2200 € (celý akad. rok) + 90 € registrační poplatek
 11. 11. Metodické setkání k výuce ČCJ pro vyučující ze zahraničí ÚJOP 13. – 17. 6. 2011 denně 6 vh
 12. 12. ZČU - Prohloubení odborné kvalifikace –obor čeština jako cizí jazyk 30 v. h., 1 semestr 1400,-Čeština jako cizí jazyk (doc. Hrdlička), Sociokulturní minimum pro učitele, Kulturní vývoj regionu, Interkulturní psychologie
 13. 13. ITC s. r. o., Františka Křížka 1 Jak učit češtinu pro cizince Certifikováno MŠMT 9800,- 14denní intenzívní kurz 4. - 15. 7. 2011 nebo 5x Pá + SoFonetika, gramatika - Plánování lekce,gramatika a slovní zásoba - Výuka čtení, mluvení, poslechu a psaní - Motivace, opravování chyb - Popis úrovně A1, testování, zkouška A1
 14. 14. Návrh vzdělávacíhoprogramu v DVPP - Studium pro učitele češtiny jako cizího jazyka
 15. 15. Proč tento projekt?PročPro kohoCo učíme při češtiněModuly studiaPožadavky na absolventa
 16. 16. Učitel ČJ jako druhého jazyka... ZŠ SŠ VŠ JŠ kurzy v NNO – I nízkoprahové individuální učitelé lektoři na zahraničních VŠ učitelé v českých komunitách v cizině firemní kurzy
 17. 17. ...má odb. a pedag. způsobilost:ČjL – další nejazykový předmětČjL – cizí jazykcizí jazyk – další nejazykový předmět
 18. 18. Co učíme při češtině rodilí (SŠ) nerodilí (začát.)jazykový systém ano částečněterminologie ano základyrozvoj myšlení ano nejazyk. kultura ano nespisovný jazyk ano anohovorový jazyk ne anopísmo ne někdy
 19. 19. . rodilí (SŠ) nerodilí (začát.)čtení ne anovývoj jazyka základy nestylistika ano někdydorozumět se ne anokonverzace ne anoslovíčka ne anomultikultura ne někdy
 20. 20. Moduly sudia 1 Vybrané kapitoly z ČJ (12) Fonetika a fonologie (2) Písmo (1) Tvarosloví (2) Slovní zásoba (1) Skladba (2) Pravopis (2) Spisovná, hovorová a obecná čeština (2).
 21. 21. 2 Úvod do lingvodidaktiky (20)Základy výuky cizího jazyka – řečovédovednosti, principy, metody, didakt. směry(12) Společný evropský referenční rámec projazyky, Evropské jazykové portfolio (4) Mezijazykové interference (2) Cíle výuky v různých typech škol a kurzů
 22. 22. 3 Didaktika jazykových dovedností (18) Didaktika poslechu s porozuměním (2) Didaktika výslovnosti (2) Didaktika čtení s porozuměním (2) Didaktika mluvení (2) Didaktika interakce (2) Didaktika tvarosloví (2) Didaktika slovní zásoby (2) Didaktika skladby (2) Didaktika pravopisu (1) Opravování chyb (1)
 23. 23. 4 Výukové materiály (12) Výběr učebnice, přehled učebnic a dalších materiálů (4) Příprava pracovního listu (2) Využití obrázků, filmů, počítače a autentických materiálů ve výuce (6)
 24. 24. 5 Hodnocení, testování a (standardizované) zkoušky (10) Vlastnosti hodnocení (validita, reliabilita aj.) (2) Vztah hodnocení a věku (1) Jazyková diagnostika (2) Formy zkoušky (2) Tvorba testu a zkušebních okruhů / témat /otázek (4) Standardizované zkoušky (1)
 25. 25. 6 Cizinecká problematika. Sociokulturní aspekty výuky (6).
 26. 26. 7 Plánování výuky (10) Možnosti sestavení skupiny podle jazykové úrovně, výchozího jazyka a jazykových potřeb (1) Tematický plán kurzu (3) Zvláštnosti individuální výuky (1) Zvláštnosti mikroskupinové výuky (1) Zvláštnosti skupinové výuky (1) Zvláštnosti výuky dětí (1) Zvláštnosti nízkoprahového kurzu (2)
 27. 27. 8 Školní pedagogika (8) Cizí jazyk v různých RVP (2) Náslech a hospitace (2) Pedagogická dokumentace (1) Organizace výuky (1) Z pracovního (a jiného) práva (2)
 28. 28. 9 Výstupy z kurzu a jejich příprava (26) Příprava pracovního listu (2) Příprava plánu hodiny (2) Rozbor připravené lekce (6) Výstupy z náslechů (2) Vlastní výuka a její rozbor (3) Samostudium a domácí úkoly (10) Závěrečný pohovor (1)
 29. 29. Požadavky na absolventa1) Portfolio absolventa studia – obsahuje: studijní materiály a výstupy ze seminářů adílen zpětnou vazbu na kurz i na jeho části domácí úkoly zápisy z náslechů přípravy vlastních lekcí záznamy z jejich rozborů zpětné vazby
 30. 30. .2) Dvě samostatně vedené lekce3) pohovor vycházející z portfolia a samostatněodučených lekcí4) co nejvyšší míra docházky

×