Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exactitud i precisio

15,966 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Exactitud i precisio

 1. 1. Un bon instrument de mesura és aquell que és s ensible e xacte i precís
 2. 2. rang de mesura d’un instrument és la màxima quantitat que aquest permet apreciar. Max. 300 g
 3. 3. S = 0.01 g sensibilitat d’un instrument és la mínima quantitat que aquest permet apreciar. També s’anomena resolució de l’aparell
 4. 4. Alta Exactitud Baixa Precisió Alta Precisió Baixa Exactitud
 5. 6. exactitud d’un instrument és el grau d’aproximació del valor mesurat al valor veritable (exacte) de la magnitud.
 6. 7. precisió d’una mesura es pot definir com la concordança entre els valors numèrics de dos o més resultats que s’han obtingut de manera idèntica.
 7. 8. Tots els mesuraments tenen errors . Podem minimitzar els errors, però no podem evitar-los. En un treball experimental cal tenir en compte la grandària dels errors.
 8. 9. Hi ha t res classes d'errors experimentals en fer un mesurament. Error de resolució: es deu a la resolució limitada dels aparells de mesura. Error accidental o aleatori: es comet casualment i no pot ser controlat. Per exemple el corrent d'aire sobre el platet d'una balança. Error sistemàtic: es deu a un error en l'aparell de mesura o a un mal ús per part de l'operari. Aquests es poden corregir calibrant l'aparell o utilitzant un mètode de mesura més acurat.
 9. 10. error de resolució
 10. 11. error accidental o aleatori
 11. 12. error sistemàtic
 12. 13. Quantificació dels errors de mesura L' error absolut d'una mesura és la diferència, en valor absolut, entre el valor mesurat (m) i el valor vertader o exacte de la mesura (v). Ea = l m – v l Quan no es coneix el valor exacte es pren com Ea la sensibilitat (resolució) de l'aparell.
 13. 14. Per corregir els errors aleatoris se solen realitzar diverses mesures de la mateixa magnitud (X1, X2, X3, ..., Xn) i s’adopta com a estimació del valor veritable (exacte) la mitjana aritmètica dels resultats : v = <X>= Σ Xi / n
 14. 15. Quantificació dels errors de mesura L'error relatiu d'una mesura és el quocient entre l'error absolut i el valor vertader o exacte (v). Es dóna en % Er = ( Ea /v ) · 100 En un laboratori escolar són normals errors relatius majors de l’1%.
 15. 16. Els resultats experimentals i les mesures realitzades al laboratori s’han d’acompanyar del valor estimat de l’ error i les unitats emprades T = 37.0 ± 0.1 ºC Ea o resolució de l’aparell
 16. 17. Els errors s’han de donar amb només una única xifra significativa . Incorrecte 24567±2928 m 23.463±0.165 cm 345.20±3.10 mm 43±0.06 m Correcte 24000±3000 m 23.5±0.2 cm 345±3 m 43.00±0.06 m L’última xifra significativa en el valor d’una magnitud física i en el seu error han de tenir el mateix ordre de magnitud (centenes, decenes, unitats, décimes,etc.)
 17. 18. Autor: José Ángel Hernández Santadaría Institut Badalona VII [email_address] Fotos: http://www.sciencephoto.com

×